Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1998.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
242/97 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. VI Čl. II
Účinnost Čl. VIII
242
XXXXX
xx xxx 17. xxxx 1997,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx č. 132/1997 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §5 xxxxxx xxxxxxxx č. 3), 4) a 31) xxx:
"§5
(1) Xx xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx
a) x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx zákona o xxxxxx z xxxxxx3) x xxxxxx od xxxx xxxx osvobozeny, xxxx xxxxxx:
1. xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 x 10 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,
2. příjmy x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 x 2 xxxxxx x daních x xxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxx z xxxxxx,
4. xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x §9 zákona x xxxxxx x příjmů,
5. xxxxxxx příjmy xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx výdajů, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xx odpočtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příspěvek zahrnuty xx xxxxxx xxxxxx, x po xxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
b) z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx této daně, xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e), xx), k), xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, m) xx x), x), x) a x) x x §6 xxxx. 9 xxxx. x), m), x), x) a u) xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, zajištění x xxxxxxx a xxxxxxx výdajů, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,4)
x) xxxxxx xx zahraničí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) v xxxxxx, x jaké xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx výdajů, xxxx, xxxxxxxxxx a příspěvku xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), xxxxxx-xx tyto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx na xxxx, sociální příplatek, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení.
(2) Xx xxxxxxxxxx příjmu xx započítává xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx ze xxxxxxxx druhu xxxxxx, x xxx došlo xx xxxx xxxxxx xxx za období, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťuje. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx xxxxx xxxxxx o daních x xxxxxx, příjem xxxxxxx x odstavci1 xx o xxxx xxxxxxx snižuje, popřípadě xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx, xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x takovému xxxxxxxxxx. Věta xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistném na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx [§6 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxx se příjmy xxxxxxx x odstavci 1
x) x xxxxxxx x) v xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx,
x) x xxxxxxx b), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), xx), x), x) xx x), x), w) x x) a x §6 odst. 9 xxxx. k), m) x x) zákona x daních z xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx x), jde-li o xxxxxx uvedené v §6 xxxx. 9 xxxx. o) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x tom xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx zaúčtovány,
x) x písmenu x), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), v tom xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x), xxx-xx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx x), x) x g) v xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 písm. x)], započítávají xx xxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 1 v xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, v xxxx byly xxxxxxxxxx,
x) v odstavci 1 xxxx. a) x. 3 xx 5 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx vyplaceny,
x) v xxxxxxxx 1 písm. b), xxx-xx x příjmy xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), xx), x), m) xx x), x), w) x z) x x §6 xxxx. 9 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x daních x xxxxxx, v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) a x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxx uvedené x §6 odst. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, a x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx), v tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx byly plátcem xxxxxxxxxx.
(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 xxxx. x)] x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávala xxxxxxx, x xxx má xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 2, xxxxxxxxxx xx jako xxxxxx z této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx v něm xxxxxx činnost vykonávána, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§51), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x. 2, xxxx
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející kalendářnímu xxxx, do xxxxx xxxxx počátek období xx 1. dubna xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx (§51), xxxxxxxxxxxx činnost, x xxx by měla xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x. 2.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xx vychází x xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xx dávku xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxxx obdobím, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxx předmětem této xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 započtou x tom xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou31) xxxxxxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Pro xxxxxxxx xxx xxxxx věty xxxxx, u xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankami x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje rozhodný xxxxxx. Xx-xx příjem xxxxxxxxx x cizí xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů,3) xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx platným xxx xxxxx daně x xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.
3) Xxxxx ČNR x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., zákona x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx. x xxxxxx x. 210/1997 Xx.
4) §12 zákona x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti.
31) §35 zákona XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
2. §6 xxxx. x) zní:
"x) u xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xxxx počátkem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx §51 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
3. X §6 xxxx. x) se slova "x xxxx vznikl xxxxx xx tyto xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx".
4. §7 xxxxxx xxxxxxxx x. 7) a 32) xx 37) xxx:
"§7
(1) Xx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx za rodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) x xxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx, xxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxx svěřeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx rodiče nebo xxxxxxx xxxxx, vdovec xxxx vdova po xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a xxxx (xxxxxx) rodiče xxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxx, nejde-li x xxxxxx posuzované xxxxx písmene b),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx rodiče, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx dětmi x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx [xxxxxxx x)] xxxxxx rodičů,
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.7)
(3) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xx považuje xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; pokud xxxxxx dítěte xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) části xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx nezletilým xxxxxxx xxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x dítě jsou x xxxxx bytě xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx;1) ustanovení xxxxxxx x) xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx dítě v xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxxx xxxx xxxx dítě. Xx plné přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) dětem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx ke společně xxxxxxxxxx osobě k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§38), x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx požívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výše xx stejná xxxx xxxxx xxx uvedený xxxxxxxxx (§40), a x dítěti svěřenému xx xxxx uvedené x §43 xxxx. 3.
(6) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, považují se xx rodinu xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx hlášeny x xxxxxxxx pobytu;1) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxx nevyžaduje.
(7) Xxxxxxx úřad xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx v případech, xxx osoby uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. a) až x) spolu nejméně xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežijí, xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx jako osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx některá xx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx se x xx při xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxxx, x xxxx xx x bytě xxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rozvedený, xxxxx nežije x xxxxxx. X xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přihlíží, xxx xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx tři xxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 6 xxxx x xxxxx, které xx xxxxxxxxx z xxxxxx soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12), zdravotních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx k trvalému xxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxx vojenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se x němu po xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx pro ženu, xxxxx koná vojenskou xxxxxxxx službu x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxx, xxxxx xx xx vazbě xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nepovažuje xx xxxxx společně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxx doby xx xxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(12) Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,32)
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,33)
x) rozhodnutí soudu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx dobu xxx měsíců před xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx,34)
x) opatření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx osvojitele o xxxx nejméně xx xxxx tří xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxx,34)
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,35)
x) rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,36)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x) č. 8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx občana, který xx zájem stát xx pěstounem, podle §15 zákona x xxxxxxxxxx xxxx,18)
h) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x dítě.37)
7) §115 občanského xxxxxxxx.
32) §45 xxxxxx x xxxxxx.
33) §63 x 74 zákona o xxxxxx.
34) §69 xxxxxx x xxxxxx.
35) §78 zákona x rodině.
36) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči.
37) §45 zákona x xxxxxx.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
5. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxx minimem xxxxx xxxxxxx x §5 odst. 5 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není nezaopatřeným xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.".
6. §10 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx x. 38) xxx:
"(1) Výdělečnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči),
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; za osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx takovou považuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,38) xxxx
c) xxxxxxxxxx x zahraničí xx účelem xxxxxxxx xxxxxx.
38) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
7. V §10 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
8. X §10 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 7".
9. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx důchodu z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. §12 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx x. 10), 39) xx 43) xxx:
"§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání
(1) Xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,10) x xxxxxxxx
1. studia xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
2. studia xxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxx studia na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x době xxxxxxxx studia xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxxx-xx v xxxx takového studia xxxxxx zabezpečení uchazečů x xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx občany xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xx postaveno xx xxxxx studia na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,39) x xxxx školy xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx;40) xxxxxxxxx xxx pracovní uplatnění xx výcvikových xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.41)
(3) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx42) x příprava ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx studium xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx obsahově xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx.43)
10) Zákon x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx č. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 49/1994 Sb., xxxxxx č. 256/1994 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.Zákon x. 172/1990 Xx., x vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx., xxxxxx x. 46/1994 Xx. x xxxxxx x. 192/1994 Xx.
39) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
40) §53 a násl. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
41) §13 xxxxxx XXX č. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 272/1992 Xx.
42) §27x zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
43) §21 a 22 xxxxxx x. 172/1990 Xx.".
11. §13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx x. 44) xxx:
"x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li tato xxxxxxx konána x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx konce období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,44) v němž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx v xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx absolutorium;
44) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.".
12. §13 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 45) x 46) xxx:
"x) doba xxxxxxxx prázdnin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx45) xxxx dobu xxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nestalo-li se xxxxxxxxx vysoké xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.46)
45) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
46) Xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 65/1978 Sb., xxxxxx č. 74/1990 Xx., zákona x. 228/1991 Sb., xxxxxx x. 77/1992 Sb., xxxxxx č. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.Xxxxx XXX x. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx poměru příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Sb., xxxxxx č. 326/1993 Xx., zákona x. 40/1994 Sb., xxxxxx x. 33/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Sb.".
13. §14 xxxx. 2 písm. x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx studium xx xxxxxx škole, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10 xxx nepobírá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,".
14. §14 xxxx. 2 se xxxxxxxx xxxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do dne, xxx xx xxxx xxxxx studentem téže xxxx jiné xxxxxx xxxxx, xxxxx studium xx téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, nejdéle xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole; xx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xx podle §12 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
15. X §16 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a připojují xx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 47): "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx47) a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxx povinné xxxxxx docházky.
47) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.".
16. §17 xx 19 včetně xxxxxxx xxx:
"§17
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx na xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) ve xxxxxxx výměře, jestliže xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx a koeficientu 1,80,
b) x xxxxxxxx výměře, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,80, xxxxx xxxx vyšší xxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,20.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě xx 31. xxxxxxxx 1998 má nezaopatřené xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,10,
x) v základní xxxxxx, xxxxxxxx rozhodný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x xxxxxxxxxxx 1,10, xxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,80,
x) ve xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,80, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 3,00.
§18
Výše xxxxxxxx xx xxxx
(1) Xxxx přídavku xx xxxx podle §17 xxxx. 1 činí xx kalendářní měsíc
x) xx zvýšené xxxxxx xxxxxx částky xx xxxxxx potřeby xxxxxx x koeficientu 0,27,
b) x xxxxxxxx výměře součin xxxxxx xx osobní xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx 0,14.
(2) Xxxx xxxxxxxx na xxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxx součin xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x koeficientu 0,32,
x) v xxxxxxxx xxxxxx součin xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 0,28,
x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky na xxxxxx xxxxxxx dítěte x koeficientu 0,14.
§19
Xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx zaopatření, x xx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx zletilosti. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx zletilosti. Přídavek xx dítě xx xxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiný způsob xxxxxxx. Xx-xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx dítě xxxxx určené xx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Nedohodnou-li se xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, který x přídavku na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx osob xx bude přídavek xx dítě xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx zaopatření (§7 xxxx. 4 xxxx druhá) xxxxxx (xxxxxxxx) pro péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx dítě xxxxxx ústavu (xxxxxxxx). Xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) přídavek xx xxxx xxxxx, která xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx přerušení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odstavec 2 xxxxxxx.".
17. §20 xxxx. 1 zní:
"(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)] xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvedené x §43 xxxx.2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§38), xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§40), nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx svěřeného do xxxx xxxxxxx x §43 odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 x 2 x xxxxxxxxxxx 1,60. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 x 2, xxxxxxx xx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx minimum x xxxxxxxxxxxx x xx skutečnosti, která xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §22.".
18. V §20 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx-xx" xxxxxx xxxxx "x rodině".
19. X §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) xx x).
20. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(§7 xxxx. 8)" a x xxxxxxx d) xx za slovo "xxxxxx" vkládají slova "(§7 xxxx. 8)".
21. V §22 xxxx. 3 se xxxxx "zabezpečení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
22. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.
23. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx částku" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx xxx xxxxxx".
24. §24 odst. 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
25. X §27 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xx měsíce xxxxxxxx a xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xx xxxxxxxx a xxxxx nevyplácí".
26. X §28 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxx: "Dojíždí-li xxxx xx školy xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx sídla xxxx součásti, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx dítě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
27. X §29 xx vypouští xxxxx "xxxx x 1. září x x 1.xxxxx" x xx konci xx xxxxxxxxx xxxx slova: "xxxx x 1. xxxx, a pokud xx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o 10 %, xxxxxxx se xxxx xxxxxx i x 1. únoru".
28. §30 xxxxxx xxxxxxxx x. 16) xxx:
"§30
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx
a) do xxxx xxx xxxx xxxx
b) xx xxxxx xxx xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nárok, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxxxx příjem xxxxx, xxx xxxxxxx odstavec 3, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x),
x) má xxxxx xxxxx na xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx), xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx4) nebo xx xxxxxxxxx náležející xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,16)
x) dítě zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné zařízení xxx xxxx předškolního xxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x odstavci 6, xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 1 písm. x), xx nárok xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne x kalendářním xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xx xxxxxx potřeby x xxxxxx rodiče. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x do příjmů xx xxxxxxxxxxxx náhrada xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxx výdělečně xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx příspěvek zálohově x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxx xxx příjem xxxxxxx x odstavci 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácen, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, a xx tak, xx xx znovu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku za xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx xxxxx výše průměrného xxxxxxxxx xxxxxx dosahovaného x xxxxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 1 xxxx. x) xx kalendářní xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxxx, x nichž xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x). Pobíral-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx do xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x do průměrného xxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x to v xxx kalendářním měsíci, x xxxx xxxx xxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxx povinen xxxxxx vyplacené zálohově xx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx zúčtování xx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx provádí, xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, za xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxxx x xxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 1 xxxx. x), výplata xxxxxxxxxxxx příspěvku za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx věku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dny x kalendářním měsíci; xx návštěvu xxxxxx x jeslích, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dnu xx xxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx délku xxxx xxxxxx návštěvy,
x) xxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x rozsahu nepřevyšujícím xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené nebo xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navštěvuje xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx denně,
d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) je v xxxxxxx 50 % x více (§9).
(7) Xxxxxxxx byl xxxxxx vyplacen rodičovský xxxxxxxxx x nebyly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výplatu tohoto xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx nenáležely.
(8) Xx-xx rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítě, které xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvání této xxxxxxxxxxx.
(9) Při xxxx x totéž xxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx-xx x xxxxxx xxxx xxxx zakládajících xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxxx při xxxx x xxxx xxxx rodičovský xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x rodičů se xxxxxxxxxx příspěvek přizná. Xxxxxxxx v xxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)] došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx, xx dítě xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x další xxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxxx; o výplatě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxx věta první x xxxxx.
16) §120 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 309/1993 Xx. x x. 207/1995 Xx.
29. §31 xxxx. 2 xxx:
"(2) Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx jinou zletilou xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx, kdy xx
x) xxxxxxxxx xxxxx (§30 xxxx. 3 x 4),
x) xxxxx nebo studentem xxxxxxxxx se připravujícím xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), xxxxx-xx o studium xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.".
30. §32 xxxx. 2 xxx:
"(2) Jestliže xxxxx x době, xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) nebo xx xxxxx (příspěvek) xxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxx tímto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xx-xx xxxxx x xxxx, kdy xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx výši xxxxx odstavce 1.".
31. X §33 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "je" xxxxxx xxxx slovo: "plně".
32. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "osoba" xxxxxxxx xxxx slova: "x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x)".
33. X §37 odst. 2 xx xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,20".
34. X §37 xxxx. 3 xx vypouští xxxxxxx x) xx x).
35. §39 zní:
"§39
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
36. V §40 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx na odměnu xx výkon pěstounské xxxx xx x xxxxxxx, jestliže xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx do pěstounské xxxx, nemá nárok xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx proto, xx xxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
37. §40 xxxx. 3 xxxxxx poznámky x. 48) xxx:
"(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve zvláštních xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,48) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nenáleží.
48) §1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx ve zvláštních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.".
38. V §41 odst. 1 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx svěřeno xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§7 xxxx. 12); xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x totéž xxxx, xxxxxx jen xxxxxx".
39. X §42 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "nebo má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxx o xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pěstouna xxxxx §40".
40. X §45 xxxx. 1 xx za xxxxx "má" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx" x xx konci xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxx, náleží xxx jednou.".
41. X §47 xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx (§3) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx vypraven x České xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx pohřebné xxxx xxxx, náleží xxxx xxxxx xxx jednou, x xx osobě, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxx xxxxx".
42. X §48 xxxx. 1 xx částka "3000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "5000 Xx".
43. §48 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Vláda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelských cen xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 20 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
44. X §50 xx xxxxx "xxxxx je dávka xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxx, zda x xx jakou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx," a xx xxxxx xx připojují xxxx slova: "x xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §68, x xx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, její xxxx a xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx dovršením xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx takové dítě xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodiče xx dovršení 16 xxx".
45. §51 xxx:
"§51
(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x příspěvku xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx výplata xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxx, xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx xx 30. xxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx 30. září. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx výši příjmů xxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xx 30. září. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx do 31. xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx, do xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx dítě a xxxxxxxxx xx dopravu xx dobu, xx xxxxxx výplata xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nenáležela, přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx přídavek xx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu po xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nárok xx přídavek xx xxxx x příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx nárok xxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxx páté x šesté xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx.
(2) Sociální xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx období xx 1. dubna xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx období xx xxxx kratší, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tyto dávky xxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx uvedeného období xxxxxxxxx vždy xx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx na xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx vyplácen k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx poslednímu xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zastaví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku x příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx se rozhodný xxxxxx ani do xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx xx xx měly uvedené xxxxx xxxxxxxx, nárok xx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxxx vyplácený k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx končícího dnem 31. xxxxxx. Prokáže-li xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx za xxxx xxxxxx nároku xx tyto dávky xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx a xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dávek uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 v xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xx xxxxx dávku xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx za kalendářní xxxxx xxxxx xx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §2 písm. x), §2 xxxx. b) x. 1 a 2, §36 písm. x) xxxx §36 xxxx. x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx ve xxxx, x jaké náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50 Xx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxx.".
46. V §54 xxxx. 2 xxxx první xxx: "Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx uvedené x §2 xxxx. x) x. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) x. 1 a 4, §2 xxxx. b) x. 1 a 2 x §36 xxxx. a) a x) xxxxxxxxx xxx xxx, x to xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část xxxxxx.".
47. §54 xxxx. 3 písm. x) xxx:
"a) ode xxx převzetí xxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx podle §41,".
48. X §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx připojuje xxxx věta: "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xx dobu xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xx dávku xxxxxx.".
49. X §56 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx připojují xxxx slova: "xxx-xx x dávky poskytované x xxxxxxxxxx xx xxxx příjmu, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §7 xxxx. 2.".
50. X §59 xxxx. 3 xx xx xxxxx "zástupce" xxxxxxxx tato xxxxx: " ,xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx".
51. X §59 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx z bytu x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
52. V §62 odst. 2 xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", x xx x x xxxxxxx, že jde x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx na xxxx xxxxxx přeplatek".
53. X §63 odst. 1 xx vypouští xxxxx ", xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxxxx x §50," x xxxxx "zdravotnických" xx xxxxxxxxx xxxxxx "zdravotních".
54. X §63 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx osoby mohou xxxxx odstavce 1 xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, dala xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx okresnímu úřadu xxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.
55. §64 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, sdělují xxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon20) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
56. X §64 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 49) xx 54) xxx:
"(3) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxx sociálního zabezpečení49) x xxxxx údaje xxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového pojištění x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx50) údaje xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx daní,
x) zdravotním pojišťovnám51) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxx zdravotní pojištění,
x) úřadům xxxxx52) xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx x trestním řízení53) xxxxx potřebné pro xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správní xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx54) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx osob.
49) §3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění zákona x. 307/1993 Sb.Zákon XXX č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 125/1990 Sb., xxxxxx XXX č. 210/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 144/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., zákona x. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx č. 238/1995 Sb.
50) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 325/1993 Xx. x xxxxxx x. 85/1994 Xx.
51) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb., xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx. x xxxxxx x. 48/1997 Xx.
52) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
53) §12 zákona x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Xx., zákona č. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx. x zákona x. 152/1995 Sb.
54) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx. x zákona x. 296/1995 Sb.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
57. X §64 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".
58. X §64 odst. 5 xx xx xxxxx připojují xxxx xxxxx: "nebo Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx analytickou x xxxxxxxxx xxxxxxx".
59. §64 se xxxxxxxx odstavcem 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x dávce, xx xxxxxxx na xxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že má xxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatnou xxxxxxxxxx, sdělit xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx je poživatelem xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxx výši xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
60. V §65 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx " ,x výjimkou xxxx," x xx konci xx xxxxxxxxx tato xxxx: "Xxx-xx o xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx zaměstnavatel xxxxx, xxxxx údaje xx xxx xxxxx xxxx xxxx dávky xxxxxxxx.".
61. §67 se xxxxxxxx xxxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 55) zní:
"(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilá x právním xxxxxx,55) xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu do xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx o dávkách xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx, xx zákonný xxxxxxxx (xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxx výzva okresního xxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx požádal, xxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx) xxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxx x xxxxxx x xxxx dávku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16xxx x xxxx xx být xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
55) §26 a xxxx. občanského xxxxxxxx.".
62. X §68 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
63. §68 xxxx. 1 písm. x) xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx.4, x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §32 xxxx. 2, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeslích, xxxxxxxx xxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxxxx v §30 xxxx. 6, xxx-xx o xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx,".
64. V §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx".
65. §68 xxxx. 1 xxxx. h) zní:
"x) xxxxxx x xxx, že xxx (xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx xx xxxxxxx,".
66. X §68 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "nebo rozhodnutí x xxxxxxxxxx opatrovníkem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx o dočasném xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxx xx pěstounem, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §43".
67. X §68 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6, xxxxx xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx, kterým xx příjmy prokazují,
x) xxxxxxxxx, jde-li x příjmy xxxxxxx
1. v §5 xxxx. 1 písm. x) x. 1, 2 a 4 x xxxx. x) x d),
2. x §5 odst. 1 xxxx. a) x. 3 x 5, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona x daních x xxxxxx,
3. v §5 odst. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), m) až x) x x §6 xxxx. 9 xxxx. k), x), x), x) a x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,
4. x §5 xxxx. 1 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx,
5. v §5 xxxx. 1 xxxx. e), pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x. 4, jedná-li se x příjmy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x. 1 xx 3 a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxx-xx x ostatní příjmy.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx
1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x. 1, písm. x) x x) x xxxxxx uvedené x §5 odst. 1 písm. x), xxxxx-xx xx o xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) a x §6 xxxx. 9 písm. x), x), o), x) x u) zákona x xxxxxx x xxxxxx,
2. x §5 odst. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx příjmům uvedeným x x. 1 x xxx je xxxxxxxx potvrzením,
x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příjmy.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx prokazovány xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x xxxxxxxx 3 xxxx. x), může orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x takovém xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] x potvrzení x xxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30. xxxx, xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx lze xxxxxxxxx předložit x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; listinné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem xx češtiny, xxxxx xxxxx o dávkách xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx neupustí.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
68. Xx §68 xx xxxxxx xxxx §68x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§68x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxx o xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx místo originálu xxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x povahy xxxx nevyplývá, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
69. V §69 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 7 nebo x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §59".
Xx. XX
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 225/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx. a xxxxxx x. 61/1997 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §24 odst. 6 písm. a) xx vypouští slova "x xxxxxxxx xxxxxx29)" xxxxxx poznámky x. 29).
2. §24 xxxx. 6 xxxx. x) včetně xxxxxxxx x. 29) x 29x) zní:
"b) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,29) údaje xxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx29x) xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx dosahují xxxxxx x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxx x dále údaj x tom, xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx manžela,
29) §63 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx.
29a) §5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxx č. 137/1996 Xx. a xxxxxx x. 242/1997 Sb.".
Xx. XXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, se xxxxxxxx xxxxx:
V §7 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 12a) xxx: "x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o blízkou xxxx xxxxx osobu xxxxxx 80 let, xxxxx je částečně xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx 80 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx12x)
12x) §80 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxx č. 133/1997 Xx.".
Čl. XX
Xxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx energie, xx xxxx xxxxx:
1. §3 odst. 3 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Xx. (xxxx jen "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), x".
2. X §14 odst. 2 xxxx. x) xx slova "odst. 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 7".
3. X §14 xxxx. 2 xxxx. b) xx vypouští slova "xxxx xxxxx".
4. X §14 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. 4 x xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 a xxxx. 4".
5. X §14 odst. 2 písm. g) xx slova "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
6. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3, 4, 6 x 7 x §68x".
Čl. V
Xxxxx č. 132/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nájemného x o xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §3 odst. 3 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx uvedené x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Sb. (xxxx jen "xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx"), x".
2. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 7".
3. X §14 odst. 2 xxxx. b) xx slova "odst. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".
4. X §14 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
5. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3, 4, 6 a 7 x §68x".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx nároky na xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1998, xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx xxxxxxx přídavku na xxxx náležející za xxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x čl. I bodu 16. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx přiznaného xxxx 1. říjnem 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxxx xxxx xx splátky xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx xx říjen 1997.
(3) Výše xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte v xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se s xxxxxxxxxxxx x čl. I xxxx 35 stanoví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.
(4) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx za xxxx xxxx 1. lednem 1998 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxx před 1. říjnem 1997 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.
(5) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx těchto předpisů, xx xxxxxxxx nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 1998.
(6) Xx nároky na xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx bydlení a xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx. X xxxx 45 xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxx na sociální xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. VII
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. VIII
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1998, x xxxxxxxx čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 242/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998, x výjimkou čl. I xxxx 16, čl. VI xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.