Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.12.1998.


XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 14. xxxxxxxx 1960 xxxx x Xxxxxx přijaty Xxxxxxxx o Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) x Dodatkové protokoly č. 1 a č. 2 ke Konvenci x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx.
S Konvencí x Dodatkovými xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x přístupu České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Organizaci pro xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxx Dodatkových protokolů č. 1 x č. 2 xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21. prosince 1995.
Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx protokoly vstoupila x platnost xx xxxxxxx svého článku 14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 30. xxxx 1961 x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 16 xxxx 21. xxxxxxxx 1995.
Xxxxx překlad Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXXXXX
x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx, Rakouské republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Španělska, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Řeckého xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx velkovévodství, Norského xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Spojeného xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Švýcarské xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxx xx xxxxxx, xx ekonomická xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxx;
xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxxx přispěla xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx pro evropskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx perspektivy xxx xxxxxxxx této tradice x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx příspěvkem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závislost xxxxx ekonomik;
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konzultacemi x spoluprací maximálně xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x možnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxx;
xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národy by xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje;
xxxxxxxxxx, xx pokračující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxx rozhodnuty naplňovat xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx;
xxxxxxx xx xxxxx xx následujících xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx evropskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj:
Článek 1
Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx") xxxx podporovat cíle, xxxxxxx xxxxxxx bude:
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomického xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx životní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx světového xxxxxxxxxxxx;
x) přispívat xx zdravému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje; x
x) přispívat x rozvoji xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx základě v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xx xxxxx dosáhnout xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů;
b) xx vědecké a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx výcvik;
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ekonomického xxxxx, xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxx;
x) pokračovat xx xxxx úsilí xx snižování a xxxx xxxxxxxxxxxx překážek xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx; x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zemí x nečlenských zemí x procesu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zvláště xxxxxxxx kapitálu xx xxxxxx zemí, xxxxxx xxxxxx xx vědomí xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx technické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.
Článek 3
Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx článkem 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx článkem 2, xx členové xxxxxxx, xx budou:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
x) vzájemně x xxxxxxxx xx radit, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx, x kde to xxxx vhodné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 4
Xxxxxxx strany xxxx Xxxxxxxx budou xxxxx Xxxxxxxxxx.
Článek 5
X xxxxxxxx svých xxxx Xxxxxxxxxx xxxx:
x) přijímat rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoveno xxxxx;
x) dávat xxxxxx doporučení; a
x) uzavírat xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx státy x x xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
Xxxxxx 6
1. Xxxxx Organizace xxxxxxxxxx jednomyslně ve xxxxxxxxxx případech xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx xxxx hlasování x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx ostatní xxxxx, nikoliv však xx člena, xxxxx xx zdržel hlasování.
3. Rozhodnutí může xxx závazné xxx xxxxx, pouze xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx procedury. Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx x všech xxxxxxx Xxxxxxxxxx, bude Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Rada xx xxxx scházet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stálých představitelů.
Článek 8
Xxxx jmenuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zasedáním, x xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může být xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx funkční xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Rada xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx let generálního xxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx jeden xxxx více náměstků xxxxxxxxxxx tajemníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka, xxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Radě. Všestranně xxxx xxxxxxxxx Xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrhy Xxxx xxxx jinému orgánu Xxxxxxxxxx.
Článek 11
1. Xxxxxxxxx tajemník xxxxxxx personál xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Organizace x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxx činnost personálu xxxxx podléhat schválení Xxxxx.
2. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx nesmí generální xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx zástupci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx není součástí Xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x udržovat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx;
x) xxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pařížskou a Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. dubna 1951 a 25. xxxxxx 1957 v Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x Dodatkovém protokolu č. 1 x xxxx Konvenci.
Xxxxxx 14
1. Xxxx Konvence xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními pořádky.
2. Ratifikační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx u xxxxx Xxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vláda.
3. Tato xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx:
x) přede xxxx 30. xxxx 1961, xx xxxxxxx ratifikačních xxxx schvalovacích xxxxxx xxxxx signatáři; xxxx
x) xxx 30. xxxx 1961, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložením xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xx xxx 30. září 1961, avšak xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx této Konvence xx uložení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx signatáři, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uložení xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx, xxxxx neuloží xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx Konvence x xxxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx budou stanoveny xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x tímto signatářem.
Xxxxxx 15
Xxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxxxx znamenat přestavbu Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx, orgány, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s výše xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, xxxxx xx vstupu xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou.
Xxxxxx 16
Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přizvat jakoukoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x členství, xxx xxxxxxxxxxx k xxxx Konvenci. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx jednomyslně. Xxxx xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlasování, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 6, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxx. Xxxxxxx ke Xxxxxxxx xxxxxxx v platnost xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 17
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ukončit xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dvanácti měsíců.
Xxxxxx 18
Xxxxxx Organizace xxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx jinak.
Článek 19
Xxxxxx způsobilost Xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x výhody Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členů x xx xxxxx xxxxxxxxxx v Dodatkovém protokolu č. 2 x xxxx Konvenci.
Xxxxxx 20
1. V xxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnicemi xxxxxxxxx Radou xxxxx xxx generální tajemník xxxxxxxx Radě ke xxxxxxxxx roční xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxx Xxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx budou xxxxxxxxxx xxxxx stupnice, xxxxxx xxxxxxx Xxxx. Ostatní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxx.
Článek 21
Xx obdržení xxxxxxxxxxx xxxx schvalovací xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx depozitní vláda x nimi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vybavení xxxxxxxx připojili xxx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx.
Sepsáno x Xxxxxx dne čtrnáctého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šedesátého, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx jednu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
XXXXXXXXX XXXXXXXX X. 1
xx Xxxxxxxx x Organizaci xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřízených Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxx x 18. xxxxx 1951 x 25. března 1957 x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx, xxxxx x Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxx, xx xxxxx účastnit prací xxxx Xxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx zástupci, připojili xxx xxxxxxx x xxxxxx protokolu.
Sepsáno x Paříži xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šedesátého, x xxxxxx francouzském x xxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Francouzské republiky, xxx z něho xxxxx xxxxx ověřenou xxxxx všem xxxxxxxxxx.
XXXXXXXXX PROTOKOL X. 2
ke Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj
Xxxxxxxxx Konvence x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj (xxxx jen "Organizace"); xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxx xxx právní xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x představitelé xxxxxx xxxxx x xx budou xxxxxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx:
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xx xxx 16. dubna 1948 xxxxxx xxxxxxxxxxx, výsady, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Dodatkovým protokolem č. 1 x xxxx Xxxxxxxx;
x) x Xxxxxx právní xxxxxxxxxxx, výsady, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ujednání x právní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx;
c) xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, výsady, xxxxxxx x xxxxxx podle Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 10&xxxx;133 xx xxx 27. xxxxxx 1950;
d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx,xxxxxxx a výhody xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x Organizací.
Xx xxxxx čehož xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx protokolu.
Xxxxxxx x Xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxxx x anglickém, přičemž xxx xxxxx mají xxxxxxx planost, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx z xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx všem signatářům.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 266/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.12.1998.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.