Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.1992 do 31.12.1999.


Zákon o Sbírce zákonů ČR

545/92 Sb.

Účel zákona §1
Vyhlašování právních předpisů §2
Vyhlašování mezinárodních smluv §3
Vyhlašování opatření ústředních orgánů §4
Platnost a účinnost právních předpisů §5
Pravidla vydávání Sbírky zákonů §6 §7
Společná ustanovení §8 §9
Závěrečná ustanovení §10 §11 §12
§1
Účel xxxxxx
Účelem tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xx Sbírce xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx vyhlašovaných ve Xxxxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů
Ve xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx uveřejněním plného xxxxx:
x) xxxxxxx x jiné zákony Xxxxx národní rady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx,
x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx,
c) nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx",
x) xxxxxxx x xxxxxxxx, x případech, xxx xxx stanoví zákon,
x) xxxxxxxx státní xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv
(1) Xx Sbírce xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx mezinárodních vztahů Xxxxx republiky o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxx plným xxxxxx, sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x o jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx provádění, xxxxxxxx xxx
a) o xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
b) x jiné mezinárodní xxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x organizací.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx x nich xxxxxxxx týká xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodních vztahů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tom, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx rozhodné xxxx xxxxx xxx xxxxx x českém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx údaj x xxx, kde lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx rozhodné xxx xxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředních xxxxxx
(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znění xxxx oznámení x xxxxxx vydání
x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.
(2) Xxx opatření xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx "vyhláška".
§5
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxxxxxx xxxxxxxxx, nejdříve xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Pravidla vydávání Xxxxxx zákonů
§6
Xxxxxx xxxxxx vychází x českém jazyce.
§7
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x postupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx obsahuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdy byla xxxxxxxxx; tento den xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mezinárodních xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx Xxxxxx zákonů xx zpravidla xxxx xx xxxx, v xxx xx vyhlašují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3, x xx xxxx, x xxx se xxxxxxxxx opatření xxxxx §4.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x sdělení xxxxx §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx číselná xxxx, xxxxx x číselná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.
(4) Tiskové xxxxx se ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§8
Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx dbá, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx uveřejňovány xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx redakci a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů.
§9
Obce xxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§10
Ministerstvo xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxx zákonů, x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx podle §3 x x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxx xx:
1. Xxxx 1. xxxxx 1993 x xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 426/1990 Sb.
2. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 172/1989 Sb., o xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxx opatření xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů.
§12
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10. prosince 1992.
Xxxx x. r.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 545/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.12.1992.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 545/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 309/99 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.