Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948 do 31.12.1948.


Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I. Znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Oddíl II. Náhrada §9

Oddíl III. Národní podniky a jejich organisace §10 §11 §12

Oddíl IV. Přechodná ustanovení §13 §14 §15 §16

Oddíl V. Ustanovení trestní §17 §18 §19 §20 §21

Oddíl VI. Účinnost a provedení §22

č. 161/1949 Sb.- Čl. I

č. 64/1951 Sb. - Čl. V

INFORMACE

122

Xxxxx

xx dne 5. xxxxxx 1948

x organisaci x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Oddíl I

Znárodnění

§1

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 ministerského xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1895, x. 181 x. x. nebo §22 x. 28 živnostenského xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 č. 4 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1937, x. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx znárodniti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxxxx provozující x xxxxx nebo omezeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx dnem xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Znárodněním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxxx xx týká

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx a práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxx.), směnky, cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a pohledávky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, slouží-li xxxx xx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx s xxxxxxxx se znárodňují x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

a) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx náležející xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podniky x závody, které xxxxx x podnikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celek, x když xxxxxx xxxxxx jinému xxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx rozhodující xxxx.

(6) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soubory xxxx práva, xxxxx xxxx není nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx).

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, může xxxxxxx vlastníku cestovní xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xx náhradu xxxxx §9 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx určí.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx (§10), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx v xxx xxxxxx převzetí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dávky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx daň důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., o xxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., o xxxxx x majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x dávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Úředním listě. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik. Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x ministrem financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, do xxxxxxx závazků, xxxxxxxxx x jiným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatám, xxxxxxxxxx podle §10, xxxxxxx podnik xxxxxxxx; xx závazky xxxxxxx x podniku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud přesahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx hospodářsky neodůvodněné, xxxxxxxxx v xx xxxxxxx ze služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx přiměřené xxxxxx. Xxxxxxx-xx x tom x dohodě, rozhodne xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx soudech xxx xxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx podniků.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat (§10) xxxx neručí, xxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

§7

(1) Xxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx požádati xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx závazků, patřících x xxxxxx xxxxxxx xxxx k této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xx xxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věcí x podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxx znárodněním;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx, majících xxxxx xx oddělené uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx kryty xxxxxxxx této věci;

c) xxxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) zůstanou xxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx. x), které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uvedeným;

d) xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx ustanovení xxxx. x), xx zařazují xxxxx pořadí do xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx náležejí xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení náležejí xx xxxx až xxxxx třídy. Xxxxxxx xxxx xxxxx mají xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx závazky xxxxx pořadí jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3, nepůsobí xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx soudní, x xxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx na xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Národní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xx 27. xxxxx 1945 x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zavléci xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx.

(2) Odporovati xxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx podle §10. Jinak platí xxxxxxxxx ustanovení zákona xx dne 27. xxxxxx 1931, č. 64 Xx., xxxxxx xx vydávají xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Právní jednání x převodu xxxxxxx (§1) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx I, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx dvou xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxx, xxxx platná xxx, xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxx

§9

(1) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle oddílu X x xx xxxxxxxxx podstaty (jejich xxxxx) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxx; xxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "dekret") a článku III zák. x. 114/1948 Xx.

(2) Náhrada xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxx pravoplatně odsouzeny xxxxx pro zločin xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx

x) xx 5. květnu 1945 xxxxx xxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1923, x. 50 Sb., na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx §43 xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx ze xxx 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxxx zákona xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 165 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx národní správou.

(3) X použití xxxxxxx xxxxxx, odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 x. 2 xxxxxx xx dne 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§10

(1) Z majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x majetkových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx státního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dohodě x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení pověřenců xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxx zříditi xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx v Úředním xxxxx.

(4) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x financí, xxxxxxxx z národních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x práva, xxxxxxxxxxx-xx jich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provozu x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tomuto ministru xxxxxxxx zřizovati.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 128 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzcházejících, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podstat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx obnovy, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx konfiskovaného xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§12

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, x úhradě za xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x dávek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18 odst. 1, §§1936, 40 xx 42 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu podle §§21, 22 a 27 xxxxxxx x §13, odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx navenek, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx správce, ustanovení §§37 x 38 xxxxxxx, při čemž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, může ministr xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zmocněnce xx zrušuje národní xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx a x národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx xx dne 5. června 1945, x. 50 Sb. x. XXX, o xxxxxxx správě.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx ustanovení §§14 xx 16, 18 x 19 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx případě §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. XXX.

(4) Právní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x správců, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., po případě §20 odst. 1 xxxx xxxxx a §§21 x 22 xxxxxxxx č. 50/1945 Xx. n. SNR xxxxx obdobně.

§15

(1) Dosavadní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlášení, xxxxx xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx jest xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx spolupůsobiti xxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx. Xxxxxxx má býti xxxxxxxxx x závodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx k xxxx xxx vyjádření.

(2) Osoby, xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx znárodnění, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx podniky (§10) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znárodnění zestátněním xxxxxx xxxx zvýšenou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx let x xxxxxxx xx penězích xx xxxxxx xxxxxxx Xxx; x oboru xxxxxxxxxx trestního zákona xxx. xx. X/1878 xxxxxxx soud zároveň xxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxxx xxxxxxx, okresním xxxxxxxx xxxxxxx pro správní xxxxxxxxx trestem xx xxxxxxxx (xxxxxxx) do xxxx milionů Kčs x xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx xxxx některým x xxxxxx trestů; xxx xxxxxx nedobytnosti trestu xx penězích xxxxx xx náhradní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zavinění xx xxxxx xxxxxx. Uloží-li xx xxx tresty xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x náhradním xxxxxxx xx nedobytný xxxxx xx penězích činiti xxxx než šest xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx připadají xxxxx.

§18

(1) Ukládá-li xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx fysické nebo xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxx trestný xxxxx §17 spáchán, může xxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxx.

(3) Výrok x xxxxxx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxx výrokem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx soudně xxxxxxx čin může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx výrok xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx totéž, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Tresty na xxxxxxxx xx dobývají xx osobě, jíž xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx penězích.

§19

(1) Při xxxxxxxxx xxx zločin podle §17, xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx penězích xxxxxxxxxxxxx xxxxx milion Kčs, xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx nález) x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx (trestním xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxx národní xxxxx) xxxxxxx, zda xxxx býti uveřejněny x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xx znění, které xxx určí.

§20

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zemskému xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxx účinek.

§21

Xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx letech.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§22

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx v. r.

Krajčír x. x.

Čl. I

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx II xx XX xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x potravinářských, xxxxx xxx pro národní xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xx dne 5. xxxxxx 1948, x. 122 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří.

Čl. X xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/1949 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 122/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948, x xxxxxxxx ustanovení §1, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

161/1949 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1949

86/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád)

s účinností xx 1.8.1950

88/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.1951, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.