Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950.


Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/1948 Sb.

Zákon

Část I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6

Část II - Náhrada §7

Část III - Konfiskovaný nepřátelský lázeňský majetek §8 §9

Část IV - Začlenění a správa znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku §10 §11

Část V - Ustanovení přechodná, společná a závěrečná §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

INFORMACE

125

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxx konfiskovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx I

Rozsah xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. přírodní xxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 3 xxxx. x)],

2. xxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroji [§2 xxxx. 3 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x. 2), xxxxx x den xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xx vlastnictví nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Znárodněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1 č. 1) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) nabývá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx léčivých xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, vývěrech, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx rašeliny, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx léčivých zemin,

b) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, podniků a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jejich využití xxxx xxxx xxx xx xxxxxx, léčebných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx lázeňských, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lázeňských, xxxxx xxxxxx znárodněny podle xxxxxx xx dne 5. xxxxxx 1948, č. 124 Sb., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx zařízení uvedených xxxxxxx x zařízení,

c) xxxxxxx s přírodními xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx určených, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxx písm. x) x x), xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxx, živnostenská xxxxxxxxx, známky, vzorky, xxxxx xxxxx a xxx.), směnky, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx movitostí a xxxx, než xxxxx xxxx příslušenstvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ustanovení §4 xxxx. 3 xx 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb. (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx případě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx označení "xxxxx" v souvislosti xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx léčivé xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního pojištění xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky (§1 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §1 odst. 1 x. 2, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx určen ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x Fondech xxxxxxx obnovy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx provozovati xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx národní pojišťovnu.

§4

(1) Xxxx, po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxx "přejimatel"), xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x němu xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepokládají xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xx xxxxxx. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., o xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku x o xxxxx x xxxxxxx, a xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním listě. Xxxxxxxxx-xx části znárodněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx z přejimatelů xxxxxxx.

(2) X závazků, xxxxx jsou hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací požitky, xxxxxxx x xxx., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxx xxxx přiměřené xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jsou povinni xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx proti přejimateli xxxxxxxx.

(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:

x) nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezanikly xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx zůstávají též xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx z určité xxxx, pokud jsou xxxxx hodnotou xxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pořadí xxx příslušejícího [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx nedotčeny, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx písm. x), pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) závazky na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx zařazují xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx obdoby konkursního xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stejné xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx jim příslušejícího xxxxxxx uspokojeny úpravou xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx přejimateli. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spory, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztížiti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 27. března 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx konkursní, xxxxxxxxx a odpůrčí.

(3) Xxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xx vztahoval tento xxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx znárodňují xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena x době xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, schválí-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxx

§7

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§1 odst. 1 x. 1) xx náhrada neposkytuje.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) xxxxxxxx xxxxxxx. X náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou x rámci xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lázně x xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhradových xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znárodněné xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx III

Konfiskovaný nepřátelský xxxxxxxx xxxxxxx

§8

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo bude xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a vnitra, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxx x. 108/1945 Xx., xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pověřenectvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxx řádně x něj pečovati, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vypořádati závazky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 č. 3 xxxxxxx č. 108/1945 Xx. a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx IV

Začlenění a xxxxxx znárodněného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx vykonává xxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivými xxxxxx (§2 xxxx. 1).

(2) Vyžaduje-li xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 nositelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 x 3) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§8) převezme x xxxxxxxx podnik "Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx x xxxxxx".

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x financí, xx Slovensku xxx xx slyšení příslušných xxxxxxxxx, které z xxxxxxxxxxx podniků v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 7 zákona x. 124/1948 Xx. xx xxxxxxxxxx ministra zdravotnictví, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx "Československé xxxxxx xxxxx a xxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního obchodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Úředním xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péče xx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znárodněný xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2 xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx cenu.

(4) Ministr xxxxxxxxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péče, financí x vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8) xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Fondy xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx náležejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vypořádání xxxxx xxxxxx (§9) x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x obnově xxxxxxxxxxxxxx lázeňského majetku, xxxxxxxxxxxx podnikem "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx", x zbytek xxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nemovitostí a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 2 x 3 xxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, zapíší xxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§12

Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zastupovati xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§37 x 38 xxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x případě §11 odst. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxx nebude xxxxxxxxxx lázeňský a xxxx xxxxxxx (§1 xxxx. 1 x. 2 a 3) xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetku svého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx ustanovení §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x neplatnosti některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Němců, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx případě podle xxxxxxxx Slovenské národní xxxx xx xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14, 16, 18 x 19 dekretu x. 5/1945 Xx., po xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. XXX.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, držitelů x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podstaty xxxxxxx, xxx nějž byl xxxxxxxxx zmocněnec, xxxx, xxxxx x nim xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx č. 5/1945 Xx., xx případě §20 odst. 1 xxxx xxxxx a §§21 x 22 xxxxxxxx č. 50/1945 Xx. x. XXX xxxxx obdobně.

§14

Osoby, xxxxxx xxxx xxxxx §§12 x 13 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx znárodněného majetku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx závazků xx xxx 30. xxxxxx 1948 x xxxxxxxxxx xxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx §11 odst. 3 Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

§15

§15 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§17

§17 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení §10, xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx x xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1.

(2) Výtěžky (xxxxxxx) dosažené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx dne převzetí (§11 odst. 1 xx 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znárodněním.

(3) Lázeňský xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 xxxx. 1 č. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xx x xxxxx xxxx x obratu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx jeho převzetí (§11 xxxx. 1 xx 4).

§21

Xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx x Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xx xxx 30. xxxxxx 1948 nositelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provede xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy vlády.

Dr. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 125/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

86/1950 Xx., trestní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád)

s účinností xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.8.1950

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.