Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.05.1948.


Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy

1/1948 Sb.

Vládní nařízení

ČÁST I - Revisní komise

Díl I - Složení a působnost

Složení revisní komise §1

Ustavení revisní komise a slib jejích členů §2

Působnost §3

Schůze revisní komise §4

Obstarávání administrativních prací §5

Díl II - Jednací řád

Rozhodování §6

Zápis o jednání §7

ČÁST II - Příděl a rolnické komise

Díl I - Příděl

Přídělové řízení §8 §9

Uchazeči o příděl §10 §11

Rozsah přídělu §12

Směny §13

Příděl lesní půdy §14

Díl II - Rolnické komise §15

Ustavení §16 §17 §18 §18a

Působnost §19 §20

Jednání v rolnických komisích §21

Všeobecná ustanovení §22

Část III - Výpovědní řízení a závěrečná ustanovení

Výpovědní řízení §23

Závěrečné ustanovení §24

INFORMACE

1

Xxxxxx nařízení

ze xxx 7. xxxxx 1948,

xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx první pozemkové xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3, §8 xxxx. 9 x §17 zákona ze xxx 11. xxxxxxxx 1947, x. 142 Xx., o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"):

Část I

Revisní xxxxxx

Xxx X

Xxxxxxx a působnost

§1

Složení xxxxxxx xxxxxx

(1) Revisní xxxxxx, xxxxxxx podle §2 xxxx. 3 xxxxxx, xx usnáší x xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xx revisi x mezích stanovených x §2 xxxx. 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zasedá xxx xxxxxxxxxxxx zemědělství; xx-xx xx usnášeti o xxxxxxxxx revise xx Xxxxxxxxx, zasedá zpravidla x Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx reformy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx má 6 xxxxx x 6 xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx čestná; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx účetním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx. Má-li xxxx (xxxxxxxxx) řádné xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx revisní xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx-xx jako xxxx xxxxxxx komise služební xxxxx (§6 odst. 2), přísluší xx xxxxxxx cestovních výloh xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx službě, x xx xxxxx xxxxxx cestovních xxxxx Xx. Odměny x xxxxxxx xx poskytují x náhradového xxxxx (§13 zákona).

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx komise x slib xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx vykonají xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx plniti xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxx x svědomí x xxxxx xx xxxxxx při svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx §1 odst. 3 x §§46 xxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1919, x. 330 Sb., x xxxxxxxxxx úřadě) xxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělství [xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25. ledna 1935, č. 22 Xx., xxxxxx xx xxxx Pozemkový úřad (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) x xxxx xxxxxxxxx xx přikazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx], xxxxxxx pozemkovým xxxxxx pro Xxxxx x Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx ze dne 24. xxxxx 1942, x. 241 Xx., x pozemkovém xxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxx), xx Slovensku xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem (zákon xx xxx 22. xxxxx 1940, č. 45 Sl. x., x xxxxxxx pozemkovém xxxxx) - dále xxx "xxxxxxxxx xxxx" -, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx ze dne 16. xxxxx 1919, x. 215 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "zákon záborový"), x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 věty druhé xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §20 zákona xx dne 30. xxxxx 1920, č. 81 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxx §10 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx půdy x xxxxxxxx xx xxxxxx poměr x xxxxxxxxx xxxx (zákon xxxxxxxxx),

2. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sjednal xxxxxxxxx xxxx s vlastníky xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx (§5 xxxxxxxx věta xxxxxx),

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx ustanovení §4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx zabraného xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednak xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koupí xxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 záborového xxxxxx, xx případě půdy xxxxxxxxx podle §20 xxxxxxxxxxx zákona,

5. vyvlastnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pod meze §2 záborového xxxxxx (§1 xxxx. 3 xxxxxx).

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx (místopředseda) nebo xx 8 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx revisní komise, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxx x §6. Xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx členům xxxxxx x ministerstvu xxxxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x den, xxx x kde se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise, jakož x xxxxx jednání x opisy návrhů; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx zasedáním; v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx rolnických komisí xxxx xxxx, xx xxxxxxx leží majetek xxxxxxx xxxxxxx revise, xxxx-xx za nutné, xxx xxxx slyšeni. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, aby x tito byli xxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovuje xxxxx jednání a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odůvodněné, podpisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství; současně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prací

Administrativní xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx x věcné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx býti xxxxxxxx xxxx zástupce ministerstva xxxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x věcné xxxxxxx xx hradí z xxxxxxxxxxx xxxxx (§13 xxxxxx).

Xxx XX

Xxxxxxx xxx

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxx jednati x xxxxxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx předsedu (xxxxxxxxxxxxx) alespoň 3 xxxxxxx (náhradníci). K xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny hlasů. Xxx rovnosti hlasů xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3) za přijatý.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3) xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxx-xx revisní komise, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx je věcně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření; x tomto případě xxxx xxxx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi xxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx to xx xxxxx, provésti xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx členy.

§7

Xxxxx x xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zápis, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stručný popis xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotlivém případu. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (náhradníci) xxxxxx x zapisovatel.

Xxxx XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx I

Příděl

Přídělové xxxxxx

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 1 zákona), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx prospěšné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komisemi (§15). X přídělovém xxxxxx

x) xx xxxx zejména xxxxxx přídělového xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, t. x. xxxxxx půdy xxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§16 xxxx. 4), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. b), x), x) a x) xxxxxx, jakož x pro xxxxxx xxxxx xxxx, x. x. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx),

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx velikost a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx plán) x xxxxxx xxxxxx přídělových xxxxxxx.

§9

Přídělové xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx), xxxxxxx nejdéle xx 3 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx, x xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx §§4 xx 6 xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xx úřední desce xxxxxxxx národních xxxxxx xxxxx zájmových xxxx (§16 xxxx. 4) x xxxxxxxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx

§10

(1) Xx malozemědělce [§8 xxxx. 1 písm. x) a b) xxxxxx] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pachtýře a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 1), xxxxxxx hlavním zaměstnáním xxxx zemědělství a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, provozují xxx xxxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx hlavním jejich xxxxxxxxxxx xxxx zemědělství.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx starším 18 xxx [§8 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx], xxxxx pracují x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vytvoření usedlostí, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx očekávati, xx xxxxx míti xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodařiti xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx X zákona xx xxx 3. xxxxxxxx 1947, č. 139 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zemědělskými podniky x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxx jako xxxxxxx xx xxxx vyvlastněnou xxx xxxxx veřejné [§8 xxxx. 1 xxxx. c) zákona], xxxx xx újmu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx xx ucházeti x příděl, xxxx-xx xxxxxxxxxxx uchazeči xxxxx §1 přídělového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §50x xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1920, x. 329 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxx xx zabraný xxxxxxx pozemkový (xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1922, x. 220 Xx., xxxxxx-xx z důvodu xxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxxxx xxx přiměřenou xxxx xxxxxxxxxx statku.

(5) Xxxxxxxxxxx manžely jest xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxx.

§11

O xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Němců, Xxxxxx, xxxxx x zrádců x nepřátel xxxxxxx x slovenského xxxxxx, x dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1945, č. 28 Sb., x osídlení xxxxxxxxxx xxxx Němců, Xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxx českými, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělci, xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 104 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Maďarů, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne 14. xxxxxx 1946, x. 64 Xx. x. SNR,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx případy, kdy x xxxxxxxxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx (xx xx. nemoc) x jsou xxxxx xxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 4 xxxxxx, §10 xxx. x. 139/1947 Xx.) bylo xxxxxxxxxx xx nejvíce xxxxxxxx x řad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xx x xxxxxxx xxxxxxxx, 8 xx x xxxxxxxxxx, 10 xx x xxxxxxxxxxxx x 15 v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx půdy xxxxxxxx xxxxxx výrobní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx výměra xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx odpovídá.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usedlostí [§8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx] xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Příděl zemědělské xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx odňata půda xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstvům [§8 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx] xxx xxxxxxxxx pozemkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx, xxx, xxx výměra xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx člena xxxxxxxxxx nejnižším výměrám xxxxxxxxxx xxx soběstačné xxxxxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx družstva.

(5) Xxx xxxxxxx xxxx uchazečům xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 písm. x) zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uchazečů.

(6) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx půdy xxxxxxxx, xxxxxxx v xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 x §6 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x doplnění xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení xx xxx 21. xxxxx 1947, č. 183 Sb., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Rybníky x rybniční xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxx, xxxxx býti xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx požadovati xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takovým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx o plochách, xxx dříve sloužily xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměry xxxxx.

§13

Xxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx směniti xx xxxxx xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxx, xxx xx nedostatek xxxx xxxx pro příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx. a) až x) zákona. Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xx xx. xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiné, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, než kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, platí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 a §6 xxxx. 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx tak xxx xxxxxxxx xxxxx

x) k xxxxxx arondačním, xxxx xxx-xx směnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxxxx,

x) lesní xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx uchazečům xxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) lesní půdy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx půdu, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx půdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x naopak.

§14

Xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx státu, xx přidělují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx arondace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx výkonným zemědělcům xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx asi 2 xx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) ze xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx

x) z xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona.

Xxx XX

Xxxxxxxx komise

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx x okresní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 5 x 10 členů (xxxxxxxxxx) zastupujících xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxxx místního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx býti xxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx oprávněnými uchazeči xxxxx §8 odst. 1 a 3 xxxxxx; xxxx-xx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx, v xxxxxx xxxxxx jest xxxxxxxxxx xxxx, tvořící xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxxx zájmových xxxxxx (xxxxxxxx 4), xxx xxxx xx rolnická xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx by se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxx jednu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx obvod xx xxxxxxx. Má-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx obcí, ustaví xx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x místního národního xxxxxx xx xxxx, x jejímž obvodu xxxx největší xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx, xxxx jej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zájmovými xxxxxx se rozumějí xxxx, v jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx s nimi xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§16 xxxx. 3) svolá veřejnou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx vyvěšena v xxxx (obcích), pro xxxxx (xxxxxxx) obvod xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx komise zřízena, xxxxxxx 3 xxx xxxxxx, oprávněné uchazeče x xxxxxx, uvedené x §15 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xx schůzi, xxx xxxxxxx ze svých xxx členy (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx komise.

(2) Xxxxx xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxx provedena, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů. Xx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx svého xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rolnické xxxxxx.

§18

(1) Místní národní xxxxx přezkoumá, xxx xxxxxxx (náhradníci) místní xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 3 zákona, x je-li xxxx xxx, xxxxxxx jejich xxxxxx xx úřední xxxxx; zjistí-li xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx nadpoloviční xxxxxxxx předsedu, místopředsedu x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx volby je xxxxx přítomnosti nadpoloviční xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx žádný x kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů, xxxx xx nová xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx ten kandidát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlasů. Při xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xxxx zástupce.

§18a

(1) Okresní xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x 5 a 10 xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx okresní rolnické xxxxxx stanoví okresní xxxxxxx výbor xx xxxxxxx okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rolnických xxxxxx x volbě xxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxx rolnická komise xxxxx do xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxx rolnických xxxxxx, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisemi, kolik xxxxxxxx vyšle xxxxx x nich pro xxxxx xxxxxxx rolnické xxxxxx. Členové (náhradníci) xxxxxxx xxxxxxxx komise xx volí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rolnické xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx schůzi okresní xxxxxxxx xxxxxx, na xxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zapisovatele. O xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2.

§18a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 90/1948 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.5.1948

Xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxx rolnické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 6 xxxxxx), xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx návrhy xx xxxxxx uvedených v §8 x x §§12 xx 14 xxxx posudky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho orgánů, xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx úhrnné přídělové xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájmových xxxx xxxxxx společné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pověřiti xxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odstraňují rozpory xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx býti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. d) a x) xxxxxx], xxxxx xx ucházejí o xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reformy (§8 xxxx. 6 xxxxxx), x xxxxxxx rolnickým xxxxxxx xxx odborné xxxxxx xx zdolání xxxxx spojených x xxxxxxxxxx zákona, jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§21

Jednání v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx x jednotlivém xxxxxxx xx býti jednání xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) komise. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předsedající a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x členů (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx členství, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx předcházejích xxxxxxxxxx §§17, 18 x 18a.

§22

Všeobecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx směrnic x xxxxxx, vydaných k xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx místnost x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Funkce v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x majetek xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxx zapsán xx xxxxxxxxx knih.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx přejímaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, budiž xxxx xxxxx tříměsíční, x to xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx dni 1. xxxxxx xxxx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx, x tou xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx půdy xx xxx 1. xxxxxx 1948 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpověď xxxx xxxx doručena xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§18 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx úřední xxxxxx tabuli x xxxx (obcích), x xxxxxx (jejichž) obvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jmen osob xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., x řízení xx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx politických xxxxx (správním xxxxxx).

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; provede je xxxxxxx zemědělství x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. Pietor x. r.
arm. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxx v. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Majer x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xx. Drtina v. x.
Xx. Clementis x. x.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 1/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.1.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

90/1948 Sb., xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxx 7. xxxxx 1948, č. 1 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.5.1948

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 16/1948 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.