Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.11.2014.


Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
224/98 Sb.
Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1
Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2
Všeobecné definice Článek 3
Rezident Článek 4
Stálá provozovna Článek 5
Příjmy z nemovitého majetku Článek 6
Zisky podniků Článek 7
Vodní a letecká doprava Článek 8
Sdružené podniky Článek 9
Dividendy Článek 10
Licenční poplatky Článek 12
Zisky ze zcizení majetku Článek 13
Nezávislá povolání Článek 14
Zaměstnání Článek 15
Tantiémy Článek 16
Umělci a sportovci Článek 17
Veřejné funkce Článek 19
Studenti Článek 20
Ostatní příjmy Článek 21
Vyloučení dvojího zdanění Článek 22
Zákaz diskriminace Článek 23
Řešení případů dohodou Článek 24
Výměna informací Článek 25
Členové diplomatických misí a konzulární úředníci Článek 26
Vstup v platnost Článek 27
Výpověď Článek 28
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 byla x Singapuru xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Singapurské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx.
Se Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 27 xxxx. 2 xxxx 21. xxxxx 1998.
Xxxxx xxxxxxx Smlouvy xx xxxxxxxxx současně. Xx anglického xxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nahlédnout xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Ministerstvu xxxxxxx.
XXXXXXX
mezi xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx
Xxxxx České xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx,
xx xxxxxxx takto:
Článek 1
Xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx vztahuje
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na osoby, xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxx nebo obou xxxxxxxxx států.
Xxxxxx 2
Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx
1. Tato xxxxxxx xx vztahuje xx xxxx z příjmu xxxxxxxx jménem xxxxxxx xx smluvních států xxxx jeho nižších xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xx xxxx x příjmu xx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx, xxxxxx daní xx xxxxx xx zcizení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx smlouva xxxxxxxx, xxxx:
a) x Xxxxx republice:
(x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
(xx) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
(xxxx nazývaná "česká xxx");
x) x Xxxxxxxxx:
(x) xxx x xxxxxx;
(xxxx xxxxxxxx "singapurská daň").
4. Xxxxxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxxx xx jakékoliv xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podpisu Xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxxx xxxx. Příslušné xxxxx smluvních států xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podstatné xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx definice
1. Xxx xxxxx této xxxxxxx, pokud souvislost xxxxxxxxxx odlišný xxxxxx:
x) xxxxx "Česká republika" xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky;
b) výraz "Xxxxxxxx" xxxxxxxx Singapurskou xxxxxxxxx a, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx významu, zahrnuje xxxx pevninské území, xxxxxxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x každou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx vod, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx může být, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, kde Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxx, xxxxxx dno, xxxxxxx x přírodní xxxxxx;
x) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" a "xxxxx xxxxxxx stát" xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx;
x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob;
e) xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx nositele xxxx považovaného xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
x) výraz "státní xxxxxxxxxx" xxxxxxxx:
(x) xxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;
(ii) xxxxxx právnickou xxxxx, xxxxxx společnost nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smluvním xxxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" označuje jakoukoli xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx místo xxxxx skutečného xxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xxxxx případů, xxx xx xxx xxxx letadlo xxxxxxxxxxx xxxxx mezi místy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxx xxx" označuje:
(i) x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx financí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(xx) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx finance xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze smluvních xxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišný výklad, xxxxxx význam, xxxx xx xxxxxx v xxxxx čase podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro účely xxxx, na které xx Xxxxxxx vztahuje, xxxxxxx xxxxxxxxx význam xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx poplatky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx se xx xx, xx pro xxxxx článků 10, 11 x 12 xx xxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dividend, úroků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 4
Xxxxxxxx
1. Xxxxx "xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxx osobu, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, místa xxxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zahrnuje xxxxx stát x xxxxxxxxx nižší xxxxxxx xxxxx, xxxxxx úřad xxxx statutární xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx států, xxxx její xxxxxxxxx xxxxxx následujícím způsobem:
x) xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx xx rezidentem xxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx xxxxx byt v xxxx státech, xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxx pouze toho xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx životních zájmů);
x) jestliže nemůže xxx určeno, ve xxxxxx státě má xxxx xxxxx středisko xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx byt x xxxxxx státě, předpokládá xx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx;
x) jestliže xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx rezidentem xxxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem;
x) xxxxxxxx tato xxxxx není státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Jestliže xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx obou smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxx se, xx xx rezidentem xxxxx xxxx státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení.

Článek 5
Xxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx;
x) xxxxx;
x) xxxxxxxx;
x) xxxxxxx;
x) xxxxx; x
x) důl, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx jakékoliv xxxx xxxxx, kde xx těží přírodní xxxxxx.
3. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" rovněž xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxx stavbu, xxxxxx nebo instalační xxxxxxx xxxx xxxxx x tím spojený, xxxxx pouze pokud xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 12 xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx poradenských nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tento xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx činnosti takového xxxxxxxxxx trvají xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jedno xxxx více xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dvanáctiměsíčním xxxxxx.
4. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" nezahrnuje:
a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx podniku, xxxxx xx udržuje pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx xxx podnikání, které xx udržuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxx xxx xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx pouze za xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxx místo xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx udržuje xxxxx x xxxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx charakteru.
5. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx - xxxx xxx nezávislý xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx odstavec 6 - xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx x xx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx činnosti této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, by nezakládaly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxx se xx xx, xx podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státě xxxxx xxxxx, xx x tomto státě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, generálního xxxxxxxxxxx nebo jakéhokoliv xxxxxx nezávislého xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx činnosti.
7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (ať xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak), neučiní xxxx o sobě x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxxx společnosti.
Článek 6
Xxxxxx z nemovitého xxxxxxx
1. Příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.
2. Xxxxx "nemovitý xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxx majetek xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x mrtvý xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx, právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx přivolení k xxxxxx nerostných ložisek, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů; lodě x letadla xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Ustanovení xxxxxxxx 1 platí xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 platí xxxxxx xxx xxxxxx x nemovitého xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 7
Xxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx podniku jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nevykonává svoji xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx tam xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3 x každém xxxxxxxx státě xxxx xxxxx provozovně xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, kdyby xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxx zisků xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vedení x xxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vznikly xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx provozovna xxxxxxxx, xx xxxxx.
4. Jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obvyklé xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx přičteny stálé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx celkových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nic v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxx xxxxx smluvní xxxx stanovil xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
5. Stálé xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
6. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxx zisky xxxxxxxx části příjmů, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebudou ustanovení xxxxx článků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku.

Xxxxxx 8

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

1. Zisky x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xx smluvním xxxxx, v němž xx xxxxxxx domovský xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx-xx takový xxxxxxxx xxxxxxx, xx smluvním xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxxx xxxx rezidentem.

3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx ustanovení článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx rovněž xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo letadel xxx xxxxxxx a

b) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx přívěsů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx takový xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, podle xxxx x xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

4. Xxxxx mající xxxxx x jednom smluvním xxxxx x pobírané x xxxxx vytvářených x tomto smluvním xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lodí xxxx xxxxxxx v mezinárodní xxxxxxx a ustanovení článku 11 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx úrokům.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x účastí xx xxxxx, xxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxx.

Článek 9
Xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo nebo xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) tytéž xxxxx se podílejí xxxxx nebo xxxxxxx xx vedení, kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx nebo xxx xxxx uloženy a xxxxx xx xxxx xx podmínek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ale xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxx xx zisků xxxxxxx tohoto státu - x následně xxxxx - zisky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxx xxxx nezávislými podniky, xxxxxx xxxxx druhý xxxx přiměřeně xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx zisků. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy a, xxxx-xx to nutné, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se za xxx účelem xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx odstavce 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx
1. Dividendy xxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyplácí, xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx takto uložená xxxxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx dividend.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx "dividendy" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjmy z xxxxx nebo xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, jakož x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podrobeny xxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx z xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx zisk, xxxxxxxxxx.
4.
a) Xxx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani z xxxxxxxx vedle daně xx zisků xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Singapuru xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx vedle daně xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x dividend xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisky xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxx, xxx daň na xxxxxxxxx pobírané xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dividend, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními odstavce 2.
5. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, vykonává x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je rezidentem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy, xxxxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která je xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálé základně. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7 nebo článku 14 xxxxx xxxx, x xxxx případ xxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zisky xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx druhý xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx, pro kterou xx dividendy vyplácejí, xx skutečně xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x tomto druhém xxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nerozdělené zisky xxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xx zisků xxxx z příjmů xxxxxxxx zdroj x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 11
Xxxxx
1. Úroky xxxxxx zdroj v xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen x tomto xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx je skutečným xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx "xxxxx" použitý x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu, xx xxxxxxxxxxx či nezajištěných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx xx zisku xxxxxxxx, x zvláště xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dluhopisů, včetně xxxxxx x výher, xxxxx xx vážou x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" nezahrnuje žádnou xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 xxxxxxxx 3.
3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, průmyslovou nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, která xx tam xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolání ze xxxxx základny xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx váže x této stálé xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7 xxxx článku 14 podle xxxx, x xxxx případ xxx.
4. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, má xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo stálou xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, předpokládá xx, xx tyto úroky xxxx zdroj x xxx státě, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stálá xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Jestliže xxxxxx xxxxx, které xx vztahují x xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx, přesahuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi oběma x xxxx x xxxxxxx xxxxx osobou, xxxxxx, kterou by xxx smluvil xxxxxx xx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, použijí se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx zmíněnou xxxxxx. Xxxxxx plateb, xxxxx xx xxxxxxxxx, bude x tomto případě xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12
Licenční xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx státě a xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxx xxxxxxxx poplatky xxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v písmenu x) xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx zdroj, x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník licenčních xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx xxxxx uložená xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx částky licenčních xxxxxxxx, a xx x případě xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x písmenu x) xxxxxxxx 3;

x) 10 procent xxxxx xxxxxx licenčních xxxxxxxx, x to x xxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx c) xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou způsob xxxxxxxx xxxxxx omezení.

3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, x včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx pásek pro xxxxxxxxx xxxx rozhlasové xxxxxxxx;

x) jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známky, xxxxxx xxxx modelu, plánu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník licenčních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává x xxxxxx smluvním státě, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroj, xxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx x xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x této xxxxx provozovně xxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7 xxxx 14 xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx jde.

5. Předpokládá xx, že licenční xxxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvním xxxxx, xxxxxxxx plátcem xx xxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx není xxxxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx licenční xxxxxxxx, a tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jdou x xxxx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxxx základny, xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatků, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx další xxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníkem, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxx x tomto případě xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu x přihlédnutím x xxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx.

Článek 13
Zisky ze xxxxxxx xxxxxxx
1. Zisky, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v článku 6, xxxxx xx xxxxxxx ve druhém xxxxxxxx státě, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xx zcizení xxxxxxxx majetku, xxxxx xx částí provozního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxx movitého xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stálé xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zisků ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo movitého xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx zdanění xxx xx xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxxxxx místo skutečného xxxxxx podniku.
4. Xxxxx xx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3, xxxxxxxxx zdanění jen xx smluvním xxxxx, xxxxx xx zcizitel xxxxxxxxxx.
Článek 14
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny ve xxxxxx xxxxxxxx státě:
x) jestliže má xxxxx rezident xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx smluvním xxxxx xxxxxx základnu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxx druhém xxxxx; xxxx
x) jestliže xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxx přesahuje x xxxxx 183 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx činností xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx zahrnují následující xxx:
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx služební xxxxx přímo spojené x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx v tomto xxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx pokračováno.
3. Výraz "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx, umělecké, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakož x nezávislé xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx odměny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxx článků 16, 18 x 19 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx státě. Je-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x něj pobírané xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x prvně xxxxxxxx xxxxx, jestliže všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
a) příjemce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx 183 xxx x jakémkoliv dvanáctiměsíčním xxxxxx x
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo za xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx druhého státu, x
x) xxxxxx xxxxxx x tíži xxxxx provozovny xxxx xxxxx základny, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx následující xxx:
x) všechny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x) xxx strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx svátky x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x činnosti xx území xxxxxx xxxxx pokračováno.
4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pobírané x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smluvním xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx místo xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxxx x xxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu jako xx xxxxxxxxxx vystupující xxxxxx, xxxx divadelní, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx umělec xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z takovýchto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, mohou být xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 14 x 15 zdaněny v xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx příjmy x činností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článků 7, 14 x 15 zdaněny xx smluvním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávány.
Článek 18
Xxxxx
Xxxxx x xxxx podobné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx dřívějšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 19 odst. 2 zdanění jen x tomto xxxxx.
Článek 19
Xxxxxxx xxxxxx
1.
x) Xxxxx, mzdy x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx jedním xxxxxxxx státem xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx útvaru xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.
x) Xxxxxx platy, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx:
(x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; nebo
(xx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu jen x xxxxxx prokazování xxxxxx xxxxxx.
2.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvním xxxxxx nebo nižším xxxxxxxx útvarem nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx služby prokázané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.
b) Xxxxxx penze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fyzická xxxxx xx rezidentem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx článků 15, 16 x 18 se xxxxxxx na xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx odměny x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností prováděnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nižším xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto státu.
Článek 20
Xxxxxxxx
Xxxxxx, které xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nákladů xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zmíněném státě xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zdanění x tomto xxxxx xx předpokladu, že xxxxxxxx xxxxxx plynou xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx článcích, x xxxxxx zdroj x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxx.

Článek 22
Vyloučení dvojího xxxxxxx
1. X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dvojího zdanění, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx Singapuru xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Singapur xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaplacenou xxxxxx xxx, ať xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx příjmem xx dividenda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Singapuru, xxxxxx xx společnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx než 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx česká xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx vyplácena.
2. S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyloučení xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyloučeno následovně:
a) Xxxxx republika může xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňového xxxxxxx, xx kterého se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx smlouvy rovněž xxxxxxx x Singapuru, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vypočtenou x takového základu x xxxxxx xxxxxxxxx xx dani zaplacené x Singapuru. Xxxxxx, x xxxxxx xx xxx sníží, však xxxxxxxxxx tu xxxx xxxxx xxxx vypočtené xxxx jejím xxxxxxxx, xxxxx poměrně xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxx xxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx.
x) Jestliže, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, Xxxxx republika xxxx xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zdanění x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, zejména x ohledem xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx ohledu xx ustanovení článku 1 xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhého xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xx nebudou aplikovat xxxxxxxxxx článku 9 xxxx. 1, článku 11 xxxx. 5 xxxx článku 12 xxxx. 6, xxxxx xxxxx, licenční poplatky x xxxx výlohy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rezidentu xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx podniku za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Nic v xxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxx přiznal:
a) rezidentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úlevy, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx
x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úlevy, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx může xxx stanoveno x xxxxxxxx zákonech xxxxx xxxxxxxxx státu.
5. Podniky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zčásti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebudou xxxxxxxxx x xxxxx zmíněném xxxxx xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx spojeným, xxxxx xxxx xxxx xxxx tíživější xxx xxxxxxx a s xxx spojené xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podrobeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úlevy xxxx xxxxxxx příslušníkům určené x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx to vykládáno xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.
Xxxxxx 24
Xxxxxx xxxxxxx dohodou
1. Jestliže xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx nebo povedou x xx xx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx opravné prostředky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx rezidentem, nebo xxxxx její případ xxxxx xxx článek 23 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx do xxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího xx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx.
2. Jestliže bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxx najít xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx vzájemnou dohodou x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxx dohoda bude xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx časové xxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx obtíže xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provádění xxxx Xxxxxxx. Mohou rovněž xxxxx konzultovat za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Smlouvě.
4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx x xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců. Xxxxxxxx xx ústní xxxxxx xxxxxx xxxx xxx dosažení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx uskutečnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx složené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxx 25
Výměna informací

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx budou xxxxxxxxx xxxxxx informace, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx všeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx se Smlouvou. Xxxxxx informací xxxx xxxxxxx články 1 x 2.

2. Veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (včetně soudů x správních xxxxx), xxxxx se zabývají xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx těchto xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx daním xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxx použijí xxxx informace jen x těmto xxxxxx. Xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudních xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx:

x) provést správní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x správní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx právních předpisů xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, hospodářské, xxxxxxxxxx, komerční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení xx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jestliže xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovány xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx použije svých xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxx informací, aby xxxxxx požadované informace, x když tento xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykládána xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx domácí xxxxx xx takových xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx x xxxx xxxxxx, xx informacemi disponuje xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jedná x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zmocněnec, xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílům xx xxxxx.

Článek 26
Xxxxxxx diplomatických xxxx x konzulární úředníci
Xxx x této xxxxxxx se nedotýká xxxxxxxx výsad členů xxxxxxxxxxxxxx misí nebo xxxxxxxxxxxx úředníků, xxxxx xxx přísluší na xxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 27
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku a xxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxxxx:
a) x Xxxxx xxxxxxxxx:
(x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx příjmy vyplácené xxxx připisované x 1. xxxxx nebo xxxxxxx v kalendářním xxxx následujícím po xxxx, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;
(xx) pokud xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx rok xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx roce, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;
x) x Singapuru:
xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. ledna nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x platnost.
Článek 28
Xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vypovězena xxxxxxxx smluvním xxxxxx. Xxxxx smluvní stát xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxx každého kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pěti let xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Smlouva xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) v Xxxxx republice:
(x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po roce, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
(ii) xxxxx jde x xxxxxxx daně x xxxxxx, xx příjmy xx xxxxx daňový xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
x) x Xxxxxxxxx:
xxxxx xxx o xxx xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byla xxxx xxxxxxx.
Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx řádně xxxxxxxx, podepsali xxxx xxxxxxx.
Xxxx v Xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 1997 ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:x
Xxxx Xxxxx v. x.
Xx vládu Xxxxxxxxxxx republiky:
Xxxxxxx Xx x. x.
XXXXXXXX
Při xxxxxxx Smlouvy mezi xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Singapurské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x příjmu se xxxx xxxxxxxxx dohodli xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří nedílnou xxxxxxx Smlouvy.
1. Xxxxxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxx podmínek), xx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx zdanění nebo xx v České xxxxxxxxx xxxxxx sníženou xxxxxx, a podle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x Singapuru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx do Singapuru xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, potom xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, použije pouze xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxx se nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "vláda Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a statutární xxxxxx.
2. X xxxxxxx, že po xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx při xxxxxxx upraveném v článku 22 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx xxxxx x úvahu xxx zaplacená xxxxxxxxxxx xx xxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypláceny, použije xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxx xx rezidentem Singapuru, xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 10 xxxxxxx akciového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxx dne 21. xxxxxxxxx 1997 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxx Xxxxx x. x.
Xx vládu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Richard Xx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.10.1998.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

64/2014 Sb. x. x., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, který xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vládou XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx z xxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.11.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.