Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
124/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
ODDÍL II. Náhrada §11
ODDÍL III. Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14
ODDÍL IV. Přechodná ustanovení §15 §16 §17
ODDÍL V. Ustanovení trestní §18 §19 §20 §21 §22
ODDÍL VI. Účinnost a provedení §23
č. 161/1949 Sb. - Čl.I
č. 64/1951 Sb. - Čl.V
Oddíl X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostinské x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x podniku zaměstnaných xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx všech xxxx x podniku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx, v xxxxx xx provozován xxxxxxxx podnik, xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 živnostenského xxxx, xx Slovensku xxxxx §23 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx všechny podniky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§2
X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx týmž dnem xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx hotelové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 13. xxxxxxxx 1939, x. 194 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oprávněním k xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx nařízení xx xxx 8. května 1939, č. 96 Xx. z., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výčepnických xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxx X x X, x jiná ubytovací xxxxxxxx x náležitostmi xxxxxx xxxxxx, i xxxx nemají živnostenského xxxxxxxxx xxxxx §16, xxxx. 1, xxxx. x) x. x. xxxx podle §23, xxxx. 1, xxxx. x) x. z.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxx §§1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx
a) xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hospodářských, xx Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízených xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x závodů, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxx odborů x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx dne 1. xxxxx 1948 xxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) podniky, xxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx toho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zájem hospodářský, xxxx ministr vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §§1 xxxx 2.
§5
(1) Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxx vésti xxxxxx znárodněného xxxxxxx (§15), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxx, xxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxx hlášení jest xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx spolupůsobiti xxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx ministerstvem vnitřního xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx podepsáno i xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxx majetku, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spolupůsobiti při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/1991 Sb. 1)
§7
Ustanovení §§8, 8x až 13, §§17 x 18 x §§20 xx 22 xxxxxx x. 118/1948 Xx., xx znění čl. X xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§8
§8 xxxxxx právním předpisem x. 64/1951 Sb.
§9
§9 xxxxxx právním předpisem x. 64/1951 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Sb.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Xx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Xxxxx V.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§18
§18 xxxxxx právními xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Sb.
§19
§19 xxxxxx právními xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§23
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xx. Xxxxx x. x.
Gottwald v. x.
Krajčír x. x.
Xx. X.
(1) Ustanovení xxxxxx XX xx XX xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx národní podniky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1948, č. 124 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hostinských x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. X. xxxx. 1 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949
Čl. V.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx národní xxxxxx působnost ve xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx souborů xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národního xxxxxxx x xxxxxxxxx jich xxxxxxxxxxx vlastníku,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) ukládání xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxxx.
Xx. V. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 124/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1948.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
161/49 Xx., x xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.49
86/50 Xx., xxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx od 1.8.50
87/50 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád)
x xxxxxxxxx od 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
64/51 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků
x xxxxxxxxx xx 30.7.51, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.48
3/53 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x účinností xx 1.1.53
105/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.90
455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 1.1.92
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) X xxxxxx č. 455/1991 Sb. xx xxxxxx xxxxxx označení, xxxxxxx §8 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx., xxx nepochybně x §6 xx smyslu xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.