Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/98 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 1998

o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx ústavním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1

Zajištění xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxx povinností xxxxx.

Xx. 2

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, demokratické xxxxxxx České republiky xxxx xx značném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xx-xx xxxxx plnit mezinárodní xxxxxxx o společné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nouzový xxxx, stav ohrožení xxxxx xxxx válečný xxxx.

(2) Xxxxxxx stav x stav xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx omezené xxxx xxx celé xxxxx xxxxx, válečný stav xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síly, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 4

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, záchranných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, přípravu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxx

Xx. 5

(1) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx živelních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů.

(3) Je-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí vláda xx 24 hodin xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Vláda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 6

(1) Xxxxxxx xxxx se může xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx důvodů xx xxxxxxx xxxx a xxx určité území. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně a x jakém xxxxxxx xx v souladu x Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxx a v xxxxx rozsahu xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx stav xx xxxx vyhlásit xxxxxxx xx xxxx 30 dnů. Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx Poslanecká sněmovna xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. 7

(1) Xxxxxxxxx může xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx senátorů.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákonů

Čl. 8

(1) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládní xxxxx zákona ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxxx sněmovna usnese xx 72 hodin xx xxxx xxxxxx x Senát xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže se Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx návrh xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prezident xxxxxxxxx xxxx xxxxx vracet xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxxxxxxx rada státu

Čl. 9

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx předseda xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx vláda, připravuje xxxxx xxxxxx opatření x zajišťování bezpečnosti Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx se schůzí Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx od ní x jejích členů xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ní nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx působnosti.

Prodloužení volebního xxxxxx

Xx. 10

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx stavu podmínky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neumožní konat xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx pravidelná xxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx o xxxx xxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

Xx. 11

V xxxx, xxx je Xxxxxxxxxx sněmovna rozpuštěna, xxxxxxxx Xxxxxx

x) rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x účasti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémech mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, o xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx stanoví.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 13

Xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Zeman x. r.
Havel x. x.
Xxxxxxxx v. r.
Informace

Právní xxxxxxx x. 110/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 29.5.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

300/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava ČR, xx znění ústavního xxxxxx x. 347/1997 Xx., a ústavní xxxxx x. 110/1998 Xx., o bezpečnosti XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.