Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.05.1948.


Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
1/48 Sb.
ČÁST I Revisní komise
Díl I Složení a působnost
Složení revisní komise §1
Ustavení revisní komise a slib jejích členů §2
Působnost §3
Schůze revisní komise §4
Obstarávání administrativních prací §5
Díl II Jednací řád
Rozhodování §6
Zápis o jednání §7
ČÁST II Příděl a rolnické komise
Díl I Příděl
Přídělové řízení §8 §9
Uchazeči o příděl §10 §11
Rozsah přídělu §12
Směny §13
Příděl lesní půdy §14
Díl II Rolnické komise §15
Ustavení §16 §17 §18 §18a
Působnost §19 §20
Jednání v rolnických komisích §21
Všeobecná ustanovení §22
Část III Výpovědní řízení a závěrečná ustanovení
Výpovědní lhůta §23
Závěrečné ustanovení §24
XXXX I.
XXXXXXX KOMISE
Xxx X.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 3 zákona, se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství na xxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx x §2, xxxx. 2 zákona.
(2) Revisní xxxxxx xxxxxx při ministerstvu xxxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na Slovensku, xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Revisní xxxxxx xx 6 xxxxx a 6 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Členství (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (náhradníkům) xxxxxx. Xx-xx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx jako xxxx revisní xxxxxx xxxxxxxx cestu (§6, xxxx. 3), přísluší xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx z náhradového xxxxx (§13 zákona).
§2
Ustavení xxxxxxx komise x xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx vykonají členové x jejich xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx budou xxxx funkci xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx a svědomí x xxxxx xx xxxxxx při svém xxxxxxxxxxx zákonnými xxxxxxxx.
§3
Působnost
Xxxxxxx komise se xxxxxx o návrzích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 3 x §§4 xx 6 xxxxxx xx
1. zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1919, x. 330 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx) nebo ministerstvem xxxxxxxxxxx [vládní xxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1935, č. 22 Xx., xxxxxx xx ruší Xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) x xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx], xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx a Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 24. xxxxx 1942, x. 241 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxx Čechy x Xxxxxx), xx Xxxxxxxxx též xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx 22. února 1940, x. 45 Sl. x., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) - xxxx xxx "pozemkový xxxx" -, xxxxx xxxxxx rozhodnutími xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxx 1919, x. 215 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"), x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x) vyloučen xx xxxxxx xxxxx §3, xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11, xxxx druhé xxxxxxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx podle §20 xxxxxx ze xxx 30. ledna 1920, x. 81 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxx),
2. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zabraného xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5, xxxxxxxx xxxx xxxxxx),
3. zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxxxx zákona xxxx xx se xx xxxxxx propouštějí,
4. xxxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podle přídělového xxxxxx xxxx koupí xxxx zabrané xxxxx §7 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xx záboru vyloučené xxxxx §3, xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 záborového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 přídělového xxxxxx,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxx (§1, xxxx. 3 xxxxxx).
§4
Schůze xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxx xx 8 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Den, xxx xx xxxx xxxxxx schůze revisní xxxxxx, xxxxxxxxxx předseda, xxxx xxxx dbáti xxxx, xxx případy xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x §6. Xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx dopisem xx xxxxxxxx xxxx členům xxxxxx x ministerstvu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a den, xxx x kde xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx; pozvání budiž xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxx lhůtě xxxxx členové xxxx xxxxxxx komise nahlížeti xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx revisní xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xxxxxx těch xxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx revizní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx rolnické komise, xxxx-xx xx xxxxx, xxx i xxxx xxxx slyšeni. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořad xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, řádně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx všichni přítomní xxxxxxx (xxxxxxxxxx) komise x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx spisy xx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx.
(3) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx komise, xxxx xxxxxxx xx oznámiti xxxxxxxxxx xxxxx náhradníkovi x xxxxxxxx x xxx předsedu.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Administrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx reformy, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přítomen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx náklady xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§13 xxxxxx).
Xxx XX.
Xxxxxxx řád
§6
Xxxxxxxxxxx
(1) Revisní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x usnášeti xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx 3 xxxxxxx (xxxxxxxxxx). K usnesení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje návrh xxxxxxxxxxxx zemědělství (§3) xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3) xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx revisní xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx je věcně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůta 10 xxx ode xxx opětného doručení xxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi xxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxx komise xxxx, uzná-li to xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx členy.
§7
Xxxxx x xxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovati xxxxxx xxxxxxxx projednaných xxxxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případu. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxx členové (náhradníci) xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX
Díl X.
Xxxxxx
Přídělové xxxxxx
§8
Xxxxxxxxx majetek (§8, odst. 1 xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx prospěšné, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§15). X přídělovém xxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy, x.x. rozvrh xxxx xxx xxxxxxxx podle §8, xxxx. 1, xxxx. a) x x) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí (§16, xxxx. 4), xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8, xxxx. 1, xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxx lesní půdy, x. x. xxxxxx xxx příděl státu, xxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx družstvům a xxxxxxxxxxxx (hrubá xxxxxxx),
x) xx provede xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (přídělový xxxx) a zjistí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx (xx Slovensku pověřenectva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx xx x xxxxxxx, x xxxx xxx, xxxxxxx revise xxxxx §1, xxxx. 3 xxxx §§4 xx 6 xxxxxx; xxxxxxxx xx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§16, xxxx. 4) x xxxxxxxxxxx okresních národních xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxx
§10
(1) Xx malozemědělce [§8, xxxx. 1, písm. x) a x) xxxxxx] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12, xxxx. 1), xxxxxxx hlavním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, provozují jen xxxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx hlavním xxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx x dcerám xxxxxxx 18 let [§8, xxxx. 1, písm. x) xxxxxx], kteří xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx přiděliti xxxxxxxxx xxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxx, nelze-li podle xxxxxxxxx xxxxxx očekávati, xx xxxxx míti xxxxxxx samostatně hospodařiti xx xxxxxxxxxxx svých xxxxxx (xxx X xxxxxx xx xxx 3. července 1947, x. 139 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniky x x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy).
(3) Okolnost, že xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx půdu xxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx [§8, xxxx. 1, xxxx. x) xxxxxx], xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8, xxxx. 1, písm. x) xxxxxx.
(4) Vlastníci xxxxxxxxxx xxxxxx, převzatých xxxxx §6, xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx xx ucházeti x xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxxxxxxxxx zákona, po xxxxxxx xxxxx §50x, xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1920, x. 329 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxx xx zabraný xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx náhradový), xx xxxxx zákona xx dne 13. xxxxxxxx 1922, x. 220 Xx., xxxxxx-xx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx statku.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
§11
O xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kdo
x) xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1945, x. 12 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx českého x xxxxxxxxxxx národa, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1945, č. 28 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx a xxxxxx nepřátel xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 104 Xx. n. XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národa, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 14. května 1946, x. 64 Xx. n. SNR,
x) svoje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy k xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx nezávislých na xxxx vlastníkově (xx xx. xxxxx) a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8, xxxx. 4 xxxxxx, §10 xxx. x. 139/1947 Xx.) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uchazečů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx soběstačné xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy 5 xx v xxxxxxx xxxxxxxx, 8 xx x xxxxxxxxxx, 10 xx v bramborářské x 15 x xxxxxxxxxxxx a pícninářské. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx půdy xxxxxxxx xxxxxx výrobní xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxx [§8, xxxx. 1, xxxx. x) xxxxxx] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx půda xxxxxxxx xxx příděl xxxxx §8, odst. 1, xxxx. x) xx x) zákona.
(4) Xxxxxxxxxxx výrobním xxxxxxxxx [§8, odst. 1, xxxx. e) xxxxxx] xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §8, xxxx. 1, xxxx. a) xx x) xxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx družstva.
(5) Xxx xxxxxxx půdy xxxxxxxxx xxxxxxxx v §8, xxxx. 1, xxxx. x) zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uchazečů.
(6) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxx, xx-xx půdy xxxxxxxx, xxxxxxx x xx x půdu získanou xxxxx §1, odst. 3 x §6, xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx usedlosti až xx xxxxxxxxxxx nejmenší xxxxxx xxxxxxxxxx usedlosti. Xxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx oblastí xxxxx xxxxxxxx xx dne 21. října 1947, x. 183 Xx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je nebude xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uchazečům, kteří xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rybniční hospodářství xxxx jinak skýtají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, především xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobně xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x plochách, xxx xxxxx xxxxxxxx rybničnímu xxxxxxxxxxxx a byly xx xxxxxx odňaty, xxxxx je to x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxx
(1) Xxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx pro příděl xxxxxxxxx uvedeným x §8, odst. 1, xxxx. a) až x) zákona. Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xx xx. xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx státu, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiné, xxxx pro uchazeče, xxxxxxx v §8, xxxx. 1, xxxx. x) xx x) xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, než kde xxxx půda tvořící xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 3 x §6, xxxx. 3 xxxxxx.
(2) Rovněž xxx xxx xxxxxxxx směnu
x) k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx lze-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v §8, xxxx. 1 zákona,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx potřeba půdy xxx xxxxxx uchazečům xxxxxxxx x §8, xxxx. 1, písm. x) až x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxx získané revisí xx xxxxx lesní xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx půdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §8, xxxx. 1, xxxx. x) zákona,
d) xxxx získané xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx svazkům xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxx družstvům, při xxxx budiž xxxxxxxxxx x potřebám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celků.
(2) Jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze přiděliti xxxxx lesní xxxx xx xxxxxx xxx 2 xx, uzavřenou xxxx vklíněnou do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx lesní xxxxxxxx xxxxx §8, xxxx. 2 zákona xx xxxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxx
x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx místní x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x 5 x 10 členů (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx uchazeče. Xxxxx xxxxx místní rolnické xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx mohou xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8, xxxx. 1 x 3 zákona; xxxx-xx xxxx oprávněnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8, xxxx. 1, písm. f) xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx zástupce.
Ustavení
§16
(1) Místní rolnická xxxxxx xx ustaví x obci, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půda, tvořící xxxxxxx revise xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcích (xxxxxxxx 4), xxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xx zřetelem k xxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zřizovati xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx dohodou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx národního xxxxxx xxxx, xxx jejíž xxxxx se zřizuje. Xx-xx býti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx obvod xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx uchazečů xxxxxx obvodu x xxxxxxxx národního xxxxxx xx obce, x xxxxxx xxxxxx leží xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o obvodu xxxxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx třeba, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, x xxxx x nimi xxxxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§16, odst. 3) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx býti xxxxxxxx v obci (xxxxxx), xxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxx xx xxxx místní rolnická xxxxxx zřízena, xxxxxxx 3 xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, uvedené v §15, xxxx. 2, xxxxx xxxx, ke xxxxxx, xxx xxxxxxx xx svých řad xxxxx (náhradníky) místní xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx se aklamací xxxx xxxxxx; x xxx, kterým z xxxxxx způsobů xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadpoloviční většina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stačí xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, označení x §8, odst. 1, písm. x) xxxxxx, xxxx svého xxxxxxxx zvlášť x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxx rolnické xxxxxx.
§18
(1) Xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxx, xxx členové (xxxxxxxxxx) xxxxxx rolnické xxxxxx xxxx oprávněnými xxxxxxxx xxxxx §8, xxxx. 1 x 3 zákona, x xx-xx xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce; xxxxxx-xx závady, postará xx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise, xx níž si xxxxxxx xxxxx nadpoloviční xxxxxxxx předsedu, xxxxxxxxxxxxx x zapisovatele. K xxxxxxxxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx rolnické xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx žádný x kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, koná xx nová volba, xx xxxxx xxxx xxxxxx ten xxxxxxxx, xxxxx obdržel xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx (místopředsedy) řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.
§18x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ustaví x xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx a xxxxxx xx x 5 x 10 xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxx rolnické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rolnických xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx schůze xx xxxxxx zástupci. Xx-xx v obvodu xxxxx okresu zřízeno xxxx xxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisemi, kolik xxxxxxxx xxxxx každá x xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Členové (xxxxxxxxxx) xxxxxxx rolnické komise xx volí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schopna xx xxxxxxxx, xx-xx zastoupena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X volbě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17, xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Okresní národní xxxxx svolá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rolnické xxxxxx, na xxx xx členové zvolí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §18, xxxx. 2.
§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 90/1948 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.5.1948
Xxxxxxxxx
§19
(1) Místní xxxxxxxx xxxxxx spolupůsobí v xxxxxx x přídělu xxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxx (§8, xxxx. 6 xxxxxx), xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §8 a v §§12 xx 14 xxxx posudky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx xxxx xxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx jednotného postupu x xxxxxxxxxxx společných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schůze a xxxxxxxxxxx společných věcí xxxxxxxx své xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx rolnickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx se pozvou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx býti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx [§8, xxxx. 1, xxxx. x) a e) xxxxxx], xxxxx se xxxxxxxx x příděl.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx (§8, xxxx. 6 xxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxx tyto xxxxxx xxxxx.
§21
Jednání x rolnických xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x usnášejí xx xx veřejných xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx (místopředsedu) přítomna xxxxxxxxxxxx většina xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx komise xx může xxxxxxx xx xxx, xx x jednotlivém případě xx xxxx jednání xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xx potřebí nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx budiž xxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxx) rolnické xxxxxx xx vzdá xxxxxxxx, xxxxx nebo pozbude xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbor, xxx xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§17, 18 x 18a.
§22
Všeobecná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustaví, xxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředků.
(3) Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx (náhradníci) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(4) Činnost xxxxxxxx xxxxxx skončí, xxxxxxx xxxxxxxxx plány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleny x xxxxxxx přidělený xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx zapsán xx xxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXX.
XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, budiž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx tak, aby xxxxxxxx půdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx buď xx xxx 1. xxxxxx xxxx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxx ke xxx 1. xxxxxx 1948 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§18 xxxxxxxxxxx zákona), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jejich orgány. Xxxxxxx daná xxxxxxxx xxxxxx může xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx na úřední xxxxxx tabuli x xxxx (xxxxxx), x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxx výpověď xxxxxxxxx xxxx bez xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx výpovědi xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., o xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx úřadů (správním xxxxxx).
§24
Závěrečné xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx zemědělství x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xxxxxxxx v. x.
Xx. Zenkl v. x. Kopecký x. x.
Xx. Xxxxxxx x. r. Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. r. Xxxxx x. x.
Široký x. x. Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x. Xx. Xxxxxx x. r.
arm. xxx. Xxxxxxx x. x. Xxx. Xxxxxxx v. x.
Xx. Xxxxx x. r. Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x. Xxxxx x. x.
Xx. Dolanský x. x. Xx. Xxxxxx v. r.
Xx. Drtina x. x. Xx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 1/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.1.1948.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
90/48 Xx., xxxx se xxxx x doplňuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. ledna 1948, x. 1 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx reformy
s xxxxxxxxx xx 4.5.48
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x. 16/48 Xx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.