Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění ve stavebnictví
121/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ODDÍL II. Náhrada §8 §9
ODDÍL III. Československé stavební závody, národní podnik, a jejich organisace §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18
ODDÍL IV. Závěrečná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28
č. 58/1951 Sb. - Čl.II
Oddíl X.
Xxxxxx znárodnění
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx inženýrech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x nichž xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/1991 Xx.
(3) Je-li spojeno xxxx xxxxx-xx se xxx nebo více xxxxxxxxxx podniků za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx součet xxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxx xx xx, xxx pracují nebo xxxxxxxxx.
(5) Ministr xxxxxxxxxx průmyslu určí x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ministry xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx podniky xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hospodářských, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 70/1873 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§223 x násl. xxx. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx družstvy přímo xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx v dohodě x ministrem xxxxxxx xxxxxxx xx znárodnění, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx, protože xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.
(7) X xxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§19) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx teprve xx xxxxx xxx, xxxxxx lhůta xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx okolnosti xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx k tomu xxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hlášení xx xxxx podepsáno x xxxxxxx xxxxx xxxx závodním xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení nepodává xxxxxxxxx vlastník nebo xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xx xxxxxxx připojiti x xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxx vyzvány příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§3
Pokud x xxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu xx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x začlenění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx majetek xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánům v xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx ministr stavebního xxxxxxxx xxxxxx majetek x dohodě s xxxxxxxxx financí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravomoci xxxxxx ministra, xxx x něm xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx správy xxxxxxxxxx podnikům xxxx xxx může xxxxxxxxx xxxxx právnickým osobám xx xxxxxxx, určenou xxxxx §8 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").
§4
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Znárodnění xx týká
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx, zařízení, xxxxxxx a nalezišť xxxxxxx,
b) příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx movitosti x práva (licence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vodní xxxxx x pod.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) jiných xxxxxxxxx x xxxx, xxx která xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx náleží xxxxxx jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pomocných x xxxxxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a hotových xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx jen, xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx s podnikem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:
x) xxxxxxx výrobní podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celek, i xxxx xxxxxx někomu xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obmezeným, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, jakož x xx stejném rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx jim náleží xxxx xxx polovina xxxxxxxxxx kapitálu nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové kusy, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx třeba x xxxxxxx národního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo.
(7) Xxxxxxxxxx předchozího odstavce xxx obdobně xxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxxxx x. 79/1948 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon xx xxx 16. května 1946, č. 128 Sb., x neplatnosti xxxxxxxxx majetkově-právních xxxxxxx x doby nesvobody x x xxxxxxxx x xxxx neplatnosti x x jiných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx při xxx x majetek xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx majetek, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkově-právního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. XX, xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1948 Xx. xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodování, xxxxx x rozhodování xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znárodnění neplatí xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx x. 8/1928 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x správním xxxxxx).
§5
(1) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se začleňuje xxxxxxx znárodněného podniku, xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svěřením xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx, x to xxxx převzetí majetku.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x ministrem xxxxxxx x s věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x znárodněnému xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx §3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přenechán xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepatří xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podniku xxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx x xxxx bylo učiněno xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx nebo přenechán xxxxx §3, xxx xx xxxxx xxx xx uspokojiti x xxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xxxxxxxx daněmi a xxxxxxx se xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, daň x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/1942 Xx., majetkové xxxxx podle zákona x. 134/1946 Xx., x dávce x xxxxxxxxxxx přírůstku x x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 185/1947 Xx., x mimořádné xxxxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1948 Xx. Způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x dávek stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úředním xxxxx.
(5) X xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx, zaručujících xxxxxxxxxxxx nepřiměřeně vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx o tom xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vět xxxx x druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správy orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 x xxxx. 4 písm. x), xxxxx náležel xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx znárodněného podniku, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vláda xxxxxxxxx. X tomto nařízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx svěřen xx xxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Pokud x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x znárodněném majetku, xxxxxxxxx nic jiného, xxxxxx xxxx za xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx závazků xxxxx §6.
§6
(1) Xx-xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx předlužen, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x orgánu, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné právnické xxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Věřitelé xxxx povinni xx xxxxxxx xxxxx vyhláškou x úředním listě xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti své xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:
x) nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určité xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx věci;
x) xxxxxxx závazky, xxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) a x) zůstanou xxxxxxxxx, xx uspokojí poměrně. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedené pod xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uvedeným;
x) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují ustanovení xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pěti tříd. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náklady řízení, xx xxxxx xx xxxx třídy náležejí xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x §594 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jim náležejícího xxxxxxx uspokojeny.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1951 Xx.
§7
(1) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx případě i xxxx podnik, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx přenechán, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx 27. xxxxx 1945 x xxxxxx xxxxxxxx nebo ztížit xxxxxxxxxx xxxx zavléci xx xxxx xxxx xxxx prospěch majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xx pěti xxx xxx dne xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx opatření x xxxxxxxxxxx majetku. Jinak xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§46 xx 52 xxxxxxxxxx zákoníka.
(3) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx podniků, na xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu.
Xxxxx II.
Xxxxxxx
§8
Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o které xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§7 až 11 xxxxxxx.
§9
(1) Xxx určení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, platného x den znárodnění, xxxxx při nich xxxx porušeny xxxxxx xxxxxxxx,
x) surovin, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a výrobků, xxxxxxxx x den xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x hmoty, polotovary x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxx takový xxxxxxxxx, jimiž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postoj x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx výstavbě.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx
§10
§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/1951 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním předpisem x. 58/1951 Xx.
§12
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx konfiskací x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx národního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxx xxxx ministerstvo x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/1951 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1951 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 58/1951 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1951 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/1951 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/1951 Xx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx ustanovení
§19
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zatímní xxxxxx xxxxxxxx §37 xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx x provádění staveb xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx xxxx udělit xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního průmyslu. Xxxxxxxx je xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podniků těchto xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxx xxxxx udělených.
§21
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodní činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxx (důchody) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx důchodové, všeobecné x zvláštní xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1951 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 86/1950 Sb., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. a 89/1950 Xx.
§27
§27 xxxxxx právními předpisy x. 86/1950 Xx., 87/1950 Xx., 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§28
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx jej xxxxxxx techniky x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Gottwald x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. r.
Xx.XX
Opatření xxxxxxx xx xxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx dne xxxxxxxx pokládají xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
Xx. XX. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.7.1951

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 121/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
86/50 Xx., xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
58/51 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx x xxxxxxxxxx xx stavebnictví
x xxxxxxxxx xx 28.7.51, x výjimkou ustanovení §5, §6 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxx. 4, §7 xxxx. 1 x 2, §8 x §9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.48
59/51 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/48 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 33/51 Xx.
90/51 Xx., x pozbytí xxxxxxxxx §10 zákona x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 28.10.51
105/90 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů
x xxxxxxxxx xx 1.5.90
455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 171/48 Xx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.