Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.1994.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/92 Sb., zákona č. 264/92 Sb., ústavního zákona č. 541/92 Sb., zákona č. 544/92 Sb., zákona č. 210/93 Sb. a zákona č. 306/93 Sb., zákon č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění zákona č. 285/91 Sb., zákona č. 438/91 Sb., zákona č. 569/91 Sb., zákona č. 282/92 Sb. a zákona č. 210/93 Sb., doplňuje zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/93 Sb., zákona č. 42/94 Sb., zákona č. 74/94 Sb., zákona č. 177/94 Sb. a zákona č. 156/94 Sb., a zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/93 Sb. a zákona č. 117/94 Sb.
224/94 Sb.
224
XXXXX
xx dne 3. xxxxxxxxx 1994,
xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 92/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 541/1992 Xx., xxxxxx č. 544/1992 Sb., xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 306/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx převodů majetku xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 285/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 569/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 282/1992 Sb. a xxxxxx x. 210/1993 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., zákona x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx. x xxxxxx x. 156/1994 Xx., x zákon č. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Xx. x zákona x. 117/1994 Xx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/1992 Xx., zákona x. 544/1992 Xx., xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 306/1993 Sb., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" doplňují xxxxx "xxxx majetku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx".
2. X §10 odst. 8 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx privatizovaného majetku xx obchodní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx až xx převodu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx této společnosti xx xxxxx xxxxx.".
3. X §14 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2, 3 x 4, které xxxxxx poznámek x. 5x) a 5x) xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx také jmenuje xxxxxxxxxx.
(3) Podmínky xxxxxxx dražby xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu.5c)
5x) §4 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
4. Xx §14 se xxxxxx nový §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 5x) zní:
"§14x
(1) Vydá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, které byly xxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx nabyvatelem5d) Xxxx xxxx Pozemkový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx akciovou společnost xxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx v této xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx jméno xxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců, xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) X zaměstnaneckých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 použijí xxxxxxx.
5x) §5 xxxx. 1 zákona XXX x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §15 xxxx. 3 se xx xxxxx připojují tyto xxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 13. srpnem 1993, xxxxx xx nabyvatele xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx.".
6. §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k majetku, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
7. X §47b xxxx. 1 xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx slova "provedené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
8. X §47x xxxx. 2 xx xxxxx xx konci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x připojují xx xxxx xxxxx: "xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.".
9. §47x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Dražbu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx likvidátor, xxxxx xxxx xxxxxxx licitátora.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlásit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
10. Xx §47b xx xxxxxx xxxx §47c, xxxxx xxx:
"§47x
X xxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx který byl xxxxxxxxx privatizační xxxxxxx, xx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem ministerstva.".
Xx. II
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx České národní xxxx x. 285/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 438/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 569/1991 Sb., xxxxxx České národní xxxx č. 282/1992 Xx. x xxxxxx x. 210/1993 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §16 se xx xxxxx xxxxx xxxx xx slovo "xxxxxx" připojují xxxx xxxxx: "xxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx 34 % xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchodní xxxxxxxxxxx".
2. §18 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxx 8, xxxxx xxx:
"8. k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".
3. §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx 8. x 9., xxxxx xxxxx:
"8. x úhradě xxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x.x.x., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,
9. x xxxxxxxx zdrojů Xxxxx inkasní, s.r.o., xx úhradu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
4. §18 xxxx. 2 xx xxxxxxxx písmenem x), xxxxx xxx:
"x) x úhradě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.".
5. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".
6. X §20a se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Pro xxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx privatizačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx původní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od smlouvy xxxxx odstavce 2 xxxxxxx na nového xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
Čl. XXX
Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx. x xxxxxx x. 156/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §32 odst. 2 xxxx. x) se xx slova "x x xxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,".
Čl. XX
Xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona x. 117/1994 Sb., se xxxxxxxx takto:
§3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x.1x) xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx s majetkem, xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.1b)
1x) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx.
§5 xxxxxx XXX č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. X
Xxxxxxxxxx §14a podle čl. I bodu 4 xxxxxx zákona platí xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydány xx xxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Pozemkového fondu Xxxxx republiky ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, s xxx, že lhůta xxxxxxx x §14x xxxx. 1 počíná xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydány xx xxxxx Fondu národního xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx republiky xxxx xxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx lhůta xx 60 xxx.
Xx. XX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Klaus v. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 224/94 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.12.1994.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.