Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1988 do 30.12.1999.


Vyhláška o péči o zdraví zvířat

117/87 Sb.

ČÁST I. Veterinární prevence §1 §2 §3 §4
Výživa hospodářských zvířat §5 §6 §7 §8 §9 §10
ČÁST II. Reprodukce hospodářských zvířat §11 §12 §13
ČÁST III. Veterinární léčebná péče §14
ČÁST IV. Přemísťování, přeprava a svody zvířat
Přemísťování zvířat §15 §16
Přeprava zvířat §17 §18 §19 §20
Svody zvířat §21
Karanténa §22 §23
ČÁST V. Opatření při nákazách a jiných hromadných onemocněních zvířat §24 §25 §26
ČÁST VI. Veterinární asanace §27 §28
ČÁST VII. Společná a závěrečná ustanovení §29
Výklad pojmů §30 §31
Účinnost §32
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§1
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx příznivých podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, plemenitbu, xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx zvířat.
§2
(1) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x počtu xxxxxxxxxxxxx její kapacitě xxxxx schválené projektové xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2),
x) xxxxxxx x vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxxx hygienických xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx budovách, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx prostorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxx a výzkumu,
x) xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx turnusového xxxxxxx, xxx němž xx xx xxxxx x xxxxxx budov xxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx oddělených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupiny zvířat, xxxxx-xx x vyřazování xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx výrobních důvodů,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dezodorizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x řádnou xxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx kafilerního xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, aby xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx čistitelný a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx jejich xxxxxx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x případě xxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvolněných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx chovatelská organizace xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace, xxxxxxxxx x dezodorizace, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) jejich provedení xx xxxxxx chovatelské xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čistotě, xxxx o ošetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a kategorie x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx,
c) používat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fyziologických xxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle pokynů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2),
x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2),
x) využívat x úkonům xxxxxxxx x xxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x hospodářskými zvířaty xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx druhu a xxxxx xx xxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2),
2. xxxxxxxxxx lékařským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx přenosnou xx zvířata xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2),
x) používat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx 5),
x) zamezit, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata v xxxxxxx nákazy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a využití xx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustájení, xxxxxx x kategorií xxxxxxxxxxxxx zvířat,
x) xxxxxxxxx vyplývajícími z xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxx x xxxxxx lidu, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x o státní xxxxxxx xxxxxxx 6).
(2) Xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxx xxx předchozí xxxxxxx xxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx prostého xxxxx, xxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2).
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§5
(1) X napájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx, není-li xxxxx xx zajistit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vyhovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickou xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx vody 7).
(2) Není-li x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyšetření
x) xxxx zahájením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx v každém xxxxxxxxxxx roce,
c) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nepoužívají xx xxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxx přísada xx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxx xxxxxxx zdraví snižující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x biologickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizorodých látek xxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx v xx uvedeno xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx xxx některé xxxxxx, určí xx xxxxx veterinární péče 8) xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x výživy, x xx tak, xxx xxxxxx překročena xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 9).
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinny
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kuchyňských x xxxxxx odpadů xxxx krmiv veterinární xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx při xxxxxx podezření x xxxxxxxx zdravotní, hygienické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2) x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x posouzení,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx 2) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dbát o xx, xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nedostaly xx xxxxx x xxxxxxx x přípravky xx xxxxxxx rostlin, jakož x x xxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx xxxxxx a xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x účinná opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx výživě,
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) x dalším xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx vyrábějící xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx
x) o xxxxxxxxxx schválených xxxxxxxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx xxx výrobě, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladování, přepravě x používání xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nežádoucími xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škodlivé xxxxxx zvířat x xxxx,
x) o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a přepravě xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,
x) oddělit xxxxxx a provozně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx výroby,
x) skladovat
1. xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxxxxx pod uzávěrou,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dávky (xxxxx), z xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§9
Orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2) xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výživu zvířat x xxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poruch xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx vady x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx produkce x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx shromážděné xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkony x xxxx xxxxxxxx.
§10
Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizacemi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče 2) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výskytu x xxxxxx xxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x v xxxxx omezování xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX HOSPODÁŘSKÝCH XXXXXX
§11
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx a xxxxxxxx x inseminaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx péče přihlíží xxxxxxx k tomu, xxx zvířata
x) xxxxxxxxx z rodičů xxxxxxxx xxxxxxxxx dědičných xxx a onemocnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vlastnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxx závažných xxxxxxxxx xxx.
(2) X xxxxxxxxxx se xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v přirozené xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx hřebců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx stáda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
(1) X chovech, v xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx dědičnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.
(2) Xxxxxxxx zdraví hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nebezpečí xxxxxx poruch xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx produkce.
(3) Xxxxxxxx dědičnosti xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaků a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx na
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxx zvířat x xxxxx rozvinutými xxxxxxxxxxxx vlastnostmi, xxxxxxx x xxxxxxx odolností xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich zdraví x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§13
K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účelného xxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) řádný xxxxxx xxxxxxx plemenic x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vývin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx fyziologickým xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx cyklu, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a včasné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porodů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx ošetření a xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plemeníků x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2), xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) trvalé sledování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a využití xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX LÉČEBNÁ PÉČE
§14
(1) Xxxxxxxx xx povinen
x) xxxxxxx onemocnění, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxx 2) a xxxxxxxx stav zvířete, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx první xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx x nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2), xxxxx jde x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, jakož x podávání xxxxx x přípravků. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčiv xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 8) xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
c) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x takové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x vykolení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ohrožením xxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxx porážce xx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2).
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
(1) Veterinární xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx 10)
x) xxxxxx xx výstavy, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x svody xxx xxxx účely (xxxx xxx "xxxx zvířat"),
x) xxxxx, prasat, xxxx x xxx x výjimkou selat, xxxxx xxxxxx určena xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx chovů, x xxxxxx x kůzlat xxxxxxxx tří xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, kožešinových xxxxxx, xxxx x ryb, x výjimkou ryb xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1. se xxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace v xxxxx xxxxxx,
2. x léčení a xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx,
c) psů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cirkusů xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x psa xxxxxxxx xxxxx měsíců a xxxxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx vzteklině.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spermatu xxxxxxxx x inseminování.
§16
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2) podle xxxxx chovu zvířete x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
c) čtyř xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata,
x) xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svodu xxxxxx.
(2) Dodržení xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx zvířete na xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, která x xxx musí být xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen neprodleně xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2) xxxxx xxxxx xxxxxx zvířete x xxxx přemístění x xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení, x xxx-xx x xxxx, také xxxxxxxxx xxxxxx koně. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxxx.
Přeprava zvířat
§17
(1) Nakládání x xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx přepravy silniční xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx ponecháno xxx xxxxxx; zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 11).
(2) Organizace a xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxx, přepravě a xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx x uklidňujícím xxxxxxx lze zvířatům xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Před xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx přepravovaná x xxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx 12).
§18
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dezinfikovány x upraveny tak, xxx xx zamezilo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx; dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3).
(2) Po skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x zařízení xxxxx vyčištěny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4). Xxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k přepravě xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx mohl po xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx účelům xxxxxxx x jeho xxxxxxxx a na xxxx xxxxxx čištění x xxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxx prostředků.
§19
(1) Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata, xxxx povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x bezpečnosti xxxxx xxx xxxxx x xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx x jinými xxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx xx skončení přepravy xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxx x zdolávacích opatření xxxxx xxx přepravována xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx přepravována xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, musí xxx xxxx výjezdem z xxxxxxx xxxxxx zevně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§21
Xxxxx xxxxxx
Pořadatel xxxxx xxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zvířat xx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1,
b) xxxx stanovených veterinárních xxxxxxxx z xxxxxxxx
1. předběžného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x prostorech svodu xxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx veterinárním úkonům,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xx zvířata xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
§22
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx povinen je xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče 2) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřeby též x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo veterinárního xxxxxxxxx úkonu; orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxx byla x xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxx, určí zúčastněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx 2).
§23
(1) Xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxx zkráceno; xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx jiná zvířata.
(2) Xxxxx x xxxx budovy, v xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx x bezpečné xxxxxxxxxxx od jiných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chovu xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx nákazou xxxxxx x xxxxxxx z xx xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx chována zdravá xxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZVÍŘAT
§24
Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx hromadného onemocnění xxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veterinární xxxx 2) xxxxxxxx, aby
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanoviště, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx okamžité xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx používány, jakkoli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxx ukládány xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nákaz, xx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, výkaly, xxxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jinde.
§25
(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nákazy, xxxxx xxxxxxx x xxx zdolávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxx některá xxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx prohlášena za xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx zvířata x ohnisku xxxxxx xxxxxx se uzdravila xxxx byla x xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxxxxx jestliže x xxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx xx tuto nákazu xxxxxxx,
x) byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dezinsekce x xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podmínek x prohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění zvířat xx zdolané xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX ASANACE
§27
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx asanačních xxxxx
x) xx xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx, xxx xxxx x potřebě xxxxxx xxxxxxxxxx živočišného původu xxxxxxxxx, zajistit xxxxxx xxxxx dopravními xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, upravenými x xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen po xxxxx x xx xxxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče 2),
x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx choroboplodných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskáty xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxx zpracování xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) x xxxxxx důvodů; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborem xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, uzavřeno, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) provádí
1. xxxxx pokynů xxxxxx veterinární péče 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx prostředků,
2. xx základě pokynu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) nebo xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx organizace.
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxx, xxxxxxxxx i jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, na kterou xxx v rámci xxxxxxxxxx x zdolávacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x součinnosti s xxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx organizovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x koček a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v karanténě, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pro xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx stanovenou xxxx drženo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2) xxxxxxxx, xx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Zvíře xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být se xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx 2) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xx xxxx vynaložené xx odchyt a xxxxxxxxx péči o xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§29
(1) Xxxxxxxxxx §2 xxxx.x), x), h), §4, §5 xxxx.1, §6, §7 xxxx. a), x), x), d) x x), §8 xxxx. 1, §12 x 13 xxxxx xxx občany, xxxxx xxxxxxx hospodářská zvířata, x pro xxxxxxxxxx, xxxxx chovají xxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat, způsobu x účelu xxxxxx xxxxx.
(2) Občané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou povinni
x) xxxxx nařízená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxxxxxx xxxxx v určeném xxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx veterinární péče 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§30
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx slintavka x xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx prasat, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx koní x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx, tuberkulóza, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx šelestivá, vzteklina, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, salmonelóza, xxxxxxxxxxx, Q xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x koní, xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx skotu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obrna xxxxxx, xxxxxx zánět xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, puchýřovitá xxxxxxx xxxxxx, dyzenterie prasat, xxxxxxx prasat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx, xxxxxxx drůbeže, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, neštovice xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jater xxxxxx, xxxxxxxx rinopneumonie xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx chudokrevnost xxxx, xxxxxxxxx metritida xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ektromelie xxxxx, Aleutská choroba xxxxx, parvoviróza xxxxx, xxx včelího plodu, xxxxxxx xxxxxxx plodu, xxxxxxxx, xxxxxxxx nekrotická xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx hemoragická xxxxxxxxxx lososovitých xxx.
(3) Xxxx hromadná xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx velmi nebezpečné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx týchž nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebezpečnou xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx v xxxxxx x orgány xxxxxxxxxxx xxxx 8) xx xxxxxxxx k tomu, xx se tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.
§31
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxx zvířata: xxxxxxx xxxxxxxxx x hospodářským xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx;
b) xxxxxxx xxxxxxx: zvířata xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx skot, xxxxxxx, ovce, xxxx, xxxxxxx a vodní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx;
x) xxxxxxxx: xxxxx, xx. organizace x xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx - třeba xxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx nebo zvířata;
x) xxxxxx: xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: konečné xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsanými xxxxxxxx;
x) xxxxxxx podezřelá x nákazy xxxxxx: xxxxxxx, u xxxxx xx projevují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
x) zvířata xxxxxxxxx x xxxxxxxx: zvířata, x nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxx xx xx, xx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx zdrojem;
x) xxxxxxx podezřelá: xxxxxxx podezřelá x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx;
j) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx nákazou xxxxxx a podezřelá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákazy zvířat;
x) ochranné xxxxx: xxxxx vymezené xxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
l) konfiskáty xxxxxxxxxxx xxxxxx: celá xxxx uhynulých, xxxxxxxxxxxx, xxxxx narozených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k obvyklému xxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx;
m) xxxxxxxxx xxx (trezor): xxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx kadaverů xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenou prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Kde se x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chovu hospodářských xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx neplní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
§32
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.
Xxxxxxx:
Ing. Toman XXx. x. r.
Příloha x xxxxxxxx x. 117/1987 Xx.
Nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx (xx.xx-1)

X. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:


a) xxxxxxxx, xxxxxx, soli:


xxxxx xxxxxxxxkrmné xxxxx

25,0

xxxxxxx sodnýcelková xxxxx dávka

10&xxxx;000,0

xxxxxxxx xxxxxxxxxcelková krmná xxxxx

xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx konzervační xxxxxxxxxx:


xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

1&xxxx;200,0

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

500,0

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx siláže

2&xxxx;000,0

xxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxxxxx xxxxxxxx)xxxxxxxxxx xxxxxx

200,0

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxbílkovinné xxxxxx

300,0

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)xxxxxxxxxx xxxxxx

300,0

xxxxxxxx propionováxxxxxxxxxx xxxxxx

3&xxxx;000,0

xxxxxxxxx siřičitýxxxxxxxxxx xxxxxx

300,0

xxxx xxxxx, louh xxxxxxxxxxxxx

1&xxxx;000,0

formaldehydxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx krmiva

1&xxxx;000,0

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)xxxxxxxxxx xxxxxx

5,0

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:


xxxx xxxxxxxxxxxxxxx krmné směsi

5&xxxx;000,0x) xxxxxxx xxxxxxxx:


xantofyly (xxxxx xxxxx 75135)xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx

0,5

červená xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx

2,0x) xxxxxxxxxxxx:


deriváty fenolu (xxxxxxxxxxxxxxxxxx BHT)celková xxxxx xxxxx

125,0

deriváty xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxxx)xxxxxxx krmná xxxxx

250,0x) látky xxxxxxxxxxx:


xxxxxx - xxxxxxxxcelková xxxxx xxxxx pro xxxxxx

1,2

xxxxxx (xxxx)celková xxxxx xxxxx xxx xxxx

10,0x) xxxxx xxxxxx:


xxxxxxx, xxxxxxxx, lipáza, xxxxxxxxcelková xxxxx xxxxx

bez xxxxxxxx) xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx:


xxxxxxxx, xxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx krýt 30 % potřeby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxx xxxxx XX 467019

X. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:


x) xxxxxxxx xxxxx:


antimonxxxxxxx xxxxx dávka

1,0


xxxxx xxxxx

0,1


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx krmné směsi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1,0


xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doplňky, xxxxxxxx krmiva

2,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3,0

arsenxxxxxxx xxxxx xxxxx

2,0


xxxxx xxxxx

0,2


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, bílkovinná krmiva xxxxxxxxxxx původu

2,0


xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, minerální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

4,0


xxxxxxx xxxxxx sušená

6,0


xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx

10,0

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

100,0


xxxxx xxxxx

25,0


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinného xxxxxx

100,0


xxxxx směsi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

200,0


xxxxxxx krmiva xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

300,0

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx

30,0


xxxxxxx

100,0


drůbež xxxxxx

250,0


xxxxxx dospělou

350,0


krmné mléko

10,0


objemná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx mléko x mléčné xxxxx xxxxx, bílkovinná krmiva rostlinného xxxxxx

30,0


xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

60,0


xxxxxxx krmiva xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

100,0


bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

500,0


xxxxxxxxx xxxxxxx

1 200,0

xxxxxxcelková xxxxx xxxxx

100,0


xxxxx mléko

10,0


objemná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx směsi xxxxxxxxx, xxxxxx mléko x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

100,0


krmné xxxxx xxxxxxxxx, bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

200,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

300,0

xxxxxxxxxxxx xxxxx dávka

5,0


xxxxx mléko

0,5


obiloviny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

3,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx krmné xxxxx, bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

5,0


xxxxxxxx krmiva

10,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

15,0

jódxxxxxxx xxxxx xxxxx

5,0


xxxxx xxxxx

0,5


sušené mléko x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx krmiva

5,0


bílkovinná xxxxxx živočišného xxxxxx

40,0

xxxxxxxcelková xxxxx xxxxx

0,3


xxxxx xxxxx

0,05


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx kompletní, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

0,3


bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0,5


xxxxx xxxxx doplňkové

0,6


xxxxxxx krmiva xxxxxx, bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

1,0

kobaltxxxxxxx xxxxx xxxxx

2,0


xxxxx mléko

0,2


xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

1,0


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krmiva rostlinného xxxxxx

2,0


xxxxx směsi doplňkové, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

4,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

6,0

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

100,0


xxxxx mléko

10,0


xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

50,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

100,0


krmné xxxxx doplňkové, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

200,0


xxxxxxx krmiva xxxxxx

300,0

xxxcelková krmná xxxxx xxxovce, kozy

12,0


telata

30,0


skot, xxxxxx

50,0


xxxxxxx

125,0


xxxxx mléko

5,0


xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

30,0


xxxxxxx xxxxxx čerstvá, xxxxxxxxx, bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

50,0


xxxxxxx krmiva xxxxxx, krmné směsi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

100,0

xxxxxxxxcelková xxxxx xxxxx

1,0


xxxxx mléko

0,1


sušené xxxxx a mléčné xxxxx směsi

0,5


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bílkovinná xxxxxx rostlinného xxxxxx

1,0


xxxxx xxxxx doplňkové, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxx xxxxxx

2,0


objemná xxxxxx xxxxxx, minerální xxxxxxx

3,0

niklxxxxxxx xxxxx xxxxx

5,0


xxxxx xxxxx

0,5


objemná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinného xxxxxx

5,0


xxxxx xxxxx doplňkové, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxx krmiva

10,0


objemná krmiva xxxxxx, minerální doplňky

15,0

olovocelková xxxxx xxxxx

5,0


xxxxx xxxxx

0,5


xxxxxxxxx, sušené xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

2,0


objemná krmiva xxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

5,0


krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, náhradní xxxxxx

10,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

15,0


xxxxxxxxx xxxxxxx

20,0

xxxxxxxxxxx xxxxx dávka

0,1


xxxxx mléko

0,02


objemná xxxxxx xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx kompletní, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx směsi, xxxxxxxxxx krmiva rostlinného xxxxxx

0,1


xxxxx směsi doplňkové

0,2


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náhradní xxxxxx

0,3


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doplňky

0,5

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

0,5


xxxxx xxxxx

0,05


xxxxxx xxxxx x xxxxxx krmné xxxxx

0,3


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0,5


krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krmivaxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx krmiva

1,0


xxxxxxx xxxxxx sušená

1,5

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

250,0


krmné xxxxx

25,0


xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx

150,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx kompletní, xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinného xxxxxx

250,0


xxxxxxx krmiva xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx živočišného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

500,0

xxxxxxcelková xxxxx xxxxx

1 250,0


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, xxxxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx směsi xxxxxxxxx, xxxxxx mléko x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, krmné xxxxx

1 250,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2&xxxx;500,0x) xxxxxxxxxx:xxxxxxx krmná xxxxx pro

(ug.kg-1) 1)


xxxxxxx

0,0001

0,1


xxxxxxx ryby

0,005

5,0


xxxxxx xxxxxx

0,002

2,0


xxxxxxx a xxxxxxx v laktaci

0,01

10,0


xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx

0,02

20,0


skot x xxxx ve xxxxxx

0,05

50,0


xxxxxxxxxxx xxxxx:xxxxxx

0,03

30,0


bavlníkový

0,03

30,0


xxxxxxxxxxxx

0,07

70,0x) xxxxxxx cizorodé xxxxx xxxxxxxxxxxx:


xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX3)celková xxxxx dávka

1&xxxx;000,0


objemná xxxxxx xxxxxxx

1 000,0


xxxxxxx krmiva sušená, xxxxxxxx xxxxxx

5 000,0

xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XxXX3)xxxxxxx krmná xxxxx

4,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4,0


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náhradní xxxxxx

20,0

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)xxxxxxx krmná xxxxx

0,2


objemná xxxxxx xxxxxxx, obiloviny, xxxxx směsi xxxxxxxxx

0,2


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx doplňkové, xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinného původu, xxxxxxxxx doplňky, xxxxxxxx xxxxx xxxxx

0,5


sušené mléko x xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx xxx)

1,0


xxxxx mléko (xxxxxxxxx xx xxx)

1,5


bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

1,0


xxxxx xxxx

3,0

X. Xxxxxxxxx:


xxxxxx (xxxx HCH)xxxxxxx xxxxx xxxxx

0,1


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, xxxxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx

0,1


objemná xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, minerální xxxxxxx, tukované xxxxx xxxxx

0,2


xxxxxx mléko x xxxxxx xxxxx směsi, xxxxx mléko (vyjádřeno xx tuk)

0,5


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

0,5


xxxxx xxxx

1,0

xxxxxxx izomery XXX (xxxx, xxxx)xxxxxxx krmná xxxxx

0,02


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

0,02


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doplňky, xxxxxxxx xxxxx směsi

0,04


xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx směsi, krmné xxxxx (xxxxxxxxx xx xxx)

0,1


xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

0,1


xxxxx xxxx

0,2

xxxxxxxxxxxxxxxcelková xxxxx xxxxx

0,05


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, obiloviny, xxxxx xxxxx kompletní

0,05


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, bílkovinná krmiva xxxxxxxxxxx původu, minerální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx

0,1


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náhradní krmiva

0,25


krmné xxxx

0,5

XXX + XXX + XXXxxxxxxx krmná dávka

0,1


xxxxxxx xxxxxx čerstvá, xxxxxxxxx, xxxxx směsi kompletní

0,1


xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bílkovinná xxxxxx rostlinného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, tukované xxxxx směsi

0,2


xxxxxx mléko x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mléko (xxxxxxxxx na tuk)

0,5


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

0,5


xxxxx xxxx

1,0

xxxxxxxx (atrazin, xxxxxxx, prometryn, xxxxxxxxx)celková xxxxx xxxxx

0,1


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

0,1


xxxxxxx krmiva xxxxxx

0,5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx krmná xxxxx

0,01


xxxxxxx krmiva xxxxxxx, xxxxxxxxx, krmné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0,01


objemná xxxxxx xxxxxx, xxxxx směsi xxxxxxxxx, bílkovinná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náhradní xxxxxx

0,02

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

2,0


xxxxxxx krmiva xxxxxxx

1,5


xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,0


objemná xxxxxx xxxxxx

3,0


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

4,0

xxxxxxxxcelková xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

0,01
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pícniny x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x senáží x xxxxxx porostů.
Objemná xxxxxx xxxxxx zahrnují:
xxxx, slámu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx objemných xxxxxx.
Xxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx asanačních xxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu zahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x krmné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx doplňky:
není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizorodé látky, xxxxx xxxx xxxxx x minerálním xxxxxxx xx zamíchání xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx krmnou xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx krmiva:
4xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 10 % v xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Informace
Xxxxxx předpis x. 117/87 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1988.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 117/87 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/99 Sb. x účinností xx 1.1.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2) §9 xxxxxx ČNR x. 108/1987 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) §10 xxxxxx x. 68/1979 Xx. - xxxxxx xxxxxxx x. 68/1979 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/1994 Sb.
§12 odst. 1 xxxxxxxx x. 122/1979 Xx. - právní xxxxxxx x. 122/1979 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/1994 Sb.
4) §51 xxxx. 10 x 11 xxxxxxxx č. 133/1964 Sb.
5) §11 x 15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. 91/1984 Sb., x opatřeních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Věstníku XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx (xxx. částka 2/1968 Xx.), xx znění xxxxxxx č. 17/1970 Xxxxxxxx XX XXX (xxx. xxxxxx 20/1970 Xx.).
6) Xxxxx č. 87/1987 Sb., x veterinární xxxx.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx.
Zákon x. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 114/92 Sb.
Xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní zákon).
7) ON 736661 - Xxxxxxx xxxxxxx.
8) §2 xxxxxx ČNR x. 108/1987 Sb.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxx hygienika Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 50/1978 sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx x. 63/1984 xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 69/1986 xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 118/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 132/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/1966 Xx., x. 4/1976 Xx., x. 152/1983 Xx. x x. 74/1985 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 134/1964 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 31/1982 Xx. - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/95 Sb.
§10 xxxxxx x. 68/1979 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. - xxxxxx předpis x. 68/1979 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/1994 Xx.
§12 x 13 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 122/1979 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x silniční xxxxxxx x vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx. - právní xxxxxxx č. 122/1979 xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 187/1994 Sb.
§65 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 133/1964 Xx., x silničním xxxxxxxxxx xxxx .
§35 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 100/1975 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. - xxxxxx xxxxxxx x. 100/1975 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 99/1989 Sb.
§25 vyhlášky Xxxxxxx xxxxx bezpečnosti xxxxx x. 88/1980 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. - xxxxxx xxxxxxx x. 88/1980 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 213/1991 Sb.
12) §13 xxxxxxxx x. 122/1979 Xx. - xxxxxx xxxxxxx x. 122/1979 xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 187/1994 Sb.
§65 xxxxxxxx č. 133/1964 Xx.