Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950.


Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/1948 Sb.

Zákon

Část I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6

Část II - Náhrada §7

Část III - Konfiskovaný nepřátelský lázeňský majetek §8 §9

Část IV - Začlenění a správa znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku §10 §11

Část V - Ustanovení přechodná, společná a závěrečná §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

INFORMACE

125

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lázeňského xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx I

Rozsah znárodnění

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx léčivé xxxxxx [§2 xxxx. 3 písm. x)],

2. xxxxxxxx majetek [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x. 2), xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx vlastnictví nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx doručení x Úředním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 1) xxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nakládati.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) xxxxxx xxxx vlastnictví k xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vod a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx pod xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx povrch xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, štolách, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx využití xxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 5. května 1948, č. 124 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) a x), xxxxxxxxx v xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x pohledávky,

e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 až 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb. (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§3

(1) Používati xxxxxxxx "xxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, smí xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (§1 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxx lázeňský xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx obnovy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxx lázně a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx může x xxxxxx s ministrem xxxxxxxx xxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců, xxxxxxxx xxxx právo v xxxxxxxxxxxx případech xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxx, po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxx "xxxxxxxxxx"), vstupují x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přejíti po xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k znárodněnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo vybíraná, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Xx., x xxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x dávce x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ze dne 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Způsob xxxxxx xxxxxx osobních xxxx x dávek stanoví xxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx části znárodněného xxxxxxx různým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, počítajíc x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zaručujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx x pod., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x tom x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Je-li znárodněný xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx ceny aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx závazků, xxxxxxxxx x xxxxxx majetku, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přejimatele.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx ve lhůtě xxxxxx stanovené přihlásiti xxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich xxxxxx proti přejimateli xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx nezanikly xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx zůstávají též xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxx závazky, xxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] nebudou xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx;

x) závazky xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx čtyř xxxx. Do prvé xxxxx náležejí náklady xxxxxx, do xxxxx xx čtvrté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx obdoby konkursního xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx soudní, x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx, xx exekuční x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx nároky xxxxxxxx.

§6

(1) Přejimatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxx vykonal xx 27. říjnu 1945 xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx odpůrčího řádu, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. března 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který by xx xxxxxxxxx tento xxxxx, nebo x xxxxxxx kapitálových účastí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx, jsou platná xxx, xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxx

§7

(1) Za xxxxxxxxxx přírodní xxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 1) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx lázeňský x xxxx xxxxxxx (§1 odst. 1 x. 2 a 3) xxxxxxxx náhrada. X xxxxxxx platí xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 dekretu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx podniku "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lázně x zřídla" vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Fondu znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x úrokováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx případě xxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Část XXX

Xxxxxxxxxxxx nepřátelský xxxxxxxx xxxxxxx

§8

Xxxxx, kdo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nepřátelský xxxxxxxx majetek, který xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx x příslušenství, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxx x. 108/1945 Xx., xx povinen jej xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx, x xx xxxxxxx řádně x něj xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Fondům národní xxxxxx přísluší xxxxxxx x xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xx konfiskovanému xxxxxxxxxx majetku, xxx xxxx postupují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 x. 3 xxxxxxx č. 108/1945 Xx. a xxxxxxxx je provádějících, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx lázeňský.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx lázeňského xxxxxxx

§10

(1) Xxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§2 odst. 1).

(2) Vyžaduje-li toho xxxxxxx zájem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx, které zároveň xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx".

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a financí, xx Slovensku též xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 7 zákona x. 124/1948 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx "Československé xxxxxx xxxxx x xxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxx x sociální xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znárodněný xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2 xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s ministry xxxxxxxx péče, financí x vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8) do xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Přijaté xxxxxx použijí Fondy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx uznány (§9) x nebudou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lázeňského xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx", x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účelům.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2 x 3 xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Přechod xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§12

Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx platí xxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§37 x 38 xxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx §11 xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 č. 2 a 3) xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Ustanovením zmocněnce xx zrušuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxxx Němců, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx případě podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. SNR, x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14, 16, 18 x 19 xxxxxxx x. 5/1945 Sb., xx xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. n. XXX.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majetku, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; ustanovení §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §20 odst. 1 xxxx druhé x §§21 x 22 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. n. SNR xxxxx xxxxxxx.

§14

Osoby, xxxxxx xxxx xxxxx §§12 x 13 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 1948 x xxxxxxxxxx xxx xx 30. xxxx 1948 ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx §11 xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§16

§16 zrušen právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§17

§17 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§18

§18 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 zrušen právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

(1) Xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxx) dosažené xx xxxxxxxxxxxx majetku xx xx xxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xx 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znárodněním.

(3) Xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 odst. 1 x. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xx x xxxxx daně x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x obratu až xx xxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xx 4).

§21

Tímto zákonem nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxx.

§22

Pokud se x xxxxx zákoně mluví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx x Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx tím xx xxx 30. xxxxxx 1948 xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě se xxxxxxxxxxxx členy vlády.

Dr. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. r.

Plojhar v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 125/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

87/1950 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád)

s účinností xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

89/1950 Xx., o trestním xxxxxx správním (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.