Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění polygrafických podniků
123/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II - Náhrada §9

Oddíl III - Organisace znárodněného podnikání §10 §11 §12

Oddíl IV - Trestní ustanovení §13 §14 §15 §16 §17

Oddíl V - Účinnost a provedení §18

INFORMACE

123

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxx znárodnění

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tiskopisy, xxxxx x písmolijny, x to se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx x grafické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. xxxxxxxx x grafické xxxxxx xxxxxxxx nejméně třemi xxxxxx sázecími x xxxxxx (monotypy);

3. xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) vybavené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx stroji;

4. xxxxxxx písmolijny;

5. všechny xxxxxxx polygrafické xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyňaty, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx dosáhl xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 50 xxxx. Xxx zjišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, kde xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx domáckých xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státu x národních xxxxxxx xxx xx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxx ministr xxxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Slovensku též xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, protože xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlásí x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx (závody) xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§11), podají xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx informací v Xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxx podati xx 15 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Hlášení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vlastníci xxxx xxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xx znárodnění, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§4

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx jejich rozsah x xxxxxxx znárodněném xxxxx §1 odst. 1 xx vyhrazeno xxxxx.

§5

(1) Znárodněním nabývá xxxx vlastnictví znárodněného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, budov, xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx podniku (xxxxxx) xxxxxxxxx x xx všechny xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxxx knížky, hotovosti x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x práv, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxxxxxx x provozovacích xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x hotových výrobků xx znárodnění xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3:

a) xxxxxxx xxxxxxx podniky x xxxxxx náležející xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx, nakladatelské a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx organisace a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož i xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx mají xxxxxxxxxxx vliv.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení příslušného xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx třeba k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxxx je dosavadnímu xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx znárodněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 a 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., o řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx politických xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§10 x 11), xx kterého se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přejíti xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx třetí osobu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx začleněno. Xx xxxxxxx znárodněného podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podnik, xx xxxxx bude xxxxxxxxx, xx xx neručí. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx důchodová, válečný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vybíraná, daň x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx z xxxxxxxxxxx přírůstku a x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a mimořádné xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx majetku. Xxxxxx úhrady těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou v Xxxxxxx listě. Xxxxxxx-xx xx majetková podstata xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §10, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určí v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxxxx podnik xxxxxxxx; xx závazky patřící x podniku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí prostředků xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) X xxxxxxx, které xxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx ze služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odbytné x podobně, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxx xxxxxx začleněných xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§10) xxxx xxxxxx, xxx xxxx dojde k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

§7

(1) Xxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni převzetí xxxxxxxxxx, může národní xxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xx výše xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podstaty xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících x xxxxxx podniku xxxx x této xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx přihlásiti xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx nároky xxxxx národnímu podniku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x nároků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx znárodněním;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx též závazky, xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. d)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. a) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxxxx. Xx xxxxxxxx závazky xx pokládají také xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) závazky, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx čtvrté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle obdoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx až xxxxx xxxxx. Závazky xxxx xxxxx mají xxxx sebou xxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudní, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spory, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xx právo na xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx nároky xxxxxxxx.

§8

(1) Národní xxxxxx xxxx odporovati xxxxxxx xxxxxxxx, která vykonal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 27. říjnu 1945 v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx prospěch majetkové xxxxxxx.

(2) Odporovati lze xx xxxx xxx xxx dne uveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona xx xxx 27. xxxxxx 1931, č. 64 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Právní xxxxxxx x xxxxxxx podniků, xx xxxxx xx xx vztahovala xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx x převodu kapitálových xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx měsíců přede xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jen, schválí-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

§9

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx náhrada; xxxxx x ní ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Xx., x xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků a xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x článku III xxx. x. 114/1948 Xx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za majetek xxxxxxxxxx podle oddílu X, který xx xxx znárodnění vlastnicky xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx budou xxxxxxxxxxx odsouzeny xxxxx xxx zločin xxxx xxxxxx spáchaný xx xxx znárodnění:

a) xx 5. xxxxxx 1945 xxxxx zákona xx xxx 19. března 1923, x. 50 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §43 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podle xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 165 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podniků xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 x. 2 xxxxxx xx xxx 11. března 1948, č. 51 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx.

Oddíl III

Organisace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§10

(1) Z majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem, x podniků a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x jiného xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx začlení xx xxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, nepotřebují-li jich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx je x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x začlenění xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze učiniti, xxx-xx o majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx obnovy, xxxxx x xxxxx jde x majetkové podstaty, xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx xx dne 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx právních jednání x xxxx nesvobody x o xxxxxxxx x této neplatnosti x z jiných xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podstat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a Fondem xxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxx příděl xxxxxxxxxxxxxx majetku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx x Úředním xxxxx.

§11

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx x vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx x o xxxxxxx postavení x xxxxxxxxxx národních xxxxxxx, x osvobození xx xxxx a xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 38, 40 xx 42 xxxxxxx s xxx, xx tam, xxx xxxxx jmenovaného xxxxxxx xxxxxx působnost xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pověřenec xxx xxxxxxx x obchod, xxxxxxxx tato působnost x xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací, xx xxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxxxx.

(2) Xxx národní xxxxxxx, zřízené xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 51/1948 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací.

(3) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxx předpisů uvedených x xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxx může x xxxxx nerušené vydavatelské x nakladatelské činnosti xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraviti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx, nabytých státem xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §§10 x 11, pokud xxx nebude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nařízením.

Oddíl IV

Trestní xxxxxxxxxx

§13

§13 xxxxxx xxxxxxxx předpisy č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§17

§17 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

Oddíl X

§18

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provede xxx ministr xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. r.

Kopecký x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 123/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.8.1950

87/1950 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx správní

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx správní)

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 1.1.1992

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.