Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.1948.


Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
126/1948 Sb.

Zákon

Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4

Náhrada §5

Ustanovení závěrečná §6 §7 §8

INFORMACE

126

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 1948

x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx tomto zákoně:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx zestátněním v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osiva x xxxxx:

1. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x r. x., Xxxxx XX, Xxxxxxxx xx. 6;

2. Sativy, xxxxxxxxxxxxx x výrobního xxxxxxxx pěstitelů zemáků x Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Xxxxx, xxxxxxxx pro ušlechtilá xxxxx a xxxx, xxxxxxxxx společenstva s xxxxxxx obmezeným, Xxxx, Xxxxxxxxxxxx 7;

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihovarů, zapsaného xxxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxxx, Xxxxx XX, Xx Poříčí 28;

5. Xxxxxxxxxxxx, nákupního x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, zahradnických x ovocnářských, zapsaného xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx II, X Xxxx x. 1;

6. xxxx Xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx);

7. xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx pro zušlechťování xxxxxxx v Xxxxxxx x zemský výzkumný xxxxx travinářský, Rožnov xxx Xxxxxxxxx);

8. xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxx (šlechtitelská xxxxxxx Xxxxxxxx);

9. xxxxxx xxxxxxxxx římsko-katolických statků Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx;

10. ing. X. Xxxxxx x Dětenicích (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx);

11. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Margit Xxxxxxxxx, Pudmerice, xxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxx "Terrasol").

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx a sadby xxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx subjektům xxxxxxxxxxxx x §1 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx xxxxx na xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jest xxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx z uznání xx xxxxxxxxxxxxx podnik (§1 odst. 2 xxxxxx ze xxx 2. xxxxxxxx 1924, x. 165 Xx., x ochraně výroby xxxxxxxxx, x zemích Xxxxx x Moravskoslezské xx znění vládního xxxxxxxx ze xxx 6. xxxxx 1939, x. 113 Xx.), xxxxxxx xxxxx označovati xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxxxxx", "uznané xxxxx", "xxxxxx xxx" nebo "xx rejstříku zapsaná xxxxxx", jakož x xxxxx uváděti do xxxxx osivo a xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10. xxxxx 1940, x. 69 Xx. x roku 1941, x xxxxx x sadbě, x §§1 x 4 xxxxxx ze xxx 17. xxxxxx 1921, x. 128 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx šlechtěného xxxxx x sadby, xxxxx xx smluv o xxxxxxx xxxxxxxx odrůd xxxxx x sadby, xxxxxxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx dosud neuvedená xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx šlechtění, xxxxx x věci x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx oprávnění vyplývajících x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provozem, xxxx xxxx xx př. xxxxxxxxx stržené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nájemních xxxxx, živnostenská xxxxxxxxx, xxxxxx, vzorky, xxxxxxx x xxx., x xx x xxxx xxxx věci xxxx xxxx xxxxx náleží xxxxxx jinému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx reformy, xxxx xxx každý xxxxxx xxxxxx, xxxxx práva xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxx závazky (§4) xxxxxxxxxx na xxxx; xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx nařízení).

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx zemědělství xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx x xxxxxx", xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závodech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Části xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vytvořených podle xxxxxx předpisů, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx příslušný xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx zemědělství x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx začlení xx xxxxxxx "Státní xxxx x xxxxxx". Totéž xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x slovenského národa, xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxx národní xxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, č. 104 Xx. x. XXX, x konfiskaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 1946, x. 64 Xx. n. XXX, x ze dne 19. xxxxxxxx 1947, x. 89 Sb. x. SNR, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xx dne 11. xxxxxxxx 1947, č. 142 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. března 1948, x. 44 Xx., x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, č. 46 Sb., x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a lesní xxxx).

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx státních xxxx x xxxxxx) xxxxxxxx xxxx znárodnění x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x majetkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx x §§1 x 2; xxxx-xx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatě, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stát (xxxxxx xxxxxxxx lesů x statků) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s přihlédnutím x ustanovením §5. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x národního podniku xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx prvé, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx závazky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx československý xxxx (xxxxxx státních xxxx x statků) xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x dani x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 1947, č. 134 Sb., o xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx z xxxxxxx, x mimořádné dávky xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx neodůvodněné, počítajíc x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., může xx xxxxxxxxxxxxxx stát (xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx) domáhati xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxx k xxxxxx, xxxxxxxx x žádosti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., x rozhodčích xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx závazků národních xxxxxxx.

§5

Xxxxxxx

(1) O xxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §§7 x 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Xx., o xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §§1 a 2 xxx x majetek, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nešlo x xxxxxxxxxxxxx podnik, podléhal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona č. 142/1947 Sb., xx znění zákona x. 44/1948 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 46/1948 Sb., xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx takový xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx v xxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx x xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bilanční xxxxxxxx, která podle xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx ministři xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Fondu znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úrokováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobem poskytnutí xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§§1 x 2) xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx a xxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx československý stát x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxx (§§1 a 2) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x úředních xxxxxxxxxxx x seznamech (xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx rejstřík x xxx.).

§8

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 126/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.