Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.1998 do 31.12.2000.


Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

222/94 Sb.

ČÁST I. Obecná část
Předmět zákona §1
Předmět podnikání §2
Autorizace §3
Podmínky udělení autorizace §4
Odpovědný zástupce §5
Žádost o autorizaci §6
Udělení autorizace §7
Zánik autorizace §8
Povinnosti a práva držitele autorizace §9
Povinnost veřejné služby §10
Státní regulace §11
Stav nouze §12
Dispečinky §13
Kontrola podnikání v energetických odvětvích §14
ČÁST II. Zvláštní část
HLAVA 1. Elektroenergetika
Dodávka elektřiny §15
Elektrická přípojka §16
Měření §17
Výkup elektřiny §18
Ochranná pásma §19
Přeložky rozvodných zařízení §20
Styk rozvodných zařízení s jinými zařízeními §21
Neoprávněný odběr elektřiny §22
HLAVA 2. Plynárenství
Dodávka plynu §23
Plynovodní přípojka §24
Měření §25
Ochranná pásma §26
Bezpečnostní pásma §27
Přeložky rozvodných zařízení §28
Neoprávněný odběr §29
HLAVA 3. Teplárenství
Dodávka tepla §30
Teplovodní přípojka §31
Měření §32
Výkup tepla §33
Ochranná pásma §34
Přeložky rozvodných zařízení §35
Neoprávněný odběr tepla §36
ČÁST III. Státní energetická inspekce §37
Působnost inspekce §38
Pokuty §39
Lhůty pro ukládání pokut §40
Výnosy pokut §41 §42 §43 §44
ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Společná a přechodná ustanovení §45
Závěrečné ustanovení §46
Účinnost §47
XXXX X
XXXXXX ČÁST
§1
Xxxxxxx zákona
Tento xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či právnických xxxx x xxx xxxxxxx, a výkon xxxxxx správy na xxxxx úseku.
§2
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxxxx, uskladňování, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na 25 xxx, x xx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxx mu xxxx autorizace xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxx autorizace
(1) Xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx fyzické osobě xx
x) dosažení xxxx 21 xxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5.
(2) Xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
a) xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx či právnická xxxxx, která xxxx x xxxxxxx autorizace, xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxx čin, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx způsobilostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx praxe x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technického směru x xxxxxxxxx x xxxx xxxx praxe x xxxxx, u xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výkonu 1 XX xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energetických xxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Státního úřadu xxx jadernou xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmu.
§5
Odpovědný xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx xx výrobu xx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xx řádný xxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Odpovědný zástupce xxxx xxxxxxxx podmínky xxx udělení autorizace xxxxx §4 xxxx. 1.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx vždy xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxx xxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby.
(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx bude autorizovanou xxxxxxx vykonávat.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizace registruje xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxxxxx.
§6
Žádost x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zástupce x xxxxx xx jeho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxxx.
(2) Písemná xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxx xxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podnikání, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx,
c) identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx podnikání.
(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx připojí
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x rejstříku trestů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zástupce ne xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti,
x) xxxxxx o xxxxxx závěrce, xxxxx xxxx starší než xxxx měsíců od xxxxxx žádosti x x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx již xxxxxxxxx, xx ověřena xxxxxxxxx.
§7
Udělení xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxx udělení xxxxx §4.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, pokud x této lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxx autorizace xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx jméno xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx uděluje,
x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxx vymezené xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxx xxxxxx autorizované činnosti xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx odpovědného zástupce xxxxx §5 xxxx. 4 nebo xxxxx §5 xxxx. 6.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxx smrtí xxxx prohlášením xx xxxxxxx,
x) výmazem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx konkurzu, zamítnutím xxxxxx na prohlášení xxxxxxxx pro nedostatek xxxxxxx,
d) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx životního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx životy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx nezahájil výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x to písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nemá, prokáže-li, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli a xxxxx není x xx xxxxxxxxx silami xxxxxxxx.
§9
Povinnosti x xxxxx držitele xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 1) xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx normami.
(3) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxx, xxxxx je xx technicko-ekonomicky xxxxx, xxxxxxx x každou xxxxxxxx xx právnickou xxxxxx, která x xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto případech:
x) xxx bezprostředním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxx stavech nouze xxxxx §12 odst. 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zamezujících xxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxx, údržbových x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxx xxxxxxxxx nutných xxxxxxxxxx manipulací, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxx, u xxxxx xx 48 xxxxx x x xxxxx xx 16 xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx životy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx odběratel xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx učiněna xxxxxxxx technická opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxx dispečinku xxxxx §13 xxxx. 8.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxx xxxxxxx obnovit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 je xxxxx na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobu xx xxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx,
x) k prověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xx povinen poskytovat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvodných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxx.
(10) Do tří xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 MW x soustav xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 10 MW.
(11) Xxxxxxxxx xx xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxx x stavebním xxxxxxxxx zřizovat x xxxxxxxxxx na cizích xxxxxxxxxxxxx liniová rozvodná xxxxxxxx, podpěrné body, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nich xxxxxx, xxxxx je jejich xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a vjíždět xx xxxx nemovitosti x souvislosti se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rozvodných xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x oklešťovat xxxxxxxx x xxxx porosty xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz rozvodných xxxxxxxx v případech, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastník či xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, plynárenské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vstupovat x xxxxxxx se xxxxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx drah, xxxxx x vstupovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,
x) xxx stavech xxxxx xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx pozemky jim xxxxxxx. Xx skončení xxxxx je povinen xxxxx pozemky xx xxxxxxxxxxx stavu.
(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti v xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxxxxxxx újma xxxx xx-xx omezen x obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu. Xxxxx na tuto xxxxxxx xx nutno xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx způsobil xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx x tom vlastník xxxx xxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx majetkové újmy xxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(14) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx proto, xx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dohodě x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 11 písm. a).
§10
Povinnost xxxxxxx služby
(1) Xxxxxxxx službou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nad xxxxx vymezený x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X případě naléhavé xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) Prokazatelná xxxxxx, xxxxxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Držitelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx jediným xxxxxxxxxx orgánem k xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x tepla Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2)
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právo
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxx své xxxxxxxx dozvědí. 3)
(7) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Stav xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepla xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
a) živelních xxxxxxxx,
x) opatření xxxxxxxx orgánů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx energie,
x) dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxx energie,
e) xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxxxxxxxx činu.
(2) Xxx stavech xxxxx xxxx držitelé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podřídit se xxxxxxx spotřeby. Rozsah x způsob omezení xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxx-xx xx xxxx xxxxx určité xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxx likvidaci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx nouze x xxxxxxxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxxxx nebo plynem, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx jejich výrobu x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, povinni podílet xx xx odstranění xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx autorizace xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Postup xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx mezi xxxxxx a potřebou xxxxxxx x bezpečný x spolehlivý provoz xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx soustavou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxx elektrických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systém xxxxxx, zabezpečovací x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxx výrobu x xxxxxx xxxxx, podzemních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx pro činnost xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx systémů.
(4) Xxxxxxxxxx, kteří provozují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx 0,3 XXx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx úsek xxxxxxxxxxxx xx plynárenské xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu nad 50 MW na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenské xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozvodných zařízeních x xxx stavech xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvětví,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 50 XX, rozvodných xxxxxxxx x xxxxxxxx úrovni 400 kV x 220 xX x xxxxxxxxx rozvodných zařízení 110 xX,
d) xxxxxx využívání xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxx xxx 4 XXx x xxxxxxxxx rozvodných zařízení x xxxxxxx xxxxxx xxx 2,5 MPa xxxxxx podzemních zásobníků xxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dispečerské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upraví xxxxxxxx xxxxxxx soustav x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustavách xx xxxxxxx xxxxxxx x xx stavech xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dispečerskými řády.
(9) Xxxxxxxx autorizace xxx výrobu a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x energetických odvětvích xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx.
XXXX XX
XXXXXXXX XXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXX
§15
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojku a xxxxxxx elektrické xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx normami x xxxxxxxx předpisy xx xxxxx bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx místa, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx.
(2) O dodávce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odběratelem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvu,která musí xxxxxxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), a xx x pro xxxxx xxxxx,
b) cenu x xxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záloh, 5)
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx elektřiny včetně xxxxxxxx dodavatele x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx odběrového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx ze sítí xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx je povinen
x) zajisit, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dodávané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxx, měřicí a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx induktivního xxxxxxx 0,95-1,0, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastního zdroje, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx prováděny žádné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx nepřipojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odběrné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x právním předpisům xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Odběratel xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx elektrické zařízení xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx technickým normám x právním předpisům xx úseku bezpečnosti xxxxx, x poskytovat xxxxxxxxx údaje x xxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx rozvoje, jsou xxxxxxxxx připojených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx upravit xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x spotřebiče xxx, xxx xxxxxxxxxx uvedeným xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odbočením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx stanici xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odbočením xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx stanice od xxxxxxxxxx xxxx kabelového xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napětí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx vedení hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx odběratelově xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx či v xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umístěným xx xxxx nemovitosti. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Není-li xx odběratelově xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxx skříň, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na svorkách xxxxxxxx xxxxxxx odběrného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skříni xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxxxxx stanici. Xxxxxxx xxxxxxxxx x kabelové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xx zřízení elektrické xxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx prospěch xxxx zřízena, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro odběry xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx 30 x hradí xxxxxxxxx, přistoupí-li odběratel xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřízení xxxxxxxx přípojky.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxx, údržbu x xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx příčinou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx poškození xxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xx její xxxxxxxx požádá.
§17
Xxxxxx
(1) Odběr xxxxxxxxx xxxx x účtuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxxx odběrateli xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxxx. Měřicí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xx-xx odběratel pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx měřicím xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx odběratelovy xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx měřicí xxxxxxxx xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxx vyměnit. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zařízení nezbytnou xxxxxxxxxx.
(3) Je-li xx měřicím zařízení xxxxxxxx závada, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přezkoušením x xxxxxxx dodavatel. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxx zařízení zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dodavatel xx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologické xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x připojením xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx vlastník xxxxxx zařízení.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx dodavatel.
(4) Xxxx vykupované xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx cenové xxxxxxxx. 5)
§19
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny (xxxx jen "výrobní xxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chráněna xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určený x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vodorovné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx každou xxxxxx
a) x xxxxxx xxx 1 xX xx 35 xX xxxxxx 7 x,
x) x xxxxxx xxx 35 xX xx 110 xX včetně 12 x,
x) u xxxxxx nad 110 xX do 220 xX včetně 15 x,
x) x xxxxxx xxx 220 xX xx 400 xX včetně 20 x,
e) x xxxxxx nad 400 xX 30 x.
(5) V lesních xxxxxxxxx xxxx vlastníci x xxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx udržovat xxxxx xxxx pozemků x xxxxx 4 x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) V xxxxxxxxx xxxxx venkovního xxxxxx xx zakázáno
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x uskladňovat xxxxxxx xxxx výbušné xxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx 3 x,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx osob.
(7) Xxxxxxxx pásmo podzemního xxxxxx xx 110 xX xxxxxx a xxxxxx řídicí, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x xx xxxx stranách xxxxxxxx kabelu, xxx 110 xX xxxx 3 m xx xxxx stranách krajního xxxxxx.
(8) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx bez xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx podobná zařízení x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozu,
x) xxxxxxxxx xxxxxx porosty x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nad 3 x.
(9) Ochranné xxxxx elektrické xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 x xxxxx na xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(10) X ochranném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znesnadňující její xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx napájená xxxxxxxxxxxxx proudem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provést opatření x xxxxxx xxxxxxx.
(12) X xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10.
(13) Xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení zajišťuje xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemění.
§21
Xxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx zařízeními
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, drahami a xxxxxx zařízeními xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provádět xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x zabezpečení spolehlivosti x bezpečnosti jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx udržování.
§22
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) odběr xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xx xxxxx zařízení, xxxxxx prochází neměřená xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx měřicím xxxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxx odběratele xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxx xxxxx
(1) Dodavatel xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
a) xx zřízenou plynovodní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx připojení xxxxxxxxx dodavatelem,
c) xx souhlas vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodavatel x xxxxxxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxx, která musí xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxxx průběh xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), x to i xxx stavy xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx platby xx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx,
c) dohodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx zemní plyn, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, butan x xxxxxx směsi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx plynové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx stavu, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plyn, nesmí xxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx havárie.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech dodavatele xxxxxxxxx s připojením x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou.
(9) Xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx prováděné v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx náklad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrná xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnám.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Plynovodní xxxxxxxx začíná odbočením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx plynové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx plynovodní xxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx uhradil xxxxxxx xx její xxxxxxx.
(4) Vlastník xxxxxxxxxx přípojky xx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx, údržbu x xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx majetku xxxx.
(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přípojku provozovat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxx vlastník xxxxxx.
§25
Xxxxxx
(1) Odběr xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx (xxxx jen "plynoměr"), xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx náklad xxxxx, xxxxxx, udržuje a xxxxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zjistí-li xx xxxxxxxxx závadu, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxxxxxx. Odběratel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx nezbytnou součinnost.
(3) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx náklady spojené x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx závada xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jakýkoliv xxxxx xx xxxxxxxxx xxx souhlasu jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chráněna xxxxxxxxxx pásmy.
(2) Xxxxxxxxxxxxx zařízeními se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezený vodorovnou xxxxxxxxxxx xx půdorysu xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, určený x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx
200 mm xxxxxx 4 m,
b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
200 xx xx 500 mm včetně 8 x,
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx
500 xx 12 x,
x) x nízkotlakých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx, xxxxx xx rozvádějí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x,
e) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 m.
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, vodních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, které xxxxx ovlivnit stabilitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx ministerstvo stanovit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 200 x.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného plynárenského xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a uživatelé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zamezení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, zdraví a xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx pásmem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdáleností xx xxxxxxxx plynového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx obrys.
(3) Xxxxxxxxx zařízeními xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xx výrobu x úpravu plynu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Zřizovat xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze pouze x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx plynového zařízení.
(5) Rozsah bezpečnostních xxxxx je xxxxxx x příloze tohoto xxxxxx.
§28
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx přeložky vyvolal.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxx bez xxxxxxxx smlouvy nebo x rozporu x xxxxxxxxx smlouvou,
x) xxxxx bez plynoměru xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx menší xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x plynoměrem, xxxxx nepřipojil dodavatel xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX III
XXXXXXXXXXXX
§30
Dodávka xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx objektu, xxxxx
x) xx zřízenou xxxxxxxxxx přípojku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy na xxxxx bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelem.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx dodavatele x xxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxx tepla uzavírá xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx každé xxxxxxx místo písemnou xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxx x časový xxxxxx odběru xxxxx (xxxx xxx "odběrový xxxxxxx"),
b) xxxx x způsob xxxxxx xx odebrané teplo xxxxxx záloh,
c) xxxxxx x způsobu xxxxxx odebraného xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx teplé xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx držitele autorizace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx více odběrných xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla i xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx připojené xx rozvod xxxxx xxxx na tepelnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx v souboru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdroj, xxxxx xx propojen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx autorizace.
(7) Xxxxxxxxx xx podílí xxxxx xxxx odebíraného xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a zajištěním xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou.
(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, prováděné v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x v zájmu xxxxxxxxxxx rozvoje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xx svůj náklad xx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx vyhovovaly xxxxxxxx xxxxxx.
§31
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odbočením xx xxxxxxx tepla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením.
(2) Opravy x xxxxxx xxxxxxxxxx přípojky xxxxxxxxx její xxxxxxxx.
(3) Držitel autorizace xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx o xx její xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Náklady xx zřízení přípojky xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx autorizace xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§32
Xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odběrateli xx xxxx náklad xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x pravidelně ověřuje xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx autorizace je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx vadné, xxxxxxx. Odběratel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Je-li xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zjištěna, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měřicího xxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§33
Xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx technické xxxxxxxx xx rozvod tepla, xx povinen xxxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxx odběratele.
(3) Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§34
Ochranná xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx osob.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je vymezena xxxxxxxx rovinami vedenými xx xxxx stranách xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zařízení, xxxxx xxxx 2,5 m.
(3) U výměníkových xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx teplonosného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 x kolmo na xxxxxxx xxxxxx stanic.
(4) Stavební činnosti x úpravy terénu x ochranných xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx bezpečný xxxxxx x xxxxxx zařízení xxx xxxxxx či xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ochranné xxxxx se nevymezuje. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxxx.
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx změna xxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastník xx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx přeložky xxxxxxx.
(3) Vlastnictví rozvodného xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx nemění.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx odběrem xxxxx xx
x) odběr xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x uzavřenou xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx měřicí xxxxxxxx, xxxxx v důsledku xxxxxx odběratele xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx zařízením přemístěným xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx zařízením, xx němž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci.
(2) Xxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.
ČÁST III
XXXXXX XXXXXXXXXXX INSPEKCE
§37
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce (xxxx xxx "inspekce") xx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu. Člení xx xx ústřední xxxxxxxxxxx a územní xxxxxxxxxxxx. Inspekce je xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx průmyslu a xxxxxxx. V čele xxxxxxxx inspektorátu xx xxxxxxx, kterého jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze.
§38
Působnost xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Inspekce kontroluje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx.
§39
Pokuty
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50 xxx. Kč xx
x) xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dodávkách xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 4,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx obnovit xxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k jejímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 4 x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 8,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, §23 xxxx. 1 a §30 xxxx. 1,
x) xxxxxxxx povinnosti vykupovat xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 x xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1,
k) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochranném a xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x §19, 26, 27 a 34.
(2) Kontrolovaným xxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 XX xxxx xxxxx xx 3 XX, xxx uložit xxxxxx xx xx 1 xxx. Kč.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxxxx až do xxxx 50 mil. Xx za
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podřídit xx omezení spotřeby xxxxx §9 xxxx. 4 x xxx xxxxxxx nouze xxxxx §12 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 4,
x) porušení xxxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxx §17 odst. 4, do xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 a měřidla xxxxx podle §32 xxxx. 4,
e) xxxxxxxx xxxxxx provádět x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19, 26, 27 x 34,
f) neoprávněný xxxxx až do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemá xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 5 xxx. Xx.
(5) X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 100000 Xx.
(6) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx provádět v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x §19, 26, 27 x 34 xx xxxx 50 xxx. Xx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§40
Xxxxx xxx xxxxxxxx pokut
Xxxxxx xxx xxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§41
Xxxxxx xxxxx
Pokuty jsou xxxxxxx státního rozpočtu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§42
Xxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 x 3 v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx tyto orgány x xxxxxxx x xxxxxxxx dohodnutým x xxxxxxxxxxxxx.
§43
Xx xxxxxx x ukládání xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx 6) x tím, xx x odvolání xxxxx xxxxxx uložení ředitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx ředitel xxxxxxxx, x odvolání xxxxx xxxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.
§44
Práva x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x. 88/1987 Xx., o státní xxxxxxxxxxx inspekci, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
ČÁST XX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§45
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx rozhodování x právech x xxxxxxxxxxxx fyzických xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx či právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x energetických odvětvích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx podnikat.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx jejich užívání, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Při změně xxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §38, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 29, 30, 32 x 36 x xx xxxxxxxxx způsobu x xxxx náhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 5 x §26 xxxx. 7.

§46
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxx č. 79/1957 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2. Xxxxx č. 67/1960 Sb., x xxxxxx, rozvodu x využití xxxxxxx xxxxx (plynárenský zákon).
3. Xxxxx č. 88/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxx č. 89/1987 Sb., o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
5. Vládní xxxxxxxx č. 80/1957 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 79/1957 Xx., x výrobě, xxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny (xxxxxxxxxxxx zákon).
6. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx energetiky č. 9/1958 X. l., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 79/1957 Xx.
7. Xxxxxxxx XXxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro připojování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx energetiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 137/1958 X. x., o podmínkách xxxxx energetických xxx x xxxxxxxxxxxx, vedeními xxxxx xxxxx, vodami, xxxxxxxxxxxxxxxxx díly x xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx č. 153/1961 Sb., x xxxxx xxxxx ochranného pásma xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
10. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx č. 140/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx č. 140/1979 Sb., o xxxxxxx xxxxx obyvatelstvu.
12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx č. 175/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynárenského xxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 18/1986 Xx.
13. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx paliv a xxxxxxxxxx č. 92/1987 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x státní energetické xxxxxxxx.
§47
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.
Xxxx x. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 222/1994 Xx.
Xxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx zařízení
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 250 x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů
xx xxxxxxxxx xxxxxx nad 5 x3 xx 20 x3 20 x
xxx 20 x3 xx 100 x3 40 x
xxx 100 x3 do 250 x3 60 m
xxx 250 x3 xx 500 x3 100 x
xxx 500 m3 xx 1000 m3 150 x
xxx 1000 x3 xx 3000 x3 200 x
nad 3000 x3 300 x
Xxxxxxxxx
xx 100 x3 30 m
nad 100 x3 50 m
Xxxxxxx plynů (xx xxxxxxxxxxx) 100 x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 100 x
Odpařovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 100 x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx) 200 m
Regulační xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 20 m
Vysokotlaké xxxxxxxxx
xx XX 100 15 m
xx XX 250 20 x
xxx XX 250 40 x
Velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
do XX 300 100 x
do XX 500 150 x
xxx XX 500 200 x

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 222/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x částce x. 80/94 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 222/94 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 458/2000 Sb. s účinností xx 1.1.2001.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx. xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx odborném dozoru xxx bezpečností xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Českého xxxxxxxx xxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práce x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 554/1990 Xx.
2) Xxxxx XXX č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 309/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx před znečišťujícími xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).