Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2012 do 31.12.2013.


Zákon o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

344/92 Sb.

ČÁST I. Katastr nemovitostí České republiky §1 §2 §3 §4 §4a
ČÁST II. Správa katastru
Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru §5 §5a §6 §6a
Revize údajů katastru §7
Oprava chyb v katastrálním operátu §8
Ověřování §9
ČÁST III. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů §10 §11 §12
ČÁST IV. Obnova katastrálního operátu §13
Obnova katastrálního operátu novým mapováním §13a
Zjišťování průběhu hranic §14
Obnova katastrálního operátu přepracováním §15
Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav §15a
Námitky a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Námitky §16
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu §17
ČÁST V. Geodetické práce a geometrické plány §18 §19 §19a
ČÁST VI. Závaznost údajů katastru a veřejnost katastru §20 §21 §21a §21b
ČÁST VII. Poskytování údajů z katastru §22 §22a
ČÁST VIII. Porušení pořádku na úseku katastru §23 §24 §25 §26
ČÁST IX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §27 §27a §28 §29 §30 §31 §32
č. 120/2000 Sb. - Čl. IV
č. 220/2000 Sb. - Č. VI
č. 186/2006 Sb. - Čl. XXXIII
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxx").
(2) Katastr xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") x dalších xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účely, x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx, nerostného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x statistické,
b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).
(4) Xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o území Xxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx prostředky.

§2
(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx x podobě parcel,
b) xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx základem, x xx

1. budovy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřiděluje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 15) x budovách (dále xxx "byty x xxxxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), požádá-li x xx vlastník xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx prostory, xxxxx xxxxx podléhat evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x), x souvislosti xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx věcného xxxxx x nim,
f) xxxxxx spojené xx xxxx pevným xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zvláštní předpis.
(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx stavby. 16)
(3) Xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, zastavěné plochy x xxxxxxx a xxxxxxx plochy.
(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 1)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x státních xxxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx xxxxx, 40)
x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, 17)
x) xxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx 51),
d) xxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, 41)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, 20)
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárních xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx statutárních xxxx, 21)
x) správa xxxxxxxxxxx, vykonávaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 52),
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedoucí xxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxx xxxxxxxxx osoby, k xxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx, 29)
i) xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se x katastru evidují xxxxx xxxxxxxxxxxxx území.
(6) Xxxxxxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx území,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx parcel, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxxxx xxx daňové účely x údaje umožňující xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx právech k xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
d) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x pomístní xxxxxxxxxx. 22)
§4
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxx geodetických informací, xxxxx zahrnuje katastrální xxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx, x stavbách, x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 4 xxxx. x) xx i),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx místního x xxxxxxxxxx názvosloví,
x) sbírka listin, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jiné listiny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx katastru.
§4x
Xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxx dokument xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx 53), x xxxxx xx předložen pro xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx. Xx dokumentu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx převedení dokumentu xx listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXX
§5
Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx číslem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, a x případě, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx číselných xxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo scelovacího xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx katastrálního xxxxx, ve xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, případně, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx budově xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx budov x xxxxxx popisným xx xxxxxxxxxx xxx příslušností xxxxxx x části xxxx, pokud xx xxxxx části xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx postavena,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx xxxx jsou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx budovu,
e) xxxx a nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 15) x xxx xxxx xxxxxxxx, číslem xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx a pojmenováním xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx označením xxxxxxx, xx němž xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, že xx xxxxx x rozestavěný xxx nebo nebytový xxxxxxx,
g) xxxxx xxxx 54) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx postaveno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má-li x více částí xxxxxxxxx nový xxxxxxx, xx přípustné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx malé abecedy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx, pokud x listin předložených xxx zápis do xxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu.
(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx
x) xxxxx 23) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx mu xxx tento xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx 24) údajů o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné listiny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx 25) v xxxxxxxx xx 30 xxx po doručení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 26) xxxxx nelze xxxxxxx x xxxx-xx nesporné, xxxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 27)
(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku do xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx též geometrický xxxx, x nových xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, 2) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a x rozestavěných xxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x nebytový xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx zapisuje xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx stavba postavena, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxx evidované xxxxxx se xxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívána x souladu s xxxxxxxx předpisy. U xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxx xx xxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, opravou xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listinou.
§5x
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na adrese xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx učiněného xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx podání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2009 Xx. x účinností xx 1.3.2009
§6
Xxxxx xxxxxx údajů a xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněného [§10 odst. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxx souhlas vydaný xxxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 30) je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6a
(1) Xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx katastru (§20) x xxxxx x xxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, registrů, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud
x) zápisem xx xxxx dochází ke xxxxxx skutečností v xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx víry x pravdivost xxxxxx xxxxx. 32)
(2) Xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a evidencích xxxxxxx správy nepožívají xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx může porovnat x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetří příčiny xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx katastrálního xxxxx xxx tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§8).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx
x) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou
a) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa pobytu,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x okres úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů mimo xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx; v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxx a příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,
i) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, matky, pokud xxxx cizinci, x xxxxxx rodné xxxxx; x případě, že xxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx manžel xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného úkolu.
§7
Revize xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x terénu. Revizi xxxxx katastru (xxxx xxx "revize xxxxxxxx") xxxxxxxxx příslušný katastrální xxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx s jejich xxxxxxxxx stavem x xxxxxx x provádí xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xx účasti xxxxxxxxx vlastníků a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupců. Zjistí-li xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, projedná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx revize xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§8
Oprava xxxx x katastrálním xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx opraví katastrální xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxx vznikly
x) zřejmým xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předmětu xxxxxx v katastrální xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx předpisem. 5)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x listinách, xxxxx nichž byly xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx listinu xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provést.
(3) Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provede xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, ve zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Oznámení x xxxxxxxxx opravě xxxx x tom, že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, protože se xxxxxxx o xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xx 30 dnů xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx, že xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Proti rozhodnutí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx inspektorátu, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx katastru a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listinu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx nečitelná.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX, OBCÍ X XXXXXXXX ORGÁNŮ
§10
(1) Xxxxxxxxx x jiní oprávnění xxxx povinni
x) xxxxxxxxx se na xxxxx katastrálního xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx ve stanovené xxxxx, ne xxxx xxxxxx 30 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx vlastní náklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chyby x xxxx vyhotovených xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx, x to xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx doručena xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti, x xx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxx x předložit xxxxxxx, xxxxx xxxxx dokládá; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo x xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx skutečnosti,
x) xx xxxxxxx předložit xx stanovené xxxxx, xx xxxx kratší 30 dnů, příslušné xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx oprávněný neoznačí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx hranice označit xx náklad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
(1) Xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx obvyklým, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vysílají xx xx své zástupce, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx oprávněných x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx o trvalé xxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx určeným xxxxxxxx,
x) spolupracují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx revize xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti 6) xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutích xxxxx v psaní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xx ke xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxx xxxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x psaní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v rámci xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx pro vedení xxxxxxxx z jimi xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x trvalých xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, x xxxxxxxxx kódech xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx x o popisných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§13
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nového souboru xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxx grafického počítačového xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx popisných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
c) xx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx úprav.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx má být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx katastrální xxxx xxxxxxxx parcely xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxx kvalita xxxxxx původního xxxxxxxxx.
§13x
Obnova xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx
K xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se přistoupí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx přesnosti xxxx xxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení katastru, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx nebo x takovému poškození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxx ho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx průběhu hranic xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx zjišťování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ověřovat x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zjišťování xxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx katastrálního úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx pozvaných xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nesoulad xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx oprávnění xxxx xxxxxx zástupci svým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.
(6) Pokud xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oprávněných x průběhu xxxxxx xxxxxxx, považují xx xx platné xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx katastrálního operátu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic a x xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicemi, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx průběhu Xxxxxxx xxxxx zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx pozvaného xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx souborů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Obnova xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx katastrální mapa x xxxxxxxx xxxxx xx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§15x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komplexních xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určení tvaru, xxxxxxx x polohy xxxxxxxxxxx souřadnicemi xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy katastrální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx území x považuje-li xx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx operát xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16.
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
Námitky a xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§16
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vyloží xx xxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") x obci, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxx, xx obnovený xxxxxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx, zašle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx a jiní xxxxxxxxx mohou během xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx jeho vyložení, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x námitkách xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspektorátu, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§17
Vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx operátu xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx o námitkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxx katastrální xxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x katastru. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyznačení odstraní.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Vybrané xxxxx neplatného katastrálního xxxxxxx mají trvalou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. 7)
(3) Xxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxx xxxx určeným xxxxxxxxx právním předpisem, 33) xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx ihned, jakmile xx x xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx změn x xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x vytyčování hranic xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx body polohového xxxxxxxx xxxx, určené x xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Změny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx soustavě.
§19
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx katastru, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx plán xxxx nutné xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx doplňovány parcely xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 34) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělového xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
(2) Geometrický xxxx musí xxx xxxxxx, 35) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx, x opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Kopie geometrického xxxxx, xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx ověřena xxxxxx x úředním xxxxxxxxxx. 36)
§19x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností, xxx xxxxx se x xxxxxx vyznačí xxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dosavadních xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx přizváni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx vytyčené xxxx xxxxxxxxx upřesněné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin, podle xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx zapsáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx určení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX
§20
Údaje xxxxxxxx, x xx parcelní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx právní xxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxx xx veřejný x xxxxx xx xxxxx do něj xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx potřebu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx údaje xxxxx §9 a 22, xxxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nahlížení nelze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Poskytování údajů xx xxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje lze xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx prokáže svoji xxxxxxxxx a uvede xxxx, xxx xxxxx xxxx údaje požadovány.
(5) Katastrální xxxx xxxx evidenci xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx 55).
§21x
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Český úřad xxxxxxxxxxx a katastrální. Xxxxx katastru lze xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 3. Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
§21b
(1) Xxxxx xxxx zeměměřický x katastrální má xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx evidovaných x xxxxxxxx.
(2) Katastrální xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx x katastru.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/2009 Xx. x účinností xx 1.3.2009
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX
§22
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x ze souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpis, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x katastrálního xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x katastru x okamžiku, xxxxx xx xx nich xxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx katastru xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 38) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx orgánům, xxxx se xxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx katastru xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§22x
X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výstupy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50).
§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
XXXX OSMÁ
XXXXXXXX XXXXXXX NA XXXXX XXXXXXXX
§23
Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ten, kdo
x) na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx neúčastí znemožní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxx katastrálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx do katastru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxxxxx listinách,
x) neohlásí katastrálnímu xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx katastrálnímu xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) neoprávněně xxxxx xxxxx v xxxxxxxx,
x) poškodí xxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3,
x) xxxx xxxx xxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx souhlasu Xxxxxxx xxxxx zeměměřického a xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§24
Porušení xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx katastrální xxxx xxxxxx
a) xxxxxx xx výše trojnásobku xxxxxxxxx xxxx 10) xx xxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10) xx xxxxxxx xxxxxxx x §23 písm. x) xx x).
§25
(1) Xx porušení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx uložit pokutu xx do výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. 10)
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. x) xx j), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy. 10)
(3) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 přihlédne xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx xxxxxxx, xxxxx trvání x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do tří xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx splatná xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
§26
Není-li x zákoně stanoveno xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxx §24 xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 11)
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§27
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oddělená xx sousedních částí xxxxxxx územní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, hranicí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozemek, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v katastrální xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx číslem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nádvoří,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x rozměru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vymezených jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxx polohy xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plošného xxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx roviny x plošných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx čtvereční xxxxx. Xxxxxx parcely je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx místopisně xxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx měřítka x xxxxxxx, která xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průmětem svých xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, označují se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vnějšího xxxxxx,
j) xxxxxxxxxxxx xxxxxx porovnání xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se zápisem, xxxx. xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx stavba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konstrukcí,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxx xx xxxxxx xxxxxxxx technické x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepřiděluje, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) drobnými xxxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 x2 a xxxxx 4,5 x, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxx hlavní, x stavby na xxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxxxxx k zajišťování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 m2 x xxxxx 5 m. Xx xxxxxx xxxxxx xx nepovažují xxxxxx xxxxxx, skladů hořlavin x xxxxxxxx, xxxxxx xxx civilní xxxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx.
§27a
Xxxx-xx x xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx správní xxx. 12)
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/1996 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§28
Pracovníci xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx komise (§14 xxxx. 2) xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu na xxxxxxx x xxxxxxxx xx nich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 39)
§29
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx operát.
(2) Xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxxx evidovány xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hranice x xxxxxx xxxxxxxxxx x jsou sloučeny xx větších xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx x katastrální xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx knih x navazujících operátů xxxxxxxxxxx x scelovacího xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx katastrálního xxxxxxx.
(4) Katastrální xxxxx mají x xxxxxxx pozemkové x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx správní xxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx katastrálního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx, vyhotovování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyhotovování upřesněných xxxxxxxxxxx xxxxx x vytyčování xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxx x hranic xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro poskytování xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx poskytovaných xxxxx x úplaty xx xx,
x) xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x porovnávání xxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§31
Xxxxxxx xx
1. Zákon č. 22/1964 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 157/1983 Xx.
2. Ustanovení §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx geodézie x xxxxxxxxxxx č. 23/1964 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 22/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 133/1965 Xx. x vyhlášky x. 19/1984 Xx.
4. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 4000/1975-22 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx hranic pozemků (xxx. v xxxxxx 28/1975 Xx.).
5. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 2600/1981-22 xxx tvorbu Xxxxxxxx xxxx ČSSR xxxxxxx měřítka (xxx. x částce 28/1981 Xx.).
6. Směrnice Xxxxxxx xxxxx geodetického x xxxxxxxxxxxxxxx x. 900/1986-21, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ČSSR xxxxxxx měřítka (xxx. x xxxxxx 18/1986 Xx.).
7. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx geodetického x xxxxxxxxxxxxxxx č. 1300/1985-21 x xxxxxxx zápisu xxxxxxxx vlastnictví x xxxx, spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx domu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 10/1985 Xx.).
§32
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. IV
1. Xxxxxxxxxx pozemky, xxxxx byly v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona evidují x druhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porosty.
2. Xxxxxxx osoby, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx katastru nemovitostí.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 120/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2000
Xx. VI
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx xxxx k xxxxx, xxxxxxxxx bytům x xxxxxxxxx prostorům xx vlastnictví státu, xxxxxxxxxx x katastru, xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx 42) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 43) xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích.
2. Xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu, evidovaným x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávaná Xxxxxx dětí a xxxxxxx, 44) xxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 42) x xxxx xxxxx zaniká xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1, 45) zapíše se x nim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Čl. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zápis xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Čl. XXXXXX xxxxxx právním předpisem x. 186/2006 Xx. x účinností od 1.1.2007

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 344/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
89/96 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx x. 40/64 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.7.96
103/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx o vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 344/92 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 89/96 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
120/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 284/91 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/94 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením
s xxxxxxxxx od 1.9.2000
172/2000 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 344/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 52/2000
220/2000 Xx., o xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx ČR x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2004
186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 3.7.2006
269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
8/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.3.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 344/92 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 256/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.
2) Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech xxxx, xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxx.
3) §32 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 262/1992 Xx. x xxxxxx x. 43/1994 Xx.
§10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Xx., xx xxxxx vyhlášky Federálního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxx xxx xxxxxxx prostředí x. 378/1992 Xx.
§2, §14 písm. x) x §15 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 334/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§31 zákona x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon).
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx).
§26 x 28 zákona ČNR x. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4) §9 xxxxxx XXX x. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 38/1993 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálního č. 126/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx vyhlášek Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. 277/1993 Xx. a x. 99/1994 Xx.
6) §21 x násl. xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx x. 46/1971 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx tajemství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx.
11) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb.
13) §15 x 19 zákona x. 46/1971 Xx.
14) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech.
15) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé vlastnické xxxxxx x bytům x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 273/1994 Xx.
16) §55 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
§3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxx x. 85/1976 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx územního řízení x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a investiční xxxxxx č. 155/1980 Xx. x vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Slovenské xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx x. 378/1992 Xx.
17) §4 x xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 119/1988 Xx., x hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §10 xxxxxxxx x. 119/1988 Xx.
19) §17 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 183/1993 Xx.
Zákon č. 113/1993 Sb., x Fondu xxxx a xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 539/1992 Xx.
20) §20 xxxxxx ČNR č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 8/1993 Xx.
21) §3 xxxx. 2 x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/1992 Xx.
22) ČSN 73&xxxx;0401 Názvosloví x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
23) §2 xx 6 xxxxxx x. 265/1992 Sb.
24) §7 x §8 xxxxxx x. 265/1992 Xx.
25) §9 x §10 xxxxxx x. 265/1992 Xx.
26) Xxxxxxxxx §134, 135a, 135b xxxxxxxxxx zákoníku.
27) §69 x 99 občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §31 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx).
29) §7 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
§21 xxxx. 4 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
§10 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx.
§27 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx).
30) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
§8 xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx.
§2, §14 xxxx. x) x §15 xxxx. x) xxxxxx č. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§31 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní xxxxx).
Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §51 xxxxxx č. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
§7 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Sb. x xxxxxx č. 242/1992 Sb.
§42 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.
§9 xxxxxx č. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx zákona x. 38/1993 Sb. a xxxxxx x. 217/1997 Xx.
32) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
33) §9 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x. 284/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/1997 Sb.
34) §4 xxxx. 2 zákona x. 284/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 38/1993 Sb. x zákona x. 217/1997 Sb.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
36) §13 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 200/1994 Sb.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx zákona č. 164/1999 Sb.
38) Xxxxxxxxx §34 zákona x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 zákona č. 289/1995 Xx., §2 xxxxxxxx x. 98/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §1 xxxx. c) nařízení xxxxx x. 72/1999 Xx., x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vedením x aktualizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, §128 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx.
39) §7 xxxxxx č. 200/1994 Xx.
40) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 113/1993 Sb., o Xxxxx xxxx a mládeže, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1997 Sb.
41) §17 xxxxxx x. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Xx.
42) §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 119/1988 Sb., x hospodaření s xxxxxxxx majetkem, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §761 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 539/1992 Xx.
44) Zákon č. 113/1993 Sb., x Xxxxx xxxx x mládeže, xx znění xxxxxx x. 307/1997 Sb.
45) §57 xxxx. 5 zákona x. 219/2000 Sb.
46) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
49) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x státním podniku, xx xxxxx xxxxxx x. 103/2001 Sb. x xxxxxx x. 202/2002 Xx.
52) Xxxxx č. 250/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Sb.
55) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.