Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.1994.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění zákona č. 10/93 Sb. a zákona č. 72/94 Sb., zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/92 Sb., zákona č. 35/93 Sb. a zákona č. 325/93 Sb., zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/93 Sb., zákona 42/94 Sb. a zákona č. 7/94 Sb., zákon č. 331/93 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 94 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., zákona č. 96/93 Sb., zákona č. 157/93 Sb., zákona č. 196/93 Sb., zákona č. 323/93 Sb. a zákona č. 42/94 Sb.
85/94 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. VII
Zrušovací ustanovení Čl. VIII Čl. IX
Příloha - Sazebník správních poplatků
85
XXXXX
xx xxx 24. xxxxxx 1994,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 35/1993 Xx. x zákona č. 325/1993 Sb., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 35/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx č. 302/1993 Xx., zákona x. 315/1993 Xx. a xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 18/1993 Sb., xxxxxx č. 322/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx č. 331/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, a xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady č. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx. x zákona x. 42/1994 Sb.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybíraných xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Sb., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X názvu zákona xx vypouštějí slova "xxxxxxxxxx správními xxxxxx Xxxxx republiky".
2. §1 včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1, xxx:
"§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "poplatky") xxxxxxxxxx x vybírané xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,1) xxxxxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1) x státními archivy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").
1) Xxxx. §21 xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxxxx XXX x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 343/1992 Xx., §33 xxxxxx x. 61/1964 Xx., x rozvoji xxxxxxxxx xxxxxx.".
3.§6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx před provedením xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 80 a 100 xxxxxxxxx.
(2) Procentní xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx doručení výměru.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx provedeného xxxxx xx xxxx, xx poplatník xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxx uvedené x odstavcích 1 x 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzná, x x výjimkou poplatků xx xxxxx xxxxx xxxxxxx 23 xxxx. x) x 66 xxxx. x) xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx běží xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tento úřad x xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxx z xxxx xxxxxx.".
4. §7 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§7
Placení xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx x poplatníci xxxxx poplatky v xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyměřují x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xx xxxx xxxx, ve xxxxx xx vyjádřen xxxxxx poplatku. Poplatky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, x xxxx xxxx své xxxxx, x xx po xxxxxxxxxx přepočtu xxxxx xxxx xx cizí xxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku x x měně xxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx musí být xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx měny xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platného xxx xxxxx valut, xxxxx je uveden x kurzovním xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxx, x xxxx xx poplatek xxxxxxx xxxx oznámen. Xxx přepočet xxx, xxxxx nejsou uvedeny x kurzovním xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx kurz XXX x xxxxxx xxxx vyhlášený ústřední xxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx zastupitelský úřad xxxxx.
(4) Správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poplatky x české měně; xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx měnu.
(5) Přepočet cizí xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xx českém hraničním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v kurzovním xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx poplatku. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lístek x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxx v xxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx se zaokrouhlují xx celé xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 0,50 Xx a nahoru xxx xxxxxxxx xx 0,50 Kč xxxxxx.
(7) Poplatky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx kolkovými xxxxxxxx, xxxxxxxx poplatek nepřevyšuje 5000 Xx. X xxxxxxx zastupitelských xxxxx xx poplatky platí xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. X xxxxxxx placení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x obcí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx převede takto xxxxxxxx poplatky nejpozději 10 xxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx převáděných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
5. §8 xxxx. 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx vinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §6, xxxxxxxx x xxxxxxx poplatníka x částečném xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolkovou xxxxxxx xxxxxxx Finanční xxxx xxx Xxxxx 1.".
6. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx znějí:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného podání xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx poplatku.".
7. §9 xxxx. 1 x 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxxxx:
"(1) Xx xxxxxxxx xxxx osvobozeny
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, konzulové x xxxxxxxx a xxxxx osoby, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva3) xxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx v osobním xxxxx xxxx x xxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxx,
x) xxxx,
x) xxxxxxxxxx organizace xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) příspěvkové xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx sociální péče. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3) Vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
8. X §9 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxx xxxxxxxxx".
9. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 a 6, xxxxx znějí:
"(4) Xx xxxxxxxx jsou xxxx osvobozeny úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx (města), xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx x obdobných xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx.
(5) Xx poplatků jsou xxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, popřípadě úkony x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(6) X rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".
10. Xx §10 xx xxxxxx nový §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 5x), 5b), 5c) x 5x) xxx:
"§10x
Xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx orgány
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5x) u xxxxxxxxx orgánů, xxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx.7 jsou převáděny xxxx a ve xxxx odpovídající tomuto xxxxxx. Xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídají tomuto xxxxxx, xxxxxxxx písemně xxxxxxx orgán na xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatky.5b)
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxxxx,5x) xxxxx xxxxxx finanční xxxxx správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5x) §20 odst.2 xxxxxx ČNR x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Xx.
5x) §73 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb.
5x) §70 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx.
5x) Xxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).".
11. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Xx., se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. II
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx x. 325/1993 Xx. xx xxxxxxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 se xx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, jsou-li ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
2. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) provádí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xx xxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxx zmocněny xxxx xxxxxx.".
Čl. XXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §31 xxxx. 4 na konci xxxxxx věty xx xxxxx nahrazuje středníkem x xxxxxxxxx se xxxxx xxxx: "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx počíná běžet xxxxxxxxxxx lhůta podle §47.".
2. V §40 odst. 6 xx xxxxx "ze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx," x za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x odůvodněných xxxxxxxxx."
3. X §41 xxxx. 4 xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx "X xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxxx".
4. V §41 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx podat xxx tehdy, je-li xx xxxxxxxx stanoveno xxx xxxxx daňovým xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §102x. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podat x xxxxxxxxx, kdy
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovena xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (příjmů) xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx x ní xxxx xxx xxxxxxxxxx přezkoumáno xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 4 ke xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
5. X §80 xxxx. 4 xx sazba "45 %" nahrazuje sazbou "42 %".
Xx. IV
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Sb.,zákona x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 xx vypouští xxxxx věta.
2. §6 xxxx. 3 xxxx. c) xxx:
"x) xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx.2x)".
3. V §20 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:
"(10) Xx xxxx darovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzickými osobami x xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx osvobozena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx opuštěných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvířat.".
Čl. V
Xxxxx č. 331/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x.1x) a 1x) xxx:
"(2) Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx1x) xx xxxxxxxxx xxxxxx 1994 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby.1b)
1x) Xxxxx ČNR č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1b) §36 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx.".
2. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x.1x) x 1x) xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx1x) a daň, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx.1x)
1x) §58 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §40 x 41 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.".
Xx. VI
Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx. a xxxxxx x. 42/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx 10000 Kč x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je vydána xxxx xxxxxx restitučních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x použita x xxxxxxxxx. Výdaje xx zahrnují x xxxxxxx, za kterou xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se použije xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1993.".
Xx. VII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx uvedenou x xxxx 2.
2. Xxxxxxxx xx prvních xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platným x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx patentu. Rozhodnutí x udělení patentu xxxxxxxx i platební xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx udržování xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxx poplatku. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx lhůty x zaplacení xxxxxxxx xxxxxx běžet xx xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxx poplatek xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Platí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx 3 poznámky x xxxxxxx 100 sazebníku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. zákon č. 105/1951 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 138/1960 Sb.,
2. xxxx devátá zákona Xxxxx národní rady č. 10/1993 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rok 1993, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx Xxxxx národní xxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 570/1990 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 522/1991 Sb. x xxxxxxxx č. 411/1992 Xx.,
4. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 98/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx poplatků.
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx k xxxxxx x. 85/1994 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX-X xx xxxxxxx u xxxxxxx 1, 18, 25, 26, 27, 28 a 38.
XXXX X
Xxxxxxx 1
Xxxxxx žádosti1)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav Xx 50,-
x) x placení xxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxx Xx 100,-
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxx nebo zálohy xx daň Xx 100,-
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 200,-
e) x xxxxx xx dani xxxx cle Kč 200,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené - držitelé xxxxxxx XXX nebo ZTP-P, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxx xx dani xxxxx xxxxxx XXX x. 338/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 2
x) Xx nahlédnutí do xxxxxxx Xx 20,- xx každý svazek xxxxxxx
x) Xx xxxxxxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx Xx 20,-
Xxxxxxx 3
Vydání xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úředních spisů (xxxxxxxxxx spisů x xxxxxx úschově), xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, evidencí xxxx xxxxxx Xx 50,- xx xxxxxx x započatou xxxxxxx
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxx listu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx úmrtního xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx započatou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (soukromých xxxxx x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx, xxxx, záznamů, xxxxxxxx nebo listin xx xxxxxx i xxxxxxxxx stránku
x) x xxxxxx jazyce Xx 20,-
x) x xxxxx jazyce Xx 50,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Xx., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx armády x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Poznámky:
1. Xx ověření cizojazyčné xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky vybere xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výši stanovené xxx český xxxxx.
2. Xx cizojazyčnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx alespoň xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx razítka xx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx razítka Xx 30,-
Xxxxxxxxxx:
Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 255/1946 Sb., o xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 6
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xx 2000,-
Xxxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 5000,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 88/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 8
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 2000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 15 let xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vybere xxxxxxx xxxxx ve xxxx 500 Xx. Poplatek xx vybere xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx listině.
Položka 9
x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
Od poplatku xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 88/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx československého státního xxxxxxxxx.
Položka 10
Xxxxxx potvrzení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xx 20,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), Český xxxxxxx xxxx a občané xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx průkazu.
Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx sdělení údajů x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx. x vozidle.
2. Výměna xxxx xxxxx hromadných xxx xx xxxxxxxxxxxx páskách xxxx xxxxxxxx úkonem xx smyslu xxxx xxxxxxx.
Položka 11
Xxxxxxxx změny
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, směšného, zkomoleného, xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx Kč 100,-
b) xxxxx nebo xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozena změna xxxxxxxx, k níž xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx oznámena xx 1 měsíce po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
2. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx osvobozena xxxxx xxxx oprava xxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxx xxxxx, kterou je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nesprávných (xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx změna xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx příjmení xxxxxx xxxxxxx xxxxx jeden xxxxxxxx.
2. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dětí xxxxx xxxxxx vybere xxxxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx poplatek za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřeného do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmení xxxxxxxxx pro jejich xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx 12
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 600,-
b) Uzavření xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx trvalý xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx občany, kteří xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx Xx 2000,-
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý pobyt, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na území Xxxxx republiky povolen xxxx než trvalý xxxxx Kč 1000,-
x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kč 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxx xx jednoho xx snoubenců.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxxxx orgán x od xxxxxxx,2) xxxxx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt.
3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx příslušným xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx (delegující) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro uzavření xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 13
Xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 14
Vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx
- xxxxxxx Kč 100,-
- xxxxxxxxx Kč 150,-
b) xxx xxxxxxx
- ročního Xx 10000,-
- xx xxxxx měsíc Xx 3000,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx žáci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx, mají-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx myslivosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx myslivecká xxxxx, xx předložení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx anebo povolání, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x plněním pracovních xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, pokud tuto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xx cizinců, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx položky.
Xxxxxxx 15
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho platnosti
x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx
- xxxxxxx Kč 30,-
- xxxxxxxxx Xx 50,-
- pro xxxxxx do 15 xxx Kč 10,-
x) pro cizince
- ročního Xx 3000,-
- xx xxxx xxxxxx jednoho xxxx Xx 500,-
- na jeden xxxx xxx xxx Xx 100,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx středních x xxxxxxxx škol xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx povolání.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx k xxxxxxx 14 xxxxx xxx obdobně.
Xxxxxxx 16
Za žádost x povolení organizace x mezinárodním xxxxxx3) Xx 200,-
Položka 17
a) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, osvědčení xxxx.) xxxxxxxx za xxxxxx (xxxxxx, osvědčení xxxx.) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- náhradou xx xxxxxx xxxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xx 150,-
- náhradou za xxxxxx průkaz xx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx Xx 100,-
c) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx údajů4) x xxxxxxxxx průkazu Xx 25,-
Zmocnění:
Při xxxxxxxxxx vydání dokladů (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx xxxxxxx orgán poplatek xx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) x b) xxxx xxxxxxx až xx 25 Kč, xxxxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxx.
Poznámky:
1. Xxxxx xxxx xxxxxxx postupuje správní xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
2. Neupotřebitelným xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.) xx doklad, xx xxxx podoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx nelze doplnit, xxxx. změnit xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, osvědčením xxxx.) není xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 18
Xxxxxx stavebního xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 300,-
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domů Xx 1000,-
x) xx xxxxxxx xxx individuální xxxxxxxx (rekreační xxxxx, xxxxxxxxx domky, xxxxxxxxxxxx xxxxx)
- xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx plocha 25 x2 Kč 200,-
- přesahuje-li zastavěná xxxxxx 25 x2 Xx 500,-
d) xx změnám xxxxxx xxxxxxxx domů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, přístavby, xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozvodnou xxx x na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x) x x) Kč 300,-
x) xx stavbám a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxXx 300,-
- x xxxx xxx dvěma stáními Xx 300,- x Xx 150,- xx xxxxx x xxxxx xxxxx stání
x) x xxxxxxxx výstavbě, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx stavebním xxxxxxx nebytových xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
- xx 3 xxx. Xx včetně Kč 1000,-
- nad 3 xxx. Xx xx 10 xxx. Xx xxxxxx Kč 2000,-
- nad 10 mil. Xx xx 100 xxx. Xx xxxxxx Xx 3000,-
- xxx 100 mil. Kč Xx 5000,-
x) xx stavbám dočasných xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kč 300,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX-X xxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx poplatek, a xx x nejvyšší xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolení.
2. Xxxxxxx hotelových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §120 x 121 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx-xx xxxxxxxx další stavební xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx za xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Položka 19
Xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx položky 18
Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla postavena xx 1. xxxxx 1976 bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxx položky správní xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxx xxxxxxxxxx prostor.
2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 20
Xxxxxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xx 200,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx sloučeno územní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 21
Xxxxxx xxxxxxxx
x) ke xxxxx užívání stavby xxxxxxxx domu na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 500,-
x) k jiným xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-
x) x xxxxxxxxxx stavby Xx 100,-
x) x xxxxxxxx informačního, xxxxxxxxxx xxxx propagačního xxxxxxxx Kč 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx.1 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2. Xxx xxxxxx x xxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xxxxxxx orgán poplatek xxxxx xxxxxxx 18.
Xxxxxxx 22
Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx nařízeno xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx xx koná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 100,-
x) xx xxxxxx započatou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xx 150,-
c) xx každou xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx pracovního xxxxx Kč 300,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx místní xxxxxxx prováděno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx 18, 21, 23 xxxx 59.
2. Xx xxxxxx šetření xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v případě, xxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xx xxxxxxxxx povolení.
3. Xx místní xxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx položky xx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx vyřizujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 23
x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo tomboly, x xxxxx xxxxxxx 10 %, xxxxxxx Xx 200,-
b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xx 25000,-
c) Povolení x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxx.), z xxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem 10 %, nejméně Xx 1500,- xx každý xxx
d) Povolení xxxxx xxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
2. Správní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) této xxxxxxx x čtvrtinu xxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx výzvu, xxxxxxx-xx xxxx obecní xxxx.
2. Poplatek xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx po provedení xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem ve xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 24
Xxxxxx oznámení x provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hracích zařízení x jiných xxxxxxxx xxxxxx zábavy (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.), xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx x xxx započatý xxxxx5) Kč 200,-
Xxxxxxx 25
a) Xxxxxx osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxx hospodařícího xxxxxxx do xxxxxxxx Xx 150,-
x) Xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) Kč 20,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xxxx osvobozeny xxxxx xxxxx zdravotně postižené - držitelé průkazu XXX xxxx XXX-X.
Xxxxxxx 26
x) Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxx Xx 200,-
x) Xxxxxxx povolení x obnově kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx 25 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 27
x) Vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 1000,-
x) Vydání xxxxxxxx xxxxxxx Xx 2000,-
c) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 1000,-
x) Xx xxxxx živnostenského xxxxx xxxx koncesní listiny xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) Xx 500,-
x) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx 100,-
x) Za xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx c) Xx 150,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky jsou xxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx postižené - xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX-X.
XXXX XX
Xxxxxxx 28
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxx přípojného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx do 50 xx3 Xx 100,-
x) x motocyklu xxx 50 xx3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxxxxx - xxxxx Xx 200,-
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 300,-
x)x přípojného vozidla Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP-P. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 29, xxxxxxx 30 xxxx. x) x xxxxxxx 31.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i poplatek xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Poplatek xx nevybere x xxxxxxxx nabytí x xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx zákona x.92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 29
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxxx se schváleným xxxxx vozidla, jde-li x
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx Kč 1000,-
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kč 2000,-
x) xxxxxxxx xxxxxxx Kč 1000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx položky xx xxxx 25 % xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přestavbě, x to xx xxxx 10 % xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx benzin-zkapalnělý plyn xxxx xxxxxx-xxxxx.
Xxxxxxxx:
1. V poplatku xx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení o xxxxxxxx.
2. Poplatky xxxxx této položky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorového vozidla xxxx přípojného xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx trvale xxxxxxxx x provozu.
Xxxxxxx 30
x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel Xx 700,-
x) Vydání xxxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx Xx 50,-
x) Xxxxx xxxxx x řidičském xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 10,-
x) Přidělení xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 40,-
e) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Kč 100,-
x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kč 50,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxx 28 xxxx 29, dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky, xxxxxx-xx již poplatek xxxxx xxxxxxx 28.
2. Za vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně vyučovat xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 20 Xx.
Xxxxxxx 31
Xxxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx xxxxxx X, X nebo M xxxxxx rozšiřujícího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 700,-
Xxxxxxx 32
x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 300,-
x) Xxxxx xxxxx zbraně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlavních xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx Kč 200,-
Xxxxxxxxxx:
Od poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx 14, xxxxx-xx se o xxxxxx používané pro xxxxxxx xxxxx.
Zmocnění:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 25 %, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, biatlonistů xxxx xxxxxxxxx pětibojařů - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 33
x) Xxxxxx povolení k xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx expanzního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xx 100,-
b) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč 200,-
Xxxxxxxx:
Správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této položky xx 25 %, xxx-xx x sportovní xxxxxx xxxxxxxxxxx střelců, xxxxxxxxxxx nebo moderních xxxxxxxxxx - členů xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 34
Vydání povolení x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístroje xxxx xxxxxx hlavních xxxxx Xx 300,-
- xxxxxxxx Xx 60,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx jsou osvobozeni xxxxxxx, xxxxx přijedou xx Xxxxx republiky xx pozvání nebo xx souhlasem vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx střelbě a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x zbraně xxxxxx xxx sportovní účely.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx osvobozena povolení xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ceny ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx, který provádí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přechodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx.
Položka 35
x) Vydání souhlasu xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 500,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx střelnice Xx 1000,-
x) Xxxxxx souhlasu k xxxxxxx stálé střelnice Xx 1000,-
d) Xxxxxx povolení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-
Xxxxxxx 36
Xxxxxx xxxxxxxx:6)
1. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx (xxxxx-xx x xxxxxxx) nejdéle xx xxx měsíce Xx 200,-
2. X xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxxx xxxx Kč 1000,-
3. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu Xx 200,-
4. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Kč 2000,-
5. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi dvěma xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Kč 10000,-
6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx-xx o xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x) x provedení xxxxx přepravy Xx 500,-
x) x xxxxxxxxx dvou xx xxxx přeprav Xx 1000,-
7. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 15000,-
8. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Kč 500,-
9. K provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxx (xxxxxxxx) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zabezpečení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xx 200,-
x) x provedení xxxx až pěti xxxxxxx Xx 500,-
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxx Xx 1000,-
10. X provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx provozovatelem za xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx Xx 5000,-
11. Xxxxxxxxxx7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xx 5000,-
12. Náhradního7) x provedení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxxx provozovatele Xx 10000,-
Xxxxxxxx:
1. Správní xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx zemědělských xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x humanitárních xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybrání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sazbu xxxxxxxx snížit, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 37
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx přepravě xxxxxxx, xxxxxxx rozměry nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. V xxxxxx xxxxxxx okresu
x) přesahuje-li pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 200,-
b) x celkové hmotnosti xx 60 x xxxxxx Xx 600,-
x) x xxxxxxx hmotnosti nad 60 x x x xxxxxxxxx opakovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nad 60 x (s xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xx tři měsíce xx právní xxxx xxxxxxxx) Xx 2000,-
2. Xxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 1200,-
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx do 60 x včetně Xx 2500,-
x) x xxxxxxx hmotnosti xxx 60 t x x xxxxxxxxx opakovaných xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 60 x (s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) Xx 6000,-
X. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx 3,5 x Xx 4500,-
x) x ostatních xxxxxxxxx
I sazba x Xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 x Kč 6000,-
xxxxxxx xxxxxxxx nad 60 x Xx 12000,-
xxxxxxx xxxxxxxx xxx 80 x Xx 20000,-
xxxxxxx xxxxxxxx xxx 100 x Kč 30000,-
xxxxxxx hmotnost nad 120 x Kč 40000,-
celková hmotnost xxx 150 x x do 200 x Kč 60000,-
XX xxxxx x Xx
xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx (x %)8)
3 - 10 % Xx 5000,-
11 - 20 % Kč 15000,-
21 - 30 % Xx 30000,-
xxx 30 % Xx 60000,-
XXX sazba v Xx
xxxxxxx xxxx x mm
xxx 3500 mm Xx 3000,-
nad 4000 xx Kč 6000,-
xxx 4500 xx Xx 10000,-
nad 5000 xx Xx 15000,-
xxx 5500 xx Kč 20000,-
Xxxxxxx xxxxxxxx I + II + XXX
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx-xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx rozměry Xx 1800,-
b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 x xxxxxx Xx 3000,-
x) x celkové xxxxxxxxx nad 60 x Xx 6000,-
X. V případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X xxxxxx 25000 Xx.
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxx zemědělských xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě vzájemnosti.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx x. 35/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx).
Položka 38
x) Xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 1000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx silnici X.xx.9) Xx 1000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx sjezdu xx xxxxxxx X.xx.9) Xx 1000,-
d) Xxxxxx xxxxxxxx sjezdu xx silnice II. x XXX. xx.9) Xx 500,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxx místa pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX-X.
Poznámky:
1. Xxxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x. 35/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx).
2. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx povolení xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 6 xxxxxx, vybere xxxxxxxx xx xxxx 50 %, x na xxxx kratší než 10 xxx xx xxxx 100 Xx.
Xxxxxxx 39
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xx 200,-
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kč 150,-
x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrozemské xxxxxx Xx 100,-
x)Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkazu způsobilosti x vedení rekreačního xxxxxxxx pro plavbu xx xxxx Kč 300,-
Xxxxxxx 40
x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lodního xxxxxxxxx xxx plavidla xx vnitrozemské xxxxxx
- xxxx plavidla xx xxxxx 5 x xxxxxx xxx xxxxxx Kč 200,- s xxxxxxx Xx 300,-
- xxxx xxxxxxxx nad xxxxx 5 m xxx xxxxxx Xx 400,- x xxxxxxx Xx 500,-
- xxxxxxxx xxxxxxxx Kč 400,-
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx 15 t xxxxxx Xx 400,- x výtlaku xxx 15 x Xx 600,-
x) Xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx
- xx xxxxx 5 x xxxxxx Xx 300,-
- xxx 5 x délky Xx 500,-
d) Vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nákladů Xx 500,-
Zmocnění:
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx plavidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlášeno xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla x xxxx žadatele.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poplatek xx xxxxxxx plavidla xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx.
3. Za vydání xxxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17.
Xxxxxxx 41
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx individuální xxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxxx x povolení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx 400,-
b) Xxxxxxxxx typové dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plavidel Xx 600,-
x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx malého plavidla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx 600,-
e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx plovoucích xxxxxxxx xx xxxxxxx 15 x xxxxxx Kč 400,- x výtlaku xxx 15 x Xx 800,-
f) Xxxxxxxxx zvláštního povolení x xxxxxx Xx 400,-
x) Xxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 200,-
Xxxxxxxxxx:
Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkušební xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx správní orgán xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 42
x) Xxxxxx námořnické xxxxxx Kč 500,-
x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxx Xx 1500,-
- xxxxxxxxxx Xx 2000,-
- xxxxxxxx Kč 3000,-
x) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx způsobilosti) náhradou xx doklad xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xx 400,-
Položka 43
Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x
- xxxxxxx xxxxxx Xx 15000,-
- xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xx 30000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx o 30 %, xxx-xx x xxxx cisternové x lodě určené xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x 50 %, xxx-xx xxxxxxxx x osobní xxxxxxx xxxx (mimo xxxxxx).
Xxxxxxxx:
Námořní xxxxxx xx xxxxxxx loď xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx.
Xxxxxxx 44
Xxxxx xxxxxxx lodi z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxx, xxx-xx x
- xxxxxxx jachty Xx 2000,-
- xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xx 10000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx uvedená x xxxxxxx 43 xxx xxxxx obdobně.
Xxxxxxx 45
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx certifikátu xxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxx
- xxxxxxx jachty Xx 1000,-
- xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xx 2000,-
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listu Xx 1000,-
c) Xx změnu lodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x
- xxxxxxx xxxxxx Xx 1000,-
- ostatní xxxxxxx xxxx Xx 2500,-
Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxx všech xxxxxx xxx xxxxxx.
2. Poznámka xxxxxxx x xxxxxxx 43 xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 46
Vydání xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx (xxxxxx)10)
x) veřejných xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-
x) neveřejných xxxxxxxxxxxxx Xx 2000,-
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xx 1000,-
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 47
Xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (letištěm)10)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1500,-
b) xxxxxxxxxx mezinárodním Xx 1000,-
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 500,-
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 300,-
Položka 48
a) Xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx Xx 10000,-
b) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxxx Xx 8000,-
x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx Xx 5000,-
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx Xx 3000,-
Zmocnění:
Xxxxxxx orgán xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, popřípadě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) této xxxxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 49
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokladů xxx
- xxxxxxx, xxxxxxxxx Xx 1000,-
- xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ultralehká xxxxxxx Xx 500,-
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku Xxxxx republiky pro
- xxxxxxx, xxxxxxxxx Xx 200,-
- xxxxxxx, xxxxxx, vzducholodě, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 100,-
c) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx potvrzení, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 50,-
Xxxxxxx 50
x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx zahraničnímu leteckému xxxxxxxx v souvislosti x xxxx pravidelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 1000,-
b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy
- x českém jazyce Xx 300,-
- x xxxxx xxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 51
Xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxx
x) dopravního x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vzletové x xxxxxxxxxx dráhy
- xxxxxxxxxxxxx Xx 1000,-
- xxxxxxxxxxx Xx 1500,-
- xxxxxx X. xxxxxxxxx Xx 2500,-
- xxxxxx XX. xxxxxxxxx Xx 4000,-
- xxxxxx III. kategorie Xx 5000,-
x) xxxxxxxxxxx
- x xxxxxxxxxxx vzletovou x xxxxxxxxxx xxxxxx Xx 1000,-
- x xxxxxxxxxxx vzletovou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vzletovou x xxxxxxxxxx xxxxxx Kč 1200,-
- xx xxxxxxxxx vzletovou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x světelné zabezpečovací xxxxxxxx Xx 1400,-
- se zpevněnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x radionavigační xxxxxxxx Kč 1600,-
x) zemědělského xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Kč 1200,-
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzletovou x xxxxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx může, xx provedené změny xx xxxxxxx povolení x provozní způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obnovy, snížit xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xx 25 % sazby x přihlédnutím x xxxxxxxxxx úkonu.
Poznámka:
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxxxx poplatku.
Xxxxxxx 52
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxx x letišť
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
- x xxxxxx xxxxxx Xx 3000,-
- x více xxxxxxx Kč 5000,
x) sportovního, zemědělského xxxx vrtulníkového Kč 1000,-
c) xxxxxxxxxxxxxxx Xx 1000,-
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxx 53
a) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 200,-
x) Vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx letištního xxxx xxx
- xxxxxxx sloužící výhradně xxx lety XXX Xx 200,-
- xxxxxxx sloužící x xxx xxxx XXX Xx 400,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán s xxxxxxxxxxxx k náročnosti xxxxx sníží xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxx na 25 % sazby.
Poznámka:
Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) se nevybere xx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Položka 54
Xxxxxx Osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 5000,-
- xxxxxxx x xxxxxx Xx 3000,-
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 2500,-
- xxxxxxxxx xxxxxxx Kč 2000,-
Xxxxxxxx:
Xx vydání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxx jako xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Položka 55
x) Schválení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (sazba xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxx mající xxxx xx xxxx výkony x vlastnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx (sazba xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)
d) Xxxxxx Xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx bude xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx letové xxxxxxxxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)
x) Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)
X X X D E
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx 5000&xxxx;1500&xxxx;1500 - -
Xxxxxxx 8000&xxxx;2500&xxxx;2500&xxxx;200 -
Xxxxxxxxxxxx kluzáky x xxxxxxxxxx xxxxxxx10000&xxxx;3000&xxxx;3000&xxxx;200 -
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xx 5700 xx 20000&xxxx;5000&xxxx;5000&xxxx;500&xxxx;2000
Letouny x xxxxxxxxx xxx 5700 xx 50000&xxxx;15000&xxxx;15000&xxxx;1000&xxxx;5000
Xxxxxxx 56
a) Xxxxxx Xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx jiného státu (xxxxx poplatku pod xxxxxxxx F)
b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti (xxxxx xxxxxxxx pod písmenem X)
X G
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1000&xxxx;100
Xxxxxxx 3000&xxxx;300
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 3500 350
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 5700 xx 7000&xxxx;700
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx 5700 xx 15000&xxxx;1500
Zmocnění:
1. Správní xxxxx xxxxx poplatek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
2. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxx xxxxxxxx podle této xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Za xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxx písmene x) xxxx položky.
Xxxxxxx 57
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxx
- x xxxxxxx xxxxxxxx xx sazba xxxxxxxx pod xxxxxxxx X
- x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X
- x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxx písmenem X
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx změně xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vydání Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
- x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx X
- x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X
- u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X
x) Ověření způsobilosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
- x xxxxxxx jednotky je xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X
- x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx M
- x xxxxxxx energetické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X
Pohonné xxxxxxxx X X X
- pro zástavbu xx kluzáků a xxxxxxxxxxxx letounů 3000&xxxx;1500&xxxx;1500
- xxxxxxx 6000 3000 3000
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x proudové 10000&xxxx;5000&xxxx;5000
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx X X X
- xxxxx xxxxxxx xxxxxx 1000&xxxx;500&xxxx;500
- pevné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 2000&xxxx;1000&xxxx;1000
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3000 2000 2000
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5000&xxxx;3000&xxxx;3000
N O X
- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6000&xxxx;3000&xxxx;2000
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí motor x jeho xxxxxxxx x vrtulovou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 58
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) součástí xxxxxxxx xxxxxxx Kč 1000,-
b) palubní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx schvalování xxxxxxx Xx 4000,-
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xx 1000,-
x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx Xx 2000,-
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, radiolokačního) Kč 4000,-
x) pozemního xxxxxxxx pro měření xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx 2000,-
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xx 1000,-
x) systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xx 4000,-
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx pohybů xxxxxxx xx xxxx Xx 1000,-
j) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx pohybů xxxxxxx po xxxx Xx 4000,-
k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 4000,-
l) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro diagnostiku x xxxxxxxxxxxxx Xx 2000,-
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xx 2000,-
x) leteckého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xx 25000,-
x) zařízení xxx přepravu nákladů xx xxxxxx letadla Xx 500,-
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx draku xxxxxxx, která xxxx xxxx xx letovou xxxxxxxxxxx Xx 2000,-
x) xxxxxxxxx změny (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla 50 % x xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxxx
x) výrobku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx 80 % x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilosti
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 25 % xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx k) xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx orgán vybere xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Poplatek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
XXXX XXX
Položka 59
a) Vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx11) x činnosti xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx Xx 1000,-
b) Xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx11) a xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx Xx 1000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx skladu xxxxxxxx xxx povrchem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx v xxxxxxxxx dobývacího prostoru Xx 300,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxxx Xx 300,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 250,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxx stavby, xxxxxx(x) povoleno(a) x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx) Kč 300,-
x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxx xxxxxxx posudky x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx strojů, zařízení x xxxxxxx Xx 300,-
h) Xxxxxx xxxxxxxx x projektování xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx Xx 300,-
x) Xxxxxxxx x používání xxxx důlního stroje, xxxxxxxx, přístroje nebo xxxxxxx Xx 300,-
x) Rozhodnutí x xxxxxxxxx dobývacího prostoru Xx 1000,-
k) Xxxxxxxx uvádění xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx (§21 xxxx. 4 úplného znění xxxxxx x. 440/1992 Xx.). Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) této položky xx xxxx 50 %, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx.
Položka 60
Xxxxxx xxxxxxxx
- x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kč 2000,-
- k xxxxxxxx jaderných materiálů Xx 3000,-
- x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 3000,-
Xxxxxxx 61
a) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značky Xx 20,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobní značky Xx 200,-
c) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 40,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 400,-
Xxxxxxx 62
x) Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx kartelové dohody Xx 20000,-
b) Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody Xx 20000,-
x) Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nových xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Kč 20000,-
Xxxxxxxx:
Poplatníkem xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kartelové xxxxxx.
Xxxxxxx 63
Xx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podniků (xxxx) Xx 50000,-
Xxxxxxxx:
1. Poplatníkem xxxxx xxxx položky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxx §8 odst. 2 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 495/1992 Xx., platí xxx xxx x xxxxxxxxx, který získává xxxxxx xxxx faktickou xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 64
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx Xx 2000,-
Xxxxxxx 65
a) Xxxxxxx povolení x xxxxx dluhopisů 0,2 % x celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx 10000 Kč nejvíce 1000000 Xx
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kč 20000,-
x) Xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 0,2 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 10000 Kč xxxxxxx 100000 Xx
x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů x podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezen xxxxx xxxxxx prodeje Xx 50000,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Restituční xxxxxxxxxx fond, x. x., xxx-xx o xxxxxxx povolení x xxxxx xxxxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výstavby, modernizace x xxxxxxxxxxxx bytů.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx nebo Restituční xxxxxxxxxx xxxx a. x., xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx, x xx x tomto xxxxxxx
a) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 0,005 % x hodnoty xxxxx, xxxxxxx xx 1000 Xx, nejvíce xx 50000 Xx,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poplatek xxxxxxx xx 0,0025 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx 1000 Xx, xxxxxxx xx 25000 Xx.
2. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx sníží xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx ISIN12) nebo x přidělení xxxxxx XXXX12) při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papíru, x xx x xxxxx xxxxxxx
x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kuponové privatizaci xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1000 Xx,
x) x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, xx poplatek snižuje xx 5000 Xx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poplatek xxxxxxx xx 0,005 % x hodnoty xxxxx, xxxxxxx xx 1000 Xx, xxxxxxx na 50000 Xx,
d) x xxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na 0,0025 % x xxxxxxx xxxxx, nejméně xx 1000 Kč, xxxxxxx na 25000 Xx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx správní xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x spořitelny, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určenými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx
x) x listinných cenných xxxxxx se poplatek xxxxxxx xx 0,005 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx 1000 Xx, xxxxxxx xx 50000 Xx,
x) u zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx 0,0025 % x xxxxxxx emise, xxxxxxx xx 1000 Xx, xxxxxxx na 25000 Xx.
4. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx
a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx částku 1000 Xx,
b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxxxxxxxxxx fondů13) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 0.0025 % x xxxxxxx xxxxx, nejméně xx 1000 Kč, xxxxxxx xx 25000 Xx.
5. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sníží xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxx, x xx x tomto xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 0,005 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx 1000 Xx, nejvíce xx 50000 Xx,
x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 0,0025 % x xxxxxxx xxxxx, nejméně xx 1000 Kč, nejvíce xx 25000 Kč.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), vybere xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxx písmene x) x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx položce.
Xxxxxxx 66
x) Xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx14) x podnikání x pojišťovnictví Kč 50000,-
x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx14) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxxx podnikání, xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kč 20000,-
x) Podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 30000,-
x) Podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podílového fondu (xx xxxxx podílový xxxx) Xx 10000,-
x) Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 100000,-
f) Podání xxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xx 20000,-
g) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx pro obchodníka x cennými papíry (xxxxxxx) Xx 2000,-
x) Podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx Kč 50000,-
x) Podání žádosti x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 50000,-
x) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpomoci 0,5 % xx zaručené xxxxxx xxx podmínek xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Položka 67
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx Xx 5000,-
Xxxxxxx 68
a) Vydání xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx tisku15) Kč 2000,-
x) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx periodického xxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 69
a) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 100000,-
x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 30000,-
x) Xx provedené změny xxxxxxx licence k xxxxxxxxxxx vysílání Kč 20000,-
x) Xx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 6000,-
XXXX IV
Xxxxxxx 70
x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxx, průvozu nebo xxxxxx xxxxxx
- xx 1 xxx Xx 50,-
- xx hromadnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x krmiv a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nositelipůvodců xxxxx Kč 100,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k dovozu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
- xx 1 kus Xx 100,-
- xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx nositeli xxxxxxx xxxxx Xx 200,-
Xxxxxxx 71
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx oběhu veterinárních xxxxx x xxxxxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 72
Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přemísťování xxxxxx
- xx 3 kusů Xx 100,-
- xxx 3 xxxx Xx 300,-
Xxxxxxx 73
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 74
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xx 2000,-
x) Registrace xxxxxxx krmiva Xx 10000,-
Xxxxxxx 75
Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxxxx x nákupu plemeníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kč 2000,-
Xxxxxxx 76
Xxxxxx xxxxxxxx k plemenitbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x reprodukčnímu xxxxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxx 77
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx -xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx Xx 100,-
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Kč 300,-
Xxxxxxx 78
Vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx Kč 500,-
Xxxxxxx 79
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxx 80
Xxxxxxxxxxxxx osvědčení
x) xx xxxxxxx 5 xxx Xx 3000,-
x) za xxxxx 3 roky Xx 2000,-
x) za xxxxx xxxxx xxx Xx 800,-
Xxxxxxxx:
1. Poplatek xx xxxxxxx xxx let xxxxxxxxx šlechtitelského osvědčení xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx za xxxxx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Poplatky xx další xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 81
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 400,-
Xxxxxxx 82
Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kč 300,-
Xxxxxxx 83
Povolení x vývozu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, živočichů x xxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xx 1 xxx Kč 100,-
- xx xxxxxxxxx zásilku Xx 200,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou osvobozené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,16) že xxxxx xx dovoz xx v zájmu xxxxxxx xxxxxxx.
Položka 84
x) Xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxxx zahraničně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky 0,5 % x xxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx
b) Xx úřední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (dovozní xxxxxxx) a licence xx xxxxx vojenského xxxxxxxxx Xx 500,-
x) Za xxxxxx xxxxxxxx k uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xx 500,-
x) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxx xx zahraničí x xxxxx xxxxxxx x xxxx 0,1 % x hodnoty xxxxxxxxx
x) Za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx17) Xx 500,-
Zmocnění:
1. X xxxxxxx podání xxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sníží poplatek xxxxx písmene a) xxxx položky xx xxxxx 0,1 %,xxx-xx x vývozy oceli, xxxx x koksu.
Xxxxxxx 85
Vydání xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 600,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx vybere xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikací Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxx xx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx radiové vysílací xxxxxxx.
Položka 86
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx Xx 200,-
- xxxxxx xx 15 xxx Xx 50,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kč 50,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxx Xx 20,-
- xxxxx Xx 50,-
x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx x cestovním xxxxxxx (xx xxxxx xxxx) Xx 50,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dětem do 15 xxx.
Zmocnění:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydává-li xxxxxxxxx cestovní pas xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx této položky xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Za vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx 31.12.1997) náhradou za xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx zákona x. 216/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx omezena xx xxxx xxxx let, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx ve xxxx 50 %.
Xxxxxxx 87
x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu cizinci Xx 1000,-
x) Xxxxxxxxxxx platnosti Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince Xx 1000,-
x) Vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x humanitárního xxxxxx, xxxx xx-xx zachována xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatek xxxxx písmen x), x) x d) xxxx položky xx xx xxxx desetinásobku xxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx až xx porušení povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxxxx xxxxx písmene d) xxxx xxxxxxx o 50 %, xxxxxx-xx xxxxxxxx Průkaz x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
4. Xxxxxxx orgán xxxxx x 50 % xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx úřední, xxx kterém xx xxxxxxxx prodlouží platnost xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Položka 88
a) Xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1500,-
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-
Xxxxxxxxxx:
Od poplatků xx podle této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti
- do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost,
- x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx zvýšit xxxxx poplatku xx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b) xxxx xxxxxxx x přihlédnutím x délce xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
2. Správní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx cizinec vrácen xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky orgány xxxxxx xxxxx.
ČÁST X
Xxxxxxx 89
x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x jen xxxxxxxxxx 20 xxxxxx18) xxxxxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastrálním xxxxx Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za každých x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x xxxxxx písemných operátů x xxxxxxxxxx x xxxxxx katastrálním území Xx 100,-
x) Xxxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx X4 Xx 50,-
x) Xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za každý x xxx xxxxxxxx xxxxxx A4 Kč 100,-
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx očíslování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx katastru nemovitostí xx xxxxxxx x xxx započatých 20 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx stavu geometrického xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 100,-
f) Xxxxxx xxxxxx, opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx Xx 100,-
x) Vydání xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx každou x započatou stránku xxxxxxx xxxx číselné xxxxxxxxx formátu X4 xxxx vydání xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx i xxx xxxxxxxx formát A3 Xx 30,-
h) Xxxxxx xxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx listin x právních vztazích xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Kč 50,-
x) Xxxxxx srovnávacího xxxxxxxxx parcel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i jen xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 300,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavební úřady.
Xxxxxxxx:
1. Parcelou xxxxx xxxxxx a) x b) xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx stavba xx xxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx za xxxxx xxxx opis vložky xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx jazyce xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 90
Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx x výmazu xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx
a) xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx 500,-
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x podzástavním xxxxx x nemovitostem Xx 500,-
x) xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xx 300,-
x) smlouvy x xxxxxxx bytu x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx vlastnictví xx xxxxx xxx x xx xxxxx provozně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500,-
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vložení xxxxxxxxxxx xx základu kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kč 500,-
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx Xx 200,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 89 xxxxx xxx obdobně.
2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 136/1985 Xx., o xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx družstevní x individuální xxxxxx xxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnictví, xx xxxxx vyhlášky x. 74/1989 Xx., xxxxxxxx x. 73/1991 Xx. x vyhlášky č. 398/1992 Xx.
3. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx nemovitostí podle xxxxxx č. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Xx. x xxxxxx č. 264/1992 Xx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxx na xxxxx pozemku.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 91
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravce měřidel Xx 200,-
Xxxxxxx 92
Autorizace k xxxxxxxx xxxxxx Xx 1000,-
Položka 93
x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 150,-
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s přestupem xxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xx 150,-
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgány po xxxxxxxx xxxxx Xx 150,-
Xxxxxxx 94
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx, že vyvážené xxxxx je tuzemského xxxxxx Kč 50,-
Xxxxxxx 95
Xx xxxxxx závazné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx 350,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží.
XXXX VI
Osvobození x části XX
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx položek 98 xxxx. x), 102 xxxx. x), 105 xxxx. x), 109 xxxx. x) x 113 xxxx osvobozeny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx privatizačních projektů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx.6 x §16 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx XX
Poplatky xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 98 xxxx. x), 100 a xxxxxxx 103 xxxx. x).
Xxxxxxx 96
Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx - xx xxxxxx x xxx započatou stránku Xx 100,-
Xxxxxxx 97
x) Žádost
- o xxxxxxxxxxx xxxxx Xx 200,-
- x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty Xx 1000,-
b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx 500,-
c) Xxxxxx osvědčení x xxxxx přednosti (prioritní xxxxxx) Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x složení xxxxx19) xx xxxx 2500 Xx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx rozkladu xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx
Položka 98
x) Xxxxxx přihlášky xxxxxxxx Xx 1200,-
- pokud xx (xxxx) přihlašovatelem(-li) výlučně xxxxxxx(x) Xx 600,-
x) Žádost
- x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtou Xx 800,-
- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Kč 600,-
- x xxxxx xxxxxxx původce nebo xxxxxxxxxxxxxx vynálezu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx 300,-
- x xxxxx změny xxxxx, xxxxxxxx - názvu, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx původce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce - xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xx 100,-
- x utajení nebo xxxxxxxxx vynálezu Xx 500,-
- x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx rejstříku Xx 200,-
- x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Kč 5000,-
- x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxx Xx 2000,-
- x xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xx 100,-
x) Xxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 3000,-
- za 11. x každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx 500,-
d) Xxxxxx xxxxxxxxx listiny xx xxxxxxx
- 10 stran xxxxxxxxxx Xx 1600,-
- xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xx 200,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odtajnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx.
Položka 99
x) Xxxxxx x xxxxxx, zda technické xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xx 5000,-
b) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
Podmínkou xxxxxxxxxx návrhu je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx položky x xxxxxxx xxxxx19) xx xxxx 2500 Xx, xxxxx xx x xxxx xxxx vrací, xx-xx podání xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 100
Xx udržování xxxxxxx x platnosti
x) xx prvních pět xxx Kč 7000,-
x) xx šestý xx xxxx xxx (xx každý rok) Xx 2000,-
x) xx xxxxxx xxx x každý xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) zvyšuje ročně xxxx x Xx 1000,-
Poznámky:
1.
x) Poplatek za xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx nejdéle do xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
x) Poplatek za xxxxx x každý xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 1 xxxx. x) prošla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poplatky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xxxx. a).
3. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtách uvedených xxx xxxx 1 x 2, je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx šesti xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvyšuje xx xxxxxxxxxxx.
4. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x poloviční výši.
Xxxxxxx 101
Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 1500,-
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 102
a) Xxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxx Kč 1000,-
- pokud xx (xxxx) přihlašovatelem(-li) výlučně xxxxxxx(x) Kč 500,-
x) Xxxxxx
- x xxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Kč 500,-
- x xxxxxxx xxxxxxx přihlášky xx xxxxxx přihlašovatele xxxx xxxxxxx užitného xxxxx xx xxxxxx majitele Xx 600,-
- x zápis xxxxxxx xxxxxxx, přihlašovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru Xx 300,-
- x xxxxx změny xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx přihlašovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zástupce xx každou přihlášku xxxx xxxxx užitného xxxxx Xx100,-
- x zápis xxxxxxx x užitnému xxxxx xx rejstříku Xx 200,-
- x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Kč 5000,-
- o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xx 100,-
Xxxxxxx 103
a) Žádost x určení, zda xxxxxxxxx řešení spadá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx 5000,-
x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx Xx 500,-
c) Xx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx 2500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxx c) xxxx položky se xxxxxx poplatek za xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru. Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx je xxx, xxx neměl x xxxxxx xxxxxx. Xxx částečném xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx xxxx účastníky řízení Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 104
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx užitného vzoru
- poprvé x xxx xxxx Xx 3000,-
- xxxxxxx x xxx xxxx Xx 6000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx osvědčení.
2. Nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx xxxxx xxx zaplatit ještě x další xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx vzory
Xxxxxxx 105
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 1000,-
- xxxxx xx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(-xx) xxxxxxx xxxxxxx(-x) Kč 500,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 1000,-
- xxxxx xx (jsou) xxxxxxxxxxxxxxx(-xx) xxxxxxx původce(-i) Xx 500,-
- xx každé další xxxxxxxx vnější xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xx100,-
- xxxxx xx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(-xx) xxxxxxx původce(-i) Xx 50,-
x) Xxxxxx
- x xxxxx převodu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majitele Xx 600,-
- x xxxxx dalšího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru Kč 300,-
- x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xxxxx, bydliště-sídla xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Kč 100,-
- x xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxxxx vzorů Kč 200,-
Xxxxxxx 106
x) Xxxxxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 3000,-
x) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru x xxxxxxxxx Kč 500,-
- za xxxxx xxxxx xxxxxxxx vnější xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xx 100,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx mimo poplatek xxxxxxxxx podle písmene x) této položky x xxxxxxx xxxxx19) xx xxxx 2500 Xx, xxxxx xx x plné výši xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx oprávněné.
Xxxxxxx 107
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
- xxxxxx o pět xxxx Xx 2000,-
- podruhé o xxx roků Xx 3000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xx xxxxxxxxx lhůtě, je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx měsíců. X tomto xxxxxxx xx poplatek xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Položka 108
a) Xxxxxx x xxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx vzoru do xxxxxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxxx známky x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx 109
a) Xxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx ochranné známky xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx 3000,-
- xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxx tříd xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx 3500,-
- xx každou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx tři třídy Xx 300,-
x) Xxxxxx
- x xxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxxx Xx 2000,-
- o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 2500,-
- x xxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx měsíců
xx xxxxxx xxxx Xx 3000,-
- x obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx známky, xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxx
od xxxxxx xxxx Xx 3500,-
- x zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xx 600,-
- x xxxxx licence x xxxxxxxx známce xx xxxxxxxxx Kč 500,-
- x xxxxxxxxxx ochranné známky xx proslulou Kč 20000,-
- x xxxxx x ochranné xxxxxx, x xxxxx xxxxx, příjmení-názvu, xxxxxxxx-xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb, x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranné známky, xx-xx xxxxxx xxx x xxxxx úkon Xx 500,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 1000,-
x) Xxxxx na výmaz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xx 600,-
x) Žádost
- x xxxxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxx Kč 1500,-
- x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známky Xx 1500,-
- x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx mezinárodního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 1000,-
- x xxxxxx mezinárodně zapsané xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, příjmení - xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx majitele xxxxxxxxxxx zapsané xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známky, je-li xxxxxx jen o xxxxx xxxx Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxx poplatek zaplacený xxxxx xxxxxxx d) xxxx položky x xxxxxxx xxxxx19) xx xxxx 2500 Xx, xxxxx se x xxxx výši xxxxx, xx-xx podání xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 110
x) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 2000,-
b) Žádost
- x xxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxx xxxxxx Kč 2000,-
- x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xxxxx, xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx, xx-xx žádáno xxx x xxxxx xxxx Xx 100,-
- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 500,-
x) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 109 xxxx. x) x položky 110 písm. x) xxxx vybírány za xxxxx prováděné xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obchodních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx původu a xxxxxx mezinárodního zápisu x Mezinárodního úřadu Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx 111
Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx Xx 5000,-
Xxxxxxx 112
Návrh xx výmaz topografie xxxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx Kč 4000,-
Xxxxxxx 113
Žádost
- x zápis xxxxx jména, xxxxxxxx - názvu, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xx 100,-
- x zápis xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xx 600,-
- x zápis xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xx 200,-
- x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx Kč 5000,-
XXXX XXX
Konzulární xxxxxxxx
Zmocnění x xxxxx VII
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvýšit xxxxx xxxxxxxx vyměřovaných a xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelskými xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx české měny. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxx cizinců x xxxxxxx 34 x 88.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx části xxxxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx poplatku x náhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx XXX
Poplatky podle xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx x vybírají Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x zastupitelské úřady.
Xxxxxxx 114
1. Xxxxxxx xxxxxxx víza
x) vstupního, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx 600,-
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kč 900,-
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx Xx 1400,-
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průjezdního s xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx Xx 2500,-
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na 12 xxxxxx Xx 3500,-
2. Xxxxxxxxxxx platností xxxx 50 % xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx diplomatických, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osobám.
Xxxxxxxx:
1. Xxx-xx x přednostní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státem, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.
Xxxxxxx 115
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 3000,-
Xxxxxxxxxx:
Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx jsou osvobozeni xxxxx xxxxxx zdržující xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 116
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zastupitelského xxxxx Xx 750,-
Poznámka:
Xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx úkon zpoplatněn xxxxx jiných položek xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 117
Vybrání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx. x xxxxxxxx požitků xx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x dědictví (xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, vymáhání x xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx (ceny) xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx 4 % xxxxxxx Kč 150,-
Xxxxxxxx:
1. Pokud xx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx, vyměří se xxxxxxxx za podání xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.
2. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x honorář xxxxxxxx xxxxxxxx.
Položka 118
Úřední xxxxxxx
- xxxxx, cenných xxxxxx, vkladních knížek x jiných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx každý xxx 1 %, xxxxxxx Xx 200,-
- xxxxxx nebo xxxxx xx každý xxx Xx 200,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 119
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx smluv, xxxxxx xxxx. Xx 600,-
x) Xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxx xxxxxxx Xx 300,-
Položka 120
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Kč 150,-
Xxxxxxx 121
a) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx stejnopisu za xxxxx podpis Xx 250,-
x) Xxxxxxx xxxxxx úředních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) Kč 600,-
x) Xxxxxxx úředních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx Xx 100,-
Xxxxxxxx:
Xxx-xx x ověření xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Xxxxxxxx matriky x Xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) x xxxxxxxxx výši.
Xxxxxxx 122
a) Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx Xx 250,-
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx předloženého opisu (xxxxxxxxx) Xx 250,-
x) Xxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 250,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx každou i xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyberou x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o doklad xxxxxx x zápisu xxxxxxxx události x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx spisového materiálu
x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 600,-
x) x jazyka xxxxxxx xx každou x xxxxxxxxx stránku Kč 650,-
x) x xxxxxxx xxxxxx jazyka xx xxxxxxx za xxxxxx x započatou xxxxxxx Xx 1000,-
x) z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, korejského x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx znak Xx 30,-
x) do xxxxxx xxxxxxxx, japonského, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jazyků xx xxxxx slovní xxxx Xx 30,-
Xxxxxxx 124
x) Za xxxxxxxxx matriční xxxxxx Xx 300,-
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx matričního xxxxxxx a jeho xxxxxxx Xx 700,-
Xxxxxxxx:
Poplatek podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 125
Xx xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xx 100,-
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx Xx 750,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 měsíce xx nabytí právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprava xxxxx osvojených dětí xxxx změna, xxxxxx xx nutno provést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx.
3. Od xxxxxxxx je osvobozena xxxxx jména x xxxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí xx společné xxxxxxxx xx xxxxxx jeden xxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxx a) této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní rodinné xxxx na příjmení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx příjmení xxxxxxxxx xxx xxxxxx vlastní xxxx, xxxxx opatrovníky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sourozenci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx 126
Xxxxxx xxxxx, výpisu xxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xx 150,-
Xxxxxxx 127
Xx xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx manželství x xxxxxx Kč 300,-
Xxxxxxx 128
x) Xxxxxx cestovního xxxx Xx 750,-
- xxxxxx xx 15 xxx Xx 250,-
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx) x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xx 250,-
c) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx Xx 150,-
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu) x xxxxx xx Xxxxx republiky x xxxx Kč 50,-
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx vydání diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx:
Správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby, xxxxxx-xx cestovní doklad xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 129
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x návratu xx Xxxxx republiky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice Xx 75,-
Xxxxxxx 130
Xxxxxx potvrzení x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanic Xx 600,-
Xxxxxxxx:
Poplatek xxxxx této položky xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx povolujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přechovávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 131
Potvrzení nebo xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx Xx 150,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxx x xxx uváděné.
Xxxxxxx 132
a) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx občanství Kč 150,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xx 300,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanství xxxxx xxxxxx č.88/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x nabývání x pozbývání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství.
Položka 133
Propuštění ze xxxxxxxx svazku Xxxxx xxxxxxxxx Kč 3000,-
Xxxxxxxx:
Poplatek xx xxxxxxxxxx dětí xx xxxx xx 15 xxx ze xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx vybere xx xxxx 50 % xxxxx.
Xxxxxxx 134
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, průvozu xxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx Xx 500,-
x) xxxxxxxx Xx 100,-
Osvobození:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxx do Xxxxx republiky xx xxxxxxx nebo se xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx střelba.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozena xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 135
x) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (deník xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx) Xx 200,-
x) Xx potvrzení xxxxxx o nalodění x vylodění x xxxxxx posádky Kč 200,-
x) Xx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx knížce Xx 100,-
x) x xxxxxxxxx námořního xxxxxxxx Xx 600,-
x) Za vystavení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx Xx 2000,-
Poznámka:
Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jen jednou, x to xxx xxxxxx xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 136
Xx podání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-
Xxxxxxx 137
Xx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Xxxxxxxx matriky v Xxxx Xx 200,-
XXXXXXXX X XXXXXXXXX
XXXX X
Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1
Nahlédnutí xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2
Xxxxx, ověření, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 3 - 6, 10
Xxxxxx xxxxxxxxx 7 - 9
Xxxxx xxxxx 11
Xxxxxxxxxx 12, 13
Lovecký xxxxxx 14
Xxxxxxxx lístek 15
Xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 16
Xxxxxxxx xxxxxxx 17
Xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx 18 - 22
Xxxxxxx x hrací xxxxxxxxx 23, 24
Xxxxxxxxx k podnikání 25 - 27
XXXX XX
Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, řidičské xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx 28 - 38
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 39 - 58
XXXX III
Xxxxxxxx činnost 59 - 60
Puncovnictví 61
Xxxxxx před Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx 62 - 64
Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, povolení v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx obchod s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 65 - 67
Xxxxxxxxxx xxxx, licence xx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx 68, 69
XXXX XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 - 78
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plemen xxxxxx 79 - 83
Xxxxxxx v zahraničním xxxxxxx 84
Radiové xxxxxxx 85
Cestovní xxxxxxx, pobyt xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx 86 - 88
XXXX V
Xxxxxxx nemovitostí 89, 90
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx 91, 92
Xxxxx xxxxxx 93 - 95
XXXX XX
Řízení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 96 - 113
XXXX XXX
Konzulární xxxxxxxx 114 - 137
1) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 13/1992 Xx., celní xxxxx.
2) §1 xxxx. 3 zákona x. 123/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 116/1985 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Československé socialistické xxxxxxxxx.
4) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 75/1957 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech.
5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx x. 117/1991 Sb., o xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 68/1979 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x .118/1990 Xx.
7) §39 xxxx. 4 xxxxxx x. 68/1979 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §13 odst. 2 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §36 zákona x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon x. 47/1956 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §92 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) Xxxxxxxx xxxxx XX x. 222/1993 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14) Xxxxx XXX x. 185/1991 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx.
15) Zákon x. 81/1966 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředcích, xx xxxxx zákona č. 86/1990 Xx.
16) Xxxxx ČNR x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX x. 347/1992 Xx.
17) Xxxxx x. 547/1990 Xx., x nakládání s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a x jejich xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx x. 126/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných práv x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxx č. 277/1993 Sb.
19) Xxxxxxxxx předsedy Federálního xxxxx xxx vynálezy x. 456/X xx xxx 3.6.1992.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 85/94 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.1994
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.