Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o užitných vzorech

478/92 Sb.

Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Přihláška a zápis užitného vzoru §8 §9 §10

Přeměna evropské patentové přihlášky na přihlášku §10a §11

Účinky užitného vzoru §12 §13 §14

Doba platnosti užitného vzoru §15 §16

Výmaz užitného vzoru §17 §18

Odnětí ochrany §19

Rejstřík §20

Přestupky §20a §20b

Závěrečná ustanovení §21 §22

č. 116/2000 Sb. - Čl. III

INFORMACE

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nová, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx užitnými xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx řešeními xxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a způsoby xxxxxxxxxx duševní činnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pouhé xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Užitnými xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx morálky,

b) odrůdy xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiály,

c) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx činnosti.

§4

(1) Xxxxxxxxx řešení xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx stavu techniky.

(2) Xxxxxx techniky xxx xxxxx tohoto zákona xx vše, xx xxxx přede xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přednosti (§9), xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxx.

§5

Technické xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx původce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxx vytvořil xxxxxxx xxxxxxxx prací.

§7

Xxxxxx vzory xxxxxxxx Xxxx průmyslového vlastnictví (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxxxxx užitných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

Přihláška a zápis xxxxxxxx vzoru

§8

(1) X xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obsahovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technickou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) žádost x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxx vzorů, x xxxxxxxx názvu xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx vymezen xxxxxxx, který má xxx chráněn xxxxxxx xxxxxx.

(4) X přihlášce xxxx xxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat jednotné xxxxx x požadavkům, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Věstník").

§9

(1) Podáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxx, xxxxx vyplývá z Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") 6), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x přihlášce x xxxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxx odvozuje, xxxx xxxxx x xxxx, x xxxx byla xxxxxxxxx podána, popřípadě xxxxx, x xxxxx xxxx přihláška xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx výzvu Xxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xx přihlašovatel xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx; jinak xx x němu xxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx 2.

§10

(1) Xxxxxxx-xx přihlašovatel xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx data xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, z této xxxxxxxxx vynálezu. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx, xxxxx xxxx přihláška xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx podání.

(2) Xxxxxxxxxxxxx uplatňující xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě práva xxxxxxxxx, se dovolává, xxxxx xx x xxxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvy Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, vyzve Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx do 3 xxxxxx zaplatil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7) x předložil xx trojím vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 x Xxxx xxxxxx x xxxxxxx evropské patentové xxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, přizná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx dne, x němž se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Úmluva x xxxxxxxxx evropských xxxxxxx xxx XX závazná (16.7.2002)

§11

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 x xxxx-xx xxxx předmět xxxxxx x xxxxxxx x §2, §3 a §5, xxxxxx Úřad xxxxxx vzor xx xxxxxxxxx.

(2) Zápisem xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzoru, xxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rejstříku x zápis užitného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve Věstníku. Xx zápisu užitného xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným v §8, Xxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nedostatky xx xxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxx x přihlášce xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx upozorněn.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 a §3, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §5, Úřad přihlášku xxxxxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Úpravy x xxxxx xxxxxxxxx x přihlášce xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx původního podání.

(6) Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx vyloučeným xxxxxxxxxx právo přednosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx rozdělit.

(7) Xx žádost přihlašovatele Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nejdéle však xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxx přihlášky.

Účinky xxxxxxxx vzoru

§12

(1) Xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nikdo xxxxx technické řešení xxxxxxxx užitným xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technického řešení xxxxxxxxxx užitným vzorem (xxxxxxx) xxxxx osobám xxxx xx xx xxxxxx xxxx převést.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí být x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru.

§13

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx proti xxxx, xxx před xxxxxxx xxxxx přednosti využíval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Nedojde-li x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudu, aby xxxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxx xxxxx xxxxx.

§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx.
Xxxx platnosti xxxxxxxx vzoru
§15
(1) Xxxxxx vzor xxxxx čtyři roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx (§10 x 10a).
(2) Dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxx vždy o xxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx požádat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx k zápisu xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, Xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx vzoru xxx xxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx;
b) xxxxxxx xxxxxxxx vzoru xx xx vzdá; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx vzoru

§17

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxx-xx technické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §1 x §3,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx chráněn xxxxxxxx x účinky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx užitným xxxxxx x dřívějším právem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jde xxx xxxxx původního xxxxxx xxxxxxxxx užitného xxxxx.

(2) Výmaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx užitného xxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxxx x po zániku xxxxxxxx xxxxx (§16), xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzoru x rejstříku xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx věcně odůvodněn x současně musí xxx předloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxx xx xxxxx opírá. Důvody xxxxxx včetně označení xxxxxx, kterých xx xxxxx xxxxxxxx, nemohou xxx dodatečně xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx, aby xx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx písemně xx xxxxxx vyhotovení.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx majitel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx užitného xxxxx z xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzoru x xxxxxxxxx, Xxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzoru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7) xxx účastník xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx majiteli, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zjistí, že xx xxxxx na xxxxxx xxxx podle §6 xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx podat xxxxx osoba, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, podaný xx xxxxxxx xxxxxx xx pravomocného rozhodnutí xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxx výmaz užitného xxxxx z xxxxxxxxx x xxxx úřední.

§20

Rejstřík

(1) Xxxx vede xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzorech.

(2) Xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx zápisu (xxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx,

x) xxxxx užitného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx, x spisová xxxxxx xxxxxxxxx,

x) přihlašovatel xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) příjmení, jméno x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx vzoru,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx název), xxxxxxxx (xxxxx), popřípadě xxxx xxxxxxxx,

x) právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) licence,

m) xxxxxx xxxxxxx,

x) prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx,

x) zánik ochrany.

(3) Xxxxxxxx spornosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) xx může xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ve Xxxxxxxx zveřejňuje Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 250 000 Xx xxxx zákaz xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx uložit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(4) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§20x

§20x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Xxx xxxxxx před Xxxxxx xxxxx xxxxxxx řád x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mocí xxx xxxxxxxx počet řízení, 8) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 9) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 10) o xxxxxxxxx xxxxxx, 11) x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx 12) x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, 13) dále x ustanovení o xxxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozkladu 14) x xxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx; 15) xxxxxxxxxx správního xxxx x účastnících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) se xxxx použijí.

(2) Xxx xxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx vztahy, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k využití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx převody xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx zastupování x xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx spisů, xxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx užitných vzorů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxx nucených licencí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, průmyslových vzorech x xxxxxxxxxxxx návrzích. 4)

(3) Proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 17).

(4) Xx jednotlivé xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§22

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXX

1. Právo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxx uplatnit po xxxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Žádost o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10a lze xxxxx xx přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx nákladů potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxx §18 odst. 7 xx možné xxxxxxxx jen x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 478/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.10.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

116/2000 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

s účinností xx 10.5.2000, x xxxxxxxx ustanovení §9 xxxx. 3, §10x, §15 xxxx. 1 x čl. XXX xxxx 1 a 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx stane xxxxxxxxxxxx x vyhlášená Xxxxxx o udělování xxxxxxxxxx patentů pro XX závazná

4/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 478/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 1/2001

173/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx se stane xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx patentů xxx XX xxxxxxx

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

221/2006 Sb., x vymáhání xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví (zákon x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.5.2006

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

196/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 64/1975 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 20. března 1883, xxxxxxxxxx x Bruselu xxx 14. xxxxxxxx 1900, xx Washingtonu xxx 2. června 1911, x Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, x Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, x Lisabonu xxx 31. xxxxx 1958 x ve Xxxxxxxxxx dne 14. xxxxxxxx 1967, ve xxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 81/1985 Xx.

2) §2 x xxxx. zákona x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx.
3) §29, §39, §49 x §50 zákona č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4) Např. §8, §9, §10, 14 xx 16, 64 xx 68, 70, 71 a 75 xxxxxx x. 527/1990 Sb.,
§19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxx vynálezy x. 550/1990 Sb., řízení xx věcech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzorů.
5) Zákon x. 105/1951 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 138/1960 Xx. - Právní xxxxxxx č. 102/1951 Xx. byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx č. 570/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, ministerstva financí Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 522/1991 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva financí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 570/1990 Xx. xxx xxxxxx právními xxxxxxxx č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Xx.
6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1883 xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, ve Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, v Xxxxx dne 6. xxxxxxxxx 1925, x Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, x Xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 1958 x xx Stockholmu xxx 14. července 1967, xxxxxxxxxx xxx č. 64/1975 Sb.
7) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
9) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
10) §41 xxxxxxxxx xxxx.
11) §64 x 65 xxxxxxxxx xxxx.
12) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
13) §80 xxxxxxxxx xxxx.
14) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.
15) §27 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.
16) §27 xxxx. 3 správního xxxx.
17) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §986 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.