Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.06.2001 do 31.12.2001.


Zákon o státní správě ve vodním hospodářství

130/1974 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Vodohospodářské orgány a jejich působnost

Vodohospodářské orgány §1

Okresní národní výbory §2

Orgány obcí §3 §4

Ministerstvo §5 §5a

Místní příslušnost vodohospodářských orgánů §6

Souběh povolení vodohospodářských orgánů různých stupňů §7

ČÁST DRUHÁ - Směrný vodohospodářský plán a ochrana vodohospodářských zájmů

Sestavování a doplňování směrného vodohospodářského plánu §8

Ochrana vodohospodářských a jiných důležitých zájmů společnosti §9

ČÁST TŘETÍ - Vodohospodářský dozor

Vodohospodářský dozor orgánů obcí a okresních úřadů §10

Vrchní vodohospodářský dozor §11

Vodohospodářský dozor Inspekce §12

Oprávnění osob vykonávajících vodohospodářský dozor §13

ČÁST ČTVRTÁ - Řízení a vodohospodářská evidence

Řízení §14

Vodohospodářská evidence §15

ČÁST PÁTÁ -  Závodní a podnikoví vodohospodáři

Vodohospodáři §16

ČÁST ŠESTÁ - Ochrana před povodněmi

Všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi §17

Řízení ochrany před povodněmi §18

Předpovědní a hlásná povodňová služba §19

Náklady na opatření k ochraně před povodněmi §20

Náhrada škody způsobené opatřeními prováděnými k ochraně před povodněmi §21

Prováděcí předpisy §22

ČÁST SEDMÁ - Vodní stráž §23 §23a §23b

ČÁST OSMÁ -  Pokuty §24

Pokuty za nedovolené užití vod §24a

Pokuty za nedovolené vypouštění vod §24b

Pokuty za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám §24c

Pokuty za poškození veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace §24d

Pokuty za porušení jiných povinností §24e §24f

Pokuty za opakované porušení povinností §24g §24h §24i §24j §24k

ČÁST DEVÁTÁ - Ustanovení závěrečná, přechodná a zrušovací §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31

Příloha - Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorií

č. 23/1992 Sb. - Čl. II

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

130

ZÁKON

České xxxxxxx xxxx

xx xxx 19. prosince 1974

x xxxxxx správě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VODOHOSPODÁŘSKÉ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx vodního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx1) x xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, vykonávají vodohospodářské xxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "Inspekce")2),
e) xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§2

Okresní xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vodního xxxxxx xxxxxxxx vodohospodářským orgánům, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

Orgány xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 odst. 3 xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx povrchových xxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx, x vody x rybnících nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vody a xxxxxxxxx ve sporech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vodovodů podle §30 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxx poškodí xxxxxxxx kanalizaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závadného xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pověřené obecní xxxxx3)

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx užívání xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx vod podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx (domácností) a xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx souvisejí x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 23/1992 Sb.,

c) rozhodují x případech, xxx xxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dílo, též x ostatních vodohospodářských xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx vodohospodářského xxxx,

x) xxxxxxxxx xx sporech x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přípojky k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x veřejné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vodohospodářským xxxxx,

x) xxxxxxxx souhlas podle §13 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx územích, chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxx pásmech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stavby, xxxxx x xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx úpravy neovlivňující xxxxxxxx poměry, xxxxx-xx x xxxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) vodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx rozhodování xxxxxxx úřady, xx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx §12

x) xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vydaných xxxxx xxxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx následků x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění x xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx velmi závažným xxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxxxxxx xxxxxx příčin,

d) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zdrojů, x ochranu xxxxxxx xxxx, o ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x spotřebou xxxx x x nejhospodárnější x nejúčelnější xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hospodaření s xxxxxx, sestavuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho zásad xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodních toků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vodohospodářsky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx průzkum,

g) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vodních xxxx, x xxxxxxxx vodních xxxx dopravně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím řízených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodohospodářsky významné xxxxx xxxx;4) obecně xxxxxxxx předpisem může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx úseku,

i) xxxxxxxxx se xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx vyhradí,

j) xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkum,

k) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, pokud xx xx vyhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresů,

m) rozhoduje xx vodohospodářských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx průběh, xxxxxx xxxx vyznačení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx situace, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vody x xxx havarijním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx možnosti orgánu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x rozhodování xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxx získávání x vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx podle §14 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zemědělství; má-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, povahu xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vodohospodářských xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxxx xxxxxxxxxxxx v územních xxxxxxxx xxxxxxxx okresů,

d) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vody x xxx xxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízenému vodohospodářskému xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx okresu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx, x vodohospodářským xxxxx x x některým xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 10 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx díla, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx dílo, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx okresní úřad, xx xxxxx více xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx leží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodohospodářského díla, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

§7

Souběh povolení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupňů

V xxxxxxxxx, xxx týž xxxxxxx požaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xxxx příslušné vodohospodářské xxxxxx xxxxxxx stupňů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X OCHRANA XXXXXXXXXXXXXXXXX ZÁJMŮ

§8

Sestavování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx vodohospodářský xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx orgány xxx, xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx směrného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bilance. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxxxxx x vodohospodářské xxxxxx mohou požadovat xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx její xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx data xxxxxxxx xxx sestavení a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mohou si xxxx data x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx vodohospodářského xxxxx xxxxxx vodohospodářskou bilanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, jejich xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vodou x xxxxxxxxxxxx povodích a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x určených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nakládání x xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodních xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx včetně potřeby, xxxxxx x splavných xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vodních toků xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x jejich jakost xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace pověřené xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Ochrana xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx vodohospodářského xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx povodích, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hydroekologických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dbát ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx zákona, tohoto xxxxxx x předpisů xxxxx xxxx vydaných x x rozsahu xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vydaná rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx jejich jakosti, xxxxxxxxx vodohospodářská díla x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx kanalizačních, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx orgánů sledujících xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sdružení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rybářství, xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějí technickobezpečnostní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stav xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx zejména xxxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxxx uživatelé těchto xxx zajišťují na xxxx xxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx x jak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich bezpečnosti.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxx a okresními xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx tento xxxxxx xxxx prováděn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx zákona xxxx kdy xxx x vodohospodářské xxxx xx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxx vodohospodářský xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dozírá v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního zákona, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dozírat, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jak jsou xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx povinnosti vlastníků x xxxxxxxxx vodohospodářských xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Vodohospodářský xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xx vod povrchových, xxxxxxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx sloužících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vodami,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx znečištění xxxxx §26.

§13

Oprávnění xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti

a) x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx vstupovat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx,5)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inspektora nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§14

Xxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "vodoprávní řízení") xxxxx xxxxxxxxx řádu,6) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,7) xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx žádaného xxxxxxxxxx xx vodohospodářské xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x povolení, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,8) xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x rozhodnutí xx povinen na xxxxxxx vodohospodářského xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vlivu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx podrobnosti, xx xxxxxxx případech x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx řízení xxxx obce, x xxxxxxx územním xxxxxx xxxx dojít rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx x téže xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgány.

(5) Účastníkem xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poměry x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx obcí, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx termín x předmět xxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x x těchto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx účastníku xxxxxxx 8 xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 30 xxx přede xxxx xxxxxxx jednání. Xx xxxx dobu xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vodohospodářské xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo leží-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiného vodohospodářského xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x místně příslušný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgány, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(9) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx rozhodnout na xxxxxxxx dokladů předložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x těchto xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx žadatel o xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, v jejichž xxxxxxxx obvodech jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxx žadateli současně xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx důležité xxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rušit i xxxx svá xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxxx posudky, xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žadatel.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 x §30 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Vodohospodářská xxxxxxxx

(1) Vodohospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx povoleních,souhlasech, xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutích.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx, xxxxxxx souhrnné vodohospodářské xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx ní xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které odebírají xxxx xxxxx užívají xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx jakosti, nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx ústředními orgány, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Podrobnosti o xxxxxxxx, činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx ministerstvo obecně xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx správy.

XXXX ŠESTÁ

OCHRANA XXXX XXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx děl ve xxxxxxx tocích, xxxxx x xx, xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx povodně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinni xxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxx povodně xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx příkaz příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pohonné xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx prostředky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) trpět odstranění xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx možností x xxx zabezpečovacích x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 jen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Řízení ochrany xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) ministerstvo.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx:

x) povodňové komise xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx ucelených xxxxxx,

x) xxxxxxxx povodňová xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

Xxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx orgánů v xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx a nouzového xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(3) Ústřední xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx dozoru xxx xx přísluší xxxxxxxxxxxx. Ústřední řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povodňové xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx komisi xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxxxx obvodech xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise je xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povodňové komisi xxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx povodňová xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx podle pokynů xxxxxxx podvodňové xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povodňové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Předsedou xxxxxxxxx komise xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povodí xxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxxx

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx povodňovou xxxxxx xxxxxxx vláda Xxxxx republiky, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxxx ministr xxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx komise řídí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx.

(10) Povodňové orgány xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx. Xxxx příkazy xxxxxx rozhodnutími xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Orgány xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx jsou xxxxxxx povodňovým xxxxxxx xxxxxxx při zajišťování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxxxx orgánům.

(2) Xxxxxx x organizace, xxxxxxx xx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx přednostně zabezpečovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx hydrometeorologický ústav xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxx na opatření x xxxxxxx před xxxxxxxxx

(1) Orgány, organizace x občané xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně jejich xxxxxxx (majetku x xxxxxx užívání) před xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tocích xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx uživatelé xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na zabezpečovací xxxxx xx těchto xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky.

§21

Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx, okresní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx x zájmu xxxxxxx před povodněmi xxxxxxx.

(2) Majetkovou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxxx xxxxx obec. Xxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení xxxxxxx povodňové xxxxxx x době xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx újmu vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx povodně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povodí xxxx xxxxxxxx povodňovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

Prováděcí předpisy

Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx x úkolech xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx při povodních xxxxxxx xxxxx nařízením.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxx xxxxxxx vodních xxxx xxxx správců (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) vodohospodářských xxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx x ochraně vod, xxxxxxx toků a x ochraně vodohospodářských xxx xxxxx stráž. Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx i xx návrh sdružení xxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje-li to xxxxxxx důležitých zájmů xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (vlastníku, xxxxxxxxx), xxx předložil xxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx být ustanovena xxxxxxx osoba, která

a) xx občanem České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 let,

c) nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxxx způsobilá,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x znalost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) složila xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx vodní xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, vodních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx.".

(3) Xxxxx stráži xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx současně stanoví xxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit vodohospodářskému xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx všechny změny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx stráže xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx futo xxxxxx vykonávat xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xxxx xx prokáže, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx stráže xxxxxx též x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx, vodních xxxx nebo vodohospodářských xxx, z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx, u xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodní xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx odevzdat tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průkaz xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Vodní xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx a vodohospodářských xxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Přistižené xxxxx xxxx xxxxxxx uposlechnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů součinnost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx plnění xxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovují xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx slibu, x xxxxxxx označení x x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví v xxxx xxxxxxxx xxx xxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxx.

§23a

Vodní xxxxx je xxx xxx činnosti xxxxxxx

x) prokázat xx xxxxxxxx vodní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právními předpisy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x neodkladných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000

§23x

(1) Xxxx odpovídá xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx žádost nebo x xxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx náhradou za xxx xxxxxxxxxx.

(4) Stát xxxxxxxx x za xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stráži.

(5) Xxxx xxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 též xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxx xxxxx.

(6) Stát odpovídá x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx svým protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákrok xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx poskytuje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx předpisem č. 238/1999 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2000

XXXX XXXX

XXXXXX

§24

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx subjekt"), které

a) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx povolení vodohospodářského xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez potřebného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x rozporu x ním, xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx řádem (xxxx xxx "nedovolené xxxxxxxxxx xxx"),

x) znečistí povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádem (xxxx xxx "nedovolené xxxxxxxxx x látkami xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxx, tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vod

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx násobkem xxxxx 2 Kčs za 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxxxxxxx množstvím těchto xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx násobkem sazby 7 Xxx za 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 23/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24b

Pokuty za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx vypouštění xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx znečištění (xxxx xxx "výroby") x xxxxx množství surovin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výrobách xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx kampani xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxx zpracovávaných xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx jednotky"), xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výroby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotce xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby za xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kampaň; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo kampaňové xxxxxx. Sazba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kategoriích xxxx:

x X. kategorii 5 Xxx ... 20 000 Xxx

xx XX. xxxxxxxxx 3 Xxx ... 15&xxxx;000 Kčs

ve XXX. xxxxxxxxx 2 Xxx ... 10 000 Xxx

xx XX. kategorii 0,50 Xxx ... 15&xxxx;000 Xxx.

(5) Xx-xx xxx xxxx výroby x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx technických xxxxxxxx dosažených xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxx xxxx došlo.

(6) Výroba xxxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx x příloze tohoto xxxxxx. Xxxxx ji lze xxxxxxx podle odstavce 3 do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán ukládající xxxxxx může snížit xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) udržuje-li xxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx-xx x první xxxxxx ukládanou x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx xxxxxxxxx důvodu x jejímu uložení.

(8) Xxxxxxxxx pokuta xx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze xxxxxx xxxxxx. Pokuta xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxx xxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§24x xxxxxx právním předpisem x. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 20.1.1992

§24x

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se stanoví xx výši xx 10&xxxx;000 Kčs xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xxx xxxxx xxxxxxxxxx znečištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x okolnostem, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x tomu, xxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zmírnění škodlivých xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zejména x množství a xxxxxxxxxx uniklé xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxx následkům x xxxxxxxxx xxxxxx odstranění, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24x

Xxxxxx xx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kanalizace

Pokuta xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 500 xx x větším xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 800 mm x xxxxxx xx xxxx xx 20 000 Xxx xx 50&xxxx;000 Xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průměru xxxxxx xxx 500 xx xxxx kanalizačního xxxxxxx x průměru menším xxx 800 xx xx xxxx xx 5000 Xxx xx 20&xxxx;000 Kčs,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx od 1000 Xxx xx 5000 Kčs,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši od 1000 Kčs do 5000 Xxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24e

Pokuty za porušení xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx §24 písm. x) se stanoví xx xxxx xx 1000 Kčs do 200&xxxx;000 Xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností.

§24e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24d x 24e xx přihlíží xxxxxxx x xxxx, xxxx následky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx způsobit, k xxxxxxxxxx, za xxxxx x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následků.

§24f xxxxxx právním předpisem x. 23/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24x

Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sazba, při xxxxx dalším porušení xxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hranice, xxxxxxx xx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokuta x x xxxxxxx zvýšení xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kčs.

§24g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.1.1992

§24x

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx zahájit xxxxxxxxxx do jednoho xxxx xxx xxx, xxx xx vodohospodářský xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24, xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx tří xxx xxx xxx, kdy x nim xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 20.1.1992

§24x

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx x uložení xxxxxx okresní úřad.

§24j

Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §24g xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení vlády XXX č. 26/1975 Sb., o xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xx xxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/1992 Xx. s účinností xx 20.1.1992

§24x

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx inspekcí xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxx, a 50 % je příjmem Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.4) Xxxxxx ukládané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

ČÁST DEVÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ

§25

Vodohospodářské xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy.

§26

X případech, xxx xxxxxxxxxx odpadních xxxx xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovenými xxxxxxxxx,5) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jakost xxxxxxxxxxxx odpadních x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx, x xxx xx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu8) vodohospodářskému xxxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx stanovené.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při svém xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řádu xxxxxxx x povolení xxxxx §24 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §26.

(3) Ministerstvo obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 2.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxx zahájené xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx dokončí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeny

a) xxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) působnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx podle xxxxxx č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní správy xx xxxxx vodního xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.5)

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx meliorace xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nádrží, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kanalizací,

c) xxxxxxxxx xxxxxx drobných xxxxxxx toků určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizací ve xxx působnosti,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkum, xxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,12)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po prokázání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kanalizací.

§30

Zrušují xx:

1. ustanovení §29 xxxxxx č. 18/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxx x výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prováděných xxxxxxxxx jednotkami,

2. xxxxx č. 86/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx k ochraně xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, rybářství a xxx x xxxxxxx xxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx,

3. vyhláška x. 622/1949 X.x., kterou xx určuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hajných x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, myslivosti, xxxxxxxxx x vod a xxxxxxx xxx a x jejich vzetí xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx na xxxxxxxx hajné k xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx,

4. vládní xxxxxxxx č. 65/1966 Sb., o xxxxxxx působnosti v xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 23/1992 Xx.

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/1975 Sb., o xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx vodního xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx ministerstva lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/1987 Sb., o České xxxxxxxxxxxxxxx inspekci.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.23/1992 Xx. x účinností xx 20.1.1992

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1975.

Voleník x. x.

Xxxxxx v. r.

Příloha k zákonu XXX x. 130/1974 Xx.

Xxxxxxxxx výrob xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
1 x xxxxxxx
XXX5
2. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
1 x xxxxxxx
XXXX
3. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
1 x xxxxxxx
XXX5
4. tepelné xxxxxxxxxx xxxxxxx uhlí
10 x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
5. xxxxxx xxxx
200 xx prané xxxx
XXX5
6. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
100 xx xxxxxxx
XX-
7. máčírny lnu x xxxxxx
1 x xxxxxxx xxxxxx
XXX5
8. xxxxxxxxx
1 x xxxxxxxx
XXX5
9. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravnou kovů
0,5 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx chemikálií
+
10. xxxxxx butadienu xxxxxxx xxxxxx
1 xx spotřebovaných xxxxxxx solí
CHSK
11. suchá xxxxxxxxx xxxxx
2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXX5
12. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
5 x rudniny
U
13. výroba xxxxxxxxxxxx látek xx xxxx xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
XXXX
14. xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x saponátových xxxxxxxxxx
100 kg xxxxxxx xxxxx xx výrobku
CHSK
15. xxxxxx mazacích olejů
10 x suroviny
ropné xxxxx
16. xxxxxx syntetického xxxxxx
1 x xxxxxxx
xxxxxx
17. xxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu
1 x xxxxxxx
XXX5
18. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx chemikálií xxxxxxxxxx xxxxxxxx
100 xx xxxxxxx
&xxxx;
XXX5
19. výroba čistých xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
100 kg xxxxxxx
+
20. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1 x xxxxxxxxxxxx xxxx
XXX5
21. xxxxxxxxxxx asanační xxxxxx
2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX5
22. fosfátovny
1 kg xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx 10 kg ostatních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
+
23. xxxxxxxxxx výroba kožešin xx zvířecích xxxxx
500 xx zpracované xxxxxxxx
XXX5
24. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
+
25. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, měkkých xxxxxx xxxx.
10 kg xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx 100 xx ostatních xxxxxxxxxxxxxx chemikálií
+
26. výroba xxxxxxxxxxxx lázně
1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sodného
Cr
27. xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx apod.)
1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
+
28. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
25 xx xxxxxxxxxxx xxxxx
XXXX
XX. xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
10 x prosazeného xxxx
xxxxxx
2. výroba xxxxxxxx xxxxxxxxx
1 x výrobku
BSK5
3. xxxxxx xxxxxxxxx celulózy
1 x výrobku
BSK5
4. zpracování xxxxx
1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXX
5. výroba xxxxxx
500 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX5
6. xxxxxx kyseliny xxxxxxxxx
1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX5
7. xxxxxx droždí
500 kg xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX5
8. xxxxxx xxxxx xxxxxxx cestou
1 x xxxxxxxx
XXX5
9. xxxxxx xxxxxxxxx kůže
100 m2 xxxxxxxx kůže
CHSK
10. xxxxxxx
500 x zpracovaného mléka
BSK5
11. xxxxx
100 kg masa x živé váze
BSK5
12. xxxxxxxxxx xxxxxxx
100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX5
13. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx střev
200 xx xxxxxxxxxx suroviny
BSK5
14. xxxxxx xxxxx
1 t xxxxxxx
xxx. látky
15. výroba xxxxxxx xxxx
3 x xxxxxxx
XXX5
16. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
100 kg xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
XXX5
17. chemická úprava xxx
10 t xxxxxxxx
+
18. xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek (xxxxx xxxxxx uvedeny x I. kategorii)
100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
XXXX
19. xxxxxx organické xxxxxx x výjimkou výrob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
100 xx xxxxxxx
+
20. xxxxxx dřevovláknitých xxxxx
500 xx xxxxxxx
XXX5
21. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, paření xxxxx
1 x xxxxxxxx
XXXX
22. xxxxxx chloroprenového xxxxxxx
1 x xxxxxxx
XXX5
23. xxxxxx xxxxxxxxxx
1 t xxxxxxxx xx živnou půdu
CHSK
24. xxxxx přádelna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1 x3 xxxxxxx vody
CHSK
25. vaječná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
50 xx nezahuštěného xxxxxxxxx obsahu
BSK5
26. xxxxxx xxxxx
1 x xxxxxxxxxx xxxx
XXX5
27. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení
5 x3 xxxxxxx xxxx
XXX5
28. masná xxxxxx
100 kg masných xxxxxxx
XXX5
29. xxxxxxx brambor
200 xx xxxxxxxx
XXX5
30. xxxxxxxx
0,5 xxxxxxxxxxx ekv. obyvatele
BSK5
31. xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx žvýkací xxxx
1 x výrobku
BSK5
32. xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx řezných x xxxxxxxxxx xxxxxx
5 kg xxxxxxxxx ropných xxxxx
xxxxx xxxxx
33. xxxxxxx vepřů
0,2 xxxxxxxxx kusu
BSK5
34. xxxxxxxx
500 xx xxxxxxxx
XXX5
35. restaurace x ubytovací xxxxxxxx
1 xxxxxxxxx obyvatel (počet xxxxxxxxxxx obyvatel se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx připravovaných xxxxxxxx xx xxx)
XXX5
36. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
100 x xxxxxxxxxx krmiva
BSK5
37. mrazírny (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bramborových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a zeleniny xxxx.)
1 x xxxxxxx
XXX5
38. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cukru
1 x3 xxxxxxx xxxx
XXX5
39. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx škrobárnách
500 xx xxxxxxxxxx mouky
BSK5
40. výroba xxxxxxx
100 xx zpracované xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX5
41. xxxxxx skleněných xxxxxx
1 m3 xxxxxxxxx xxxxxx
+
42. xxxxxx škrobových xxxxxx
200 kg xxxxxxxx
XXX5
43. xxxxxxxx xxxxxxx
100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX5
44. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx varného louhu
1 x xxxxxxx
XXX5
45. xxxxxx xxxxxxx
100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX5
46. xxxxx peří
500 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
XXX5
47. xxxxxx xxxxxx xxxxxx
100 xx xxxxxxx
XXX5
48. lakovny x mokrými xxxxxxxxxx
20 xx spotřebovaných barev
CHSK
III. xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx)
0,5 x xxxxxxx
XX
2. xxxxxxxx
1 m3 xxxxxxxxxxx xxxx
XXX5
3. xxxxxxxx
0,5 t xxxxxxx
XXX5
4. xxxxxxxxxxx ovoce, xxxxxxxx x xxxx
100 xx xxxxxxx
XXX5
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
1 x xxxxxxxx
XXX5
6. xxxxxxx xxxxxx
10 xxxxxxxxx xxxxxx
XXX5
7. mořírny xxxxxxxxx xxxx
200 l xxxxxxx xxxx
+
8. xxxxxxx xxxxxx
1 x3 xxxxxxx xxxx
xxxxxxx Xx
9. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výrob uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1 x xxxxxxx
+
10. výroba xxxxxxxxxxxxx kaučuku
1 x xxxxxxx
XXX5
11. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1 x výrobku
BSK5
12. xxxxx xxxxxx
20 kg xxxxxx
XXX5
13. xxxxxxxxx xxxxxxx
1 x xxxxxxxx
XXXX
14. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
10 t xxxxxxx xxx quel
+
15. xxxxxx xxxxxx
0,5 t xxxxxxx
XX
16. výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
1 t výrobku
NL
17. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx
10 x xxxxxxx
xxxxx xxxxx
18. xxxxxxxx mlékárny
500 x mléka
BSK5
19. xxxxxxx xxxxx
2 m3 xxxxx
XXX5
20. xxxxxx xxxxxxxx
10 t xxxxxx xxxxxxxx
XXX5
21. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx
20 kg xxxxxxx
XXX5
22. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx součástí
100 l xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
23. xxxxxxxxxx xxxxxx
1 x xxxxx
XXXX
24. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v X. xxxxxxxxx
100 xx xxxxxxx
+
25. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
1 x xxxxxxx
XXXX
26. finální xxxxxx x adjustace xxxx
100 xx xxxxxxx
XXX5
27. xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
5 x3 xxxxxxx xxxx
XXX5
28. ošetření x xxxxxx sýrů
500 xx xxxxxxx
XXX5
29. rumplovny xxxx
100 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
XX
30. xxxxx doprava
20 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
31. xxxxxx nealkoholických xxxxxx
5 x3 xxxxxxx
XXX5
32. xxxxxxx xxxxxx
1 x xxxxxxxxx xxxxx
XXX5
33. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
100 x xxxxxxx vody
ropné xxxxx
34. xxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
200 x xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
35. xxxxxxxx xxxxxx xxx
5 x xxxxxx xxxx
XX
36. xxxxxx hliníkových xxxxxx
1 x xxxxxxx
XX
37. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx slitin
5 x xxxxxxx
Xx
38. xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
1 x xxxxxxxxxxxxxx kapalného xxxxxx
xxxxx xxxxx
39. sklady xxxxxxx xxxxx (jen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx technologicky xxxxxxxxx)
10 x skladovací xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
40. výroba panelů
1 x3 použité vody
NL
41. xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)
1 x3 použité vody
ropné xxxxx
42. xxxxxxxx xxxx
200 x xxxxxxx xxxx
XX
43. xxxxxxxx xxxxx
1 m3 xxxxxxx xxxx
XX
44. strojírenská xxxxxx (xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx)
1 x3 použité xxxx
+
45. xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx.)
50 xx xxxxxxx
XXX5
46. slévárenská výroba
1 x xxxxxxx
XX
47. xxxxxxxx XXX
100 x xxxxxxx xxxx
xxxxx látky
48. xxxxxx x xxxxxxxx kamene
1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XX
49. xxxxxxx a xxxxxxxx
1 x xxxxxxx
XXX5
50. xxxxxx xxxxxxxx
1 x3 xxxxxxx xxxx
XX
51. xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)
100 xx xxxxxxx
Xx
52. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
500 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX5
53. výroba xxxxxxxxxxx xxxxx
100 xx acetylenu xxxx 100 x3 xxxxxxx
xxxxx xxxxx
54. xxxxxxx xxxxxxxxxxx
100 x použité xxxx
+
55. odpadní vody x xxxxxxx
50 x xxxxxxxxxx mléka
BSK5
56. xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx)
200 xx xxxxxxx
XXX5
57. xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, kancelářských xxxxxxx, xxxxxxxx, anilinových, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, modelovacích xxxx xxxx.
1 x3 xxxxxxx xxxx
+
58. xxxxxxxxxxxx průmysl
4 x3 xxxxxxx xxxx
+
59. xxxxxx vín
100 kg xxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX5
60. lisování xxxxxxx x xxxxxx
500 xx zpracované xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
61. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x cembalitových xxxxx
0,5 x3 zpracované xxxxxxxx suroviny
CHSK
62. výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
100 xx xxxxxx v xxxxx váze
CHSK
63. skladování xxxxxxxxxxxxx
1 m3 xxxxxxx xxxx
XX
64. xxxxxx montovaných xxxxxxxx xxxxx
1 x3 xxxxxxx xxxx
+
65. xxxxxxx xxx
5 x3 xxxxxxx
XXX5
66. xxxxxx vína (od xxxxxxx xxxxx)
1 m3 xxxxxxx
XXX5
67. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
5 x rafinády
BSK5
68. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx:
xxxxxxxxxx výroba
1 t xxxxxxx
XX
xxxxxxxxxxxxx textilu
100 xx xxxxxxx
XX
69. výroba xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1 x xxxxxxx
xxxxx látky
70. xxxx lahví v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
1 x3 xxxxxxxxx xxxx
+ (xX)
71. xxxxxxxx
500 x xxxxxxx xxxx
&xxxx;
+
72. xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx)
500 x xxxxxxx vody
+ (pH)
73. xxxxxx lihovin (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, plnění xx xxxxx)
1 x3 xxxxxxx vody
BSK5
74. zpevněné xxxxxxxx plochy motorových xxxxxxx
10 x2 xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy
ropné xxxxx
75. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
100 W xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kotlů
rozpuštěné xxxxx
76. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx skla
500 l xxxxxxx xxxx
+ (xX)
77. xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx
5 t zpracované xxxx
XXXX
78. xxxxx xxxx
5 x xxxxxxxx ropy
ropné xxxxx
79. xxxxxxx xxxxxx xxxx
1 t výrobku
ropné xxxxx
80. xxxxxx xxxxxxxx
1 x xxxxxxx
XX
XX. kategorie:
Technické xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx ukazatel:
1. xxxxxxxxxx
5 x xxxxxxx
XX
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx
2 x xxxxxxxxxxx xxxx
XX
3. xxxxxxxxx xxxxxxx
5 x xxxxxxxx
XX
4. xxxxxx xxxx
2 x xxxxxxxx
XX
5. xxxxxx xxxxxx
2 x xxxxxxx
XX
6. plavírny xxxxxxx x xxxx
1 x xxxxxxxx
XX
7. těžba xxxxx
1 x rudniny
U
8. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
10 m3 xxxxxxxx xxxx
XX
9. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx
XX
10. odpadní xxxx xx skrápění xxxx xxx vykládce
10 x xxxxxxxxxx xxxx
XX
11. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx písku
NL
12. xxxxxxx vody x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
100 x3 xxxxxxxx xxxx
XX
13. xxxxxxx xxxxxxxx
1 x xxxxxxxx xxxxx
XX
14. xxxxxx xxxxxxx
5 x xxxxxxx (xxxxxxx)
XX
15. těžba x xxxxx xxxxxx
3 t xxxxxxxxxx xxxxxx
XX
16. příprava xxxxxxxxxx xxxxx
1 m3 xxxxxxxx xxxxx
XX
17. xxxxxxx xxxx z koupališť
1 x3 xxxxxx xxxxxxxxxx
+
18. xxxxxxxx odpadní xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve změně xxxxxxx)
1 x3 odpadní xxxx
xxxxxxxxxxx xx
19. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
- provozovaná xxxxxxxxxx
5000 xXx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie
+
- odstavená xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
1 xX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
+

Xx. XX

Xxxxxxxxxx §26 xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vodního xxxxxx vznikl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

Xx. XXX

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx ustanovené podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rybářské, xxxxx x xxxxx stráže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx ustanovení těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

3. Xxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Informace

Právní xxxxxxx x. 130/1974 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1975.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

49/1982 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.1982

425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 24.11.1990

23/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 49/1982 Sb. x xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., a xxxxx XXX x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

458/1992 Xx., xxxx xxxxx publikované x xxxxxx x. 91/1992 Xx.

114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1995

238/1999 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 23/1962 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 130/1974 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s účinností xx 1.1.2001

240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

x účinností od 1.1.2001

185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x účinností xx 14.6.2001

Xxxxxx xxxxxxx x. 130/1974 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 138/1973 Sb., x vodách (vodní xxxxx).

2) Zákon XXX č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí x xxxx působnosti x ochraně lesa.

3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxx.

4) §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 138/1973 Xx.

5) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).

7) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §9 xxxx. 3 xxxxxx č. 138/1973 Sb.

9) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §9 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx.
12) §24 xxxx. 6, §30 xxxx. 4 xxxxxx x. 138/1973 Xx.

13) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).