Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2018.


Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
395/92 Sb.

Vyhláška

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny §1 §2 §3 §4 §5 §6

Ochrana významných krajinných prvků §7 §8

Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích §9 §10 §11 §12 §13

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §14

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin §15

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů §16

Postup při převodu práva hospodaření §17 §18

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody §19

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody §20

Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §21

Kategorizace zvláště chráněných území §22

Zrušovací ustanovení §23

Účinnost §24

Příloha č. I

Příloha č. II - Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

Příloha č. III

Příloha č. IV - Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

Příloha č. V - Národní přírodní rezervace

- Národní přírodní památka

- Přírodní rezervace

INFORMACE

395

VYHLÁŠKA

ministerstva xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky

ze xxx 11. xxxxxx 1992,

kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §4 odst. 1 x 2, §8 xxxx. 3 x 5, §24 xxxx. 2, §38 xxxx. 3, §40 xxxx. 1, §42 xxxx. 2 a 5, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 3, §49 odst. 5, §50 xxxx. 5, §60 odst. 4, §67 odst. 1, §69 xxxx. 3, §81 odst. 5, §82 xxxx. 2, §90 xxxx. 5, 6 x 7 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx rady x. 347/1992 Xx. (xxxx jen "zákon"):

Vymezení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx

(x §4 xxxx. 1 xxxxxx)

§1

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxxx stability")

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx [§3 xxxx. x) zákona] xxxx xxxxxx biotopů x xxxxxxx [§3 xxxx. x) xxxxxx], xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx ekosystému [§3 písm. x) xxxxxx],

x) biokoridor xx xxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx biocentry x tím xxxxxxx x xxxxxxxxxx biocenter xxx.

§2

(1) Xxxxxxxx místního, xxxxxxxxxxxx x nadregionálního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx.

(2) Xxxx systému ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) mapový xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx 1:50000 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx x x xxxxxxx 1:10000 a větším xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x popisnou část xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx, prostorové vazby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxxx plochy biocenter, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx minimální xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxx rámcových opatření x xxxx zachování x xxxxxxxx.

(3) Plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 1) pro xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxx 9) x xxx vodohospodářské x xxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 10)

§3

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxx systému ekologické xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porostů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx výsledkem xx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhovující, tj. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx dalších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx biocenter x xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, technické, ekonomické, xxxxxxxxxxx x majetkoprávní xxxxxxxxxxx; jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace 11) xxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxx stability.

(3) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx právnické x fyzické xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. 10)

§5

(1) Plán xxxxxxx xxxxxxxxxx stability x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx ochrany přírody xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxxxxx stability x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x účastníkům xxxxxx.

(3) Xxx objektivní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxx xxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx ekologické stability xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odborně xxxxxxxxxxx právnických xx xxxxxxxxx xxxx. 10)

§6

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx místního, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x majetkoprávním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxx §4 x 5 (např. xxxxxxxxx výsadba stávajícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nevelkého xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx.

§7

Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x §4 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx (§6 xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlastníků x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x oznámení (§6 odst. 1 x 2 zákona), xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 3 xxxxxx) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 4 xxxxxx) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (1:5000 x xxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi, případně x nájemci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx úřadu x xxxx.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2013 Sb.

§9

Xxxxxxxxx výše x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(x §24 xxxx. 2 zákona)

(1) Za xxxxx motorovými xxxxxxx xx xxxxx národního xxxxx xxxx orgán xxxxxxx přírody stanovit xxxxxxxx x maximální xxxx 20 Xxx xx xxxxx xxx, x xxx-xx x xxxxxxx, x maximální xxxx 50 Xxx xx xxxxx xxx. Xxx, v xxxx xxx zaplacen xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 1 xxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jízdu xx území xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx paušálem xx xxxx xxxxxxxxx 1 000 Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx výši 3 000 Xxx.

(3) Forma xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx na xxxx xxxxxx.

(4) Je-li x xxxxxxxxx vozidle přepravován xxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X 13) x xx-xx toto xxxxxxx xxxxx označeno xxxxxxxxxx symbolem, 14) xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též autobusové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

§14

Seznam x xxxxxx xxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx rostlin x xxxxxxxxx

(x §48 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x stupeň xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. II xxxx xxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx chráněny, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. III xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x §49 xxxx. 5 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx její xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rostlina xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx zásahy, xxx xxxxx může dojít xx xxxxx hydrologických xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zásahy xx xxxxxxxx, manipulace s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxx xx půdního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx steliva x xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. II xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx označovány xxxx xxxxxx, 16) xx nesmějí hubit.

(6) X xxxxxxx neodvratného xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxxx (§52 xxxxxx) xxxxxx rostlin xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx nezbytná xxxxxxx x ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxxxx. Xxxx přenesení xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxxxx.

§16

Ochrana xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxx

(x §50 xxxx. 5 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx stanovišť.

(2) Záchranným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx programem (§52 zákona) vypracovaným xxx příslušný druh. X druhů, které xxxx xxxxxxxx xxxxx, 2) projedná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx chovu xx stanovení bližších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx chovů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zoologickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx x přírodě, lze xxxxxxxx stanice, ve xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zvláště chráněné xxxxx živočichů (§50 xxxx. 5 xxxxxx) xxx xxxxx na xxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §56 zákona. Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, v xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů x způsobu nabytí x dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx vedou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxx živočichů, xxxx-xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§50 xxxx. 2 zákona), xxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx (§56 xxxxxx).

§17

Postup při převodu xxxxx xxxxxxxxxxx

(x §60 xxxx. 4 zákona)

(1) Xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx převodu x xxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxx též xxxxx xxxx. Žádost vždy xxxxxxxx zdůvodnění, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem.

(2) Pokud xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanovisko s xxxxxxxxx zdůvodněním navrhovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx návrhu. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x dohodě x některé z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx převodu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4, xxx dále převádět xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2018 Sb.

§19

Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(x §69 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

x) xxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a osobních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výnosů x těchto pozemků xxxx pozemků srovnatelných. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx snížením výnosů.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx x pořizovací xxxx xx xxxxxxx kupních xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která nesmí xxx xxxxx, než xx xx tyto xxxxx obvyklé. Xxxx xxxxxx náklady xx xxxxx jen v xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věcné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, které je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx dohodnutých xxxxxxxx. Xxx jejich xxxxxxxxx xx příspěvek nevyplatí, xxx částečném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příspěvek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako opakované xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ne xxxxx pěti xxx. Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx, úkoly x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(x §81 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx). Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxxx organizační jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §70 xxxx. 2 zákona, xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx přírody").

(2) Orgán xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, průkazu x xxxxxxxx razítka xxxx xxxxxxx v příloze č. IV.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx strážců přírody xxxxx §81 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx zkoušek musí xxxxxxx osvědčit xxxxxxx xxxxxxxx předpisů zejména xx ochranu přírody x xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zpravodaje xxxxx §81 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody 18) xxxxxx xxxxxxxxx x uchazečem.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Funkce xxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxx xx čestná. Xxxxxxxxxxx členům xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxx, za podmínek x xx xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. 6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pomůckami pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx atd.); xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pomůckami.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dbá xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx strážců xxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky x dále každých xxx xxx; xxxx xxx učinit v xxxxxxxxxxxx případech x x jiných xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx přírody xxxx xx výjimečném xxxxxxx vykonávat strážní xxxxxx na území x působnosti xxxx xx xxxx sousedících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx výkon xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jen x jednoho x xxxx; ostatní příslušné xxxxxx ochrany přírody xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(x §82 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jednotného xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxx poměru.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejnokroje, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx odznaku a xxxxxxxxxx označení:

a) xxxxxxxx xxxxxx xx oválného xxxxx, xxxxxx xxxxx, x velkým xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x nápisem "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"; nosí xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx saka xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx bundokošile služební xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(x §90 xxxx. 5, 6 x 7 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, chráněných xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch 7), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chráněných xxxxxxxxxx výtvorů x xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxx 8) xx xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní rezervace, xxxxxxx přírodní xxxxxxx x přírodní rezervace xxxxx přílohu č. V této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx parky x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx památky, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. V, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodní xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx x. 54/1958 Ú. x., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 80/1965 Sb., x xxxxxxx xxxxx žijících živočichů.

§24

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. I xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR x. 395/1992 Xx.

Xxxxxxx x. X zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2008 Sb.

Xxxxxxx x. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x. 395/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx kriticky xxxxxxxx se xxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxx psárkovitá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Triglochin xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vejčitá
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Filago xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx klasnatá
 
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx letní
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx bledožlutá
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx obecná
 
- Utricularia xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Kochia xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (přeslička) xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bílý
 
- Xxxxxxxxxxxxx albus
 
devaterníček xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx velkokvětý xxxxx
&xxxx;
- Helianthemum xxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx speciosum
 
drobnokvět xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx parviflora
 
hadinec xxxxxxx
&xxxx;
- Echium russicum
 
hladýš xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx archangelica
 
hlízovec Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Limodorum abortivum
 
hořec xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Gentianella xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Rhynchospora xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx media
 
huseník xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Aster alpinus
 
hvězdnička xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Dianthus xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Knautia xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx villosum
 
jitrocel xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Plantago maritima
 
kakost xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxx zub
 
- Xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxxx hřebenitá
 
- Dryopteris xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Stipa xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx kalíškatá
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pětimužný
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx otevřený
 
- Pulsatilla xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx rozeklaný
 
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx tmavý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Iris xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Festuca xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Trapa xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Astragalus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ostrokvětý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Spergularia xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx lékařský
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx alpská
 
- Xxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Poa xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Thesium xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vonný
 
- Daphne xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx plocholistá
 
- Eryngium xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx pilovitá
 
- Cladium xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx vodní
 
- Tillaea xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx bahenní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Gladiolus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Hammarbya xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx Crantzova
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx drobnokvětá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx rozkladitá
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx (jeřáb) xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx natans
 
odemka vodní
 
- Xxxxxxxxx aguatica
 
ostřice bílá
 
- Xxxxx alba
 
ostřice Buxbaumova
 
- Xxxxx buxbaumii
 
ostřice ječmenovitá
 
- Xxxxx hordeistichos
 
ostřice xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pozdní xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Carex serotina xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx tmavá
 
- Xxxxx atrata
 
ostřice xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx desertorum
 
pampeliška besarabská
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx pozdní
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx žlutoostenný
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx tristachyum
 
plevnatec lesostepní
 
- Xxxxxxxxx alpina
 
ploštičník evropský
 
- Xxxxxxxxxx europaea
 
pobřežnice xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx marantae
 
pochybek xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx úzkolistá
 
- Xxxxxxxx stenophylla
 
popelivka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx prutnatý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx nejtenčí
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx maculata
 
prstnatec Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx lesklý
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx rozprostřená
 
- Lindernia xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx dlouholistý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx hrotitý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx hustolistá
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx anglická
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx prostřední
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx růžová
 
- Rhodiola xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx pýřitý
 
- Sedum xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx chudobkovitý
 
- Veronica xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Carastium xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx menší
 
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Cardaminopsis xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx chrpovitý
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Juncus xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Juncus xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx slatinná
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx (písečnice) xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx aculeata
 
sleziník černý
 
- Xxxxxxxxx adianthumnigrum
 
sleziník xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx plazivý
 
- Xxxxxxxx repens
 
snědovka xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx sphaerocarpus
 
solenka Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx longifolia
 
stařinec (xxxxxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Nuphar xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Eriophorum xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx sudetský
 
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx piemontská
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Salvia xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Schoenus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Crepis xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Spiranthes xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx trojlaločný
 
- Laser xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx čmelákovitý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ophrys xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx nachová
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx (xxxxxxx) úzkolistá
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (rozrazil) xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx bílá
 
- Xxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx vyšší
 
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx douškolistý
 
- Xxxxxxxx serpyllifolia
 
volovec xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx švýcarský
 
- Xxxxxxxxxxxxx helveticum
 
vratička xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx matricariifolium
 
vratičkovec xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx borůvkovitá
 
- Xxxxx myrtilloides
 
vrba xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx myrsinifolia
 
vrba dvoubarvá
 
- Xxxxx bicolor
 
vrba laponská
 
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx řídkokvětý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx trojzubý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx sudetica
 
všivec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx žezlovitý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx maximum
 
zdrojovka xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx litorale
 
zevar xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx angustifolium
 
zimozelen xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx umbellata
 
zvonek český xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. gelida
 
zvonek sudetký
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx liliifolia
 
židoviník xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx simplex
 
Houby:
 
bolinka xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx tubulina
 
čirůvka xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx josserandii
 
hlívička xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx abietinum
 
hlívovec xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx fechtneri
 
hřib xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx regius
 
hřib moravský
 
- Xxxxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Geastrum xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx simplicitor
 
kuřinec xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ramariopsis xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Montagnea xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Amanita xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Amanita vittadinii
 
náramkovitka xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xerula melanotricha
 
šamonie xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx caespitosa
 
špička xxxxxx
&xxxx;
- Marasmiellus xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx chudokvětá
 
- Eleocharis xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx kytkokvětý
 
- Naumburgia xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Betula xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (xxxxxxxxx) přezimující
 
- Xxxxxxxxxxx hyemalis
 
česnek hranatý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pochvatá
 
- Xxxxxxxxx vaginalis
 
devaterka xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx prothenicum
 
hlavinka xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx šumavský
 
- Xxxxxxxx pannonica
 
hořeček nahořklý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx lutescens
 
hořepník xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx kartouzek xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pyšný
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx muralis
 
jalovec xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx braunii
 
kapradinka xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx dasyphylla
 
kavyl xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx pulcherrima
 
kavyl Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx luční
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx trojklanná
 
- Xxxxxxxxxxxx trifida
 
kosatec bezlistý
 
- Xxxx aphylla
 
kosatec nízký
 
- Xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pestrý
 
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sibiřský
 
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx peřestá
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx excapus
 
kozinec xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx hadcová
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx perennis
 
kruštík xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx drobnolistý
 
- Xxxxxxxxx microphylla
 
kruštík xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx růžkatý
 
- Xxxxxxxxx muelleri
 
křivatec český
 
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx bifolia
 
leknín xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx bulbiferum
 
lipnice xxxxx
&xxxx;
- Xxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx růžicovitý
 
- Xxxxxxxxx decipiens
 
lomikámen trojprstý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx vstřícnolistý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx imbricatus
 
medvědice xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx xxx-xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx rubra
 
oman xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx germanica
 
oměj xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx tuhý
 
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx chamaemorus
 
ostřice xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx hostiana
 
ostřice mokřadní
 
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx plstnatoplodá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Carex ornithopoda
 
ostřice xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx lepidocarpa
 
ostřice xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx secalina
 
ožanka xxxxx
&xxxx;
- Teucrium xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Teucrium montanum
 
plavuník xxxxxx
&xxxx;
- Diphasiastrum xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx officinale
 
prstnatec xxxxxx
&xxxx;
- Dactylorhiza xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Dactylorhiza xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Primula xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Tithymalus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx illyricus
 
pryskyřník xxxxxx
&xxxx;
- Ranunculus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Coelanthus subtilis
 
rdest xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Drosera rotundifolia
 
rudohlávek xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Anacamptis pyramidalis
 
růžkatec xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx varium
 
sinokvět xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Helichrysum arenarium
 
starček xxxxxxx
&xxxx;
- Senecio xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Senecio xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (xxxxxxx) celolistý
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx pantoflíček
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx alpský
 
- Baeothryon (Xxxxxxxxxxxx) alpinum
 
šafrán xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx albiflorus
 
šafrán karpatský
 
- Xxxxxx heuffelianus
 
šater xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx fastigiata
 
šicha černá
 
- Xxxxxxxx nigrum
 
šišák hrálolistý
 
- Xxxxxxxxxxx hastifolia
 
tis červený
 
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx sličná
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx nodosa
 
vemeníček zelený
 
- Xxxxxxxxxxxx viride
 
větrnice (sasanka) xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Anemonastrum narcissiflorum
 
violka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx ambigua
 
violka xxxxxxxx
&xxxx;
- Viola stagnina
 
violka xxxxx
&xxxx;
- Viola xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Orchis xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx ustulata
 
vstavač xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx reticulata
 
zběhovec xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Ajuga xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx hallii
 
zevar xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Phyteuma orbiculare
 
zvonek xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx bohemica
 
zvonek xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Campanula xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx natans
 
žluťucha xxxxxxxx
&xxxx;
- Thalictrum xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Omphalina xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx caesiotincta
 
mozkovka xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx faginea
 
modralka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx concinna
 
pavučinec xxxxxxxx
&xxxx;
- Cortinarius nanceinensis
 
pazoubek xxxxxx
&xxxx;
- Microglossum viride
 
plžatka xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Clitocybe barbulatum
 
ušíčko xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxx vogesiaca
 
voskovka xxxxxxx
&xxxx;
- Hygrocybe sciophana
 
zvonkovka Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Entoloma xxxxxxxxxxx

3. Xx xxxxx ohrožené xx prohlašují

 
Rostliny xxxxxxx:
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Leucojum xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Cyclamen xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
- Hippochaete xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx pýřitý (šípák)
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx mord xxxxxxx
&xxxx;
- Scorzonera xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Ophioglossum vulgatum
 
hlaváček xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx seguieri
 
chrpa xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx austriacum
 
kapradiník xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx joannis
 
klikva xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx palustris
 
koniklec xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Mutellina purpurea
 
koprník xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Meum xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Symphytum xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx punctata
 
kozinec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx onobrychis
 
kručinečka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Epipactis xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx atrorubens
 
kyhanka xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Veratrum xxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Linum xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Melittis melissophyllum
 
měsíčnice xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx rediviva
 
modravec xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Leopoldia tenuiflora
 
mochna xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx subsp. xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx rupestris
 
mochna xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bílá
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx longifolia
 
oman xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx - christi
 
oměj xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx vlčí
 
- Xxxxxxxx vulparia
 
ostřice tlapkatá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx pštrosí
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx přímý
 
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx Zeilerův
 
- Xxxxxxxxxxxxx zeileri
 
plavuník zploštělý
 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx stopkatá
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Dactylorhiza majalis
 
prstnatec xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Tithymalus xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx palustre
 
sasankovka (xxxxxxx) xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Aurinia xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx vulgaris subsp. xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bílá
 
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx (ostřice) blešní
 
- Xxxxxx pulicaris
 
tuřice (ostřice) Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Trollius xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Huperzia xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Polygaloides xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx sibirica
 
žebratka xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx foetidum
 
Houby:
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Russula xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx uherská
 
- Geastrum xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx vápencová
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bažinná
 
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx Henningsova
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. III xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX č. 395/1992 Xx.

1. Xx xxxxx xxxxxxxx ohrožené xx xxxxxxxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Hypodryas xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Bolbelasmus unicornis
 
chorbák xxxxxxx
&xxxx;
- Copris xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx apollo
 
jasoň xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Lepidurus xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx cancriformis
 
kobylka xxxx
&xxxx;
- Saga pedo
 
krasec
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx antiqua
 
krasec xxxxxxx
&xxxx;
- Anthaxia hungarica
 
kudlanka xxxxxxx
&xxxx;
- Mantis religiosa
 
modrásek xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx alcon
 
okáč xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx styriaca
 
perlorodka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx polyxena
 
ploskoroh
 
- Xxxxxxxxxxx spp.
 
potápník
 
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx kamenáč
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx menetriesi
 
střevlík
 
- Carabus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx kýlnatý
 
- Euscorpius xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Megopis scabricornis
 
velevrub xxxxxxxx
&xxxx;
- Unio xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx spp.
 
Obratlovci (Vertebrata)
 
Ryby (Xxxxxx) x Kruhoústí (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx menší
 
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Lampetra xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx ukrajinská
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Sabanejewia xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx calamita
 
skokan xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx arvalis
 
skokan xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx ridibunda
 
Plazi (Reptilia)
 
ještěrka xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Vipera xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Limosa xxxxxx
&xxxx;
xxxxx velký
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx úhorní
 
- Burhinus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Platalea xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Milvus xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx hajní
 
- Coracias xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Aquila xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Pandion xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx malý
 
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx rudonohá
 
- Xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx velký
 
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx zpěvný
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx svecica
 
sokol xxxxxxxxx
&xxxx;
- Falco xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Miliaria calandra
 
strnad xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx hortulana
 
tenkozubec xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx avosetta
 
tetřev xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Otus xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Felis xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx hnědý
 
- Ursus xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx brvitý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Barbastella xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx velký
 
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx obecný
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
- Canis lupus
 
vrápenec xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2. Xx xxxxx silně xxxxxxxx se xxxxxxxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxx l
 
- Xxxxxxxxx xxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx catax
 
chroust xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Proserpinus proserpina
 
martináč xxxxxxxx
&xxxx;
- Saturnia pyri
 
modrásek xxxxxxx
&xxxx;
- Maculinea xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Maculinea xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Coenonympha hero
 
okáč xxxxxx
&xxxx;
- Hipparchia xxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx sudetica, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx us xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Claetis maculosa
 
saranče
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Carabus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Catocala xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Sympecma xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx cygnea
 
tesařík xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx faber
 
tesařík
 
- Xxxxxxxxx depsarium
 
vážka běloústá
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx široká
 
- Xxxxxxxxxxxx caudalis
 
velevrub tupý
 
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Gnorimus xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxxx (Pisces) x Kruhoústí (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxx baloni
 
ostruha xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx cultratus
 
ouklejka xxxxxxxxx
&xxxx;
- Alburnoides bipunctatus
 
sekavec xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx skvrnitá
 
- Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Triturus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Triturus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx žlutobřichá
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx skvrnitý
 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Rana xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx živorodá
 
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx querquedula
 
datlík xxxxxxxx
&xxxx;
- Picoides xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Falco xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Bucephala xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx oenas
 
chřástal xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx crex
 
chrástal xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx monedula
 
konipas xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx flava
 
kos xxxxxx
&xxxx;
- Turdus xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Accipiter nisus
 
krutihlav xxxxxx
&xxxx;
- Jynx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Nycticorax nycticorax
 
ledňáček xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
- Ficedula parva
 
lelek xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx spinoletta
 
linduška xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx campestris
 
lžičák xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx clypeata
 
moták xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Circus xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Falco subbuteo
 
pěnice xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx nisoria
 
pěvuška xxxxxxxx
&xxxx;
- Prunella collaris
 
pisík xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx hypoleucos
 
potápka xxxxxxxx
&xxxx;
- Podiceps grisegena
 
racek xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Larus xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx arborea
 
slavík xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx cyanecula
 
slavík xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx luscinia
 
sova pálená
 
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx rousný
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx minor
 
ťuhýk rudohlavý
 
- Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx apivorus
 
vlha xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx apiaster
 
vodouš kropenatý
 
- Xxxxxx ochropus
 
volavka bílá
 
- Xxxxxxx alba
 
volavka xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx garzetta
 
zrzohlávka xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx rufina
 
žluva hajní
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Mammalia)
 
bobr xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx (ostatní xxxxx)
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Dryomys xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Muscardinus xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxx xxxxx

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xx prohlašují:

&xxxx;
Xxxxxxxxxx (Avertebrata)
 
batolec
 
- Apatura xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx spp.
 
číhalka pospolitá
 
- Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxx hirtus
 
chrobák xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Sisyphus schaefferi
 
chroust xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxx spp.
 
kozlíček jilmový
 
- Xxxxxxx punctata
 
krajník xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pižmový
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx pryšcový
 
- Xxxxxxx euphorbiae
 
majka
 
- Xxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx kapucínek
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx ovocný
 
- Xxxxxxxxxx podalirius
 
perleťovec mokřadní
 
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx irregularis
 
střevlík
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Carabus xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxx. (x výjimkou X. xxxxxxx)
&xxxx;
xxxxx rašelinné
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxx.
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Potosia xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx funesta
 
Obratlovci (Vertebrata)
 
Ryby (Xxxxxx) a Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxx perleťový
 
- Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx žlutý
 
- Gymnocephalus xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx (xxxxx)
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx jednovousý
 
- Xxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx obecná
 
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx poecilopus
 
Obojživelníci (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx větší
 
- Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx torquata
 
bramborníček xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx luscinioides
 
čáp xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx ciconia
 
čírka obecná
 
- Xxxx crecca
 
hýl xxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx cristata
 
jestřáb xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx velký
 
- Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx šedý
 
- Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx pochop
 
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx lužní
 
- Xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx malá
 
- Xxxxxxxx ruficollis
 
potápka roháč
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxx apus
 
slavík xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx lesní
 
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxx collurio
 
ťuhýk šedý
 
- Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx obecná
 
- Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxx
&xxxx;
- Xxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
- Glis xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx ČR x. 395/1992 Xx.

Xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx postaveného xx výšku o xxxxxxxxx 6,5x5 cm, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Uprostřed xxxxx xx velký xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx zlatý xxxxx "OCHRANA XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 2 xxxxxxxx:

Xxxxxxx xx tvar xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx 7 x 2 xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x dále x textem "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx I. Xxxxxxxx xxxxxx

Přední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Pod xxxxxx xxxxxxx průkazu xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". V xxxx xxxxx průkazu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "XXXXXXXX PRŮKAZ", xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx držitele a xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx polovině velký xxxxxx znak Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx text:

Držitel xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx při xxxxxx xxx pracovní činnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx §62 x 85 xxxxxx ČNR x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx:

- kontrolovat dodržování xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx provádět xxxxxxxx měření, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xx xxxxxxx šetřit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx x objektů xxxxxxxxx ozbrojenými silami x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX. Xxxxxxxx xxxxxx strážce

Přední strana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Pod horním xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX". V xxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X pravé xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx "SLUŽEBNÍ XXXXXX XXXXXXX", xxx xxxxxx xx xxxx x čísle xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x území, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx straně je xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx strana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx tento xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §62 a 81 xxxxxx XXX x. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx:

- kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

- xxxxxxxxx totožnost xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

- xxxxxxx x xxxxxxx blokové xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; přistižené xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx,

- požadovat pomoc xxxx součinnost xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx ČNR č. 114/1992 Sb. xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15ti xxx xx xxxx xxxxxx.

Xxx XXX. Průkaz xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxx xxxxxx okrajem xxxxxxx xx nápis "OCHRANA XXXXXXX X KRAJINY XXXXX REPUBLIKY". V xxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxxx motiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "PRŮKAZ XXXXXXXXXX", xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx průkazu, xxxxx a xxxxxxxx xxxx držitele x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxx o xxxxx, xxx xxxxx xx průkaz xxxxx x xxxxx xxx xxxxx, označení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx polovině velký xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx text:

Držitel xxxxxxx zpravodaje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §81 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx přírody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.

Zpravodaj x xxxxxxx obvodu vymezeném xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxx, sledování stavu xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxxxxxxx a osoby xx xxxxxx, aby xxxxxxxx tohoto průkazu xxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. V xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX č. 395/1992 Xx. *)

XX KATEGORIE "NÁRODNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX" XX XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx území
 
Zřízeno
 
Bořeň
 
TP,MO
 
Chouč, Xxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 8.826/76 (10.2.1977)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Dar, Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 38.070/65 (24.9.1965)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Čes.Budějovice (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxxx-Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 11.034/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK č. 26.376/54 (5.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 172.995/49 (19.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx-Xxxxxx (20.1.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Tvarožná Xxxxx, Xxxxx Vrbka
 
Výnos MK XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.584/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (23.6.1989)
 
Děvín-Kotel-Soutěska
 
BV
 
Hor. Xxxxxxxxx, Klenotnice, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
XXX Xxxxxxx č. 8.963/1 (10.5.1946)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 39.336/52 (23.7.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 17.510/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Nová Lhota x Veselí
 
Vyhláška XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Kunratice, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.359/68 (20.1.1969)
 
Jezevčí vrch
 
CL
 
Mařenice, Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 13.902/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 10.750/69 (29.10.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.078/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Budňany, Xxxxxx, Xxxxxx, Srbsko, Sv. Xxx p. Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 24.029/55 (26.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxx rašeliny
 
CH,SO
 
Lázně Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Lázně, Prameny, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX č. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxx-Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 32/946/52 (13.3.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 19.882/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx x X. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 12.221/73 (9.8.1973)
 
Lednické xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 49.004/52 (9.1.1953)
 
Libický xxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx, Xxxxxx x. X., Xxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxx (1.5.1985) a vyhláška XXX (15.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rudov, Javorka, Xxxxx Počátky, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 65.968/54 (26.7.1955) x xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (21.11.1990)
 
Lovoš
 
LT
 
Lhotka x. X., Oparno
 
+ Xxxxxxxx XXXX č. 216.714/48 (16.11.1948)
&xxxx;
Xxxx a Xxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx u Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Louny (14.9.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 102.391/51 (25.9.1951)
 
Mionší
 
FM
 
Dol. Xxxxx, Xxx. Lomná
 
+ Xxxxx XX x. 12.849/54 (10.3.1954)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx hadcová xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 48.267/52 (11.12.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx rašeliniště
 
CV
 
Načetín, Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MKI x. 13.901/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 13.904/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 13.365/69 (28.12.1969)
 
Pochvalovská xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxx (24.2.1989) x
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška XXX x. 45.761/46 (26.8.1946)
 
Polanská xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Ostrava (12.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxx Lhota x Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
 
Pouzdřanská xxxx-Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Uherčice, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 3.075/56 (4.7.1956) a xxxxxxxx XXX (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx n. Xxx., Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx rašeliniště
 
ZR
 
Radostín x Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.432/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. Xxx., Střeň, Xxxxx x. Xxx., Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (28.2.1990)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠVU x. 93.653/51 (23.5.1951)
 
Ranšpurk
 
BV
 
Lanžhot
 
+ Xxxxxxxx XXXX x. 172.995/49 (19.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Jizerky
 
JN
 
Jizerka
 
x Xxxxx MŠK x. 41.348/65 (19.10.1965)
 
Rašeliniště Jizery
 
JN,LB
 
Jizerka, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.348/65 (19.10.1965)
 
Rašeliniště Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU č. 111.318/49 (8.12.1949)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Srbská Kamenice
 
Výnos XX ČSR č. 16.170/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 171.559/49 (19.11.1949) a xxxxxxxx XXX Písek (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠK x. 18.276/55 (4.6.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxxx, Srdov
 
Výnos MKI x. 12.609/68 (10.9.1968)
 
Slanisko x Nesytu
 
BV
 
Sedlec u Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (4.10.1961)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 45.160/64 (7.11.1964)
 
Stará xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 1.604/56 (5.3.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 70.847/54 (14.1.1956) x + xxxxx XXX 155-1-1/5-53 (8.5.1953)
&xxxx;
Xxxxx-Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx, Nové Xxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 3.500/89 19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXXX x. 48.988/49 (5.4.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx vrch x Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Výnos MŠVU x. 97.095/51-XX/5 (25.6.1951) x + xxxxx XXX x. 101.109/53 (20.5.1953)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx x. Xx. (1.7.1982)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxx, Karlova Xxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR č. 6.051/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Úhošťany, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 7.123/74 (17.7.1974)
&xxxx;
Xxxxx Pleš
 
RA
 
Branov
 
Výnos XX XXX x. 6.049/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX x. 1.268-XXXX/X-1938 (4.2.1938)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx x. X., Xxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 52.056/57 (17.6.1957)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 6.006/68 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx Špičák
 
JI
 
Třešť
 
x Xxxxx MŠK x. 45.171/64 (7.11.1964)
 
Větrníky
 
VY
 
Letonice
 
+ Výnos XXXX x. 99.260/51 (27.6.1951) a xxxxxxxx XXX Vyškov (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 13.363/68 (20.1.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Voděrady, Jevany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX č. 13.600/55 (4.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX, XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx, Běleč
 
Výnos XX XXX č. 6.052/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx, Kladné - Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška XXXX x. 86.969/51 (6.3.1951) x xxxxxxxx XX X. Krumlov (21.4.1992)
 
Zahrady xxx Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
 
Zástudánčí
 
PR
 
Tovačov, Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 46.340/52 (24.2.1953)
 
Zhejral
 
JI
 
Klatovec
 
Vyhláška XXX Jihlava (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. X.
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 15.732/74 (16.1.1975)

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx výnosem XX XXX x. j. 14.200/88 x 29.11.1988

x - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX x. x. 17.094/87 x 21.12.1987

XX XXXXXXXXX "NÁRODNÍ XXXXXXXX XXXXXXX" XX XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
 
Americká zahrada
 
KT
 
Chudenice
 
Výnos XX ČSR x. 13.369/69 (28.12.1969)
 
Babiččino xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Slatina x. Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx
&xxxx;
+ Výnos XXXX x. 35.789/52 (9.6.1952)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxx Chuchle
 
Vyhláška NVP (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 19.161/54 (30.3.1954)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Arnoštov, Jablonec, Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX x Xxxxxxxxxxxx (24.5.1989), Xxxxxxxx OÚ v Xxxxxxxxxxxx x. 1/92 (3.3.1992) x Xxxxxxxx XXX v Xxxxxx Xxxxxxxx (15.11.1990)
 
Borečský Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 96.515/51 (23.6.1951)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (16.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxxx tisy
 
DC
 
Březiny, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 14.619/68 (10.2.1969)
 
Búrová
 
HO
 
Suchov
 
Výnos XX XXX č. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxx (9.9.1983)
&xxxx;
Xxxxxxx I.
 
Pha 5
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (29.9.1987)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX, Pha 5
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxx. XXX (22.9.1970)
&xxxx;
Xxxxxxx zeď
 
LB
 
Kotel, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (2.3.1964)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NV Xxxx (24.11.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxx profil
 
Pha 5
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx, Stodůlky
 
Vyhláška XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx x. X., Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxx (9.9.1983)
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.10.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxx xxx Xxxx, Xxxxx Pole, Xxx. Dunajovice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx rašeliniště
 
JI
 
Hojkov
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (8.7.1982)
 
Holý xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX x. 61.226/57 (14.8.1957)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 35.431/54 (14.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Staré Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Pelhřimov (27.2.1992)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXXX x. 102.256/51 (25.9.1951)
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX č. 143.547/33 (31.12.1933)
 
Kamenná slunce
 
LO
 
Hnojnice
 
Vyhláška XXX Xxxxx (10.9.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Jindřichův Xxxxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 9.860/76 (1.10.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxx. XXX (8.2.1977)
 
Komorní xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Slatina
 
+ Výnos XXXX x. 100.585/51 (14.8.1951)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (17.4.1986)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Lestkov, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Semily (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 55.841/54 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (22.12.1962)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (12.8.1966) a xxxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxx (13.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Tábor (21.1.1988)
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx (14.12.1989)
 
Malhotky
 
VY
 
Nevojice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (8.11.1990)
 
Medník
 
PZ
 
Hradišťko
 
Výnos MŠANO x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 18.245/72 (29.12.1972)
 
Na xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxxxx (26.2.1992)
&xxxx;
Xx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.857/76 (10.2.1977)
 
Na Špičáku
 
SU
 
Supíkovice
 
Výnos XX ČSR x. 9.647/70 (10.11.1970)
 
Odkryv x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Xx KNV (24.4.1979)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Potvorov
 
Vyhláška XXX Xxxxx sever (7.3.1975)
&xxxx;
Xxxxxx skála
 
CL
 
Kamenický Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX XX-3-155.1-19/4-53 (18.9.1953), xxxxxxxx XXX X. Xxxx (6.9.1963) x xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxx (12.1.1989)
&xxxx;
Xxxx x Xxxx Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 13.828/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx u Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx u Fínů
 
KT
 
Albrechtice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (30.4.1985)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Děčín (6.12.1963)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Heřmínovy
 
Výnos XX XXX x. 14.474/69 (2.2.1970)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx MK x. 6.089/77 (5.12.1977)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (27.9.1990)
 
Rešovské xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Ruda
 
Vyhláška ONV Xxxxxxx (25.10.1989)
 
Rovná
 
ST
 
Rovná
 
Výnos MK XXX x. 18.768/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (19.4.1990)
 
Růžičkův xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (18.7.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx x Hořan
 
KH
 
Hořany
 
Vyhláška XXX Xxxxx Hora (10.10.1985)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Karlovy Xxxx (20.11.1979)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx x Velenky
 
NV
 
Hradištko
 
Výnos MK XXX x. 17.977/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Prostějov (18.7.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxxx (23.3.1978)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX č. 35.702/63 (24.8.1963)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxx (18.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx skály
 
JN
 
Besedice
 
Výnos MŠK x. 65.972/54 (4.7.1956) x vyhláška XXX Xxxxxxxx xxx N. (1.10.1965)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠK x. 35.013/59 (9.1.1960)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Žďár (25.7.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx u X. Hradů, Svébohy
 
+ Xxxxxxxx XXXX č. 27.432/49 (19.2.1949)
 
Třesín
 
OC
 
Mladeč, Měník
 
Výnos XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
X hajnice
 
PT
 
Libotyně
 
Vyhláška XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
&xxxx;
X Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxx, Hlubočepy
 
Vyhláška XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx louka xxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (30.8.1990)
&xxxx;
X xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (17.12.1987)
&xxxx;
Xxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Vracov
 
Vyhláška ONV Xxxxxxx (25.10.1990)
&xxxx;
Xxxxx Roudný
 
BR
 
Roudno
 
Vyhláška XXX Bruntál (26.4.1966)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Louny (14.9.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxx misky
 
SU
 
Velká Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (9.12.1971)
 
Vizír
 
JH
 
Hamr
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx Xxxxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxx (5.9.1989)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx x. L. (10.6.1966)
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX č. 17.864/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxx vrch
 
DC
 
Líska
 
Vyhláška XXX Xxxxx (18.2.1964)
 
Železná hůrka
 
CH
 
Mýtina X
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx (28.4.1961)

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX x. x. 14.200/88 z 29.11.1988

x - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX ČSR x. x. 17.094/87 x 21.12.1987

XX XXXXXXXXX "XXXXXXXX XXXXXXXXX" SE XXXXXXXXX:

&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
 
Andělova zmola
 
PV
 
Čechy x. Kosířem
 
Vyhláška ONV Xxxxxxxxx (27.9.1990)
&xxxx;
Xxxx-X xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx x. X. (25.10.1990)
&xxxx;
Xxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Brno-venkov (11.12.1980)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 16.984/74 (17.4.1975)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 31.046/52 (15.3.1952)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 68.737/54 (12.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX č. 59.578/54 (17.3.1955)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx-xxxxxx (27.12.1979)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (31.10.1985)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxx. Krumlov (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx-xxxxx (21.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.044/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Xxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 13.364/68 (20.1.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.583/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx x Suché louky
 
PV
 
Buková
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx u Třeboně
 
Vyhláška XXX XX. x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Frýdek-Místek (20.1.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 32.047/62 (31.7.1962)
&xxxx;
Xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 54.131/54 (14.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 9.296/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 7.033/76 (1.6.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 16.634/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Hejnice
 
x Xxxxx XXX x. 41.347/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxx Potok
 
x Xxxxx XXX x. 41.348/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 7.827/75 (28.7.1975)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 146.992/50 (16.3.1950)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx hájek
 
BM
 
Brněnské Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MěNV Xxxx (28.7.1977)
&xxxx;
Xxxxx důl
 
RK
 
Hor. Xxxxxxxxx, Xxxxxx Orlice
 
+ Xxxxx XX x. 45.962/54 (21.7.1954)
&xxxx;
Xxxxx les x Xxxxxxxxxx I-II
 
OP
 
Šilhéřovice
 
Výnos XX XXX č. 14.475 x 14.476/69 (2.2.1970)
 
Čertova xxxx x Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Písek (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 14.737/49 (27.1.1949)
 
Čertova xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx xxx Boubínem
 
Vyhláška XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Český Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 8.865/35 (8.2.1935)
 
Čičov
 
LN
 
Hořenec
 
+ Xxxxx XXXX č. 92.896/51 (23.5.1951)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx x. Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 7.037/76 (1.10.1976)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x. X.
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Benešov (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Březiny
 
Vyhláška XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.025/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX č. 3.603/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxx chlum
 
LN
 
Nepomyšl
 
x Výnos XXX x. 13.904/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxx kámen
 
CK
 
Křemže
 
+ Xxxxx XXXX č. 35.933/52 (11.7.1952)
&xxxx;
Xxxxxx Šárka
 
Pha 6
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (10.11.1964)
 
Dobročkovské hadce
 
PT
 
Dobročkov
 
Vyhláška XX Prachatice (3.3.1992)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Radovesnice II
 
Vyhláška XXX Xxxxx (15.12.1988)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx les
 
DO
 
Poběžovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (22.10.1987)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Uherské Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.923/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 22.111/55 (14.1.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 34.697/65 (13.8.1965)
 
Dubno
 
NA
 
Čes. Xxxxxxx, Kleny, Zlič
 
+ Xxxxx XX x. 55.761/55 (17.2.1956)
 
Dukovanský mlýn
 
TR
 
Dukovany
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (20.10.1983)
&xxxx;
Xxxx x Sváravy
 
PU
 
Labské Chrčice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxx (9.7.1980)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 32.047/62 (31.7.1962)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Slověnice
 
Vyháška XXX Č. Xxxxxxxxxx (24.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.604/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxxxx skály - Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 27.497/54 (11.6.1954)
 
Getsemanka
 
PB
 
Hutě x. Xxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 54.391/65 (13.1.1966)
&xxxx;
Xxüxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Ves
 
Vyhláška XXX Teplice (12.10.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (6.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX X. Xxxxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (8.11.1990)
 
Háj
 
PS
 
Druztová
 
Výnos MK XXX x. 13.366/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 68.733/54 (12.4.1955)
 
Hněvošický xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 3.909/69 (20.11.1969)
 
Holubovské xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 18.767/72 (29.12.1972)
 
Holý vrch x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 76.905/49 (8.7.1949)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx 5
 
Velká Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (28.1.1989)
 
Horky
 
HO
 
Milotice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (1.7.1989)
&xxxx;
Xxxxx louky
 
UH
 
Suchá Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Tábor (18.11.1990) a xxxxxxxx XX Xxx. Budějovice (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 197.108/48 (5.11.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MŠANO č. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx louky
 
HO
 
Hovorany
 
Vyhláška XX Hodonín (28.2.1992)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Strážov
 
x Výnos XXX č. 11.034/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 108.067/51 (3.1.1952)
 
Hraniční xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rychnov x. Xx. (1.7.1982)
 
Hrádek
 
BV
 
Morkůvky
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Káraný, Xxxx x. X., Xxxxxx x. L.
 
Vyhláška ONV Xxxxx-xxxxxx (24.6.1988) x xxxx. ONV Xxxxxxx (23.6.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 8.806/73 (9.8.1973)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (27.9.1988)
 
Chlum
 
KV
 
Chlum
 
+ Xxxxx XXX č. 16.637/47 (24.2.1947)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 170.405/49 (19.11.1949)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 49.505/54 (14.3.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Chuchle
 
Vyhláška XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Gottwaldov (16.9.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 12.894/73 (24.10.1973)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Gottwaldov (16.9.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx x Xxx. xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rychnov x. Xx. (1.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 7.034/76 (1.6.1976)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 33.147/66 (16.8.1966)
 
Jelení xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Brno (21.4.1979)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.041/84 (28.3.1984)
 
Kabečnice
 
RA
 
Sýkořice
 
Výnos XX XXX x. 6.045/84 (28.3.1984)
 
Kamenný xxxx xxx myslivnou
 
BM
 
Nový Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Brno (23.3.1978)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXX x. 815/56 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.099/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Jeviš.
 
Výnos XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX XXX č. 4.753/70 (3.8.1970)
 
Kladrubská hora
 
TA
 
Kladruby
 
Vyhláška XXX Xxxxx (18.11.1990)
 
Klapice
 
Pha 5
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
 
Klánovický xxx - Cyrilov
 
Pha 9, PY
 
Újezd x. Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Šestajovice, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (28.1.1982 x 4.7.1988) x xxxxxxxx XXX Praha-vých. (16.2.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX č. 41.351/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 7.485/56 (10.5.1956)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
x Výnos MKI x. 13.902/67 (18.11.1967)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 9.858/76 (10.2.1977)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
 
Klokočské xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Loučky, Xxxx x Turnova
 
Vyhláška XXX Semily (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (29.6.1989)
&xxxx;
Xxxxx hora x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx-xxxxx (13.12.1989)
 
Kocelovické xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Strakonice (19.3.1990)
 
Kokořínský xxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxx, Janova Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Střemy, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX č. 4628/53 (7.11.1953)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX. x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx, Říčky
 
Výnos XX XXX x. 8.904/73 (9.8.1973)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.025/70 (10.3.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx louky
 
PT
 
Kralovice
 
Vyhláška XX Xxxxxxxxxx (3.3.1992)
 
Krašov
 
PS
 
Bohy
 
+ Výnos XXXX x. 108.068/51 (28.1.1952)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx, Licibořice, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (21.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK ČSR x. 3.606/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XxXX Xxxx (10.12.1987)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.500/89 (19.1.1989)
 
Kulivá xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 17.978/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 3.023/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Gottwaldov (12.7.1984)
 
Lhotecká xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Lhota
 
Vyhláška XXX Xxxxx Hora (10.10.1985)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (18.2.1989)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
 
Lipovské upolínové xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxx hora
 
LT
 
Mrsklesy
 
Výnos XX ČSR č. 9.854/76 (10.2.1976)
 
Lopata
 
PJ
 
Milínov
 
Vyhláška XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MŠANO x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 66.827/54 (17.3.1954)
 
Louky x xxxxx Libeň
 
RA
 
Mšecké Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rakovník (16.6.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 9.856/76 (10.8.1976)
&xxxx;
Xxx x Telče
 
JI
 
Telč
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (3.5.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX č. 9.430/87 (17.6.1987)
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 13.368/69 (28.12.1969)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 7.036/76 (1.6.1976)
 
Míchov
 
ST
 
Mladějovice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 8.914/585 (25.2.1958)
 
Milčice
 
KT
 
Milčice
 
Vyhláška OÚ Xxxxxxx (4.2.1992)
 
Milešický xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 14.505/89 (21.12.1989)
 
Miletínky
 
PT
 
Křížovice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (24.5.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx OÚ X. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Hodonín (25.10.1990)
 
Mrhatina
 
JI
 
Řásná
 
x Xxxxx MŠK x. 45.159/64 (7.11.1964)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (23.6.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXX x. 12.607/68 (10.9.1968)
 
Mýto
 
Pha 10
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
 
Na Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 6.046/84 (28.3.1984)
 
Na Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (1.11.1990)
&xxxx;
Xx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.351/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 75.102/54 (4.7.1956)
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XX x. 15.472/53 (15.12.1953)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Vémyslice
 
+ Xxxxxxxx XXXX x. 170.891/49 (3.11.1949)
&xxxx;
Xx xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 6.085/77 (1.7.1977)
 
Na Podlesích
 
TR
 
Hrutov
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (28.10.1982)
 
Na xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 49.945/65 (13.1.1966)
 
Na Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Náhořanky
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (1.12.1988)
&xxxx;
Xxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx-xxxxxx (27.12.1979)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (18.2.1988)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 68.734/54 (12.4.1955)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Buková
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxx (1.2.1989)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.347/65 (9.10.1965)
 
Nové Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 9.294/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx-xxxxxx (3.4.1980)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Štola
 
Výnos XX ČSR x. 15.141/68 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxxx u Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Žďár x. X. (27.5.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Třebíč (29.9.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Výškovice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (20.9.1985)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 76.486/54 (17.2.1956)
&xxxx;
Xxxxxxx II
 
HO
 
Petrov
 
Vyhláška XX Hodonín (1.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx n. B., Xxx. Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.026/70 (10.3.1970)
&xxxx;
Xxxxxxxx draha
 
KL
 
Libušín
 
Vyhláška ONV Xxxxxx (29.9.1987)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXX x. 34.007/48 (4.3.1948)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx Zč XXX (3.3.1988)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 36.314/54 (21.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 18.334/55 (5.3.1956)
&xxxx;
Xxxxxxx xxx x xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (27.9.1990)
 
Planý xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MŠK x. 19.881/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (16.9.1982)
 
Pod Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (25.10.1989)
 
Pod Xxxxxxx horou
 
PT
 
Stachy
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (20.9.1985)
 
Pod Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (27.9.1990)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX č. 26.707/60 (8.7.1960)
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxxx vrchem
 
UH
 
Žitková
 
Vyhláška XXX Xxxx. Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx 7, Xxx 8
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx XX
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX č. 146.757/50 (16.3.1950)
 
Polanský les
 
OV
 
Poruba-jih
 
Výnos XX XXX x. 3.027/70 (10.3.1970)
 
Poledňana
 
FM
 
Bílá
 
+ Xxxxx XX x. 18.127/55 (xxx data)
 
Postřekovské xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (25.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxx Jizera
 
LB
 
Hejnice
 
x Výnos XXX x. 41.355/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxxxx údolí
 
Pha 5
 
Hlubočepy, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 25.533/78 (28.12.1978)
 
Průchodnice
 
PV
 
Ludmírov
 
Vyhláška XXX Prostějov (31.10.1985)
 
Přesypy x Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (12.5.1982)
 
Pstruží xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (25.10.1989)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 41.353/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXX x. 204.457/48 (23.10.1948)
 
Rabštejn
 
SU
 
Bedřichov
 
Vyhláška XXX Šumperk (8.11.1990)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠO č. X-XX-3-155-1-1/17-53 (9.7.1953)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 10.751/69 (29.10.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Xxx. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5, XX
&xxxx;
Xxx. Xxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 8.200/75 (17.9.1975)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK ČSR x. 18.463/73 (29.12.1973)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx pod xxx Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx MKI x. 11.033/67 (26.9.1967)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (17.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7. 1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Rychnov xxx Xx. (5.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Semily (13.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxx zlom
 
VY
 
Rašovice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (28.6.1990)
 
Rod
 
TA
 
Val
 
Vyhláška XXX Xxxxx (18.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 6.093/77 (5.12.1977)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (9.10.1986)
 
Roztocký xxx-Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 6, XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MŠVU x. 100.988/51 (9.9.1951)
+ Xxxxx XXXX x. XX-357-2.51 (10.8.1951)
&xxxx;
Xxxx x Kojákovic
 
CB
 
Kojákovice
 
Vyhláška XX X. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Ludmírov
 
Vyhláška ONV Xxxxxxxxx (27.9.1990)
 
Rybník Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (15.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Frýdek-Místek (27.2.1990)
 
Rybí xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Xxxxx XXX x. 41.349/65 (19.10.1965)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx Xxxx (17.9.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxx obora
 
ST
 
Holušice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx x Orlic. xxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 26.375/54 (6.7.1954)
&xxxx;
Xxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MK x. 34.172/54 (8.5.1954)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (12.7.1984)
 
Skalecký xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx x. Xx. (5.7.1984)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 11.079/70 (3.9.1970)
 
Skařiny
 
HO
 
Mikulčice
 
+ Xxxxx XX x. 18.280/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxx (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx (7.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 10.752/69 (29.10.1969)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx x Liblic
 
ME
 
Liblice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx 19.12.1986)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxx, Radotín
 
Vyhláška XXX (4.7.1988)
 
Sluneční xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx XXX x. 12.610/68 (10.9.1968)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Brno-venkov (28.6.1985)
&xxxx;
Xxxxxx skála
 
ZR
 
Doubravník, Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 251.976/48 (5.1.1949)
 
Staňkovka
 
Pha 5
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx x Komořan
 
VY
 
Komořany
 
+ Xxxxxxxx XXXX č. 17.595/48 (3.3.1948)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX č. 156.109/51 (1.2.1951)
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 85.704/51 (1.2.1951)
 
Střela
 
PS
 
Hluboká, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Vysočany, Rabštejn
 
Výnos XX XXX x. 6.710/76 (28.4.1976)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 6.047/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 3.024/69 (10.2.1969)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 173.523/49 (24.2.1950)
 
Svatá Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx MŠVU x. 28.709/49 (1.3.1949)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX (28.1.1982)
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Vyhláška MŠVU x. 153.516/50 (24.10.1950) x
xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx x. 8.963/1 (10.5.1946)
 
Škrabalka
 
PR
 
Lipník x. X.
&xxxx;
+ Xxxxx XX 11.694/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx x Brna
 
+ Xxxxx XX x. 20.112/55 (17.2.1956)
&xxxx;
Xxxxxxxx a kamenné xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (15.11.1990)
 
Štíří xxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vojnův Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (12.12.1988) x
xxxxxxxx XXX Xxxx x. S. (14.4.1988)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX č. 3.400/74 (22.2.1974)
&xxxx;
Xxxxxx-Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (1.5.1985)
 
Trotina
 
HK
 
Lochenice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx Králové (23.8.1983)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Kolín (17.12.1987)
&xxxx;
X Brněnky
 
BO
 
Kanice
 
Výnos XX XXX x. 18.462/73 (29.12.1973)
&xxxx;
X Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX č. 6.048/84 (28.3.1984)
&xxxx;
X hájenky
 
TR
 
Čáslavice
 
Vyhláška XXX Xxxxxx (29.9.1988)
&xxxx;
X Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 9.293/69 (20.11.1969)
 
U Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 7.830/75 (29.4.1975)
&xxxx;
X xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx Chvojno
 
+ Xxxxx MK x. 54.132/54 (14.3.1955)
&xxxx;
X xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 6.084/77 (11.7.1977)
&xxxx;
Xxxxx Doubravy
 
HB
 
Bílek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxx. Xxxx (28.4.1986)
 
Údolí Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XX x. 1.314/53 (30.9.1953)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx x Semil x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXXX x. 94.458/51 (2.6.1951)
 
Údolí Oslavy x Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxx x. X., Xxxxxxxx, Znátky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Mohelno, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx (11.4.1974) x xxxxxxxx XXX Brno-venkov (22.5.1975)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx
&xxxx;
XX,XX, XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Louka, Xxxxxx, Poutnov, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XX Cheb (24.2.1992), xxxxxxxx XX Sokolov (27.2.1992), xxxxxxxx XX Xxxxxxx Xxxx (27.2.1992)
 
Údolí Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx 6
 
Suchdol
 
Vyhláška XXX (4.7.1988)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Prostějov (7.7.1988)
 
Úpor
 
ME
 
Kly, Xxxxx
&xxxx;
+ Výnos XXX x. 61.225/57 (14.8.1957)
 
V xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Herbortice
 
+ Výnos XX x. 56.914/54 (14.3.1955)
&xxxx;
X xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
x Výnos XXX x. 33.146/66 (16.8.1966)
&xxxx;
X Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (29.9.1988)
 
V Morávkách
 
KT
 
Loužná
 
Vyhláška XXX Klatovy (21.4.1988)
&xxxx;
X xxxxxxxx
&xxxx;
Xxx 9
 
Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (4.7.1988)
 
V Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX č. 18.127/55 (bez data)
 
V xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx MŽP XX x. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Albrechtice, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 9.292/69 (20.11.1969)
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx n. Xxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx MŠK x. 75.100/54 (4.7.1956)
&xxxx;
Xx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx.Xxxxxxxx (22.7.1982)
&xxxx;
Xx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxx Olšina
 
HB,KH
 
Dobrnice, Xxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx. Xxxx (25.3.1982) x xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxx (10.10.1985)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxx
-Xxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XXXX x. 42.678/52 a 42.934/52 (24.9.1952)
&xxxx;
Xxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx (14.11.1985)
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (3.9.1990) x vyhláška XXX Xxxxxx-Xxxxxx (27.2.1990)
&xxxx;
Xxxxx x Xxxx kamýk
 
CB
 
Všeteč
 
Vyhláška XXX Xxx. Xxxxxxxxxx (24.9.1990) x vyhláška XX Xxx. Xxxxxxxxxx (30.12.1991)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Břeclav (9.10.1986)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Jihlava (3.5.1984)
 
Veltrubský xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx, Xxxx Xxx X
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxx (1.5.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxx 9 Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx NVP (27.5.1982)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxx (8.11.1990)
 
Vitčický xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Prostějov (21.6.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxxx (8.7.1982)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 5.376/69 (23.4.1969)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx, Sítiny
 
x Xxxxx XXX x. 19.880/66 (7.5.1966)
&xxxx;
Xxxx xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx (12.10.1989)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX XXX x. 18.357/72 (29.12.1972)
 
Vrbenské xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX České Xxxxxxxxxx (15.3.1990)
&xxxx;
Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxx. Stakory, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
+ Xxxxxxxx XXXX x. 149.728/50 (11.10.1950)
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx, Semice
 
Výnos XX XXX x. 18.716/72 (29.12.1972)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx u Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Xxxxxx-Xxxxxx (27.2.1990)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Vřešťov
 
+ Xxxxxxxx MŠVU č. 111.322/49 (19.9.1949)
 
Všetatská xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Mělník (19.12.1986)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Lhota
 
Výnos XX XXX č. 3.500/89 (19.1.1989)
&xxxx;
Xxxx skály u Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx (4.12.1985)
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx (23.3.1989)
&xxxx;
Xxxxxx Xxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 6.050/84 (28.3.1984)
&xxxx;
Xxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK XXX x. 18.922/73 (29.12.1973)
 
Zaječí xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx Kosov
 
Výnos XXXXX x. 143.547/33 (31.12.1933)
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
+ Xxxxx XXX x. 36.383/46 (28.6.1946)
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Kladno (15.1.1985)
&xxxx;
Xxxxxxxx Xxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx XX ČSR x. 14.505/89 (21.12.1989)
 
Zázmoníky
 
BV
 
Bořetice
 
Vyhláška XXX Xxxxxxx (9.10.1986)
 
Zemská xxxxx
&xxxx;
XX,XX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx XXX Xxxx x. O. (18.6.1987)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx ONV Pha-západ (13.12.1989)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx MK x. 17.506/55 (4.7.1956)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
Xxxxxx Kamenice
 
Vyhláška XXX Chrudim (21.11.1990)
 
Žlíbky
 
PI
 
Borečnice
 
Výnos XX ČSR č. 15.084/73

Xxxxxxxxxxx: + - xxxxxxxxxx výnosem XX XXX x. j. 14.200/88 z 29.11.1988

x - xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX x. x. 17.094/87 z 21.12.1987


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 395/1992 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.8.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

105/97 Xx., xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.97

200/99 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx pásmo x xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx podmínky

s xxxxxxxxx xx 15.9.99

85/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace Xxxxx x stanoví xxxx ochranné xxxxx x bližší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, x xxxxx XX XXX x. j. 14.200/88-XXXX xx xxx 29.11.88 (xxx. v xxxxxx 49/88 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2000

190/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2000

116/2004 Xx., xxxxxx xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 105/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Vývěry Xxxxxx x stanoví xxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 15.4.2004

381/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2004

573/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx památka Xxxxx xxxx x xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2004

574/2004 Sb., xxxxxx xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace Xxxxxxx xxxxx - Xxx x stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2004

452/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2005

175/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.5.2006

425/2006 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 395/92 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

96/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

141/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

267/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. 14.200/88-XXXX ze xxx 29.11.88 (reg. x xxxxxx 49/88 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.11.2007

60/2008 Xx., o xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx území)

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

75/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2008

30/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2009

262/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

189/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 395/92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

17/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

393/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 395/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

189/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2013

142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx závažného xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX č. 20/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxxx.
3) §1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický a xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx x stavebním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1980 Xx.
4) Xxxxx č. 238/1991 Sb., x odpadech.
5) Xxxxx x. 40/1956 Xx., x státní xxxxxxx xxxxxxx. - Právní xxxxxxx č. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx č. 131/1957 X. x., x dobrovolných pracovnících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
6) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx.
7) §4 x 5 zákona x. 40/1956 Xx.
8) §6 xxxxxx č. 40/1956 Xx.
9) Xxxxx XXX č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx v lesích x státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x. 186/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx právními xxxxxxxx č. 262/1995 Sb. x č. 360/1992 Sb.
11) §8 x xxxx. zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).
12) Xxxx. §10 x §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní xxxxx).
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., x pravidlech xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 24/1990 Xx.
15) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx hospodářství XXX x. 13/1978 Xx., x kategorizaci xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánování. - Xxxxxx předpis x. 13/1978 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 289/1995 Sb.
16) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství x ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výroby, příloha č. 1 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloha č. 2 - Seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
17) §26 xxxx. 3 zákona x. 289/1995 Sb., x lesích x x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx).
18) §77 x 78 xxxxxx x. 114/1992 Xx.

*) Položka "Xxxxx" xxx byla xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 85/2000 Xx.