Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění polygrafických podniků
123/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
ODDÍL II.
Náhrada §9
ODDÍL III. Organisace znárodněného podnikání §10 §11 §12
ODDÍL IV. Trestní ustanovení §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL V.
Účinnost a provedení §18
Xxxxx X.
Xxxxxx znárodnění
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx zestátněním podniky x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrábějí xxxx xxxxxxxxxx tiskoviny x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, a xx xx všemi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx závody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. tiskárny x xxxxxxxx závody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx sázecími a xxxxxx (xxxxxxxx);
3. xxxxxxxx xxxxxxx (závody) xxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx v podniku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 50 xxxx. Xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob, činných xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, bez ohledu xx to, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x národních xxxxxxx xxx xx xxxxxxx (xxxxxx), které xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx znárodnění a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx usnesla, xx xxxxxx provozování xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, na Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xxxxx xxxxxxx (závody) byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§11), xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx hlášení xxxx podati do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx. Hlášení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx připojiti k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Dosavadní vlastníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x jiné osoby xxxx povinny spolupůsobiti xxx sestavování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx budou xxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/1991 Xx.
§4
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx provozovati xxx ohledu xx xxxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 xx vyhrazeno xxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.
(2) Znárodnění se xxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx, zařízení,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (závodu) xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, hotovosti a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x práv, xxx která xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx určen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pomocných a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx, patří-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x podnikem xx znárodňují x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx podniky a xxxxxx, xxxxx tvoří x podnikem znárodněným xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nevztahují xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x knihkupecké xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Národním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx veškerý xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jim náleží xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv.
(7) Xxxxxxx informací, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soubory xxxx xxxxx, pokud jich xxxx nezbytně třeba x xxxxxxx znárodněného xxxx xxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx národního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.
(8) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 x 6 xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxxx rozsahu znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).
§6
(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§10 x 11), xx xxxxxxx se začleňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstupuje v xxx jejího převzetí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přejíti xx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik, xx xxxxxxx byla tato xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxx. Xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx neručí. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, daň x xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx xx dne 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Xx., o dávce x majetkového xxxxxxxxx x o dávce x xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, x. 185 Xx., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx daní x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zároveň s xxxxxxxxx xxxxx §10, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxx majetkovým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx x podniku xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) U xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx závazky ze xxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací xxxxxxx, xxxxxxx a podobně, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxx jiné přiměřené xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, x. 228 Xx., x xxxxxxxxxx soudech pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§10) stát xxxxxx, xxx když dojde x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.
§7
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata ke xxx xxxxxxxx předluženy, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xx xxxx obecné xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předlužené xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx podniku nebo x xxxx xxxxxxxx, x určil xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; neučiní-li xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:
x) nedotčeny zůstávají xxxxxxx vyplývající x xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) nedotčeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
x) xxxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x hodnotou xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx písm. x) x b) zůstanou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tam uvedeným;
x) závazky, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xx druhé xx čtvrté xxxxx xxxxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxx konkursního xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Závazky téže xxxxx xxxx xxxx xxxxx stejné xxxxxx.
(4) Xxxxx závazky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudní, x řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, na xxxxxxxx x konkursní xxxxxx x xx xxxxx xx oddělené uspokojení x x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxx znárodněného xxxxx xxxxxx xxxxxx po 27. říjnu 1945 x úmyslu xxxxxxxxx xxxx ztížiti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nebo cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření xxxxx §10. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx vydávají xxxx xxxxxxxxx, vyrovnací x xxxxxxx.
(3) Právní xxxxxxx x převodu xxxxxxx, xx které xx se vztahovala xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx znárodňují xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx uzavřena x xxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx platná xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
§9
Xxxxxxx
(1) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, přísluší za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx; xxxxx x xx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 dekretu presidenta xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, x. 100 Sb., x xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx") x článku III xxx. x. 114/1948 Xx.
(2) Xxxxxxx xx neposkytuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xxxxx xx xxx znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx fysickým, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeny xxxxx xxx xxxxxx xxxx přečin spáchaný xx dne znárodnění:
x) xx 5. xxxxxx 1945 xxxxx xxxxxx xx dne 19. března 1923, x. 50 Sb., xx xxxxxxx republiky, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx §43 xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxxx 1947, x. 15 Xx., x stíhání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
d) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. února 1947, č. 27 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvouletého xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx
x) xxxxx zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, x. 165 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, odst. 2, x. 2 xxxxxx xx dne 11. xxxxxx 1948, x. 51 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx národních podniků xxxxxxxxxxxx x potravinářských.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání
§10
(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x majetkových xxxxxxx nabytých státem xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, z podniků x závodů, které xxxxxx xxxxx, x xxxxxx majetku xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí ministr xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx informací xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx provozu, a xxxxxxxxxx xx v xxxxxx s věcně xxxxxxxxxx ministrem x xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx učiniti, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Fondech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 128 Sb., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x nárocích x xxxx xxxxxxxxxxx a x jiných zásahů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx obnovy, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřence, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xx vyhlásí v Xxxxxxx xxxxx.
§11
(1) X xxxxxxxxxx správě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx x x právním xxxxxxxxx a organisaci xxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxx xx daní x xxxxx, x xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ustanovení §§13, 15 xx 38, 40 až 42 xxxxxxx s xxx, xx xxx, kde xxxxx jmenovaného dekretu xxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx xxx průmysl x obchod, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministru xxxxxxxxx, xx případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 51/1948 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odchylky xxx xxxxxxxx povahu polygrafických xxxxxxx; věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx upraviti xxxxxxxxxx národních podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x odstavci 1.
§12
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zastoupených x Xxxxxxxx shromáždění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i podstat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prostředků Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx formě, xxx xx xxxxxxxxx x §§10 a 11, xxxxx tím xxxxxx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx vláda upraviti xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx ustanovení
§13
§13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§15
§15 xxxxxx právními předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§18
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 123/48 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
86/50 Xx., xxxxxxx zákon
x xxxxxxxxx od 1.8.50
87/50 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
x účinností od 1.8.50
88/50 Xx., trestní zákon xxxxxxx
x účinností xx 1.8.50
89/50 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx řád xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
105/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů
x xxxxxxxxx od 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.