Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.11.2014.


Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
224/98 Sb.
Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1
Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2
Všeobecné definice Článek 3
Rezident Článek 4
Stálá provozovna Článek 5
Příjmy z nemovitého majetku Článek 6
Zisky podniků Článek 7
Vodní a letecká doprava Článek 8
Sdružené podniky Článek 9
Dividendy Článek 10
Licenční poplatky Článek 12
Zisky ze zcizení majetku Článek 13
Nezávislá povolání Článek 14
Zaměstnání Článek 15
Tantiémy Článek 16
Umělci a sportovci Článek 17
Veřejné funkce Článek 19
Studenti Článek 20
Ostatní příjmy Článek 21
Vyloučení dvojího zdanění Článek 22
Zákaz diskriminace Článek 23
Řešení případů dohodou Článek 24
Výměna informací Článek 25
Členové diplomatických misí a konzulární úředníci Článek 26
Vstup v platnost Článek 27
Výpověď Článek 28
XXXXXXX
Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 21. xxxxxxxxx 1997 byla x Singapuru xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx daní z xxxxxx.
Xx Smlouvou xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 27 xxxx. 2 dnem 21. xxxxx 1998.
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx anglického xxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx výklad xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Ministerstvu zahraničních xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXX
mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx x xxxxxx
Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx z příjmu,
xx xxxxxxx xxxxx:
Článek 1
Xxxxx, xx které xx Smlouva vztahuje
Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států.
Xxxxxx 2
Xxxx, na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho nižších xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů, xx xx způsob xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Za xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vybírané x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx ze zcizení xxxxxxxx xxxx nemovitého xxxxxxx.
3. Současné xxxx, na které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx:
a) x Xxxxx xxxxxxxxx:
(x) xxx x xxxxxx fyzických osob;
(xx) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob;
(xxxx xxxxxxxx "xxxxx xxx");
b) v Xxxxxxxxx:
(i) daň x příjmů;
(xxxx xxxxxxxx "singapurská daň").
4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podobného druhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3
Všeobecné xxxxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výklad:
a) xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky;
b) xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx Singapurskou xxxxxxxxx x, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vody, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx být, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jurisdikci, xxxxx xxx o xxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxx x přírodní xxxxxx;
x) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx stát" x "xxxxx smluvní stát" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx;
x) výraz "xxxxx" xxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu;
f) xxxxxx "xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
x) výraz "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx:
(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním občanem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;
(ii) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x některém xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxx "mezinárodní xxxxxxx" označuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx provozovanou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx je xxx xxxx letadlo provozováno xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxx "příslušný xxx" xxxxxxxx:
(x) v xxxxxxx České republiky xxxxxxxx financí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(xx) x případě Singapuru xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx jde x xxxxxxxxx Xxxxxxx x jakémkoliv čase xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx, který x xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišný xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xx náleží x xxxxx čase xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx vztahuje, xxxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, úroky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx trustu xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xx se za xx, xx pro xxxxx článků 10, 11 x 12 je xxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, úroků xxxx xxxxxxxxxx poplatků.
Článek 4
Xxxxxxxx
1. Výraz "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" označuje xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, místa xxxxxx nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stát a xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx, xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx její xxxxxxxxx xxxxxx následujícím způsobem:
x) předpokládá xx, xx tato xxxxx xx rezidentem xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx státech, předpokládá xx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x hospodářské xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx určeno, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx středisko xxxxx životních zájmů xxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxx v xxxxxx státě, xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, ve xxxxxx xx obvykle xxxxxxx;
x) jestliže xx xxxx osoba obvykle xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx se, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx není státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, předpokládá xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx toho státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5
Xxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro podnikání, xxxxx prostřednictvím xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx vedení;
b) závod;
c) xxxxxxxx;
x) xxxxxxx;
x) xxxxx; x
x) xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx těží xxxxxxxx xxxxxx.
3. Výraz "stálá xxxxxxxxxx" rovněž xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxx stavbu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x tím spojený, xxxxx xxxxx pokud xxxxxx xxxxxx, projekt xxxx dozor xxxx xxxx xxx 12 xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx najatých xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvají na xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx období xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx, xxxxx se využívá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení xxxx xxxxxx zboží patřícího xxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xx účelem uskladnění, xxxxxxxxx nebo dodání;
c) xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
x) trvalé xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx nákupu xxxxx nebo shromažďování xxxxxxxxx xxx podnik;
e) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vykonávání jakékoliv xxxx činnosti, která xx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
x) trvalé místo xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx udržuje pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností uvedených x xxxxxxxxx a) xx x), pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - jedná xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podniku a xx a obvykle xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx uzavírat xxxxxxx jménem xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vztahu xx xxxx činnostem, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxx podnik, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou omezeny xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro podnikání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce.
6. Xxxx se xx xx, že podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvní xxxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, generálního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx x rámci xxx xxxxx činnosti.
7. Xxxxxxxxxx, xx společnost, xxxxx je rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx je xxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx x tomto xxxxxx státě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx jinak), xxxxxxx xxxx o sobě x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx z nemovitého xxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx příjmů ze xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx "nemovitý xxxxxxx" má takový xxxxxx, jenž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx je xxxxx majetek umístěn. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, živý x xxxxx inventář xxxxxxx v zemědělství x xxxxxxxxx, práva, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx proměnlivé xxxx xxxxx xxxxxx xx těžení nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; lodě x letadla xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxx příjmy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxx majetku.
4. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost tímto xxxxxxxx, mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x druhém xxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx jednoho smluvního xxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx tam xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx docílit, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávala xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx stejných nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nezávislá xx styku x xxxxxxxx, jehož xx xxxxxx provozovnou.
3. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovnou, xxxxxx xxxxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx.
4. Jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obvyklé stanovit xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx 2 nevylučuje, xxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; použitý xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
5. Stálé xxxxxxxxxx xx nepřičtou xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podnik.
6. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
7. Jestliže zisky xxxxxxxx části příjmů, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx článcích xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx a xxxxxxx doprava

1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx lodí xxxx letadel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx lodi, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lodi, xxxx, xxxx-xx xxxxxx domovský xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx ustanovení článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx a

b) xxxxx x používání, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontejnerů) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx toho x xxxx případ xxx, xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx a xxxxxxxx x fondů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedílná xxxxxxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lodí xxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx článku 11 xx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx úrokům.

5. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 9
Xxxxxxxx podniky

1. Xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) tytéž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podniku druhého xxxxxxxxx státu

a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx podniky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx vzhledem x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxxxx smluvní stát xxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx - x následně xxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx, x xxxxx smluvní stát xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx podnikem xxxxx zmíněného státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx byly sjednány xxxx nezávislými xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxx xxxxxx se přihlédne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x, xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx se xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zanedbání.

Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx
1. Dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zdaněny x tomto druhém xxxxx.
2. Tyto xxxxxxxxx však xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx smluvním státě, xxxxx xx společnost, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x to xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečný xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx takto uložená xxxxxxxxxx 5 procent xxxxx částky xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsob aplikace xxxxxx xxxxxxx.
Tento xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx "xxxxxxxxx" použitý x tomto xxxxxx xxxxxxxx příjmy z xxxxx xxxx jiných xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s podílem xx xxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxx podrobeny xxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxx příjmy x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zisk, rezidentem.
4.
x) Bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2 dividendy xxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xx zisků xxxx x příjmů společnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, která by xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedle xxxx xx zisků xxxx x příjmů společnosti.
x) Jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vybírat xxx z xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxx xx zisky xxxx xx příjmy společnosti, xxxxx xx rezidentem Xxxxxxxxx, xxxxxx daň xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx skutečným vlastníkem xxxxxxxx dividend, bude xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
5. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, vykonává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jestliže xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7 xxxx článku 14 xxxxx toho, o xxxx xxxxxx jde.
6. Xxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx vyplácejí, xx skutečně váže xx xxxxx provozovně xxxx stálé xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdroj x xxxxx xxxxxx státě.

Xxxxxx 11
Xxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě x vyplácené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroků.
2. Xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx pozdní platbu xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxx účely xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" nezahrnuje žádnou xxxx příjmu, která xx považována za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 odstavce 3.
3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna, xxxx vykonává x xxxxx druhém státě xxxxxxxxx povolání ze xxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx článku 7 xxxx článku 14 xxxxx toho, x xxxx xxxxxx xxx.
4. Předpokládá xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx smluvním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx nebo není xxxxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx spojení x xxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, předpokládá xx, xx tyto xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umístěna.
5. Xxxxxxxx xxxxxx úroků, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx, přesahuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníkem xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxx plátce xx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takových xxxxxx, použijí se xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku. Xxxxxx xxxxxx, která xx přesahuje, bude x xxxxx případě xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12
Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx poplatky mající xxxxx v jednom xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxx zdaněny v xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxx, xxxxx případu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x) odstavce 3, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státě, x xxxx mají xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 procent xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x případě xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx 3;

x) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatků, x to v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx "licenční xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx užití xxxx xx xxxxx xx xxxxx:

x) jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx literárnímu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx kinematografických xxxxx x xxxxx xxxx pásek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx průmyslového, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx modelu, plánu, xxxxxxx vzorce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na zkušenosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní nebo xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, která je xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze stálé xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7 xxxx 14 xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxx.

5. Xxxxxxxxxxx xx, xx licenční xxxxxxxx xxxx zdroj xx smluvním xxxxx, xxxxxxxx plátcem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ať xx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, má xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx spojení x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx placeny, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníkem xxxx mezi oběma x xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx vlastníkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, použijí se xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx zmíněnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx.

Článek 13
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
1. Zisky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxxx nemovitého xxxxxxx uvedeného x článku 6, který xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx majetku, který xx částí provozního xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx základně, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx druhém smluvním xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx (samotné nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx zdanění xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
4. Zisky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx smluvním státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 14
Xxxxxxxxx povolání
1. Xxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze svobodného xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podléhají xxxxxxx xxx x tomto xxxxx, vyjma xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx základnu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxx taková xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx základně, xxxx xxx zdaněna v xxxxx druhém xxxxx; xxxx
x) jestliže xxxx xxxxx ve xxxxxx státě po xxxxx nebo více xxxxxx přesahuje x xxxxx 183 dny x jakémkoli xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx vykonávaných x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx státě.
2. Xx počítání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx zahrnují xxxxxxxxxxx xxx:
x) xxxxxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x) xxx strávené xxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx svátky x dovolené, xx xxxxxxx bylo x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx pokračováno.
3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" zahrnuje obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vychovatelské xxxx učitelské, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, právníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx znalců.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, podléhají x výhradou xxxxxxxxxx článků 16, 18 x 19 xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx odměny x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx, které pobírá xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 zdanění xxx x xxxxx zmíněném xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
a) příjemce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx 183 xxx x jakémkoliv xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxx k tíži xxxxx provozovny xxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dní xxxxxxxx x xxxxxxx x
x) xxx xxxxxxxx xxxx stát činnosti, xxxx xxxx služební xxxxx přímo spojené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, po kterých xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxxx ve smluvním xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Článek 16
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxx podobné xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.
Článek 17
Xxxxxx x xxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx veřejnosti vystupující xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxx xxx ohledu na xxxxxxxxxx článku 14 x 15 xxxxxxx x xxxxx druhém státě.
2. Xxxxxxxx xxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxx samému, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7, 14 x 15 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxx
Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rezidentu jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dřívějšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 19 odst. 2 xxxxxxx jen x xxxxx státě.
Článek 19
Xxxxxxx xxxxxx
1.
x) Xxxxx, xxxx x xxxx podobné xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zdanění xxx x tomto státě.
x) Xxxxxx xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdanění jen xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx státě x xxxxxxx xxxxx, která xx rezidentem tohoto xxxxx:
(x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx; nebo
(xx) xx nestala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb.
2.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jedním smluvním xxxxxx nebo nižším xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxx vyplácené x xxxxx, které xxxxxxx, fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx.
x) Xxxxxx penze xxxx xxxxxxxxx zdanění xxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx rezidentem x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
3. Xxxxxxxxxx článků 15, 16 x 18 xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním státem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxxxxx
Xxxxxx, které xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx do jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x který xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státě xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx plynou xx xxxxxx xxxx xxxxx stát.
Článek 21
Xxxxxxx xxxxxx
Části xxxxxx, x xxxxx xx nepojednává x xxxxxxxxxxx článcích, x xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22
Vyloučení xxxxxxx xxxxxxx
1. S xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx Singapuru dvojí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z České xxxxxxxxx, který xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastnící xxxxx nebo xxxxxxx xx méně xxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx společností x xxxxx jejích zisků, x xxxxx xx xxxxxxxxx vyplácena.
2. X xxxxxxxx ustanovení právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx rezidenta Xxxxx xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:
a) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx daní xxxx rezidentům xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmů, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx v Singapuru, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vypočtenou x takového xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxx, x kterou xx xxx sníží, však xxxxxxxxxx tu část xxxxx xxxx vypočtené xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx x Xxxxxxxxx.
x) Jestliže, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 23
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, které jsou xxxx xxxx tíživější xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx bez xxxxxx xx ustanovení článku 1 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx provozovny, xxx má xxxxxx xxxxxxx smluvního státu xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zdanění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti.
3. Xxxxx xx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxx. 1, článku 11 xxxx. 5 xxxx článku 12 xxxx. 6, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rezidentu xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx byly placeny xxxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx.
4. Nic x xxxxx článku nebude xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx:
x) rezidentům xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx osobní úlevy, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx přiznává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx
x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x snížení xxxx, xxxxx přiznává xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zčásti, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x prvně xxxxxxxx xxxxx žádnému xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x s xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podobné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx x kritérii xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x podpoře ekonomického xxxx xxxxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.
Článek 24
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
1. Jestliže xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxx povedou x xx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy těchto xxxxx, xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx článek 23 xxxx. 1, úřadu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx považovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx sám xxxxxxx xxxxx uspokojivé xxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx smluvního státu xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech smluvních xxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx výkladu xxxx provádění xxxx Xxxxxxx. Mohou rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx v xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx ústní xxxxxx názorů xxxx xxx xxxxxxxx dohody xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komise složené xx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxx 25
Xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx všeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místních xxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx se Xxxxxxxx. Xxxxxx informací není xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx udržovány x xxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (včetně xxxxx x správních úřadů), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxx. Xxxxx sdělit tyto xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx smluvnímu xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správní xxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, hospodářské, xxxxxxxxxx, komerční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postup, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx bylo x xxxxxxx x veřejným xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem požadovány xxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx nepotřebuje xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x předchozí větě xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 3, xxx v xxxxxx případě nebudou xxxx omezení xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x toho důvodu, xx nemá xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx informace xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx, pověřenec xxxx xxxxx, která jedná x xxxxxxxxxx nebo xxxx zmocněnec, xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Článek 26
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výsad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx práva nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Smluvní státy xx vzájemně xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx vstoupí v xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx provádět:
a) x Xxxxx xxxxxxxxx:
(x) pokud jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx příjmy xxxxxxxxx xxxx připisované x 1. xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;
(ii) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce následujícím xx xxxx, v xxxx Smlouva vstoupí x platnost;
x) x Xxxxxxxxx:
xxxxx xxx o xxx xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx.
Článek 28
Xxxxxxx
Xxxx smlouva xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) x Xxxxx republice:
(i) xxxxx jde o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdroje, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k 1. xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž xxxx xxxx výpověď;
(xx) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx daňový xxx začínající 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
b) x Xxxxxxxxx:
xxxxx xxx x daň xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxx začínající 1. xxxxx xxxx xxxxxxx v druhém xxxxxxxxxxx roce následujícím xx roce, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx řádně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x anglickém xxxxxx.
Za xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:x
Xxxx Xxxxx x. r.
Za xxxxx Xxxxxxxxxxx republiky:
Xxxxxxx Xx v. r.
PROTOKOL
Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx České republiky x vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zamezení xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx x příjmu se xxxx podepsaní dohodli xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nedílnou xxxxxxx Xxxxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (s nebo xxx xxxxxxx podmínek), xx xxxxxx ze xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x České xxxxxxxxx zdaněn sníženou xxxxxx, x podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Singapuru je xxxxxxx příjem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx částku tohoto xxxxxx, která je xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx, a ne x xxxxxxxx xx xxxxx částku tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xx Singapuru xxxx obdržena v Xxxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Výraz "xxxxx Xxxxxxxxx" xxxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. V xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx smlouvy Xxxxx republika podepíše x třetím státem xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx třetího xxxxx, společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 22 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx zaplacená xxxxxxxxxxx xx xxxxx, z xxxxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx automaticky toto xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx Singapuru, xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx xxxx nepřímo vlastní xx xxxx xxx 10 xxxxxxx akciového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
Xx xxxxx toho xxxxxxxxx, x tomu řádně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Dáno v Xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních x xxxxxxxxx xxxxxx.
Za xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxx Xxxxx x. x.
Xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Richard Xx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 21.10.1998.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

64/2014 Xx. x. x., o xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx upravuje Xxxxxxx mezi vládou XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.11.2014

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.