Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1998.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
242/97 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. VI Čl. II
Účinnost Čl. VIII
242
XXXXX
xx xxx 17. xxxx 1997,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx č. 132/1997 Sb., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. §5 xxxxxx xxxxxxxx x. 3), 4) a 31) xxx:
"§5
(1) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
a) z xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx3) x xxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxxxx uvedené v §6 xxxx. 1 x 10 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,
2. xxxxxx x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxx z příjmů,
4. xxxxx x xxxxxxxx uvedené x §9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
a xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x takových příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob x jsou xxxxxxxxxx xx této daně, xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. b), x), xx), x), jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x) xx r), x), x) a x) x x §6 xxxx. 9 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x xx xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených na xxxxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení x xxxxxxx xxxxxx, odpočítávaných x takových xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,4)
e) xxxxxx xx zahraničí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x částce, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě po xxxxxxx výdajů, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a b), xxxxxx-xx xxxx příjmy xx započteny xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) rodičovský xxxxxxxxx a zaopatřovací xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx dítě pro xxxxx xx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx započítává xxxxx x příjmů uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxxx, x žádný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx snížit o xxxxxx x xxxxxx xxxxx příjmů xxx x xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx došlo xx jiné xxxxxx xxx za xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx poplatníkovi xxxx x příjmů zvýšena, xxxxxxxxx snížena xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, příjem xxxxxxx x odstavci1 xx x xxxx xxxxxxx snižuje, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, nebo x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, za které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rok [§6 písm. x)], xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1
a) x xxxxxxx x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
x) x xxxxxxx x), jde-li x xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), xx), k), x) xx r), x), w) x x) x x §6 odst. 9 xxxx. x), x) x x) zákona x xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx x), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9 xxxx. x) a x) zákona x xxxxxx z xxxxxx, x tom kalendářním xxxx, x němž xxxx plátcem xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x), jde-li o xxxxx nemocenského pojištění (xxxx), x tom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) x xxxxxxx c), jde-li x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, a v xxxxxxxxx d), x) x x) x xxx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx byly xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 písm. x)], započítávají xx xxxxxx xxxxxxx
x) x odstavci 1 xxxx. a) x. 1 v tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx zaúčtovány,
x) v xxxxxxxx 1 xxxx. a) x. 3 xx 5 x xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx byly xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x), xx), x), x) xx x), x), x) x z) x x §6 xxxx. 9 písm. k), x) a x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxxx 1 písm. x), x) x g) x xxx kalendářním xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x odstavci 1 xxxx. x), xxx-xx x příjmy xxxxxxx x §6 xxxx. 9 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxx z xxxxxx, x v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx), x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 xxxx. x)] x v xxxxx rozhodném období xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 2, xxxxxxxxxx xx jako xxxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průměru xxxxxxxxxxx x xxxxxx x uvedené činnosti xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx v xxx xxxxxx činnost vykonávána, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá počátek xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, na které xx xxxxx xxxxxxxx (§51), nejméně však xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx třetí; xxxxxx xx stanoví xx xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx osoba podle xxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx, x níž měla xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 2, xxxx
x) částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx třetí, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx počátek období xx 1. xxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx které xx xxxxx xxxxxxxx (§51), xxxxxxxxxxxx činnost, x xxx by měla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x. 2.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx se xxxxxx ze zahraničí xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 1, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxx rozhodném xxxxxx, v němž xxxx vyplaceny. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou31) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxx přepočet xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxx, xx použije kurz xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice k xxxxxxx dni rozhodného xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li příjem xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx daně x příjmů xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů,3) xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.
3) Xxxxx XXX x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Sb., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., zákona č. 18/1997 Sb., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx. a xxxxxx x. 210/1997 Sb.
4) §12 zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
31) §35 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.".
2. §6 xxxx. x) xxx:
"x) u xxxxxxxx xx dítě x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxxx počátek xxxxxx xx 1. xxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxx počátkem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx §51 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
3. X §6 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx".
4. §7 xxxxxx xxxxxxxx č. 7) x 32) xx 37) zní:
"§7
(1) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x společně x xx xxxxxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx oprávněná osoba.
(2) Společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) a xxxxxx xxxxxx xxxx; xx rodiče se xxxxxxxx i xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vdova xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a druh (xxxxxx) rodiče xxxx xxxxxxx osoby,
c) xxxxxxx xxxx xxxx x družka, xxxxx-xx x xxxxxx posuzované xxxxx písmene x),
x) xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxx rodiče, pokud xxxx nezaopatřenými xxxxx x jsou xxxxxxx, x rodiče [písmeno x)] xxxxxx xxxxxx,
xxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx potřeby.7)
(3) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxx-xx o
x) nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx [odstavec 2 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nezletilým xxxxxxx xxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx bytě xxxxxxx k trvalému xxxxxx;1) xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx věty xx středníkem přitom xxxxx obdobně,
x) xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o děti xxxx mládež, považuje xx xx xxxxxx xxxx toto xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxx, poskytuje-li xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxxxx příplatek, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx xx společně xxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu potřeb xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§38), a xxxxxxxxxxxxxx dítěte, jemuž xxxxxxxx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, že požívá xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§40), x x xxxxxx svěřenému xx xxxx uvedené x §43 xxxx. 3.
(6) Jde-li x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx všechny xxxxx, s xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx;1) xxxxxxxx, xxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxx potřeby, se xxxx nevyžaduje.
(7) Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xxxxx nejméně xx xxxx tří xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežijí, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy některá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx neužívá, xxxxxxxxxx, xx se x xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx x xxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený, xxxxx xxxxxx x xxxxxx. K druhovi (xxxxxx) xx xxxx xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx x oprávněnou xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx s osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 alespoň tři xxxxxx.
(9) Společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 x 6 xxxx x xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxx soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§12), zdravotních xxxx xxxxxxxxxx zdržují mimo xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, přihlíží se x xxxx po xxxx této xxxxxx xxxx k osobě xxxxxxxx posuzované jen xxx nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx doby se xxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.
(12) Xx rozhodnutí příslušného xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxx,32)
x) xxxxxxxxxx xxxxx x osvojení xxxxxx,33)
x) rozhodnutí soudu x péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě xxxxxxx po xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx,34)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx tří xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,34)
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatrovníkem,35)
x) rozhodnutí soudu x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,36)
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 písm. x) x. 8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxx xxxx,18)
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxx x xxxx.37)
7) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §45 xxxxxx o rodině.
33) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
34) §69 xxxxxx o rodině.
35) §78 zákona x xxxxxx.
36) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx.
37) §45 xxxxxx x xxxxxx.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.".
5. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx připojuje tato xxxx: "Životním minimem xxxxx uvedené x §5 xxxx. 5 xx rozumí částka, xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxx částky xx xxxxxx potřeby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx domácnost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a žije x domácnosti sama.".
6. §10 odst. 1 xxxxxx poznámky x. 38) xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí činnost
x) v Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx takovou xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,38) xxxx
c) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
38) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.".
7. X §10 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
8. V §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. 6" nahrazují slovy "xxxx. 7".
9. X §11 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "plného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. §12 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. 10), 39) xx 43) xxx:
"§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte na xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxx:
x) studium na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,10) s xxxxxxxx
1. xxxxxx po xxxx výkonu vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx trvání služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studia na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx v době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx pro pracovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro občany xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) studium xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx postaveno na xxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(2) Středními xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxx,39) a xxxx školy ozbrojených xxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x školy xxxxxxx ochrany;40) xxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízeních xxx občany se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x zaměstnanosti.41)
(3) Za xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xx xxx účely xxxxxx zákona považuje xxxx xxxxxxx na xxxxxxx odborných xxxxxxx42) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx studium xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxx a postgraduální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.43)
10) Zákon x. 29/1984 Xx., x soustavě základních xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Sb., zákona x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ČR x. 49/1994 Sb., xxxxxx x. 256/1994 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.Xxxxx x. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx školách, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Sb., xxxxxx x. 46/1994 Xx. x xxxxxx x. 192/1994 Xx.
39) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
40) §53 x násl. xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
41) §13 xxxxxx XXX č. 9/1991 Xx., o zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 272/1992 Xx.
42) §27x xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Xx.
43) §21 a 22 xxxxxx x. 172/1990 Xx.".
11. §13 odst. 2 xxxx. x) včetně xxxxxxxx x. 44) xxx:
"x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx červnu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx,44) v xxxx xxxx xxxxxx zkouška xxxxxx; xx xxxxx xxx, xxxx-xx v xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx absolutorium;
44) §25 x 38 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.".
12. §13 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx č. 45) x 46) xxx:
"x) doba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx45) nebo dobu xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx dítě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc výdělečnou xxxxxxx podle §10 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, nestalo-li xx xxxxxxxxx xxxxxx školy; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx ročník studia xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.46)
45) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.
46) Zákon x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx č. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 65/1978 Xx., xxxxxx x. 74/1990 Xx., zákona x. 228/1991 Xx., xxxxxx x. 77/1992 Sb., xxxxxx x. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.Xxxxx ČNR č. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1994 Sb., zákona x. 33/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.".
13. §14 xxxx. 2 písm. x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx studium xx vysoké škole, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíc výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,".
14. §14 xxxx. 2 se xxxxxxxx písmenem c), xxxxx zní:
"x) xxxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx téže xxxx jiné xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx doba xxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; to xxxxx obdobně, xxx-xx x xxxxxxx, které xx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxxxx xx studium xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
15. X §16 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x připojují xx xxxx xxxxx xxxxxx poznámky č. 47): "vzdělávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxxx xxxxxxxx47) x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx roky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.
47) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.".
16. §17 xx 19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17
Xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xx xxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxx xx dítě xx 31. prosince 1998 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) ve xxxxxxx výměře, jestliže xxxxxxxx příjem v xxxxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,80,
x) x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x koeficientu 1,80, xxxxx xxxx xxxxx xxx součin částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 2,20.
(2) Xxxxx na xxxxxxxx na dítě xx 31. xxxxxxxx 1998 xx nezaopatřené xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x koeficientu 1,10,
x) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodný xxxxxx x rodině xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,10, xxxxx není xxxxx xxx součin xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,80,
x) ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,80, xxxxx xxxx xxxxx xxx součin xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x xxxxxxxxxxx 3,00.
§18
Výše xxxxxxxx xx xxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xx kalendářní měsíc
x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,27,
x) x xxxxxxxx výměře xxxxxx xxxxxx na osobní xxxxxxx dítěte a xxxxxxxxxxx 0,14.
(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 činí xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxx součin částky xx osobní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,32,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dítěte a xxxxxxxxxxx 0,28,
x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx 0,14.
§19
Výplata přídavku xx xxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Přídavek na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přídavek xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx zletilosti. Xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxxxx toto xxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, určí xxxxxxx úřad, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx nezletilé xxxxxxxxxxxx dítě x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx druhá) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ústavu (xxxxxxxx). Xxxxx xxxx pobytu xxxxxxxxxxx nezaopatřeného dítěte x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx nebo mládež, x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx zaopatření, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx dítě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx. X době přerušení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.".
17. §20 xxxx. 1 zní:
"(1) Nárok xx xxxxxxxx příplatek má xxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)] xxxxxxxx xxxxxxx o jedno xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v §43 odst.2, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxx (§38), dítěte, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx příspěvek (§40), xxxx nezaopatřeného xxxxxx svěřeného xx xxxx uvedené x §43 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem v xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 x 2 a xxxxxxxxxxx 1,60. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx v §22 odst. 1 x 2, xxxxxxx xx, jde-li o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx minimum x přihlédnutím k xx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxx použití nejvyššího xxxxxxxxxxx uvedeného x §22.".
18. X §20 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxx-xx" xxxxxx xxxxx "x xxxxxx".
19. X §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx x) až x).
20. V §22 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(§7 xxxx. 8)" a x xxxxxxx x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(§7 odst. 8)".
21. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
22. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.
23. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx částku" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxx xxx xxxxxx".
24. §24 odst. 2 zní:
"(2) Xx xxxxxxxxx bytu xx považuje x xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx je byt, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
25. X §27 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx".
26. X §28 odst. 4 se na xxxxx připojují xxxx xxxx: "Dojíždí-li xxxx xx školy xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx místech, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nejvzdálenějšího xxxxx, xx xxxxxxx dítě xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx školy i xx xxxxx sídla xxxx součásti, jde x denní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx jestliže místa xxxxx xxxxx i xxxx součásti jsou xxxx místo xxxx, xxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
27. X §29 xx xxxxxxxx xxxxx "vždy x 1. září x x 1.xxxxx" x xx konci xx xxxxxxxxx tato xxxxx: "xxxx x 1. xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxx xxxxx alespoň v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 10 %, xxxxxxx se xxxx xxxxxx i x 1. xxxxx".
28. §30 včetně xxxxxxxx x. 16) xxx:
"§30
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
x) do xxxx xxx xxxx xxxx
b) xx xxxxx let xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx je dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx x kalendářním xxxxxx xxxxx nárok, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx příjem vyšší, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x),
x) má xxxxx xxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx), xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, na xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx4) nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,16)
x) xxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx dítě předškolního xxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti nepřesáhne x kalendářním měsíci xx odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xx osobní xxxxxxx x tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxx činnosti, a xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx zaúčtovány, x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx činný xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxx se mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohově x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx sdělení xxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxx xxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácen, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx, xx xx znovu xxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxx výše průměrného xxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 1 xxxx. b) xx kalendářní xxx, x xxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výše průměrného xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx kalendářní xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx výdělečně xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx-xx rodič xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této činnosti, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx zálohové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxx zúčtování záloh, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx plátcem xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx zálohově xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx účely zúčtování xx rodič xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx zúčtování provádí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné za xxxxxxxxxx xxx, za xxxx xx zúčtování xxxxxxx; zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. srpna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx měsíci x rodiče x xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §10 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží, jestliže
x) xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dny x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, mateřské xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dnu xx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx délku xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxxxx věku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx denně,
x) xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx obdobné zařízení xxx děti předškolního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čtyři hodiny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sluchu xxxx rodičů (osamělého xxxxxx) je x xxxxxxx 50 % x xxxx (§9).
(7) Xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výplatu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xx-xx rodič xxxxxxxxxx rodičovský příspěvek xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx kalendářní xxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Při xxxx o xxxxx xxxx náleží rodičovský xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx rodiči xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rodičů, x xx-xx v rodině xxxx xxxx zakládajících xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x tyto xxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx jednomu x xxxxxx, a to xxxxxx určenému xx xxxxxxx xxxxxx rodičů. Xxxxxxxxxx-xx se rodiče, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přizná. Xxxxxxxx x rodině [§7 xxxx. 2 xxxx. b)] xxxxx x kalendářním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1, x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxxx; x výplatě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxx xxxxx x druhá.
16) §120 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 309/1993 Xx. x x. 207/1995 Xx.
29. §31 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx považuje xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péči x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxx uvedené x §30 odst. 6 xxxx. x) v xxxx, kdy xx
x) výdělečně xxxxx (§30 xxxx. 3 x 4),
x) xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), xxxxx-xx o xxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.".
30. §32 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxx xx dávky (příspěvek) xxxxxxx x §30 xxxx. 2 písm. x), jejichž xxxx xx nižší xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx rodičovský příspěvek xx xxxx rozdílu xxxx tímto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dávkami (xxxxxxxxx). Xx-xx xxxxx x době, xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dávky (příspěvky) xxxxxxx v xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx zbývající xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".
31. V §33 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xx" xxxxxx xxxx slovo: "xxxx".
32. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxx slova: "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x)".
33. X §37 xxxx. 2 se xxxxx "1,00" xxxxxxxxx číslem "1,20".
34. X §37 xxxx. 3 xx vypouští písmena x) xx f).
35. §39 xxx:
"§39
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx pojištění, náleží xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte, xxx xx-xx vyšší, x xx xx výši xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
36. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx, xxxxxxxx dítě, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxx proto, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx příspěvek.".
37. §40 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx č. 48) xxx:
"(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xx xxxxx poskytována xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,48) odměna xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx.
48) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x. 136/1993 Xx., kterou se xxxxxxx odměna xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.".
38. X §41 odst. 1 xx na konci xxxxxxxxx xxxx slova: "xxxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxx xxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů (§7 xxxx. 12); xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx, náleží jen xxxxxx".
39. X §42 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxx o xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx pěstounovi xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40".
40. X §45 odst. 1 se xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx dne xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx, xxxxxx xxx jednou.".
41. X §47 větě xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "osobě, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx trvalý xxxxx (§3) na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx pohřeb xxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxx xxxx, náleží xxxx xxxxx jen xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx uplatní xxxxx xx xxxxx jako xxxxx".
42. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxx "3000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "5000 Xx".
43. §48 xx doplňuje xxxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úhrnný xxxxx spotřebitelských cen xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 20 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
44. X §50 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte x nepříznivým zdravotním xxxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx o xxx, zda a xx jakou xxxx xxxx navštěvuje jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx," a na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx slova: "a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68, x xx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávce, její xxxx x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Věta xxxxx platí obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx".
45. §51 xxx:
"§51
(1) Xxx nárok xx xxxxxxx přídavku xx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xx září, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx 30. září, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx data xx xxxxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx pro nárok xx xxxx dávku xx 30. xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx rozhodné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, výplata xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx příjmů xxx xxxxxx výplatu xx xxxxxx xx 30. xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx, do xxxxx xxxx xxx výše xxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx, xxxxx xx přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. listopadu xxxxx roku xxxxxx. Xxxxxxx-xx se nárok xx výplatu xxxxxxxx xx dítě a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dítě x xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Prokáže-li xx xxxxx xx přídavek xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx po xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xx dopravu xxxxxxxx xxxxxxx zpětně za xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxx xxxxx věty páté x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx.
(2) Sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx období xx 1. dubna xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky nároku xx tyto xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx vždy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxx jen po xxxxxx dobu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx příplatek xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplácen k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx příjmů za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku x příspěvku xx xxxxxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, do jehož xxxxx je xxxxx xxxxxxxx výši příjmů xxx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxxx kalendářního čtvrtletí, xx které xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nárok xx sociální příplatek x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx příplatek x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplácený x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx sociálního příplatku x xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx výplata xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nenáležela, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxx xxxxxx nároku xx xxxx dávky xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xx některou x dávek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 v xxxxx výměře x xx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx v §2 písm. a), §2 xxxx. b) x. 1 x 2, §36 xxxx. x) xxxx §36 xxxx. b) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxx xxxxx xx výši, x xxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx 50 Kč, xxxxxxxx v xxxx xxxxxx.".
46. X §54 xxxx. 2 xxxx první zní: "Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x dávky uvedené x §2 xxxx. x) č. 2 x 3 uplynutím xxxxxxx xxxx x xxx-xx x dávky xxxxxxx x §2 xxxx. x) č. 1 x 4, §2 xxxx. x) x. 1 x 2 x §36 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx tří xxx, a xx xxx dne, xx xxxxxxx dávka xxxx xxxx xxxx náleží.".
47. §54 xxxx. 3 xxxx. a) xxx:
"a) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41,".
48. X §54 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Ustanovení xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx o xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xx dávku xxxxxx.".
49. X §56 xxxx. 1 xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx slova: "xxx-xx x xxxxx poskytované x xxxxxxxxxx xx xxxx příjmu, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 2.".
50. V §59 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: " ,jiná xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".
51. V §59 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bytu x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx bytu.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
52. X §62 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: ", x xx x x xxxxxxx, xx xxx x jinou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx přeplatek".
53. X §63 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxx ", je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §50," a xxxxx "zdravotnických" se xxxxxxxxx xxxxxx "zdravotních".
54. X §63 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx orgány, další xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx týkají, dala xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx okresnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
55. §64 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx20) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx fyzických nebo xxxxxxxxxxx osob.".
56. X §64 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 49) xx 54) xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx49) x xxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx50) údaje xxxxxxxx x vyměření x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx51) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx52) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnanosti,
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení53) xxxxx potřebné pro xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxxxx a správní xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx54) xx kontrole xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx potřebné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
x) Českému statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
49) §3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Sb.Zákon XXX č. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 125/1990 Xx., zákona XXX x. 210/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., zákona XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 144/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX č. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx č. 238/1995 Xx.
50) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 325/1993 Xx. a xxxxxx x. 85/1994 Xx.
51) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx.Xxxxx ČNR x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb., xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x zákona x. 48/1997 Sb.
52) §2 zákona ČNR x. 9/1991 Xx.
53) §12 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 558/1991 Xx., zákona č. 25/1993 Sb., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx. x zákona x. 152/1995 Xx.
54) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx. x xxxxxx x. 296/1995 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
57. X §64 odst. 4 xxxx. x) xx slova "xxxx. 2" nahrazují slovy "xxxx. 3".
58. X §64 odst. 5 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "nebo Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".
59. §64 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxx jiné xxxxx xxxxx pravomocného x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemně, xxx tato xxxx xxxxx je poživatelem xxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
60. X §65 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx " ,x xxxxxxxx xxxx," x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Jde-li o xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxxxx, které banka xxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nárok xxxx xxxx xxxxx zjišťují.".
61. §67 xx xxxxxxxx odstavcem 3, xxxxx xxxxxx poznámky x. 55) xxx:
"(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx,55) xxxxxxx xx ni xxxx zákonní zástupci, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřena xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx, xx zákonný xxxxxxxx (xxxxx uvedená xx xxxx druhé) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo x případě, xxx xxxxx zákonného xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé) není xxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx příspěvek nebo xxxxxxx, má právo xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxx vyplácena.
55) §26 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
62. X §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
63. §68 xxxx. 1 xxxx. x) zní:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx.4, o příjmech xxxxxxxxx x §32 xxxx. 2, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, mateřské xxxxx nebo jiném xxxxxxxx uvedeném v §30 xxxx. 6, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
64. V §68 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx nebo xxxx součásti".
65. §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx o xxx, že byt (xxxxxx místnost) je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx vlastnictví x nemovitosti, xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx xx xxxxxxx,".
66. X §68 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx: "xxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx pěstounem, xxx-xx x nároky xxxxx §43".
67. X §68 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 xx 6, které xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kalendářní xxx, xxxxxxxx xx xx doklad, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, jde-li x příjmy xxxxxxx
1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x. 1, 2 a 4 x písm. x) x d),
2. x §5 odst. 1 xxxx. x) x. 3 x 5, pokud xxxxxx xxxxxxx zvláštní sazbou xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
3. x §5 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), m) xx x) a x §6 xxxx. 9 xxxx. x), m), x), x) x x) zákona x xxxxxx z xxxxxx,
4. x §5 xxxx. 1 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x nejsou xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
5. x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx neprokazují xxxxxxxx xxxxxxxx x x. 4, xxxxx-xx se x příjmy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x. 1 až 3 a lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx příjmu, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx rozhodným xxxxxxx, za xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx
1. x §5 odst. 1 xxxx. x) x. 1, xxxx. x) x d) x příjmy xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. b), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x), x) xx x) x x §6 xxxx. 9 písm. k), x), x), s) x x) zákona x xxxxxx x xxxxxx,
2. v §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx x příjmy xxxxxxx příjmům xxxxxxxx x x. 1 x xxx je xxxxxxxx potvrzením,
x) xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx některé x příjmů prokazovány xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx 3 písm. x), může orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o potvrzení x takovém xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx vážná xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)] a xxxxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30. xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx, že lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx písemná xxxxxx x řízení x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; listinné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx od tohoto xxxxxxxx neupustí.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
68. Za §68 xx vkládá xxxx §68x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§68x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X řízení o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x důkazu záznamy xx technických xxxxxxxx xxx, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx xxxx fotografické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxx xxxx pořízeny, xxxxx z povahy xxxx nevyplývá, že xx xxxxx předložit xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxx listiny.".
69. X §69 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx slova: ", xxxx-xx okresní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 nebo x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §59".
Čl. XX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 225/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx. x zákona x. 61/1997 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §24 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxx "x okresním xxxxxx29)" xxxxxx xxxxxxxx č. 29).
2. §24 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx x. 29) a 29x) xxx:
"x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx,29) údaje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx zvláštního xxxxxx29x) xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahájení a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx základu xxxx x příjmů z xxxxxx výživovaného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
29) §63 zákona x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx.
29x) §5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Xx.".
Xx. III
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx takto:
X §7 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx č. 12x) xxx: "x osoby xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 80 let, xxxxx xx částečně xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx 80 xxx, která xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx12x)
12x) §80 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona č. 133/1997 Xx.".
Xx. XX
Xxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. §3 xxxx. 3 xxxx. x) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Xx. (xxxx jen "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), x".
2. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 6" nahrazují xxxxx "xxxx. 7".
3. X §14 odst. 2 písm. x) xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx".
4. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxx. 4 a xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x xxxx. 4".
5. X §14 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxx. 2" nahrazují slovy "xxxx. 3".
6. X §14 odst. 2 xxxx. h) xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3, 4, 6 x 7 x §68a".
Xx. X
Xxxxx č. 132/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 137/1996 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1, 2, 4 xx 6 zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx. a zákona x. 242/1997 Sb. (xxxx xxx "xxxxx x státní sociální xxxxxxx"), x".
2. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxx. 6" nahrazují slovy "xxxx. 7".
3. X §14 xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".
4. X §14 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
5. X §14 xxxx. 2 písm. g) xx xxxxx "odst. 2" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3, 4, 6 x 7 x §68x".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx příplatek, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dopravu, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1998, xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.
(2) Nárok xx přídavek na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx náležející xx xxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx přiznaného před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 stanoví xxxx xx splátky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1997.
(3) Xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 xx x xxxxxxxxxxxx x čl. I xxxx 35 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.
(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 1998 xx xxxxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx xxxxx dnem. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejdříve xxx dne 1. xxxxx 1998.
(6) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx bydlení x xxxxxxxxx xx dopravu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxx ustanovení §51 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx. X xxxx 45 xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. VII
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxx zákonů.
Xx. XXXX
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998, x xxxxxxxx čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1998, x xxxxxxxx čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.1997.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.