Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 30.12.2008.


Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

165/79 Sb.

ČÁST PRVNÍ - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ
ODDÍL PRVNÍ
Všeobecné ustanovení §1
ODDÍL DRUHÝ - DOMÁČTÍ ZAMĚSTNANCI §2 §3 §4
Omezení nároku na nemocenské §5í §6
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §7
Podpora při ošetřování člena rodiny §8 §9
ODDÍL TŘETÍ §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL PÁTÝ - ČLENOVÉ DRUŽSTVA A SPOLEČNÍCI
Trvání pojištění, jeho vznik a zánik §28
Započitatelný příjem §29
Výpočet nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §30
Podpora při ošetřování člena rodiny - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §31
Ochranná lhůta §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40
ODDÍL ŠESTÝ §41 §42 §43 §44 §45
ODDÍL SEDMÝ - STUDENTI A ŽÁCI
Okruh pojištěných §46
Vznik, trvání a zánik pojištění §47
Poměr k jinému pojištění §48 §49 §50 §50a
Peněžitá pomoc v mateřství §51 §51a
Nemocenské - Podpora při ošetřování člena rodiny - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §52 §53
Pracovní úraz §54 §55 §56
ODDÍL OSMÝ §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63
ODDÍL DEVÁTÝ - ČLENOVÉ ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Okruh pojištěných - Vznik a zánik pojištění §64
Započitatelný výdělek §65
Peněžité dávky nahrazující mzdu §66 §66a §67
ODDÍL DESÁTÝ - ZAMĚSTNANCI ČINNÍ NA ZÁKLADĚ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI
Okruh pojištěných §68
Trvání pojištění, jeho vznik a zánik §69 §70 §71
Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství §72
Omezení nároku na nemocenské §73 §74
Podpora při ošetřování člena rodiny - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §75 §76 §77
Ochranná lhůta §78 §79
ODDÍL JEDENÁCTÝ - DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Okruh pojištěných §80
Trvání pojištění, jeho vznik a zánik §81
Započitatelný příjem §82 §83 §84
Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství §85 §86 §87
Podpora při ošetřování člena rodiny - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §88 §89
Pracovní úraz §90 §91
Ochranná lhůta §92 §93
ODDÍL DVANÁCTÝ - OBČANÉ SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ PŘIPRAVUJÍCÍ SE PRO PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102
ODDÍL TŘINÁCTÝ - PĚSTOUNI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PĚSTOUNSKOU PÉČI V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE, NEBO KTERÝM JE ZA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE VYPLÁCENA ODMĚNA NÁLEŽEJÍCÍ PĚSTOUNOVI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
Započitatelný příjem §102a
Nemocenské §102b
Denní vyměřovací základ §102c §102d §102e
ODDÍL ČTRNÁCTÝ - POSLANCI POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTOŘI SENÁTU PARLAMENTU A POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ZVOLENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY §102f
ČÁST DRUHÁ §103 §104 §105
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §106 §107 §108
č. 327/2007 Sb. - Čl. II

65

XXXXXXXX

Xxxxxxxx rady odborů

ze xxx 7. listopadu 1979

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 písm. x), §9, §51 xxxx. 1 x 2 x §63 xxxx. 2 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x podle §36 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXXX
ODDÍL XXXXX
§1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx nemocenské xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx druhý),
b) xxxxxxxxx právním předpisem x. 30/93 Xx.,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2007 Xx.,
d) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní vztah xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx),
x) xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/93 Xx.,
f) xxxxxxxx x xxxx (oddíl xxxxx),
x) zrušeno xxxxxxx předpisem č. 133/99 Xx.,
h) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (oddíl xxxxxx),
xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx),
x) dobrovolných pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx),
j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2005 Xx.,
x) xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1), xxxx kterým xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) (xxxxx xxxxxxxx),
x) poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolených na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx),
platí xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, 3) xxxxx z xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx nevyplývá odchylná xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX ZAMĚSTNANCI
§2
Xx domácké xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx něho xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx x pracovní xxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/1993 Sb.
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§5
Omezení xxxxxx na xxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 41) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41a), omezí xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx x doby xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 26) xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynásobenému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxx zaměstnankyně, připadající xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx průměr xxxx xxxx (xxxx).
§8
Podpora xxx ošetřování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáckých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
§9 xxxxxx právním předpisem x. 312/1993 Sb.
ODDÍL XXXXX
§10
§10 zrušen xxxxxxx předpisem č. 37/1993 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/1993 Xx.
XXXXX ČTVRTÝ
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2007 Sb.
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 327/2007 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/1993 Xx.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 327/2007 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním předpisem x. 30/1993 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2007 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním předpisem x. 312/1993 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/1993 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 327/2007 Xx.
XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§28
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx xxxxx 400 Xx. Xxxx částka se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxxx průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx družstva je xxxxxxxx xxxx x xxxx kalendářních xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx jen xxxxx, xx
a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 41) nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 41a),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, občanskou xxxxxxxxx xxxx xxxx úkon x xxxxxxx zájmu, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby vojáků x povolání,
x) xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx let xxxx dítěte.
(3) Xxxxxxxxx člena družstva xxxxx odstavců 1 x 2 nevznikne, xxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xxx sedm xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx družstva xxxxxx xxxxxxxx úraz, xxxxxxxx xx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx úraz, xx pojištěného; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx družstva pojištění x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.
(5) Nebyl-li člen xxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěn, xxxxxxx pro xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opět splněny.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 3, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou je xxxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx člena družstva xx považuje příjem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx ně xxxxxxxx, xxxxx xx zahrnuje xx vyměřovacího xxxxxxx 40) pro stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx vyplývá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanov, xxxxx xxxx odměny za xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v těhotenství x xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxx; do xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx přitom započítávají x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx členy xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxxxxx.
§31
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Vykonává-li člen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za kterou xx odměňován, jen xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství.
§32
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§33
Ustanovení §28, §29 xxxx xxxxx x §30 xx 32 xxxxx xxxxxxx xxx společníky x jednatele xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx společností odměňováni; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společníkem této xxxxxxxxxxx, považuje xx xx započitatelný xxxxxx xxxx xxxxx z xxxx jeho xxxxxxxx. X xxxx uvedených xx větě první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxx xx xxx let xxxx.
§34
§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
§35
§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/1991 Xx.
§37
§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx.
§38
§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/1991 Xx.
§40
§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
ODDÍL XXXXX
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/1993 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§45
§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
ODDÍL XXXXX
XXXXXXXX X XXXX
§46
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
x) žáci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x konzervatoří xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení 41b);
x) studenti x xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx nich xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 42) xxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx studium xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx vysokých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx vysláni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, fakultou xxxx střední xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx studium pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 43) xxxxxxxx za xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx.
§47
Xxxxx, xxxxxx x zánik xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx střední xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. 27) Jestliže xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx jeho pojištění xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit. Xxxxxxxxx však vzniká xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx studenta xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx trvá xx do xxxxx xxxxxxxxxx ročníku (semestru, xxxxx) xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy (xxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v něm xxxxxxx (xxx) vykonal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxx pobírat xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx podporu při xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxx ročníku školy xxxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxx, trvá xxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx nevstoupil xx trvalého zaměstnání, xxxxxxxxx nezačal xxxxxxxxx xxxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci.
(3) Xxxxxxxxx studenta (žáka) xxxx xxxx zaniká xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studia.
§48
Poměr x jinému xxxxxxxxx
(1) Xx-xx student xxxx xxx pojištěný xxxxx xxxxxx oddílu (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxx také z xxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, a to xx podmínek uvedených x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxx studia x xxxxxx trvá i xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx dne, kdy xxx xxxx nastoupit xx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx učebních xxxxx, xxxxxxxxxx programu xxxx studijního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oddílu xxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx však xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) vznikla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nemocenské xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx skončit; xx xxxxx skončení xx xxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) brání studentu xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Vykonává-li xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prázdnin nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dotčeno. X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které xx poskytuje xxxxxxx xx xxxxx školních xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) brání xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zaměstnání po xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §30 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx. xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxxxxxx č. 143/1965 Xx. se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Sb.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 37/1993 Xx.)
§50a
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§51
Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxx. 9)
(2) Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx (skončení) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx však počítá xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jej xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x studentek xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 254 Xx.
(4) Pro přiznání, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§51x
§51a xxxxxx právním předpisem x. 30/1993 Xx.
§52
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx nenáležejí.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/1993 Sb.
§54
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx; ustanovení §21 xxxx. 2 x 3 vyhlášky x. 143/1965 Sb. xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
§56
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx
x) na xxxxxxxx x žáky xxxxxxxxxx škol (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx studující xxxxxxx, dálkovou, xxxxxxxxx x kombinovanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx x xxxxxx jiné xxxxxxxx,
c) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx distančního xxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x důvodu xxxx xxxxxxxx.
XXXXX OSMÝ
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 133/1999 Sb.
§58
§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/1993 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/1999 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 133/1999 Xx.
XXXXX DEVÁTÝ
XXXXXXX ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH XXXXXXXXXXXXX XXXXX
§64
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxx pojištění
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastni členové xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx odměna xx xxxxx xxxxxx vyplácená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx uvolnění, x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx primátor xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx náleží xxxx odměna; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.
§65
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §64 xxxx. 1.
§66
Xxxxxxxx xxxxx nahrazující mzdu
Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §21 odst. 2 x 3 vyhlášky x. 143/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí xxx xxxxxxx.
§66x
§66a xxxxxx právním předpisem x. 312/1993 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXX
§68
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx 15) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx na dohodu"), xxxxxxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nahodilého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx.
§69
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x zánik
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu xxxxx 400 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dohodu poprvé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx sjednána.
(2) Xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v těch xxxxxxxxxxxx měsících, x xxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx xxx xxxxx, že
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 41) xxxx mu xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41a),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx úkon x xxxxxxx zájmu, xxxxx xx nenáležela xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v ozbrojených xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx,
x) zaměstnankyně xx xxxxxx xxxx xx mateřské dovolené,
x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pracovní xxxx, považuje se x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §68.
(4) Pojištění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx dohodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx splněny xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx v §68, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx toho xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Pojištění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx 2 nebo 3 xxxx v §68, xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxx dnem, jímž xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§72
Výpočet xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 1 xxxxx pro xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.
§73
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxx zaměstnance xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doma, xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxxxxx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§75
Podpora xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyrovnávací příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nenáležejí.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/1993 Sb.
§77
§77 xxxxxx právním předpisem x. 312/1993 Sb.
§78
Xxxxxxxx xxxxx
Ochranná lhůta xx počítá vždy xxx xxx následujícího xx xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx naposledy xxxxx trvalo.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PEČOVATELSKÉ XXXXXX
§80
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Nemocenského xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"), jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ani xxxxxxxx xxxx xxx sedm xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.
§81
Xxxxxx xxxxxxxxx, jeho vznik x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx pojištěn xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 400 Xx. Xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxx, x x kalendářním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx skončilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx xxx xxxxx, xx
x) trvala xxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 41) nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 41a),
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nenáležela náhrada xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
d) pečovatelka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství nebo xxxxxxxxx pobíral xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §80.
(4) Xxxxxxxxx pečovatele xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsících pojištěn, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx znovu prvním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx naposledy splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, popřípadě 2 xxxx 3; xxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx pověření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§82
Započitatelný xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby. 17)
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/1993 Xx.
§84
§84 xxxxxx právním předpisem x. 30/1993 Xx.
§85
Výpočet xxxxxxxxxxxx x peněžité xxxxxx v mateřství
Xxxxxxxxxx §30 odst. 1 xxxxx pro xxxxxxxxxx obdobně.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/1993 Sb.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§88
Xxxxxxx xxx ošetřování člena xxxxxx
Xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§89
§89 xxxxxx právním předpisem x. 312/1993 Xx.
§90
Xxxxxxxx xxxx
Pracovním xxxxxx xx úraz, který xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným orgánem xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním; xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx. xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/1993 Xx.
§92
Xxxxxxxx xxxxx
Ochranná lhůta xx počítá xxxx xxx dne následujícího xx xxx, x xxxx pojištění pečovatele xxxxxxxxx xxxxx trvalo.
§93
§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
ODDÍL XXXXXXXX
§94
§94 (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 248/2005 Xx.
§95
§95 (xxxxx dvanáctý) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2005 Xx.
§96
§96 (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2005 Xx.
§97
§97 (xxxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2005 Xx.
§98
§98 (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2005 Xx.
§99
§99 (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2005 Xx.
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/1993 Sb.
§101
§101 (xxxxx dvanáctý) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2005 Xx.
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXX VYKONÁVAJÍ XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX NÁLEŽEJÍCÍ XXXXXXXXXX VE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§102x
Započitatelný xxxxxx
Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pěstouna, který xxxxxxxx pěstounskou xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 1), xxxx xxxxxxx xx za xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2), xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§102x
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx je xx xxxxx pěstounské péče xxxxxxxxx odměna náležející xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xx xxxxxxx xx mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx odměna xxxxxxx x §102a.
§102x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx pěstounovi xxxxxx xx xxxxx x kalendářních měsíců xxxx měsícem, x xxxx mu vznikla xxxxxxxx neschopnost, xx xxxx denním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx náležela xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41a) x xxx xxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§102x
§102x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Xx.
§102x
§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/1993 Sb.
ODDÍL XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX SENÁTU XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§102x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. 38)
(2) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx funkce xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX PŘÍPADECH
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 207/1995 Sb.
§105
§105 xxxxxx předpisem x. 30/1993 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§106
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1980, postupuje xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžité pomoci x mateřství xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1980, xxxxxxxx xx xxxx poskytování x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství se xxxxxxxx 1. lednem 1980 určí xxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 3, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx až x xxxxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1979.
§107
Xxxxxxx xx:
1. vyhláška x. 61/1957 X. x. (X. x.), x xxxxxxxxxxx pojištění x o důchodovém xxxxxxxxxxx domáckých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx. x x. 95/1968 Xx.;
2. xxxxxxxx x. 102/1957 X. l. (X. v.), o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.;
3. vyhláška č. 7/1958 Ú. x. (X. x.), x xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx nepravidelnou xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 102/1964 Xx. x x. 95/1968 Sb.;
4. vyhláška x. 8/1958 X. x. (X. v.), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 102/1964 Sb.;
5. xxxxxxxx x. 190/1958 X. x. (Ú. x.), x xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcionářů národních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.;
6. xxxxxxxx č. 8/1960 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x závodech, xx znění xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.;
7. xxxxxxxx č. 184/1960 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 102/1964 Xx.;
8. xxxxxxxx č. 48/1961 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanům, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 102/1964 Xx.;
9. xxxxxxxx č. 21/1965 Sb., x důchodovém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx péči některých xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 94/1968 Sb. x x. 128/1975 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
10. ustanovení §29, §32 xxxx. 3, §45 xxxx. 4, §58 a §60 xxxx. 2 vyhlášky č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 113/1975 Xx.
§108
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1980.
Xxxxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Čl. II
X zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2007 považoval xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx pojištění zasahuje xx xxxx 2007, xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx započitatelných příjmů xx xxx 2007 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx roku 2007 xxxxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 327/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008
Informace

Právní xxxxxxx x. 165/1979 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1980.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

155/1983 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1984

79/1984 Xx., x změnách xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x poskytování xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1984

135/1984 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1985

59/1987 Xx., x xxxxxxx vyhlášky x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1987

148/1988 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx x. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1988

123/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., kterou se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx zabezpečení,vyhláška x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 91/58 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.1990

263/1990 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhláška x. 165/79 Sb., x nemocenském pojištění xxxxxxxxx pracovníků a x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, x xxxxxxx další xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

501/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 149/1988 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x sociálním zabezpečení, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech

s xxxxxxxxx xx 15.12.1990

306/1991 Xx., x změnách v xxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx xx 1.8.1991

582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

590/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.1993

30/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

312/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

196/1994 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 27.10.1994

248/1994 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx zvláštních případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1995

207/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995

282/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx některých pracovníků x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x x. 51/1973 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1996

133/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.1999

415/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

248/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2005

327/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 65/1990 Xx. x 38/1993 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 165/1979 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
2) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 99/1972 Xx., vyhláška č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx č. 95/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx přídavků na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4) §21 xxxxxx č. 54/1956 Xx.
5) §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx. xx znění xxxxxxxx x. 113/1975 Sb.
6) §72 x xxxx. xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) Vyhláška č. 93/1979 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na dělnická xxxxxxxx x učebních x xxxxxxxxxx oborech, xx xxxxx xxxxxxxx x. 166/1979 Xx. x xxxxxxxx č. 95/1979 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků a xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx dělnická xxxxxxxx x učebních a xxxxxxxxxx oborech, ve xxxxx vyhlášky x. 167/1979 Xx.
8) §8 xxxx. 3 zákona x. 88/1968 Sb.
9) §6 xxxxxx x. 88/1968 Xx.
10) §14 xxxxxx x. 39/1977 Xx., x výchově xxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x o dalším xxxxxxxxx kvalifikace vědeckých xxxxxxxxxx.
11) §3 xxxxxxxx č. 54/1977 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 40/1979 Xx.
12) §1 xxxxxxxx x. 210/1959 X. x. (X. x.), kterou se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) §40 xxxxxxxx x. 210/1959 X. x. (X. x.).
14) §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1968 Xx., x xxxxxx xxxxx x náhrad a xxxxxxxxx dalších poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů komisí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx ČSR x. 127/1971 Xx. x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 128/1971 Xx.
15) §237 xxxxxxxx xxxxx.
16) §234 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
17) §95 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 130/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x §95 odst. 2 xxxxxxxx x. 134/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Slovenské národní xxxx x působnosti xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
18) §130 xxxxxxxx x. 128/1975 Xx.
19) §137 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 128/1975 Sb.
20) §137 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx x. 128/1975 Sb.
21) §137 xxxx. 7 vyhlášky x. 128/1975 Sb. xx znění xxxxxxxx x. 164/1979 Sb.
22) §137 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 128/1975 Sb.
23) §137 xxxx. 5 vyhlášky x. 128/1975 Xx.
24) §18 xxxx. 8 x 9 x §40 xxxxxx x. 54/1956 Xx., ve znění xxxxxx x. 61/1999 Xx.
25) §137 xxxx. 8 xxxxxxxx x. 128/1975 Xx. xx znění vyhlášky x. 164/1979 Xx.
26) §16 xxxx. 1 zákona x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx.
27) Čl. V xxxx. x) xxxxxx č. 235/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx změnách x xxxxxxxxx zabezpečení.
33) Zákon č. 73/1990 Sb.
34) §27 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
35) §11 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 369/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
36) §13 xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 369/1990 Xx.
37) §32 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx.
§25 xxxx. 7 xxxxxx Slovenské národní xxxx č. 369/1990 Xx.
38) §1 x 7 xxxxxx x. 304/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění.
§1 x 8 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 371/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady.
§1 x 7 xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x. 365/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx.
39) §6 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx.
40) §5 xxxx. 1 písm. x) zákona XXX x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx zákona x. 160/1993 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx.
41) §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 31/1993 Xx., x posuzování dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
41a) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
41b) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
42) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění.
43) §21 xxxx. a) část xxxx xx středníkem xxxxxx x. 155/1995 Xx.
44) §12 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 118/1992 Xx.
45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 136/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 206/1995 Sb.