Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění polygrafických podniků
123/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II - Náhrada §9

Oddíl III - Organisace znárodněného podnikání §10 §11 §12

Oddíl IV - Trestní ustanovení §13 §14 §15 §16 §17

Oddíl V - Účinnost a provedení §18

INFORMACE

123

Xxxxx

xx dne 5. xxxxxx 1948

x znárodnění xxxxxxxxxxxxxx podniků

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx I

Rozsah xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. ledna 1948 xx znárodňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx chemickým xxxxxxxx xxxx rozmnožují xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, x xx se xxxxx xxxxxx pomocnými x příbuznými. Xxxxxxxxxx xx zejména:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rotačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. xxxxxxxx x grafické závody xxxxxxxx nejméně třemi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (monotypy);

3. xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) vybavené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 50 xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhoduje součet xxxxx osob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxx xxxx pracovaly, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx (xxxxxx), které xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku též xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, protože xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx provozování xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx podniky (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§11), podají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx xxxx podati xx 15 xxx xxx dne vyhlášení xxxxx. X řízení xxxx spolupůsobiti xxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x závodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlášení xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vlastníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx znárodnění, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§4

Xxxxx zakládati xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastnictví znárodněného xxxxxxx.

(2) Znárodnění xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, budov, xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) počítajíc x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, známky, xxxxxx x xxx.), xxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx x pohledávky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx a práv, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, slouží-li xxxx xx-xx určen provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plynoucím x ustanovení xxxxxxxx 2 a 3:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x závody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x když xxxxxx někomu jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, akciové xxxxxxxxxxx xxxx společnosti s xxxxxxx obmezeným, znárodňuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv.

(7) Ministr xxxxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může vyjmouti xx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx kusy, majetkové xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx znárodněného nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx je dosavadnímu xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx xxx do xxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxx zřídil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx.

(8) X xxxxxxx znárodnění xxxxx odstavců 2 xx 4 x 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., o řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx politických xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§10 x 11), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstupuje x xxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přejíti xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik, xx kterého xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx bývalého vlastníka x xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podnik, do xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx neručí. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rentová xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x majetku, xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xx dne 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Začlení-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxx. Ministr xxxxxxxxx xxxx určí v xxxxxx x ministrem xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx patřících x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §10, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxx investičního majetku.

(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, odbytné x xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxx xxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx soud, zřízený xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx začleněných xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§10) xxxx neručí, ani xxxx dojde k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

§7

(1) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni převzetí xxxxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx požádati soud, xxx xx výše xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Věřitelé xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Ústředním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.

(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx xxxxxxxxx znárodněním;

b) nedotčeny xxxxxxxxx též závazky, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx oddělené uspokojení x určité xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx této věci;

c) xxxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx kryty xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znárodněného xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx poměrně. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx tříd. Xx xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx náležejí závazky, xxxxx xxxxx obdoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx až xxxxx třídy. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stejné xxxxxx.

(4) Xxxxx závazky xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx proti xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu podniku.

(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spory, xx exekuční x xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx zjišťují xxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 27. xxxxx 1945 v xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svůj xxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x znárodněném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1931, č. 64 Sb., kterým xx vydávají řády xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxx xxxxx xxxx znárodnění, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx informací.

Xxxxx II

§9

Náhrada

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx x ní xxxxxxxxxx §§711 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků a xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x článku III xxx. č. 114/1948 Xx.

(2) Náhrada xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oddílu X, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náleží xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx:

x) xx 5. květnu 1945 xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, č. 50 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx §43 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 165 Sb., o xxxxxxx ochraně národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx správou.

(3) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 x. 2 zákona ze xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§10

(1) X majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x majetkových xxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxx xxxxx, z jiného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku.

(2) Ministr xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x dohodě s xxxxx xxxxxxxxxx ministrem x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovati.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx obnovy, xxxxx x xxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx ze dne 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxx nesvobody x o xxxxxxxx x xxxx neplatnosti x z jiných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zřízení xxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§11

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx a vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, x úhradě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 38, 40 xx 42 dekretu x xxx, že xxx, xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvíjí působnost xxxxxxx průmyslu, po xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx informací, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 51/1948 Sb., xxxxx vláda xxxxxxxxx nařízením odchylky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků; věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx upraviti xxxxxxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxx xxxx x xxxxx nerušené vydavatelské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Národním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx organisace xxxx celostátních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a závodů xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prostředků Xxxxx znárodněného hospodářství, x v xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx v §§10 x 11, xxxxx xxx xxxxxx dotčeno xxxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

§13 xxxxxx xxxxxxxx předpisy č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§15

§15 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Oddíl V

§18

Účinnost x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provede xxx ministr informací x dohodě se xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 123/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád)

s účinností xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (trestní xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.1990

455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.