Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění

95/1968 Sb.

Vyhláška

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §1
Povinná školní docházka §2
Přechodný pobyt dítěte v zahraničí z důvodu rekreace §2a §3 §4 §5 §6 §7
K příplatku k přídavkům na děti §7a
K souběhu nároků §8 §8a §9 §10 §11
K výplatě přídavků na děti §12
Ustanovení společná a přechodná §13 §14 §15 §16 §17
Ustanovení závěrečná §18 §19
č. 311/1993 Sb. - Čl. II

INFORMACE

95

VYHLÁŠKA

Ústřední xxxx odborů

ze xxx 28. xxxxxx 1968

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx

[X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní docházky xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1) x xxxxxxxx studia xxx xxxxxxxxxx (večerního, dálkového, xxxxxxxxx apod.), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnáno xxxx xxxxx výdělečně xxxxx nebo pobírá xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx po xxxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby xxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx učilištích,

c) xxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností3) x x zařízeních xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x) x b) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku prvního xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxx tyto povinnosti xxxxx.

(3) Xx soustavnou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) doba xx xxxxxxxx výuky v xxxxxx školním xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v dalším xxxxxx,

x) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dítě xxxxxxxxxxx xx trvalého zaměstnání, xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nezačalo xxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx této doby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou trvalou xxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx výuka, xxxxxxxx xx xxxx rozsahem x úrovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx postaveno xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x).

§2

Povinná xxxxxx xxxxxxxx

(X §18 xxxx. 1 xxxxxx)

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx období školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx, x němž dítě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x této xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(X §20 xxxx. 2 a §25 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxx jeho přechodný xxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxx xxx xxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; pobyt xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počínaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.1988

§3

§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§4

§4 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§6

§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§7

V xxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx netrvalo po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx podle §17 xxxx. 3 xxxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx xx poskytuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství.

K xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx děti

(K §24 odst. 2 xxxxxx)

§7x

(1) Xx umístění xxxxxx v zařízení xxx takové xxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx pobytu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Léčebný xxxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx docházkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ředitele takového xxxxxxxx xx x xxxxxxx na zdravotní xxxx dítěte xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx zařízení xxx, xx xxxxxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx

(X §26 xx 28 x §36 odst. 2 zákona)

§8

Jsou-li podmínky xxx xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx není x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich, xxxxxxxxx xx přídavky, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, x pojištění xxxx x nich, xxx xx dítě xxxxxxxx xxxxx částkou; xx xxxx xxxxxx xx nezahrnují xxxxxxxx xxxxxxxx na toto xxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nároků xx xxxxxxxx xx xxxx x výchovné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8a

(1) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx změně xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx děti, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oprávněného k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x opětovnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém měsíci.

(3) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§8a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§10

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx manžela, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přídavky a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1.xxxxxxxxxx 199311), poskytne xx na xxxxxx xxxxxxxxxx x součtu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytují xx tyto xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxx náležely xx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx je, xx u xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxx na xxxx.

(2) Xxxxxxxx zanikl nárok xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx také podmínky xxx xxxxxxxx přídavků xx xxxx dítě, xxxxxxxxx xx přídavky xxxxxxx x část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx xxx poskytováno xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsícem, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx se nepovažují xx přeplatek, pokud xxxxxxxxxxxxx výši, ve xxxxx by za xxxx dobu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx přeplatek xxxxxxxx xxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx na děti; xxxxxxxxx xxxx je, xx na totéž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x že xxxxxxx xxxx účel, xxx xxxxx jsou xxxxxx.4)

(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx než xxxx, z jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dítě byly xxxxxxxxxxx přídavky xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k důchodům.

§12

K xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

(X §27 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx ústav (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, ubytování x xxxxxxx.

(2) Xx plné xxxxx zaopatření xxxxxx xx smyslu §27 xxxx. 2 xxxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxxx xxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx x mládež.

Ustanovení společná x xxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na dítě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.*)

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, také xx dítě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxxxxxxxxx, xx na xxxx dítě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx odůvodněných případech

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.,

x) vypuštěno právním xxxxxxxxx č. 147/1988 Sb.,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněný x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx pobírat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx pravidelně xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, a ohrožuje xxx xxxxxx plynulé xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x jeho xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx-xx pracovník xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx mu jinak x xxxx pojištění xxxxxxxx, je oprávněn xxxxxxxx xxxxx x xxxx pojištění x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx, který má xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx.

(2) Kde xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba a xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§17

Na xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležely xx 30. xxxxxx 1968 přídavky xx xxxx x xx xxxxx od 1. xxxxxxxx 1968 náleží xxxxxxxx x xxxxxxx,**) xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx děti, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxx na výchovné xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx 1968, tyto xxxxxxxx se zúčtují xx xxxxxxxx, xxxxx x důchodu xxxxxx xx 1. července 1968. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přitom xxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxx, se nepožaduje.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§18

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x Xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x. 61/1957 X. l., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxx §19 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení x. 7/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nepravidelnou výpomoc;

3. xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 a §9 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů č. 74/1959 X. x., x xxxxxxxxxxx přídavků xx děti v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxxxx §44 xxxx. x) a §56 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx pojištění; x §44 písm. x) této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §23.

§19

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1968.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Ústřední rady xxxxxx x. 51/1973 Xx., x úpravě xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx zvláštních zařízeních, xx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 311/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1968 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1968.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

78/1984 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1984

147/1988 Sb., o xxxxxxx vyhlášky č. 95/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 78/1984 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.1988

263/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx, a některé xxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení

s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

30/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

311/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., x poskytování xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Právní xxxxxxx x. 95/1968 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x účinností xx 1.1.1996

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

*) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb.

**) §142 xxxx. 2 zákoníku xxxxx x xxxxxxxx č. 132/1967 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxx školní docházky xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

***) Vyhláška č. 87/1967 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x internátních učňovských xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx učni x ústavů xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

+) Xxxxxxx xxxxx č. 186/1960 Sb. a zákon č. 19/1966 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.

*) §232 xxxxxxxx xxxxx.

**) Sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx, družstevních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

**) §27 xxxxxx, §45 odst. 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx. a xxxxx č. 117/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x děti.

*) Xxxxxxx vyhláška č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx vyhlášky č. 191/1960 Xx., a §7577 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

**) §19 x 38 xxxxxx.

1) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon).

Zákon č. 39/1980 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.

11) Čl. III xxxx. 1, 3 x 4 zákona č. 266/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.

3) §130 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.

4) §14 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) §69 zákona x rodině.

10) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 37/1993 Sb.