Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění

95/1968 Sb.

Vyhláška

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §1
Povinná školní docházka §2
Přechodný pobyt dítěte v zahraničí z důvodu rekreace §2a §3 §4 §5 §6 §7
K příplatku k přídavkům na děti §7a
K souběhu nároků §8 §8a §9 §10 §11
K výplatě přídavků na děti §12
Ustanovení společná a přechodná §13 §14 §15 §16 §17
Ustanovení závěrečná §18 §19
č. 311/1993 Sb. - Čl. II

INFORMACE

95

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx

xx xxx 28. xxxxxx 1968

x poskytování xxxxxxxx xx děti v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx povolání

[K §18 xxxx. 2 xxxx. x) zákona]

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx školní docházky xx považuje

a) xxxxxxx xx středních a xxxxxxxx školách1) s xxxxxxxx studia xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx v xxxx xxxxxxxx studia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx dobu xxxxxx vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx3) a x zařízeních xxx xxxxxx vyžadující zvláštní xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxx (student) začal xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxx soustavná xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) doba xx xxxxxxxx výuky v xxxxxx xxxxxxx roce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx pokračuje xxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxx xx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx školního roku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxxx xx trvalého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalou xxxxxxxx činnost, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx studium xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx rozsahem x úrovní xxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx školách uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§2

Xxxxxxx xxxxxx docházka

(K §18 xxxx. 1 xxxxxx)

Xx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx poslední xxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání, popřípadě xxxxxxxx vykonávat jinou xxxxxxx pracovní činnost.

§2x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxx

(X §20 xxxx. 2 x §25 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky, xxxxx netrvá déle xxx xxx xx xxxx xxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx mimo území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počínaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1988

§3

§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§4

§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§5

§5 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§6

§6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§7

X kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do zaměstnání xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx přídavky xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx přídavky xx děti podle §17 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství.

X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx

(X §24 xxxx. 2 xxxxxx)

§7x

(1) Za umístění xxxxxx v zařízení xxx takové xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Léčebný xxxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče xx počínaje sedmým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx je x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx upravena xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx.

K xxxxxxx nároků

(K §26 xx 28 x §36 xxxx. 2 xxxxxx)

§8

Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přídavků xx děti xxxxxxx x několika xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx přídavky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x pojištění xxxx x xxxx, xxx xx dítě xxxxxxxx vyšší částkou; xx této částky xx xxxxxxxxxx přídavky xxxxxxxx na xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x výchovné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8x

(1) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx děti xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) až xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž x xxxxxx změně xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx kalendářního měsíce x oprávněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x takovém xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx zákona.

§8a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§10

(1) Žijí-li x xxxxxx xxxxxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxx na některé xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx výchovné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných před 1.xxxxxxxxxx 199311), xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x výchovného, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx děti, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx jinak náležely xx všechny xxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xx, xx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx výchovné, xxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx zanikl nárok xx výchovné k xxxxxxxx x xx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dítě, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsícem, x xxxx xx bylo xxxxxxxx. Přídavky na xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se nepovažují xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx výši, ve xxxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx přeplatek xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx děti; xxxxxxxxx však xx, xx xx xxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x že xxxxxxx xxxx účel, xxx xxxxx xxxx určeny.4)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přídavky xx xxxx, xxxxxx náleželo xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§12

K výplatě přídavků xx xxxx

(X §27 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx o mládež xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, ubytování x xxxxxxx.

(2) Za xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx smyslu §27 xxxx. 2 zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§13

(1) Přídavky xx xxxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx osvojení.*)

(2) Xxxxx-xx x případ xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx xx dítě, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxx manžel v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/1988 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v přímém xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx x nebude xxxxxxxx xxx pobírat x jestliže xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxx dítěte; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx přídavků na xxxx xx rukou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx přiznány, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx mu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx druhý x xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx má xxxx x přímém xxxxxxxxxx, poručník, xxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxx x xxxx x děti.

(2) Kde xx v xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§17

Xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1968 přídavky na xxxx x xx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1968 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx,**) xxxxxxxxx xx přídavky xx xxxx, pokud xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx 1968, tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x důchodu xxxxxx xx 1. července 1968. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přitom xxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx

§18

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx zákonem xx zrušují:

1. xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx úřadu sociálního xxxxxxxxxxx č. 61/1957 X. l., x xxxxxxxxxxx pojištění x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení x. 7/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovníků xx nepravidelnou xxxxxxx;

3. xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 a §9 xxxx. 2 a 3 vyhlášky Xxxxxxxx xxxx odborů x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 74/1959 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxxxx §44 písm. x) x §56 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých dávek x nemocenském xxxxxxxxx; x §44 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §23.

§19

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1968.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xx. II

Ustanovení §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 51/1973 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/1993 Sb. x účinností xx 1.1.1994

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1968 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1968.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

78/1984 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1984

147/1988 Xx., o xxxxxxx vyhlášky x. 95/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx.

x účinností xx 1.10.1988

263/1990 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.7.1990

582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

30/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

311/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1968 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x účinností xx 1.1.1996

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb.

**) §142 xxxx. 2 xxxxxxxx práce x xxxxxxxx č. 132/1967 Sb., x odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx xx pracovního xxxxxx.

***) Xxxxxxxx č. 87/1967 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x internátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x učňovských xxxxxxx navštěvovaných učni x xxxxxx sociální xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

+) Xxxxxxx xxxxx č. 186/1960 Sb. x xxxxx č. 19/1966 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.

*) §232 xxxxxxxx xxxxx.

**) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx, družstevních rolníků, xxxxxxxxxx hospodařících xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx zjišťuje x této xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x tom xxxxxxxx.

**) §27 xxxxxx, §45 xxxx. 3 xxxxxx č. 54/1956 Xx. a xxxxx č. 117/1966 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

*) Xxxxxxx vyhláška č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 191/1960 Xx., x §75 xx 77 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx pojištění.

**) §19 x 38 xxxxxx.

1) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon).

Zákon č. 39/1980 Sb., x vysokých xxxxxxx.

11) Čl. III xxxx. 1, 3 a 4 zákona č. 266/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 xxxx. 2 xxxxxxxx práce.

3) §130 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.

4) §14 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) §69 xxxxxx x rodině.

10) §15 xxxx. 1 zákona x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Sb.