Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1998.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
242/97 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. VI Čl. II
Účinnost Čl. VIII
242
XXXXX
xx dne 17. xxxx 1997,
kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 132/1997 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §5 xxxxxx xxxxxxxx x. 3), 4) x 31) xxx:
"§5
(1) Za příjem xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
a) z xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx3) x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 x 10 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,
2. příjmy x xxxxxxxxx a x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x daních x xxxxxx,
3. xxxxxx x kapitálového xxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §9 zákona o xxxxxx x xxxxxx,
5. ostatní příjmy xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxxxxx x daních x xxxxxx,
x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, zajištění x udržení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x takových příjmů xxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů, xx odpočtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx odpočtu xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx na tyto xxxxxx,
x) z xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jsou osvobozeny xx této xxxx, xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x), x), xx), k), xxx-xx x stipendia xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x) xx x), x), x) x z) x x §6 xxxx. 9 xxxx. x), m), o), x) x u) xxxxxx o daních x příjmů, x xx xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x takových příjmů xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,
c) xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,4)
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) v xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxxx-xx tyto příjmy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na dopravu x příspěvek xx xxxxxxx,
g) přídavek xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx každý x příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx ani x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx došlo xx jiné xxxxxx xxx za xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšena, xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x příjmů, příjem xxxxxxx x xxxxxxxx1 xx o xxxx xxxxxxx snižuje, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx druhá xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx [§6 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1
x) x xxxxxxx a) v xxx kalendářním xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
b) v xxxxxxx b), jde-li x xxxxxx uvedené x §4 odst. 1 písm. x), x), xx), x), x) xx x), x), x) a x) a v §6 odst. 9 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x daních x xxxxxx, x tom xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x písmenu x), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x), xxx-xx o xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx), v tom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx x), x) x x) v xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 písm. x)], xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx
x) x odstavci 1 xxxx. a) č. 1 x tom xxxxxxxxxxx čtvrtletí, v xxxx xxxx zaúčtovány,
x) x odstavci 1 xxxx. x) x. 3 xx 5 x xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, v xxxx xxxx vyplaceny,
x) v odstavci 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), xx), x), x) xx x), x), w) x z) a x §6 xxxx. 9 písm. k), x) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx důchodového pojištění, x v xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) x x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
d) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, x x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), x xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, v xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx příjem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 xxxx. x)] x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x. 2, xxxxxxxxxx xx jako xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x uvedené xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x něm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx spadá počátek xxxxxx od 1. xxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx přiznává (§51), xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající životnímu xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 2, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx třetí, xxxxx xxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx přiznává (§51), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx by xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) č. 2.
(6) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxx se xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kalendářní xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx byly předmětem xxxx x příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x xxx kalendářním xxxx, x xxxx xxxx předmětem této xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se příjmy xx zahraničí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx měnu podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, x nichž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx, xx které xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx příjem xxxxxxxxx x xxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,3) přepočte xx xx českou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodným xxxxxxx, xx xxx xx rozhodný příjem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.
3) Xxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 35/1993 Sb., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., zákona x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx. x xxxxxx x. 210/1997 Sb.
4) §12 zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
31) §35 zákona ČNR x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
2. §6 xxxx. x) xxx:
"x) u xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx počátek xxxxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx počátkem uvedeného xxxxxx xx xxxxx xxxxx §51 prokázat xxxxxxxx xxxxxx,".
3. X §6 xxxx. x) xx slova "x xxxx xxxxxx xxxxx na tyto xxxxx" nahrazují xxxxx "xx které se xxxxx xx dávky xxxxxxxxx".
4. §7 xxxxxx xxxxxxxx x. 7) x 32) xx 37) xxx:
"§7
(1) Za xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x společně x xx posuzované xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx osob, považuje xx za xxxxxx xxxx oprávněná osoba.
(2) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx jsou, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) nezaopatřené xxxx (§11),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) a xxxxxx xxxxxx xxxx; xx rodiče xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rodiče xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vdova po xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x druh (xxxxxx) rodiče xxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx-xx x rodiče xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),
x) xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx osamělí, x xxxxxx [písmeno x)] xxxxxx rodičů,
xxxxx s oprávněnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náklady na xxx xxxxxxx.7)
(3) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx splněnou, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) části xxxx před středníkem xxxx rozvedeni, xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx žije,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxx rodiče x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;1) ustanovení xxxxxxx x) části xxxx xx xxxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxx xx xx rodinu xxxx toto dítě. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx (xxxxxxxx) dětem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x sociální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx kromě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xx společně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v §43 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§38), x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx, že požívá xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx (§40), x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §43 odst. 3.
(6) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx rodinu xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;1) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx a společně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx úřad může xxx rozhodování o xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x odstavci 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xx xxxx tří xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežijí, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx společně posuzovaných xxxx xxxxxxx po xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx neužívá, xxxxxxxxxx, xx se x ní při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx x jeho výši xxxxxxxxxx, x xxxx xx v bytě xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xx xxxxxxxxx rodiče se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx rodič, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxx. K xxxxxxx (xxxxxx) se xxxx xx společně xxxxxxxxxx xxxxx přihlíží, jen xxxx-xx x oprávněnou xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxx.
(9) Společně xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 6 xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x Armádě Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxxxxxx věta platí xxxxxxx xxx ženu, xxxxx koná vojenskou xxxxxxxx službu x Xxxxxx Xxxxx republiky.
(11) Xxxxx, která xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxxx za xxxxx společně xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxx xxxx se xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx sčítají.
(12) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx výchovy jiného xxxxxx xxx rodiče,32)
x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx,33)
x) xxxxxxxxxx soudu x péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx po dobu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,34)
x) opatření xxxxxx učiněné xx xxxxxx s okresním xxxxxx o péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx po xxxx xxx měsíců xxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxx,34)
e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx občana opatrovníkem,35)
x) xxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx péči,36)
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §19 písm. x) x. 8 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx dítěte do xxxx občana, xxxxx xx xxxxx stát xx pěstounem, podle §15 zákona x xxxxxxxxxx xxxx,18)
x) xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx opatření o xxxx x xxxx.37)
7) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §45 xxxxxx x rodině.
33) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
34) §69 xxxxxx x xxxxxx.
35) §78 xxxxxx x rodině.
36) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx.
37) §45 xxxxxx x xxxxxx.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.".
5. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxxx minimem xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xx rozumí částka, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.".
6. §10 odst. 1 xxxxxx poznámky x. 38) xxx:
"(1) Výdělečnou xxxxxxxx xx xxxxxx činnost
x) x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči),
b) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx; za osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx považuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,38) xxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
38) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
7. V §10 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
8. V §10 xxxx. 3 xx slova "xxxx. 6" nahrazují xxxxx "xxxx. 7".
9. X §11 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "plného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. §12 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. 10), 39) xx 43) xxx:
"§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,10) x xxxxxxxx
1. xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků ozbrojených xxx,
2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxx x době xxxxxxxx studia výdělečně xxxxx podle §10 xxxx pobírá-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabezpečení uchazečů x zaměstnání,
x) xxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx,
c) studium xx středních nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx postaveno xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,39) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany;40) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xx výcvikových xxxxxxxxxx xxx občany xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.41)
(3) Za xxxxxxx xx středních školách xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx odborných školách42) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a postgraduální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.43)
10) Zákon x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, středních škol x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 171/1990 Xx., zákona č. 522/1990 Xx., zákona x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 49/1994 Sb., xxxxxx x. 256/1994 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Xx.Xxxxx x. 172/1990 Xx., x vysokých školách, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx., xxxxxx x. 46/1994 Xx. a zákona x. 192/1994 Xx.
39) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
40) §53 x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
41) §13 zákona XXX x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
42) §27x xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 138/1995 Xx.
43) §21 a 22 xxxxxx č. 172/1990 Xx.".
11. §13 xxxx. 2 xxxx. x) včetně xxxxxxxx x. 44) xxx:
"x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx červnu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování školního xxxx,44) x xxxx xxxx taková xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
44) §25 a 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.".
12. §13 xxxx. 2 se doplňuje xxxxxxxx c), xxxxx xxxxxx poznámek č. 45) x 46) xxx:
"c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx45) nebo dobu xxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud dítě xxxxxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxx nepobírá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nestalo-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx studia xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx nebo xx trvání služebního xxxxxx.46)
45) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
46) Xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., zákona x. 65/1978 Xx., xxxxxx č. 74/1990 Xx., xxxxxx x. 228/1991 Xx., xxxxxx x. 77/1992 Xx., xxxxxx č. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Sb. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.Xxxxx XXX x. 186/1992 Xx., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 590/1992 Xx., xxxxxx ČNR x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., zákona č. 40/1994 Sb., xxxxxx x. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Sb.".
13. §14 xxxx. 2 písm. x) xxx:
"b) xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx ukončilo studium xx xxxxxx škole, x xxxx kalendářní xxxxx následující xx xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,".
14. §14 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xx vysoké xxxxx do xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx studium xx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx kalendářním xxxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxx studium xx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x studium, xxxxx xx xxxxx §12 xxxx. 3 považuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxx školách.".
15. X §16 xxxx. 1 xx na xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x připojují xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 47): "vzdělávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx47) x xxxx studium xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x školní xxxx, xxxxx xxxx završuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
47) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 138/1995 Xx.".
16. §17 xx 19 včetně xxxxxxx xxx:
"§17
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
(1) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx 31. prosince 1998 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xx xxxxxxx výměře, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx a koeficientu 1,80,
b) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,80, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,20.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,10,
x) v základní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx součin částky xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,10, xxxxx není xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x xxxxxxxxxxx 1,80,
x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,80, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 3,00.
§18
Xxxx xxxxxxxx xx dítě
(1) Xxxx přídavku na xxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) ve zvýšené xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 0,27,
x) v xxxxxxxx xxxxxx součin xxxxxx na osobní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,14.
(2) Xxxx přídavku na xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 činí xx xxxxxxxxxx měsíc
x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,32,
b) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 0,28,
c) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dítěte x koeficientu 0,14.
§19
Xxxxxxx přídavku xx xxxx
(1) Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx zletilému nezaopatřenému xxxxxx xx vyplácí xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx náležející nezletilému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zletilosti. Xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dítě xxxxxxx jiný způsob xxxxxxx. Xx-xx nezletilé xxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx určené xx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Nedohodnou-li xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x přídavku xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx (zařízení). Xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, x němž xx xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) přídavek na xxxx xxxxx, xxxxx xx dítě, xxxxx xxxxx přídavek xxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxx zaopatření. X době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.".
17. §20 xxxx. 1 zní:
"(1) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx [§7 odst. 2 xxxx. x) x d)] xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx svěřeného xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §43 xxxx.2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§38), xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx, že xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, který xx xxxxxx nebo vyšší xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§40), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxx o děti xxxx mládež, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx je nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxxx 1,60. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx v §22 xxxx. 1 x 2, xxxxxxx xx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného v §22.".
18. V §20 odst. 2 xx za slovo "xxxxxxx-xx" vkládá xxxxx "x xxxxxx".
19. X §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx e) až x).
20. V §22 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "(§7 xxxx. 8)" x x xxxxxxx x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(§7 xxxx. 8)".
21. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
22. X §22 xx xxxxxxxx odstavec 5.
23. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx částku" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx než částka".
24. §24 odst. 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx.".
25. X §27 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a srpen" xxxxxxxxx xxxxx "se xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx".
26. X §28 odst. 4 se na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx-xx dítě xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výše příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx školy x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obce, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
27. X §29 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x 1. září x x 1.xxxxx" a xx konci se xxxxxxxxx tato slova: "xxxx k 1. xxxx, x xxxxx xx částka platná xx 1. xxxx xxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx pásmu xxxxxxx o 10 %, xxxxxxx xx xxxx částka x x 1. xxxxx".
28. §30 včetně xxxxxxxx x. 16) xxx:
"§30
(1) Xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pečuje xxxxxxx x xxxxx xxxx
x) do xxxx let věku xxxx
x) xx xxxxx xxx xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v kalendářním xxxxxx rodič xxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx xxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), nejde-li o xxxxx nemocenského pojištění (xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx4) xxxx na xxxxxxxxx náležející xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,16)
x) dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, nebo základní xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx výdělečnou činnost xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 písm. x), má nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xx osobní potřeby x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) z xxxx činnosti, a xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx nezapočítává xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx činný xxxxx §10 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho příjem xxxxx xxx příjem xxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx tak, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu dosahovaného x xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxx, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohově xxxxxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx rodič x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx zálohové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 3, xx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx zálohově xx rodičovském xxxxxxxxx xxxxxx jako přeplatek. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx rodič povinen xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxx xx zúčtování xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx zúčtování xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxxx k xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) x výdělečnou xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx navštěvuje xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx x jeslích, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx délku xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx nepřevyšujícím xxxxx hodiny xxxxx,
x) dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx věku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čtyři hodiny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (osamělého xxxxxx) xx x xxxxxxx 50 % x xxxx (§9).
(7) Jestliže xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nebyly xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4, xx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx.
(8) Je-li rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvání xxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxx x totéž xxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, x xx rodiči xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx-xx x xxxxxx xxxx xxxx zakládajících xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x tyto xxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx jednomu x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dohody xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx rodiče, xxxx okresní xxxx, xxxxx o rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x rodičů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx [§7 odst. 2 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x x témže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, náleží rodičovský xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx; x výplatě xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx věta xxxxx x xxxxx.
16) §120 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxx x. 309/1993 Xx. x x. 207/1995 Xx.
29. §31 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx rodič xxxxxxxx péči x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx, kdy je
x) xxxxxxxxx xxxxx (§30 odst. 3 x 4),
b) xxxxx nebo studentem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx budoucí povolání (§12 až 15), xxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxxxx základní (náhradní) xxxxxx, civilní xxxxxx xxxx xx trvání xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.".
30. §32 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx x době, xxx xxxxxx x xxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx výše xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxx rodičovský příspěvek xx xxxx rozdílu xxxx tímto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xx-xx xxxxx x době, xxx xxxxxx x dítě xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dávky (příspěvky) xxxxxxx x xxxxx xxxx jen po xxxx kalendářního xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx rodičovský příspěvek, xxxxxx xx takový xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".
31. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xx" vkládá xxxx xxxxx: "xxxx".
32. X §33 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxxxx xxxx uvedených x písmenech x) x x)".
33. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,20".
34. X §37 odst. 3 xx vypouští xxxxxxx x) až x).
35. §39 zní:
"§39
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte, jen xx-xx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.".
36. V §40 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxxxx tato věta: "Xxxxx xx odměnu xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx, xxxxxxxx dítě, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb dítěte xxx proto, že xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
37. §40 xxxx. 3 xxxxxx poznámky č. 48) xxx:
"(3) Xxxxxxxx-xx pěstoun xxxxxxxxxxx xxxx ve zvláštních xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,48) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nenáleží.
48) §1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pěstounské xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 184/1996 Xx.".
38. V §41 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče svěřeno xx xxxx nahrazující xxxx rodičů (§7 xxxx. 12); xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx, xxx-xx x totéž xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx".
39. X §42 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají tato xxxxx: "nebo xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o čtyři xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40".
40. X §45 xxxx. 1 xx xx xxxxx "má" vkládají xxxxx "ode xxx xxxxxxxx xxxxxx" x xx konci xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx dítě, náleží xxx xxxxxx.".
41. X §47 xxxx xxxxx se xx xxxxx připojují xxxx xxxxx: "osobě, xxxxx xxxx ke xxx xxxxx xxxxxx xxxxx (§3) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x České republice. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxx xxxx, náleží xxxx xxxxx jen xxxxxx, x to osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dávku xxxx xxxxx".
42. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxx "3000 Xx" xxxxxxxxx částkou "5000 Xx".
43. §48 xx doplňuje xxxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Vláda xxxxxxxxx zvýší částku xxxxxxxxxx, jestliže úhrnný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 20 % od xxxxxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx.".
44. X §50 se xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nezaopatřeností xxxxxx x nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxx, xxx a xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxxxx xxxx," x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §68, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, její xxxx a xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx na xxxxx xxxx dovršením xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zletilosti, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx".
45. §51 xxx:
"§51
(1) Xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxx, xxxxxx výplata xxxxxx xxxxx xx xxxx xx 30. xxxx, xxx jestliže do xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx tuto xxxxx xx 30. září. Xxxxxx-xx prokázány xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx přídavku xx xxxx a xxxxxxxxx na dopravu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto dávek xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx výši příjmů xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxx roku xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx x xxxxxxxxx xx dopravu xx xxxx, xx xxxxxx výplata xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přídavek xx dítě x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx zpětně xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dopravu xx xxxx xx xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx opětovně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxx byly xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x šesté přiznat xxxxxxx na dobu xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx.
(2) Sociální xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx na období xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx kratší, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx x rámci xxxxxx kalendářního čtvrtletí xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx na xxxxx jen po xxxxxx xxxx, xxx xx kalendářní xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx příplatek xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx vyplácen x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx poslednímu xxx xxxx dávka vyplacena. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx sociálního příplatku x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxx příjmů xxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx kalendářního čtvrtletí, xx xxxxx xx xx xxxx uvedené xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx vyplácený x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx výplata xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce nenáležela, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx zániku nároku xx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx a xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxx na některou x xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx výměře x xx část tohoto xxxxxxxxxxxx měsíce nárok xx tutéž dávku xx vyšší xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx odpovídající vyšší xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x), §2 písm. x) x. 1 a 2, §36 xxxx. x) xxxx §36 xxxx. b) xxx xx xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx ve výši, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Nedosahují-li dávky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50 Xx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxx.".
46. X §54 odst. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxx xx výplatu xxxxx nebo xxxx xxxxx zaniká, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §2 písm. x) x. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxx roku x xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. a) x. 1 x 4, §2 xxxx. x) x. 1 x 2 x §36 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxx xxx, a xx xxx dne, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx náleží.".
47. §54 odst. 3 xxxx. a) xxx:
"a) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §41,".
48. V §54 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Ustanovení xxxx první xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxx přede xxxx, xx xxxxx xxxxx věty první xxxxx na dávku xxxxxx.".
49. X §56 odst. 1 xx tečka nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §7 xxxx. 2.".
50. V §59 xxxx. 3 xx xx xxxxx "zástupce" xxxxxxxx xxxx xxxxx: " ,jiná xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".
51. X §59 se za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx bydlení, xx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 5.
52. X §62 xxxx. 2 xx za slovo "xxxxx" vkládají xxxx xxxxx: ", x xx i x xxxxxxx, že xxx x jinou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
53. X §63 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxxxx x §50," x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
54. X §63 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže jim xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx týkají, xxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
55. §64 xxxx. 2 zní:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánů nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx uvedené x odstavci 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon20) xxxx xxxxx zákon; xxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx příjemce dávky, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
56. X §64 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx č. 49) xx 54) xxx:
"(3) Orgány xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx49) x obcím xxxxx xxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x o dalších xxxxxxxxxx dávkách a xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx daně x příjmů50) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx pojišťovnám51) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx práce52) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení53) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení,
x) xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
g) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx54) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx vedení statistických xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
49) §3 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.Xxxxx XXX x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 125/1990 Sb., xxxxxx XXX č. 210/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 425/1990 Sb., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 144/1991 Sb., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Sb., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR č. 72/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx. x xxxxxx č. 238/1995 Xx.
50) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 325/1993 Xx. x zákona x. 85/1994 Xx.
51) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.Xxxxx ČNR x. 280/1992 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX č. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Sb. x xxxxxx č. 48/1997 Xx.
52) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
53) §12 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx. a xxxxxx x. 152/1995 Xx.
54) §3 zákona x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx. x xxxxxx x. 296/1995 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
57. X §64 xxxx. 4 písm. x) xx slova "odst. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
58. X §64 xxxx. 5 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost".
59. §64 se xxxxxxxx xxxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxxx o dávce, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemně, xxx xxxx jiná xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx vyplácena.".
60. V §65 xxxx. 2 xx xxxxxxxx slova " ,x výjimkou xxxx," x xx konci xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxx-xx x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx kontrolovat podle xxxx xxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx zaměstnavatel osoby, xxxxx xxxxx xx xxx nárok xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.".
61. §67 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 55) xxx:
"(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx,55) xxxxxxx xx ni xxxx zákonní zástupci, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxx x řízení x xxxxxxx tento xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx, xx xxxxxxx zástupce (xxxxx uvedená xx xxxx druhé) nepožádal x dávku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx byla zaslána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce (xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx) není xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16xxx x xxxx mu být xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
55) §26 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
62. X §68 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
63. §68 xxxx. 1 xxxx. x) zní:
"e) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 xxxx.4, o xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 2, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeslích, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §30 odst. 6, xxx-xx o xxxxx xx rodičovský příspěvek,".
64. X §68 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti".
65. §68 odst. 1 xxxx. h) xxx:
"x) doklad x xxx, že byt (xxxxxx místnost) je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx na bydlení,".
66. V §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "nebo rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx pěstounem, xxx-xx x nároky xxxxx §43".
67. X §68 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 6, xxxxx xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx prokazují,
x) potvrzení, jde-li x xxxxxx xxxxxxx
1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) č. 1, 2 a 4 x písm. x) x d),
2. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x. 3 x 5, pokud nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx,
3. v §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx x příjmy xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), m) až x) a x §6 xxxx. 9 xxxx. k), x), x), x) a x) zákona x xxxxxx z příjmů,
4. x §5 xxxx. 1 xxxx. x), pokud jsou xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx x nejsou xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx,
5. x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x. 4, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x x. 1 xx 3 x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx příjmy.
(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx
1. x §5 odst. 1 xxxx. x) x. 1, písm. x) x x) x příjmy xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx se x xxxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxx. k), m) xx r) x x §6 xxxx. 9 písm. k), x), x), s) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
2. x §5 odst. 1 xxxx. x), jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x. 1 x lze xx xxxxxxxx potvrzením,
b) xxxxxxxxxx o výši xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx prokazovány xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) a v xxxxxxxx 3 písm. x), může xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx předkládají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. září, xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx písemná podání x řízení x xxxxxxx xx předkládají x češtině; xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem xx češtiny, pokud xxxxx x dávkách xxxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.
68. Xx §68 xx xxxxxx xxxx §68a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§68x
Xxxxxxx prostředky
X xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze použít x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nebo fotografické xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx, xxxxx x povahy xxxx nevyplývá, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
69. X §69 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §59".
Xx. XX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 225/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx. x xxxxxx x. 61/1997 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §24 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx29)" xxxxxx xxxxxxxx x. 29).
2. §24 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx x. 29) x 29x) zní:
"b) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,29) údaje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx29x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, kteří dosahují xxxxxx z podnikání x x jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx má xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxx o nezdanitelnou xxxx xxxxxxx xxxx x příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
29) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 242/1997 Xx.
29x) §5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Sb.".
Čl. XXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 12x) xxx: "x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx jinou osobu xxxxxx 80 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx 80 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xxxxx12x)
12a) §80 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 133/1997 Xx.".
Čl. IV
Xxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx takto:
1. §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxx:
"x) příjmy xxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x zákona x. 242/1997 Sb. (xxxx xxx "xxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx"), a".
2. X §14 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 7".
3. X §14 odst. 2 xxxx. b) xx vypouští xxxxx "xxxx xxxxx".
4. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 4 x odst. 5" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 a xxxx. 4".
5. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "odst. 2" nahrazují slovy "xxxx. 3".
6. X §14 xxxx. 2 písm. h) xx xxxxx "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3, 4, 6 a 7 x §68x".
Xx. V
Xxxxx č. 132/1997 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku k xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx. a xxxxxx x. 242/1997 Xx. (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx"), a".
2. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 6" nahrazují slovy "xxxx. 7".
3. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "odst. 4" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3".
4. X §14 xxxx. 2 xxxx. f) xx slova "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
5. X §14 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3, 4, 6 a 7 x §68x".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxx nároky na xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx vznikly před 1. lednem 1998, xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx přídavek na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1997, jestliže xxxxxx po 30. xxxx 1997 splněny xxxxxxxx xxxxxxx x čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxxx xxxx od splátky xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx za říjen 1997.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 xx x xxxxxxxxxxxx x čl. I xxxx 35 stanoví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.
(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx. Xxxxx a výše xxxxxxxx xx dítě xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xx dávky xxxxxx sociální podpory, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 1998.
(6) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx po 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx čl. X xxxx 45 tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. VII
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. VIII
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1998, x xxxxxxxx čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 a xxxx. 4 věty xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 242/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998, x xxxxxxxx čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 a xxxx. 4 xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.1997.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.