Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
124/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
ODDÍL II. Náhrada §11
ODDÍL III. Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14
ODDÍL IV. Přechodná ustanovení §15 §16 §17
ODDÍL V. Ustanovení trestní §18 §19 §20 §21 §22
ODDÍL VI. Účinnost a provedení §23
č. 161/1949 Sb. - Čl.I
č. 64/1951 Sb. - Čl.V
Xxxxx X.
Xxxxxx znárodnění
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x podniku zaměstnaných xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x podniku zaměstnaných xxxx činných bez xxxxxx xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx se x xxxxxxxx, x xxxxx xx provozován xxxxxxxx xxxxxx, provozují xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx §23 živnostenského xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku x tehdy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx všech osob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxxxxx kdykoliv od 1. ledna 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx platí xxxxxxx.
§2
X xxxxxxxxxx místech se xxxxxxxxxx týmž dnem xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1939, x. 194 Xx., x třídění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxxxxx cizinců, xxxx xxxxxxxx nařízení ze xxx 8. května 1939, x. 96 Xx. x., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právem ubytovati xxxxxxx, xx xxxxxx X x B, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx nemají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16, xxxx. 1, písm. x) x. x. xxxx podle §23, xxxx. 1, xxxx. x) x. z.
§3
Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxx zákonem xxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx podniky státu, xxx xx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských, xx Slovensku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. zák. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x závodů, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx radou xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxx 1948 byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxx xx návrh ministra xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,
c) xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx budou ve xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) podniky, xxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Vyžaduje-li xxxx xxxxxxxx xxxxx veřejný, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimku x ustanovení §§1 xxxx 2.
§5
(1) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx znárodněného xxxxxxx (§15), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxx vzoru. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Hlášení xx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nepodává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxx.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/1991 Xx. 1)
§7
Xxxxxxxxxx §§8, 8a xx 13, §§17 x 18 x §§20 xx 22 xxxxxx x. 118/1948 Xx., xx xxxxx čl. X xxxxx xxxxxxxxx x xxx věci xxxxxxxx xxxxx zákonem.
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxx
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Xx.
Oddíl XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Sb.
Xxxxx IV.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Sb.
Oddíl V.
Xxxxxxxxxx trestní
§18
§18 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Sb. x 89/1950 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§21
§21 xxxxxx právními xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§22
§22 xxxxxx právními předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
§23
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Čl. X.
(1) Ustanovení xxxxxx XX xx XX xxxxxx xx xxx 11. března 1948, x. 51 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx též xxx národní podniky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 5. xxxxxx 1948, č. 124 Sb., o xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. X. odst. 1 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949
Xx. X.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxx x financí xxxxxxxx xx krajské xxxxxxx xxxxxx působnost ve xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx souborů xxxx xxxx xx znárodnění, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ponechání xxxx xxxxxxxxxxx vlastníku,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. V. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Informace
Xxxxxx předpis x. 124/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
161/49 Xx., x xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.49
86/50 Xx., xxxxxxx zákon
s xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
s účinností xx 1.8.50
89/50 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx řád správní)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
64/51 Xx., kterým xx xxxx a doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.7.51, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.48
3/53 Xx., x xxxxxxxxx státního xxxxxxx
x účinností xx 1.1.53
105/90 Xx., o xxxxxxxxx podnikání občanů
x xxxxxxxxx xx 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) X xxxxxx č. 455/1991 Sb. je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx §8 xxx xxxxxx právním předpisem x. 64/1951 Xx., xxx xxxxxxxxxx o §6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx platnost.