Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017 do 30.06.2022.


Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb.
 

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §6a §6b §6c §7 §7a §7b §7c §8 §9

Příloha

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 223/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

174

ZÁKON

ze xxx 20. xxxxxxxx 1968

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxx se Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx. 1) Xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx xxxxxx zřízení.

§2

Organizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.

§3

(1) Působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx právnické xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") x na xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x provozování xxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby").

(2) Xxxxxxxxx organizací státního xxxxxxxxx dozoru se xxxxxxxxxx

x) na činnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhající podle xxxxxxxxxx předpisů dozoru xxxxxx na úseku xxxxxx, dopravy a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeními xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxx uvedením xx xxx, jsou-li stanovená x posuzování xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 5) xxxxx nařízení xxxxx, vydané x xxxx provedení, xxxxxxxxx xxxxx.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2005 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2005 Sb.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2005 Sb.

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru podle §1 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečností xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx jsou xxx projektování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, údržbě x revizi vyhrazených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx osvědčují, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx použité x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzují xxxxxxx výsledky xxxxxxx,

x) xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx a vydávají xxx x tomu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxx, revizím, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x tom xxxxxxxxx.

(2) Pověření pracovníci xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxxxxxx a vytvoření xxxxxxxx.

(3) Organizace státního xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx, montáži, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb 11).

§6x

(1) Vyhrazenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx stupně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stanoví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx zařízeních.

§6x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby

a) xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení bezpečnostní xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; při výrobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xx platné xxxxxxxx xxxxx vydané k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 5)

x) xxxxx montovat, xxxxxxxxx, provádět xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plyny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx, 5) jen xxxxx jsou odborně xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx oprávnění xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaly xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 6)

x) předepsaná xxxxxxxxxxx,

x) xxxx praxe x xxxxx,

x) osvědčení xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx vyhrazených xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx.

(4) Osvědčení x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxx xxx let xxx dne xxxxxx.

(5) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c), xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 9). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstvo práce x sociálních věcí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověří 10).

§7

Organizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizacemi xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x živnostenskými xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a informace xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x před xxxxxxx xx prostorů organizací x xxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatele.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx; této xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

§7b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx

x) stanoví, xxxxx xxxxxxxxx zařízení v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§3) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, revize, xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxx vymezí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx potřebného xxxxxxxxxxx vybavení a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

d) blíže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxx xxxxx x oboru x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx podmínky xxxxxxx xx bezpečnost vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6b xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx použít, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 5)

§7c

§7c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§8

(1) Zrušují se:

a) xxxxxxxxxx §13 x 14 zákona č. 67/1960 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 64/1962 Xx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx č. 53/1952 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 114/1962 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx stavem xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx práci x těmito xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgánů xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, přechází na xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§9

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1969.

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 575/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1991. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 159/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 174/1968 Sb., x státním odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 575/1990 Xx., xxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k zákonu x. 174/1968 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2005 Sb.

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx uplynutím xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; oprávnění xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx státního odborného xxxxxx x xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx vázaných xxxxxxx 202 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvaděčů xxxxxxx xxxxxx" xx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x živnostenská xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Výroba, xxxxxxxxx x xxxxxx elektrických xxxxxx a xxxxxxxxx" x "Xxxxxx, xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx živnosti řemeslné xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona: Elektrické xxxxxx a přístroje "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxxx" a "Xxxxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 124/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 174/1968 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1969.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 396/1992 Xx. x xxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

47/1994 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.1994

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

124/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 174/1968 Xx., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

626/2004 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x účinností od 14.7.2005

338/2005 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 120/2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností od 28.12.2009

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

264/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 174/1968 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 250/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §31 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 579/1991 Xx., zákona České xxxxxxx rady x. 166/1992 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 189/1993 Xx.

2) §275 xxxxxxxx xxxxx.

§17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách.

4) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

5) §12 zákona x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 71/2000 Sb.

6) §6 xxxx. 1 zákona č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Xx.), ve xxxxx pozdějších předpisů.

7) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

8) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

9) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) §36b xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx pohybu xxxxxx.