Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1992.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1992 do 31.12.1992.


Zákon o sociálním zabezpečení

121/1975 Sb.

Zákon

ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST PRVNÍ - DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

DÍL PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §3 §4 §5 §6 §7

Druhy dávek důchodového zabezpečení §8

Všeobecná ustanovení o podmínkách dávek §9

Doba zaměstnání §10

Náhradní doby §11

Pracovní kategorie §12

Přerušení a skončení zaměstnání §13

Průměrný měsíční výdělek §14

DÍL DRUHÝ - DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

Starobní důchod §15

Podmínky pro nárok na plný starobní důchod §16

Podmínky pro nárok na poměrný starobní důchod §17

Výše plného starobního důchodu §18

Výše poměrného starobního důchodu §19

Nárok na starobní důchod při dalším zaměstnání §20

Zvýšení nároku na plný starobní důchod §21

Zvýšení nároku na poměrný starobní důchod §22

Nejvyšší a nejnižší výměra starobního důchodu §23

Invalidní (částečný invalidní) důchod §24

Podmínky pro nárok na invalidní (částečný invalidní) důchod §25

Doba zaměstnání potřebná pro nárok na invalidní (částečný invalidní) důchod §26

Pracovní úrazy a nemoci z povolání §27

Výše invalidního důchodu §28 §29

Výše částečného invalidního důchodu §30

Výše invalidního (částečného invalidního) důchodu při pracovním úrazu §31

Invalidní (částečný invalidní) důchod v mimořádných případech §32

Nové vyměření invalidního důchodu §33

Nejvyšší a nejnižší výměra invalidního důchodu §34

Důchod za výsluhu let §35

Důchody pozůstalých

Všeobecné podmínky §36

Vdovský důchod §37

Výše vdovského důchodu §38

Souběh vdovského důchodu s příjmem z výdělečné činnosti §39

Sirotčí důchod §40

Výše sirotčího důchodu §41

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §42

Jiné důchody a dávky

Důchod manželky §43

Osobní důchod §44

Sociální důchod §45

Výchovné k důchodům §46

Zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost §47

DÍL TŘETÍ - DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH §48 §49 §50

DÍL ČTVRTÝ - ODCHYLKY PRO ÚČASTNÍKY ODBOJE

Skupiny účastníků odboje §51

Průměrný měsíční výdělek §52

Věk potřebný pro nárok na plný starobní důchod §53

Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §54

Výše starobního a invalidního důchodu §55

Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §56

Vdovský důchod

Starobní a invalidní důchod vdovy §57

Výše sirotčího důchodu §58

Výše sociálního důchodu §59

Výše důchodu rodičů §60

Úprava důchodů, které jsou jedniným zdrojem příjmu, a zvýšení důchodu pro bezmocnost §60a

DÍL PÁTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Povinnosti oprávněných osob §61

Přiznání dávky neprávem odepřené, změny dávky a její vrácení §62

Omezení výplaty dávek §63

Výplata dávek jiné osobě §64

Souběh nároků na důchody §65

Nejvyšší výměra úhrnu důchodů při souběhu §66

Přechod nároku při úmrtí oprávněného §67

Výplata dávek §68

Výplata dávek při pobytu oprávněného v cizině §69

Dohody o srážkách z dávek

Přechod nároku na ústav sociální péče §70

Promlčení §71

ČÁST DRUHÁ - ZABEZPEČENÍ DŮCHODCŮ NĚKTERÝMI DALŠÍMI DÁVKAMI §72

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ČLENŮ RODIN OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH

DÍL PRVNÍ - ZABEZPEČENÍ PŘI VÝKONU ZÁKLADNÍ (NÁHRADNÍ) SLUŽBY §73 §74 §75 §76

DÍL DRUHÝ - ZABEZPEČENÍ PŘI VOJENSKÉM CVIČENÍ A DALŠÍCH DRUZÍCH SLUŽBY V OZBROJENÝCH SILÁCH §77 §78 §79

ČÁST ČTVRTÁ - SOCIÁLNÍ PÉČE

DÍL PRVNÍ - ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE §80

DÍL DRUHÝ - PÉČE O RODINU A DÍTĚ §81 §82

DÍL TŘETÍ - PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

Občané se změněnou pracovní schopností §83

Pracovní rehabilitace §84

Pracovní uplatnění §85

Zajištění pracovního poměru §86

Péče o mladistvé §87

Občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením §88

Hmotné zabezpečení §89

Povinnosti organizací §90

Sledování vlivu práce na zdravotní stav §91

Rozsah platnosti pro členy družstev §92

DÍL ČTVRTÝ - PÉČE O OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ §93 §94

DÍL PÁTÝ - PÉČE O STARÉ OBČANY §95

DÍL ŠESTÝ - PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC, A O OBČANY SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc §96

Péče o občany společensky nepřizpůsobené §97

DÍL SEDMÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH A SLUŽBÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE §98

Součinnost jednotných zemědělských družstev §99

ČÁST PÁTÁ - ÚHRADA NÁKLADŮ §100 §101

Příspěvky občanů na úhradu nákladů sociální péče §102

ČÁST ŠESTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

DÍL PRVNÍ - ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH PŮSOBNOST §103 §104 §105

Úkoly národních výborů §106 §107

Sociální komise jednotných zemědělských družstev §108

Součinnost s orgány pracujících §109

DÍL DRUHÝ - ŘÍZENÍ

Žádost o dávku (službu) §110

Povinnost organizací vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení §111

Odpovědnost organizací §112

Společná odpovědnost příjemce dávky a organizace §113

Vstup do zařízení organizace §114

Součinnost zdravotnických zařízení §115

Rozhodnutí a opravné prostředky ve věcech dávek důchodového zabezpečení §116

Náklady řízení §117

Obecné předpisy o řízení §118

ČÁST SEDMÁ - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY

DÍL PRVNÍ - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ A PŘÍSLUŠNÍCI SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI §119

Důchodové zabezpečení

Kategorie funkcí §120

Průměrný měsíční výdělek §121

Podmínky pro nárok na plný starobní důchod §122

Výše plného starobního důchodu §123

Nejvyšší výměra starobního důchodu §124

Podmínky pro nárok na invalidní (částečný invalidní) důchod §125

Výše invalidního důchodu §126

Nejvyšší výměra invalidního důchodu §127

Výplata dávek §128

Služby a dávky sociální péče

Peněžité příspěvky §129

Organizace a řízení

Organizace §130

Řízení

Žádost o dávku §131

Posuzování zdravotního stavu §132

Přerušení a skončení zaměstnání §133

Odvolací řízení §134

DÍL DRUHÝ - PŘÍSLUŠNÍCI SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY §135

ČÁST OSMÁ - ÚPRAVA VÝŠE VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ

Zvýšení starobních a invalidních důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1957, popřípadě před 1. dubnem 1962 §136

Zvýšení starobních a invalidních důchodů přiznaných podle předpisů platných po 31. prosinci 1956, popřípadě po 31. březnu 1962 §137

Zvýšení starobních a invalidních důchodů ze zaměstnání I. pracovní kategorie §138

Zvýšení starobních a invalidních důchodů ze zaměstnání II. pracovní kategorie §139 §140

Zvýšení částečného invalidního důchodu §141

Zvýšení vdovských důchodů §142

Zvýšení sirotčích důchodů §143

Společná ustanovení o zvyšování dávek §144 §145

ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

DÍL PRVNÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §146

Doba zaměstnání §147

Pracovní kategorie §148

Zachování dřívějšího průměrného výdělku (průměrné měsíční pracovní odměny) pro výpočet důchodu §149

Zachování důchodového pásma a dřívější základní výměry pro výpočet důchodu §150

Starobní důchod §151 §152 §153 §154

Invalidní a částečný invalidní důchod §155

Vdovský (sirotčí) důchod §156

Nároky na některé dávky z doby před 1. lednem 1957 §157

Zachování nároků z pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu §158

Úprava výše důchodů rodičů a sourozenců §159

Sociální důchod účastníka odboje §160

Úprava zaopatřovacího příspěvku §161

DÍL DRUHÝ - ODCHYLNÁ USTANOVENÍ PRO DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY §162 §163 §164 §165 §166

DÍL TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvýhodnění důchodových nároků pro výkon prací zvlášť škodlivých §167

Zvyšování dávek §168 §168a

Výplata důchodu při dalším zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a zjišťování průměrného měsíčního výdělku §169

Úprava některých důchodových nároků dlouhodobě uvolněných poslanců národních výborů §170

Odstraňování tvrdostí §171

Prováděcí předpisy §172

Zrušovací ustanovení §173

Účinnost §174

č. 76/1979 Sb. - Čl. III

č. 7/1982 Sb. - Čl. III

č. 73/1982 Sb. - Čl. IV

č. 56/1984 Sb. - Čl. II

č. 108/1984 Sb. - Čl. I  Čl. III

č. 53/1987 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxxx 1975

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Československa, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jistot xxxxxx, xx Federální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST PRVNÍ

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

DÍL XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX DRUHÝ

DÁVKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1988 Sb.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§18

§18 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§33

§33 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§46

§46 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽBU X OZBROJENÝCH SILÁCH

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§50

§50 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

DÍL ČTVRTÝ

ODCHYLKY PRO XXXXXXXXX XXXXXX

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§55

§55 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§58

§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§60

§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§64

§64 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§69

§69 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§71

§71 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX DŮCHODCŮ XXXXXXXXX DALŠÍMI DÁVKAMI

§72

§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX ČLENŮ XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXX PRVNÍ

ZABEZPEČENÍ XXX XXXXXX ZÁKLADNÍ (XXXXXXXX) XXXXXX

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§76

§76 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX SLUŽBY X OZBROJENÝCH SILÁCH

§77

§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§79

§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX PÉČE

DÍL XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXX

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

DÍL XXXXX

XXXX X XXXXXX X DÍTĚ

§81

§81 xxxxxx právním předpisem č. 100/1988 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX TŘETÍ

PÉČE O XXXXXX SE XXXXXXXX XXXXXXXX SCHOPNOSTÍ

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

§87

§87 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

§88

§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§89

§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§90

§90 zrušen právním xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

XXX XXXXXX

XXXX X XXXXXX TĚŽCE XXXXXXXXX XX XXXXXX

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXX

XXXX X XXXXX OBČANY

§95

§95 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXX O XXXXXX, KTEŘÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, A X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§97

§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 1/1991 Sb.

DÍL XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX SOCIÁLNÍ PÉČE

§98

§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§99

§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§100

§100 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1988 Sb.

§101

§101 zrušen právním xxxxxxxxx č. 589/1992 Sb.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

ORGANIZACE X XXXXXX

XXX PRVNÍ

ORGÁNY XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§103

§103 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§104

§104 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§105

§105 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§106

§106 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§109

§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

DÍL XXXXX

XXXXXX

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1988 Sb.

§111

§111 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§114

§114 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§115

§115 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§117

§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§118

§118 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ XXXXXX Z XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX NÁRODNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXX

XXXXXX Z XXXXXXXX X PŘÍSLUŠNÍCI XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§119

§119 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§120

§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§121

§121 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§122

§122 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§123

§123 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§124

§124 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§125

§125 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§126

§126 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§129

§129 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§130

§130 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§132

§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§133

§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§135

§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXX VÝŠE XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§136

§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§137

§137 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§138

§138 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§139

§139 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§140

§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§142

§142 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§143

§143 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§144

§144 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§145

§145 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

DÍL XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§146

§146 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§149

§149 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§150

§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§151

§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§152

§152 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§153

§153 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§154

§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§155

§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§156

§156 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§157

§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§158

§158 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§159

§159 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§160

§160 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§161

§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ XXXXXX Z XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX SBORU XXXXXXX XXXXXXXXXXX X PŘÍSLUŠNÍKŮ XXXXX NÁPRAVNÉ XXXXXXX

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§163

§163 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§164

§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§165

§165 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§166

§166 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

XXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§167

§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§168

§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§168x

§168x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§169

§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§170

§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§171

§171 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§172

§172 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§173

§173 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

§174

Účinnost

§174 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1988 Sb.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx vyplácené xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx čl. I xx splátky důchodu xxxxxxx po dni xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx.

(2) Důchody xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. II x. 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Důchody xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxx oboustranně xxxxxxxxx xxxx, sociální, rodičů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. II x. 2 x důchody xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x čl. II x. 3, xx upraví xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx invalidů x mládí, 37) xxxxx nedosahují výše xxxxxxxxx x čl. II x. 1, xx xxxxxx na žádost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx xxx xxx invalidní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 1976.

Xxxxxx XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/1979 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1979

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxxx čl. I xx xxxxxxx důchodu splatné xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření . Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Invalidní (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) důchod xxxx dovršením xxxx 28 let x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx (§48 xx 50 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), přiznané přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx čl. II x. 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 121/1975 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. II x. 3 a 14 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Důchody starobní, xxxxxxxxx, xxxxxxx, sirotčí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, rodičů x xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx zdroj xxxxxx x nedosahují xxxx xxxxxxxxx x čl. II x. 3 a 14, x xxxxxxx xxxxxxxxx odboje, které xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx x čl. II č. 6 xx 10, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx invalidní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxxxx vzhledem k xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (čl. II x. 6), je-li xx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx čl. I x podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/1979 Xx., x zvýšení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 121/1975 xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxxx xxx xxxxxxx od splátky xxxxxxx xxxxxxx po xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III xxxxxx právním předpisem x. 7/1982 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1982

Čl. XX

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxx. x) x. 1 xxxxxx x. 121/1975 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xx. I xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1982, xxxx po xxxxxx xxxxxx na plný xxxxxxxx důchod dále xxxxxxxxxxx zaměstnáni x 30. červnu 1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxx, se stanoví xxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 31. xxxxx 1982 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxxxx částku 1800 Kčs měsíčně xxxx xxxxx bylo x tohoto důvodu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx čl. X x. 13 xx xxxxxx nejdříve od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1982.

(3) Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odbojovou xxxxxxxx, 38) xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1982, xx xxxxxx xxxxx xx. X x. 14 xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx x xxxxx 1982.

Xxxxxx XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 73/1982 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1982

Čl. XX

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavená xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 780 Xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rodině xx osobu byl xxxxx xxx 780 Xxx, xx obnoví xx xxxxxx oprávněného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1976 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §47 xxxx. 1 zákona x sociálním zabezpečení, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx září 1984.

(3) Xxxxxxx důchodu xxx bezmocnost, xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1982 přiznáno, xxxxxxx xx důchod xxxxx xx zvýšením xxxxxxx xxxxxx 1800 Xxx xxxxxxx nebo xxxxx bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nižší xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxx xx splátky za xxxxx září 1984.

Článek XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 56/1984 Xx. x účinností xx 1.9.1984

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx příjmu, se xxxxx podle čl. I xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxx obousranně osiřelých xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x sourozenců, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. X, xx upraví na xxxxxx nejdříve xx xxxxxxx důchodu splatné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Článek XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 53/1987 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.1987

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 121/1975 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1976.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

76/1979 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1979

150/1979 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx od 1.1.1980

7/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx od 1.2.1982

73/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx od 1.7.1982

30/1983 Xx., úplné znění xxxxxx x. 121/1975 Xx.

116/1983 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

56/1984 Xx., x xxxxxxxxx změnách xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1984

108/1984 Xx., x xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1985

53/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmu

s xxxxxxxxx xx 1.10.1987

100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1988

1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.2.1991

Xxxxxx xxxxxxx x. 121/1975 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 589/1992 Sb. x účinností xx 1.1.1993.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxx.:
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx,
xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x ozbrojených silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 103/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevních rolníků x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxx (§173), a vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 107/1971 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxx č. 50/1973 Sb., x pěstounské xxxx.
2) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx účastnících národního xxxx za osvobození, x xxxxx x. 462/1919 Xx., o xxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1946 Sb., xxxxxx č. 53/1945 Sb., x xxxxxxxx křivd xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům, xxxxx č. 47/1946 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.
3) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Sb., x pěstounské xxxx, §2 x 5 xxxxxxxx x. 51/1973 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx zvláštních xxxxxxxxxx.
4) Xx. 1/25 x 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §1 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxx x. 112/1953 Sb., xxxxxx xx xxxx procenta xxxxxxx xxxx xx xxxx.
6) §18 xxxxxx x. 55/1956 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§119 xxxxxx x. 101/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
7) Zákon č. 50/1973 Sb.
8) §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1973 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 50/1973 Xx.
10) Xxxxx č. 117/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanedbávání xxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx.
11) Xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.
12) Xxxxx č. 73/1973 Sb., o xxxxxx xxxxxxx.
13) §1 xxxx. 1 x. 1 xxxx. a) xx d) x x. 2 zákona x. 255/1946 Sb.
14) §1 xxxx. 1 x. 1 písm. x) xxxxxx x. 255/1946 Xx.
15) Xxxxx §1 xxxx. 1 x. 1 xxxx. x) zákona x. 255/1946 Sb. xx xxxxxxxxxx povstání, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1945, xxxxxxx za xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
16) §276 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17) Xxxxx č. 117/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx.
18) Xxxxx č. 20/1966 Sb.
19) Zákon č. 32/1957 Sb., zákon č. 88/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 54/1956 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 103/1964 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx a tohoto xxxxxx (§173),
xxxxx č. 88/1968 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §125 xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx x. 55/1975 Sb.) x §26 xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 54/1975 Xx.
22) §50 xxxxxxxx práce.
23) §44 xxxxxx x. 133/1970 Xx., x působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
24) §116 zákona x. 103/1964 Xx., §82 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 104/1964 Xx.
25) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh je xxxxx xxxx x xxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx soudu nebo x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§247 xxxx. 2 a 3 občanského xxxxxxxx xxxx).
26) Xxx x xxxxxxx zvýšené xxx xxxxx čl. I xxxxxx č. 106/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nízkých důchodů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
27) §18 xxxxxx x. 55/1956 Sb. (§119 xxxxxx x. 101/1964 Xx.).
28) Čl. IV xxxxxx č. 161/1968 Xx., x zvláštním xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sociálním zabezpečení.
29) §64 zákona x. 101/1964 Sb. x §102 xxxxxx x. 103/1964 Xx.
30) Čl. I xxxxxx x. 161/1968 Xx. x čl. I xxxxxx x. 106/1971 Xx.
31) Xxxxxxxx x. 156/1954 Ú. x., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 1952.
32) Čl. II x III zákona x. 161/1968 Sb., xx. 1, 2 x 4 xxxxxx x. 71/1970 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, čl. II x III xxxxxx x. 106/1971 Xx.
33) §48 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 103/1964 Xx.
34) §133 xxxxxx x. 101/1964 Xx.
35) Xxxxx č. 33/1957 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených sil, xx xxxxx zákona x. 18/1959 Xx., §131 xxxx. 3 xxxxxx č. 101/1964 Xx. x čl. I xxxxxx x. 161/1968 Xx.
36) Zákon č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Xx., x xxxxx č. 100/1970 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
37) §27 odst. 2 zákona x. 101/1964 Sb., §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 121/1975 Sb.
38) §55 xxxx. 4 zákona x. 121/1975 Xx. x obdobná ustanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §142 xxxxxxxx xxxxx.
40) §10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 129/1979 Xx., x pracovním xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 21/1982 Xx. x č. 145/1982 Xx.
41) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx v ozbrojených xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 128/1975 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.