Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.1951.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II. Náhrada §9

Oddíl III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12

Oddíl IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16

Oddíl V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21

Oddíl VI. Účinnost a provedení §22

č. 161/1949 Sb.- Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

122

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Oddíl I

Znárodnění

§1

(1) Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1895, x. 181 x. x. xxxx §22 x. 28 živnostenského xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministrem financí. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 x. 4 xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1937, x. 86 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Vyžaduje-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ministr vnitřního xxxxxxx povoliti výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zestátněním x xxxxxxxxx xx 1. ledna 1948 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx podniky provozující x plném xxxx xxxxxxxx rozsahu cestovní xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx podle §2, xxxxxxx svou činnost xxxx, který určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx §§8, 8a xx 13, §§17 x 18 a §§2022 xxxxxx č. 118/1948 Xx., xx xxxxx xx. I platí xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Oddíl II

Náhrada

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/1951 Sb.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx

§10

(1) X majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, z xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx způsobem, x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, národní xxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Slovensku po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx se xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu x xxxxxxx, vyjmouti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přenechati xx x dohodě x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx majetku, xxxxxxx xxxx nabyl xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§12

X právním postavení x organisaci xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňových závazků, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, x berní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§13, 1517, §18 xxxx. 1, §§19 xx 36, 40 xx 42 xxxxxxx. Xxxxxxxx ústředního (xxxxxxxxxx) orgánu xxxxx §§21, 22 x 27 dekretu x §13, xxxx. 2 xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx ustanovení

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§14

§14 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu vnitřního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx jest xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxx. V řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, které x xxxx xxxxx vyzvány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx držitel znárodněného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx x odstavci 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při sestavování xxxxxxxx uzávěrek za xxxx xx znárodnění, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.

Oddíl V

Ustanovení xxxxxxx

§17

§17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§22

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948, s xxxxxxxx ustanovení §1, xxxxx nabývá účinnosti xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx ministr vnitřního xxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx v. r.

Krajčír x. x.

Čl. X

(1) Ustanovení xxxxxx XX xx XX xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx národní xxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1948, x. 122 Xx., x organisaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) vyjímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jich není xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx jich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx převedli xxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx národního podniku,

d) xxxxxxxx xxxxxxx začlenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 122/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/1949 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.1949

86/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.8.1950

87/1950 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád)

s účinností xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxxx (trestní xxx správní)

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx

x účinností od 30.7.1951, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.