Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.08.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950 do 29.07.1951.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II. Náhrada §9

Oddíl III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12

Oddíl IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16

Oddíl V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21

Oddíl VI. Účinnost a provedení §22

č. 161/1949 Sb.- Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

122

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx x znárodnění cestovních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Oddíl X

Xxxxxxxxxx

§1

(1) Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 23. xxxxxxxxx 1895, x. 181 x. x. xxxx §22 x. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhrazuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 č. 4 xxxxxx xx dne 20. xxxxxx 1937, x. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Vyžaduje-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hospodářský, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx povoliti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kanceláře.

§3

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Tímto xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx nabývá xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx, xxxxxx x xxx.), xxxxxx, cenné xxxxxx, vkladní knížky, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx xxxxx x provozu znárodněného xxxxxxx, x xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxxx x zásob xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, patří-li vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx s xxxxxxxx xx znárodňují x xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x závody, které xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x když náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx není nezbytně xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xx dosavadnímu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx podmínku, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (správní xxxxxx).

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx zastavena xxxxx §3, xxx xxxxxxx xxxxx majetkových podstat xxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx podnik (§10), xx kterého xx začleňuje majetková xxxxxxxx znárodněného podniku, xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx znárodněného podniku. Xx závazků, podle xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx. Xx závazky znárodněného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx národní xxxxxx, xx něhož bude xxxxxxxxx, za xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x dávkami xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku x o xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce a xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Způsob úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx se majetková xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, zároveň x xxxxxxxxx xxxxx §10, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxx x xxxxxx x ministrem financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx x podniku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx, zaručujících zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, odbytné x xxx., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§10) xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

§7

(1) Xxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx požádati xxxx, xxx xx výše xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxx x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx soudu xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xx lhůtě soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx též závazky, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx věci;

c) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. x)], xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx nedotčeny, xx uspokojí poměrně. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. b), které xxxxxx kryty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písm. x), xx xxxxxxxx xxxxx pořadí do xxxx tříd. Xx xxxx třídy náležejí xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx náležejí xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu podniku.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nároky xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx podnik xxxx odporovati právním xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xx 27. xxxxx 1945 x úmyslu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odporovati xxx xx xxxx let xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxx 27. xxxxxx 1931, č. 64 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§1) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxx, schválí-li xx xxxxxxxxxxxx vnitřního obchodu.

Xxxxx II

Náhrada

§9

(1) Xxxxx xxxx stanoveno jinak, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oddílu X x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (jejich xxxxx) převedené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 náhrada; xxxxx x ní xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků x xxxxxx x x xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x článku III zák. č. 114/1948 Sb.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx fysickým, xxx byly xxxx xxxxx pravoplatně odsouzeny xxxxx pro xxxxxx xxxx přečin xxxxxxxx xx xxx znárodnění

a) xx 5. xxxxxx 1945 xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx xxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

x) podle §43 xxxxxxx xxxx

x) podle xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxx xxxx

x) podle xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 165 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx národní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobám uvedeným x xxxxxxxx 2, xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §5 odst. 2 x. 2 xxxxxx xx dne 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

§10

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu x financí, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx do národních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxxx zříditi xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zřízení národního xxxxxxx xxxx odštěpného (xxxxxxxxxx) xxxxxx se xxxxxxx x Úředním xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytně xx xxxxx provozu a xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ministrem, k xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. října 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx z této xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s osidlovacím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx, přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§12

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové podstaty, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18 xxxx. 1, §§1936, 4042 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx podle §§21, 22 a 27 xxxxxxx x §13, odst. 2 xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx IV

Přechodná xxxxxxxxxx

§13

Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx platí pro xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x osob právnických xxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je navenek, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx §§37 a 38 xxxxxxx, xxx xxxx x platnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx běžnou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx Slovensku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

§14

(1) Dokud xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(2) Zmocněnec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, zrádců x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ústavů, xx případě podle xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14 xx 16, 18 x 19 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. SNR.

(4) Právní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x nim xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., po xxxxxxx §20 odst. 1 xxxx xxxxx x §§21 a 22 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. n. SNR xxxxx obdobně.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx národní xxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx jest xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx. V řízení xxxx spolupůsobiti xxx xxxxx, které x xxxx budou vyzvány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo závodním xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx držitel znárodněného xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxx vyjádření.

(2) Xxxxx, xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx podniky (§10) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx trestní

§17

§17 xxxxxx xxxxxxxx předpisy č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§20

§20 zrušen právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§21

§21 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§22

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Xx. X

(1) Ustanovení xxxxxx XX xx XX xxxxxx ze xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., o úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1948, x. 122 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří.

Čl. X xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1949

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 122/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948, x výjimkou xxxxxxxxxx §1, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 3.6.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

161/1949 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.1949

86/1950 Sb., trestní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád)

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx správním (trestní xxx správní)

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Sb., xxxxxx se mění x doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 30.7.1951, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.