Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999 do 31.12.2001.


Zákon o vodách (vodní zákon)
138/1973 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel zákona §1

Povrchové a podzemní vody §2

Směrný vodohospodářský plán §3

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Oddíl 1 - Základní povinnosti při nakládání s vodami §4

Oddíl 2 - Nakládání s vodami bez povolení nebo souhlasu

Obecné užívání povrchových vod §5

Užívání povrchových vod k plavbě a k plavení dříví §6

Užívání důlních vod §7

Oddíl 3 - Povolení

Povolení k nakládání s vodami §8

Povolení k vodohospodářským dílům §9

Povolení k některým činnostem §10

Změny a zrušení povolení §11

Zánik povolení §12

Oddíl 4 - Souhlas §13

Oddíl 5 - Vyjádření §14

Oddíl 6 - Ochrana rybářství a rekreace §15

Oddíl 7 - Opatření při nedostatku vody §16

ČÁST TŘETÍ - OCHRANA VOD

Oddíl 1 - Ochrana přirozené akumulace vod a vodních zdrojů

Zlepšování vodohospodářských poměrů §17

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod §18

Ochranná pásma §19

Vodárenské toky a jejich povodí §20

Úhrada nákladů §21

Oddíl 2 - Ochrana jakosti povrchových a podzemních vod

Odpadní vody §22

Vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrchových a podzemních §23

Vypouštění vod do veřejných kanalizací §24

Ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocováním jinými látkami než odpadními vodami §25

Havarijní zhoršení jakosti vody §26

Opatření k nápravě §27

ČÁST ČTVRTÁ - PODZEMNÍ VODY A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU

Podzemní vody §28

Náhrada za ztrátu podzemní vody §29

Zásobování vodou z veřejných vodovodů §30

ČÁST PÁTÁ - VODNÍ TOKY A JEJICH SPRÁVA

Vodní toky §31

Správa vodních toků §32

Povinnosti a oprávnění správců vodních toků §33 §34 §35

ČÁST ŠESTÁ - OMEZENÍ PRÁV K NEMOVITOSTEM §36 §37

ČÁST SEDMÁ - VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA

Vodohospodářská díla §38

Vodohospodářská díla několika organizací §39

Ochrana vodohospodářských děl a zařízení sloužících vodnímu hospodářství §40

Povinnosti a oprávnění správců (vlastníků, uživatelů) vodohospodářských děl §41

ČÁST OSMÁ - OCHRANA PŘED POVODNĚMI §42

ČÁST DEVÁTÁ - ÚPLATY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Úplaty k úhradě nákladů spojených se správou vodních toků §43 §44

Úplaty za odběry podzemní vody a jiné úplaty §45

Vodné a stočné §46

ČÁST DESÁTÁ - POKUTY §47

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §48 §49 §50

č. 14/1998 Sb. - Čl. II

INFORMACE

138

XXXXX

xx xxx 31. xxxxx 1973

x vodách (xxxxx xxxxx)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxxx surovinových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přírodního prostředí x slouží x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx potřeb. Xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx chránit xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, plánovitě řídit xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx s xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pečovat o xxxxxx čistotu a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťovat xxxxxxx před xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rekreace, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Povrchové a xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx vodami xxxx xxxx přirozeně xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Práva x xxxxx xxxxx upravuje xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx ani podzemní xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivé vody x přirozeně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stolní xxxx,1) xxxxx x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vody").

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xx vztahuje xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx výslovně xxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vodohospodářská xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vodohospodářská xxxxxxx xxxxx povrchových a xxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx povinnosti xxx nakládání s xxxxxx

§4

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vodami je xxxxx dbát o xxxxxx ochranu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx účelné xxxxxxxxx a xxxxxxx x to, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodami, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx jakosti vody, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, umožňující xxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxx o xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx rekonstrukcích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zneškodňování xxxxxxxxx xxx x nich xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxx této povinnosti xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod

(1) Xxxxx xxxx bez povolení xxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odebírat xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx užívat, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. užívání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§38 odst. 2) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx díla a xxxxxxxx, zařízení pro xxxx ryb, xxxxxxxxx xxxxxx nebo zdravotní xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxxx poměry x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxx.

(3) Vodohospodářský xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x x plavení xxxxx

(1) X užívání xxxxxxxxxxx xxx k plavbě x plavení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxxx. Xxxxxx se xxxx nesmějí xxxxxxxxxx xxxxx, vodohospodářská díla x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx chov xxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vody x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx lze xxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxx. 2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oleje, xxxxxxxxx látek, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x něho xx povrchových xxx, xxxxxxx za tím xxxxxx xxxxxxxx potřebným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ve stavu xxxxxxxx řádného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx přístavů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky (xxxx xxx "ústřední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx") xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x plavbě x x xxxxxxx xxxxx, vyžadují-li xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxx x xxxxxxxxx vodních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx významných. Xxxx plavebního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.3)

§7

Xxxxxxx důlních xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx vod xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx nepotřebují xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx odběr xxxx xxxx užívání xxx ně nepotřebného xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx k tomu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. e)],

Xxxxx 3

Xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx:

x) x xxxxxx povrchových vod x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o jejich xxxxxxx xxxxx §5 xx 7,

b) k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x jinému xxxxxx užívání,

c) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xxxx podzemních,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§2 xxxx. 2), x výjimkou xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,5)

e) x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx vod, xxxxx důlní organizace xxxxxxxxxxx x vlastnímu xxxxxxx (§7 xxxx. 2); xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) není xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Povolení xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxx případech postupují xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky.6)

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolení xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vydává, x xxxx xxxxxx; podle xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povolení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx, přecházejí xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x povolení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x užíváním určitého xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxxx xxxx nadále xxxxx majetek xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx povolení xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánům, xx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxx spojeno xxxxxxxx, x to xx xxxx měsíců xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx zřízení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx (§38), x xxxxxx změnám x zrušení je xxxxx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán x povolení vodohospodářského xxxx stanoví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx); popřípadě xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vodohospodářského xxxx.

(3) Xxxxxxxx vodohospodářského xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx dává x xxxxx dílům xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) pouze x xxxxxxxx zajištění souladu x xxxxxxxx xxxxx x územními rozhodnutími.

(4) X xxxxxxxxxxxxxxxxx děl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavebních úřadů xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx působnosti xx věcech xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx též x xxxx uvedení xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx zvláštních xxxxxxxx.8)

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxxx xxxxxxx vodohospodářského xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§10

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx:

x) k xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x zátopových xxxxxxx (§13 odst. 2),
x) x xxxxx xxxxx, xxxxxx, bahna x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx apod. (xxxx xxx "říční xxxxxxxx") z xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v zátopových xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19),

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodní tok x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxx x zrušení xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vlastního podnětu xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nedodržuje-li xxxxxxxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nevyužívá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx poškozování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x §8 odst. 1, xxxxxxxxx x §10 písm. b) xxxxxxxx:

x) uplynutím xxxx, xx kterou byla xxxxxxx,

x) xxxxxxx vodohospodářského xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx roku xx zániku díla xxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx díla; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty,

b) zánikem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x povolení na xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

(2) Povolení k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (§9) x x některým xxxxxxxxx (§10) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x delší lhůtě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán x povolení xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě činnostem, x nimž není xxxxx xxxx povolení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx:

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vodních xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, skladů, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx vody, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladování xxxxx x zemských xxxxxxxx x xx stavbám xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) a b),

d) x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx.) zařízení nesloužících xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx vodních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§18), x xxxxxxxxxx pásmech (§19) x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx toků,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodních toků x výmolů,

g) ke xxxxxxx ve vzdálenosti xx 15 x xx xxxxxxx paty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx uděluje.

(2) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx pozemků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvedeným v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Souhlasu xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnostem, jichž xx třeba xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojené xxxx a ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx nebo zařízením xxxxx obdobně §12 xxxx. 2. X xxxxxx platnosti souhlasu x činnostem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) x x) xxxxx xxxxxxx §12 odst. 1.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx

§14

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx národního hospodářství xx investor xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný vodohospodářský xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx plánovaná xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možná, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx projektového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba x x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výroby a xx změně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx děl, x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 6

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§15

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx x xxx xxxxx říčního materiálu x koryt xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx rybářství x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx děl xxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxx. Vodohospodářský xxxxx může xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx s dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx odstavce 1.

(4) Ústřední vodohospodářský xxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vodních xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x občanů.

Oddíl 7

Opatření při xxxxxxxxxx xxxx

§16

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx upravit xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx podle §8 odst. 1, xxxxxxxxx toto nakládání xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Takováto opatření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x mimořádnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx vede x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxx, kdo, jakým xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx náhradního xxxxxx vody, xxxxxxxxx x xxxxxx dovážení. Xxxxxx nutných xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vodohospodářský xxxxx požadovat xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobil. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx znemožnění xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA XXX

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx a xxxxxxx xxxxxx

§17

Xxxxxxxxxx vodohospodářských poměrů

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxx, uživatelé) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x rybníků xxxx povinni obhospodařovat xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vodohospodářsky vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jakosti xxx, ale i xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odtokovým xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x udržování xxxxx vláhy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, uživatelům) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Oblasti, xxxxx pro xxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxx přirozenou xxxxxxxxx xxx, může xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx přirozené akumulace xxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodohospodářských xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, které x xxxx ohrožují xxxxxxxxxxxxxxx poměry.

§19

Xxxxxxxx pásma

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ochraně vydatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodních zdrojů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou (xxxx jen "xxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezprostřením xxxxx jímacího xxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodohospodářským orgánem xxx, xxx nemohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vodohospodářský orgán xx xxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxx břemene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vodárenských nádrží, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx ochrany vydatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.8a)

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pásma podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx též x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,8b) xx xxxxx xx náhradu za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x technickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pásma, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde tyto xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Nedojde-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx,8b) a xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochranných xxxxxxx (xxxxxxxx 6), x xxxxxx x xxxx výši, xxxxxxxx x xxxx xxxx xx návrh vlastníka xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx k nemovitosti xxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxx zvláštních předpisů,8b) xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx, xxxx.

(8) Ústřední xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxx nádrží x xxxxxx pro stanovení x změny ochranných xxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Vodárenské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx toků xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxx k hromadnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodování, xxxxxxxxx xx těchto xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou ústřední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx stanovit, že xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx vodohospodářského orgánu.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

§21

Xxxxxx nákladů

Pokud není xxxxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 6), řídí xx úhrada xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxx uložena xxxxx §17 xx 20 x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx, xxxxxxxxxx předpisy.9) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, která byla xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uloží, xxxxxxxxxx příspěvek, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx toho, xxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvek neposkytne, xxx-xx současně x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,10) xxxxx xxxxxxxxx správci (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx náklad.

§22

Odpadní xxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sídlištích, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx objektech xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (složení xxxx xxxxxxx), jakož x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx podle xxxxxxxx 1 považují xx vody odpadní.

§23

Vypouštění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx vypouští xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pokroku a xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxx měření je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxx jejich znečištění x stanovit četnost xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx povolování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx (§8) xx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx, ukazateli xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10a)

(3) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(4) Xxxxxxxx-xx xx nutné zájmy xxxxxxx vod, může xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxx xxxxx, xxxxxxxx stanovit x xxxxx ukazatele x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx časově omezenou xxxx xxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x vyššími xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením xxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx 3.

§24

Xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxx kanalizací

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxx x sídlišť. V xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x veřejnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Kanalizační xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vodohospodářský xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kanalizaci xxx xx ni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx části x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kanalizačním xxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxx části x xxxxxxxx, z xxxxx xxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xx ni, xx xxxxx o xxxxxxx přípojky, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovit xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx odpadními xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx nezávadnost povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx látkami zacházet x xxxxxxxx ochrany xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod. Xxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xx každý, xxx x těmito xxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxx aby xxxxxxxxxx jejich jakost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxx x odůvodněných případech xxxxxxx z ustanovení xxxxx věty xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Mytí xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx místech, ze xxxxxxx xx pohonné xxxxx xxxx mazadla xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, je zakázáno.

(4) Xxxxxxxx vodohospodářský orgán xxxxxxxxx může x xxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x látkami xxxxxxxxx x odstavci 1 a za xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxx zhoršení, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx podzemních xxx (dále xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxxxxxxx řádu ohrozí xxxxxx povrchových xxx, xx xxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxx způsobit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx zabraňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2.

(3) Podrobnosti x xxxxxxx havárií x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx odstraňování xxxxxx škodlivých xxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx10b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10b) xxxxxxxx povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx stavu"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběru xxxx (dále xxx "xxxxxxxx k nápravě").

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany xxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,10c) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale x xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxx je závadný xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx vodohospodářský xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx získal x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10d) xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxxx sleva x xxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx způsobem xxxxxxxxx vodohospodářský xxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závadného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 přecházejí xx xxxxxx právní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx opatření x nápravě xxxxxxx, x hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x nejedná-li xx x případ xxxxxxxx nástupnictví xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, nezbytná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodohospodářský xxxxx. X tomto případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,10e) která xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x technicky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx tato xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxx na xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nese ten, xxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. X případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxx.

(7) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx němž závadný xxxx vázne, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx závadného xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nařízeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxx umožnit xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí.

(8) Pro xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Armády České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisy.10f)

(9) Xxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx, x vodohospodářský xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxx povinni xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx co xxxxxxx šetřit práv xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vstup, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxx oznámit. Po xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xx, xxxx byla opatření x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 5, hradí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx cizích xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx uloženo. X xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxxx xxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PODZEMNÍ VODY X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxx

(1) Podzemní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zásobování xxxxxxxxxxxx pitnou xxxxx x pro účely, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním předpisem.11) X xxxxx účelům xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jen není-li xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých případech, xxxx x jakým xxxxxxxx xxxx povinny:

a) xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx zprávu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich odběrech.

§29

Xxxxxxx za ztrátu xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx způsobí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydatnosti xxxxxx zdroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody x něm, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tím vznikla xxxx, xxx xx xxxxxxxx odebírat xxxxxxxx xxxx (§8 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhradního xxxxxx xxxx. Xxxx-xx to xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty toho xxxxxxxxxx majetku, s xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X škodách, xxxxx xxxxxxx socialistická xxxxxxxxxx xxxx socialistické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy.12)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx, xx kterých byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v horním xxxxxx.

§30

Zásobování xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán v xxxxxx x orgánem xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx je určena xxxxxxxxxx pro zásobování xxxxxxxxxxxx a pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx náhrady xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx užívání. Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přípojka x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, x xxxx dojde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Ústřední xxxxxxxxxxxxxxx orgán republiky xxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxx a provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž se xxxx z xxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX XXXX X XXXXXX SPRÁVA

§31

Vodní xxxx

(1) Vodní xxxx13) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx břehy xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx bystřiny, xxxxxx, xxxx, nebo x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx kanály, xxxxxx apod., xxxx xxxx nacházející xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,14) xx xx xxxxxxxxx koryto xxxxxxxx xxx x xxxxx až xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx určena xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxx xxxxxx, nepřísluší xxxxxxx; jinak xxxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx x vyvlastnění.

(4) Xxxxxxx, tvořící xxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxx vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx číslem x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx parcelním xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohodnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, pokud xx to nezbytně xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, uživatelem) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodní xxx xxxxxxxxxx, k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) pozemků x xxxxxxxxx úpravy.

(6) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, zda xxx x xxxxx xxx, xx sporech x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 5), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx v dohodě x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxxxxx otázky, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, vzniku xxxxxx ostrovů x xxxxxxx, xxxxxxxxx úžeji xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5.

§32

Xxxxxx vodních xxxx

(1) Xxxxx toky vodohospodářsky xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx toky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spravují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ústředním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx vodohospodářský orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úseků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxx fyzické osoby, xxxx drobné vodní xxxx převážně xxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxx souvisejí, xxxxx x tím vysloví xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x které x xxx vysloví xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx správce xxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxx vodní xxx xxxxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vodohospodářských xxx") xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx schvaluje.

Povinnosti a xxxxxxxxx xxxxxxx vodních toků

§33

Správce xxxxxxx toku xx xxxxxxx starat xx x xxxx řádnou xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx správy. Xxxxxx může stanovit xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toků xxxx správcům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx oprávněn:

a) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx správy vodního xxxx odstraňovat xxxx xxxx xxxxxxxxx stromy x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, xxx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxxx xxxxx z xxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx těžbu xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx získali povolení xxxxx §10 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxxx,15)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxxx vodohospodářských xxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu xxxxxxxx,

x) dávat pokyny xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx díly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx podmínky těžby xxxxxxx materiálu.

§35

X pochybnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX

§36

(1) Správci (xxxxxxxxx, uživatelé) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx:

x) xxxxxxx správci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodním toku xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x drobné xxxxx toky.

(2) X xxxxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 rozhoduje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx, činí xxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx vodního xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxx, je povinen xx xxxxxxxx. X xxxxxxx škody xxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x nedojde-li x xxxxxx, xxxxxxxx x xx příslušný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx (vlastníkům, xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxx tocích xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx stabilizaci xxxxxxx toku, popřípadě xxxxxx xxxx x xxx, a to xxx xxxxxx na xxxxxxx.

(5) Je-li jakákoliv xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (včetně tělesa xxxxx xxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxx sousedí x xxx, xxxx jejich xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx vodou a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§37

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) nemovitostí xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx k vodohospodářskému xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx výkonu xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx x tomu není xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx nemovitostech xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x udržování vodočtů, xxxxxxxx, vodních xxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povolené xxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxx nutných xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §36 odst. 3 xxxxx obdobně.

(2) Xxxxx je xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x vybudování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, dále k xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx pracím xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx hospodářství, x xxxxxx správy xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx k vodám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx užívání x xx xxxxxxx vodovodních xxxx kanalizačních přípojek, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx práva k xxx xxxxxxxxxx, nelze-li xx získat dohodou.

(3) X vyvlastnění, o xxxxxx xx vyvlastňovanou xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX SEDMÁ

VODOHOSPODÁŘSKÁ XXXX

§38

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Vodohospodářskými xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:

x) přehrady, xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx povolovanému podle §8 odst. 1,

b) xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vodárenských xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx objektů včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx i stavby (xxxxxxxxx jejich části) xxxxxx x předchozímu xxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) stavby xx xxxxxxx xxxx povodněmi,

e) xxxxxx x zavlažování x xxxxxxxxxxx pozemků,

f) xxxxxx, xxxxx se x plavebním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vodohospodářská xxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nepovažují xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zachycení xxxx x k xxxxxxx jednotlivých nemovitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výstavbu.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxx xxxxxxxx.

§39

Vodohospodářská díla několika xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxx účelněji a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, projedná x xxxx vodohospodářský orgán xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx vodohospodářského xxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx účelná, xxxx xxxxx své povolení xx dohodu o xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§40

Xxxxxxx vodohospodářských xxx x xxxxxxxx sloužících xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx zakázáno též:

a) xxxxxxx do vodních xxxx, rybníků x xxxxxx vodních xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odtoků xxx a k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a bezpečnostního, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx předměty xx xxxxxxx, x xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx do xxx,

x) xxxxx zeminy x xxxxxxxxxx hrází, xxxxxxxxx xx xxxx dřeviny, xxxx xx xxxx x xxxxxxxx přes xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xx xxxx vozidly xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx míst x xxxx určených,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, vodoměry, xxxxx xxxxxx (cejchy) a xxxx zařízení sloužící xxxxxxx hospodářství.

(2) Xxxx, xxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxx, popřípadě ohrozí xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uložit, xxx provedl opatření x xxxxxxxxxx závadného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx odpovědnost xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vodovodům a xxxxxxxxxxx je zakázáno.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx potřeby xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx díla xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx některé stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provoz xxxx xxxxxx vodohospodářských xxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xx x tomu xxxxxxx, xxxxx úkol xxxxx neplní a xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx, provoz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx náklad xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (vlastníků, uživatelů) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxx, uživatel) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx povoleno, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozní xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx děl,

b) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x ohrožování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů,

c) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx republiky, xxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x měření jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uloží x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x vodohospodářského díla, xxxxxxxxxx xx vzdouvání xxxx x xxxx, xxxxxxxx na vlastní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxx xx x ní x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Pracovníci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx veřejné vodovody x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávnění při xxxxxx úkolů organizace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxx v xxxxxx x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vlastníků, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manipulačních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx x břehy x oblasti vzdutí. Xxx-xx x podrobnější xxxxxx povinností xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x odvodňování xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx manipulačních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx republiky xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX PŘED XXXXXXXXX

§42

(1) Škodám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x průběh povodní xxxxxxxxxx. Xxxx se xxx xxxxxxx systematickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracemi, xxxxxxxxxxx podle povodňových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxx, xxxxx řídí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečovací xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx pomocí x xxxxxxx xxxxxxxx životů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozsahu.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚPLATY XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§43

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správou vodních xxxx

(1) Xx, kdož xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx toků v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 x3 ročně xxxx 1 250 x3 měsíčně nebo xxxxxxx xxxx xxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x němž x xxxxxx vody xxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxx, úplaty. Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

(2) Povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx chov xxx x veřejných xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx okalových xxx xxx zemědělskou xxxxxx x na xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx vody x xxxxxxx xx xx.

§44

§44 zrušen právním xxxxxxxxx č. 58/1998 Sb.

§45

Xxxxxx xx odběry xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx úplaty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x plavbě, xxxxx x za xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx úplaty xx xxxxx podzemní xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x odběry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pitnou xxxxx, pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx pitné vody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

§46

Vodné a xxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vodovodů (xxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyčištění (stočné), xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů.

XXXX DESÁTÁ

POKUTY

§47

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx porušují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx využívají xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vodohospodářské xxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx, anebo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ukládají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokuty x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxx.17) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx nebo xxxxxx. Xxxx pokuty xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku.18)

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx uložena xxxxxx pracovníku xxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§48

(1) Nakládání x vodami xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx shodě x tímto zákonem, xx třeba nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx souladu, xxxxx xxxxxx národních xxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxx vodní xxxx, xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů19) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §32.

§49

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 11/1955 Sb., o vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 12/1959 Xx. (xxxxx xxxxx x. 13/1959 Sb.),

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 14/1959 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x. 222/1957 Ú.l., o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vodních xxxx.

§50

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x organizaci vodohospodářských xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx v. r.

Indra x. r.

Dr. Štrougal x. x.

Xx. XX

1. U xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 5 x 6 tohoto xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx přísluší ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 14/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.3.1998

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 138/1973 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.1973.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících

s xxxxxxxxx xx 24.11.1990

114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1995

14/1998 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 6.3.1998

58/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1999

Xxxxxx předpis x. 138/1973 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §47 a 49 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx zdraví lidu.

2) Xxxxx č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

3) Xxxxx č. 26/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4) §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 41/1957 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

5) §40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 41/1957 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

6) §23 xxxxxx x. 40/1961 Xx., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx.

7) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1958 Xx., x xxxxxxxxx řádu.

8) Xxxxxx xxxxxxxx č. 8/1956 Sb., o odevzdání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx trvalého xxxxxxx (užívání).

8x) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Xx.

§5 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx ČNR x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.

8b) Xxxx. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §4 a 79 zákona x. 20/1966 Xx., o xxxx x zdraví xxxx, a §11, 12 x 51 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.

10) §5 zákona x. 53/1966 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

10x) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) §24 xxxx. x) a x) xxxxxx ČNR x. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 23/1992 Sb.

10x) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10d) §10a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 210/1993 Xx.

10x) Např. xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10f) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., o vojenských xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 425/1990 Xx., §22 xxxxxx č. 40/1961 Xx., x obraně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11) §7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.

12) §4 vládního xxxxxxxx x. 46/1967 Xx., x vypořádání xxxx, způsobených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx.

§145 xx 148 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Článek 8 xxxxxx XXXX (ústavní xxxxx x. 100/1960 Xx.).

14) Xxxxx č. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15) Zákon č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx).

16) Xxxxx č. 87/1958 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx předpisy x němu.

17) Dosud xxxxxx xxxxxxxx č. 120/1966 Sb., x xxxxxxxx pokut za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

18) §275 zákoníku xxxxx.

19) §22 xxxxxxxx nařízení č. 14/1959 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxx hospodářství.