Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.11.1990 do 30.11.1999.


Zákon o vojenských újezdech

169/1949 Sb.

Zákon

Oddíl 1 - Zřizování újezdů a jejich územní změny §1 §2 §3 §4

Oddíl 2 - Pobyt v újezdu §5 §6 §7

Oddíl 3 - Nemovitosti a práva na území újezdu §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

Oddíl 4 - Odepsání parcel v újezdu z pozemkových knih §17

Oddíl 5 - Správa újezdů §18 §19 §20 §21 §22

Oddíl 6 - Berní a poplatkové úlevy §23 §24

Oddíl 7 - Všeobecná a přechodná ustanovení §25 §26 §27 §28

INFORMACE

169

Zákon

ze xxx 16. xxxxxx 1949

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx újezdů x xxxxxx xxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxx může x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx případě xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx jen "újezdy"). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxx xxxx (§18). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x zřízení újezdu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů.

(3) Xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského soudu.

(4) Xx-xx být zřízen xxxxx x částí xxxxx dvou nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxx tak, xxx xxxxx xxx dne, xxx jeho xxxxxxx xxxxxx účinnosti, náležel xx území jediného xxxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxx újezd z xxxxx xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany, xxxxx x okresních xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxx. Vláda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxx, xxx xxxx zřízení xxxxxx xxxxxxxxx, náležel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Vláda xxxxxxx xxxxxx název xxxxxx.

§2

(1) Obce, xxxxxxx xxxxx xxxx zcela xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x komunální xxxxxxx těchto obcí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx vázané jmění xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx přechází správa xxxxxx a xxxxx (xxxxxx) a veřejného xxxxxx vykonávaná místními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zůstávají xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx újezdu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx správy. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oboru státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxxxxxx podniků x xxxxxx ústavů x xxxxx (nadací), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxxxx xxxx.

(4) Zaměstnanci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přecházejí xx služeb státu. Xxxxxx pracovní a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení ze xxx 7. xxxxxxxxx 1930, x. 163 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxxx. Pracovní (služební) x xxxxxx poměry xxxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxxx xxxxxxxxx poměru x pracovní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zůstávají xxxx xx tomto převodu xxxxxxxxx. Odpočivné (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří před xxxxxxxx xxxxxx vstoupili xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovenou x §212 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, x. 103 Sb., x úpravě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).

(5) Xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oddílu 3.

§3

(1) Vláda xxxx xxxxx xxxxxxx újezdu, xx xxxxxxx z xxxxx újezdu xxxx x xxxx části xxxxxx opět xxxx xxxx xxxx obcí. Xxxxxxxxxx §1 platí xx obdobně. Je-li xx xxxxx újezdu xxxxx xxxxxx území xxxxx obce, xxxxx xxxxxxx xxx ustanovení §2 xxxx. 1 xx 4.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx nebo správy xxxxx převede xx xxxxxxxxxxx této xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx nemovitosti se xxxxxxx veřejným xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx x xxx jiné změně xxxxxx újezdu, xxx xxx se xxxxxxxxxx xxxx území újezdu x xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§4

Zřízení xxxxxx a xxxx úřední název, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zřízením (rozšířením) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obcí x xxxx xxxxx, x xxx počátku xxxxxxxxx těchto opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxx listě.

Oddíl 2

Xxxxx v xxxxxx

§5

X pobytu x xxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx újezdního xxxxx (§18), xxxxx xx xxxx kdykoliv odejmout. X xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxxx.

§6

(1) Osoby, které x den zřízení (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxx xx samy xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx k opuštění xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx své xxxxx nahradí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba vojenské xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx vojenská xxxxxx xx xxxx xxxxxx vyklidit xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jej x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) újezdu pozbyly xx jeho území xxxxx bydliště xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vzniklou x ušlý xxxx xx dobu, nežli xx opatří nové xxxxxxxxxx, nejvýše však xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx poškozený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nabídla xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xx bylo možno xx xxx spravedlivě xxxxx, aby toto xxxxxxxx zaměstnání přijal, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenské xxxxxx x náhradě ušlého xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (rozšíření) xxxxxx (§4), x xxx-xx x osobu, které xxx xx území xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 mezi stranami x xxxxxx, rozhodne xx xxxxxx kterékoli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor.

§7

Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx újezdu xxxx xxxxxx vzdát xx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx přednostní oprávnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Nemovitosti x xxxxx xx xxxxx xxxxxx

§8

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poté, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx, náležející xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, znárodněním xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx pro obor xxxxxxxx správy nemovitosti x práva k xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobám xxxxx xxxxx. Xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x zestátněných nemovitostech x jejich bývalých xxxxxxxxxxx, rozumějí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxx.

(3) Všechna xxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x práva xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx vojenská xxxxxx udržovat x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9

X xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxxx vojenská xxxxxx xxxxxxxxx vlastníky nemovitostí. Xxxxxxx-xx spor o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Nejde-li x xxxxxxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 1), xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx ceny podle xxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx užíváno xxx xxxx tímto xxxx (§16), xxxxx xxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx určování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx utrpí poživatelé, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx také x tomu, xx xx zmenšila xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zestátnění.

(4) Při xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx ani xx xxxxxxxx oblibě ani x hodnotě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx újezdu; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxx důvodu x žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx přidělených (xxxxxxxxxxx) xxxxx předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely pozemkových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ceny xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. U xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, vezme xx xx xxxxxx xxx xxxxxx náhrady xxx náhrada, xxxxx xx příslušela xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx přejímací xxxx xxxxxxx).

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx zpravidla x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx).

(7) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poskytuje, xxxxx xxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsobu x xxxx náhrady. Xxxxxxxx-xx xx toto xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), může xx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§12

(1) Náhrada xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dohody, x xxxxxxx-xx k xx, xx splatná xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy rozhodnutí x xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Neprokáže-li xxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxxx zápisy, souhlasí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jemu přímo, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx veřejnou listinou.

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx (xxxxxxxx 1 věta xxxx) xxxxxxx podle §8 odst. 3, xxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zjistí tato xxxxx, xxx čemž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx, jakým xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx stát xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostem x vodám xx xxxxx újezdu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 x 3 xxxxx obdobně, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§8 xxxx. 3) k nemovitostem x xxxxx xx xxxxx újezdu, jež xxxxxx xx zaniklých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podniků xx xxxx (§2 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 a 3 xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§8 xxxx. 3) k xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx újezdu, xxx xxxxxxxx státu x den xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx; pokud xxx x tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxx, zda, xx xxxx míry x jakým způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx vojenské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, x xxxx za xxxxxxxxxxx (xxxxx), které xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 6 a 7.

§16

Již xxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgány vojenské xxxxxx oprávněny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx jich x xxxxx míře. Xxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx x vojenské xxxxxx nárok xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx přestala xxxxxx. Nedojde-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx náhradě, xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx x nich xxxxxxx národní xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxx x újezdu x xxxxxxxxxxx xxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx práva) xxxxxx xx území újezdu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx na tento xxxxx parcely (jejich xxxxx) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, zapíše xx xx xxxxxxx parcel x seznam xxxxxxx xxxxxxxx správě.

(3) Budou-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x národní xxxxxx; xxx tom se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návodu k xxxxxxxxx xxxxxxxx knihovního xxxxxx a jednacích xxxx xxx xxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxx újezdů

§18

(1) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx x xxxxxx x vojenskou správou. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx vojenská xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xx řádnou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxx vedení xxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

§19

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx úkoly, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výbor.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) úkoly, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výbor, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx výbor, xx xxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx podřízen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany. Bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újezdní úřad xxx výkonu xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx orgánům jako xxxxxx xxxxxxx výbor x pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Předpisy x xxxxxx x xxxxxx orgánech xxxxx přiměřeně x xxx újezdy a xxxxxx orgány.

§21

(1) V újezdech xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, poplatky a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx správu xxxxxx i na xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školských x xxxxxxxx x církevním xxxxx, xxxxxxxx stát (xxxxxxxx správa), xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 3 xxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v dohodě x ministerstvem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx národním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnám xxxxxxxxxx úředního xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx nevztahují.

Xxxxx 6

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§24

(1) Xx poplatků x xxxxx za xxxxxx úkony xx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx právní jednání, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxx poměrů obcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx újezdu,

b) k xxxxxxxxxx nároků xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, x x jejich xxxxxx xx xxxx nemovitosti xxxxx vlastníka x

x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxx újezdu pozbyly xxxxx bydliště xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx újezdu, jež xxxx xxxxxxxxxx, nabude xxxxxx nemovitostí xx xxxxx, je takový xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je-li xxxxxxx xxxx nabytých xxxxxxxxxxx větší, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxx hodnot, x xx sazbou xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednu xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx za xxxxxxxxx nemovitosti) xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 platí xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx xxxx xxx xxx xxx zestátnění xxxxxx xxxxx, xxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxx, nemovitostí xx jiné osoby xxx xx státu.

(4) Xxxxxxx podle odstavců 2 a 3 xxxx osvobozeny xxxx xx obecní dávky x přírůstku xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se vztahují xxx xx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx úkony, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 1).

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

Xxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx souvisících se xxxxxxxx újezdu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x újezdního xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx sboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nimž došlo xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxx účinky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1).

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, platí xx xxxxxxxx učiněná xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 x xxxxxxxxx, xxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx x vytyčeny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízení xxxxxx, x nimiž xxxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx tutéž xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6.

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej ministři xxxxxx x národní xxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zúčastněnými členy xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 169/1949 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.7.1949.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.1990

Xxxxxx předpis č. 169/1949 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.1999.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.