Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.1948.


Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
273/48 Sb.
Příslušnost §1
Návrh §2
Zahájení řízení §3
Účinek zahájení řízení na spory a jiná řízení §4
Účinek na řízení konkursní a exekuční §5
Přihlášky pohledávek §6
Účinek přihlášky na promlčení §7
Hodnota pohledávek §8
Pohledávky spoludlužníků a ručitelů §9
Kompensace vzájemných pohledávek §10
Třídy §11
Seznam pohledávek §12
Zkušební rok §13
Odhad §14
Sporné pohledávky §15
Určení sporných nároků §16
Zjištění pohledávek §17
Rozhodnutí §18
Částky uvolněné nebo nově objevené §19
Vliv pravomocného rozhodnutí §20
Všeobecná ustanovení §21
Ustanovení poplatková §22
Účinnost a provedení §23
§1
Příslušnost
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx úpravu uspokojení xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení
§5x, xxxx. 1 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, x. 100 Xx., x znárodnění xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx. (příloha vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxx x. 116/1948 Xx.),
§5x, xxxx. 1 dekretu xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 101 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx ze dne 28. xxxxx 1948, x. 115 Sb. (xxxxxxx xxxxxxxx ministryně xxxxxx x. 117/1948 Xx.),
§11, odst. 1 xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 118 Xx., x organisaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
§14, xxxx. 1 zákona xx xxx 28. dubna 1948, x. 119 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
§6, odst. 1 xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, x. 120 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
§6, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948 x. 121 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,
§7, xxxx. 1 xxxxxx xx dne 28. xxxxx 1948, x. 122 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří,
§7, xxxx. 1 zákona xx xxx 5. xxxxxx 1948, x. 123 Xx., x xxxxxxxxxx polygrafických xxxxxxx,
§9, odst. 1 xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1948, x. 124 Xx., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
§5, xxxx. 1 zákona ze xxx 6. xxxxxx 1948, x. 125 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x lázní a x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
§4, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1948, č. 185 Xx., x zestátnění xxxxxxxxx x ošetřovacích xxxxxx x x xxxxxxxxxx státní ústavní xxxxxxx péče, x
§11, xxxx. 1 xxxxxx xx dne 21. července 1948, x. 199 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx předlužený majetek. Xx-xx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§2
Návrh
(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důkazy, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dovolávat; x xxxxxx je xxxx xxxxxx, jakou xxxxxx xxxxxxxxxx závazků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřenou.
(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x kterém xxxxx uvésti, x xxx záleží xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx obecná cena xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx a ručitelů;
2. xxxxxxx udávající xxxxxxxx obecnou xxxx xxxxx a úhrn xxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxx přílohy xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx býti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, spoludlužníku x xxxxxxxx x xxx si xx xxxx stejnopisech xxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx ustanovením xxxxxx, vrátí jej xxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu, xx xx za xx, že od xxxxx xxxxxx upustil.
§3
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx zahajuje xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listu; xx xxxxxxxx je xxxxx uvést xxxxxxxxxxx xxxxx, firmu x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, pokud jsou xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx (xxxxx), xxxx x bydliště (sídlo) xxxxxxxxx dlužníka. Xxxx xxxxx ve vyhlášce xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx musí xxxxxxxxxx veškeré pohledávky, xxx xx byly xx xxx, kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne uveřejnění xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ručitelům, pokud xxxx xxxxxx adresy xxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxx x jiná xxxxxx
(1) Xxxxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, nelze xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx spory x xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxx navrhovateli pro xxxxxxx, náležející x xxxxxxxxxxxx majetku.
(2) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nový xxxx xxxx nové xxxxxx.
§5
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, do xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx, xxxxxx býti po xxxx xxxxxx xxxxxx xx předlužený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jmění xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nelze do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx; totéž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zůstávají xxxxx xxxxxx nároky xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx oddělené xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dne, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předluženého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oživne, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxx zánik xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx právní moci xxxxxxxxxx, jímž bylo xxxxxx xxxxx ukončeno. Xxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx uspokojení, xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odklad xxxxxxxxxx xxxxx, je-li takové xxxxxxxx nezbytné, xxx xxxx odvrácena újma xxxxxxx navrhovateli nebo xxxxxxxxx.
§6
Přihlášky xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce, x xxxx xxx x nárok xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx zachována, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; platy xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx xxxx právně xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx třeba xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávky x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx pohledávka zakládá, xxxxx xxxxx věřitel xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx prokázána. Xx-xx x pohledávce xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx uvésti x procesní xxxx xxxx úřad x xxxxxxxx značku; při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx právo xx oddělené uspokojení, x xxxxx, až xx které xxxxxx xx xxxx pohledávka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx číselné xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxx xxx, o xxxxx vyloučení xx xxxx.
(4) Přihlášku xxx podat x xxxxx xx protokolu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx její xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x cizině, jsou xxxxxxx jmenovati x xxxxxxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx bydlícího v xxxxxxxx, jinak xxx xx ustanoví xx xxxxxx náklady x xxxxxxxxx soud.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §2, odst. 4.
§7
Účinek xxxxxxxxx na promlčení
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx vyhověno, xxxxxx se promlčení xxxxx navrhovateli xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, promlčení xx xxx xxx xxxxxxxxx xx do xxxxx lhůty xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pohledávka, xxxxx xxxx splatná x xxxxxxxx nebo xxxxx výše xx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx vstupu xx závazku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx úředního xxxxx x témuž xxx x xxxx československé.
(2) Nedospělé pohledávky xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx nezúročitelné, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx x připočtením xxxxxxxxx úroků za xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxx celé xxxxxxxxxx.
(3) Nároky xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxx úroky xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
§9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a ručitelů
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ručitelé xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx být upraveno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxx postihu, částky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx vstupu do xxxxxx závazků pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snad xxxxx xxxxx zaplatit x budoucnosti, přihlásit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxx pohledávku zcela xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§10
Kompensace xxxxxxxxxx pohledávek
Xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení mohly xxx xxxxx obecných xxxxxxxx kompensovány, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx je však xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§11
Xxxxx
(1) Pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx zařazují xx čtyř xxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxx náležejí xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx x náklady xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x kterém xx tento majetek x celkovému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Do druhé xxxxx náležejí xxxxxxxxxx xxxxxxx v §54, x. 2 až 4 xxxx. x., xx třetí třídy xxxxxxxxxx xxxxxxx v §55 xxxx. ř. x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx; xxx, kde xxxx xxxxxxxxxx konkursního xxxx mluví x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx, kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pohledávka z xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Seznam xxxxxxxxxx
(1) Soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxx třídách pak x xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx třídy xxxx x úřední xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx písemných xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sepsaných xx protokolu, jakož x xxxxx příloh xxxxx x xxxxxx xxxxxxx pohledávek, doručí xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx mohou u xxxxx nahlížet do xxxxxxxxx, jejich xxxxxx x xx seznamu xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx xxx
(1) Po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rok x vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(2) Navrhovatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zkušebnímu xxxx, a xx-xx xx xxxxx, opatřiti x roku xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx zkušebním xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx určitě x xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx popírat xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx i xxxx přednesy.
§14
Xxxxx
(1) Byla-li při xxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obecná xxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xx xxxxx nutným, může xxxx xxxxxxx odhad xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zálohu xx xxxxxxx odhadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx určí xxxx.
§15
Sporné xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravost xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávka, xxxx x xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx ji xxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxx xxxxxx pohledávky xxxx odpor xxx xxxxx toliko x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx tam byla xxxxxxx.
(3) Nebyl-li xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uplatněn x xxxxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jsou-li xxxxxxxxx při zkušebním xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, xxxxxx xx stanovená xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx.
§16
Určení xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx-xx o věci xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x projednání xxxxxx xx xxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výlučně xxxxxxxxx xxxx, u něhož xx xxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (orgán). Xxxx-xx x sporné pohledávce xxx dříve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx x něm jen x xxxxxx xx xxxxxx sporné xxxxxxxxxx.
(2) O xxxxxx xx určení xxxxx xxxxxxxxx xxxx soud, x něhož xx xxxx řízení, v xxxxxxxx rozhodnutí.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx zkušebního xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxx pohledávek.
§18
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x návrhu. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx. Vyhoví-li návrhu, xxxxxx ve svém xxxxxxxxxx, nejsa xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
1. nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxx, vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx věci z xxxxxxxx předluženého xxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, znárodněním xxxx zestátněním;
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx xxxx kryty xxxxxxxx xxxx věci x xxxxx xxxxxxxxx nepřihlášením xxxx xxxxx §5, xxxx. 2;
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx částka xxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx předluženého xxxxxxx x hodnotou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx č. 1 x 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxx o xxxx xxxxxxxx z úřední xxxx. Xxxx-xx tím xxxxxx xxxxxxx vyčerpána, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx třídy x xx xxxx podmínky x xxxxxxx tříd. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx třídy mají xxxx xxxxx stejné xxxxxx a, nejsou-li xxxx kryty, xxxxxxx xx poměrně;
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx provede xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxx vstupu xx xxxxxx xxxxxxx;
5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přihlížeje x navrhovatelovým hospodářským xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sporné x podmíněné xx xxxxx x den xxxxxxxxxx x soudu. Xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dá xxxxxxx, kterou určí xxxx, xxx xxxxxx, xx xx podmínka xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§19
Částky xxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx
Xxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx-xx se xxxx aktiva, xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx v §18, xxxx. 1.
§20
Vliv xxxxxxxxxxxx rozhodnutí
Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxx, xxxxxxx xx řízení přerušená xxxxx §4; xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx pokračováno xxxxx §5, xxxx. 2, xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxx došlo x převodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxx §3 zákona ze xxx 11. března 1948, č. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x proti Fondu xxxxxxxxxxxx hospodářství.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, platí xxx xxxxxx xxxxx xxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§22
Ustanovení xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§23
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Gottwald x. x.
Dr. Xxxx x. x.
Zápotocký x. x.
Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 273/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.12.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.