Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.1951.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/48 Sb.
ODDÍL I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
ODDÍL II. Náhrada §9
ODDÍL III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12
ODDÍL IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16
ODDÍL V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21
ODDÍL VI. Účinnost a provedení §22
č. 161/1949 Sb.- Čl. I. odst. 1
č. 64/1951 Sb. - Čl. V.
Xxxxx I.
Xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxxxxxxx nařízení ze xxx 23. xxxxxxxxx 1895, x. 181 x. x. xxxx §22, x. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřídí ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17, xxxx. 1, č. 4 xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx odstavce 1.
§2
Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxx xxx xxx pozdějšího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, zastaví xxxx činnost xxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx cestovních kanceláří.
§4
Xxxxxxxxxx §§8, 8x xx 13, §§17 x 18 x §§20 až 22 xxxxxx x. 118/1948 Xx., xx znění xx. X platí xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Sb.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxx
§9
§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Oddíl III.
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx organisace
§10
(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem, x podniků x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx státního xxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx národních xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (vedlejší) xxxxx xxxxxxxxx podniku.
(3) Xxxxxxx národního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx se xxxxxxx x Úředním listě.
(4) Ministr vnitřního xxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Slovensku xxxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jich národní xxxxxx nezbytně ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx podniků, xxxxxx nebo zařízení, xxxxx xxxxxx ministru xxxxxxxx zřizovati.
(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx činí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním předpisem x. 161/1949 Xx.
§12
X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, o xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx, poplatků a xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18, xxxx. 1, §§19 xx 36, 40 xx 42 dekretu. Xxxxxxxx ústředního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx §§21, 22 x 27 xxxxxxx a §13, xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/1951 Xx.
§15
(1) Xxxxxxxxx vlastníci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřního obchodu xxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx ministr vnitřního xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx podati do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx vzoru. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxx. Hlášení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx závodním xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx x němu xxx xxxxxxxxx.
(2) Osoby, xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xx znárodnění, xxxxx x tomu xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§17
§17 xxxxxx právními xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§22
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, které nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Krajčír x. x.
Xx. X.
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx XX až XX xxxxxx xx dne 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, platí též xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xx dne 5. xxxxxx 1948, x. 122 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. X. xxxx. 1 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949
Čl. X.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry vnitra x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx národní xxxxxx působnost xx xxxxxx
a) vyjímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kusů, xxxxxxxxxxx souborů xxxx xxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx,
c) ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku za xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxxx.
Xx. X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 122/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
161/49 Xx., x úpravě některých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.49
86/50 Xx., xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
x účinností xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x účinností xx 1.8.50
89/50 Sb., x xxxxxxxx řízení správním (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
64/51 Xx., kterým xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků
s xxxxxxxxx od 30.7.51, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, který nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.48
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.