Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění ve stavebnictví
121/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Oddíl II - Náhrada §8 §9

Oddíl III - Československé stavební závody, národní podnik, a jejich organisace §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Oddíl IV - Závěrečná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

č. 58/1951 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xx stavebnictví

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:

Oddíl I

Rozsah xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technicích (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxx xxxxx osob x xxxxxxx zaměstnaných xxxx xxxxxxx dosáhl xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 padesáti xxxx.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

(3) Je-li xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx xxx xxxx xxxx stavebních xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxx, xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnaných xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx se zúčastněnými xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) společenstev xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 70/1873 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx družstev xxxxxxxxx podle §§223 x xxxx. zák. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx zákonu, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí vyloučí xx znárodnění, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx provozování xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) X tom, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§19) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx hlášení, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx listě. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxx. Xxxxxxxx-xx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tomto xxx, xxxxxx xxxxx xx hlášení dnem, xxx xxxx okolnosti xxxxxxx. X řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx býti xxxxxxxxx x závodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx držitel znárodněného xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx k němu xxx xxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx při sestavování xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx do znárodnění, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oboru xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx svěřit xx xxxxxx komunálním podnikům xxxx xxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx x. 100/1945 Xx., x xxxxxxxxxx dolů x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx jej xxxxxxxx x doplňujících (dále xxx "xxxxxx").

§4

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx, zařízení, ložisek x nalezišť xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx x pod.), xxxxxx, cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, hotovosti x pohledávky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx určen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a provozovacích xxxx, xxxxxxxxxx, rozpracovaných x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx se znárodňují x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3:

x) xxxxxxx xxxxxxx podniky x xxxxxx náležející xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx znárodněným xxxxxxxxxxx xxxxx, i když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Náleží-li xxxxxxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xx které xxxx rozhodující xxxx.

(6) Xxxxxxx stavebníctví může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soubory xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx majetek, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx x. 79/1948 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 128 Sb., x neplatnosti některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání z xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxx neplatnosti a x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx při xxx x majetek xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx nedošlo xxx v důsledku xxxxxxxxxx majetkově-právního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. IV odst. 1 zákona č. 79/1948 Sb. jako xx jim xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) X rozsahu znárodnění xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx stavebního průmyslu. Xxxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodování, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 8/1928 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx).

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx převzetí x xxxx závazky. Začlení-li xx xxxxxxx do xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx podniky.

(2) Ministr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx, x to xxxx převzetí majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podle §3 xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X závazkům xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxx, podle nichž xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx osobu. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx také xxxxxx xxxx, dávky x xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx; takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetkem, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánům podle xxxxxxxx 2 xxxx x nímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx svěřen xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx podle §3, xxx xx xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osobními xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx přímo vybíraná, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení x. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb., x xxxxx x majetkového xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 185/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1948 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úředním listě.

(5) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněné, xxxxxxxxx x to xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké platy, xxxxxxxxxxxx požitky, odbytné xxxx., xxxx xx xxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úpravy. Nedojde-li x xxx k xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx podle předpisů x xxx vydaných. Xxxxxxxxxx xxx prvé x druhé xxxxx xxxxxxxxx také, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx se svěřením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zmíněných x odstavci 2, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx začleňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx někomu xxxxxx, xxx vlastníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx majetku, x xx x rozsahu x xx xxxxxxxx, xxxxx upraví vláda xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxxx xxxx také xxxxxxx přechod xxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxxx xx správy xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx ministra stavebního xxxxxxxx nebo podle §3 převeden xx xxxxxxxxx jiného ministra xxxx svěřen do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxx xxxx dojde x úpravě xxxxxxx xxxxx §6.

§6

(1) Xx-xx majetek xxxxxxxxxxxx podniku xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xx výše obecné xxxx aktiv předluženého xxxxxxx podniku xxxxxxx xx dni převzetí xxxxxxxxxx závazků patřících x xxxxxx majetku x xxxxx jejich xxxxxxxxx, přihlížeje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimž xxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhláškou x xxxxxxx listě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) nedotčeny xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znárodněním;

b) nedotčeny xxxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z nároků xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx oddělené uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx této xxxx;

x) xxxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plně xxxxx rozdílem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písm. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx poměrně. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx závazky xxxxxxx pod xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx;

x) závazky, xx xxx se vztahují xxxxxxxxxx xxxx. x), xx zařazují podle xxxxxx xx pěti xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx uspokojují x xxxxxx uvedeném x §594 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx téže xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx jim náležejícího xxxxxxx uspokojeny.

§7

(1) Xxxxxxx podnik, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxx, po xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx byl xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po 27. xxxxx 1945 v xxxxxx poškodit nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxxxx xxx xx pěti xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx majetku. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§46 xx 52 xxxxxxxxxx zákoníka.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx se xxxxxxxxx xxxxx zákon, nebo x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v době xxxx měsíců xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, jen xxxxxxx-xx xx ministerstvo stavebního xxxxxxxx.

Xxxxx II

Náhrada

§8

Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx náhrada, x xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 dekretu.

§9

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx

x) staveb, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, platného x den xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxx xxxx porušeny xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, polotovarů a xxxxxx, získaných x xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx znárodnění,

c) xxxxxxxxxx za stavby, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx a výrobky, xxxxxxxxx xxxx dodané x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x xxxx. x),

x) nevytěženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tělovýchovné a xxxxxxx xxxxx.

(2) Náhrada xx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx byly nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxxxxxx nepřátelský xxxxxx x lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, národní xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 90/1951 Sb.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§12

Rozsah xxxxxxx, kterého xxxx xxxxx konfiskací x xxxxx je xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§14

§14 zrušen právním xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1951 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx ustanovení

§19

Dokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx národním xxxxxxxx, platí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §37 dekretu x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxx odpovědné x xxxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx (důchody) xxxxxxxx xx znárodněného xxxxxxx až do xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx důchodové, xxxxxxxxx x zvláštní xxxx xxxxxxxxx a xxxx rentové posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním předpisem č. 58/1951 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§25

§25 xxxxxx právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§26

§26 zrušen právními xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§28

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.
Gottwald x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxx učiněná xx shodě s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx dnem počátku xxxx xxxxxxxxx se xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 121/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

87/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx zákon xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

58/1951 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 28.7.1951, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, §6 xxxx. 1, xxxx. 3 písm. a) x c), xxxx. 4, §7 odst. 1 x 2, §8 x §9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

59/1951 Xx., xxxxx znění zákona x. 121/1948 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 33/1951 Xx.

90/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx §10 xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.10.1951

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon)

s xxxxxxxxx od 1.1.1992

a xxxxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 171/1948 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.