Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.08.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.08.1948 do 31.12.1951.


Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
185/1948 Sb.

Zákon

ČÁST I. Zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

ČÁST II. Začlenění zestátněných a konfiskovaných ústavů a organisace státní ústavní léčebné péče §8 §9 §10 §11 §12 §13

ČÁST III. Závěrečná ustanovení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

INFORMACE

185

Xxxxx

xx xxx 19. xxxxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na tomto xxxxxx:

Xxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx ohroženým ústavní xxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxx za jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x ošetření.

§2

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1949 xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích xxxxxx s výjimkou xxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx, vyjme příslušný xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty těchto xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx při začlenění xxxxxxxxx ústavů xx xxxxxxxxxx xxxxxx státních (§9).

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx, xxxxx xxxxxx x který majetek xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx stát (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx soudy xx veřejných xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zákon.

§3

(1) Xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zestátněného xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx nevstupuje. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zestátněnému majetku xx nepokládají osobní xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx neručí. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx se rozumějí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vybíraná, xxx x majetku xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dávky podle xxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., o dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x dávce x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.

(2) X xxxxxxx, které xxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx xxxx pod., xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xx-xx zestátněný xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xx výše obecné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nároky k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx tak, xxxxxx xxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx.

(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) nedotčeny xxxxxxxxx xxx závazky, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určité xxxx, xxxxx jsou kryty xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. d)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obecnou xxxxx xxxxx zestátněného xxxxxxx x xxxxxxxx závazků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx závazky xx pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxx způsobem xxx uvedeným;

d) závazky, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx zařazují xxxxx xxxxxx do xxxx xxxx. Do xxxx třídy náležejí xxxxxxx řízení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejí xx prvé až xxxxx třídy. Xxxxxxx xxxx třídy mají xxxx sebou stejné xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Úprava závazků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xx xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonal xx 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxx ztížiti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxx xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxxx řádu, vydaného xxxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 1949, jinak xx má xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx svazků lidové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1888, x. 19 x. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx x. x. xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxx náhrada ve xxxx xxxxxx ceny xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x nestavební xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnouti, xx xx xx xxxxxx xxxx odečte xxxxxxx xxxx x odkazů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx předchůdcům xx xxxxxxxx zestátněného xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Sb., x xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx. (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx majetkové podstaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zařadí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, xxx čemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx platů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích ústavů.

§8

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zřizovati x xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 4) - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx zestátněné xxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. 1 a 2) budou na xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx xxxxx x ostatními státními xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx presidenta republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x provozovány xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) odborné xxxxxxx x ošetřovací xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxx. Jsou to

a) xxxxxxx nemocnice, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x porodnické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx oddělení uvedená xxx písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x okresními nemocnicemi xxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (porodnice, xxxxxx xxx matky, kojence x xxxx, ozdravovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx krevního, xxxxxx xxx léčení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a přeškolování xx xxxxxxx, ústavy xxx léčení xxxxxx xxxxx x x.).

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx, xxx x xxxx tvořily xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánovité x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxx využití zařízení x získaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o zdraví xxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zejména xxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxx okresními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a úrazová x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

§10

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx spravují krajské xxxxxxx výbory, okresní xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x složení xxxxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxxx xxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx zastoupeny xxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x činnosti xxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx ústavů, xxxx vláda xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; jejich xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx stanoviti xxxxxxxx xx zásad xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u ústavů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštní úpravy.

§11

Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ústavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozní rozpočty xxxxxxxx léčebných a xxxxxxxxxxxx ústavů x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §9 xxxx. 7 xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x hospodářské.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí býti xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxx vyžaduje, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče (§1). Xxxxxx a xxxxxx xxxx péče xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx stavem ošetřované xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx t. xx. tříd nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ošetřovné xx xxxxx, xxxxx nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx péčí a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx 1949 stát (xxxxxx xxxxxx zdravotní), xxxxx je xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ohrožení xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx ošetřovné xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx mimo úhradu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1948, č. 99 Sb., x národním pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, služby x xxx.).

§13

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministerstvy xxxxxxx x xxxxxxxx péče xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavy (§9 odst. 4), xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čemž xxxxxxx xxxxxxx podmínky převzetí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxx v dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx léčebné x xxxxxxxxxx ústavy (§9 xxxx. 1 x 4) xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 4 zákona xx xxx 6. xxxxxx 1948, x. 125 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxx x o začlenění x správě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převezme xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, přecházejí xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x zařadí xx xxxxx příslušných xxxxxxxx o zaměstnancích Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx ústav xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xx xx ni obdobně xxxxxxxxxx §§3 xx 5 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx Ústřední xxxxxxx pojišťovnu, xxxxxx xxxxxxxx soudy do xxxxxxxxx knih na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tento xxxxx.

Část XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx xxxxxxx, písemnosti x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx části I x k xxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxxxx xxxxx II, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx podle xxxx vydaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx 100.000 Xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx jednoho xxxx. Zároveň x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trest na xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Vyměří-li se xxx tresty xxxxxxx, xxxxx trest na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§16

O zatímní xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ošetřovacích xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12 x 13 zákona x. 125/1948 Xx.

§17

Xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxx předvídaný xxxxxxxxxxx §176 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx působnost, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx pověřenectvu xxxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministru (ministerstvu) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavů xx xxxx zvláštními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxx x osobám, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx podléhajícím vojenské xxxxxxxxxx péči xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x úhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx péče xx xxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxx ošetřované xxxxx; xx xxxxx zakázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x. zv. xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§19

Zrušuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20

Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ošetřovacích xxxxxx, provedené podle xxxxxx xxxxxxxx xx 1. lednu 1948.

§21

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x financí v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. John x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.,

xxx za xxxxxxxx xxx. gen. Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

xx xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 185/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

103/1951 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebné xxxx

x účinností xx 1.1.1952

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.