Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1947 do 31.12.1952.


Zákon o dani ze mzdy

109/1947 Sb.

Zákon

Podmět daně §1

Předmět daně §2

Osvobození §3

Povinnosti plátců §4

Základ daně §5

Daňová sazba §6

Sleva na příslušníky domácnosti §7

Příslušníci domácnosti §8

Daňové úlevy §9

Sleva na dani §10

Hranice daně prosté mzdy §11

Srážka daně z jednorázové mzdy §12

Súčtování §13

Předpis daně ze mzdy §14

Odvod a vymáhání sražené daně ze mzdy §15

Potvrzení plátcovo příjemci §16

Záznamy pro daň ze mzdy §17

Hlášení o sražené dani ze mzdy a roční výkazy §18

Průkaz o počtu příslušníků domácnosti §19

Kontrola daně ze mzdy §20

Součinnost nositelů sociálního pojištění §21

Spory a opravné prostředky §22

Osvobození od poplatků a dávek §23

Ručení §24

Trestní ustanovení §25

Podpůrná platnost zákona o přímých daních §26

Zrušení dosavadních předpisů §27

Osvobození služebních smluv a plnění zaopatřovacích zařízení od poplatků §28

Mzdy za práci přes čas a za vyšší výkony §29

Přechodné ustanovení §30

Účinnost a provedení §31

Příloha k §6 zák. č. 109/1947 Sb. - Tabulka daně ze mzdy

INFORMACE

109

Xxxxx

xx xxx 26. xxxxxx 1947

x xxxx xx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

§1

Podmět xxxx

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, plynoucí x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx"), xxx xxxxxx xx to, xxxx-xx x tuzemsku xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním (xxxxxxxx 3);

x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dávky x veřejnoprávního sociálního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pozůstalým xx xxxxxxxx smluv, xxxxxx, xxxxxxxxxx řádů x xxx.;

x) funkční xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx jiné veřejné xxxxxxxx;

x) xxxxxxx plynoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zaměstnání xxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx podnikatelem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx (xxxxxxxxx) vyhlášek mzdě xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx tutéž práci.

(3) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx:

x) xxxxxxxx platy, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xx kusu x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příspěvky, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx, zejména xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx financí),

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxx xxxx. x) x x) xx xxxxx pracovního poměru xxxx x souvislosti x xxx, bez xxxxxx xx xx, xxxxxxxxx-xx xx právním xxxxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx., xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx §3.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxx xxx rozdílu, zda xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx. Požitky v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebních výdajů. Xx-xx xxxx xxxxxx xxx z části xx úhradu výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx od xx xxxxxxxx náklad xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jest xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Osvobození

(1) Xx daně xx mzdy xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxx presidenta xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,

x) tři xxxxxx funkčních xxxxxxx (xxxxx a činovních - xxxxxxxxx - xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx zaměstnanců,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxxxx návrhy (xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a xxx. xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx do xxxxxx xxxx 20.000 Xxx xxxxx. Xxxx dary x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx dary) věnovaná xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrem, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx 10.000 Xxx ročně; dani xxxxxxx jen ta xxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x věnování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx výše xxxxx xxxxxxxxxxx platnými xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx újmu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyplácené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sborů x xxxxx xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx platnými xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx (peněžité x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxx pojištění (zaopatření, xxxxx je xxxxxxxxx), xxxxx i naturální xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx (odbytné, xxxxxxx, xxxxxxxx a pod.) xxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx pensijního xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxx důchodů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, jakož x zvláštní přídavek x xxxx, rodinný xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnancům, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx platnými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části xxxx od daně xx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx nazýván "xxxxxx"), xxxx povinen xxx její xxxxxxx xxxxxxx daň ze xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xx mzdy xx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx to, xx kterou dobu xx vyplácí.

§6

Xxxxxx xxxxx

(1) Daň xx mzdy se xxxxxx xxx výplatách x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabulce daně ze mzdy xxxxxxxxx x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx i xxx xxxx než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx za xxxx kratší než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx př. při xxxxxxxxxx nebo skončení xxxxxxxxxx poměru), xxxxx xxx vypočítati xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx činiti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx mzdové xxxxxx.

§7

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8 xxxx. 1) xx poskytne xxx xxxxxx daně xx xxxx xxxxx xx výši stanovené x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(2) Sleva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xx poskytne xxx xxxxxxxx, xx xx xx dani xxxxxxxxx xxxx odečte:

a) xx xxxxxxxx (xxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 116 Kčs x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 500 Xxx,

x) xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx období 138 Xxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 600 Xxx,

x) xx xxxxx dítě při xxxxxxxx mzdovém xxxxxx 161 Xxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 700 Xxx,

x) xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 231 Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.000 Xxx x

x) na xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxx mzdovém xxxxxx xx 277 Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1.200 Xxx.

Xx xxxxxx xxxx jako xx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxx příslušníky domácnosti xxxxxxx v §8 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxxx domácnosti uvedené x §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx tím xxxxxxxx, xx xx xx xxxx podrobené xxxx xxxxxx xx každého x xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 116 Xxx x xxx xxxxxxxx mzdovém xxxxxx xx 500 Xxx.

(4) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxx, rozvedené xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jedno xxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvýší xx xxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxx 2 při xxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxx 116 Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x částku 500 Xxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxxx dítě.

(5) Xxxxx příjemkyni (xxxxxx), xxxxx xxxx x xxxxxxxx (druhem) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 x 3; xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odečtena xxx xxxxxxxx mzdovém xxxxxx xxxxxx 116 Xxx x při měsíčním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 Xxx.

(6) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx a družky) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxx žije x xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (druhu) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, x. x. xxxx xx x xxxxxxxxxx (§8 xxxx. 3) alespoň xx xxxxxx čtrnáctého xxxx, xxxx xxxxxx odečtena xxx týdenním mzdovém xxxxxx xxxxxx 116 Xxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx téže xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, jestliže se xxxx staly xxxxxxx xxxxxx národní, xxxxxxxxx xxxx rasové persekuce.

(8) Xxx jiných xxx xxxxxxxxx xxxx měsíčních xxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx uvedených.

(9) Xxx povolení shora xxxxxxxxx slev jest xxxxxxxx stav xx xxxxxxx mzdového xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítě, poskytne xx příjemci na xx xxxxx již xxx mzdové xxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxx.

§8

Příslušníci xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx (xxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx), a xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxx, schovanci), xxxx-xx x příjemcem ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zletilé xxxx, nezletilí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx synovci x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, prarodiče, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (příjemkyně) xxxx jeho manželky (xxxxxx xxxxxxx), xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x neteře xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx jeho xxxxxxxx (jejího xxxxxxx), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x x příjemcově xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uznaných, kteří xxxxx církevních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx domácnosti xxxx xxxxx vedoucí xxx xxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Spotřební xxxxxxxxxxxx xxxx vyloučeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx domácnost.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx x příjemcově zaopatření, xxxxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx xxx příjemce převážně xxx, xxxxxx a xxxxxxx. X zaopatření xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxx osoba xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to toho, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Daňové xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úleva xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx příjemcům, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 150.000 Xxx, x xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebo xxxxx xxxxxxx války, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokladny xxx xxxxxxxxx zdraví xxxx těla;

b) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx př. xxxxxxxxx, zmrzačeným x xxx.), xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxx jsou odkázáni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx;

x) vdovám (xx dobu vdovství) x nezletilým sirotkům xx xxxxxxx legionářích (xxxxx ze dne 24. července 1919, x. 462 Xx.) x xxxxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb.), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx poskytne xxx xxxxxxxx, že se x příjemců xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) odečte od xxxx podrobené mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 % xx do 44 % xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 116 Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 Xxx x xxx xxxxxx invalidity xxxx 44 % xxx týdenním mzdovém xxxxxx xxxxxx 231 Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1.000 Kčs. Xxx tom xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x invalidů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx 44 %. X příjemců xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx. x) xx xxxxxx xx dani xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx 116 Kčs x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 Xxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx uvedených xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jest xxxxxxx xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§10

Sleva xx xxxx

(1) Xxx zvláštní xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxxx xxx srážce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příslušníky xxxxxxxxxx podle §7 xxxx xx povolení xxxxxx úlevy xxxxx §9, xxxxxx berní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příjemci xxxxxxxxxx slevu x xxxx xxxxxxx v xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Slevenou xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přeplatek.

(2) Xxxxx xxxx poskytnuta xx xxxxxx, xxxxxx nutno xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx trvaly.

(3) Xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dlužno pokládati xxxxxxxxxxx plnění, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, nákladné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti x xxxxxxx pohromy.

(4) Ministr xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxx daněprosté mzdy

(1) Xxx ze xxxx xx nesráží, nepřesahuje-li xxxx xxxxxxxxx mzda, xx případě po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§7 x 9, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 369 Xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.600 Kčs.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, do které xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1.

§12

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vyplácena xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xx xx. xxxxxxxxx xxxx darů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.).

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx daňovou xxxxxx tím způsobem, xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rok, a xx včetně xxxxxxxxx xxxx xx případě xxx vyplacených xxxxxxxxxxxxx xxxx. Z tohoto xxxxxxx vypočte xxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxx daň, která xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx o právě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx srazí xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Ze xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx daňová xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx záloha nebo xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx zatímní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx téhož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x částce, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

(4) Doplatky x výplatám za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx mzdová xxxxxx, za xxx xx vyplácejí, daň xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxx mzdové xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daní, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X doplatků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 2.

§13

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx jest xxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx vyplácel xxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx součet xxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxxx xxxxxxxx podle §§7 x 9. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní porovná xxx, xxxxxx v xxxxx roce příjemci xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, x kterou xxxxxx více xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, srazí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx méně, po xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx 20 Kčs, x xxxxxx o xx xxx xxxxxxxx odvodech xxxx méně.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx plátců x xxxx xxxxxxxxxxx mezd x provedených xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxx xxxxxxx xxxx xx mzdy xxxxxxxxxx xx xxx.

§14

Předpis xxxx ze xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§6, 7, 9, 12 a 13 xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxx xxxxxxxxxx dani xx mzdy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(2) Nebyla-li xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx buď xxxxx xxxx nebyla-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx příjemci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx částkou, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§6 xx 9, xxxxx by se xxxx xxxxxxxx, kdyby xx xxx xxxxxx xxxxxx. Daňové částky, xxxxx xxxxxx srazili, xx od xx xxxxxxx.

(4) X případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx února xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxx xxx 31. prosince xxxxxxxxxx roku xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx daně na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx-xx se xxx xxxxx odstavců 2 xxxx 3, odečte xx od příjemcovy xxxxxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxx, součet xxxxxx, xxx měly býti xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§7 a 9, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plátcem.

(6) Xxx ze xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní ordinaci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zubní xxxxxxxx) od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx nositelé jsou xxxx povinni vždy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxx bydlí, xxxx hrubých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce. Příjemce xx právo v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxx xxxx bydliště, xxxx služebních xxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx (§2 xxxx. 5). Xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů x xxxxxx xx od xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§15

Odvod x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bernímu xxxxx x sídle xxxxx správy, v xxxxxx obvodu xx xxxxx plátcovy pokladny.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx úhrn xxxx xxxx příjemcům sražené xxxxxxx xxxxxx 100 Xxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) exekucí xxxxx xxxxxx x přímých xxxxxx xxxx dluh.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx sražené xxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemci

Plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypláceti xxxx, xxxx každému příjemci xx xxxxxx písemné xxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx roce, xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mzda x xxxx daň xx x ní xxxx xxxxxxx.

§17

Záznamy pro daň xx xxxx

Xxx účely xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinni xxxxx záznamy. Xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx listě.

§18

Xxxxxxx o sražené xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxx xx každý xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pokladny, hlášení x xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx konce února xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správě, v xxxxxx xxxxxx jest xxxxx jeho pokladny, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx vyhotoviti na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx povoliti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §§17 x 18. Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx ministerstva xxxxxxx.

§19

Průkaz x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázati xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příjmové xxxxxx x všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, xx případě odůvodňují xxxxxxxx od srážky xxxx podle §11. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx poskytnouti xxxxx podle §7, xx případě nesmí xxxxxxx rozsah této xxxxx, kdyby xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 9, xxxx xxxxx - přihlédnuto počínajíc xxxxxxx xxxxxxx, následujícím xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx stanoví vyhláškou x Xxxxxxx listě xxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

§20

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx

(1) Berní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx provozovnu x xxxxxx xxxxx správy.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx, zmocněným xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodinách x xxxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, osvětlení) x potřebnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x vyřízení xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx požádání xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, požadovanou informaci x zjištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxx informaci x xxxxx x xxxx xxx mzdy.

(4) Osoba xxxxxxxx xx kontrole xx xxxxxxxxx požadovati xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx povahy tohoto xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§22

Spory x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx srážky xxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx plátcovy xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 lze xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu II. xxxxxxx (na Xxxxxxxxx x pověřenectvu xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platností.

§23

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x dávek

Podání, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx daně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Ručení

Plátce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx ze xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx x opomenutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx XXXX. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 Xxx xx xx 50.000 Xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx ukládá berní xxxxxx, x jejímž xxxxxx xx sídlo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx činu a xxxxxxxx xx, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx xxxxx všeobecného xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1.000 Xxx xx xx 100.000 Xxx. Xxx xxxxxx nedobytnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx x xx nejméně xx xxxxxxx 500 Xxx jeden xxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu jest xxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx xxxxx vězení xx do jednoho xxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxx. Xxxxxxxxxx hlavy XXXX. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přímých xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx daně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 1927, x. 76 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy X. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 4. xxxxx 1937, x. 15 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 tohoto xxxxxx, a čl. 2 x 3 xxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1946, x. 202 Xx., xxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx 1. července 1947. Platí s xxxxxxxx §30 naposled xxx xxxxxxx požitků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx XXX. zákona x xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxx služného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1947.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od poplatků

(1) Xxxxxxxx ze služebních xxxxx xxxxx §1 x §6 xxxx. 3 xxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1921, č. 295 Xx., x poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx §20 xxxxxx xx dne 3. dubna 1925, x. 54 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, taxách a xxxxxxx (xxxxx karty), xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1947.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podrobených xxxxxxx xxxx xx mzdy xxxx xxxxxxxxxxxx od xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x listiny xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhají poplatku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxx.) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x. 2 nařízení ze xxx 15. xxxx 1915, x. 280 x. z., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx §4 xxx. xx. XXXX/1883, x xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx mzdy.

§29

Xxxx xx práci xxxx xxx a xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx za xxxxx přes čas x za xxxxx xxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1948.

(2) X xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx xx práci xxxx xxx a xx xxxx za xxxxx xxxxx, rozhodne xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářských organisací x Ústřední xxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§30

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx srážkou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 161/1945 Sb. z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 1947 xxxx 1. červencem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odstavce. Xxxxxxxxxxx xxxx (§12) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx však xxxxxxxxx zdaniti xxxxx xxxxxxxxxx §12. Súčtování xxxxx §13 se xxxxxxx x xxxx 1947 xxxxx xx xxxx od 1. xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxx podle §14 x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1947, xxxxxx xx ve xxxx xxxxxx jedné xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx celoroční xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1945, x. 161 Sb., jímž xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx daně připadající xx týž základ xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ministr xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x dani důchodové, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx mezd xxx xxx ze xxxx.

§31

Účinnost x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. července 1947; xxxx xx xxxxxxx xxx zdanění xxxx uvedených x §2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1947; provede xxx xxxxxxx financí.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx k §6 xxx. x. 109/1947 Xx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx - xx Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx - xx Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx měsíčně Xxx
1 369 - 392 10 1 1.600 - 1.700 45
2 392 - 415 12 2 1.700 - 1.800 51
3 415 - 438 13 3 1.800 - 1.900 57
4 438 - 462 15 4 1.900 - 2.000 63
5 462 - 485 16 5 2.000 - 2.100 70
6 485 - 508 18 6 2.100 - 2.200 77
7 508 - 531 19 7 2.200 - 2.300 84
8 531 - 554 21 8 2.300 - 2.400 92
9 554 - 577 23 9 2.400 - 2.500 100
10 577 - 600 25 10 2.500 - 2.600 109
11 600 - 623 27 11 2.600 - 2.700 118
12 623 - 646 29 12 2.700 - 2.800 127
13 646 - 669 31 13 2.800 - 2.900 136
14 669 - 692 34 14 2.900 - 3.000 147
15 692 - 715 36 15 3.000 - 3.100 158
16 715 - 738 39 16 3.100 - 3.200 169
17 738 - 762 42 17 3.200 - 3.300 180
18 762 - 785 44 18 3.300 - 3.400 191
19 785 - 808 47 19 3.400 - 3.500 202
20 808 - 831 49 20 3.500 - 3.600 214
21 831 - 854 52 21 3.600 - 3.700 226
22 854 - 877 55 22 3.700 - 3.800 238
23 877 - 900 58 23 3.800 - 3.900 251
24 900 - 923 61 24 3.900 - 4.000 264
25 923 - 946 64 25 4.000 - 4.100 279
26 946 - 969 68 26 4.100 - 4.200 294
27 969 - 992 71 27 4.200 - 4.300 309
28 992 - 1.015 75 28 4.300 - 4.400 324
29 1.015 - 1.038 78 29 4.400 - 4.500 339
30 1.038 - 1.062 82 30 4.500 - 4.600 355
31 1.062 - 1.085 86 31 4.600 - 4.700 371
32 1.085 - 1.108 89 32 4.700 - 4.800 387
33 1.108 - 1.131 93 33 4.800 - 4.900 403
34 1.131 - 1.154 97 34 4.900 - 5.000 419
35 1.154 - 1.177 101 35 5.000 - 5.100 439
36 1.177 - 1.200 107 36 5.100 - 5.200 462
37 1.200 - 1.223 112 37 5.200 - 5.300 485
38 1.223 - 1.246 117 38 5.300 - 5.400 508
39 1.246 - 1.269 123 39 5.400 - 5.500 533
40 1.269 - 1.292 129 40 5.500 - 5.600 558
41 1.292 - 1.315 135 41 5.600 - 5.700 583
42 1.315 - 1.338 140 42 5.700 - 5.800 608
43 1.338 - 1.362 146 43 5.800 - 5.900 633
44 1.362 - 1.385 153 44 5.900 - 6.000 661
45 1.385 - 1.408 159 45 6.000 - 6.100 689
46 1.408 - 1.431 165 46 6.100 - 6.200 717
47 1.431 - 1.454 172 47 6.200 - 6.300 745
48 1.454 - 1.477 178 48 6.300 - 6.400 773
49 1.477 - 1.500 185 49 6.400 - 6.500 803
50 1.500 - 1.523 192 50 6.500 - 6.600 833
51 1.523 - 1.546 199 51 6.600 - 6.700 863
52 1.546 - 1.569 206 52 6.700 - 6.800 893
53 1.569 - 1.592 213 53 6.800 - 6.900 923
54 1.592 - 1.615 221 54 6.900 - 7.000 956
55 1.615 - 1.638 228 55 7.000 - 7.100 989
56 1.638 - 1.662 236 56 7.100 - 7.200 1.022
57 1.662 - 1.685 243 57 7.200 - 7.300 1.055
58 1.685 - 1.708 251 58 7.300 - 7.400 1.088
59 1.708 - 1.731 259 59 7.400 - 7.500 1.123
60 1.731 - 1.754 267 60 7.500 - 7.600 1.158
61 1.754 - 1.777 275 61 7.600 - 7.700 1.193
62 1.777 - 1.800 284 62 7.700 - 7.800 1.229
63 1.800 - 1.823 292 63 7.800 - 7.900 1.266
64 1.823 - 1.846 301 64 7.900 - 8.000 1.303
65 1.846 - 1.869 312 65 8.000 - 8.100 1.350
66 1.869 - 1.892 322 66 8.100 - 8.200 1.397
67 1.892 - 1.915 333 67 8.200 - 8.300 1.444
68 1.915 - 1.938 344 68 8.300 - 8.400 1.491
69 1.938 - 1.962 355 69 8.400 - 8.500 1.538
70 1.962 - 1.985 366 70 8.500 - 8.600 1.585
71 1.985 - 2.008 377 71 8.600 - 8.700 1.632
72 2.008 - 2.031 387 72 8.700 - 8.800 1.679
73 2.031 - 2.054 398 73 8.800 - 8.900 1.726
74 2.054 - 2.077 409 74 8.900 - 9.000 1.773
75 2.077 - 2.100 420 75 9.000 - 9.100 1.820
76 2.100 - 2.123 431 76 9.100 - 9.200 1.867
77 2.123 - 2.146 442 77 9.200 - 9.300 1.914
78 2.146 - 2.169 453 78 9.300 - 9.400 1.961
79 2.169 - 2.192 463 79 9.400 - 9.500 2.008
80 2.192 - 2.215 474 80 9.500 - 9.600 2.055
81 2.215 - 2.238 485 81 9.600 - 9.700 2.102
82 2.238 - 2.262 496 82 9.700 - 9.800 2.149
83 2.262 - 2.285 507 83 9.800 - 9.900 2.196
84 2.285 - 2.308 518 84 9.900 - 10.000 2.243
85 2.308 - 2.331 528 85 10.000 - 10.100 2.290
86 2.331 - 2.354 539 86 10.100 - 10.200 2.337
87 2.354 - 2.377 550 87 10.200 - 10.300 2.384
88 2.377 - 2.400 561 88 10.300 - 10.400 2.431
89 2.400 - 2.423 572 89 10.400 - 10.500 2.478
90 2.423 - 2.446 583 90 10.500 - 10.600 2.525
91 2.446 - 2.469 594 91 10.600 - 10.700 2.572
92 2.469 - 2.492 604 92 10.700 - 10.800 2.619
93 2.492 - 2.515 615 93 10.800 - 10.900 2.666
94 2.515 - 2.538 626 94 10.900 - 11.000 2.713
95 2.538 - 2.562 637 95 11.000 - 11.100 2.760
96 2.562 - 2.585 648 96 11.100 - 11.200 2.807
97 2.585 - 2.608 659 97 11.200 - 11.300 2.854
98 2.608 - 2.631 669 98 11.300 - 11.400 2.901
99 2.631 - 2.654 680 99 11.400 - 11.500 2.948
100 2.654 - 2.677 691 100 11.500 - 11.600 2.995
101 2.677 - 2.700 702 101 11.600 - 11.700 3.042
102 2.700 - 2.723 713 102 11.700 - 11.800 3.089
103 2.723 - 2.746 724 103 11.800 - 11.900 3.137
104 2.746 - 2.769 735 104 11.900 - 12.000 3.185
105 2.769 - 2.792 746 105 12.000 - 12.100 3.233
106 2.792 - 2.815 757 106 12.100 - 12.200 3.281
107 2.815 - 2.838 768 107 12.200 - 12.300 3.329
108 2.838 - 2.862 779 108 12.300 - 12.400 3.377
109 2.862 - 2.885 790 109 12.400 - 12.500 3.425
110 2.885 - 2.908 801 110 12.500 - 12.600 3.473
111 2.908 - 2.931 813 111 12.600 - 12.700 3.521
112 2.931 - 2.954 824 112 12.700 - 12.800 3.569
113 2.954 - 2.977 834 113 12.800 - 12.900 3.612
114 2.977 - 3.000 846 114 12.900 - 13.000 3.665
115 3.000 - 3.023 857 115 13.000 - 13.100 3.713
116 3.023 - 3.046 868 116 13.100 - 13.200 3.761
117 3.046 - 3.069 879 117 13.200 - 13.300 3.809
118 3.069 - 3.092 890 118 13.300 - 13.400 3.857
119 3.092 - 3.115 901 119 13.400 - 13.500 3.905
120 3.115 - 3.138 912 120 13.500 - 13.600 3.953
121 3.138 - 3.162 923 121 13.600 - 13.700 4.001
122 3.162 - 3.185 934 122 13.700 - 13.800 4.049
123 3.185 - 3.208 945 123 13.800 - 13.900 4.097
124 3.208 - 3.231 957 124 13.900 - 14.000 4.145
125 3.231 - 3.254 968 125 14.000 - 14.100 4.193
126 3.254 - 3.277 979 126 14.100 - 14.200 4.241
127 3.277 - 3.300 990 127 14.200 - 14.300 4.289
128 3.300 - 3.323 1.001 128 14.300 - 14.400 4.337
129 3.323 - 3.346 1.012 129 14.400 - 14.500 4.385
130 3.346 - 3.369 1.023 130 14.500 - 14.600 4.433
131 3.369 - 3.392 1.034 131 14.600 - 14.700 4.481
132 3.392 - 3.415 1.045 132 14.700 - 14.800 4.529
133 3.415 - 3.438 1.056 133 14.800 - 14.900 4.577
134 3.438 - 3.462 1.067 134 14.900 - 15.000 4.625

(1) Přesahuje-li xxxx xxxxxx 15.000 Xxx xxxxxxx xxxx 3.462 Xxx týdně, xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) týdenních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx na dvaapadesátinásobek xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xx xxxx činí xxxxx

x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x Xxx
xxxx Xxx xx xxxxxx xx Xxx
180.000 240.000 53 39.900
240.000 300.000 67 73.500
300.000 540.000 73 91.500
540.000 600.000 77 113.100
600.000 1,000.000 81 137.100
1,000.000 x xxxx 89 217.100

Xxx xxxx xxxxx činiti xxxx xxx 85 % xxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 109/1947 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1947.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 109/1947 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 76/1952 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.