Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
124/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oddíl II - Náhrada §11

Oddíl III - Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14

Oddíl IV - Přechodná ustanovení §15 §16 §17

Oddíl V - Ustanovení trestní §18 §19 §20 §21 §22

Oddíl VI - Účinnost a provedení §23

č. 161/1949 Sb. - Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

124

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hostinských a xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx znárodňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 1946 padesáti osob. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx ohledu xx to, kde xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx hotelový xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx podniky xxxxx §16 xxxxxxxxxxxxxx xxxx, na Slovensku xxxxx §23 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, znárodňují se xxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxxxx hotelového xxxxxxx i xxxxx, xxxx náležejí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatelům, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx xxxxx platí xxxxxxx.

§2

X lázeňských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 13. xxxxxxxx 1939, č. 194 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx hostinských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ubytování cizinců, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxxx 1939, x. 96 Xx. z., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a výčepnických xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx cizince, do xxxxxx X x X, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. xxxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. a) x. x.

§3

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podniky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx xxxxxxxxxx na podniky xxxxx, ani xx

x) xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx výdělkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx ze dne 9. xxxxx 1873, x. 70 ř. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx družstev xxxxxxxxx xxxxx §§223 a xxxx. zák. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podniků x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x dohodě s Xxxxxxxx radou xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) podniky, které xxx 1. xxxxx 1948 byly ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx přímo provozovány, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince 1948 xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx budou xx xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx určeny k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hospodářský, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §§1 xxxx 2.

§5

(1) Xxxxx, které xxxx povinny zatím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15), podají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxx, jehož vzor xxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx v Úředním xxxxx. Toto hlášení xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx býti podepsáno x závodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx připojiti x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vlastníci xxxx držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 x xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb. *)

§7

Ustanovení §§8, 8a xx 13, §§17 x 18 x §§20 xx 22 xxxxxx č. 118/1948 Xx., ve znění xx. I platí xxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Xxxxx II

Náhrada

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/1951 Sb.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1953 Sb.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§14

§14 zrušen právním xxxxxxxxx č. 3/1953 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Oddíl V

Ustanovení xxxxxxx

§18

§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§23

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými členy xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx v. r.

Krajčír x. x.

Xx. I

(1) Ustanovení xxxxxx XX xx XX xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 5. xxxxxx 1948, č. 124 Xx., o znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxx. 1 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx znárodnění, xxxxx jich není xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníku,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 124/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

161/1949 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (trestní xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.1951, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

3/1953 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu

s xxxxxxxxx od 1.1.1953

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) V xxxxxx č. 455/1991 Sb. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx §8 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx., xxx xxxxxxxxxx x §6 xx xxxxxx tohoto xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.