Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.03.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.1948.


Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození

21/1948 Sb.

Zákon

ČÁST I - Ustanovení hmotněprávní

Rozsah zákona §1

Snoubenky a jejich právní postavení §2 §3 §4 §5

Nemanželské děti a jejich právní postavení §6 §7 §8 §9

ČÁST II - Řízení

Příslušnost §10 §11 §12

Soudní řízení §13 §14 §15

ČÁST III - Ustanovení poplatková §16 §17 §18

ČÁST IV - Ustanovení závěrečná §19 §20 §21

INFORMACE

21

Xxxxx

xx xxx 3. xxxxx 1948

x xxxxxxx xxxxxxxxx snoubenek a xxxxxxxxxxxxx dětí, pozůstalých xx účastnících národního xxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx tomto xxxxxx:

Část první

Ustanovení xxxxxxxxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx xxxxxxx x §§1 x 2 xxxxxx ze dne 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za osvobození, x osob uvedených x §1 odst. 1 x. 1 xxxx. x) xxxx xxx ty, xxxxx xxxx v době xxx smrti československými xxxxxxxx občany.

Xxxxxxxxx x jejich xxxxxx postavení

§2

Ustanovení tohoto xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx okolností, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vážnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

1. je xxxxxx xxxxxxx československá, xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. slib xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx možné xxxxx x době xxxxx xxxx, avšak x xxxxxx xxxxxxx jen x xxxx xxxxxx, xx xxx padl xxxx xxxxxx,

3. neuzavřela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ani se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Jsou-li splněny podmínky xxxxxxxxx x §2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx paní.

§4

(1) Xxxxxxx-xx snoubenka xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x účastníkem národního xxxx xx osvobození, xxxxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx-xx nyní xxxx xxxxxx ohrožena, xxxxxxxx xx nárok xx přiměřené xxxxxxxxxx x xxxxxxx zanechaného xxxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Slovensku, x xxxx-xx xx pozůstalost xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx majetkové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx přiznáno xxxx, xxx kolik xx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx vzít za xxxxxx xxx xx, xx dědicům xxxxx xx odečtení xxxxxxx, xxxxx vynaložili nebo xxxxx xxxxx vynaložiti xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx. x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaopatření, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) X pozůstalostním xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx svým nárokem xxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx:

1. veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x péči x xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx x oběti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx, kdyby xxxx vdovou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx u xx splněny i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx platy xxxx xxxxxxx;

2. zaopatřovací xxxxxxx, xxxxx by xx příslušely xxxxx xxxxxxx xxxx soukromým xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, kdyby byla xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx děti a xxxxxx xxxxxx postavení

§6

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx:

1. dítě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x pokud už xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx, xxxxxx proti xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soudě xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx padl xxxx zemřel.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 č. 2) xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx být pochybnosti, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx. Ani xxxxxx xxxxxxxx není třeba, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx za manželské (xxxxxxxxxxxx) rozhodnutím vlády.

§7

(1) Jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6, pokládá xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx svého xxxx, x xxx, že xx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx (příjmení) otcovo;

2. xxxxxxx zaopatřovací xxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx možné xxxxx v xxxx xxxxx xxxx, xxxxx x sňatku xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxx nebo xxxxxx;

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu příslušely xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxx účastníka;

4. xxxxxxx xxxxxxx právo po xxxx, jako by xxxx x den xxxx smrti jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx (§8).

(2) Xxxxx (důchody) uvedené x xxxxxxxx 1 x. 2 x 3 příslušejí dítěti xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxx-xx projednání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, proti xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx dědického xxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxx xx xx. x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxx nebo k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výživy, xxxxxxxx dítěti xxxxx xx odškodnění x xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx projednání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx ještě skončeno x xxxx, xxx xx má xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxx x xxxxxx xxxxxxx podmínky stanovené x §6, vyčká xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pozůstalosti xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxx-xx xxxx nárok xx dědictví nebo xx xxxxxxxxxx podle §8, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na výživu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx otcovým.

Xxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

§10

X xxx, xxx jsou dány xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx §6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxx xxxx obecný soud, x xxxx-xx xxxxxx xxxx v tuzemsku, xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x není-li ani xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.

§11

Soud xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx xxxx x nárocích xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 x §5 x. 2 x x nárocích xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 č. 3 a 4 (§8). Návrh xxxx xxx podán nejpozději xx xxxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx §10 nabylo xxxxxx xxxx.

§12

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5 x. 1 xxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úřad (xxxxx), xxxxx by xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx snoubenka xxxx vdovou po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx roka ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §10 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x. 2 xxxxx obecné xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§13

(1) X xxxxxxxx xxxxx §§10 x 11 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx §§10 x 11 podány zároveň, xxxx soud, xx-xx xx vhodné a xxxxxx, rozhodnout xxxxxxx x xxxxxx podle §10, x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx právní moci, xxxxxxxxxx v xxxxxx x návrhu xxxxx §11.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx manželka jsou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx §10.

§14

X řízení x xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x den, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, není ještě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx žaloba xxxx považována za xxxxx podle §10, x není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx věc xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxxxx. Dojde-li xx převedení xxxx xx xxxxxxxxxx řízení, xxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx x §6, xx základě xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mrtvého, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§§12 x 13 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1945, č. 117 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého), xxxx xxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx od xxxxxx xxxxxxx žádati x soudu xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 a výhody xxxxx §7 xxxx. 1 x. 1 x lze xxxxxxxxxx xx nich i xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x. 4.

(2) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx x §7 xxxx. 1 č. 2 x 3, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx osvobození x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§1113.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

(1) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx x účastníkem xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx následkem xxxxx xxxx pro případ xxxxx z pozůstalosti xx xxxxx účastníku, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx 200.000 Kčs x xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx nebo xxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx dávky) xxxxxxxxx x zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 5. květnem 1945, xx Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1944,

x) xxxxx xxxxx XX. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 12. srpna 1921, x. 337 Xx., x xxxx x xxxxxxxxx,

x) sazba xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx xx xxx 7. ledna 1920, x. 31 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx válečné přirážky x poplatkům a xxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx,

x) jsou-li xxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1947, x. 13 Xx., x xxxxxxx x xxxxx xxxx x obohacení a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního xxxx za osvobození x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx persekuce x xxxxx, jakož i xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx neměla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx. přísluší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dani x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písm. c).

(3) Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx snoubence xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx případech lze xxxxx uplatniti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx odečítati xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx.

§18

(1) Byl-li nemanželskému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odškodnění ve xxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xx x pravoplatný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na návrh xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxx stolice xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dohody (§8 xxxx. 1) xxxx xxx dne, kdy xxxxxx rozhodnutí (§11) xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx použít xxxxx, xxxx-xx dědické dávky xxxxxxxxx v zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxx 1945, xx Slovensku xxxx 1. zářím 1944.

Část xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítěte, nastalé xxxxx §3 x. 1, xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x. 1, v xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxx národní xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.

§20

Tímto xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemanželským xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

§21

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx 14. dnem xx xxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx péče v xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Nosek x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 21/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.3.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.