Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.1997 do 31.12.2000.


Zákon o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

36/1975 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Podmínky ukládání pokut §2

Výše pokuty §3

Ukládání pokut §4

Placení pokut §5

Odklad placení, snížení a prominutí pokut §6

Použití výnosu pokut §7

Vztah k jiným předpisům §8

Účinnost §9

INFORMACE

36

XXXXX

xx dne 17. xxxxx 1975

x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxx xx usnesla xx tomto xxxxxx:

§1

Úvodní ustanovení

Organizace xxxx xxxxxxx činit v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebná k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních podmínek x xxxxxxxx způsobu xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx podmínky") x xxxxxxxxxx tak xxxxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx škodám. K xxxxxx těchto povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pokut organizacím x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6) a xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx podmínek1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují

a) xxxx o xxxxxx xxxxxxx prostředí, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxxx x xxxx x jinými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx ionizujícím xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx a přírodních xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx organizace, který xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprovedla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxx předpisů o xxxxxxx škody.

(4) Byla-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xx x téhož xxxxxx xxxxxx pokutu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx čtyřapůlnásobku jeho xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx;3) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx následků a x xxxx, xxx xxxxxxxxxx již x xxxxxxxxx ohrozila zdravé xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x lhůta, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jí xxxxx pokuta až xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1.

§4

Ukládání xxxxx

(1) Pokuty xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §10 odst. 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxxx4) xx zahajuje x xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx x přírodních xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zřídel.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xxx xx jednoho xxxx xxx dne, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření provést.

§5

Xxxxxxx pokut

(1) Pokuta xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednoho xxxxxxx x nezaplacené xxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pokut

(1) Xxxxxxx výbor, xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx placení xxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vznikly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokuty,

b) pracovníku, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx x xxxx okamžité xxxxxxxx xx bylo xxx xxx příliš xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxx povolit, xxxxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx projevilo jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Snížení xxxx prominutí pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx organizace xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx opatření xx xxxxxxxx péče o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx splátkách, o xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx mimo xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Použití xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxxx výboru, xxxxx xx uložil. Xxxxxx xxxxx se použije x financování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxx národní výbory, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx socialistickým xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provést xx xxxxx prostředků. Příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx povahy, xxxxx xx xxxxxxxxxx zajišťovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx x jiným xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx lze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokutu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1975.

Erban v. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 36/1975 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1975.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

137/1982 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů na xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx

x účinností od 1.1.1983 *)

14/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon ČNR x. 36/1975 Xx., x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vytváření x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 137/1982 Xx.

x účinností xx 24.2.1997

Xxxxxx xxxxxxx x. 36/1975 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx lidu, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx péče o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §172 x xxxx. zákoníku xxxxx.

3) §275 xxxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxxxxx vlády XXX č. 26/1975 Sb., o xxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 35/1967 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx znečišťování xxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 24/1972 Sb., x organizaci x x xxxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxx xxxxxx, §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x §270a xxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., zákona XXX x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Sb. x xxxxxx x. 147/1996 Xx.

Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx., zákona č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx. x zákona x. 142/1996 Xx.

Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx podnikání xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x zákona x. 455/1991 Xx.

*) Xxxxxx xxxxxxx č. 137/1982 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx právního xxxxxxxx č. 69/1967 Sb.