Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži ČR

555/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1

HLAVA I. Úkoly, organizace a řízení Vězeňské služby

Úkoly Vězeňské služby §2

Organizace a řízení Vězeňské služby §3 §3a §4 §4a §4b §4c §4d

HLAVA II. Povinnosti a oprávnění příslušníka

Povinnosti příslušníka §5 §6 §7 §8 §9

Oprávnění příslušníka

Požadování vysvětlení §10

Osobní prohlídka a jiné podobné úkony §11

Odnětí věcí §12 §13

Prokázání totožnosti pověřenému orgánu §13a

Vyžadování pomoci §13b §14

Pronásledování a pátrání po prchajících osobách §15

Operativně pátrací prostředky, podpůrné operativně pátrací prostředky a podmínky jejich používání §16 §16a §16b §16c

Donucovací prostředky §17

Použití střelné zbraně §18

Omezení při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně §19

Povinnosti příslušníka po použití donucovacího prostředku a střelné zbraně §20

Služební zákroky pod jednotným velením §21

Pořizování záznamů §21a

HLAVA III. Povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže §22

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §22a

HLAVA IV. Náhrada škody §23

HLAVA V. Zpracování osobních údajů Vězeňskou službou §23a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §23b

HLAVA VI. Hospodářská činnost vězeňské služby §23c

HLAVA VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §24 §24a §24b §24c §25 §25a §26 §27 §28 §29 §30

č. 30/2000 Sb. - Hlava III

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

INFORMACE

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx zajišťuje výkon xxxxx, výkon zabezpečovací xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx generální xxxxxxx Xxxxxxxx služby (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Generální ředitel xxxxxxxx ministrovi xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxx úřadem a xxxxxx xxxxxxxxx. 1)

(4) Xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx xxxxxx xxxx generální xxxxxxxxxxx, vazební věznice, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, Xxxxxxx odborné xxxxxxxx x Xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Generální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx, které metodicky xxxx a kontroluje. X čele vazebních xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Středního odborného xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vězeňská služba xxxxxx xx území Xxxxx republiky, nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jinak. Za xxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x občanský zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xxxxx v xxxxx mírové xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x níž má xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§2

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx služba

a) spravuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x věznice x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

b) spravuje x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x eskortuje xxxxx xx výkonu vazby, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, x xx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxxxxxxxxx programů zacházení xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxx způsob xxxxxx xx propuštění,

e) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx penologie x xxxxxxx jeho výsledky x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnost xxx xxxxxx pravomoci xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx účelnou xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx zaměstnávání osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx provádí Akademie Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx vazby x xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Střední xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx zdravotní služby x mimovězeňských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

m) poskytuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 23) osobám x xxxxxxxxxxxxxx poruchou, xxxxx jsou ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mimovězeňským xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 14) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxx; xx spolupráci x Generální inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů se xxxxxx xx předcházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníků Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených k xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx službě xxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx plní i xxxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 15)

Xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxxxxx ve Vězeňské xxxxxx xxxxxxxx stráž, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Akademie Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx stráž xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx, eskortuje xxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx ve xxxxxx xxxxx nebo trestu xxxxxx xxxxx u xxxx, k mimovězeňským xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x je-li xxxxx xxxxxxxx 5 povolána x xxxxxx úkolů xxxxxxxx stráže, xxxxxx xxxxxx soudů, státních xxxxxxxxxxxxxx a ministerstva. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádek x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, státních xxxxxxxxxxxxxx x ministerstva x v jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx justiční xxxxx xxxxxxx povolána x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x eskortuje xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxxx x kázeň.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx xxx x mimořádných případech, xxxxxxx xxxxxx-xx justiční xxxxx vlastními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx pouze xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stráži xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx služby, pokud xxxxxxx služba xx xxxxxxx úkoly xxxxxx xxxxx vlastními xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxx stráže v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx případech, xxxxxx-xx vězeňská xxxxx xxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx, x xx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx organizační, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx odbornou xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stráž jí xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxxxxx detence, spáchaných xx vazební xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14); xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§3a

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 436/2003 Sb.

§4

Právní úkony jménem xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx službu generální xxxxxxx. Ředitelé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx právní úkony xx Xxxxxxxxx službu xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx.

§4a

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx správy vytváří Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxx, že

a) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxx rozpočtu x xxxxx xxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx orgánu,

c) xx xxxxxxx obranného a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx resortní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx a kontrolní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stráže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx vypracovává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx, systémů x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§4b

Ministerstvo provádí kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4c

Při výkonu kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

§4x

Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2013 Xx. s účinností xx 1.9.2013

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKA

Povinnosti xxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxxxxxxx povinnosti x xxxxx vyplývající xxx xxx ze zákonů x x dalších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, respektovat xxxxxx xxxxx, zabraňovat xxxxxxx xxxx důstojnost xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxx osobami x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a služebních xxxxx xx příslušník xxxxxxx dbát xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x nimiž xxxxx, x své a xxxxxxxxxxx, aby těmto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aby xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx překročil míru xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dovolují-li xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx povinen před xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx příslušnost x Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxxx; před xxxxxx xxxxxxx příslušník xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

§7

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx povinen xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx vazby nebo xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxx podezření x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence trestný xxx, popřípadě xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) maří-li xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, věznice xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxx x eskortách xxxx x výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx zákrok,

a) xx-xx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx snižují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyškolen xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx tomu důležitý xxxxx služby.

Vyžadují-li to xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku, xxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx nadřízeného.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx vězeňské xxxxxx, xx xxxxxxx i x době xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx život, xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxx vězeňské xxxxxx, xx xxxxxxx x x xxxx mimo xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opatření, páchá-li xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx xxx, jímž xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen život, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxx koná xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx číslem. Příslušník, xxxxx xxxx službu x občanském oděvu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X místech xxxxxx xxxxx, zabezpečovací detence xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prokazovat xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústním xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx služba" prokazuje xxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o prokazování xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x nimi x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministr xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§10

Požadování vysvětlení

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od všech xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kázeňského přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Požadovat vysvětlení xx xxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody x xxxxxxxxxxxxx detence, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li to xxxxxxxx, dostavila xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx výzvy, xx pověřený orgán Xxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx vysvětlení nesmí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo státem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x jehož zájmu xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání nebo xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx se xxxxxxx xx výzvu xxxxx xxxxxxxx 2, xx nárok na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx náhradu xxxxxx xxxxxxx. Náhradu xxxxxxxxx Vězeňská služba. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx ten, xxx xx dostavil jen xx vlastním xxxxx xxxx xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu xxxxxx, xxxxxxxx xxx osoba xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne, xxx xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx; x xxx musí xxx xxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx podobné xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx nebo ve xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxx prohlídku x prohlídku jejích xxxx, xxxxxxxxx těla, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékař. Xxxxx xxxx provádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Odnětí xxxx

(1) Příslušník xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx má neoprávněně x xxxx, anebo xxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. 3)

(2) Xxxxxx-xx xxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx řízení, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxx správa xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx osoba xxxx; xxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nepatrné hodnoty, xxx xx xxxxxx.

§13

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx v xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxx x prohlížet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x výjezdu. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministerstva xxxx kterou neoprávněně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxxx a takovou xxxxx xxxx xxxxx xxx odebrat. Xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx do xxxxxxx nebyly vnášeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudů, xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Příslušník xxxxxxx x odstavci 1 xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx obava, xx xxxx xxxxx naruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx objektu, xxxx

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx nebo ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Prokázáním totožnosti xx rozumí prokázání xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx adresy xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování totožnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xx níž xx xxxxxxxxxx vysvětlení,

c) zdržující xx x blízkosti xxxxx, kde došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo přestupku xxxxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) která je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx přestupku, nebo

e) xxx plnění xxxxxx xxxxx, je-li to xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odmítne-li xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx prokázat xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgán Xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx totožnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ji xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§13b

Vyžadování xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služby xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 21) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, zejména potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx orgány a xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx tak xxxxxx, xxxxx-xx xxx x xxx zákonná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx tak xxxxxx xxxx učinit, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vážnému xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

§14

Xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí ohrožení xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pomoc. Xxx xxx x xxxx xxxxx požádán, je xxxxxxx ji xxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx blízkou xxxxx xxxxx tomu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Pronásledování x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx povinen, pokud xx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prchající x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vazby xxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služba xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

Xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v objektech Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx souhlasem xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů. 16)

§16a

Pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx používají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§16b

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátracími xxxxxxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx technikou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxx používané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x zabránění nedovolené xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xx výkonu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky. Xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx účelem. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16c

Operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x souladu s xxxxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxx vazby x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nad xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx styku mezi xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx obhájcem.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xx to xxxxxxxx x zajištění pořádku x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx snaží xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonu xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prostorách Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx soudů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, budovách xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxxx, x zařízeních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou:

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxx x kopy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx řetízky,

c) xxxxx,

x) xxxxxxx popruhy,

e) pouta x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, elektrický xxxx xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

xx) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx střelnou xxxxxx,

x) xxxxxxx výstřel,

n) vytlačování xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxx. Přitom je xxxxxxx dbát, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx způsobena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nebezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx objekt xxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx prostředky uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x e) x xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Příslušník xx xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xx xx xx splnění xxxxx úkonu nezbytné.

(5) Xx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxx násilným xxxxxxxx, xxx při xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) i bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud to xx xx xxxxxxx xxxxx úkonu nezbytné. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxxxx, xxxxx fyzicky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobu, ohrožuje xxxxxxx xxxxx, poškozuje xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x vhodnému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx. Toto omezení xxxx xxx ukončeno x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx jednání xxxxxx opakovat, xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) v případě xxxxx obrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx osobě xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx odpor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx nemůže xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby,

c) zamezil xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx, xxxxxx xxxxx zadržet xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxxx, xx marné xxxxx, xxx xxxx xx útoku xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxxx a zákrok xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxx osob x xxx xx xxxxxxx xxxxxx život osoby, xxxxx xxx zakročuje.

§19

Xxxxxxx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx vysokého věku x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxx a xxxx sebeobrany, xxxx x poutacím xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, elektrických xxxx xxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušku x jiného úderného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zbraně,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx;

xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx hrozí xxxxx xxxxx xx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx §17 x 18 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbraně

(1) Xxxxxxxx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zbraně xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx příslušník xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sepsat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznam.

(2) Každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 4 a 5.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx velením

Zakročují-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x střelné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21a

Pořizování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxx úkolů, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx záznamy xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx automatické technické xxxxxxx, Xxxxxxxx služba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx uveřejní.

§21a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 157/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

HLAVA TŘETÍ

POVINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu justiční xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hlavě xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §15 x 16. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx provádění dalších xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx nimž xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ministerstva x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soudního řízení.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx senátu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx síně xxxx jiného místa xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx přítomné v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx síně, xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx veřejnosti xxxx bylo přijato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx síně.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) zabezpečuje xxxxxxxx cenností x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelství x xxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zástupce,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx nesnese odkladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.

(7) Xxxxxxxx stráž poskytuje x budovách xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x jiných místech xxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx být xxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonává službu xxxxxxxx xxxxxx, vyrozumět xxxxxxxxx útvar Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§22a

Držení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

(1) Xxxxxxxx služba xx oprávněna xxx xxxxx výuky, xxxxxxx, xxxxxxx, expertizní a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumějí xxxxxxx omamné x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečným xxxxxx x xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxx a x xxxxxxxxx xxxxx x jejich povahy xxxxxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2013 Xx. s účinností xx 1.9.2013

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX ŠKODY

§23

(1) Xxxx odpovídá xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pomoc. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx si xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx nebo smrti, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování pracovních xxxxx pracovníků. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx,

x) xx zvyšuje jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx poškozeném a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxx byly na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výživou.

(3) Xxxx odpovídá x xx škodu xx xxxxxx, která poškozenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx škoda x xxxx zisk (xxxx xxxxx), x to xxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxx-xx to xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx škoda x penězích. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s pořízením xxxx věci xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(4) Xxxx odpovídá x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx službě xxxx příslušníkovi.

(5) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxx stanovených tímto xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobenou xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněný x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

XXXXX PÁTÁ

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§23x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, než pro xxxxx xxxx původně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx údaje z xxxxxxxx osob xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xx xxxxxx vazby x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předává xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx též

a) xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ministerstvu x Rejstříku xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx činnost, x

x) xxxxx osobám, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx na předání xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx odsouzením, xxxx Xxxxxxxx služba xxxxxx xxxxx takové xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxx s xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x době, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci, vazbu xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx odměnách a xxxxxxxxx kázeňských xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx odnětí svobody.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxxx datovou schránku, xxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x vydání xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22) xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazba x xxxxx odnětí xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxx.

§23b

Pověřenec xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx trestů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx po xxxxxxx x věcech, (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx připraven xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Pověřenec

a) xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx službě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xx x záležitostech xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx kontaktním místem xxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spolupracuje s xxx.

(3) Vězeňská služba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k řádnému xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Úkoly xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody Xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx vykonávat pověřenec xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX ČINNOST XXXXXXXX XXXXXX

§23x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx hlavní, xxx niž xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozována.

(3) Organizační xxxxxxxx Vězeňské služby, xxxxx jsou věznicí xxxx xxxxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hlavní xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bankovním xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 11).

§23c xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

HLAVA SEDMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx bezpečnostními orgány Xxxxx republiky, x xxxxxxx orgány xxxxx, x xxxxxx xxxx x x obdobnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X případě, xx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxxx xxx xxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxxxxx situace x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxx x bezpečnost v xxxxxx místech vlastními xxxxxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxx dostatečné x zajištění střežení xxxxxxxxx xxxxxx, věznic xxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx při xxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; vláda Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx těchto oprávnění x povinností omezit.

(5) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Vězeňské xxxxxx xxxx předepsaným xxxxxxxxxxxx x vnějším xxxxxxxxx "VĚZEŇSKÁ XXXXXX". Xxxxxx prohlášením "Vězeňská xxxxxx" xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx, kdy okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vnějšího xxxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXX".

§24x

(1) Xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx vládou x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx síly a xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 17)

§24b

(1) Vězeňská xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků, xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho náměstek xxxx nárok xx xxxxxxx služebního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx x x zajištění xxxxxx xxxxxxxx dosažitelnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do služby x xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx týdnu, při xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxx dobu xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vyžaduje důležitý xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby x cestě x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x zpět, vyžaduje-li xx xxxxxx krizových xxxxxxx. 18)

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 436/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§25

Xxxxxxxxxx §5, §6 xxxx. 1 x 2, §8, §9 xxxx. 1, §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 1, §14 x 23 xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx práce, xxxxx xx neřídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 13)

§25x

(1) Fyzická osoba, xxxxx není příslušníkem, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 3 000 Xx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§28

Početní xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Sbor xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx; jeho xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušníci Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Občanští xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Uhde x. x.

Xxxxx x. x.

Hlava III

Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxx třetí xx xxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §27a xxxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xx. XXXII

Rozsah a xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx i po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 555/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

169/99 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

30/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 1.1.2001

460/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 555/92 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxx a justiční xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 186/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

436/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 555/92 Xx., o Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

530/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

41/2009 Sb., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

357/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

157/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 555/92 Xx., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

303/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

58/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2020

602/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. §168 xxxxxxxxx xxxx, §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 59/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §12 xxxx. 2 až 5 xxxxxx ČNR x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3) §55 x 73 trestního xxxxxx.
§48 x 50 zákona x. 169/1999 Sb.
§48 x 53 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.
4) §33 xx 37 zákona XXX x. 283/1991 Xx.
5) §159 xxxxxx ČNR x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
6) §13 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
7) §59 xxxxxx x. 169/1999 Xx.
8) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §16 zákona x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §63 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2000 Xx.
11) §45 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
12) Xxxxx č. 218/2000 Sb.
13) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx).
14) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
15) Například §16 x 20 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §15 zákona x. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 zákona x. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §9 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §158b xxxxxxxxx řádu.
§23a xxxxxx x. 283/1991 Xx.
17) Zákon č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §2 xxxxxx č. 240/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
22) Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx.