Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.1951.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II. Náhrada §9

Oddíl III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12

Oddíl IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16

Oddíl V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21

Oddíl VI. Účinnost a provedení §22

č. 161/1949 Sb.- Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

122

Zákon

ze dne 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23. listopadu 1895, x. 181 x. x. nebo §22 x. 28 živnostenského xxxxxx xx vyhrazuje xxxxxxxx podnikům, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministrem financí. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 x. 4 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1937, x. 86 Xx., x xxxxxxx (železničního xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx povoliti výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§2

Ministr vnitřního obchodu xxxx znárodnit xxxxxxxxxxx x účinností xx 1. xxxxx 1948 xxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozující x plném xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx xxxx činnost xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vnitřního obchodu xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx.

§4

Ustanovení §§8, 8a xx 13, §§17 x 18 x §§2022 xxxxxx č. 118/1948 Xx., ve xxxxx xx. X xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§6

§6 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Oddíl II

Náhrada

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§10

(1) X xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx a závodů, xxxxx náleží státu x x jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx podniky, xxxx je začlení xx xxxxxxxxx podniků.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odštěpný (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odštěpného (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx listě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, vyjmouti x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x s xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§12

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxx, o vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx, poplatků x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18 xxxx. 1, §§19 xx 36, 40 xx 42 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu xxxxx §§21, 22 x 27 xxxxxxx x §13, odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/1951 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlášení, jehož xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx obchodu x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxx budou vyzvány xxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx. Xxxxxxx xx býti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud hlášení xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx k němu xxx xxxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou povinny xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzávěrek xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx trestní

§17

§17 xxxxxx právními předpisy č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§22

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Čl. I

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx II až XX xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., o úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx, platí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1948, x. 122 Sb., x organisaci x xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx.

Xx. X xxxx. 1 xxxxxx právním předpisem x. 161/1949 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministry xxxxxx x financí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx souborů nebo xxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národních podniku x xxxxxxxxx jich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx převedli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoobchodního xxxxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. x účinností xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 122/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948, x výjimkou xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 3.6.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

161/1949 Xx., x xxxxxx některých finančních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.1949

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx správním (trestní xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx mění x doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 30.7.1951, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1948

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.