Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
114/1948 Sb.

Zákon

Čl. I - Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Čl. II - Změny a doplnění dekretu č. 100/1945 Sb.

Čl. III

Čl. IV §1 §2

INFORMACE

114

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x závodů a x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xx. I

Znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxx těžení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxx těžení xxxxxxxx, xxxxxxxxx, mastku, těživce, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, sklářského xxxxx, formovacího xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxx;

3. podniky xxx zpracování xxxx xxxxxxxxxx kamene, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx na xxxxx;

4. strojní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejméně xxxxx tisíc tun xxxxx;

5. podniky xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxx, x xxxxxxxx laboratoří nebo xxxxxxx léčebných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxx xx lékařský xxxxxxx, pokud xxxxx x výrobu hromadnou;

6. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nástrojů xxxx xxxxxxxx užívaných převážně xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx;

8. xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxx xxxxx nebo lékařské xxxx;

9. podniky xxx xxxxxx xxxxx;

10. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxx;

11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

12. xxxxxxx pro xxxxxx radioelektrických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1947, č. 128 Sb., jímž xx upravují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x radiolektrickými xxxxxxxxxx;

13. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krystalů;

14. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, nýtů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx upevňovadel;

15. xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx drátěných xxx;

16. xxxxxxx xxx tovární xxxxxx montovaných a xxxxxxxxxxxxxxx staveb, jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

17. xxxx se xxxxxxxxx x denní xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx provozu;

18. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výrobu xxxxxxx xxxx milionů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

19. xxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

20. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx technických xxxxx;

21. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

22. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo gumárenské, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jirchářskou;

23. xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

24. podniky xxxxxxxx se zařízením xxx automatickou xxxxxx xxxx nejméně s xxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx zpracování xxxx xxxxxxxxxxxxx skla, při xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx všeho xxxxx;

25. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxx předpisy o xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx ze znárodnění x pokud xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 1946 xxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníků.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x. 1 xx 24 xxxxxxxxx xxxx xx dni 1. xxxxx 1948.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ani na:

a) xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 70/1873 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x jsou xxxx xxxxx provozovány, s xxxxxxxx podniků x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxx ministr xxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxx radou xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx družstev,

b) podniky x xxxxxx, které xxx 1. xxxxx 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x závodů, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx učiněný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x závody, xxxxx xxxxxxx průmyslu v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx ze znárodnění, xxx xxxx jejich xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx další provozování xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. I, rozhoduje ministr xxxxxxxx.

§2

(1) Osoby, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo majetku (§8), podají ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx vyzvány ministerstvem xxxxxxxx. Hlášení xx xxxx podepsáno x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxxxxx nepodává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx znárodněných podle §1 i xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k tomu xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.

§3

§3 xxx právního xxxxxxxx č. 105/1990 Sb. se xxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx odporovati xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. I xx 27. xxxxx 1945 x úmyslu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znárodnění xxxx zavléci xx xxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx ode dne xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kterým se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx jednání x převodu xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx čl. I, xxxxx xxxx uzavřena x xxxx dvou měsíců xxxxx dnem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxx; xxxxx x xx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx xxxxx předpisů xxx měnících a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx xxxxx čl. I, který xx xxx znárodnění xxxxxxx xxxx náleží xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nebo budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx znárodnění

a) po 5. květnu 1945 xxxxx xxxxxx x. 50/1923 Sb., xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxx xxxxxx č. 231/1948 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §43 dekretu x. 100/1945 Sb., xx xxxxx předpisů xxx měnících a xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx č. 15/1947 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx č. 27/1947 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx provádění dvouletého xxxxxxxxxxxxx plánu, nebo

e) xxxxx xxxxxx č. 165/1946 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx národní xxxxxxx.

(3) X případech, ve xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 2 náhrada xx znárodněný xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx odpovídající Xxxxx.

§7

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx národního xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxx xx správy xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx průmyslu takový xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí x x jiným xxxxxxxxx převésti xx xxxxxxxxx tohoto ministra, xxx x xxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx působnosti, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx komunálním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx platí ustanovení §§4, 5, 5a, 37, 38, 40, 41 a 43 xx 47 xxxxxxx x. 100/1945 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Xx.

Xxxxxx č. 100/1945 Sb. xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. §1 xxxx. 1 x. 1 xxx:

"1. Podniky xxxxxxxxxxx podle obecného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x dobývání xxxxx, báňská xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxx xxxxxxx zákona a xxxxx majitelů xxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxx X, částka VII xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel x xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;".

2. §1 xxxx. 1 x. 7 zní:

"7. xxxxxxx zbrojního průmyslu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vývoje xxxxxxxx výzbroje, podniky xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx zbrojního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslu v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;".

3. §1 xxxx. 1 x. 9 xxx:

"9. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx jílů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx;".

4. §1 xxxx. 1 x. 13 xxx:

"13. xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, vápna x xxxxx xxxxxxx x xxxx než 150 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 až 1940;".

5. §1 xxxx. 1 x. 14 xxx:

"14. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oborem xxxx výroba xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;".

6. §1 xxxx. 1 x. 17 xxx:

"17. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx dnům 1. xxxxx let 1938 xx 1940;".

7. X §1 se xxxxxxx xx odstavec 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx znění:

"(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnané xxxx xxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx. U podniku x xxxx xxxxxxxx xx x počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx převládající xxx výrobního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx."

8. V §1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx zrušuje.

10. Xxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. b) x x) zní:

"b) xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x. 1,

"c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx znárodnění, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxx xxxxxx zastavil, xxxxxxx xx xxxxx usnesla, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxx."

11. Xxxxxxx §1 xxxx. 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx doručení x Úředním xxxxx, xxxxx podniky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx."

12. §2 xxx:

"Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 po xxx 27. xxxxx 1945, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dnem, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x vyhlásí podle §1 odst. 5."

13. §3 xxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx xxxx podniky x xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 č. 1 až 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 x 27 xx xxxxxxxxx státu. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxx vláda xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx."

14. §4 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Znárodnění xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx surovin,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx všechny xxxxxxxxx x xxxxx (licence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vodní práva x pod.), směnky, xxxxx xxxxxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x práv, než xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Majetku uvedeného x xxxxxxxx 2 xx znárodnění xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, i xxxx xxxxxx někomu jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx surovin, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku nebo xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(4) Xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3:

x) veškeré xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx,

x) xxxxxxx podniky x závody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celek, x xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxx xxxx těžařstvu, xxxxxxxxxx xx veškerý xxxxxx majetek, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx koncernové, x kterých xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx které xxxx rozhodující xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x ponechati je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xx stanovené xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., x xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů (správním xxxxxx)."

15. §5 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§12 x xxxx.), xx xxxxxxx xx začleňuje majetková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx majetková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného podniku xxxxxxx xx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxx, nevstupuje xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tato podstata xxxx xxxxxxxx začleněno. Xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx x poplatky bývalého xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného podniku xxx národní xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx, xx ně xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1946, x. 134 Xx., x dávce z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x dávce x xxxxxxx, a mimořádné xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxx x nadměrných přírůstků xx majetku. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, zároveň x opatřením xxxxx §12, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx financí, na Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx patřící x xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxxx."

16. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xx xxxxxxx.

17. §5 xxxx. 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x xxx:

"(3) Xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) xxxx neručí, xxx když xxxxx x úpravě xxxxxxx xxxxx §5x."

18. Za §5 xx xxxxxxx xxxx §5a xxxxxx xxxxx:

"(1) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může národní xxxxxx požádati soud, xxx do xxxx xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku.

(2) Věřitelé xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx x Úředním listě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti xxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu podniku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky vyplývající x xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) nedotčeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z nároků xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xx oddělené xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx xxxx kryty xxxxxxxx xxxx věci;

c) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. d)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x hodnotou xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx. x) a x) zůstanou nedotčeny, xx xxxxxxxx poměrně. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. b), pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) závazky, xx něž se xxxxxxxx ustanovení xxxx. x), se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Do xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxx až čtvrté xxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prvé xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Úprava xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx soudní, x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xx exekuční x xxxxxxxxx řízení x xx práva na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, jak xx zjišťují nároky xxxxxxxx."

19. §7 xxxx. 1 xxxx. c) xxx:

"x) xxxxxx fysickým x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demokraticko-republikánské xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x takové xxxxxxxx podněcovaly xxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx maďarské xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx zvýšeného xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudech) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxxxx."

20. §7 xxxx. 2 xxx:

"(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx podmínek uvedených x xx. X §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1948 Xx."

21. §7 xxxx. 3 x 4 xxx:

"(3) Nedostane-li se xx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zúčastněným, pokud xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxx nejednají xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxxxx xx hledí xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx národní xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx státně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za znárodněný xxxxxxx ani za xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx 3 x již jim xxxxxxxxxx, leč xx xxxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx."

22. §7 xxxx. 5 a 6 zní:

"(5) Xxxxx xxxx stanoviti, že xx xxxxxx xxxxx xxxx určitému xxxxxx xxxx, na něž xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zcela xxxxxxx.

(6) X tom, zda xxxxxxx nebo právnická xxxxx spadá pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxx."

23. §8 xxxx. 1 xxx:

"(1) Pokud není xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxxx o xxxxxxxxxx xx smyslu §5a xxxx. 1, xxxxxxxx xx znárodněný majetek xxxxxxx."

24. §8 odst. 2 zní:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx v tento xxx náležejících. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, vypočtené xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx znárodnění, x není-li xxxxxx xxx, xxxxxxxx úředním xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx průmyslu xxxx vydati x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx obecné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx ustanovení-"

25. X §8 se xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx odstavec 4 xxxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx průmyslu v xxxxxx x ministrem xxxxxxx poskytnouti x xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nárok na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx."

26. §9 xxxx. 4 xxx:

"(4) X xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx majetku, za xxxxx se neposkytuje xxxxxxx osobám xxxxxxxx x §7, xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, č. 2 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx."

27. §10 xxxx. 1 xxx:

"(1) X xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu x xxxxxxx."

28. §11 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxx správy xxxx zájmové xxxxxxxxxx, xxxxxxx x korporacím, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx průmyslu učiněný x xxxxxx x xxxxx příslušnými xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředků Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9). Xx poskytnutí příspěvku xxxx právní nárok."

29. §12 zní:

"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx znárodněných xxxxxxx, z majetkových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x podniků x závodů, které xxxxxx státu, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx a obchodu x financí, národní xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, přísluší xxxxxxx odštěpný (vedlejší) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx národního podniku xxxx xxxxxxxxxx (vedlejšího) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx může x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxx xx svému xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx ministrem x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ústavů xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx činí, xxx-xx x majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx o xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx xxxxx §16 zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx některých majetkově-právních xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx a x xxxxxx zásahů do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx majetkových xxxxxxx, jichž xx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx národní xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx předpisů x přídělu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx."

30. §13 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatkové povinnosti xxxxx poplatkového xxxxxx x xxxx xxxxxxx x doplňky. Od xxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu podle §1 xxxx. 2 xxxx. a) zákona xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx se xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17 odst. 1 xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx podnik xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xxxx později, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 29 x 31 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx §§26 x 28 xxx. xx. XXXXXX/1875. Xxxxx hodnota majetkové xxxxxxxx, xxxxxx stát xx xxxxxxx podnik xxxxxxx při xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx, xx vyhlásí xxxxx §12 xxxx. 3."

31. §14 xxx:

"Xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, jednotlivě xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 nebo §4 xxxx. 4 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu, přenechati xxxxxxx xxxxxx správy xxxx společenstvům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx za náhradu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §8."

32. §15 odst. 2 xxx:

"(2) Xxxx xxx xxxxxxx podniky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx &xx;&xx;xxxxxxx xxxxxx&xx;&xx;."

33. §17 xxx:

"(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx knihovní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x odvoláním xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znárodněného xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx národní xxxxxx x xxxxxx úředních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, rejstřík xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx podnikání [§16 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx předpisů. Národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§145 x. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předpisy, jakož x v jakém xxxxxxx platí pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (živnostenského xxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx."

34. §18 xxxx. 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství."

35. §19 zní:

"K jednotnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společných záležitostí xxxxx xxxxx xx xxxxx ministra průmyslu xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na Xxxxxxxxx xxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx §§12 xx 18 x 20."

36. §20 odst. 1 xxx:

"(1) Správa národního xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§33)."

37. §20 xxxx. 2 xxxx xxxx xxx:

"Xxxxxxx vede xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx."

38. §20 xxxx. 5 zní:

"(5) Xxxx-xx ředitele xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

39. §21 xxx:

"(1) Členy xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejich středu, x osoby jmenované xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx oblastním orgánem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Volbu x xxxxxxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.

(2) Xxxxx představenstva (xxxxxxxxxx) ústředního a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx slyšení Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x členy xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředního x oblastního xxxxxx xxxx býti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx, xxxxx xxxxx nepovolí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx odborné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x musí býti xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx v rozporu x xxxxxx zájmy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx slíbí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx budou svědomitě xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xx xxxxx státu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ústředního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx průmyslu."

40. §22 xxx:

"(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a odvolává xx schválením xxxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxx xxxxxx po slyšení Xxxxxxxx rady xxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx oblastního orgánu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx (náměstek) národního xxxxxxx vzdává své xxxxxx, bere xx xxxxxx xxxxxxxx (oblastní) xxxxxxx, čímž xx xxxxx funkce stává xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx podniku xxxxxxx xxx náměstkové, xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ředitele (náměstky) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, učiněný xx slyšení pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) vzdává xxx xxxxxx, bere xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, čímž xx xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra průmyslu, xxxxxxx po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ústřední xxxxxxx (xxxxxxxx) vzdává xxx xxxxxx, xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ředitelem (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx (náměstek) xxxxx vykonávati xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxxxxxx se xxxxx národního xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se na xxx účastniti.

(6) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministru xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx slíbí xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx totéž xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

(7) Xxxx xxxxx xx xxxxx ředitel (xxxxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniku; xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxx, nebo xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předčasně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po kterou xx náležely, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpovědí.

(8) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (náměstka) se xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxxxx závodního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx, x o xxxxxxxxxx souhlasu okresního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sjednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(10) Národní xxxxxx ohlásí xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Ředitel (xxxxxxxx) má xxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podpis x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxx (náměstek) xxxx xxxxxx."

41. Za §22 xx xxxxxxx nové §§23 xx 32 xxxxxx xxxxx:

"§23

(1) Ministr xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Slovensku xxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx x majetkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx převzetí x xxxx závazky. Xxxxxxxxx-xx xx majetková podstata xx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxx, xx případě xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení pověřence xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx, které závazky xxxxxxxxxx xx národní xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx majetková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxx, který xxxxxxx průmyslu xxxxxxx x Xxxxxxx listě.

(5) Xxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jednají x příkazu xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), do xxxxxxx xx začleňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx majetková podstata xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zruší xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxx x Úředním xxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§23) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx patřil xxxxxx xxxxxxx x §24, xxxxxx xxxx xx obchodního (firemního) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Zrušení xxxxxxx ministr průmyslu x Úředním xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 zapíše xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Dojde-li xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se schválením xxxxxxxx xxxxxxxx uděleným x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx, jmenuje likvidátora xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx schválením xxxxxxxx xxxxxxxx, likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podpis xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx firmu xxx, že xx xxxxx dosavadní firmy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx s dodatkem "xxxxxxxxxx".

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Likvidátor xxxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxxxxx.

§30

(1) Likvidátor xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, splní xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx neustanoví xxxxxxx průmyslu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí. X ukončení nevyřízených xxxxxxx xxxx likvidátor xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx, aby xx 6 měsíců xxxxxxxxxx své pohledávky. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sporných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx likvidátor x obchodnímu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvede xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx skončení xxxxxxxxx se odevzdají xxxxx x spisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx, na Slovensku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Knihy x xxxxx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženy xx xxxxxxxxx místě x xxxxxxxxx po xxxxx xxx xx xxxxxxxx likvidace.

§31

Vláda xxxx xxxxxxxxx ústřednímu (oblastnímu) xxxxxx i podniky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx podnik x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxx. Xxxxx vláda neupraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx."

42. §23 xx xxxxxxxx xxxx §33 x zní:

"Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánech, xxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, o xxxxxxxx, x odpovědnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x působnosti ministerstva xxxxxxxx v xxxxxx x národním xxxxxxxx (xxxxxx národních xxxxxxx)."

43. §24 xx xxxxxxxx xxxx §34.

44. §25 xx xxxxxxxx jako §35 x xxxx xxxxxxxx 2 x 3 zní:

"(2) Pokud xxxxx dekret xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poživatelů xxxxxxxxxxxxxx platů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x nich zaměstnáni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3).

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poměry, xxxxx i další xxxxxxxx zabezpečení zaměstnanců, xxxxx xx xxx xxxxxxxx podniku (§13 xxxx. 3) x xxx konali xxxxxx x pragmatikálním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru."

45. §26 xx xxxxxxxx xxxx §36.

46. §27 xx xxxxxxxx jako §37 x xxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxx:

"(1) Dokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§12), xxxx xxx, komu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgán, který xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx, povinen pod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto dekretu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x o národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Maďarů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. června 1945, x. 50 Xx. x. XXX, x xxxxxxx správě.

(3) Xxxxx, které jsou xxxxx odstavce 1 xxxxxxx vésti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx."

47. §§28 x 29 xx xxxxxxxx xxxx §§38 x 39.

48. §30 xx označuje xxxx §40 x xxx:

"Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidátorem xxxxx §30."

49. Xx §40 xx xxxxxxx xxxx §41 tohoto xxxxx:

"(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až do xxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 3) jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx x obratu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xx xx xxx, xxx x jeho převzetí xxxx uveřejněna xxxxx §12 xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx."

50. Xx §41 xx xxxxxxx xxxx §42 xxxxxx xxxxx:

"(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §12, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2.

(2) Ministr průmyslu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vklady.

(3) Xxxxx určí, xxx xx vyrovná zůstatek xxxxxxxxxx nároků xxxx Xxxxxx xxxxxxx obnovy x Fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx."

51. §§31 až 36 xx xxxxxxxx xxxx §§43 až 48.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 6 dekretu x. 100/1945 Xx. xx xxxxx čl. II xxx xxxxxxx xxxxx x na majetek, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx xx xxx 7. dubna 1948, x. 79 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 128 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzcházejících. Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx jiný xxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x řízení x náhradě xx xxxxx, které dosáhly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. IV odst. 1 xxxxxx č. 79/1948 Xx., xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

§1

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Sb., xxx xxxxxxx ze xxxx x doplňků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. II xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxx čl. I x čl. II x. 13, 31, 32, 38 x 39, x. 40, pokud xx jím mění xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 6 x 8 až 10 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x. 41 xx 43 x 45 xx 47 nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948, ustanovení čl. II x. 1 xx 12, 14 xx 30 a 33 xx 37, č. 40, xxxxx xx xxx xxxx ustanovení §22 xxxx. 7 xxxxxxx č. 100/1945 Xx., x. 44 x 48, x. 49, xxxxx xxx x ustanovení §41 xxxx. 1 dekretu x. 100/1945 Xx., x. 50 x 51 xxxx 27. xxxxx 1945 x xxxxxxxxxx čl. II, x. 49, xxxxx jde x xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 dekretu x. 100/1945 Xx., x ustanovení čl. III x IV xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. r.

Fierlinger v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 114/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.6.1948 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I a čl. II x. 13, 31, 32, 38 x 39, x. 40, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 až 6 a 8 xx 10 dekretu x. 100/1945 Sb., x. 41 xx 43 a 45 xx 47 nabývají xxxxxxxxx 1.1.1948, xxxxxxxxxx čl. II x. 1 xx 12, 14 xx 30 x 33 xx 37, x. 40, pokud xx jím mění xxxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., č. 44 x 48, x. 49, pokud xxx o ustanovení §41 xxxx. 1 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x. 50 x 51 27.10.1945.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

106/1950 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dolů a xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1950

105/1990 Xx., o soukromém xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.1992

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.