Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948 do 31.07.1950.


Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/1948 Sb.

Zákon

Část I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6

Část II - Náhrada §7

Část III - Konfiskovaný nepřátelský lázeňský majetek §8 §9

Část IV - Začlenění a správa znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku §10 §11

Část V - Ustanovení přechodná, společná a závěrečná §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

INFORMACE

125

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x lázní x x začlenění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na tomto xxxxxx:

Xxxx I

Rozsah znárodnění

§1

(1) Xxxx 1. ledna 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. přírodní léčivé xxxxxx [§2 xxxx. 3 písm. a)],

2. xxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroji [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

(2) Ustanovení odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x. 2), xxxxx x xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx zdravotnictví, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhlásí x xxxxxxx doručení x Úředním xxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x majetku, xxxxx xxxx tímto xxxxxxx znárodněny, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 1) nabývá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Znárodněním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) nabývá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Znárodnění xx xxxx

x) léčivých a xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynů x emanací, xxxxx xxxx pod xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx se dostávají xx povrch xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, šachtách, štolách, xxxxxxxxxx dílech nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroji x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, které slouží x jejich xxxxxxx xxxx jsou xxx xx určeny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze dne 5. xxxxxx 1948, č. 124 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx určených, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) x c), xxxxxxxxx x to xxxxxxx movitosti x xxxxx (licence, živnostenská xxxxxxxxx, známky, vzorky, xxxxx xxxxx x xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx movitostí x xxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xx 7 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb. (dále jen "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxx podle uvedených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx tato působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§3

(1) Používati xxxxxxxx "xxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, smí pouze xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxx (§1 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x Fondech xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx provozovati je xxxxxxxxx státu. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxx "přejimatel"), xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxxxx podstata nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxx osobu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx daně, dávky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xx ně xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx daň důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx z majetku, xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., x dávce x xxxxxxxxxxx přírůstku x o dávce x xxxxxxx, a xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků na xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x dávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx sociální xxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx x xxx., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx tak, xxxxxx xxxxxx proti přejimateli xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx takto:

a) nedotčeny xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x nároků věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx nezanikly xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx z určité xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) ostatní závazky, xxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenou aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písm. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx konkursního xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx třetí xxxxx. Závazky téže xxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxx pořadí.

(4) Xxxxx závazky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 působí xxxxxx proti xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podle předchozích xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xx promlčení xxxxxxxxxx, na xxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx práva xx xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx zjišťují nároky xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxx xxxxxxx po 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrčího řádu, xxxxxxxx zákonem xx xxx 27. března 1931, x. 64 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxx konkursní, xxxxxxxxx x odpůrčí.

(3) Xxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xx vztahoval xxxxx xxxxx, nebo o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

Xxxx XX

Xxxxxxx

§7

(1) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§1 odst. 1 č. 1) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§1 odst. 1 x. 2 x 3) xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx podniku "Xxxxxxxxxxxxxx státní lázně x xxxxxx" vedeny xxxx xxxxxxxxxx bilanční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx dohodnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x financí, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x úrokováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znárodněné xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxxxxx nepřátelský xxxxxxxx xxxxxxx

§8

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx, spravuje nebo xxxx konfiskovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx takový xxxxx nebo bude xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x pokud xxx x ubytovací xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx x příslušenství, xxx x dohodě x ministrem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §18 xxxx. 2 dekretu x. 108/1945 Sb., xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, zároveň xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x soupisu, x xx povinen xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neučiní jiné xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx národní xxxxxx přísluší xxxxxxx x xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx ke konfiskovanému xxxxxxxxxx majetku, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 č. 3 xxxxxxx x. 108/1945 Sb. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Fond národní xxxxxx vyúčtuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx IV

Začlenění a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

§10

(1) Xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx zájem, xxxx xxxxxxx zdravotnictví propůjčiti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx lázeňský xxxx xxxx majetek (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xxxxxxxx x spravuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx".

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x financí, xx Slovensku též xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx místech převede xxxxx §12 xxxx. 7 zákona č. 124/1948 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví, xxx je xxxxxxxx xx podniku "Československé xxxxxx xxxxx x xxxxxx". Xxxxxxx zdravotnictví x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxx financí x sociální xxxx xx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2 xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxx x vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8) do xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čemž xxxxxxx stanoví podmínky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx použijí Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxx x převzatému xxxxxxx, xxxxx xxx vypořádání xxxxx xxxxxx (§9) x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnou, xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podnikem "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx", x zbytek xxxxxxx xxxxxx pokladně x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx §1 xxxx. 1 č. 2 a 3 xxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx knih xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zákon. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, zapíší xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xx návrh Xxxxxxxx národní pojišťovny x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxx přechodná, xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§12

Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx platí pro xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) znárodněného xxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, po xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení §§37 x 38 xxxxxxx, xxx čemž x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx běžnou správu xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na Slovensku xx slyšení pověřenectva xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx §11 xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lázeňský a xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 č. 2 x 3) xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx. Zmocněnec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxx xxxxxx zavedená xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nesvobody x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Němců, Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Sb. x. XXX, o xxxxxxx správě.

(2) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce a xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14, 16, 18 x 19 dekretu x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §§13 až 15, 17 x 18 nařízení č. 50/1945 Xx. x. XXX.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majetku, xxx nějž byl xxxxxxxxx zmocněnec, xxxx, xxxxx k xxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; ustanovení §§22 a 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §§21 x 22 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. XXX xxxxx obdobně.

§14

Xxxxx, xxxxxx bylo xxxxx §§12 x 13 uloženo xxxxx xxxxxxx správu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxx xxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 1948 x xxxxxxxxxx xxx do 30. xxxx 1948 ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x případě §11 xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmařil xxxx xxxxxxxx měrou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x trestem xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Kčs; v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zák. xx. X/1878 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxx trestný, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přestupek trestem xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx Xxx x xxxxxxx xx svobodě (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx, xxxx některým x těchto xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě xxxxx míry xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se xxx xxxxxx zároveň, nesmí xxxxx xx svobodě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za nedobytný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx více xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx penězích xxxxxxxxx xxxxx.

§16

(1) ukládá-li xxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx zastoupení xxx xxx xxxxxxx podle §15 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rukou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Tato xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x první xxxxxxx x je oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x činiti xxxxxx.

(3) Výrok o xxxxxx xxxxx pojmouti xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x odpor xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx soudně trestný xxx může xx xxxxxxx žalobce xxxxxxxx xxxx tehdy, když xxxxxx výrok xxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxx takovému xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestu.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobývají xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§17

(1) Při xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 x trestu xx xxxxxxx xxxx xx penězích xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxxxx nález) x xxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx útraty xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (okresní xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, zda xxxx xxxx uveřejněny x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx znění, které xxx xxxx.

§18

Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

§19

Přestupky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx majetku xx xx xxx převzetí (§11 xxxx. 1 xx 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výdělkové x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Lázeňský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 xxxx. 1 č. 2 x 3) nebo xxxxxxxxxxxx (§8) xx x xxxxx xxxx x obratu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xx 4).

§21

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx.

§22

Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx o Ústřední xxxxxxx pojišťovně, rozumí xx xxx xx xxx 30. června 1948 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 125/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx zákon správní

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.