Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o užitných vzorech

478/92 Sb.

Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Přihláška a zápis užitného vzoru §8 §9 §10

Přeměna evropské patentové přihlášky na přihlášku §10a §11

Účinky užitného vzoru §12 §13 §14

Doba platnosti užitného vzoru §15 §16

Výmaz užitného vzoru §17 §18

Odnětí ochrany §19

Rejstřík §20

Přestupky §20a §20b

Závěrečná ustanovení §21 §22

č. 116/2000 Sb. - Čl. III

INFORMACE

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx řešení, xxxxx jsou nová, xxxxxxxxx xxxxx pouhé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx využitelná, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx výrobků,

c) xxxxx, xxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) odrůdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx reproduktivní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Technické xxxxxx xx nové, xxxx-xx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx techniky xxx xxxxx tohoto zákona xx xxx, xx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§9), xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx techniky xxxx takové zveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx v posledních xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdo xxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").

Přihláška x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§8

(1) X xxxxx do rejstříku xx žádá přihláškou xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx u Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupinu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) žádost o xxxxx do rejstříku xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx názvu užitného xxxxx,

x) xxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxx x stručně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx chráněn užitným xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Věstníku Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx").

§9

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx průmyslového vlastnictví (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") 6), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podání přihlášky, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x stát, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, u něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy. Xx výzvu Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; jinak se x němu nepřihlíží.

(3) X případě xxxxx xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx ochrana xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2.

§10

(1) Xxxxxxx-xx přihlašovatel xxx xxxxx v Xxxxx republice o xxxxxxx xxxxxxx 2) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podání, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, x této xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přihláška xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx uplatňující xxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinen ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx data xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx nepřihlíží.

(3) Zmeškání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přihlášku

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx patentové přihlášky xxxxxxx podle xx. 136 xxxx. 2 xxxxxxxx patentové úmluvy Xxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vyzve Úřad xxxxxxxxxxxxxx, xxx do 3 xxxxxx zaplatil xxxxxxxxxxxx poplatek podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 7) x xxxxxxxxx xx trojím vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx přihlašovatel xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 x Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxxxxx xxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx od xxx, x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx evropských patentů xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§11

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 a xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §2, §3 x §5, xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx užitného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx užitného vzoru, xxxx Xxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx Věstníku. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) x c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §8, Xxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nedostatky xx xxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxx x přihlášce xxxxxxx. Xx tento xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x §2 x §3, popřípadě xx-xx xxxxxxx přihlášky zjevně x xxxxxxx x §5, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Úpravy x xxxxx provedené x přihlášce nesmějí xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxxx. Xxxx přizná vyloučeným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx x jestliže budou xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx přihlášku rozdělit.

(7) Xx žádost xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Účinky xxxxxxxx xxxxx

§12

(1) Xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzorem xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrábět, uvádět xx xxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx vzorem (xxxxxxx) xxxxx osobám xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyplývající x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášky vynálezu x pozdějším xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx užitného xxxxx.

§13

(1) Xxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využíval xxxxxxxxx řešení chráněné xxxxxxx vzorem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kdo k xxxx vykonal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx-xx x dohodě, může xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat x xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxx xxxxx uznal.

§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/2000 Sb.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§15
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx čtyři roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx shodným xxxxxxxxx (§10 x 10a).
(2) Dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxx vždy x xxx xxxx.
(3) X prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce xxxx platnosti.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx po uplynutí xxxx stanovené x xxxxxxxx 1, Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx užitného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže:
x) xxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx;
b) xxxxxxx xxxxxxxx vzoru xx ho xxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx zanikne dnem, xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx vzoru

§17

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxxx podle §1 x §3,

b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx patentem x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jde xxx xxxxx původního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Výmaz xxxxxxxx xxxxx x rejstříku xx xxxxxx, xxxx xx užitný xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Týkají-li xx xxxxxx výmazu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vzor xx xxxxxx částečně.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§16), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx vzoru x xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxx xxx věcně odůvodněn x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx včetně označení xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx dodatečně xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx majitele xxxxxxxx vzoru, aby xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx majitel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx výmaz xxxxxxxx vzoru x xxxxxxxxx, Úřad o xxxxxx rozhodne. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx zaplatí správní xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 7) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve věci xxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxx ochrany

(1) Xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxxx vzor xxxxx §6 nepříslušelo.

(2) Xxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx její právní xxxxxxxx.

(3) Na návrh xxxxx, které přísluší xxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxx xxxxx užitného xxxxx x xxxxxxxxx x moci xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxxxx:

x) xxxxx zápisu (xxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx zápisu užitného xxxxx xx Xxxxxxxx,

x) xxxxx užitného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx přihlášky, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (jméno xxxx xxxxx), jeho xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx název), xxxxxxxx (xxxxx), popřípadě jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx předchozího xxxxxxxxx,

x) zatřídění xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převod xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výmaz xxxxxxxx xxxxx,

x) odnětí xxxxxxx, popřípadě její xxxxxx,

x) xxxxx ochrany.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) xx xxxx týkat xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nakládání s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx Xxxxxxxx zveřejňuje Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vzorů, jakož x xxxxxx sdělení x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxx užitným xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250 000 Kč xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§20b

§20b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§21

(1) Pro xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x odchylkami xxxxxxxxx x tomto zákoně x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx řízení, 8) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 9) x xxxxxxxxx zmeškání úkonu, 10) x xxxxxxxxx xxxxxx, 11) x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 12) x x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, 13) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx komise x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 14) x xxxx xxxxxxxxxx x účastnících xxxxxx; 15) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 16) se xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx užitný xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k využití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vzorů, xxx xxxxxx x zahraničí, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx před Xxxxxx, xxx prominutí zmeškání xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx spisů, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)

(3) Proti pravomocnému xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17).

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx správní xxxxxxxx. 7)

§22

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. r.

Kováč x. x.

Čl. XXX

1. Právo xxxxxxxxx z evropské xxxxxxxxx přihlášky podle §9 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x evropské xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10a lze xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnému uplatnění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 478/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.10.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

116/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx vlastnictví

s účinností xx 10.5.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 3, §10a, §15 odst. 1 x xx. XXX xxxx 1 x 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx o udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx

4/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 478/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 1/2001

173/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx xxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2006

221/2006 Xx., x xxxxxxxx práv x průmyslového xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x vymáhání xxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.5.2006

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

196/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.7.2017

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 64/1975 Sb., x Pařížské xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 20. března 1883, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 14. prosince 1900, xx Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, x Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, x Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, v Xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 1958 a ve Xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1967, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 81/1985 Sb.

2) §2 x xxxx. xxxxxx x. 527/1990 Xx., x vynálezech, průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §29, §39, §49 x §50 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
4) Xxxx. §8, §9, §10, 14 xx 16, 6468, 70, 71 x 75 xxxxxx x. 527/1990 Xx.,
§19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx č. 550/1990 Xx., řízení xx xxxxxx xxxxxxxx x průmyslových xxxxx.
5) Zákon x. 105/1951 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 138/1960 Xx. - Právní xxxxxxx x. 102/1951 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Xx.
Xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 570/1990 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx, ministerstva xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 522/1991 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x. 411/1992 Xx. - Právní předpis x. 570/1990 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Xx.
6) Pařížská xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx vlastnictví ze xxx 20. xxxxxx 1883 xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, ve Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, x Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, v Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, x Xxxxxxxx dne 31. xxxxx 1958 a xx Stockholmu xxx 14. července 1967, xxxxxxxxxx pod č. 64/1975 Sb.
7) Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §33 xxxx. 2 xxxx. x) správního xxxx.
9) §35 xxxx. 3 správního xxxx.
10) §41 xxxxxxxxx xxxx.
11) §64 x 65 xxxxxxxxx xxxx.
12) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.
13) §80 xxxxxxxxx řádu.
14) §152 xxxx. 3 a 5 xxxxxxxxx řádu.
15) §27 xxxx. 1 x 2 správního xxxx.
16) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
17) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §986 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.