Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.1994.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/92 Sb., zákona č. 264/92 Sb., ústavního zákona č. 541/92 Sb., zákona č. 544/92 Sb., zákona č. 210/93 Sb. a zákona č. 306/93 Sb., zákon č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění zákona č. 285/91 Sb., zákona č. 438/91 Sb., zákona č. 569/91 Sb., zákona č. 282/92 Sb. a zákona č. 210/93 Sb., doplňuje zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/93 Sb., zákona č. 42/94 Sb., zákona č. 74/94 Sb., zákona č. 177/94 Sb. a zákona č. 156/94 Sb., a zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/93 Sb. a zákona č. 117/94 Sb.
224/94 Sb.
224
ZÁKON
xx xxx 3. xxxxxxxxx 1994,
xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 92/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., ústavního xxxxxx č. 541/1992 Xx., xxxxxx x. 544/1992 Sb., xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 306/1993 Sb., zákon Xxxxx národní rady x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 285/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 569/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 282/1992 Xx. a xxxxxx x. 210/1993 Xx., xxxxxxxx zákon x. 328/1991 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 74/1994 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx. x xxxxxx x. 156/1994 Xx., x xxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona č. 117/1994 Xx.
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, ve znění xxxxxx x. 92/1992 Xx., zákona x. 264/1992 Xx., ústavního xxxxxx x. 541/1992 Xx., xxxxxx x. 544/1992 Xx., xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 306/1993 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. V §1 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxx".
2. X §10 xxxx. 8 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx podle odstavce 7 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společnosti xx xxxxx osobu.".
3. V §14 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 5x) x 5c) xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx organizuje Fond, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx vyhlásit xxxxxx dražebního xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxx dražby.
(4) Fond může x organizačnímu xxxxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.5x)
5x) §4 xxxx. 3 zákona x. 427/1990 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
5x) Xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
4. Xx §14 xx xxxxxx nový §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 5d) xxx:
"§14x
(1) Vydá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxx5x) Xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx nejdéle 120 dní ode xxx xxxxxx vydání.
(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Fond xxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx úplatně xxxxxxx xx akciovou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x této xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx, x to nejpozději xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1.
(3) U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.
5d) §5 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §15 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před 13. xxxxxx 1993, xxxxx xx nabyvatele xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dni Xxxx neručí.".
6. §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8, který xxx:
"(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavní xxxxx x majetku, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx privatizační xxxxxxx.".
7. X §47b xxxx. 1 xx x první větě xxxxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
8. X §47b xxxx. 2 xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx slova: "nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.".
9. §47b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx licitátora.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlásit formou xxxxxxxxxx xxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxx 30 dnů před xxxxxxxx xxxxxx.".
10. Xx §47x xx xxxxxx nový §47x, xxxxx xxx:
"§47x
X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnout xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Fondu xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 285/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 438/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 569/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 282/1992 Xx. x xxxxxx x. 210/1993 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §16 se xx konci třetí xxxx xx xxxxx "xxxxxx" připojují tato xxxxx: "nebo Xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx 34 % majetkové účasti xx podnikání odchodní xxxxxxxxxxx".
2. §18 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxx 8, xxxxx xxx:
"8. k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx body 8. x 9., xxxxx xxxxx:
"8. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státnímu peněžnímu xxxxxx Konsolidační xxxxx Xxxxx, x.x.x., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx vlády,
9. x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx inkasní, x.x.x., xx xxxxxx jejích xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xx rozhodnutím xxxxx.".
4. §18 xxxx. 2 xx xxxxxxxx písmenem f), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodejem xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.".
5. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxx podle §2" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodnutí x xxxxxxxxxxx".
6. X §20a xx xx odstavec 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxx účely xxxxxxx práv x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se nakládání x xxxxxxxx na xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x privatizaci. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx privatizačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je původní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
Čl. XXX
Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxx x. 122/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx. x xxxxxx č. 156/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §32 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "a x xxxxxxx konkurzu," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,".
Xx. IV
Xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním úřadu, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 117/1994 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx:
§3 xx doplňuje odstavcem 5, který včetně xxxxxxxx x.1x) xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.1x)
1x) §11 xxxx. 2 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 210/1993 Xx.
§5 xxxxxx XXX x. 171/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxxxx §14x podle čl. I xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx republiky xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Pozemkového xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být vydány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapsány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 počíná xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydány na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Pozemkového fondu Xxxxx xxxxxxxxx více xxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zkracuje se xxxx lhůta xx 60 xxx.
Xx. XX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Uhde v. x.
Havel v. x.
Klaus v. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 224/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.12.1994.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.