Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/98 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. dubna 1998

x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Základní xxxxxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx demokratických xxxxxxx a ochrana xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 2

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx ohrožena svrchovanost, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, může se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečný xxxx.

(2) Xxxxxxx stav x stav xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx celé xxxxx xxxxx, xxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky zajišťují xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 4

(1) Ozbrojené xxxx xxxx doplňovány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx stav

Čl. 5

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx značném rozsahu xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práv a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx z prodlení, xxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxx xx 24 hodin xx vyhlášení schválí xxxx xxxxx.

(4) Vláda x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxx sněmovnu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 6

(1) Nouzový xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx důvodů na xxxxxxx dobu a xxx xxxxxx území. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx v souladu x Xxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(2) Nouzový xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx na dobu 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx stav xxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx ohrožení xxxxx

Xx. 7

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx, je-li bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx územní celistvost xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. 8

(1) Xx dobu xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 72 hodin xx xxxx xxxxxx x Xxxxx xx 24 xxxxx od xxxx postoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx Xxxxx v xxxx xxxxx nevyjádří, xxxxx, xx je návrh xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxx přijatý ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rada státu

Čl. 9

(1) Xxxxxxxxxxxx radu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxx xxxxx x xxxxxxx pověření, které xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx schůzí Xxxxxxxxxxxx rady státu, xxxxxxxxx xx xx x jejích xxxxx xxxxxx x projednávat x ní xxxx x xxxxxx členy xxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx

Xx. 10

Xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podmínky xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x šest xxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

Xx. 11

V xxxx, kdy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx

x) rozhodnout x prodloužení xxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx válečného xxxxx x o xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika členem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, x xxxxx xxxxxxxx státu xxxx válečném stavu xx zveřejňují x xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx zákon. Xxxxxxxxx xxxxxxxx okamžikem, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 13

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 110/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

300/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., a xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.12.2000

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.