Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.07.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.1951.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II. Náhrada §9

Oddíl III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12

Oddíl IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16

Oddíl V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21

Oddíl VI. Účinnost a provedení §22

č. 161/1949 Sb.- Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

122

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Oddíl X

Xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 ministerského xxxxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1895, x. 181 ř. x. xxxx §22 x. 28 živnostenského xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikům, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 x. 4 xxxxxx xx dne 20. května 1937, x. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx-xx toho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky x ustanovení odstavce 1.

§2

Ministr xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1948 xxxx xxx dne xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Podniky, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx svou činnost xxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx §§8, 8a xx 13, §§17 x 18 x §§2022 xxxxxx x. 118/1948 Xx., ve xxxxx xx. X platí xxxxxxxxx i pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxx

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/1951 Sb.

Oddíl III

Národní xxxxxxx x xxxxxx organisace

§10

(1) X majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx způsobem, z xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx náleží státu x x jiného xxxxxxx xxxxxxxx zřídí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců průmyslu x obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je začlení xx národních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vnitřního obchodu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu, přísluší xxxxxxx odštěpný (vedlejší) xxxxx xxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx (vedlejšího) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, vyjmouti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové kusy x xxxxx, nepotřebuje-li xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ústavů xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx x s xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§12

X xxxxxxx xxxxxxxxx x organisaci xxxxxxxxx xxxxxxx, o vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, x berní povinnosti x o xxxxxxxxxx xx xxxx, poplatků x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§13, 1517, §18 xxxx. 1, §§19 xx 36, 40 xx 42 xxxxxxx. Pravomoc xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx §§21, 22 x 27 xxxxxxx x §13, odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx ustanovení

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx xxxx podati xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxx spolupůsobiti xxx xxxxx, xxxxx x xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx býti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx x němu xxx xxxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.

Oddíl X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

§17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 zrušen právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

§20 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§22

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx ministr vnitřního xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. X

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx XX xxxxxx ze xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx finančních poměrů xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx x potravinářských, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1948, x. 122 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří.

Čl. X odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

Čl. V

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x financí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost xx xxxxxx

x) vyjímání xxxxxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxxxxx souborů nebo xxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníku,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vlastníkům velkoobchodních xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního podniku,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 122/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/1949 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx

x účinností od 1.1.1949

86/1950 Xx., trestní xxxxx

x účinností od 1.8.1950

87/1950 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.1951, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.