Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/98 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 1998

o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx ústavním zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx ustanovení

Čl. 1

Zajištění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx demokratických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zdraví a xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxx povinností xxxxx.

Xx. 2

(1) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx značném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, životy x zdraví, majetkové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Nouzový xxxx x stav xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx omezené nebo xxx celé území xxxxx, válečný xxxx xx vyhlašuje xxx xxxx území xxxxx.

Čl. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x právnické x fyzické osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

Čl. 4

(1) Ozbrojené xxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx branné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ozbrojených bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x havarijních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, přípravu x doplňování a xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrola ozbrojených xxx.

Nouzový stav

Čl. 5

(1) Xxxxx xxxx vyhlásit xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nehod xxxx xxxxxx nebezpečí, xxxxx xx značném rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlády. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Vláda x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu, která xxxx vyhlášení zrušit.

Xx. 6

(1) Nouzový xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxx vyhlásit xxxxxxx xx xxxx 30 xxx. Uvedená xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Stav ohrožení xxxxx

Xx. 7

(1) Xxxxxxxxx může xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx je xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx senátorů.

Zkrácené xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. 8

(1) Xx xxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx návrhu xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnese xx 72 xxxxx xx xxxx xxxxxx x Xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se Xxxxx v xxxx xxxxx nevyjádří, platí, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo válečného xxxxx prezident republiky xxxx xxxxx vracet xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rada xxxxx

Xx. 9

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxx předseda xxxxx x další xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx návrhy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx se schůzí Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx, xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx členů xxxxxx x projednávat x ní xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxx působnosti.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 10

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neumožní xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 11

X xxxx, kdy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpuštěna, xxxxxxxx Xxxxxx

x) rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nouzového xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, x xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx okamžikem, xxxxx xx v xxxxxxxxxx stanoví.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. 13

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 29.5.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

300/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx ústavní xxxxx č. 1/1993 Xx., Ústava XX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., x ústavní xxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x účinností xx 1.12.2000

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.