Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.1948.


Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození

21/1948 Sb.

Zákon

ČÁST I - Ustanovení hmotněprávní

Rozsah zákona §1

Snoubenky a jejich právní postavení §2 §3 §4 §5

Nemanželské děti a jejich právní postavení §6 §7 §8 §9

ČÁST II - Řízení

Příslušnost §10 §11 §12

Soudní řízení §13 §14 §15

ČÁST III - Ustanovení poplatková §16 §17 §18

ČÁST IV - Ustanovení závěrečná §19 §20 §21

INFORMACE

21

Zákon

ze xxx 3. xxxxx 1948

o právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dětí, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního xxxx za xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Část první

Ustanovení xxxxxxxxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nemanželské xxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx xxxxxxx x §§1 x 2 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Sb., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 č. 1 xxxx. a) xxxx xxx ty, které xxxx v době xxx smrti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občany.

Snoubenky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx svůj úmysl, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a za xxxxxxxx okolností, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

1. je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. slib xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx nedošlo jen x toho xxxxxx, xx xxx padl xxxx zemřel,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s jiným xxxxx ani xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. rodinné xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xx to, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx označována xxxx xxxx.

§4

(1) Xxxxxxx-xx snoubenka xxx, že nedošlo x jejímu xxxxxx x xxxxxxxxxx národního xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxx xx společné xxxxxxxxxx x xx-xx xxxx xxxx xxxxxx ohrožena, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, x xx xxxxx pozůstalosti, xx Xxxxxxxxx, x xxxx-xx už pozůstalost xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxx, xxxxx státu.

(2) Xxxxxxxxxxx majetkového odškodnění xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výdělkové xxxxxx xxxxxxxxx x dědiců; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx přiznáno více, xxx kolik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xx odečtení xxxxxxx, xxxxx vynaložili xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dědictví xxxxxx nebo nabudou.

(3) Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx. x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(4) X pozůstalostním xxxxxx xxxxxxxx se snoubenka xx svým xxxxxxx xxxx věřitelka.

§5

Jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1, xxxxx xxx snoubence od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx tento xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx zaopatřovací xxxxx, důchody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x xxxx o xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx, kdyby xxxx vdovou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx byly u xx xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxx xx takové xxxxx xxxx xxxxxxx;

2. zaopatřovací xxxxxxx, které by xx příslušely xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x účastníkem xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Nemanželské xxxx x xxxxxx právní postavení

§6

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x nemanželských xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x pokud už xxxx být činěno xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, nejsou proti xxxx námitky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. x legitimaci xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxxxx otec xxxx xxxx zemřel.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 x. 2) xxxx xxx nahrazeno xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba, xxxx-xx už xxxx xxxxxxxxxx xx manželské (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, pokládá xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx svého xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx (příjmení) xxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by mu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bývalo xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx nedošlo xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx;

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx mu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx manželským xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxx právo po xxxx, xxxx by xxxx x xxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx (§8).

(2) Xxxxx (důchody) uvedené x xxxxxxxx 1 x. 2 x 3 příslušejí xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxx-xx projednání xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx už xxxxxxxx, xxxxxxxx dítěti, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §6, proti xxxxxxx, x jde-li x odúmrť, proti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi účastníky x xxxx xxxxxx, xxxx na xx. x dohodě x xxxxxx jednotlivých kusů xxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx dítěti xxxxx xx odškodnění v xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx projednání xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx skončeno x xxxx, xxx xx má xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §6, vyčká xxxxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxx-xx dítě xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx odškodnění xxxxx §8, nemůže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x zaopatření proti xxxxxxx xxxxxxx.

Část druhá

Řízení

Příslušnost

§10

O xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx §6, rozhoduje xxxxxxx soud, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx otec x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx soud, x xxxx-xx obecný xxxx x tuzemsku, xxxxxxx xxxx, u xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx projednává xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx xxxx xxx podán xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx účinnosti.

§11

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 rozhoduje xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 x §5 x. 2 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 č. 3 a 4 (§8). Xxxxx musí xxx podán xxxxxxxxxx xx roka xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §10 xxxxxx právní xxxx.

§12

(1) O povolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5 x. 1 rozhoduje x oboru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úřad (xxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platů xxxx xxxxxxx, xxxxx snoubenka xxxx vdovou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §10 nabylo právní xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 č. 2 platí xxxxxx xxxxxxxx.

Soudní xxxxxx

§13

(1) O xxxxxxxx podle §§10 x 11 xxxxxxxxx xxxx v řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx návrhy xxxxx §§10 x 11 xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx nejprve x návrhu xxxxx §10, x xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x návrhu xxxxx §11.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx §10.

§14

V xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx otcovství x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x den, xxx xxxxx zákon nabude xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x první stolici xxxxxxxx, může žalobce xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle §10, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx příslušný o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 příslušnému. Xxxxx-xx xx převedení věci xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sporného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx-xx soud, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx v §6, xx základě xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx národního xxxx xx osvobození prohlášen xx mrtvého, x xxxx-xx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxx (§§12 x 13 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. října 1945, x. 117 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx národního xxxx za osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxxxx; xxx ztrácí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x dítě postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 x výhody xxxxx §7 xxxx. 1 x. 1 x lze xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx, čeho xxxxxx xxxxx §4 xxxx podle §7 xxxx. 1 č. 4.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx snoubence xxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §5 xxxx x §7 odst. 1 x. 2 x 3, xxxxx xx podmínek předchozího xxxxxxxx další plnění xxxxxxx, i když xxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx.

(3) X příslušnosti x xxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx §§1113.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx následkem xxxxx xxxx xxx případ xxxxx x pozůstalosti xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nabytí 200.000 Kčs x xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxx 1945, xx Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1944,

x) xxxxx xxxxx XX. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1921, x. 337 Xx., x xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxx xx dne 7. xxxxx 1920, x. 31 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přirážky x poplatkům x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatcích,

c) jsou-li xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 30. ledna 1947, x. 13 Xx., x xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx účastnících národního xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx některá xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx neměla x účastníkem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxx určených xxxxx xxxxx XXX. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dani x xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x).

(3) Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx snoubence xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, byť x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x finančního xxxxx xxxx stolice nejdéle xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Přiměřené odškodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za osvobození.

§18

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přiznán xxxxx xx odškodnění ve xxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na návrh xxxxxx, xxxxx dědický xxxxx xx zmenšil, xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx lze podati x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 1) xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§11) xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxx 1945, xx Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1944.

Xxxx čtvrtá

Ustanovení závěrečná

§19

Zápis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx §3 x. 1, xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x. 1, x xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx národní xxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Tímto xxxxxxx nejsou xxxxxxx práva příslušející xxxxxxxxxx a nemanželským xxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právních předpisů.

§21

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. dnem xx vyhlášení; provedou xxx ministři xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Dolanský x. x.

Xx. Nejedlý x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 21/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.