Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2012 do 31.12.2013.


Zákon o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

344/92 Sb.

ČÁST I. Katastr nemovitostí České republiky §1 §2 §3 §4 §4a
ČÁST II. Správa katastru
Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru §5 §5a §6 §6a
Revize údajů katastru §7
Oprava chyb v katastrálním operátu §8
Ověřování §9
ČÁST III. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů §10 §11 §12
ČÁST IV. Obnova katastrálního operátu §13
Obnova katastrálního operátu novým mapováním §13a
Zjišťování průběhu hranic §14
Obnova katastrálního operátu přepracováním §15
Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav §15a
Námitky a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Námitky §16
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu §17
ČÁST V. Geodetické práce a geometrické plány §18 §19 §19a
ČÁST VI. Závaznost údajů katastru a veřejnost katastru §20 §21 §21a §21b
ČÁST VII. Poskytování údajů z katastru §22 §22a
ČÁST VIII. Porušení pořádku na úseku katastru §23 §24 §25 §26
ČÁST IX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §27 §27a §28 §29 §30 §31 §32
č. 120/2000 Sb. - Čl. IV
č. 220/2000 Sb. - Č. VI
č. 186/2006 Sb. - Čl. XXXIII
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxxxx xx katastr xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Katastr xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx věcných práv x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) (xxxx xxx "právní xxxxxx") a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx
a) k xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxxxxx bohatství, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx nemovitostí, pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x písmenu a).
(4) Katastr xx xxxxx jako informační xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2
(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx spojené xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxx, xxxxxx se přiděluje xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na téže xxxxxxx,

x) byty x xxxxxxxx prostory vymezené xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 15) x budovách (dále xxx "byty x xxxxxxxx prostory"),
d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxx-xx x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") nebo jiná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které se xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxx xxxxx x xxx,
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx základem, x nichž xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx se xxxxxxxxx drobné xxxxxx. 16)
(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx sady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zemědělské xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x nádvoří x xxxxxxx xxxxxx.
(4) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 1)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, 40)
x) xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu, 17)
x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu 51),
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, 41)
x) xxxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, 20)
f) oprávnění xxxxxxxxx xxxxx statutárních xxxx hospodařit xx xxxxxxxx majetkem statutárních xxxx, 21)
g) xxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonávaná organizační xxxxxxx nebo příspěvkovou xxxxxxxxxx zřízenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 52),
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evidovanou x katastru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 29)
i) další xxxxxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti.
§3
Katastr xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území,
b) xxxxx xxxxxxx, xxxxx x výměry xxxxxx, xxxxxxx a evidenční xxxxx budov, xxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxx x využití xxxxxxxxxxx, xxxxx bytů x xxxxxxxxxx prostorů x pojmenování nebytových xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx daňové xxxxx x údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x vlastnících x x xxxxxx oprávněných x xxxxx o xxxxxxx právech k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x podrobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 22)
§4
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle katastrálních xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx tvoří
x) xxxxxx geodetických informací, xxxxx zahrnuje katastrální xxxx x xx xxxxxxxxxxx katastrálních xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, x právních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxx přehledy x xxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x obnovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx místního x pomístního xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx listin, xxxxx obsahuje rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, smlouvy x jiné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx proveden xxxxx xx xxxxxxxx.
§4x
Za xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 53), x xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložku, xx xxxxxxxxx xx uskutečnilo xxxxx tohoto zákona. Xxx převedení dokumentu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepotvrzuje xxxxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX KATASTRU
§5
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx údajů xx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, musejí xxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx parcelním číslem x xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží, a x xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, též údajem, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcelu,
x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29 odst. 3), xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo scelovacího xxxxxxx, x s xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, případně, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx budově xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, v xxxx se nachází xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx postavena,
x) rozestavěné xxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxx a nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxx budovy, 15) x xxx xxxx vymezeny, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojmenováním xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx umístění v xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx označením xxxxxxx, xx xxxx xx dům x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
g) vodní xxxx 54) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx využití vodního xxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxx pozemku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemek, xx xxxxxxxxx též xxxxxxxx převáděné xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx abecedy x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx realizace xxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx
x) xxxxx 23) xxxxx o xxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx mu xxx xxxxx návrh xxxxxxx,
b) záznam 24) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx 25) x xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx listiny, xx xxxxxxx které xxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě právní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 26) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx nesporné, xxxxx xxx xx xxxxxxxx zapsány xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx smíru. 27)
(5) Xxx xxxxx nových staveb, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku do xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx nebo evidenčního, 2) pokud xx xxx xxxxxxxxx, x x rozestavěných budov, xxxx a nebytových xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Jako xxxxxxxx xxxx evidované xxxxxx xx xx xxxxxxxx zapisuje xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx stavba postavena, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vlastníkem xxxxxx xx jiná xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx vztahy nemohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x katastrálním xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listinou.
§5a
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx adrese xxxxxxxxxx Xxxxxx úřadem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx též přípustné xxxx těchto podání. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení katastrálních xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy x identifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
§5x vložen právním xxxxxxxxx x. 8/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2009
§6
Xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx základě
x) ohlášení vlastníka xxxx xxxxxx oprávněného [§10 xxxx. 1 xxxx. x)], jehož xxxxxxxx je rozhodnutí xxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 30) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vyžadován,
b) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 31) který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaslat rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6x
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx, závazné xxxxx xxxxxxxx (§20) x xxxxx x xxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ke xxxxxx skutečností x xxxx vedených, nebo
x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobré xxxx x pravdivost xxxxxx xxxxx. 32)
(2) Xxxxx údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx víry, xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x údaji katastru; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledkem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x opravě xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§8).
(3) Ministerstvo xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx nebo datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
h) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním úkonům,
x) rodné xxxxx xxxx, xxxxx; x xxxxxxx, xx jim xxxxx číslo nebylo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(6) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, včetně předchozích xxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,
h) počátek xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx rodné číslo; x xxxxxxx, že xxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx narození,
k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx rodné číslo; xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx a datum xxxx narození,
l) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který cizinec xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.
§7
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx skutečným xxxxxx x xxxxxx. Revizi xxxxx katastru (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx a provádí xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx orgánů x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupců. Xxxxxx-xx xxxxxxxx s údajích xxxxxxxx, projedná způsob xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxx v katastrálním xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx návrh vlastníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx chybné údaje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) zřejmým xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxx podrobném xxxxxx, zobrazení předmětu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx výměr xxxxxx, xxxxx byly překročeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)
(2) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx chybné údaje xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x listinách, xxxxx nichž xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx listiny xxxxxxxxx xxx, xxx listinu xxxxxxxxx xxxx kdo xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx katastrální xxxx xx 30 xxx, xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 60 dnů, ode xxx doručení xxxxxx.
(4) Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx katastrálnímu úřadu, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx, xx se xxxxxxx x chybu, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx možno podat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx dotčená xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx ověřuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx katastru x xxxxxx xxxxxx pozemkové xxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx nečitelná.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXX
§10
(1) Vlastníci x xxxx oprávnění xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx jednání vyslat xxxxx zástupce,
x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx 30 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx vlastní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak,
x) na vyzvání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odstranit xxxxx x jimi vyhotovených xxxxxxxxx, xxxxx předkládají x xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku x předložit xxxxxxx, xxxxx změnu xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u změn xxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx zasílat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, aby x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxxxxx orgán, že xxxxx v návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx vyzvání předložit xx xxxxxxxxx xxxxx, xx však kratší 30 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx neoznačí xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastníka xxxx jiného oprávněného. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x hranice xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
(1) Xxxx
a) vyhlašují xx svém územním xxxxxx, způsobem v xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obnovy katastrálního xxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxx zástupce, xxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxx vlastníků a xxxxxx oprávněných x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx provedení revize xxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx operátu,
b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) spolupracují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx revize xxxxxxxx a xxx xxxxxx katastrálního operátu xx území xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx svá rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v psaní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx hranice xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx náklad xxxx.
§12
(1) Xxxxxx xxxxxx spolupracují x katastrálními xxxxx xxx výkonu státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Státní xxxxxx x obce xxxxxxxxx v xxxxx xxx působnosti bezplatně xxxxxxxxxxxx úřadům xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx kódech xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx částí x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXX KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§13
(1) Obnova xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxxxxxxx nového souboru xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx provést
x) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx operát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálního xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3, pokud xx umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
X obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx změn, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx měřítka katastrální xxxx již nevyhovuje xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx dojde-li ke xxxxxx, zničení xxxx x takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx ho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mapováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "zjišťování hranic") xx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxxxxx, hranic xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vnějšího xxxxxx xxxxxx. Xxx zjišťování xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx katastrálním úřadem. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx katastrálního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx pozvaných xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Předseda xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nesoulad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejím vyznačením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx.
(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hranic xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx sporné.
(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx průběhu Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Nepřítomnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x popisných xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu přepracováním
Xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx přepracováním xx xxxxxxx katastrální xxxx x grafické formy xx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§15x
Obnova xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx
Při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav. Za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx souřadnicemi bodů xxxxxx hranic podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy katastrální xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxx, xx-xx jednoduchou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x považuje-li to x ohledem na xxxxxxx správu xxxxxxxx xx xxxxxx. V xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx operát obnoven xx podkladě výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16.
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2000
Námitky x xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu
§16
Xxxxxxx
(1) Katastrální xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx nový xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát") x xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát, k xxxxxxxxx nahlédnutí.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx oprávněným, xxxxx xxxxxx v xxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx úřad oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x jiní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ve xxxxx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx katastrálního xxxxx x námitkách xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebyly proti xxxxxx xxxxxxxxxx operátu xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx námitkách xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxx katastrální xxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyznačení odstraní.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnoveného katastrálního xxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotu a xxxx archiváliemi. 7)
(3) Pokud platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 33) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x platnosti xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX PRÁCE X XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Geodetické xxxxx xxx xxxxx katastru xxxxxx x vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obnovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx geodetických xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx, xxx xxxx funkci katastrální xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxxxxxx soustavě.
§19
(1) Xxxxxxxxxxx plán je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx zápis xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx plán xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx do katastrální xxxx doplňovány xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 34) X těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zobrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Geometrický xxxx musí být xxxxxx, 35) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřetelně xxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxx ověřena osobou x xxxxxxx xxxxxxxxxx. 36)
§19x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zeměměřickou xxxxxxxx, xxx xxxxx xx x terénu vyznačí xxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx přesností dosavadních xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X seznámení s xxxxxxxx vytyčení xxxx xxx přizváni xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků.
(4) Xx xxxxxx vytyčené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxxxx geometrický xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx xx být xx xxxxxxxx zapsáno xxxxxxxxx geometrické a xxxxxxxx xxxxxx pozemku x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx katastru o xxxxxxxxxxxx a polohovém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx parcely xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx vztahů x xxxxxxx.
§19a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX
§20
Údaje xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx, geometrické určení xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxx xx veřejný x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, pořizovat xx x něho xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx údaje podle §9 a 22, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Získávat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nahlížení xxxxx x přehledu xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx přehled vlastnictví x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze jej xxxxxxxxxx pouze osobě, xxxxx prokáže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx údaje požadovány.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx sbírky xxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx prokáže xxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxx, pro který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx poskytl xxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxx omezit xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 55).
§21x
Xxxxx x údajům xxxxxxxx xxxxxxxx Český úřad xxxxxxxxxxx x katastrální. Xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálního xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.
§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2000
§21b
(1) Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx správce osobních xxxxx evidovaných x xxxxxxxx.
(2) Katastrální xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2009
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX Z XXXXXXXX
§22
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyhotoví ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx souboru xxxxxxxxx informací xxxxx, xxxx xxxx kopii, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxx x identifikace xxxxxx xxxxxxxxxx katastrálním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x katastru x xxxxxxxx, xxxxx xx na nich xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X údajům xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získat xxxxxxx xxxxxxx pomocí počítačové xxxx xx úplatu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 38) xxxxxxx xxxxxxxxx katastrálních xxxxx předávat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezúplatně x xxxxxxxxxxxx složkám státu.
§22a
Z xxxxxxxx se vydávají xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 50).
§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008
XXXX XXXX
XXXXXXXX POŘÁDKU XX XXXXX XXXXXXXX
§23
Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx katastru se xxxxxxx xxx, xxx
x) xx opakovanou xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx omluvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx nevyšle xxxxx zástupce a xxxx neúčastí xxxxxxxx xxxx xxxxx prováděné xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx vlastnické xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx do katastru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxxxxx listinách,
x) neohlásí katastrálnímu xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx katastrálnímu xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bodu podrobného xxxxxxxxxx bodového pole,
x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3,
x) xxxx xxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxx šíření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
§24
Porušení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx
x) xxxxxx xx výše trojnásobku xxxxxxxxx xxxx 10) xx xxxxxxx uvedená x §23 xxxx. x) xx d),
x) pokutu xx xxxx pětinásobku xxxxxxxxx xxxx 10) xx xxxxxxx uvedená v §23 písm. e) xx x).
§25
(1) Xx porušení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) až x), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit pokutu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy. 10)
(2) Za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 písm. x) xx x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxx podnikatelské činnosti xxxx právnická osoba, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pokutu až xx výše xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. 10)
(3) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 přihlédne xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx rozsahu, xxxxx xxxxxx a x okolnostem, xx xxxxx k xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se katastrální xxxx x porušení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§26
Není-li x xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 tohoto xxxxxx x pro projednávání xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx. 11)
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§27
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx část xxxxxxxx povrchu oddělená xx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hranicí držby, xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. rozhraním xxxxxxx využití xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozemek, xxxxx je xxxxxxxxxxx x polohově xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx číslem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zastavěné xxxxxx x xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) geometrickým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) polohovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území určení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) výměrou xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx roviny x plošných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemku a xxxxxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx parcely xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx metodami, kterými xxxx xxxxxxxx; jejím xxxxxxxxxx nejsou dotčeny xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx místopisně xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí,
x) xxxxxxxxxxx mapou polohopisná xxxx velkého xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průmětem svých xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čísly x xxxxxxxx xxxxx pozemků; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vnějšího xxxxxx,
j) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákresu xxxx xxxxxxxxxxx v operátu xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. zákresem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxxxxxx stavba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stěnami x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx podlaží, xxxxx xx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a x budovy, které xx xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 x2 a výška 4,5 x, xxxxx xxxx doplňkovou xxxxxx xx stavbě xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních školek xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 x2 x xxxxx 5 x. Xx xxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, skladů hořlavin x výbušnin, xxxxxx xxx civilní xxxxxxx, xxxxxxx ochranu, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, sklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx děl.
§27x
Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx správní řád. 12)
§27a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/1996 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§28
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 2) xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x geodetické práce xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 39)
§29
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Nemovitosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx neexistují x xxxx xxxxxxxx xx větších půdních xxxxx, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v katastrální xxxx, nejpozději xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx operátů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zjednodušené xxxxxxxx se považují xx součást katastrálního xxxxxxx.
(4) Katastrální xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx x obsah xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x),
c) xxxxxxx xxx xxxxxx katastru x obnově katastrálního xxxxxxx,
x) geometrické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic obcí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x úplaty xx xx,
x) výměnný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x porovnávání xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů upraví xxxxxxxx xxxxx.
§31
Zrušují xx
1. Xxxxx č. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 157/1983 Xx.
2. Ustanovení §37 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
3. Vyhláška Ústřední xxxxxx geodézie x xxxxxxxxxxx č. 23/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 22/1964 Sb., x evidenci xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx x. 19/1984 Xx.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x kartografického x. 4000/1975-22 xxx vyhotovování xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx. v xxxxxx 28/1975 Xx.).
5. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 2600/1981-22 pro tvorbu Xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx (xxx. x částce 28/1981 Xx.).
6. Xxxxxxxx Českého xxxxx geodetického x xxxxxxxxxxxxxxx x. 900/1986-21, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx tvorbu Xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx (xxx. x částce 18/1986 Xx.).
7. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x. 1300/1985-21 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx společných xxxxx domu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 10/1985 Xx.).
§32
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Pithart x. x.
Čl. IV
1. Xxxxxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxx oprávnění xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů, upřesněné xxxxxxxxx plány x xxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.
Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2000
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx k xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nebytovým prostorům xx vlastnictví státu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx 42) nebo xxxxxxxxxx správa, 43) xxxx k xxx xxxxxx zapsána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx byla k xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, dosud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx, 44) xxxxxx xx x nim xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3. Pokud bylo x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx prostorům xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxx x katastru, xxxxx zapsáno právo xxxxxxxxxxx 42) x xxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxx 1, 45) xxxxxx se x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx základě xxxxxx ohlášení.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
Xx. XXXIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 186/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 344/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
89/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (katastrální xxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx x. 40/64 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
103/2000 Xx., kterým xx mění zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (katastrální zákon), xx xxxxx zákona x. 89/96 Sb., xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 549/91 Xx., o soudních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
120/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 284/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/94 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením
s xxxxxxxxx xx 1.9.2000
172/2000 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 344/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 52/2000
220/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích
s účinností xx 1.1.2001
53/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2004
186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění
s xxxxxxxxx od 1.1.2007
342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 3.7.2006
269/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
8/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 344/92 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2009
227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 344/92 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 256/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 97/1961 Sb., o xxxxxxx xxxx, označování xxxx x xxxxxxxxx xxxx.
3) §32 x násl. zákona x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 262/1992 Xx. x xxxxxx x. 43/1994 Xx.
§10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx x. 378/1992 Xx.
§2, §14 xxxx. x) x §15 xxxx. x) zákona XXX č. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
§31 xxxxxx x. 138/1973 Sb., o xxxxxx (vodní xxxxx).
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx).
§26 a 28 xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxx hospodářství.
4) §9 xxxxxx XXX x. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 38/1993 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. 126/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, a xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. 277/1993 Xx. x x. 99/1994 Sb.
6) §21 x násl. xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx x. 46/1971 Xx., x geodézii x xxxxxxxxxxx.
9) Např. xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx tajemství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Nařízení xxxxx ČSFR č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx.
11) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
12) Zákon č. 71/1967 Sb.
13) §15 x 19 xxxxxx x. 46/1971 Xx.
14) Zákon XXX č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech.
15) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 273/1994 Sb.
16) §55 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
§3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx a investiční xxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx řízení x stavebním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxx x. 155/1980 Xx. x vyhlášky Xxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro životní xxxxxxxxx č. 378/1992 Xx.
17) §4 x xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva financí x. 119/1988 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §10 xxxxxxxx x. 119/1988 Xx.
19) §17 xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx zákona x. 183/1993 Xx.
Xxxxx č. 113/1993 Sb., x Xxxxx xxxx a xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 539/1992 Xx.
20) §20 xxxxxx XXX x. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění zákona x. 8/1993 Xx.
21) §3 xxxx. 2 x §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 302/1992 Xx.
22) XXX 73&xxxx;0401 Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
23) §2 xx 6 zákona x. 265/1992 Sb.
24) §7 x §8 xxxxxx x. 265/1992 Xx.
25) §9 x §10 xxxxxx x. 265/1992 Sb.
26) Například §134, 135a, 135b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §69 x 99 občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §31 xxxxxx č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
29) §7 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx.
§21 xxxx. 4 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
§10 zákona x. 21/1992 Xx., x bankách.
§27 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x nadacích x nadačních fondech x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx).
30) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
§8 xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§2, §14 xxxx. x) x §15 xxxx. x) zákona x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx.
§31 zákona x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §51 xxxxxx č. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
§7 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb. x xxxxxx x. 242/1992 Sb.
§42 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny.
§9 xxxxxx č. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 38/1993 Sb. x xxxxxx x. 217/1997 Xx.
32) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
33) §9 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x. 284/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/1997 Xx.
34) §4 xxxx. 2 zákona x. 284/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 38/1993 Xx. x zákona x. 217/1997 Xx.
Xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
36) §13 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 200/1994 Xx.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx.
38) Xxxxxxxxx §34 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 xxxxxx x. 289/1995 Sb., §2 xxxxxxxx č. 98/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemkových xxxxx státem, §1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 72/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx ekologických jednotek x nákladů spojených x oceněním věcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, §128 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx.
39) §7 xxxxxx č. 200/1994 Sb.
40) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.
Zákon č. 113/1993 Sb., x Fondu xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1997 Sb.
41) §17 xxxxxx x. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 183/1993 Xx.
42) §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 539/1992 Xx.
44) Xxxxx č. 113/1993 Sb., o Xxxxx xxxx a mládeže, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1997 Xx.
45) §57 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
46) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
47) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
49) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx zákona x. 103/2001 Xx. x zákona x. 202/2002 Xx.
52) Zákon č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) §20 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
55) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.