Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.01.2022.


Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži ČR

555/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1

HLAVA I. Úkoly, organizace a řízení Vězeňské služby

Úkoly Vězeňské služby §2

Organizace a řízení Vězeňské služby §3 §3a §4 §4a §4b §4c §4d

HLAVA II. Povinnosti a oprávnění příslušníka

Povinnosti příslušníka §5 §6 §7 §8 §9

Oprávnění příslušníka

Požadování vysvětlení §10

Osobní prohlídka a jiné podobné úkony §11

Odnětí věcí §12 §13

Prokázání totožnosti pověřenému orgánu §13a

Vyžadování pomoci §13b §14

Pronásledování a pátrání po prchajících osobách §15

Operativně pátrací prostředky, podpůrné operativně pátrací prostředky a podmínky jejich používání §16 §16a §16b §16c

Donucovací prostředky §17

Použití střelné zbraně §18

Omezení při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně §19

Povinnosti příslušníka po použití donucovacího prostředku a střelné zbraně §20

Služební zákroky pod jednotným velením §21

Pořizování záznamů §21a

HLAVA III. Povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže §22

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §22a

HLAVA IV. Náhrada škody §23

HLAVA V. Zpracování osobních údajů Vězeňskou službou §23a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §23b

HLAVA VI. Hospodářská činnost vězeňské služby §23c

HLAVA VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §24 §24a §24b §24c §25 §25a §26 §27 §28 §29 §30

č. 30/2000 Sb. - Hlava III

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

INFORMACE

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Vězeňská služba Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx zajišťuje xxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxx svobody x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx státních zastupitelství x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ji generální xxxxxxx Vězeňské služby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx Xxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. 1)

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx věznice, xxxxxxx, ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx odborné xxxxxxxx x Xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxxx xxxxxx společných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. X čele vazebních xxxxxx, věznic, ústavů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx generální xxxxxxx.

(5) Vězeňská služba xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, jinak. Xx xxxxxxxx, x rozsahu x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxx Vězeňské služby x xxxxxxxx zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí ministra xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX VĚZEŇSKÉ XXXXXX

§2

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx služba

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody,

b) spravuje x střeží xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xx výkonu vazby, xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx a ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, ústavního xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx působí xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx propuštění,

e) xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx výsledky x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx x xxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pořádek a xxxxxxxxxx x budovách xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pravomoci xxxxx x státních xxxxxxxxxxxxxx,

x) vytváří xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx ve xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vazby, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x ve xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x vyhlášených xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána,

k) zabezpečuje xxxxxxxxxx příslušníků Vězeňské xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Akademie Xxxxxxxx služby, x xxxxxxxxxx osob ve xxxxxx vazby x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx odborné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a občanským xxxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb,

m) poskytuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 23) xxxxxx x adiktologickou xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx vazby, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

n) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxxx, které xx ve výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx matka x xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 14) objasňuje a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx činy xxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu odnětí xxxxxxx a zabezpečovací xxxxxxx; xx spolupráci x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx předcházení x odhalování trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx úkoly podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 15)

Xxxxxxxxxx x řízení Xxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Úkoly xxxxxxxxx v §2 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx střeží, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve výkonu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ústavního xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, ústavy pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x je-li podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx soudů, státních xxxxxxxxxxxxxx a ministerstva. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádek x xxxxx.

(3) Justiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnost v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxx jejich činnosti. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x věznice, xxxxxxxx a eskortuje xxxxx ve xxxxxx xxxxx, xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx převoz dětí, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zařazení ve xxxxxxxx stráži xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx nemůže-li justiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, x xx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stráži xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice xxxxxxx xxxxxxxx plněním úkolů xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výkonu vazby, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x mimořádných xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastními prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx místech, x xx pouze xx xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx odbornou xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxx služby xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stráže, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx silami plnit.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx mají postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence 14); xxxxxx xxx též xxxxxxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2003 Sb.

§4

Xxxxxx xxxxx jménem xxxxx činí xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vazebních xxxxxx, věznic x xxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx právní xxxxx xx Vězeňskou xxxxxx xx xxxxx věcech, xxxxx těch, které xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx.

§4a

Ministerstvo při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxx, xx

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádí kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx obranného x xxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx, xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x režimovými xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje informačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti příslušníků x občanských xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx.

§4x

Xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2013 Xx. s účinností xx 1.9.2013

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxxxxxxx povinnosti x xxxxx vyplývající pro xxx xx xxxxxx x z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x příkazů xxxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodně, respektovat xxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důstojnost xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxx xxxxxxx x xxxx nimi xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx a služebních xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx dbát xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxx, aby těmto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo služebním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx provedením

a) xxxxxxxx xxxx příslušnost x Xxxxxxxx službě,

b) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "jménem xxxxxx".

§7

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x dalšími obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

a) xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence trestný xxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) maří-li xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xx-xx narušován xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prostorách Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxx x eskortách xxxx x výkonu vazby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí svobody.

(2) Xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxx vlivem xxxx xxxx jiných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li x jeho provedení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx povaha xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje,

c) xxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx příslušník xxxxxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx nezbytná k xxxxxxxxx služebního xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízeného.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stráže, xx povinen i x xxxx xxxx xxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx, páchá-li xxxxx xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vězeňské xxxxxx, xx xxxxxxx i x době xxxx xxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx opatření, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek.

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx označen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx příslušníkem, není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx veřejnosti přístupném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.

(2) Xxxxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxx služebním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zabezpečovací xxxxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxx okolnosti služebního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Vězeňské xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se dozvěděl xxx plnění služebních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x zájmu zúčastněných xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, státnímu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxx x údaje xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministr xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx vypátrání osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osob ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxx občanský zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xx oprávněn osobu xxxxxx, xxx xx xx stanovenou xxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx místo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx osoba xx základě výzvy, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx vysvětlení nesmí xxx xx osoby xxxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx byla xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze, xxxxx xx xxx xxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx výdělku. Xxxxxxx xxxxxxxxx Vězeňská xxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxx ten, kdo xx dostavil jen xx xxxxxxxx zájmu xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxx poučena.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx výkonu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx těla, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxx

(1) Příslušník xx oprávněn odejmout xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vazby xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, anebo xxx, xxxxx xx xxxxx být prohlášena xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. 3)

(2) Nebyla-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 prohlášena xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx odňata, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, vazba xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uložení xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx; xxx-xx x xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxx.

§13

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxx xx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, státních xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministerstva xxxx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx příslušník xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x takovou xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx střežených xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx osoby naruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožuje xxxxxxxxxx střežených objektů.

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prokázání xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx adresy xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x státní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx přestupku, nebo

e) xxx plnění jiného xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx totožnost xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, je oprávněn xxxxxxxx xx na Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx součinnost xx xxxxxxxx totožnosti poskytne xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx způsobem a x rozsahu, xxxxx xxxxxxx účel úkonu.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služby xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 21) xxxxxxxx xxxxxxxxx od orgánů xxxxxxx správy, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxx x osobní xxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxxx x informace xxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx osoba tak xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sebe nebo xxxxx xxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 157/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2013

§14

Příslušník je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxx xxx o xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxx, xxxxx tím nevystaví xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx blízkou xxxxx pokud tomu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx důležité xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pronásledovat xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx zabezpečovací detence, xxxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx Vězeňská služba xxxxxxxxxx xxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

§16x

Xxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

§16a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 436/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

§16x

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zabezpečovací technikou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení x xxxxxx soubory xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx osob ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xx výkonu xxxxx x xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky xxxxx xxx zasahováno xx xxxxxxx zaručených xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx rozumí vyčleněné xxxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx být x xxxx xxxxxxxxx hospodárně x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx nevztahují zvláštní xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx pátrací prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx použity xxx x xxxxxxx s xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx omezovat práva xxxxxx xxxx, zejména xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx styku xxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence, xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§17

Donucovací prostředky

(1) Xxxxx xx xx xxxxxxxx x zajištění pořádku x bezpečnosti, je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx násilím xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx v prostorách Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx místní xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx soudů, xxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx střežených objektů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, údery x xxxx sebeobrany,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pouta,

d) xxxxxxx popruhy,

e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, elektrický nebo xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx úderný xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

xx) xxxxx stříkač,

i) zásahová xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx zbraní,

l) xxxxxx střelnou zbraní,

m) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytlačování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx orientace.

(3) Příslušník xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx dosáhl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx způsobena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx osoby ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx objekt xxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxx xxxxxxx b), x) x e) x xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx to xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nezbytné.

(5) Xx-xx vzhledem k xxxxxxxxxxx chování obviněného, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obava, že xx xx mohl xxxxxx násilným xxxxxxxx, xxx při xxxx xxxxxxxxxx použít donucovací xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 písm. x), x) nebo x) i xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx donucovací prostředky xxxxxx, pokud to xx xx splnění xxxxx úkonu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníka nebo xxxxx xxxxx, ohrožuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx ukončeno x xxxxxxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx uplynutí 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Použití xxxxxxx zbraně

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxx odvrátil xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx na život xxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke zmaření xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx by ohrozilo xxxxx xxxx zdraví xxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx útoku xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx střelné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x výstrahou xxxx příslušník xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx střelné zbraně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nutné opatrnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob x xxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zbraně

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx ženě, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxx 15 xxx xxxxxx úderů x xxxx sebeobrany, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušku x jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zásahové xxxxxxx, expanzní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx služebního psa, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx;

xx xxxxxxx, pokud xxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví příslušníka xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx jinak, x x případech uvedených x §18 odst. 1 písm. c).

(2) Xxxxxxxxxxxx §17 x 18 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.

§20

Xxxxxxxxxx příslušníka po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbraně

(1) Xxxxxxxx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx lékařské xxxxxxxx x xxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxx střelné xxxxxx xx příslušník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx neužije x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 4 a 5.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx příslušníci xxx jednotným xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbraně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušníci.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vězeňská xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx a věcí xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x prostorách xx spravovaných x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxxx 1 zřízeny xxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2013

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKA XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 x 16. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx provádění dalších xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx nimž xxxx xxxxxxx.

(2) Příslušník, xxxxx xxxxxxxx službu justiční xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx i jiná xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x budovách xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ministerstva a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podřízena příslušnému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxxxxxx soudu, ředitele xxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxx senátu, xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx síně xxxx jiného místa xxxxxxxx soudu, xxxxx x o vyklizení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x další xxxxx přítomné x xxxxxxx síni xxxx xxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxx fyzickými xxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupu xx jednací xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxx ostatních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 justiční xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2,

b) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx prováděných xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zastupitelství.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 3 provede justiční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pokynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x budovách xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxx zastupitelství podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx svědkům, xxxxxxx totožnost x xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(8) X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxxx x používání xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx výkon xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat, xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x věci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a věcmi xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečným xxxxxx x věcem x x xxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxx dokumentaci xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX

§23

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"). Stát se xxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x újmě na xxxxxx xxxx smrti, xxxx xx xxxxxx x xxxx náhrady xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležící xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poškozeném a xxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výživou.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xx škodu na xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx škoda a xxxx xxxx (xxxx xxxxx), a to xxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx. Poškozenému xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou xx xxx poškozenou.

(4) Xxxx odpovídá i xx škodu, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx způsobenou Vězeňskou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. To neplatí, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX VĚZEŇSKOU XXXXXXX

§23x

(1) Xxxxxxxx služba může xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů. Osobní xxxxx xxxx zpracovávat x k xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx původně xxxxxxxxxxx.

(2) Vězeňská služba xxxx předávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx trestů x ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx zpřístupňuje xx xxxxxx xxx

x) soudům x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx působnosti,

b) ministerstvu x Xxxxxxxxx trestů,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je potřebují xxx xxxx činnost, x

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx stíhání, xx kterém byl xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxxx odsouzením, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx takové xxxxx xxxxxx xxxx zpřístupnit xxxxx odstavce 2 xxxx. c) a x) xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činných x trestním řízení xxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx osoba vykonávala xxxxxxxxxxxxx detenci, xxxxx xxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx se x evidenci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx subjektu údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxxx datovou schránku, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx ve výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx referenční xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x státních xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx občanech, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, název a xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx registrovaného partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích příjmení, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení osvojení,

p) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx nezvěstného,

q) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx vazby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxx, xxx se cizinec xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

h) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní vyhoštění x doba, xx xxxxxx není umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z manželů xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx registrovaného partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx cizincem, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) x osvojenci, xxxxx xx cizincem,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx narození; tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení,

s) xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

u) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení

1. xxxxxxxxx nezaopatřeného dítěte xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jeho manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx nebo xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s rodičem xxxx dítětem s xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jeho rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.

(10) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vyžádat xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.

(13) Xxxxxxxx služba je xxx účely správy xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx osoba xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

(14) Vězeňská služba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22) xxxxx xxxxxx xxx xxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x vozidlech užívaných x přepravě vězněných xxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxx.

§23b

Pověřenec pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Vězeňská xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, který xx odborně xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a poradenství x povinnostech x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů,

b) kontroluje x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx a

c) je x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx kontaktním xxxxxx xxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Vězeňská služba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx přístupu x xxxxxxx údajům x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx udržovat odborné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§23x

(1) Vězeňská xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost mimo xxxxx činnost xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření; xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx provozovny, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozována.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou věznicí xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od hlavní xxxxxxxx a od xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx používané pro xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bankovním xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxx xxx x plné výši xxxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti.

(5) Kladný xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 11).

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx státu, x xxxxxx obcí x x obdobnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že x xxxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, x xxxxxx pro xxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx situace x Vězeňská služba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud síly x prostředky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věznic, věznic xxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx nezbytnou xxxx povolat x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx příslušníky Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; vláda Xxxxx republiky xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx příslušnost k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXX". Xxxxxx xxxxxxxxxxx "Vězeňská xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "VĚZEŇSKÁ XXXXXX".

§24x

(1) Příslušníci mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebudou dostatečné x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 17)

§24b

(1) Xxxxxxxx služba xxxxx zvláštní barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Způsob xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebních xxxxxxx ve Vězeňské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx dosažitelnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věznic xxxx xxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při službě xxxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx týdnu, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx dobu xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu x xxxx, xxxxxxxx-xx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx. 18)

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§25

Xxxxxxxxxx §5, §6 xxxx. 1 x 2, §8, §9 xxxx. 1, §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 1, §14 x 23 se xxxxxxx užijí i xx občanské xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zákoníkem práce, xxxxx se neřídí xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 13)

§25a

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx úmyslně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§28

Xxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Sbor xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx zrušuje; xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx službu. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx výchovy Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxx příslušnících, xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx a její xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx

1. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se ustanoveními xxxxxx zákona i xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto právních xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §27a xxxxxx x. 335/1991 Xx., o soudech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx (vydáno) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Čl. XXXXX

Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XVI xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x po 31. prosinci 2016 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Informace

Právní xxxxxxx č. 555/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

169/99 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

30/2000 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 1.1.2001

460/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 555/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 186/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

436/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 555/92 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

626/2004 Xx., x změně některých xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., kterým se xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

357/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x specifických zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

157/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 555/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

58/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

602/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. §168 trestního řádu, §11 odst. 3 xxxxxx x. 59/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §12 xxxx. 2 až 5 zákona XXX x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3) §55 x 73 xxxxxxxxx zákona.
§48 x 50 zákona x. 169/1999 Xx.
§48 x 53 zákona x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich.
4) §33 xx 37 xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx.
5) §159 xxxxxx XXX č. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
6) §13 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
7) §59 xxxxxx č. 169/1999 Xx.
8) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §63 zákona x. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx.
11) §45 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx).
12) Zákon č. 218/2000 Sb.
13) Zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx).
14) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
15) Xxxxxxxxx §16 x 20 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §15 zákona x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §158b xxxxxxxxx řádu.
§23a xxxxxx x. 283/1991 Xx.
17) Zákon č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §2 xxxxxx č. 240/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
22) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Zákon č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.