Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

71/94 Sb.

ČÁST I. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6 §7 §7a §7b

Přestupky §8 §8a §9

ČÁST II. Změna vyhlášky č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů §10

ČÁST III. Závěrečná ustanovení §11 §12

Příloha č. 1 - Seznam předmětů kulturní hodnoty

Příloha č. 2 - Seznam odborných organizací

Příloha č. 3 - Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro vývoz z území České republiky na dobu určitou

Příloha č. 4 - Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky

č. 80/2004 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX X

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx vědu xxxx xxxxxxxx x splňují xxxxxxxx obsažená x příloze č. 1 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx na prodej x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, 1) xxxxxxxxxxx sbírek muzejní xxxxxx x sbírkových xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, 9) xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx režimu dočasného xxxxxxx.

§2

(1) Předměty xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, pouze xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo osvědčením x trvalému xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx posudkem znalce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx, galerie, xxxxxxxx x pracoviště Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx odborných xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx na základě xxxx xxxx 10) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x vývozu xx xxxx určitou xx vydá, xxxxx xxxxxxx kulturní hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vydá, pokud xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx chráněným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 11) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 1) ani xxxx xxxxxx v xxxx XVII přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Předměty xxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a předměty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx s xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X, X a X.

(2) Nabídkou x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx rozumí x xxxxxxxxx předmětů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 3 x 4 k xxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtyřech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X, X, X a X.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx x místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx nebo sídla xxxxxxxxx. Xx-xx vlastníkem xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx místně xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nacházel x xxxx xxxx nabytí. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx oborově xxxxxxxxx xxxxxxx organizaci.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx předmětu kulturní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti odborné xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, žádost xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx předmětu chráněného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 1) x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx nevydá x xxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1) Osvědčení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx je předmětem xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x osvědčení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxx XXXX přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, vydá x tom xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxxx.

§5x

§5x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§6

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydává ve xxxxx xxxxxxxxxxxx označených X, C x X. Odborná organizace xxxx xxxxxxxxxxxx archivují xxxxxxxxx xxxxxxxx A xx xxxx 20 xxx. 6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 500 Xx. Xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4, §3 xxxx. 1 x §5 xxxx. 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx organizace.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx platí xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, X x X xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx stejnopisy xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, stejnopis xxxxxxxx X xx xxxxxxx ponechá pro xxxxxxxxx kontrolu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvezeného xx xxxx určitou xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx C x X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx (xxxx xxx "dovozce"), xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx doby stanovené x xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dovozu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxxxx vydalo, xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, X x X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx osvědčení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx vydalo, a xx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůt x xxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxx nedodržení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§7x

(1) X xxxxxxx, xx vývozce podá x xxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx úřad xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx o xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informuje o xxx neprodleně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu x umožní xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, vyhotovit xxx celní xxxx xxxxxxx x tom, xxx vyvážený xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx strpět úkony xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7b

Dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx x oboru archeologie xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vlastník xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neumožní ohledání xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx neposkytne odborné xxxxxxxxxx, popřípadě ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 3),

b) nevrátí xxxxxxxxxx označené X, X x X xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizaci, která xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4), nebo

c) xxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx vyvezený xx xxxx určitou stanovenou x osvědčení.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, X a D xxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), nebo

b) xxxxxxx úkony nezbytné x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětu (§7a xxxx. 3).

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě neodevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxx D xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmět xxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx a identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §7 odst. 5.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a b) x xxxxx odstavců 3 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§8a

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx ministerstvo.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

(2) X xxxxxxxx §5 xxxx. 4, §7a xxxx. 1, §8 a 8a xx xx postup xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. 8) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 nemá xxxxxxxx účinek.

XXXX XX

Xxxxx xxxxxxxx x. 41/1985 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§10

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 41/1985 Sb., x neobchodních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 178/1988 Sb., x. 118/1989 Sb., x. 4/1990 Xx., x. 52/1990 Sb., x. 225/1990 Xx., x. 423/1990 Xx., x. 534/1990 Sb., x č. 398/1991 Xx., xx mění xxxxx:

X příloze č. 2 se xxxxxxx "1. xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx.

XXXX III

Závěrečná xxxxxxxxxx

§11

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x kultury x. 239/1959 Ú. x., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 71/1994 Xx.

Xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;
X.
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxx mineralogie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (++)
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxxx preparovaných těl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx než 5 xxxx (+) x xxxxxxx preparovaných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx 5 xxxx (+)
&xxxx;
&xxxx;
3.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, čítající xxxx než 5 xxxx (++)
&xxxx;
&xxxx;
4.

xxxxxxxxxx minerály x xxxxx kameny x xxxxxxxxx stavu x broušené cena xxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx
&xxxx;
&xxxx;
XX.

Předměty x oboru xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;

xxxxxxxxxxxxx nálezy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od počátků xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (+)
 
 
III.

Umělecká díla, xxxxxxxx uměleckého řemesla x xxxxxxxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx a kultovní xxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxx, kresby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx školenými x neškolenými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakoukoliv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zobrazující xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x objekty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náboženskými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x kopie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx originál
 
starší 50 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxx x jejich xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
4.

kazatelny, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, asistenční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
5.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, ciboria, menší xxxxxxxx, monstrance, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx soupravy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx tabulky, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, almužní xxxx, oplatnice, xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
6.

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
7.

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zhášedla, xxxxxxxxxx, věčná xxxxxx, xxxxxxxxxxx, kadidelnice, schránky xx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
8.

xxxxxxx x jejich xxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
9.

xxxxx x zvonky
 
starší 50 xxx
&xxxx;
10.

xxxxxxx a xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
11.

erby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
12.

liturgické xxxxx, modlitební knihy x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 xxx
&xxxx;
13.

xxxxxxxxxx x devocionálie xxxxx xxxxx
&xxxx;
xx roku 1960 včetně
 
14.

funerálie xxxxx xxxxx, např. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, náhrobky x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
15

xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
XX.

Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx III.
 
doba xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakémkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 30 000 Kč
 
starší 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podkladu cena xxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 Kč
 
starší 50 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxx, xxxxxxxxx, mozaiky xxxx tržní xxxxx xxx 30 000 Xx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
4.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx matrice (+) xx jednotlivý xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 6 000 Xx, xx soubor xxxx xxxxx xxxxx xxx 30&xxxx;000 Kč
 
starší 50 xxx
&xxxx;
5.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxx xxxxx xxx 6&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
6.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyšší xxx 30&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
7.

autorské lité xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx vyšší xxx 6&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
X.

Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx tvorby
 
doba xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1918 xxxxxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 6 000 Kč
 
starší 50 xxx
&xxxx;
XX.

Xxxxxxxx x xxxxx uměleckého xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedených x bodě III.
 
doba xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxx (+) xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx než 20&xxxx;000 Xx za xxxxxx xxxx tržní xxxxx xxx 100 000 Xx
&xxxx;
xx xxxx 1938 xxxxxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxx zrcadel, xxxxxxx x mříží xxxx tržní xxxxx xxx 20 000 Xx
&xxxx;
xx xxxx 1938 včetně
 
3.

osvětlovací xxxxxx cena xxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx roku 1938 xxxxxx
&xxxx;
4.

xxxxx cena xxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx roku 1918 xxxxxx
&xxxx;
5.

x) porcelánové a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, např. xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx XX (+)
&xxxx;
xx xxxx 1938 včetně
 

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, vzniklé xxxx xxxxx ČR
 
do xxxx 1860 xxxxxx
&xxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1860 xxxxxx
&xxxx;
6.

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx značené, xxxxxxx xx xxxxx XX
&xxxx;
xx roku 1938 xxxxxx
&xxxx;

x) porcelánové x xxxxxxxxx plastiky xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XX
&xxxx;
xx xxxx 1860 xxxxxx
&xxxx;

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx plastiky xxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1860 včetně
 
7.

porcelánové x keramické xxxxxxxxxx xxxxxx (+)
 
do xxxx 1918 včetně
 
8.

předměty xx xxxx čirého, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (+) xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vyšší xxx 20&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než 100&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx roku 1918 xxxxxx
&xxxx;
9.

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (+) xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx než 5&xxxx;000 Xx za xxxxxx cena tržní xxxxx xxx 25 000 Xx
&xxxx;
xx roku 1918 xxxxxx
&xxxx;
10.

xxxxxxxx x xxxxxx x drahých xxxx x drahých kamenů xxxx tržní xxxxx xxx 100 000 Xx
&xxxx;
xx xxxx 1938 xxxxxx
&xxxx;
11.

xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx vyšší než 50&xxxx;000 Kč
 
do xxxx 1938 včetně
 
12.

předměty x xxxxxxxx xxxx (xxx, xxxxx, měď, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx kovů) xxxx xxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx xxxx 1938 včetně
 
13.

vývěsní xxxxx a střelecké xxxxx a jejich xxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1918 xxxxxx
&xxxx;
14.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxx xxxxx než 20&xxxx;000 Kč
 
do xxxx 1918 xxxxxx
&xxxx;
15.

xxxxxxxxx cena xxxxx xxxxx než 100&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx roku 1938 xxxxxx
&xxxx;
16.

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (+)xxxx xxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx xxxx 1938 xxxxxx
&xxxx;
17.

xxx, hračky xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx vyšší než 20&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx roku 1938 včetně
 
18.

scénické x xxxxxxxx xxxxxx, scénické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (+)
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
19.

loutky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx součásti (+)
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
20.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx grafickou xxxx tiskovou technikou
 
starší 70 xxx
&xxxx;
21.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, grafický xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
VII.

Předměty x xxxxx knižní kultury
 
doba xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxxx knižní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx památky xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (++)
&xxxx;
&xxxx;
3.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1800 xxxxxx
&xxxx;
5.

xxxxx, xxxxxxx mapy a xxxxxx, xxxxxx na xxxxx ČR (++)
&xxxx;
xxxxxx 100 let
 
VIII.

Předměty x xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxx vzniku
 
1.

hudební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxx xxxxxxx (++)
 
starší 70 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, dokumentační xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx osobnostem xxxxxxxxx xxxxxx (++)
&xxxx;
&xxxx;
XX.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxx xxxxx zhotovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx podkladu
 
starší 100 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxx xxxxxxx např. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 let
 
4.

lidová xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 xxx
&xxxx;
5.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí (+)
&xxxx;
xxxxxx 100 let
 
6.

lidové šperky x hřebeny xxxxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 xxx
&xxxx;
7.

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx materiálu
 
starší 100 xxx
&xxxx;
8.

xxxxxx xxxxxx zhotovené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 xxx
&xxxx;
9.

xxxxx xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
X.

Předměty x oboru xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kolejové, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
4.

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
5.

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
6.

domácí x spotřební xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
7.

energetické x xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 80 xxx
&xxxx;
8.

xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 80 xxx
&xxxx;
9.

xxxxxxx x technické přístroje x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 80 xxx
&xxxx;
10.

xxxxxx, prototypy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
11.

xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a architektury (++)
&xxxx;
xxxxxx 50 let
 
12.

stejnokroje, xxxxx x xxxxxxx (+)
&xxxx;
xx xxxx 1950 xxxxxx
&xxxx;
13.

xxxxxxxxxxxx materiál x xxxxxx památky, vztahující xx k významným xxxxxxxxxx x oborů xxxx, techniky x xxxxxxx (++)
&xxxx;
&xxxx;
XX.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, mechanické x palné xxxxxx xxxxxx sportovních a xxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1950 xxxxxx
&xxxx;
2.

xxxxx xxxxxx, bojová xxxxxxx, letouny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, letounů x dopravních xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.

xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všeho xxxxx (+)
&xxxx;
xx roku 1950 xxxxxx
&xxxx;
5.

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx koně x xxxx xxxxxxxx (+)
&xxxx;
xx xxxx 1950 včetně
 
6.

vlajky, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xx roku 1950 xxxxxx
&xxxx;
7.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhu, např. xxxx, vyznamenání a xxxxxx xxxxxxxx (+)
&xxxx;
xx xxxx 1950 včetně
 
8.

odznaky xxxxxxxxxxxx xxxxx, vojenských xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx x odznaky xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1950 včetně
 
XII.

Předměty x xxxxx zemědělství, potravinářské xxxxxx, lesnictví a xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx vzniku
 
1.

bryčky, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, postroje, xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
2.

traktory, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxx xx zpracování xxxx, setí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plodin
 
starší 70 xxx
&xxxx;
4.

xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
5.

vinařské xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
6.

xxx vyřezávané, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
7.

xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x pítka, xxxxxxx x krupařské xxxxxx a podobně
 
starší 70 xxx
&xxxx;
8.

xxxxxxx xxxxxxxx x zařízení, např. xxxxxx, xxxxxx, xxxx
&xxxx;
xxxxxx 100 let
 
9.

robotní xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x roboty
 
 
XIII.

Předměty x oboru xxxxxxxxx x poštovnictví
 
doba xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (++)
 
do xxxx 1945 včetně
 
2.

poštovní xxxxxxxxxx, xxxxxx, vozy
 
do xxxx 1945 xxxxxx
&xxxx;
3.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xx xxxx 1945 xxxxxx
&xxxx;
XXX.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx uvedených v xxxx XX.
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxx, papírová xxxxxxxx, nouzová xxxxxxxx xxxxxx, papírová, keramická x jiná, xxxxx xxxxxx, xxxx. akcie, xxxxxxxx listy nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x doklady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (++)
 
starší 50 xxx
&xxxx;
3.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx (+)
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
4.

xxxxxxx, xxxxxxx, žetony, xxxxxx (+)
 
starší 50 xxx
&xxxx;
XX.

Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx života, xxxxxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxx vzniku
 
1.

stejnokroje xxxxxxxxxxx státní správy x samosprávy, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (+)
&xxxx;
xx xxxx 1950 xxxxxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, kordy, xxxxx, xxxxx, prapory
 
do xxxx 1950 xxxxxx
&xxxx;
3.

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx cechovního xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.

xxxxxxx, xxxxx a odznaky xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx, diplomy, xxxxxxx listy
 
do roku 1950 xxxxxx
&xxxx;
5.

xxxxxxxxx, turistické x xxxxxxxx potřeby, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x vyznamenání
 
starší 70 let
 
XVI.

Předměty x xxxxx historie xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxxxxxxxx žákovské a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcky xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx
&xxxx;
xx xxxx 1950 xxxxxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení
 
do roku 1950 xxxxxx
&xxxx;
XXXX.

Xxxxxxxx z xxxxx architektury a xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
1.

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxx, boží xxxx, polní a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
2.

xxxxxxxxxxxxxxx články x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx architektury xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 let
 
3.

exteriérové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 50 xxx
&xxxx;
4.

xxxxxxxxxxx mříže x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z jakéhokoliv xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx
&xxxx;
5.

xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx 70 xxx

(+) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx jejich xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxx lze identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx žádosti musí xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soubor, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxx.

(++) Jedno xxxxxxxxx xxx takto označené xxxxxxxx lze xxxxx x na xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx opatřena xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx seznam xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, umožňujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx cenu. Xxxxx xxxxxxx uvedených x I. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx souprava, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, souprava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx souprava, xxxxxxxx xxxxxxxxx svícnů xxxx xxxxxxxxxxxx nářadí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, scénické x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx inscenaci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sběratelskou xxxxxxxx.

Příloha x. 2 x zákonu x. 71/1994 Sb.

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Předměty x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

xxxxxxx organizace

územní xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx, paleontologie

Národní xxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kraj

obory xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxx muzeum

hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx kraj

Kraj Xxxxxxxx

Xxxxxxx kraj

Slezské xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kraj

obor xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kraj

II. Xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxx klasická xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx muzeum

hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx muzeum

Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXX. Umělecká xxxx, předměty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx památkový xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Praha

Národní xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Národní xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx odborné xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích

Jihočeský xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx památkový xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Vysočina

Zlínský kraj

Národní xxxxxxxxx ústav

územní odborné xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxx uvedených x bodě III. přílohy č. 1

xxxxxxx organizace

územní působnost

Národní xxxxxxx x Praze

hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx galerie v Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

V. Xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx organizace

územní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx museum x Xxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kraj

Královéhradecký xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x Brně

Jihomoravský xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XX. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řemesla x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx XXX. přílohy č. 1

odborná xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Ústecký kraj

Liberecký xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický kraj

Moravská xxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx muzeum

Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXX. Předměty z xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Jihočeský xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx kraj

Olomoucký xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Literární xxxxxxxx x předměty z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx literárního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Jana Xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx působnost

Národní xxxxxx

xxxxxx město Praha

Středočeský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx kraj

Plzeňský xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Brně

Jihomoravský xxxx

Xxxx Vysočina

Zlínský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

IX. Xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx působnost

Národní xxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Jihočeský xxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx muzeum x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v Xxxxxxx xxx Radhoštěm

Zlínský xxxx

Xxxxxxx xxxxxx muzeum

Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

X. Předměty x xxxxx vědy, techniky x xxxxxxxx

xxxxxxx organizace

územní xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx muzeum

hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kraj

Královéhradecký xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx muzeum v Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Vysočina

Zlínský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

XI. Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx, bojová vozidla, xxxxxxx, xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústav

Česká xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxx Praha

Středočeský xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx zemské xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx kraj

Kraj Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx zemské xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXX. Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a myslivosti

odborná xxxxxxxxxx

xxxxxx působnost

obor xxxxxx xxxxxxxx x potravinářský xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx zemědělské xxxxxx x Xxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Pardubický kraj

Moravské xxxxxx muzeum x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx kraj

Kraj Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx muzeum

Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXX. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x poštovnictví

odborná xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx muzeum

Česká xxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX. přílohy č. 1

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Vysočina

Zlínský xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XX. Xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zájmových xxxxxxxx x xxxxxxxxx volného xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx působnost

Národní xxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx kraj

Slezské xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Olomoucký xxxx

XXX. Předměty z xxxxx xxxxxxxx vzdělávání

odborná xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx kraj

Karlovarský kraj

Ústecký xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx kraj

Slezské zemské xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXX. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x exteriérové xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro střední Xxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx Budějovicích

Jihočeský kraj

Národní xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx kraj

Národní památkový xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx odborné xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Národní xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Olomouci

Olomoucký xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx ústav

územní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Ostravě

Moravskoslezský xxxx

Příloha x. 3 x zákonu x. 71/1994 Sb.

Žádost o xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 71/1994 Xx., o prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx republiky na xxxx xxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxxx číslo xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXX
&xxxx;
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 71/1994 Xx., o xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx republiky na xxxx xxxxxxx

XXXXXXXX předmětu (xxxxxxx předmětů) xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby/název právnické xxxxx:

Xxxxx xxxxx fyzické xxxxx/XX xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx, xxxxxx občanství*):

Podpis/razítko:

Místo xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx/xxxxx právnické xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zadní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxx fotografie
9x13 xx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxx:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzervace x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx/xxxx: xx xxxx xx:
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx:
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx známo x xxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx: Datum xxxxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx:

*) Xxxxxx xx, je-li xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxx sídlo.

 
VYPLŇUJE XXXXXXX XXXXXXXXXX
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx specifikace xxxxxxxx (souboru xxxxxxxx) xxxxxxxx hodnoty:

Název předmětu:

Autor/výrobce:

Datace/slohové xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx x materiál:

Rozměry/váha:

Povrchová xxxxxx:

Xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxx:

Xxxx:

Xxxxx znaky (xxxxx):
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx:

XXXXXXXXX

x xxxxxx předmětu (xxxxxxx předmětů) xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx

Xxxxx §2 zákona x. 71/1994 Xx., x prodeji a xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx., xx xxxxxxxxx, xx předmět (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx žádosti xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou

za xxxxxx:

xxxxxxx xx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx

xx xxxxxx:

xxxxxxx xx:

Xxxxx x xxxxx odborné xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx:
&xxxx;
xxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

&xxxx;
&xxxx;

XXXXXXX CELNÍHO XXXXXX:
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.2.2004

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 71/1994 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx trvalý xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx republiky

 
Evidenční xxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXX
&xxxx;
x xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx,
xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

VLASTNÍK xxxxxxxx (xxxxxxx předmětů) xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx právnické xxxxx:

Xxxxx xxxxx fyzické xxxxx/XX xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx*):

Xxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx/xxxxx právnické osoby:
 
Vlastník x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxx fotografie
9x13 xx
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx (soubor xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kulturní památkou, xxxxxxxxxx sbírkou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx mi xxx xxxxx x xxx, xx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx: Datum xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

*) Xxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

&xxxx;
XXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx hodnoty:

Název xxxxxxxx:

Xxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx a xxxxxxxx:

Xxxxxxx/xxxx:

Xxxxxxxxx úprava:

Signatura/značka/punc:

Stav:

Další xxxxx (xxxxx):
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXXX
&xxxx;
x trvalému xxxxxx xxxxxxxx (souboru xxxxxxxx) kulturní xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx §2 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx., se osvědčuje, xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) kulturní hodnoty, xxxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxx odborně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx x sídlo xxxxxxx organizace:
 
Datum xxxxxx:
&xxxx;
xxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX CELNÍHO XXXXXX:
&xxxx;

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.2.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

(2) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahují xx xx xxxxxx osvědčení x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 80/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 25.2.2004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 71/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.4.1994.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.5.2000

80/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 71/94 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 25.2.2004

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

142/2012 Sb., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 49/94 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x galeriích.
3) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 545/1992 Xx., x Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §2 xxxxxx ČNR x. 20/1987 Xx.

6) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako archiválií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Xxxx. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx XXX č. 347/1992 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 528/1990 Xx., xx xxxxx zákona x. 228/1992 Xx. (xxxxx xxxxx x. 457/1992 Xx.), xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 560/1991 Sb., o xxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 130/1993 Xx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
9) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
10) §31 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 20/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.