Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.1950.


Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/48 Sb.
ČÁST I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6
ČÁST II. Náhrada §7
ČÁST III. Konfiskovaný nepřátelský lázeňský majetek §8 §9
ČÁST IV. Začlenění a správa znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku §10 §11
ČÁST V. Ustanovení přechodná, společná a závěrečná §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23
Část X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxx léčivé xxxxxx [§2, xxxx. 3, xxxx. x)],
2. xxxxxxxx xxxxxxx [§2, xxxx. 3, písm. x)].
3. jiný xxxxxxx souvisící x xxxxxxxxxx léčivými zdroji [§2, odst. 3, xxxx. c)].
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xx lázeňský xxxxxxx (xxxxxxxx 1, x. 2), xxxxx v xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhlásí x účinkem xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 1) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 2 x 3) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx týká
x) xxxxxxxx x minerálních xxx a přírodních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxx zemí, xxxxx x xxxxx, které xx dostávají xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, vývěrech, studnách, xxxxxxxx, xxxxxxx, podzemních xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x ložisek xxxxxx rašeliny, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jejich využití xxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx léčebných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1948, č. 124 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výčepnických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroji x podniků x xxxxxxxx sloužících x xxxxxx využití nebo xxx ně určených, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lázní,
x) xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxx xxxx. x) x x), xxxxxxxxx x to všechny xxxxxxxxx a práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx x pohledávky,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx které xxxx příslušenstvím znárodněného xxxxxxx.
(4) Ustanovení §4, odst. 3 xx 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Xx. (dále jen "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx tam, xxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pověřence xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx tato působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pověřenci xxxxxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx" x souvislosti označující, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxx (§1, xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxx, který byl xxxxxxxxx podle §1, xxxx. 1, č. 2, xxxx xxx xxxxxxx, který xxx xxxxx ministrem zdravotnictví xxxx xxxxxxxx podle §18, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxx lázně x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna (x xxxxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx x xxx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x závazky x němu xxxxxxxxxx. Xx závazků, podle xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nevstupují. Xx závazky xxxxxxxxxx x znárodněnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx daněmi a xxxxxxx xx rozumějí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, daň x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, majetkové xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1946, x. 134 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx dávky xxxxx zákona xx xxx 31. xxxxx 1947, x. 185 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dávce z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Úředním xxxxx. Xxxxxxxxx-xx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přejimatelům, xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných pověřenců, xx xxxxxxx závazků xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přiměřené xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, x. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
(1) Xx-xx znárodněný xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přejimatel xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxx nároky k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx tak, xxxxxx xxxxxx proti přejimateli xxxxxxxx.
(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx věřitelů, majících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určité xxxx, xxxxx xxxx xxxxx hodnotou xxxx xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx příslušejícího [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obecnou xxxxx xxxxx znárodněného xxxxxxx x xxxxxxxx závazků, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) zůstanou nedotčeny, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx. b), pokud xxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. c), xx xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx prvé xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx náležejí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx třetí xxxxx. Xxxxxxx téže xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny úpravou xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx.
(5) Zákonem budou xxxxxx podrobné předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců, o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávek, xx xxxxx, na xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x na práva xx xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx zjišťují xxxxxx věřitelů.
§6
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxx poškoditi xxxx xxxxxxx znárodnění nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx do xxxx xxx od xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. března 1931, č. 64 Xx., kterým xx xxxxxxxx řády konkursní, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx se xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx na společnostech, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx znárodnění, jsou xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Část XX.
Xxxxxxx
§7
(1) Xx xxxxxxxxxx přírodní xxxxxx xxxxxx (§1, xxxx. 1, č. 1) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx majetek (§1, xxxx. 1, č. 2 a 3) xxxxxxxx náhrada. O xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx znárodněné podle xxxxxx zákona xxxx x rámci podniku "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx" vedeny xxxx samostatná bilanční xxxxxxxx, která xxxxx xxxxx, na xxxx xx dohodnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x financí, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Část XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňský xxxxxxx
§8
Xxxxx, xxx uschovává, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňský majetek, xxxxx xxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx financí x xxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, podle §18, xxxx. 2 xxxxxxx č. 108/1945 Xx., xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx případě xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, a xxxxx xxx o xxxxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konfiskovanému lázeňskému xxxxxxx, při čemž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5, odst. 1, č. 3 xxxxxxx x. 108/1945 Xx. x xxxxxxxx xx provádějících, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx při xxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx národní xxxxxx vyúčtuje ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx.
Xxxx IV.
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x konfiskovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx
§10
(1) Vláda xxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti o xxx, jak se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§2, xxxx. 1).
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx. 1 xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§1, xxxx. 1, č. 2 a 3) xxxx xxxxxxx konfiskovaný (§8) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx".
(2) Ministr xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxx. 7 xxxxxx x. 124/1948 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx podniku "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx". Xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx x Úředním xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1, odst. 1, x. 2 xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx přejímací xxxx.
(4) Xxxxxxx zdravotnictví xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxx převésti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lázeňský xxxxxxx (§8) do xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Přijaté xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§9) x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxxxxx pojišťovnou, xxxx x xxxxxx konfiskovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zřídla", x zbytek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx účelům.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx §1, xxxx. 1, x. 2 x 3 xxxx xxxxx §11, xxxx. 2 zapíší xxxxxxxx soudy xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zákon.
Xxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
Xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxx právnických xxx xxxxx povolaný xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx národního xxxxxxx, přiměřeně ustanovení §§37 x 38 xxxxxxx, xxx xxxx x platnosti právních xxxxxxx přesahujících xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxx §11, xxxx. 3 Ústřední národní xxxxxxxxxx.
§13
(1) Xxxxx nebude znárodněný xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 2 x 3) xxxxxxx, xxxx ministr zdravotnictví, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 5 Xx., x neplatnosti xxxxxxxxx majetkově-právních xxxxxxx x doby nesvobody x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Maďarů, zrádců x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx rady ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, x národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §§14, 16, 18 a 19 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. XXX.
(3) Právní jednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, která xx xxxxxx podstaty xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x nim xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, neplatná.
(4) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněnec xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; xxxxxxxxxx §§22 a 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §20, xxxx. 1, věty druhé x §§21 a 22 xxxxxxxx č. 50/1945 Sb. x. XXX platí xxxxxxx.
§14
Xxxxx, xxxxxx xxxx podle §§12 x 13 xxxxxxx xxxxx zatímní xxxxxx a záležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řádný x xxxxxxxx soupis xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 1948 x xxxxxxxxxx xxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx §11, xxxx. 3 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§20
(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na provozní xxxxxxx podniku xxxxxxxxx x §11, xxxx. 1.
(2) Výtěžky (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx (§11, xxxx. 1 xx 3) jsou xxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xx x xxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx postavení poplatníka xxxx z xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx (§11, odst. 1 xx 4).
§21
Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx dne 30. xxxxxx 1948 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
§23
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xx. Xxxxx x. x.
Gottwald v. x.
Xxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 125/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
86/50 Xx., xxxxxxx zákon
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád)
x účinností xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x účinností xx 1.8.50
89/50 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.