Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.1950.


Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/48 Sb.
ČÁST I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6
ČÁST II. Náhrada §7
ČÁST III. Konfiskovaný nepřátelský lázeňský majetek §8 §9
ČÁST IV. Začlenění a správa znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku §10 §11
ČÁST V. Ustanovení přechodná, společná a závěrečná §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23
Část I.
Xxxxxx znárodnění
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxx léčivé xxxxxx [§2, odst. 3, xxxx. x)],
2. xxxxxxxx majetek [§2, xxxx. 3, xxxx. x)].
3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx léčivými xxxxxx [§2, xxxx. 3, xxxx. c)].
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státu x xx lázeňský majetek (xxxxxxxx 1, x. 2), který x xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx zdravotnictví, xx Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x účinkem xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxx přírodních léčivých xxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 1) xxxxxx xxxx výhradního xxxxx x nimi xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (§1, odst. 1, x. 2 x 3) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynů x xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx, xxxxx x oněch, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, vývěrech, xxxxxxxx, xxxxxxxx, štolách, podzemních xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroji x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pro xx xxxxxx, léčebných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx lázeňských, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx ze dne 5. xxxxxx 1948, č. 124 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zařízení,
x) pozemků x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podniků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx využití xxxx xxx ně xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) x c), xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, živnostenská oprávnění, xxxxxx, vzorky, vodní xxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx příslušenstvím znárodněného xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §4, xxxx. 3 xx 7 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 100 Xx., o znárodnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, ve xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx. (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx tam, xxx podle uvedených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx xxxxxxx pověřence xxxxxxx a průmyslu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx léčivé xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (§1, xxxx. 2), nebo pro xxxxxxx, který byl xxxxxxxxx podle §1, xxxx. 1, x. 2, xxxx pro xxxxxxx, který byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx může v xxxxxx x ministrem xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přenésti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x xxxxxxx x němu xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx má majetková xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nevstupují. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x znárodněnému xxxxxxx xx nepokládají xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx se xxxxxxxx xxx důchodová, válečný xxxxxxxxx, daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x majetku podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x dani x xxxxxxx, majetkové xxxxx xxxxx zákona xx dne 15. xxxxxx 1946, x. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx z xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. října 1947, x. 185 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných pověřenců, xx kterých xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, počítajíc x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací xxxxxxx, odbytné x xxx., xxxx xx xxxxxxxxxx domáhati xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li o xxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, x. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx výše obecné xxxx xxxxx předluženého xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících k xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti xxx nároky x xxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx tak, jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úprava xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx takto:
x) nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znárodněním;
x) xxxxxxxxx zůstávají xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, pokud jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
x) ostatní xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxx příslušejícího [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx rozdílem xxxx obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx pokládají také xxxxxxx uvedené pod xxxx. x), xxxxx xxxxxx kryty způsobem xxx uvedeným;
x) xxxxxxx na něž xx xxxxxxxx ustanovení xxxx. c), xx xxxxxxxx podle pořadí xx xxxx tříd. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx konkursního řízení xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx téže xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, na xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x na xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení x o xxxxxxx, xxx xx zjišťují xxxxxx xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve svůj xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx do xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Právní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxx xxxxx xxxx znárodnění, jsou xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx II.
Xxxxxxx
§7
(1) Xx znárodněné xxxxxxxx xxxxxx zdroje (§1, xxxx. 1, x. 1) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 2 x 3) xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 dekretu.
(3) Xxxxxxx znárodněné podle xxxxxx zákona jsou x xxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bilanční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx podstaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Část XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
§8
Každý, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx byl xxxx xxxxxx určen nebo xxxx xxxx takový xxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx financí x xxxxxx, x pokud xxx x ubytovací xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, též x xxxxxx x ministrem xxxxxxxxx xxxxxxx, podle §18, xxxx. 2 xxxxxxx x. 108/1945 Xx., je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxxx tohoto zákona, xx případě xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pověřenectvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x je xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx závazky náležející xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxx. 1, x. 3 xxxxxxx č. 108/1945 Xx. x předpisů xx provádějících, xxxxxxxxxxxxx x doplňujících. Za xxxxxxx, xxxxx xxx xxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx nebo bude xxxxx xxxx lázeňský.
Část XX.
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§10
(1) Xxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti x xxx, jak xx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§2, xxxx. 1).
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx propůjčiti xxxxx xxxxx uvedeného v §2, odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxxx lázeňský xxxx xxxx xxxxxxx (§1, xxxx. 1, č. 2 x 3) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xxxxxxxx x xxxxxxxx podnik "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx".
(2) Ministr xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxx s ministry xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxx. 7 zákona x. 124/1948 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.
(3) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a sociální xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek znárodněný xxxxx §1, odst. 1, x. 2 xx xxxxxxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převzetí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxxx xxxx, financí a xxxxxx převésti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (§8) xx vlastnictví Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Fondy xxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxx náležejících k xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§9) x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x obnově konfiskovaného xxxxxxxxxx majetku, spravovaného xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx x xxxxxx", x zbytek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx účelům.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx podle §1, xxxx. 1, x. 2 x 3 xxxx xxxxx §11, xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx ministerstva zdravotnictví x odvoláním xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x knihovních xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx knihovní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odvoláním xx xxxxx xxxxx.
Xxxx V.
Xxxxxxxxxx přechodná, xxxxxxxx x závěrečná
§12
Xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovatele (uživatele) xxxxxxxxxxxx majetku, x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zastupovati xx xxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx §§37 x 38 xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přesahujících běžnou xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxx §11, xxxx. 3 Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.
§13
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§1, odst. 1, č. 2 x 3) převzat, xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkově-právních xxxxxxx x doby xxxxxxxxx x o národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx rady xx xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. n. SNR, x národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §§14, 16, 18 a 19 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx č. 50/1945 Xx. x. XXX.
(3) Xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx k xxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(4) Xxx výkonu xxx xxxxxx podléhá zmocněnec xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx č. 5/1945 Sb., xx xxxxxxx §20, odst. 1, xxxx druhé x §§21 x 22 xxxxxxxx č. 50/1945 Xx. n. XXX xxxxx obdobně.
§14
Xxxxx, xxxxxx bylo xxxxx §§12 x 13 xxxxxxx vésti xxxxxxx xxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx řádný x podrobný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx 30. června 1948 x xxxxxxxxxx xxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx §11, xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§20
(1) Xxxxxx xxxxxxx, písemnosti x úřední xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10, jsou xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx x poplatků. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11, xxxx. 1.
(2) Výtěžky (xxxxxxx) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxxxxxx (§11, odst. 1 xx 3) jsou xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx znárodněním.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§1, xxxx. 1, x. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxxxxx (§8) xx x oboru xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx postavení poplatníka xxxx x obratu xx xx jeho xxxxxxxx (§11, xxxx. 1 až 4).
§21
Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po případě x Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx do dne 30. xxxxxx 1948 xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§23
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1948; provede xxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Beneš v. x.
Gottwald v. x.
Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 125/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
86/50 Xx., xxxxxxx zákon
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní xxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
88/50 Xx., trestní xxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx správní)
x účinností xx 1.8.50
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.