Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.1948.


Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku

185/47 Sb.

Zákon

Část I §1 §2

Část II - Mimořádná jednorázové dávka §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Část III - Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Část IV - Kontrolní daňové komise §21 §22 §23 §24 §25

Část V - Trestní a závěrečná ustanovení §26 §27 §28 §29

č. 180/1948 Sb. - Čl. II

č. 180/1948 Sb. - Čl. III

č. 88/1958 Sb.

INFORMACE

185

Zákon

ze xxx 31. xxxxx 1947

x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx X

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zmírnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 1947 x xxxxx xxxxxxxxxxx a výživy.

§2

Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx z majetku, xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 1927, x. 76 Xx., x přímých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a ustanovení xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1947, č. 109 Sb., x dani xx xxxx.

Část II

Mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podrobeny:

a) xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx (nerozdělené) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, přesahuje-li jejich xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dani podrobená xxxx, po případě xxxxxx xxxxxx, xxxxxx 240.000 Kčs za xxxxxxxxxx rok 1947, x xx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1,

x) xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx společnosti, komanditní xxxxxxxxxxx na akcie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx přesahujícího 1,000.000 Kčs x xxxx-xx x xxxxxxxx x kalendářních xxx 1945 až 1947 xxxx podrobený xxxxxx xxxx dani xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo základ xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx 50.000 Xxx, x to xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) osoby xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx 2,000.000 Kčs, xxx ohledu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx základu xxxxxxxx xxxx výdělkové, x xx sazbou xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx (xxxx) a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx (xxxx) a xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odčinění křivd xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 17. xxxxx 1945, č. 53 Sb., xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., xx nepřihlíží xxx xxxxxxx hranice xxxxxxx (xxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). X spisovatelů x xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich pozůstalých xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příjmů xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (z xxxxxxxxxx xxxx) xxx x 50 % xxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxx x roce 1947 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxxxxx xxxxxxx majetek xx smyslu xxxxxx č. 134/1946 Sb., jehož celková xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 1947 (rozhodný xxx xxxxxxx) více xxx 1,000.000 Kčs.

§5

(1) Xx majetku xxxxx §4 xx xxxxxxxxxxxx bez ohledu xx xxxx nabytí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx starožitností), xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx., jakož x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva, xxxxxxx x jinakému xxxxxxx podle §7 xxxxxx ze xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x x §8 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neuvedené, xx těchto xxxxxxxx:

x) xxxx-xx xxxx xxxxxx xx 15. listopadu 1945 x mají-li xxxxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5.000 Kčs xxxx xxxxxxxxx-xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 25.000 Xxx;

x) xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xx 16. listopadu 1945 xx 31. xxxxxxxx 1947 a xxxx-xx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx 10.000 Xxx xxxx xxxxxxxxx-xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100.000 Kčs.

(2) Xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx x době

a) xxxx 1. lednem 1939, obecná cena x xxxxxx xxx,

x) xx 1. ledna 1939 xx 15. xxxxxxxxx 1945, částka, xxxxx byly xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §§2328 xxxxxx č. 134/1946 Xx. jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) po 15. xxxxxxxxx 1945, xxxx xxxxx §7 odst. 1.

§6

(1) Majetek, xxxxxxx x době od 16. xxxxxxxxx 1945 xx 31. xxxxxxxx 1947 darováním, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 20.000 Xxx, xx xxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xx xx xxxxxx také xxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jež se xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx částečně xxxxxxxxxx převodu se xxxx bezplatně nabytá xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva, xxxxxxx xx 15. listopadu 1945 (31. prosinci 1945), se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávku xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnému xxxxxxxxxx xxxx znehodnocení xx 31. xxxxxxxx 1947, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obecnou x xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva, xxxxxx do 15. xxxxxxxxx 1945 (31. xxxxxxxx 1945), se xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto ustanovení. Xxxx takto xxxxxxxx xx zvýší pro xxxxx xxxxxxxxx jednorázové xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §50 xxxxxx č. 134/1946 Xx., x xxxxxxxx činžovních a xxxxxxxxx domů patřících x výdělečnému majetku, x 15 %. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ocení xxxxx xxxxx, které vyhlásí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva, xxxxxxx xx 15. xxxxxxxxx 1945 (31. xxxxxxxx 1945), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx d) xxxxxx x. 134/1946 Xx. xx xxx xxxxxxxxxx jednorázovou dávku xxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dosud xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx 1948 xxxxxx, x daně x xxxxxx a u xxxx x předmětů xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx 1947 xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 3 x 4 zákona č. 134/1946 Xx. se xxxxxxxxxx.

§9

(1) Mimořádná jednorázová xxxxx xxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) 20 % xxxxxxxx (xxxxxxx) daně důchodové xxxx daně ze xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xx mzdy) x důchodem (xxxxxx xxxxx mzdou) xxxx 240.000 Xxx xx xx 1,000.000 Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx (xxxx) xx xxxxxxxx xxxx důchodové (xxxx ze xxxx) x dávky xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx z xxxxxxx (xx mzdy) 240.000 Xxx xx xxxxxxxx xxxx důchodové (xxxx xx xxxx). X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xx mzdy) x xxxxxxxx (mzdou) xxxxxxxxxxxx 1,000.000 Xxx xx dávka xxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx xx odečtení xxxx xxxxxxxxx (xxxx xx mzdy) x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx kolik xxxxx x xxxxxxx (xxxx) 1,000.000 Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xx xxxx) x xxxxxxxx xx xxx (xx) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v případě §3 odst. 1 xxxx. x) a x)

x xxxxxxx majetku xx 1,000.000 xx 1,200.000 Xxx 7 %
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,200.000 xx 1,400.000 Xxx 8 %
x xxxxxxx xxxxxxx přes 1,400.000 do 1,600.000 Kčs 9 %
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,600.000 xx 1,800.000 Xxx 10 %
z xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,800.000 xx 2,000.000 Xxx 11 %
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2,000.000 xx 2,500.000 Xxx 12 %
x čistého xxxxxxx xxxx 2,500.000 xx 3,000.000 Xxx 13 %
z xxxxxxx xxxxxxx přes 3,000.000 do 5,000.000 Kčs 14 %
x xxxxxxx xxxxxxx přes 5,000.000 do 10,000.000 Kčs 16 %
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 10,000.000 xx 20,000.000 Xxx 18 %
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 20,000.000 Xxx 20 %.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 1,500.000 Xxx x základ xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx součet obou xx xxxxxxxxxx xxx 1947&xxxx;150.000 Xxx, odpočítává xx z čistého xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, na xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx rodiny, 75.000 Xxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xx zvyšuje:

a) o 30 % x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx společné xxxxxxxxxx - xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) x 15 % x poplatníků xxxxxxxx, xxxxxx a xxxx - jsou-li tyto xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedno xxxx, x. x. xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx 14. roku. Xxxxxxx xx 14. roku xxxxxxx, jestliže se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, politické xxxx rasové persekuce.

(6) X xxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx x společností x ručením xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 30 %.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 6 xx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx podle xxxxxxxx 4 nebo 6 xxxx, xxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx majetek x xxxxxxxx xxxxxxxx k xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxx 1,000.000 Xxx.

(8) Xxxx-xx x téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jak xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x), xxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) nebo písm. x), xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce xxxx xxxxxx xx konce xxxxx 1948.

§11

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx vypočte xxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx 1948; bylo-li xxxxxxxx podati xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx 30. xxxxx 1948, xxxx xxxxxxxxx povinen zaplatiti xxxxxxxxxx xxxxx nejdéle xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx,

x) vázanými xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů, tuzemskými xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního státního xxxxx československého xxxxxx xxxxxxxxx, vydaných t. xx. xxxxxxxxxxxxx x x. xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx součástí majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx poměrným xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x hrubém xxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxxx xxxxxxx dávka xxxxx §9 xxxx. 1 a xx xxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xx zmírnění xxxx xxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxx v xxxx 1947 x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

Část XXX

Xxxxxxxxx dávka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§14

Xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, akciové xxxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx přírůstky xx xxxx xx 16. xxxxxxxxx 1945 (1. xxxxx 1946) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx - xx 31. xxxxxxxx 1947 - xxxxxxxx xxx xxxxxxx -, xxxxx xxxxxxxxx částku 300.000 Xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty majetku xx dni 15. xxxxxxxxx 1945 (31. xxxxxxxx 1945) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1947. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jest xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných přírůstků xx majetku.

(3) Za xxxxxxxxx přírůstek se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, věnem, xxxxxxx x darováním mezi xxxxxx x dětmi; xx xxxxxxxxx přírůstek xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx 20.000 Kčs. Xxxxxxxxxx §6 xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x), g), h), xx) xxxxxx č. 134/1946 Xx.; v xxxxxxxxx uvedených pod xxxx. x) xxxxx xxxxxx však jen xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení částí I a II; xxx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx považuje xxx pravoplatně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetkových xxxxx xxxxx zákona č. 134/1946 Sb.

(2) Na Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx majetkového přírůstku xxxxxxx majetku k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 4 x §45 odst. 2 xxxxxx x. 134/1946 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 10. xxxx 1946, kterou xx xxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dávky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cenách xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx hladiny v xxxxxx České x Xxxxxxxxxxxxxxx a xx Xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx činí 100 % ze xxxxxxx xxxxx §15.

§18

Mimořádná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jest odčitatelná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

§19

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na majetku xxxx podati xx xxxxx února 1948.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx podle přiznání, xx xxxxx dubna 1948. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx 30. xxxxx 1948, jest xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx prodloužené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxx hotově.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx daňové xxxxxx

§21

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx okresního xxxxx x xxx xxxxx (xxxx) x xxxx xxx 3.000 xxxxxxxxx xx zřizují xxxxxxxxx xxxxxx komise, do xxxxx vysílají politické xxxxxx, xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 8 xxxxx x xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Jednotný xxxx českých xxxxxxxxx, Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hospodářské samosprávy, xxxxx x obvodu xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx může xxx obvody xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx (xxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zvlášť xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx okresních xxxxx x xxxxx (xxxx), xxx něž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx financí x Xxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Kontrolním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) přezkoušeti, xxx xxxxxxx poplatníci, xxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx části II x x mimořádné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx části III;

x) spolupůsobiti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podaných x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx správa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zříditi xxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimořádných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx tak, že xxxxx xx vývěsce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx jejich xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx x všichni xxxxxxx kontrolních daňových xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx nejlepšího vědomí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx komisi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx čestnou.

§25

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx,xxxxx x znění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx x Úředním listě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx zanikne dnem 31. xxxxxxxx 1949; xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§26

(1) Pro xxxxxxxx jednání a xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxxxxx zákona č. 134/1946 Sb. x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx se xxxxxxx xxxx trestného xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx mimořádné xxxxxxxxxxx dávky podle §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x §71 xxxx. 2 xxxxxx x. 134/1946 Xx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) v §71 xxxx. 5 zákona x. 134/1946 Sb., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednonásobku xx desetinásobku,
c) v §71 xxxx. 6 xxxxxx x. 134/1946 Xx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx,
x) v §71 xxxx. 7 xxxxxx č. 134/1946 Xx., xxxx potrestán xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) v §71 xxxx. 8 xxxxxx x. 134/1946 Xx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, x xxxxxx xxxx zákonná xxxxx zkrácena xxxx xxxxxxxxx zkrácení vydána, x x případě xxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxx to xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (podnik, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx podobné) xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx 5 xxxxxx x. 134/1946 Xx., xxxx xxxxxxxx xxxx XX. stolice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, aby xxxxxxxxx xxxx odňato xx čas xxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx (xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx).

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle části II xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majetku xxxxx části III zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 250.000 Kčs, xxxxx xx osobě xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §71 xxxx. 5 xxxxxx x. 134/1946 Xx., v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze provésti x xxxxx xxxxxxxx xxx podle ustanovení §71 odst. 4 xxxxxx x. 134/1946 Xx.

(6) Xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v odstavci 1 též zaniká, xxxxxxxx vinník x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx doplní xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podání, xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxx x xxxxx opominul xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x kterou xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx byla u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxx §75 xxxxxx č. 134/1946 Sb. xxxx xxxxxxx kontrola xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb., xxxx xxxxx xxxxxx x přímých xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(7) Trestnost xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx doplní xxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxx podání, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dávka xxxxxxxx, xxxxxx, x kterou xxxx dávka xxxxxxxx, x příslušného xxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxx II. stolice x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vnucenou xxxxxx. Podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nařízením.

(9) X případech xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx č. 134/1946 Sb. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §213 xxxx. 2 x §219 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 x 11.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, že podezření x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poučením x xxxxxxxxx, příslušejícím mu xxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx daních.

(11) Upuštění xx xxxxxxxxx xxxxxx (§205 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx činy podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx ministra financí. Xxxxxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uveřejněno xx xxxx xxxxxx spolu x podmínkami povoleného xxxxxxxx.

§27

Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nejsou (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18) xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxx.

§28

Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxx x aby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňující daňovému xxxxx.

§29

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení. Xxxxxxx xxx ministr xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

(1) Poplatníci, xxxxx xxx podali xxxxxxxx k mimořádným xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 185/1947 Sb., xxxx povinni xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x opravy (xxxxxxxx) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, x nichž povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx teprve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxx xxxxxxxxx x zaplatiti x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxx vypočtou podle xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/1948 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.1948

Xx. III

Za xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/47 Sb., xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/1948 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.1948

Informace

Právní xxxxxxx č. 185/1947 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.1947.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

180/1948 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon xx xxx 31. října 1947, x. 185 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.1947, s xxxxxxxx §§12 a 26, čl. II a čl. III, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 2.8.1948

218/1948 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 79/1948 Xx.

88/1958 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x majetkových x xxxxxxxxxxx dávek

s účinností xx 29.12.1958

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.