Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.11.2014.


Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
224/98 Sb.
Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1
Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2
Všeobecné definice Článek 3
Rezident Článek 4
Stálá provozovna Článek 5
Příjmy z nemovitého majetku Článek 6
Zisky podniků Článek 7
Vodní a letecká doprava Článek 8
Sdružené podniky Článek 9
Dividendy Článek 10
Licenční poplatky Článek 12
Zisky ze zcizení majetku Článek 13
Nezávislá povolání Článek 14
Zaměstnání Článek 15
Tantiémy Článek 16
Umělci a sportovci Článek 17
Veřejné funkce Článek 19
Studenti Článek 20
Ostatní příjmy Článek 21
Vyloučení dvojího zdanění Článek 22
Zákaz diskriminace Článek 23
Řešení případů dohodou Článek 24
Výměna informací Článek 25
Členové diplomatických misí a konzulární úředníci Článek 26
Vstup v platnost Článek 27
Výpověď Článek 28
SDĚLENÍ
Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vládou Xxxxx republiky x xxxxxx Singapurské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky ji xxxxxxxxxxx.
Smlouva xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx svého článku 27 xxxx. 2 xxxx 21. srpna 1998.
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx je xxx xxxx výklad xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvu xxxxxxx.
XXXXXXX
xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Singapurské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x zabránění xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x příjmu,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx smlouva xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxx, xx které xx Xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xx xxxx x příjmu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx států xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxx vybírané z xxxxxxxxx příjmu xxxx x částí příjmu, xxxxxx xxxx ze xxxxx xx zcizení xxxxxxxx nebo nemovitého xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx smlouva xxxxxxxx, xxxx:
x) x Xxxxx republice:
(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
(xx) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob;
(xxxx xxxxxxxx "česká xxx");
x) x Xxxxxxxxx:
(x) daň x xxxxxx;
(xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx daň").
4. Xxxxxxx se xxxx xxxxxx vztahovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podobného xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Příslušné xxxxx smluvních xxxxx xx xxxxxxxx sdělí xxxxxxx podstatné xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxx účely xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišný xxxxxx:
x) xxxxx "Česká xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x mezinárodním právem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;
x) výraz "Xxxxxxxx" xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x každou přímořskou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx může být, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, kde Singapur xxxx xxxxxxxxx svrchovaná xxxxx xxxx jurisdikci, xxxxx xxx x xxxx, mořské xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;
x) výrazy "xxxxx xxxxxxx xxxx" a "xxxxx xxxxxxx stát" xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx;
x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx nositele xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu;
f) výrazy "xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx" a "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx, podle souvislosti, xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;
x) výraz "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx:
(x) každou xxxxxxxx osobu, která xx xxxxxxx občanem xxxxxxxxx smluvního xxxxx;
(xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) výraz "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx, vyjma případů, xxx xx loď xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi místy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxx xxx" označuje:
(i) x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zmocněného xxxxxxxx;
(xx) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx finance xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxx, xxxx xxx xxxxx výraz, který x ní není xxxxxxxxx, xxxxx souvislost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx význam, jenž xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jakýkoliv význam xxxxx používaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx daným xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx trustu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx, úroky nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xxx xxxxx článků 10, 11 x 12 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatků.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxx
1. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx zahrnuje xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx, místní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx postavení xxxxxx následujícím xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx se, xx tato xxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx; jestliže má xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx užší xxxxxx x hospodářské vztahy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů);
x) jestliže xxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxx osoba středisko xxxxx životních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx byt v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxx pouze xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem;
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx než osoba xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, x němž se xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5
Stálá xxxxxxxxxx
1. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) lokální xxxxx vedení;
b) závod;
c) xxxxxxxx;
x) xxxxxxx;
x) xxxxx; x
x) xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx plynu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx nebo stavbu, xxxxxx nebo instalační xxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stavba, projekt xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 12 xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, podnikem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, avšak pouze xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx dvanáctiměsíčním období.
4. Xxx ohledu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení xxxx xxxxxx xxxxx patřícího xxxxxxx;
x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uskladnění, xxxxxxxxx nebo xxxxxx;
x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx místo xxx podnikání, xxxxx xx udržuje pouze xx účelem nákupu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro podnik;
e) xxxxxx místo pro xxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx;
x) trvalé místo xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx - xxxx xxx nezávislý xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx odstavec 6 - jedná xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx, xx xx xx xx, že tento xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx ve vztahu xx všem xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xxxxx, xxxxx by xxxx vykonávány prostřednictvím xxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovnu podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxx se za xx, xx xxxxxx xx stálou provozovnu xx smluvní státě xxxxx xxxxx, že x tomto státě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxxx), xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovnu xxxxx společnosti.
Xxxxxx 6
Xxxxxx x nemovitého xxxxxxx
1. Příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví) xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx "nemovitý xxxxxxx" xx takový xxxxxx, jenž xx xxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx majetek xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pevné xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx zdrojů; xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx pobírané x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolání.
Článek 7
Xxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx jen v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx podniku xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx lze xxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxx provozovně zisky, xxxxx by byla xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx samostatný xxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stejných nebo xxxxxxxxx podmínek a xxxx zcela xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx provozovny xx xxxxxxxx odečíst xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vedení x všeobecných správních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxx provozovna xxxxxxxx, či jinde.
4. Xxxxxxxx je x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; použitý způsob xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.
5. Stálé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podnik.
6. Xxxxx, xxxxx mají xxx přičteny xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx dostatečné důvody xxx xxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx odděleně x xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, nebudou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx státě, x xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravy je xx palubě lodi, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx smluvním xxxxx, x němž xx xxxxxxx domovský xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx-xx takový domovský xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jehož je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx je takový xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, údržba xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x jaký xxxxxx xxx, nahodilý xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx mající xxxxx x jednom smluvním xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx smluvním xxxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v provozování xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě xx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx článku 11 xx nepoužijí xx xxxxxx x xxxxxxx úrokům.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9
Xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx

x) xx podnik xxxxxxx smluvního státu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx na vedení, xxxxxxxx nebo kapitálu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxxx, kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu

a jestliže x xxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx podmínek, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxxxxxxxx zisky, xxxxx by, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, ale xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxxxx smluvní xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx - x následně xxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx, x xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx, xx zisky xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxx docíleny podnikem xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oběma podniky xxxx xxxxxx, jaké xx byly xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x ostatním ustanovením xxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx vzájemně xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužijí x případě xxxxxxx, xxxxx nedbalosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx být xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx státě, xxxxx xx společnost, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx xxxxx právních předpisů xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx takto uložená xxxxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsob aplikace xxxxxx omezení.
Xxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx "dividendy" použitý x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx, x podílem xx xxxxx, jakož x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému režimu xxxx xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xx společnost, která xxxxxxx zisk, rezidentem.
4.
a) Bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daň x xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zisků nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Jestliže následně xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vybírat xxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xx příjmy společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, taková daň xxxx xxx ukládána, xxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dividend, xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna, xxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stálé xxxxxxxx tam xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx váže k xxxx stálé provozovně xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7 nebo článku 14 xxxxx toho, x xxxx případ xxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx zisky xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxx jsou vypláceny xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx, xxx xxxxxx xx dividendy vyplácejí, xx skutečně xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxxxxxx zisky společnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx společnosti, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdroj v xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 11
Xxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxxx zdanění xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx "xxxxx" použitý x xxxxx xxxxxx označuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxx x výher, xxxxx se xxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx, obligacím xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Výraz "xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmu, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 xxxxxxxx 3.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v druhém xxxxxxxx státě, xx xxxxxx mají úroky xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx tam xxxxxxxx, xxxx vykonává x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolání xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7 nebo článku 14 xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxx.
4. Xxxxxxxxxxx se, xx úroky xxxx xxxxx ve smluvním xxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx úroků, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálou xxxxxxxx, xx spojení x xxx xxxxx x zadlužení, z xxxxx xxxx úroky xxxxxxx, x xxxx xxxxx jdou x xxxx takové stálé xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxx zdroj x xxx xxxxx, xx xxxxxx je stálá xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx umístěna.
5. Jestliže xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, z xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníkem xxxx mezi oběma x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx vlastníkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na tuto xxxxxxxx xxxxxxxx částku. Xxxxxx plateb, která xx xxxxxxxxx, xxxx x tomto případě xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 12
Licenční xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxx druhém státě.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxx, xxxxx případu xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx 3, xxxxxx zdaněny ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx zdroj, x to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník licenčních xxxxxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx licenčních xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x písmenu x) xxxxxxxx 3;

b) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx druhu plateb, xxxxx xx uveden x xxxxxxx x) xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx jakéhokoliv xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx právo xx užití:

a) jakéhokoliv xxxxxxxxxx práva x xxxx literárnímu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx počítačového programu, x xxxxxx kinematografických xxxxx a xxxxx xxxx pásek pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx průmyslového, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známky, xxxxxx xxxx modelu, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x počítačového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx zkušenosti xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxx xxxxxxx.

4. Ustanovení odstavců 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx poplatky zdroj, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx umístěna, nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze stálé xxxxxxxx tam xxxxxxxx x jestliže právo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx provozovně nebo xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7 xxxx 14 podle xxxx, o jaký xxxxxx xxx.

5. Předpokládá xx, že licenční xxxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvním státě, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tíži xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx základny, xxxxxxxxxxx xx, že tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v tom xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx provozovna xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným vlastníkem xxxx xxxx xxxxx x nich x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, bude x xxxxx případě xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx.

Článek 13
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx zcizení nemovitého xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6, který je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx státě.
2. Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx provozního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx základně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého povolání, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.
3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx movitého xxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx letadel, xxxxxxxxx zdanění xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podniku.
4. Zisky xx zcizení jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 14
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx smluvním státě:
x) xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx příjmů, xxxxx xxx přičíst xxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx
b) xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 183 dny x jakémkoli dvanáctiměsíčním xxxxxx; x takovém xxxxxxx jen xxxxxx xxxx příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto druhém xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x) xxx strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx přímo spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx, soboty a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, umělecké, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, právníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx znalců.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx
1. Platy, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxx článků 16, 18 x 19 xxxxxxx jen x tomto xxxxx, xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě. Je-li xxx xxxxxxxxxx vykonáváno, xxxxx xxx odměny x něj xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx státě.
2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx ohledu xx ustanovení xxxxxxxx 1 zdanění xxx x prvně zmíněném xxxxx, xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx;
a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 183 dny x xxxxxxxxxx dvanáctiměsíčním xxxxxx a
x) xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x
c) odměny xxxxxx k tíži xxxxx provozovny xxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx následující xxx:
a) všechny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x odjezdů x
x) xxx strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příjemce x xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx kterých xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx.
4. Xxx ohledu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx palubě lodi xxxx letadla xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxxx vedení podniku.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.
Xxxxxx 17
Xxxxxx x xxxxxxxxx
1. Příjmy, xxxxx xxxxxx rezident jednoho xxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx umělec xxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávaných činností xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 14 x 15 zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Jestliže příjmy x xxxxxxxx osobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx umělci nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osobě, mohou xxx xxxx xxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxxxx článků 7, 14 x 15 zdaněny xx smluvním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx umělce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 18
Xxxxx
Xxxxx x xxxx podobné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 19 xxxx. 2 xxxxxxx jen x xxxxx státě.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx xxxxxx
1.
x) Xxxxx, mzdy x jiné xxxxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx vyplácené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx statutárním orgánem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdanění xxx x xxxxx xxxxx.
x) Takové xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx a xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx:
(i) je xxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxx; xxxx
(xx) xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx nebo xxxxxxxxx x fondů, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx podléhají xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.
x) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx druhém smluvním xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx článků 15, 16 x 18 xx xxxxxxx na xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činností prováděnou xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Článek 20
Xxxxxxxx
Platby, xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx článcích, x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx být xxxxxxx x tomto státě.

Xxxxxx 22
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
1. X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Singapuru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx Singapuru xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zápočet xx xxxxxxxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dividenda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx jejích xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx vyplácena.
2. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx daní xxxx rezidentům xxxxxxxx xx xxxxxxxx základu, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmů, xxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx snížit xxxxxx daně xxxxxxxxxx x takového xxxxxxx x částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxx se xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tu část xxxxx daně vypočtené xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx připadá xx xxxxxx, které xxxxx xxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx republika xxxx xxxxxx, xxx výpočtu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23
Xxxxx diskriminace
1. Xxxxxx příslušníci jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve druhém xxxxxxxx státě žádnému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx tíživější xxx xxxxxxx a x ním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 1 xxxxxx použije xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxx států.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxx. 1, článku 11 xxxx. 5 nebo článku 12 xxxx. 6, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx podnikem jednoho xxxxxxxxx xxxxx rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podniku xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx:
x) rezidentům xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úlevy, xxxxx a xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rezidentům; xxxx
x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobní xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx přiznává xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx nebo jiným xxxxxx, jak xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx státu.
5. Podniky xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebudou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx povinnostem x xxx spojeným, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx x s xxx spojené xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxx být podrobeny xxxxxxx podobné xxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx.
6. Xxxxxxxx smluvní stát xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx státní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úlevy xxxx xxxxxxx příslušníkům určené x xxxxxxx ekonomického xxxx xxxxxxxxxx rozvoje, xxxxxx to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.
Xxxxxx 24
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xx xxxxx domnívá, xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx nebo povedou x xx xx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx článek 23 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx prvního xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího xx zdanění, xxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními Smlouvy.
2. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx sám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxx případ xxxxxxx vzájemnou dohodou x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx, xxx se xxxxxxxx zdanění, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xx xxxxx snažit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obtíže xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxx výkladu xxxx xxxxxxxxx této Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dohody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dohody xxxxxxx, xxxx se xxxxxx výměna uskutečnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 25
Výměna xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx si xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx správních útvarů xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, není v xxxxxxx xx Smlouvou. Xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx informace xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx informace získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx zabývají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx těchto xxxx, xxxxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xx vztahu x těmto xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx úřady xxxxxxx xxxx informace xxx x těmto xxxxxx. Xxxxx sdělit tyto xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx řízeních nebo x soudních xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x žádném případě xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx správní xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxx získány xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx x běžném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx smluvního xxxxx;

x) poskytnout informace, xxxxx by odhalily xxxxxxxxx obchodní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, komerční nebo xxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, druhý smluvní xxxx použije svých xxxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxx x xxxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx státu odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxx, xx xxxx domácí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 nebudou x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x toho xxxxxx, xx informacemi xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pověřenec xxxx xxxxx, xxxxx jedná x zastoupení xxxx xxxx zmocněnec, xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx podílům xx xxxxx.

Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxxxxx úředníci
Xxx x xxxx xxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx přísluší xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohod.
Xxxxxx 27
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxx pozdějšího x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:
x) x Xxxxx republice:
(x) pokud xxx x daně vybírané xxxxxxx x zdroje, xx xxxxxx vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím po xxxx, v xxxx Xxxxxxx vstoupí v xxxxxxxx;
(xx) pokud xxx o ostatní xxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx daňový rok xxxxxxxxxx 1. ledna xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx;
b) x Xxxxxxxxx:
pokud xxx x daň xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxx začínající 1. xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Smlouva vstoupí x xxxxxxxx.
Xxxxxx 28
Xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx vypovědět nejméně xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx Xxxxxxx přestane xxxxxxxx:
x) v Xxxxx xxxxxxxxx:
(x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx později x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
(xx) xxxxx jde o xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
b) x Xxxxxxxxx:
pokud xxx x daň xxxxxxxxx za xxxxx xxx vyměřování xxxxxxxxxx 1. xxxxx nebo xxxxxxx v druhém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx dána xxxxxxx.
Na xxxxx toho xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx vládu Xxxxx xxxxxxxxx:x
Xxxx Xxxxx v. x.
Xx vládu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx Xx x. r.
PROTOKOL
Při xxxxxxx Smlouvy xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Singapurské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dohodli xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Smlouvy.
1. Xxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxx dalších xxxxxxxx), xx příjem xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdanění xxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx zdaněn xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poukazem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx na xxxxx částku xxxxxx xxxxxx, potom se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, použije pouze xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx Singapuru xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx nepoužije xx příjem pobíraný xxxxxx Singapuru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "xxxxx Xxxxxxxxx" xxxxxxxx její xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovující, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, která xx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, se při xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 22 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zisků, z xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx vypláceny, xxxxxxx xx automaticky toto xxxxxxxxxx xxx účely Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, která xx rezidentem Singapuru, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx než 10 procent xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, x xx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 ve xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxx Xxxxx x. x.
Xx vládu Xxxxxxxxxxx republiky:
Xxxxxxx Xx x. r.

Informace
Právní xxxxxxx x. 224/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.10.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

64/2014 Sb. m. x., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vládou XX a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.11.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.