Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2018.


Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
395/92 Sb.

Vyhláška

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny §1 §2 §3 §4 §5 §6

Ochrana významných krajinných prvků §7 §8

Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích §9 §10 §11 §12 §13

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §14

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin §15

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů §16

Postup při převodu práva hospodaření §17 §18

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody §19

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody §20

Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §21

Kategorizace zvláště chráněných území §22

Zrušovací ustanovení §23

Účinnost §24

Příloha č. I

Příloha č. II - Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

Příloha č. III

Příloha č. IV - Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

Příloha č. V - Národní přírodní rezervace

- Národní přírodní památka

- Přírodní rezervace

INFORMACE

395

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 11. června 1992,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §4 xxxx. 1 a 2, §8 odst. 3 x 5, §24 xxxx. 2, §38 xxxx. 3, §40 xxxx. 1, §42 xxxx. 2 x 5, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 3, §49 odst. 5, §50 odst. 5, §60 xxxx. 4, §67 odst. 1, §69 xxxx. 3, §81 odst. 5, §82 xxxx. 2, §90 xxxx. 5, 6 x 7 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní rady x. 347/1992 Xx. (xxxx xxx "xxxxx"):

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx

(x §4 xxxx. 1 xxxxxx)

§1

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

x) xxxxxxxxxx xx biotop [§3 xxxx. i) zákona] xxxx soubor xxxxxxx x krajině [§3 xxxx. k) xxxxxx], xxxxx svým xxxxxx x velikostí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přirozeného xx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x) xxxxxx],

x) biokoridor xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x oddělených biocenter xxx.

§2

(1) Xxxxxxxx místního, xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx 1:50000 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx 1:10000 x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability,

b) tabulkovou x popisnou část xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných částí xxxxxxx, prostorové vazby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šířky) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx rámcových opatření x xxxx zachování x zlepšení.

(3) Xxxx xxxxxxx ekologické stability xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx podle §4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxx lesní hospodářské xxxxx 9) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krajiny. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. 10)

§3

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx průběžně provádí xxxxxxxxx systému ekologické xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jiné fyzikální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx určení, zda xxxxxx ekologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx vymezený a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx nevyhovující, xx. xxxxxxxxxx vymezení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Projekty k xxxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x majetkoprávní xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx pozemkových úprav.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace 11) nebo plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. 10)

§5

(1) Xxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx schvalují příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx objektivní xxxxxxxxx návrhu plánu xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. 10)

§6

(1) Opatřením x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx podle §4 x 5 (např. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nevelkého xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxx

(x §4 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx (§6 xxxxxx) se xxxxxxx zápisem xx xxxxxxx významných xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxxxxx charakteristiku, xxxxxx x oznámení (§6 odst. 1 x 2 zákona), xxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 3 xxxxxx) či x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 odst. 4 xxxxxx) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (1:5000 x xxxxxxx).

(2) Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinného prvku xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi, xxxxxxxx x nájemci dotčeného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2013 Sb.

§9

Xxxxxxxxx výše x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(x §24 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Za xxxxx motorovými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx může orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxxxxx x maximální xxxx 20 Kčs xx xxxxx xxx, x xxx-xx x xxxxxxx, x maximální xxxx 50 Xxx xx xxxxx xxx. Xxx, x xxxx xxx zaplacen poplatek xx vjezd na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§24 odst. 1 xxxxxx), xxx nepodléhá xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx národního xxxxx.

(2) Poplatek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1 000 Xxx xx jedno motorové xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx 3 000 Xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxx vozidle xxxxxxxxxxx xxxxxxx průkazu ZTP xxxx ZTP/P 13) x xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx označeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2 se nevyžadují. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též autobusové xxxxxxx organizované pro xxxxxxxxx postižené xxxxxx xx xxxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§14

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(x §48 odst. 3 xxxxxx)

(1) Seznam xxxxx rostlin, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. II xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxx xx uveden x příloze č. III xxxx xxxxxxxx.

§15

Ochrana xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx

(x §49 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bezprostředního xxxxx. Bezprostředním xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx x do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx aniž xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, při xxxxx xxxx dojít xx xxxxx hydrologických xxxxxxx poměrů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx zásahy xx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxx steliva x xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx chemismus prostředí xx xxxxxxxx hnojení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. II xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx označovány xxxx xxxxxx, 16) xx xxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx bezprostředního okolí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx přenesení (§52 xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx stanoviště. X xxxxxxxxx xx nezbytná xxxxxxx x ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxxxx. Xxxx přenesení musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

Ochrana zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(x §50 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Záchranným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx většího xxxxx xxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx programem (§52 xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxx příslušný druh. X druhů, xxxxx xxxx současně xxxxx, 2) xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovu, xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(3) Chov xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ohrožených, x xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, výchovných x xxxxxxxxxxx funkcí. Pro xxxxxxxxxxx záchranných chovů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx samostatné existence x xxxxxxx, lze xxxxxxxx stanice, ve xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(5) Xxxxxxxxxx zvláště chráněné xxxxx živočichů (§50 xxxx. 5 xxxxxx) xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §56 xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx podmínky a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x způsobu nabytí x dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx vedou xxxxxx knihy xxxxxxx xxxxxxxxx a kontrolované xxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx tím v xxxxxxxxxx xxxxxx (§50 xxxx. 2 xxxxxx), xxx jen na xxxxxxx xxxxxxx (§56 xxxxxx).

§17

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(x §60 xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §60 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přesnou identifikaci, xxxxxx převodu x xxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxx úplatný, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxx nesouhlasí, sdělí xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx uvedenému navrhovatelem.

(3) Xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx navrhovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přejde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4, xxx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2018 Sb.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti dohody

(k §69 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obhospodařovaných,

b) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x osobních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx evidence x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx pozemků xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vyplatit xx xx xxxxxxx xxxx prokázané újmy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx, xx prokazují x xxxxxxxxxx ceně xx xxxxxxx xxxxxxx xx účetních xxxxxxx (xxxxx, faktur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx apod.). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xx tyto xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx jen v xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věcné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxx dohodnutých podmínek. Xxx xxxxxx nesplnění xx příspěvek xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxx. Příspěvek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ne xxxxx xxxx let. Xx příspěvek lze xxxxxxxxxx zálohu.

§20

Organizace, úkoly a xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx

(x §81 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, informační, xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jmenuje xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxx, či xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, splňující xxxxxxxx dle §70 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx přírody").

(2) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zániku xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odznaku, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. IV.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx strážců xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky. X xxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx, xxxxxxxxx a geografie xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx službu xxxxxxxxx. Znalost práv x xxxxxxxxxx zpravodaje xxxxx §81 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 18) ústním pohovorem x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx vykonávána xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxxxxxx členům xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x souvislosti x výkonem služby xxxxxxx, za xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. 6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.); xxxx xx podle xxxxx xxxxxxxx přiměřeně vybavit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dbá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dále každých xxx let; xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx stráže přírody xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx více xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xx jejich xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strážce, xxx x xxxxxxx x xxxx; ostatní příslušné xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx průkazu.

§21

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(x §82 odst. 2 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na klopách xxxxx xxxx, rovněž xxxxxxx je xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx podmínky xxx xxxxxxxxx stejnokroje, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stejnokroj, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx sestává xx xxxxxxxxxx odznaku a xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx je oválného xxxxx, xxxxxx barvy, x velkým xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx "Ochrana xxxxxxx x krajiny Xxxxx republiky"; xxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx bundokošile;

b) pracovníci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx xxxx xx xxxxx rukávu xxxx xxxx bundokošile služební xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x §90 odst. 5, 6 x 7 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxxxxxxx nalezišť, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx studijních xxxxx 7), xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výtvorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek 8) xx xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohu č. V xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx studijní xxxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x kategorií xxxxxxxxx v příloze č. V, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x kategorii xxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 54/1958 X. l., xxxxxx xx určují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x kultury č. 80/1965 Sb., o xxxxxxx xxxxx žijících živočichů.

§24

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxx x. x.

Příloha x. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR x. 395/1992 Xx.

Xxxxxxx x. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

Xxxxxxx č. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR č. 395/1992 Sb.

Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxx psárkovitá
 
- Heleochloa xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Triglochin xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Mercurialis xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx žlutavý
 
- Filago xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Luzula xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx srdčitý
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx bledožlutá
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx skalní
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx velkokvětý xxxxx
&xxxx;
- Helianthemum xxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Gentiana xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Gentianella campestris
 
hořepníček xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx pisiformis
 
hrachor xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Rhynchospora xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx fusca
 
hruštička xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Pyrola media
 
huseník xxxxx
&xxxx;
- Arabis nemorensis
 
huseník xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Aster xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. sudeticus
 
hvozdík xxxxxxxx
&xxxx;
- Dianthus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Pilosella macrantha
 
chrastavec xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx mollis
 
jazyk xxxxxx
&xxxx;
- Phyllitis scolopendrium
 
jazýček xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx sudetica
 
jestřábník xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxx zub
 
- Xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Polystichum xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx tatarský
 
- Crambe xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx olysalý
 
- Stipa xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx jarní
 
- Pulsatilla xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Alchemilla xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx ametystová
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Astragalus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Matthiolova
 
- Cortusa xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Minuartia xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx černá
 
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx lékařský
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Batrachium xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx trojdílný
 
- Batrachium xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Linum xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Thesium xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Thesium xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vonný
 
- Daphne xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Eryngium xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Amygdalus xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Cladium xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Thymus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx bahenní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx bahenní
 
- Gladiolus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Malaxis xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Hammarbya xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Potentilla xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx jahodníkokvětá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx (xxxxx) český
 
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx natans
 
odemka vodní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ječmenovitá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Carex xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sklalní
 
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vláskovitá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx desertorum
 
pampeliška xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx uliginosa
 
pelyněk Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. densiflora
 
pcháč xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx provensálská
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx peltata
 
plavuník trojklasý
 
- Xxxxxxxxxxxxx tristachyum
 
plevnatec xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx evropský
 
- Xxxxxxxxxx europaea
 
pobřežnice xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx hadcová
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx septentrionalis
 
polej xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx malolistá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx affine
 
prorostlík nejtenčí
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx plamatý
 
- Xxxxxxxxxxxx maculata
 
prstnatec Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx vrbolistý
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx alpský
 
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx sudetský
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Colobium xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Lindernia xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Aposeris xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Ceratocephala xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx anglická
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx pýřitý
 
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx slanistý
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Cerastium xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Tenoreův
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Onosma xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx malokvětá
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx skalní
 
- Cardaminopsis xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Jurinea xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx kulatoplodá
 
- Juncus xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx grandiflora
 
sklenobýl xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx adianthumnigrum
 
sleziník xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx carvifolia
 
smrkovník plazivý
 
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Valerandova
 
- Xxxxxxx valerandii
 
solnička xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx pannonica
 
srpovník karbincolistý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx zlatý
 
- Xxxxxxx doria
 
stařinec (starček) xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Tephroseris longifolia
 
stařinec (xxxxxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
- Tephroseris xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Eriophorum xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx vlnatá
 
- Salvia xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx načernalá
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx rezavá
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Crepis xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx sibiřská
 
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx krutiklas
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Hierochloe xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ophrys xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx muchonosný
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx včelonosný
 
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Dichostylis xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Calamagrostis xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Vignea xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (rozrazil) xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx horomilná
 
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx vyšší
 
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx douškolistý
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx salicifolium
 
vranečkovec xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx helveticum
 
vratička xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx multifidum
 
vrba borůvkovitá
 
- Xxxxx myrtilloides
 
vrba xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx laponská
 
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx laxiflora
 
vstavač xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx sudetica
 
všivec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx žezlovitý
 
- Xxxxxxxxxxx sceptrumcarolinum
 
zapalička veliká
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx fontana
 
zeměžluč xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx okolíkatý
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. gelida
 
zvonek xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx sudetica
 
zvonovec xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx německý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx simplex
 
Houby:
 
bolinka xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx tubulina
 
čirůvka xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx inodermeum
 
čirůvka Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx jedlová
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx Fechtnerův
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Geastrum xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Biscogniauxia xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Montagnea arenaria
 
lanýž xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Amanita vittadinii
 
náramkovitka xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xerula xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx sphaeospora
 
václavka xxxxxxx
&xxxx;
- Armillaria ectypa
 
vláknice xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx acutella

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Aldrovanda xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx chudokvětá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx horská
 
- Leucorchis xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Betula xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Utricularia xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (xxxxxxxxx) přezimující
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx tuhý
 
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx procumbens
 
dvouřadec pozdní
 
- Xxxxxxxxxxxx serotina
 
hladýš xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx horská
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx šumavský
 
- Xxxxxxxx pannonica
 
hořeček xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx amarella
 
hořeček xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx luční
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx lumnitzeri
 
hvozdík xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sivý
 
- Xxxxxxxx gratianopolitanus
 
chrpa xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx muralis
 
jalovec obecný xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx alplský
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx plevinatá
 
- Xxxxxxxxxxx braunii
 
kapradinka xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx sličný
 
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx luční
 
- Xxxxxxxxxx pratensis
 
koniklec velkokvětý
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx lékařský
 
- Xxxxxxxx officinalis
 
korálice trojklanná
 
- Xxxxxxxxxxxx trifida
 
kosatec bezlistý
 
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nízký
 
- Xxxx pumila
 
kosatec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx variageta
 
kosatec sibiřský
 
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx trávovitý
 
- Xxxx graminea
 
kostřava xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx excapus
 
kozinec rakouský
 
- Xxxxxxxxxx austriacus
 
kuřička xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx perennis
 
kruštík xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx palustris
 
kruštík drobnolistý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx dvoulistá
 
- Xxxxxx bifolia
 
leknín xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx bílý
 
- Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxx cibulkonosná
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx latnatý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx růžicovitý
 
- Xxxxxxxxx decipiens
 
lomikámen trojprstý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx obecný
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx uva-ursi
 
okrotice červená
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx jedhoj
 
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx černoklasá
 
- Xxxxx melanostachya
 
ostřice chudá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx plstnatoplodá
 
- Xxxxx lasiocarpa
 
ostřice xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx lepidocarpa
 
ostřice xxxxx
&xxxx;
- Carex xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Diphasiastrum xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Diphasiastrum xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx officinale
 
prstnatec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx incarnata
 
prvosenka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Tithymalus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Ranunculus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Ranunculus lingua
 
puchýřka xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx subtilis
 
rdest xxxxxx
&xxxx;
- Potamogeton alpinus
 
rosnatka xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx submersum
 
řezan xxxxxxxxx
&xxxx;
- Stratiotes xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx caneifolium
 
smil xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx fluviatilis
 
starček xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vyvýšená
 
- Delphinium xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Cypripedium xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx alpský
 
- Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx) alpinum
 
šafrán xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx albiflorus
 
šafrán xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx latnatý
 
- Xxxxxxxxxx paniculata
 
šater xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx fastigiata
 
šicha xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx nigrum
 
šišák hrálolistý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx bledá
 
- Xxxxx biennis
 
třezalka sličná
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx pestrá
 
- Xxxxxxxxxxxxx varia
 
třtina xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx uzlovitý
 
- Xxxxxx nodosa
 
vemeníček zelený
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Anemonastrum xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Viola xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx stagnina
 
violka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Trichomanes xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Salix appendiculata
 
vstavač xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx mascula
 
vstavač xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx morio
 
vstavač xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx ustulata
 
vstavač xxxxxxxx
&xxxx;
- Orchis militaris
 
všivec xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ajuga xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx hallii
 
zevar xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Campanula xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Campanula xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx flavum
 
Houby:
 
kalichovka xxxxx
&xxxx;
- Omphalina xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ascotremella faginea
 
modralka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx viride
 
plžatka xxxxxxx
&xxxx;
- Hygrophorus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Clitocybe xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Anthericum liliago
 
bledule xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx vernum
 
brambořík xxxxxxx
&xxxx;
- Cyclamen purpurascens
 
cídivka (xxxxxxxxx) větevnatá
 
- Hippochaete xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx český
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx brunátná
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx obecný
 
- Xxxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxx (šípák)
 
- Xxxxxxx pubescens
 
dvojštítek xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx varia
 
ďáblík bahenní
 
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Ophioglossum xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
- Stipa xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx scherfelii
 
koprníček xxxxxxxxx
&xxxx;
- Mutellina xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Symphytum xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx purpurata
 
kruštík xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Andromeda polifolia
 
kýchavice xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx album
 
len xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Linum xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx martagon
 
lomikámen xxxxxxxxx
&xxxx;
- Saxifraga xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Lunaria xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Leopoldia xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Potentilla xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Potentilla rupestris
 
mochna xxxxxxxxxx duryňská
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx - xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx šalamounek
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx pediformis
 
pampeliška xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx pštrosí
 
- Xxxxxxxxxx struthiopteris
 
pětiprstka žežulník
 
- Xxxxxxxxxx conopsea
 
plamének xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx recta
 
plavuň xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx zploštělý
 
- Xxxxxxxxxxxxx complanatum
 
pleška xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx chlumní
 
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx
&xxxx;
- Tretorhiza cruciata
 
prstnatec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx longebracteata
 
pryšec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx villosus
 
pupečník xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx vulgaris
 
rojovník xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx (xxxxxxx) lesní
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx předjarní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx skalní
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx subsp. xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bílá
 
- Dictamnus xxxxx
&xxxx;
xxxxxx (ostřice) xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Trollius xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx chlorantha
 
vranec xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx selago
 
vratička xxxxxxx
&xxxx;
- Botrychium xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx repens
 
vřesovec xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx herbacea
 
zimostrázek xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx bononiensis
 
zvonek xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx palustris
 
žluťucha xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx foetidum
 
Houby:
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Pholiota xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx ČR x. 395/1992 Xx.

1. Xx xxxxx kriticky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

 
Bezobratlí (Xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Leptidea xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Parnassius xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx apus
 
listonoh xxxxx
&xxxx;
- Triops xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx antiqua
 
krasec xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx hungarica
 
kudlanka xxxxxxx
&xxxx;
- Mantis xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Maculinea arion
 
modrásek xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Mantispa styriaca
 
perlorodka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx polyxena
 
ploskoroh
 
- Xxxxxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Graphoderus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx kamenáč
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx říční
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Ceruchus xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx auratus
 
střevlík
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Carabus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx kýlnatý
 
- Euscorpius xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Megopis xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Unio pictorum
 
žábronožky
 
- Xxxxxxxxx spp.
 
Obratlovci (Vertebrata)
 
Ryby (Xxxxxx) a Kruhoústí (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx potoční
 
- Lampetra xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx ukrajinská
 
- Eudontomyzon xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx helveticus
 
čolek xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx montandoni
 
ropucha xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx arvalis
 
skokan xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Reptilia)
 
ještěrka xxxxx
&xxxx;
- Podarcis muralis
 
ještěrka xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx tessellata
 
užovka xxxxxxxx
&xxxx;
- Elaphe xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxx)
&xxxx;
xxxxxxx černoocasý
 
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Ixobrychus xxxxxxx
&xxxx;
xxxx velký
 
- Otis xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Burhinus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Grus xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Numenius xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx bílý
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx skalní
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Pandion xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx rudonohá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx tundrový
 
- Xxxxxxxx xxxxxxx svecica
 
sokol xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx calandra
 
strnad xxxxxxxx
&xxxx;
- Emberiza xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Tichodroma xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Myotis xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pobřežní
 
- Myotis xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx zahradní
 
- Eliomys xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx hipposideros
 
vrápenec xxxxx
&xxxx;
- Rhinolophus xxxxxxxxxxxxx

2. Xx druhy silně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx bílé x
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx catax
 
chroust opýřený
 
- Xxxxxx pilosa
 
klínatka rohatá
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx flavipes)
 
kovařík
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Cucujus xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Saturnia xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx nausithous
 
modrásek xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Lycaena dispar
 
ohniváček xxxxxxxx
&xxxx;
- Lycaena xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Hipparchia briseis
 
okáč xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx ruficollis
 
pačmelák cizopasný
 
- Xxxxxx xx rufipes
 
páchník xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Claetis xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Sympecma xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Anodonta xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx cerdo
 
tesařík xxxxxxxx
&xxxx;
- Ergates xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx caudalis
 
velevrub tupý
 
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Colias xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxxx (Xxxxxx) x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx baloni
 
ostruha xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx skvrnitá
 
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Triturus xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Bombina xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Salamandra xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx zelený
 
- Rana xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Reptilia)
 
ještěrka xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx agilis
 
ještěrka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx vivipara
 
slepýš křehký
 
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx hladká
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Oenanthe xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx nigra
 
čírka xxxxx
&xxxx;
- Anas xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx tridactylus
 
drozd xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx iliacus
 
dřemlík xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx columbarius
 
dudek xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Bucephala xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Columba xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx porzana
 
chřástal xxxxx
&xxxx;
- Xxxx crex
 
chrástal xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxx
&xxxx;
- Turdus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Accipiter nisus
 
krutihlav xxxxxx
&xxxx;
- Jynx torquilla
 
křepelka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Glaucidium passerinum
 
kvakoš xxxxx
&xxxx;
- Nycticorax xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx parva
 
lelek xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx europaeus
 
linduška xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx clypeata
 
moták xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx pygargus
 
moták xxxxxx
&xxxx;
- Circus xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx subbuteo
 
pěnice xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Prunella xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx hypoleucos
 
potápka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx arundinaceus
 
rybák xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx arborea
 
slavík xxxxxxxx středoevropský
 
- Luscinia xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx jižní
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx vousatá
 
- Xxxxxxx biarmicus
 
tetřívek obecný
 
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx senator
 
včelojed xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx kropenatý
 
- Xxxxxx ochropus
 
volavka xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx rudozobá
 
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx hajní
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Mammalia)
 
bobr xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Cricetus xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Sicista betulina
 
netopýr xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (ostatní xxxxx)
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx lesní
 
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Muscardinus xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Sorex xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Lutra xxxxx

3. Za druhy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- Limenitis xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx spp.
 
číhalka pospolitá
 
- Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Bombus xxx.
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Emus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx spp.
 
kozlíček xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx hnědý
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx mariana
 
lišaj xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx kapucínek
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx ovocný
 
- Xxxxxxxxxx podalirius
 
perleťovec xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxx bahenní
 
- Astacus xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Carabus problematicus
 
střevlík
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Cicindela xxx. (x xxxxxxxx X. xxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Potosia aeruginosa
 
zlatohlávek
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxxx (Xxxxxx) x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxx perleťový
 
- Abramis xxxx
&xxxx;
xxxxx jesen
 
- Leuciscus xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Gymnocephalus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx (xxxxx)
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx lota
 
piskoř xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx fossilis
 
plotice xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx obecná
 
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx bufo
 
Plazi (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxx obojková
 
- Natrix xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Aves)
 
bekasina xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx černohlavý
 
- Xxxxxxxx torquata
 
bramborníček hnědý
 
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx severní
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx říční
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx luscinioides
 
čáp xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx ciconia
 
čírka obecná
 
- Xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx erythrinus
 
chocholouš xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx lesní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx obecná
 
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx polní
 
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx corax
 
lejsek xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx lužní
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx kropenatý
 
- Xxxxxxxxx caryocatactes
 
potápka xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx malá
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx cristatus
 
rorýs xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx obecný
 
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxx excubitor
 
vlaštovka obecná
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Crocidura xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Sciurus xxxxxxxx

Xxxxxxx č. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX č. 395/1992 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx služebního xxxxxxx:

Xxxxxxxx odznak je xxxxxxxx tvaru xxxxxxxxxxx xx výšku o xxxxxxxxx 6,5x5 cm, xxxxxx barvy, se xxxxxx okrajem. Uprostřed xxxxx xx xxxxx xxxxxx znak Xxxxx xxxxxxxxx. Xx obvodu xxxxx je zlatý xxxxx "OCHRANA XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". Odznak xx xxxxxx, smaltovaný.

Popis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxxxx:

Xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx 7 x 2 xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx X. Xxxxxxxx průkaz

Přední xxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxx xxxxxx okrajem xxxxxxx xx nápis "XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX REPUBLIKY". V xxxx části průkazu xx rámeček na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx polovině xxxxxxx xx výrazný xxxxx "XXXXXXXX XXXXXX", pod xxxxxx je údaj x čísle xxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx vydal, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx obsahuje x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx tento text:

Držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx při výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu ustanovení §62 x 85 xxxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

- kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny,

- xxxxxxxxx v nezbytných xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měření, sledování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přírodního xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx této xxxxxxxx je držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xx nejvíce šetřit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojenými xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx II. Xxxxxxxx xxxxxx strážce

Přední strana xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx údaje:

Pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx "OCHRANA XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". V xxxx xxxxx průkazu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX", xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx o území, xxx které xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, označení orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx tento xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §62 x 81 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx,

- zjišťovat xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

- xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxx zákona XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxx porušování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x odevzdat xx orgánu Policie Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx silami x xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx části druhé, xxxxx x čtvrté xxxxxx ČNR č. 114/1992 Sb. xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx potvrdí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15xx xxx xx xxxx xxxxxx.

Xxx XXX. Průkaz xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Pod xxxxxx xxxxxxx průkazu xx nápis "XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". X xxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrazný xxxxx "XXXXXX XXXXXXXXXX", xxx xxxxxx xx xxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxx xxxx o xxxxx, pro xxxxx xx průkaz xxxxx x xxxxx pro xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx průkaz xxxxx x podpis odpovědného xxxxxxxxxx.

Xxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje x xxxx polovině xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx tento text:

Držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §81 xxxxxx ČNR x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.

Zpravodaj v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, sledování xxxxx xxxxxxx. Xxx své xxxxx xxxxxxx jednoduché xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aparáty, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx umožnily.

Příloha č. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx XX x. 395/1992 Xx. *)

XX XXXXXXXXX "NÁRODNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX" XX XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 8.826/76 (10.2.1977)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Dar, Jáchymov, Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 38.070/65 (24.9.1965)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Třebeč, Xxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxx.Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
 
Břehyně-Pecopala
 
CL
 
Doksy, Xxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 11.034/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 26.376/54 (5.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 172.995/49 (19.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx-Xxxxxx (20.1.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 18.584/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (23.6.1989)
 
Děvín-Kotel-Soutěska
 
BV
 
Hor. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
XXX Mikulov č. 8.963/1 (10.5.1946)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXXX x. 39.336/52 (23.7.1952)
 
Chejlava
 
PJ
 
Měcholupy
 
+ Xxxxx XX x. 17.510/55 (4.7.1956)
 
Chlumská xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Nová Lhota x Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.359/68 (20.1.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MKI x. 13.902/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 10.750/69 (29.10.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.078/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hostim, Xxxxxx, Xxxxxx, Xx. Xxx p. Skalou, Xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 24.029/55 (26.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxx rašeliny
 
CH,SO
 
Lázně Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Lázně, Xxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxx-Xxxxxx mlýn
 
FM,VS
 
Čeladná, Xxxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 32/946/52 (13.3.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 19.882/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx x M. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxx jezero
 
BV
 
Nové Xxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 12.221/73 (9.8.1973)
 
Lednické xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Nová Ves, Xxxxxxx, Sedlec u Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 49.004/52 (9.1.1953)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx, Libice x. C., Oseček, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (1.5.1985) x xxxxxxxx XXX (15.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Počátky, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Dvůr, Xxxxxxxx Duby, Xxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 65.968/54 (26.7.1955) x xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (21.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx x. X., Xxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška XXXX x. 216.714/48 (16.11.1948)
&xxxx;
Xxxx x Velký Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx x Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (14.9.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 102.391/51 (25.9.1951)
 
Mionší
 
FM
 
Dol. Xxxxx, Xxx. Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 12.849/54 (10.3.1954)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 48.267/52 (11.12.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 13.901/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 13.904/67 (18.11.1967)
 
Pluhův Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.365/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Rakovník (24.2.1989) a
 
Polabská černava
 
ME
 
Mělnická Xxxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška XXX x. 45.761/46 (26.8.1946)
 
Polanská xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Ostrava (12.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxx Lhota u Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx-Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Uherčice, Břeclav
 
+ Xxxxx XX č. 3.075/56 (4.7.1956) x xxxxxxxx XXX (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Pradědem, Xxxxxxxxx, Xxxxx x. Des., Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX ČR x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx rašeliniště
 
ZR
 
Radostín x Vojnova Městce, Xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.432/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Ramena xxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. Xxx., Xxxxx, Xxxxx x. Mor., Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Olomouc (28.2.1990)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 93.653/51 (23.5.1951)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 172.995/49 (19.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Jizerky
 
JN
 
Jizerka
 
x Xxxxx XXX x. 41.348/65 (19.10.1965)
 
Rašeliniště Jizery
 
JN,LB
 
Jizerka, Xxxxx Xxxxxxxx, Bílý Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 41.348/65 (19.10.1965)
 
Rašeliniště Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Žďárský Potok
 
Výnos XX XXX č. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Razula
 
VS
 
Velké Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 111.318/49 (8.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Seč
 
Vyhláška XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxx Kamenice
 
Výnos XX XXX x. 16.170/73 (29.12.1973)
 
Řežabinec x Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 171.559/49 (19.11.1949) a xxxxxxxx XXX Xxxxx (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX x. 18.276/55 (4.6.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxxx, Srdov
 
Výnos MKI x. 12.609/68 (10.9.1968)
 
Slanisko x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx u Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (4.10.1961)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxx
&xxxx;
x Výnos MŠK x. 45.160/64 (7.11.1964)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 1.604/56 (5.3.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 70.847/54 (14.1.1956) x + výnos XXX 155-1-1/5-53 (8.5.1953)
 
Šerák-Keprník
 
SU
 
Adolfovice, Xxx. Lipová, Xxxx Xxxxxx, Ostružná
 
Výnos XX XXX x. 3.500/89 19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 48.988/49 (5.4.1949)
 
Tabulová, Xxxxxx vrch x Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 97.095/51-XX/5 (25.6.1951) x + xxxxx XXX x. 101.109/53 (20.5.1953)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rychnov x. Xx. (1.7.1982)
 
Týřov
 
BE,RA
 
Skryje, Xxxxxx, Karlova Xxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 6.051/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Úhošť
 
Výnos MK XXX č. 7.123/74 (17.7.1974)
&xxxx;
Xxxxx Pleš
 
RA
 
Branov
 
Výnos XX XXX x. 6.049/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX x. 1.268-XXXX/X-1938 (4.2.1938)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx x. X., Xxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX č. 52.056/57 (17.6.1957)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.006/68 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 45.171/64 (7.11.1964)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 99.260/51 (27.6.1951) a xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.363/68 (20.1.1969)
 
Voděradské xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Voděrady, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 13.600/55 (4.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX, XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.052/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxx kopce
 
CK
 
Vyšný, Xxxxxx, Xxxxxx - Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 86.969/51 (6.3.1951) x vyhláška OÚ X. Xxxxxxx (21.4.1992)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Hájem
 
HO
 
Velká nad Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK ČSR x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 46.340/52 (24.2.1953)
 
Zhejral
 
JI
 
Klatovec
 
Vyhláška XXX Jihlava (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. X.
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 15.732/74 (16.1.1975)

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX č. x. 14.200/88 x 29.11.1988

x - xxxxxxxxxx výnosem XX XXX č. x. 17.094/87 x 21.12.1987

XX XXXXXXXXX "XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX" XX XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
 
Okres
 
Katastrální xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 13.369/69 (28.12.1969)
 
Babiččino xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x. Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Malá Xxxxxxx, Xxxxxxx Hora
 
+ Xxxxx XXXX x. 35.789/52 (9.6.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
 
Hlubočepy, Xxxx Chuchle
 
Vyhláška XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 19.161/54 (30.3.1954)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx, Křištanov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX x Xxxxxxxxxxxx (24.5.1989), Xxxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx č. 1/92 (3.3.1992) x Xxxxxxxx XXX x Xxxxxx Xxxxxxxx (15.11.1990)
 
Borečský Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 96.515/51 (23.6.1951)
 
Borový
 
SU
 
Žulová
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (16.6.1987)
 
Březinské xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 14.619/68 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxx (9.9.1983)
&xxxx;
Xxxxxxx X.
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (29.9.1987)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX, Pha 5
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxx. XXX (22.9.1970)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (2.3.1964)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NV Xxxx (24.11.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxx, Holyně, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx x. X., Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxx (9.9.1983)
 
Dubí hora
 
LT
 
Konojedy
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (14.10.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxx nad Xxxx, Dobré Xxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Jihlava (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX x. 61.226/57 (14.8.1957)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx rybník
 
KM
 
Chropyně
 
+ Xxxxx XX x. 35.431/54 (14.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxxxxx potok
 
PE
 
Vyskytná, Mysletín, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Pelhřimov (27.2.1992)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 102.256/51 (25.9.1951)
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
 
Kamenná xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (10.9.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx Hradec (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.860/76 (1.10.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxx. KNV (8.2.1977)
 
Komorní xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Slatina
 
+ Xxxxx XXXX č. 100.585/51 (14.8.1951)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (17.4.1986)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Lestkov, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 55.841/54 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (22.12.1962)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (12.8.1966) a xxxxxxxx XX xxxxx Ostravy (13.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
 
Lochkov, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (4.7.1988)
 
Luční
 
TA
 
Turovec
 
Vyhláška XXX Xxxxx (21.1.1988)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx (14.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
 
Medník
 
PZ
 
Hradišťko
 
Výnos MŠANO x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.245/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xx xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxx (26.2.1992)
&xxxx;
Xx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Hněvotín
 
Výnos XX XXX č. 9.857/76 (10.2.1977)
 
Na Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.647/70 (10.11.1970)
&xxxx;
Xxxxxx v Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Sm KNV (24.4.1979)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Potvorov
 
Vyhláška XXX Xxxxx xxxxx (7.3.1975)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX II-3-155.1-19/4-53 (18.9.1953), xxxxxxxx ONV X. Xxxx (6.9.1963) x xxxxxxxx XXX Česká Xxxx (12.1.1989)
&xxxx;
Xxxx x Xxxx Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 13.828/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx u Fínů
 
KT
 
Albrechtice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (30.4.1985)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Děčín (6.12.1963)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 14.474/69 (2.2.1970)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx XX x. 6.089/77 (5.12.1977)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (25.10.1989)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 18.768/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx propadání
 
BK
 
Rudice, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Blansko (19.4.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx Hané
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (18.7.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx x Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx Hora (10.10.1985)
 
Skalky xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx u Karlových Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx Xxxx (20.11.1979)
 
Slatinná xxxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 17.977/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (18.7.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NV Xxxx (23.3.1978)
 
Strážník
 
SM
 
Peřimov
 
x Xxxxx XXX č. 35.702/63 (24.8.1963)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Tábor (18.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MŠK x. 65.972/54 (4.7.1956) x xxxxxxxx ONV Xxxxxxxx xxx X. (1.10.1965)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXX x. 35.013/59 (9.1.1960)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx (25.7.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx údolí
 
CB
 
Údolí x X. Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 27.432/49 (19.2.1949)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Měník
 
Výnos XXXXX č. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
X xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
 
U Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (27.5.1982)
 
Upolínová xxxxx xxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (30.8.1990)
 
V jezírkách
 
KO
 
Velim
 
Vyhláška XXX Xxxxx (17.12.1987)
&xxxx;
Xxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Vracov
 
Vyhláška ONV Xxxxxxx (25.10.1990)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (26.4.1966)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (14.9.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxx misky
 
SU
 
Velká Kraš
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (9.12.1971)
 
Vizír
 
JH
 
Hamr
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx Hradec (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxx (5.9.1989)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx x. X. (10.6.1966)
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 17.864/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxx vrch
 
DC
 
Líska
 
Vyhláška XXX Xxxxx (18.2.1964)
 
Železná hůrka
 
CH
 
Mýtina X
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (28.4.1961)

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX č. j. 14.200/88 x 29.11.1988

x - přehlášeno výnosem XX ČSR x. x. 17.094/87 z 21.12.1987

XX XXXXXXXXX "XXXXXXXX XXXXXXXXX" XX XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
 
Andělova zmola
 
PV
 
Čechy x. Kosířem
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxx-X bukách
 
ZR
 
Bohdalov, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Žďár x. S. (25.10.1990)
&xxxx;
Xxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Brno-venkov (11.12.1980)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 16.984/74 (17.4.1975)
 
Bažantnice x Pracejovic
 
ST
 
Nové Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x Uhersku
 
PU
 
Uhersko
 
+ Xxxxx XXXX x. 31.046/52 (15.3.1952)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 68.737/54 (12.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 59.578/54 (17.3.1955)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx-xxxxxx (27.12.1979)
 
Blátka
 
PV
 
Určice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (31.10.1985)
&xxxx;
Xxxxx u Velhartic
 
KT
 
Velhartice
 
Vyhláška XXX ČR x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Čes. Xxxxxxx (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx hájek
 
BM
 
Bosonohy
 
Vyhláška XXX Xxxx-xxxxx (21.12.1985)
 
Brdatka
 
RA
 
Křivoklát
 
Výnos XX XXX č. 6.044/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MěNV Xxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.364/68 (20.1.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 18.583/73 (29.12.1973)
 
Bučina x Suché xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (21.6.1990)
 
Bukové xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX. x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Frýdek-Místek (20.1.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 32.047/62 (31.7.1962)
&xxxx;
Xxxx x Xxxxxxxx Chvojna
 
PU
 
Bělečko, Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 54.131/54 (14.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 9.296/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 7.033/76 (1.6.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 16.634/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX č. 41.347/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxx jezírka
 
JN,LB
 
Jizerka, Xxxx Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.348/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 7.827/75 (28.7.1975)
 
Černínovsko
 
ME
 
Libiš
 
+ Xxxxxxxx XXXX x. 146.992/50 (16.3.1950)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MěNV Xxxx (28.7.1977)
&xxxx;
Xxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Rokytnice, Xxxxxx Orlice
 
+ Xxxxx XX x. 45.962/54 (21.7.1954)
&xxxx;
Xxxxx les x Xxxxxxxxxx X-XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 14.475 x 14.476/69 (2.2.1970)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx x Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Písek (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška XXXX x. 14.737/49 (27.1.1949)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx pod Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Český Jílovec
 
CK
 
Hor. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MŠANO x. 8.865/35 (8.2.1935)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 92.896/51 (23.5.1951)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx x. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 7.037/76 (1.10.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. X.
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Benešov (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX ČR x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.025/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.603/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX č. 13.904/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxx kámen
 
CK
 
Křemže
 
+ Výnos XXXX č. 35.933/52 (11.7.1952)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxx 6
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (10.11.1964)
 
Dobročkovské xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Strakonice (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
 
Dománovický xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx II
 
Vyhláška XXX Xxxxx (15.12.1988)
 
Doubek
 
PR
 
Zámrsky
 
Výnos XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Drahotínský xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (22.10.1987)
 
Drahy
 
UH
 
Horní Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx xxx Svitavou
 
Výnos XX XXX č. 18.923/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX č. 22.111/55 (14.1.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 34.697/65 (13.8.1965)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx, Xxxxx, Zlič
 
+ Xxxxx MK x. 55.761/55 (17.2.1956)
 
Dukovanský xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Třebíč (20.10.1983)
 
Duny x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (9.7.1980)
 
Dvorčák
 
PR
 
Paršovice
 
x Xxxxx MŠK x. 32.047/62 (31.7.1962)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Slověnice
 
Vyháška XXX X. Xxxxxxxxxx (24.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Lhota
 
Výnos XX XXX x. 3.604/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 27.497/54 (11.6.1954)
 
Getsemanka
 
PB
 
Hutě x. Třemšínem, Věšín
 
x Xxxxx MŠK č. 54.391/65 (13.1.1966)
&xxxx;
Xxüxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Teplice (12.10.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (6.12.1985)
 
Habrová xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV J. Xxxxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.366/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 68.733/54 (12.4.1955)
 
Hněvošický xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.909/69 (20.11.1969)
 
Holubovské xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.767/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxx xxxx x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 76.905/49 (8.7.1949)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
 
Velká Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (28.1.1989)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (1.7.1989)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (18.11.1990) x vyhláška XX Čes. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 197.108/48 (5.11.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx louky
 
HO
 
Hovorany
 
Vyhláška XX Xxxxxxx (28.2.1992)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 11.034/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 108.067/51 (3.1.1952)
 
Hraniční xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rychnov x. Xx. (1.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (9.10.1986)
 
Hrbáčkovy xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx x. X., Xxxxxx x. X.
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx-xxxxxx (24.6.1988) a xxxx. XXX Xxxxxxx (23.6.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 8.806/73 (9.8.1973)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Slavkov
 
Vyhláška XXX Opava (27.9.1988)
 
Chlum
 
KV
 
Chlum
 
+ Xxxxx XXX x. 16.637/47 (24.2.1947)
 
Choustník
 
TA
 
Choustník
 
+ Výnos XXXX č. 170.405/49 (19.11.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX č. 49.505/54 (14.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
 
Jalovcová stráň
 
ZL
 
Nedašov
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
 
Jaronínská xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 12.894/73 (24.10.1973)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx x Xxx. xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx x. Xx. (1.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 7.034/76 (1.6.1976)
 
Jelení xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 33.147/66 (16.8.1966)
 
Jelení xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Brno (21.4.1979)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 6.041/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 6.045/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Xxxx (23.3.1978)
 
Kamenný xxxx x Kurdějova
 
BV
 
Kurdějov
 
+ Xxxxxxxx MŠK x. 815/56 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vonoklasy
 
Výnos MK XXX č. 18.099/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Jeviš.
 
Výnos XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxx sever
 
BR
 
Karlovice
 
+ Výnos XX XXX x. 4.753/70 (3.8.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (18.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
 
Klánovický xxx - Cyrilov
 
Pha 9, XX
&xxxx;
Xxxxx n. Xxxx, Klánovice, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx, Šestajovice, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (28.1.1982 x 4.7.1988) x xxxxxxxx XXX Xxxxx-xxxx. (16.2.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX č. 41.351/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 7.485/56 (10.5.1956)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
x Xxxxx MKI x. 13.902/67 (18.11.1967)
 
Klíny
 
FM
 
Čeladná
 
Výnos XX ČSR x. 9.858/76 (10.2.1977)
 
Kloc
 
JI
 
Loučky
 
Výnos MŠANO x. 143.547/33 (31.12.1933)
 
Klokočské xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Sekerkovy Xxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Semily (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (29.6.1989)
&xxxx;
Xxxxx xxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Strakonice (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx-xxxxx (13.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (19.3.1990)
 
Kokořínský xxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Dobřeň, Xxxxxx Xxx, Jestřebice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Nebužely, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 4628/53 (7.11.1953)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX. x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 8.904/73 (9.8.1973)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.025/70 (10.3.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
 
Krašov
 
PS
 
Bohy
 
+ Výnos XXXX x. 108.068/51 (28.1.1952)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (21.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.606/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Brno (10.12.1987)
 
Kuchyňka
 
PB
 
Pičín
 
Výnos XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Kulivá xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 17.978/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
 
Kutaný
 
VS
 
Halenkov
 
Výnos XX XXX č. 3.023/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Gottwaldov (12.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx Hora (10.10.1985)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (18.2.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Brodek
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 9.854/76 (10.2.1976)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 66.827/54 (17.3.1954)
&xxxx;
Xxxxx x xxxxx Libeň
 
RA
 
Mšecké Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rakovník (16.6.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.856/76 (10.8.1976)
&xxxx;
Xxx x Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (3.5.1984)
 
Machová
 
HO
 
Javorník
 
Výnos XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx jezero
 
KV
 
Jelení
 
Výnos XX ČSR x. 13.368/69 (28.12.1969)
 
Malužín
 
BO
 
Bílovice nad Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK ČSR x. 7.036/76 (1.6.1976)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 8.914/585 (25.2.1958)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxxx (4.2.1992)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 14.505/89 (21.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (24.5.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Č. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Hodonín (25.10.1990)
 
Mrhatina
 
JI
 
Řásná
 
x Xxxxx XXX č. 45.159/64 (7.11.1964)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (23.6.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXX x. 12.607/68 (10.9.1968)
 
Mýto
 
Pha 10
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xx Babě
 
RA
 
Křivoklát
 
Výnos XX ČSR x. 6.046/84 (28.3.1984)
 
Na Černčí
 
LT
 
Rochov
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (1.11.1990)
&xxxx;
Xx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 41.351/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 75.102/54 (4.7.1956)
&xxxx;
Xx hranicích
 
SM
 
Bukovina
 
+ Xxxxx XX x. 15.472/53 (15.12.1953)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 170.891/49 (3.11.1949)
 
Na xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.085/77 (1.7.1977)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (28.10.1982)
&xxxx;
Xx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 49.945/65 (13.1.1966)
&xxxx;
Xx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Náhořanky
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (1.12.1988)
&xxxx;
Xxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Brno-venkov (27.12.1979)
 
Nad Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Úbyslav
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (18.2.1988)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 68.734/54 (12.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rakovník (1.2.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.347/65 (9.10.1965)
 
Nové Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.294/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx-xxxxxx (3.4.1980)
 
Oceán
 
KV
 
Oldřichov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 15.141/68 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxxx x Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx x. S. (27.5.1985)
 
Opatovské xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Třebíč (29.9.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (20.9.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 76.486/54 (17.2.1956)
 
Oskovec XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Hodonín (1.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx n. B., Xxx. Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 3.026/70 (10.3.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxx draha
 
KL
 
Libušín
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (29.9.1987)
 
Peliny
 
UO
 
Choceň
 
+ Vyhláška XXX č. 34.007/48 (4.3.1948)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xx XXX (3.3.1988)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx x Vlkova
 
TA
 
Vlkov
 
+ Xxxxx XX x. 36.314/54 (21.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxxx rybník
 
HO
 
Milotice
 
+ Výnos XX x. 18.334/55 (5.3.1956)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx x xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxx vrch
 
CH
 
Mnichov
 
x Xxxxx XXX č. 19.881/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
 
Pod Jelení xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx potok, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (25.10.1989)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxx horou
 
PT
 
Stachy
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (20.9.1985)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Losiny
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (8.11.1990)
 
Pod Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (27.9.1990)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX č. 26.707/60 (8.7.1960)
&xxxx;
Xxx Žižkovským vrchem
 
UH
 
Žitková
 
Vyhláška XXX Xxxx. Hradiště (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx 7, Pha 8
&xxxx;
Xxxxxxx, Troja
 
Vyhláška NVP (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx XX
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 146.757/50 (16.3.1950)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx-xxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 3.027/70 (10.3.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 18.127/55 (xxx xxxx)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxx pod Čerchovem, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Domažlice (25.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 41.355/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxxxx údolí
 
Pha 5
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 25.533/78 (28.12.1978)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (31.10.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx x Rokytna
 
PU
 
Rokytno
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (12.5.1982)
 
Pstruží xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Bruntál (25.10.1989)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.353/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠO x. 204.457/48 (23.10.1948)
 
Rabštejn
 
SU
 
Bedřichov
 
Vyhláška XXX Šumperk (8.11.1990)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXX č. X-XX-3-155-1-1/17-53 (9.7.1953)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 10.751/69 (29.10.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxx. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5, XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 8.200/75 (17.9.1975)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 18.463/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx xxx pod Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 11.033/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (17.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (8.7. 1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx xxx Xx. (5.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Vidlák
 
SM
 
Hrubá Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxx zlom
 
VY
 
Rašovice
 
Vyhláška ONV Xxxxxx (28.6.1990)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (18.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.093/77 (5.12.1977)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx-Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 6, PZ
 
Roztoky, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXX x. 100.988/51 (9.9.1951)
+ Výnos XXXX x. XX-357-2.51 (10.8.1951)
&xxxx;
Xxxx x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Č. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxx Březina
 
JI
 
Dudín
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (15.11.1990)
 
Rybníky
 
FM
 
Kozlovice
 
Vyhláška XXX Frýdek-Místek (27.2.1990)
 
Rybí xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.349/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Havlíčkův Xxxx (17.9.1990)
 
Sedlická xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx x Xxxxx. xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 26.375/54 (6.7.1954)
&xxxx;
Xxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 34.172/54 (8.5.1954)
 
Sidonie
 
ZL
 
Sidonie
 
Vyhláška XXX Gottwaldov (12.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx x. Kn. (5.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 11.079/70 (3.9.1970)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 18.280/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (21.6.1990)
 
Skelná Huť
 
PV
 
Protivanov
 
Vyhláška XXX Prostějov (7.7.1988)
 
Skočický xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 10.752/69 (29.10.1969)
 
Slatinná xxxxx x Liblic
 
ME
 
Liblice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx 19.12.1986)
 
Slavičí xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
 
Lochkov, Radotín
 
Vyhláška XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx XXX x. 12.610/68 (10.9.1968)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx-xxxxxx (28.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 251.976/48 (5.1.1949)
 
Staňkovka
 
Pha 5
 
Radotín
 
Vyhláška XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 17.595/48 (3.3.1948)
&xxxx;
Xxxxx x Chroustova
 
KO
 
Radim
 
+ Xxxxx XXXX x. 156.109/51 (1.2.1951)
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 85.704/51 (1.2.1951)
 
Střela
 
PS
 
Hluboká, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Vysočany, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 6.710/76 (28.4.1976)
&xxxx;
Xxxxxxxx luh
 
RA
 
Újezd xxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.047/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX č. 3.024/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 173.523/49 (24.2.1950)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 28.709/49 (1.3.1949)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Zbraslav
 
Vyhláška XXX (28.1.1982)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 153.516/50 (24.10.1950) x
xxxxxxxx XXX Vyškov (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx OSK Xxxxxxx x. 8.963/1 (10.5.1946)
 
Škrabalka
 
PR
 
Lipník x. B.
 
+ Výnos XX 11.694/55 (4.7.1956)
 
Špice
 
BO
 
Újezd x Xxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 20.112/55 (17.2.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx důl
 
HB,ZR
 
Hluboká, Xxxxxxx, Xxxxxx Městec
 
Vyhláška XXX Xxxx. Brod (12.12.1988) x
xxxxxxxx XXX Xxxx x. X. (14.4.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx skály
 
BE
 
Tetín
 
Výnos MK XXX č. 3.400/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (1.5.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx Xxxxxxx (23.8.1983)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (17.12.1987)
&xxxx;
X Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 18.462/73 (29.12.1973)
&xxxx;
X Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.048/84 (28.3.1984)
&xxxx;
X xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (29.9.1988)
&xxxx;
X Leskoveckého xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 9.293/69 (20.11.1969)
 
U Xxxxxx hradu
 
BK
 
Olomučany
 
Výnos XX XXX x. 7.830/75 (29.4.1975)
&xxxx;
X xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 54.132/54 (14.3.1955)
 
U xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.084/77 (11.7.1977)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxxx, Malochyně, Horní, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (28.4.1986)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 1.314/53 (30.9.1953)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx x Bítouchova
 
SM
 
Bítouchov, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 94.458/51 (2.6.1951)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx n. X., Vícenice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sudice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Čučice, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (11.4.1974) x vyhláška XXX Xxxx-xxxxxx (22.5.1975)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
XX,XX, XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxx (24.2.1992), xxxxxxxx XX Xxxxxxx (27.2.1992), vyhláška OÚ Xxxxxxx Vary (27.2.1992)
 
Údolí Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx 6
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
 
Uhliska
 
PV
 
Horní Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (7.7.1988)
 
Úpor
 
ME
 
Kly, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 61.225/57 (14.8.1957)
&xxxx;
X xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 56.914/54 (14.3.1955)
&xxxx;
X xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX č. 33.146/66 (16.8.1966)
&xxxx;
X Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (29.9.1988)
 
V Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (21.4.1988)
&xxxx;
X xxxxxxxx
&xxxx;
Xxx 9
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (4.7.1988)
&xxxx;
X Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX x. 18.127/55 (xxx data)
 
V xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
 
Valach
 
OP
 
Lesní Albrechtice, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 9.292/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx stráni
 
RK
 
Slatina x. Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 75.100/54 (4.7.1956)
 
Ve Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx.Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
 
Velká x Xxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Chlum, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (25.3.1982) a xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxx (10.10.1985)
 
Velká Xxxxxxxxx
-Xxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXX č. 42.678/52 x 42.934/52 (24.9.1952)
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (3.9.1990) x vyhláška ONV Xxxxxx-Xxxxxx (27.2.1990)
&xxxx;
Xxxxx a Xxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxx. Budějovice (24.9.1990) x vyhláška OÚ Xxx. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
 
Velký Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (3.5.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxx Ves X
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (1.5.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxx park
 
Pha 9 Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 5.376/69 (23.4.1969)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Sítiny
 
x Xxxxx XXX x. 19.880/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (12.10.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.357/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx (15.3.1990)
&xxxx;
Xxxx Baba x Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 149.728/50 (11.10.1950)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Semice
 
Výnos MK XXX č. 18.716/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx-Xxxxxx (27.2.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx bažantnice
 
TU
 
Velký Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 111.322/49 (19.9.1949)
 
Všetatská černava
 
ME
 
šetaty, Xxxxxx x Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (19.12.1986)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxx skály x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx (23.3.1989)
&xxxx;
Xxxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.050/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 18.922/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
 
Zámělský Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX x. 36.383/46 (28.6.1946)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Kladno (15.1.1985)
 
Zátoňská Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 14.505/89 (21.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx n. Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Ústí x. O. (18.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxx-xxxxx (13.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK x. 17.506/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (21.11.1990)
 
Žlíbky
 
PI
 
Borečnice
 
Výnos XX ČSR x. 15.084/73

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx výnosem XX XXX č. j. 14.200/88 z 29.11.1988

x - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX č. x. 17.094/87 x 21.12.1987


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 395/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.8.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

105/97 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace Xxxxxx Xxxxxx x stanoví xxxx bližší ochranné xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.5.97

200/99 Sb., xxxxxx xx vyhlašuje národní xxxxxxxx rezervace Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx pásmo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.9.99

85/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x bližší ochranné xxxxxxxx a kterým xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Xx., x ochraně přírody x xxxxxxx, x xxxxx MK XXX x. j. 14.200/88-XXXX xx xxx 29.11.88 (xxx. v xxxxxx 49/88 Sb.)

s xxxxxxxxx xx 4.4.2000

190/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2000

116/2004 Xx., kterým xx xxxxxxxxx Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx x stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 105/97 Xx., xxxxxx xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace Xxxxxx Xxxxxx x stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.4.2004

381/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x ochranné pásmo x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.7.2004

573/2004 Xx., xxxxxx xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxxxxxx památka Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2004

574/2004 Sb., kterým xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx - Xxx x xxxxxxx její xxxxxx ochranné xxxxxxxx x kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2004

452/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

175/2006 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.5.2006

425/2006 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.9.2006

96/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2007

141/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2007

267/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 395/92 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Ministerstva xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. j. 14.200/88-XXXX xx xxx 29.11.88 (reg. v xxxxxx 49/88 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.11.2007

60/2008 Xx., o xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, označování x xxxxxxxx chráněných xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

75/2008 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.4.2008

30/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2009

262/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 114/92 Sb., x ochraně přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

189/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 395/92 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

17/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2011

393/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

189/2013 Xx., o ochraně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2013

142/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x náležitostech hodnocení xxxxx závažného xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx a xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech.
2) Zákon č. 23/1962 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX č. 20/1988 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxxx.
3) §1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický a xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1980 Sb.
4) Xxxxx č. 238/1991 Sb., x odpadech.
5) Xxxxx x. 40/1956 Xx., x státní xxxxxxx xxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 114/1992 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 131/1957 X. x., x dobrovolných xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
6) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx.
7) §4 x 5 xxxxxx x. 40/1956 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 40/1956 Xx.
9) Xxxxx XXX č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx v lesích x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 186/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 262/1995 Sb. a č. 360/1992 Sb.
11) §8 x xxxx. zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
12) Např. §10 a §36 xxxx. 4 zákona x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní xxxxx).
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) Vyhláška xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx), xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 24/1990 Xx.
15) Vyhláška xxxxxxxxxxxx lesního a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČSR x. 13/1978 Xx., x kategorizaci lesů, xxxxxxxxx hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 13/1978 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 289/1995 Sb.
16) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, příloha č. 1 - Seznam xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a příloha č. 2 - Xxxxxx xxxxxx nekaranténních.
17) §26 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
18) §77 x 78 zákona x. 114/1992 Xx.

*) Xxxxxxx "Xxxxx" xxx byla zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 85/2000 Xx.