Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/98 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. dubna 1998

x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xxxxxxxx ustanovení

Čl. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrana xxxxxx, zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 2

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svrchovanost, xxxxxx celistvost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, životy x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo životní xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nouzový xxxx, stav ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyhlašuje xxx xxxxxxx nebo xxx celé xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x havarijní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky. Xxxxxx povinností x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx.

Xx. 4

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx doplňovány xx xxxxxxx branné xxxxxxxxxx.

(2) Rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, záchranných sborů x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx poměry jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon, x xx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx stav

Čl. 5

(1) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebezpečí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedené xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxxxxxxx vlády. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zruší.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu, která xxxx xxxxxxxxx zrušit.

Xx. 6

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx s vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x Listinou základních xxxx x svobod xxxxxxx x které xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Nouzový xxxx xx xxxx vyhlásit xxxxxxx xx xxxx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx stav xxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokud vláda xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx ohrožení xxxxx

Xx. 7

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vlády xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx, je-li bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanců x xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx xxxxxxxx.

Zkrácené xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

Xx. 8

(1) Xx xxxx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby Xxxxxxxxx projednal xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 72 xxxxx xx jeho xxxxxx x Xxxxx xx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxx x xxxx xxxxx nevyjádří, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx přijat.

(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx jednání.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xx. 9

(1) Bezpečnostní radu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x jejími členy xxxxxx, které patří xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx

Xx. 10

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, lze zákonem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 11

X xxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx x x účasti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxx xxxxxxxxxx vyhrazena xxxxx.

Čl. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxx xx xxxxxx jako zákon. Xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx stanoví.

Závěrečné xxxxxxxxxx

Xx. 13

Xxxxx xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Zeman x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Informace

Právní xxxxxxx č. 110/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

300/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx ústavní xxxxx č. 1/1993 Xx., Ústava XX, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 347/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x účinností xx 1.12.2000

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.