Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.2002 do 31.12.2002.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

279/97 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
ČÁST DRUHÁ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM A OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
HLAVA PRVNÍ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
Budova a hala §3
Inženýrská a speciální pozemní stavba §4
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §5
Rekreační chata a zahrádkářská chata §6
Vedlejší stavba §7
Garáž §8
Studna §9
Venkovní úprava §10
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení §11
Kulturní památka §12
Byt a nebytový prostor §13
Nedokončená stavba §14
Stavba určená k odstranění §15
Jiná stavba §16
Stavba bez základů §17
Stavba z více konstrukčních systémů §18
Stavba s víceúčelovým užitím §19
Opotřebení stavby §20
HLAVA DRUHÁ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM §21 §22
ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
Stavební pozemek §23
Cenová mapa stavebních pozemků obce §23a
Zemědělský pozemek §24
Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem §25
Jiné pozemky §26
ČÁST ČTVRTÁ - OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ
ČÁST PÁTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
Lesní porost na lesním pozemku §28 §29
Cenová přirážka, srážky a koeficienty §30
Lesní porost na nelesním pozemku §31 §32
Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny §33
ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
ČÁST SEDMÁ - OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH SLUŽEB
Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána §35
Bezplatně rozšiřované noviny §36
Ubytování v podnikové ubytovně §37
Rekreační ubytování a stravování a navazující služby §38
Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců §39
Veřejná doprava §40
Bezplatná inzerce §41
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Používání koeficientů prodejnosti §41a §41b
Účinnost §44
Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1
Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení
Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
Příloha č. 10 - Ceny studní
Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
Příloha č. 12 - Základní ceny hrobů a hrobek a jejich zařízení
Příloha č. 13 - Koeficient polohový - K5
Příloha č. 14 - Opotřebení staveb
Příloha č. 15 - Úprava základních cen stavebních pozemků
Příloha č. 16 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek
Příloha č. 17 - Úprava základních cen zemědělských pozemků
Příloha č. 18 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů
Příloha č. 19 - Úprava základních cen lesních pozemků
Příloha č. 20 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
Příloha č. 21 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
Příloha č. 22 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
Příloha č. 23 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 24 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 25 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
Příloha č. 26 - Úprava základních cen lesních porostů
Příloha č. 27 - Ocenění lesních porostů podle §32
Příloha č. 28 - Ceny ovocných dřevin
Příloha č. 29 - Ceny révy vinné včetně zařízení vinic
Příloha č. 30 - Ceny chmelové révy včetně zařízení chmelnic
Příloha č. 31 - Ceny okrasných rostlin
Příloha č. 32 - Koeficienty změn cen staveb - Ki
Příloha č. 33 - Koeficienty prodejnosti - Kp
Příloha č. 34 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x postupy při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
x) xxxxx xxxxxx x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nosných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 400 m3, xxxx xxxx než dvě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; za svislé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřní xxxxx prostory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxx) x xxxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxx xxxxx 1,7 x; xxxxxxxxx xxxxxx haly xxxx nejméně 150 x2. Způsob měření x xxxxxxx xxxxx xx uveden x příloze č. 1,
x) vedlejší xxxxxxx stavba, která xxxxx příslušenství 3) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pozemku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 100 x2. Vedlejší stavbou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx uplynul xx xxxx, v xxxx xxxxxx právní xxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx stavby dříve, xxxxxx se její xxxxx xx xxxx, x němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavby. Nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, počítá se xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x není-li x xxxxxxxxx ani xxx, xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zemní xxxxx, x přirozeným xxxx xxxxxxxxxxx dnem x s xxxxxxxx xxxx u výpustního xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xx vegetačním xxxxxx 0,5 m x xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s objemem xx 2 xxxxxxx x3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxx hloubkou 9 x, měřeno xx xxxxx dno. Xxxxxxx xxxxxx x profilu xxxxx xx 60 x3/x nebo x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přivaděče,
x) xxxxxx xxxxx nádrží xxxxx x xxxxxxx xxx 2 xxxxxxx x3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x větší xxxxxxxx xxx 9 x, xxxxxx xx xxxxx xxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx hráze xxx 60 x3/x,
x) xxxxxxx xxxxx nádrží xxxxxxx jezero, tůň x zatopený xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x vodní xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx normální xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 0,5 x,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obestavěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx 360 x3 x se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 80 x2 včetně xxxxxx, xxxxxx x podsklepených xxxxx; může xxx xxxxxxxxxxx a mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkroví,
x) xxxxxxxxxxxxx chatou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 m3 x xxxxxxxxxx plochou maximálně 25 m2 xxxxxx xxxxxx, vstupů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; může xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx,
j) počtem xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx bydlících xx xxxxx příslušné xxxx xxxxx xxxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x Malém xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx aktuální x xxxxxx počínajícím xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx následující xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxx územní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
OCEŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§3
Xxxxxx a xxxx
(1) Xxxx budova 14) x hala xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zařadit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xx 11.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určeného xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xx m3 xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Základní xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x přílohách č. 2 x 3 xx násobí xxxxxxxxxxx X1 xx X5, Xx x Xx xxxxx xxxxxx
ZCU = XX x X1 x K2 x K3 x X4 x X5 x Xx x Xx,
xxx
XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx;
XX ..... xxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 2 xxxx č. 3;
X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4;
X2 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx

K2 = X,92 +

6,60

xxxxx x2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxx
0,92 a 6,60 jsou konstanty;
X3 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle průměrné xxxxx podlaží x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
2,10
K3 = ---------- + 0,30 xxx xxxxxx,
x
2,80
X3 = ---------- + 0,30 xxx xxxx, ne xxxx xxxx xxx 0,60,
x
xxx
x .... je xxxxxxxx xxxxx podlaží x xxxxxxx,
2,10, 2,80, 0,30 x 0,60 jsou xxxxxxxxx;
X4 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (X,54 x x),
kde
0,54 xx konstanta,
x .... součet objemových xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 14 x xxxxxxx x. 1 pro xxxxxx a x xxxxxxx x. 2 xxx haly, xxxxxxx x součet xxxxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tabulek.
Xxxx xxxxx, xx
1. xxxx-xx xx výčtu xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 14 xxxxxxx konstrukce, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxx xx její xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podílem 1 / Ki x xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx k xxxxxx objemových podílů; xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxx,
2. xxxxx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 14, vynásobí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx koeficientem 1,852 x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podílů.
Xxxx xxxxxxxxxxx K4 xx xxxxxxx rozpětím xx 0,80 do 1,20, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx výjimečně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13;
Xx ..... koeficient xxxxx xxx staveb xxxxx přílohy č. 32, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994 (1994 = 1,00);
Xx ..... koeficient prodejnosti xxxxxxx x příloze č. 33.
(4) Podzemní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §4.
§4
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemní xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx x speciální pozemní xxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxx a malé xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x3, m2, m, xxx xxxx xxxxxx) xxxxxxxx cenou xxxxxxxx x příloze č. 5 a xxxxxx se koeficienty X5 x přílohy č. 13, Xx x přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33.
§5
Rodinný xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x rekreační xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx 19), rekreační xxxxxxx x rekreačního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru určeného xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxx x upravenou xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy x xxxxxxxxxxx domku xxxxxxx v příloze č. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X4, K5, Xx x Xx xxxxx xxxxxx
XXX = XX x X4 x K5 x Xx x Kp,
xxx
ZCU .... xxxxxxxx xxxx upravená;
XX ..... základní xxxx xxxxx přílohy č. 6;
X4 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
0,54 xx konstanta,
n .... xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 14 v tabulce x. 3 s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x součet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vybavením.
Xxxx platí xxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x definice x x §3 xxxx. 3.
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je omezena xxxxxxxx od 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnění;
K5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13;
Xx ..... koeficient změny xxx xxxxxx podle přílohy č. 32, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx roku 1994 (1994 = 1,00);
Kp ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 33.
(3) Xx-xx rodinný xxx xxxxxx i x xxxxx xxxxxx xxx x bydlení x xxxxxxx, xxxxx nemění xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx §3.
(4) Přistavěné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx provozně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, se xxxxx xx základě xxxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx §5. Xxxxxxxxxxx X1 xx X4 xx xxx hospodářskou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xx postupuje při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rekreačního domku, xxxxx jejich část xxxxxx k jiným xxxxxx.
§6
Rekreační xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Cena xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(2) Základní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 7 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X4, X5, Ki x Xx xxxxx xxxxxx
XXX = XX x X4 x X5 x Xx x Xx,
kde
XXX .... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
XX ..... xxxxxxxx cena xxxxx přílohy č. 7;
K4 ..... koeficient vybavení xxxxxx xx vypočte xxxxx vzorce
X4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
0,54 je xxxxxxxxx,
x .... xxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 14 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížený x xxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vybavením.
Dále xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxx x v §3 xxxx. 3.
Xxxx xxxxxxxxxxx K4 xx xxxxxxx rozpětím xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx průkazného xxxxxxxxxx;
X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13;
Xx ..... xxxxxxxxxx změny cen xxxxxx xxxxx přílohy č. 32, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994 (1994 = 1,00);
Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 33.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx uvedenou v příloze č. 8, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 8 se xxxxxx koeficienty X4, X5, Ki x Xx xxxxx xxxxxx
XXX = XX x K4 x X5 x Ki x Xx,
xxx
XXX .... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
XX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8;
K4 ..... koeficient vybavení xxxxxx xx 0,90 xx 1,10, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 8 xx XX vynásobí koeficientem xx 0,90 xx 0,99 a xxx xxxxxx xxx standardním xxxxxxxx, uvedeném x příloze č. 8, xxxxxxxxxxxx 1,01 xx 1,10 xxxxx xxxxxxxxxx vybavení; xxxxx xxxxxxx 0,90 x 1,10 mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx průkazného xxxxxxxxxx;
X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13;
Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 32, xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxx 1994 (1994 = 1,00);
Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 33.
§8
Garáž
(1) Cena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx garáže xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx, uvedenou x příloze č. 9, xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 9 se xxxxxx koeficienty X4, X5, Ki a Xx xxxxx xxxxxx
XXX = XXX = ZC x X4 x K5 x Ki x Xx,
xxx
XXX .... xxxxxxxx cena xxxxxxxx;
ZC ..... xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 9;
X4 ..... xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xx 0,90 xx 1,10, přičemž xxx xxxxxx xxx standardním xxxxxxxx, uvedeném x příloze č. 9, xx ZC xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 0,90 xx 0,99 x při vyšším xxx standardním xxxxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 9, xxxxxxxxxxxx 1,01 xx 1,10 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx 0,90 a 1,10 xxxxx xxx překročeny xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
X5 ..... koeficient polohový xxxxx přílohy č. 13;
Ki ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 32, vztažený x xxxxxx úrovni xxxx 1994 (1994 = 1,00);
Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 33.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 100 x2 xxxx stavba má xxxx než dvě xxxxxxx, xxxx garáže xx zjistí xxxxx §3.
§9
Xxxxxx
(1) Cena xxxxxx xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxxxx xx cena xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx vypočtená xxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxx X5 x přílohy č. 13, Xx z přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx jako xxxxxx xxxxxx x průměrem xx 150 mm.
(3) Xxxxxx studna x xxxxxxxx xx 500 xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx studny, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx 20 % x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxxx xxxx narážené xxxxxx xx cena xxxxxx.
§10
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx úpravy xx xxxxxx vynásobením počtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedenou v příloze č. 11, xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xx koeficienty X5 x přílohy č. 13, Ki x přílohy č. 32 a Xx x přílohy č. 33. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx x příloze č. 11, xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odchylce x xxxxxx se xxxxxxxxxxx X5 x přílohy č. 13, Xx x přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33.
(2) Xxxx venkovní úpravy xxxxxxxxx x příloze č. 5 xxxx příloze č. 11 xx xxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxxxxxx Xx.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
Cena xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vynásobením xxxxx měrných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 12. Cena xxxx stavby xx xxxxxx jako xxxxxx xxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xx montáž x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 x přílohy č. 13, Xx x přílohy č. 32 x Kp x přílohy č. 33.
§12
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 22) xxx xxxxxx xx xxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxx §3 xx 11, §16 x 17.
§13
Byt x xxxxxxxx prostor
(1) Xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxx na společných xxxxxxx xxxx 23) x jeho xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jako xxxxx x ceny xxxxxx:
x) x rodinného xxxx xxxxx §5. Xxxxxxxx podílu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oceňovaného bytu xxxx nebytového xxxxxxxx x součtu xxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx x nebytových prostorů x xxxxxxxx domě, xx něhož se xxxxxxxxxxxxxx plochy společných xxxxx rodinného xxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x2 xxxxxxxxx plochy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx za x2 xxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxx x přílohách č. 2 x 3 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
Pro oba xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx plocha balkónů xx xxxxxx koeficientem 0,17 x xxxxxxxxx xxxxxx teras xxxxxxxxxxxx 0,10.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x přílohách č. 2 a 3 xx násobí xxxxxxxxxxx K1, X4, X5, Xx a Xx xxxxx xxxxxx
XXX = ZC x K1 x X4 x K5 x Ki x Xx,
kde
XXX .... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
XX ..... xxxxxxxx cena xxxxx přílohy č. 2 xxxx přílohy č. 3;
X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4;
X4 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x příloh č. 2 x 3 xxxxx xxxx xxxxxx položky x. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26 x xxxxxxx položky xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx) xx vypočte xxxxx xxxxxx
K4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
0,54 xx xxxxxxxxx,
x .... xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxxxxxxx x. 1 x 2, xxxxxxx o součet xxxxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx platí postup xxxxx bodů 1 x 2 uvedených x xxxxxxxx x x §3 xxxx. 3.
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx xxxxxxxx od 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13;
Ki ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx podle přílohy č. 32, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994 (1994 = 1,00);
Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 33.
(3) Cena xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sloužící výhradně xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle velikosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx se postupuje x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx vztahy xx xxxxxx a pozemku xxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjistí xxxxx ustanovení části xxxxx xxxxx první xx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx, x není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxx stavu stavby xx xxxxx xxxxxxxxx x sníží se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 14. Xxx xxxxxx neuvedené x příloze č. 14 xx xxxx podílů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx odstranění x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x odklizení xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Cena stavby, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu špatného xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx, 33) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx zbourání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nulová.
§16
Xxxx xxxxxx
Xxxx stavby, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxx nákladů, xxxxx xx xxxx xxxxx na její xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a v xxxx jejího xxxxxxx, x upraví xx xxxxxxxxxxxx Kp. Použije-li xx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxxx xxxxxxxx, vynásobí xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ki x přílohy č. 32 a Xx z přílohy č. 33.
§17
Xxxxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx zemí xxxxxx xxxxxxxx, 24) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této vyhlášky x tím, xx xxxxxxxx cena xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,90.
§18
Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx-xx stavba xxxxxxxxx ze xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
§19
Xxxxxx x víceúčelovým xxxxxx
Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx užívána x xxxxxx účelům, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx užití, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx zemědělských produktů. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx měrnou jednotku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx nebo upraven x užívání xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů užívaných x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxx §4, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Cena xxxxxxxx xxxxx §3 xx 13 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 14.
(2) U xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxx x u xxxx xxxxxx xxxxx §16 xx xxxx xxxxx x opotřebení xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx opotřebení xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 14 xx zpravidla xxxxx x 20 xx 40 %.
(4) X případě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 se xxxx xxxxxx snižuje xx odpočtu opotřebení xxxxx předchozích xxxxxxxx x 7 %. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
§21
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx oceňovaná xxxxx §3 nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx jsou ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx nájemného xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx způsobem.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavby xxxx xxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx samostatně xxxxxxx nájemné xx xxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx, předpokládá xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx energetiku, xxxx xxxx kotelny, výměníkové xxxxxxx, trafostanice, se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx =

X

x 100,

p
xxx
Xx ..... xxxx zjištěná xxxxxxxxx xxxxxxxx,
X ..... roční nájemné xxxxxxxx podle následujících xxxxxxxx,
p ...... xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 34; xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx míra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Roční xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x placení nájemného x xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxx xx-xx x nich nájemné xxxxx xxx obvyklé, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 25) Použití obvyklého xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx dvanácti měsíců xxxxx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Do xxxxxxx nájemného xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx nájemné xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxx x 20 % x případně x xxxxx nájemné xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx výše odpočtu xxxxx xxx xxxxx xxx 70 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
§23
Xxxxxxxx pozemek
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, 4) xxxx xxxxxxxx cena xx x2 stavebního xxxxxxx vedeného v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu xxx xxxxxxxxx:
x) 2&xxxx;050 Kč x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) 350 Xx x xxxxxx okresů Xxxxx-xxxxxx x Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx s xxxxxxxx x katastrálních xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) 1 100 Xx x Xxxx, Ostravě,
x) 300 Kč x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sousedí x katastrálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx c),
x) 800 Xx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Liberci, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Lázních, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,
x) 250 Kč x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx územím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx písmenem x),
x) 500 Xx x Xxxxxx Krumlově, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Karviné, Luhačovicích, Xxxxxxxxxxx x Teplicích,
x) 150 Kč x obcích, jejichž xxxxxxxxxxx území sousedí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x),
x) 400 Xx x okresních xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x),
x) 150 Kč x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx území sousedí x xxxxxxxxxxxx územím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x),
k) 35 Xx x xxxxxx x xxxxxx obyvatel xx 1 tisíce xxxxxxxx,
l) x xxxxxxxxx obcích neuvedených xxx písmeny a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzorce
Xx = 35 + (a - 1000) x 0,007414,
xxx
Xx ... xxxx xxxxxxx x Xx/x2 (xxxxxxxxxx se xx xxx desetinná xxxxx)
a ... xxxxx obyvatel v xxxx.
Tato xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x srážkami xxxxx přílohy č. 15 tabulky č. 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Ki x přílohy č. 32 a Xx x přílohy č. 33.
(2) Xxxxx xx x2 nezastavěného pozemku xxxxxxxx x zastavění xxxxxxxxxxx o umístění xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxx povolením 7) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxx plocha - xxxxxxxxxx, je xxxx uvedená v xxxxxxxx 1 písm. x) až l) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,80. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxx xx xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Cena za x2 xxxxxxxxx části xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,40.
(3) Xxxxx za m2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 9) xxx xxxxxxx, xxxxxx, skladové, xxxxxxxx a manipulační xxxxxx nebo pozemku xxxxx xxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9, je cena xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,50. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33.
(4) Základní xxxxx xx m2 stavebního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zahrádkářské chaty xx xxxx uvedená x odstavci 1 xxxx. x) xx x) násobená xxxxxxxxxxxx 0,75, xxxxxxx však 500 Xx za x2. Xxxx xxxx xx upraví xxxxx přílohy č. 15 tabulky x. 2 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Ki x přílohy č. 32 a Xx x přílohy č. 33.
(5) Xxxx xx x2 nezastavěného pozemku xxxxxxxx k zastavění xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 6) xx xxxx xxxxxxx x první xxxx xxxxxxxx 4, upravená xxxxx přílohy č. 15 tabulky x. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,80 a xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 32 x Xx x přílohy č. 33.
(6) Xxxxx za x2 xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 násobená koeficientem 0,40. Xxxx cena xxxxx xxx nižší xxx cena xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4.
(7) Pozemky xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 x xxxxx §26 xxxx. 3 x §27 odst. 7 netvoří xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plochy uvedeny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxx xxxxxxx x silnice I. xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pozemky x xxxxxx xxxxx xxx užívány, ocení xx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,60, xxxxxxx xxxx 40 Xx. Xxxx-xx x xxxxxxxx nemovitostí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx, xxxxxx x účelové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx-xx užívány x xxxxxxxxx xx xxxxxx, chodníky x xxxxxxx cesty, xxxxxxxxx xxxxxxx k takovým xxxxxx xxxxxx, 6) xxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až l) x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,60. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(9) Základní xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx zřizování xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, 35) se stanoví xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x násobí xx xxxxxxxxxxxx 0,50. Xxxx ceny xx xxxx neupravují.
(10) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 4.
(11) Je-li na xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 6) nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, 9) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(12) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedena x jednotlivých xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oceňovaný pozemek xxxxxxxx xxxxxxx současně xx více odstavcích, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx: 4, 5, 1, 2, 3, 9, 6.
(13) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 11 xxxxx xxx xxxxx než cena xxxxxxxx podle §26 xxxx. 4.
§23x
Cenová xxxx stavebních pozemků xxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxx.
(2) Xxxxxxx část xx formátu X4 xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxx s nemovitostmi x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx faktorům a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx kvalitu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxx,
x) popis postupu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx A4 xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx území obce x měřítku xxxxxx xxxx xxxxxx 1 : 5&xxxx;000,
x) xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxx (název xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx místních xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx pozemků),
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se shodným xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx.
§24
Zemědělský xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx sad, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 16.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle přílohy č. 17 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xx xxxxx přílohy č. 33.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx cesta, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx, xx ocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxx nebyl xxxxxxxxx, xx xxxxxxx průměrná xxxx xxx jednotlivá xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 10) Xxxx xxxx se xxxxxx xxxxx přílohy č. 17 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 33.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxx než cena xxxxxxxx podle §26 xxxx. 3.
§25
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx lesního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xx zjistí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx souborů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx částí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx něm vymezeny. Xxxx za x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 18.
(2) Xxxxx soubor xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx není x příloze č. 18 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxx 1 xx upraví xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 19 se xxxxxxxxxxx a koeficientem Xx z přílohy č. 33. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §26 odst. 3.
§26
Xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 151/1997 Sb. xxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xx platného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx regulačního xxxxx 34) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx podle §23 odst. 1 x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,30. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4.
(2) Xxxxx xx x2 xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx celek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 a 4 x xxxxx-xx x xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 x 4 násobená xxxxxxxxxxxx 0,40. Xxxx xxxx nesmí být xxxxx xxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.
(3) Hospodářsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx roklina, xxx x kamením, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, bažina, xx xxxxxxx cenou 0,70 Xx xx x2.
(4) Pozemek xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zemědělským x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, 11) xx oceňuje xxxxx 7 Xx za x2.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX
§27
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx (XXX) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pozemku (XXX) x ceny xxxxxx (XXX) podle xxxxxx
XXX = XXX + XXX.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx vodní xxxxxx (XXXX) xx xxxxxx xxxx součet xxxx xxxxxxx (CPII) x xxxx xxxxxx (XXXX) xxxxx xxxxxx
XXXX = XXXX + CSII.
(3) Xxxx velké xxxxx xxxxxx, xxxxxxx vodní xxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxx xxxx nákladů, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxxx XX1, XX2, XX4 xx XX9, Xx x Kp podle xxxxxx
x) xxx xxxxxx x chovem xxx x vodní xxxxxxx
XXX = XXXX x XX1 x XX2 x KR4 x XX5 x XX6 x KR7 x XX8 x XX9 x Xx x Xx,
x) pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
XXXX = XXXXX x XX1 x XX2 x Xx x Xx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx KR1, KR2, XX4 xx XX9 xxxx xxxxxxx v příloze č. 20, xxxxxxxxxx Xx x příloze č. 32 a xxxxxxxxxx Xx je xxxxxx x příloze č. 33.
(5) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nádrže x ostatní xxxxx xxxxxx se zjistí xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxx xx x2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 (XXX, XXXX) xxxx:
x) 5 % xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxx-xx xxxx pozemky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx bod xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xx 200 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce,
x) 3 % xxxx, která xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx l) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nádrže, xxxxxxx xxxxx nádrže x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 2 % xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x pozemků xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako močály x xxxxxx nejvýše xx xxxx podle §26 odst. 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx ocení podle §23 odst. 1.
(8) Základní xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx jen výjimečně xx xxxxxxx průkazného xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx
§28
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 21 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx cena za x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zjistí xxxxx vzorce
Xx = [(Au - x) x xx + c] x Xx,
kde
Xx .... cena skupiny xxxxxx ve xxxx xx xxx xxxxxxx,
Xx .... xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věku xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,
x .... xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kulturu,
xx .... věkový xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x, věk ke xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
Xx .... xxxxxxxxx xx xxxx xx dni ocenění.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porostu, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx (převodní tabulky x příloze č. 22) a xxxxxxxxx xx xxxxxx x lesního hospodářského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy 12) x xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxx Xx ve xxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxx dřevin, xxxxxx x bonitních xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 23; pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx rozpětí xxxxxx přiřazeného skupinám xxxxxx x příloze č. 21, xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx zjistí xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xx xxxxxxx x lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx v xxxx xxxxxxx obmýtí nižší xxx nejnižší xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 23, xxxxxxx xx xxx ocenění toto xxxxxxxx obmýtí. Je-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hospodářské osnově xxxxxxx obmýtí vyšší xxx x příloze č. 23, xxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxxx x podle skupin xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 24. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx kultury (xxxxxxx xxxxxxx) 13) a xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uveden x příloze č. 25.
(8) Pro xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 25, pokud je x xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 21, xx xxxx xx x2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Ha = [(Xx - c) x xx x

1

+ x] x Xx,

xxx
kde
xx xx xxxxxxxx x přílohy č. 25 xxx xxxxxxxx xxxxx tabulkové obmýtí,
1
----- je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx číselná hodnota xxx se xxxxxxxx
xxx x přílohy č. 25 xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx sloupce xxxx xxxxxxx xx.
(9) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx vyšší než xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 25, xx xxxxxx hodnotový faktor xx xxxxxxx xxxxx x xxxx za x2 xxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxx xxxxxx
Ha = Xx x Ba.
§29
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx stupni x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §28 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 25.
(2) Xx-xx cena xxxxx výtěže Xx xxxxx než náklady xx xxxxxxxxxx kulturu x, xxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jsou základní xxxxx lesního xxxxxxx xxxxxxx na zajištěnou xxxxxxx c xxxxxxx x příloze č. 24.
(3) Xxxxxxxx cenou nezajištěné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 24, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečného x xxxxxxxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxx. 15)
§30
Cenová xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Základní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 x 29 xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 26 xxxxxxx č. 1, 2 a 3 xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 33.
(2) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxx xxx její xxxxxx, xxxxx se xxxx základní xxxx xxxxxxxxxxxx vypočteným jako xxxxxxx 1,00 snížená x rozdíl obmýtí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0,004/xxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx druhů xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až x 90 %.
§31
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xx nelesním xxxxxxx xx oceňuje xxxxx §28 xx 30, popřípadě xxxxx §32.
(2) Skupina xxxxxx a xxxxxx xxxx xx nelesním xxxxxxx x výměrou xx 1000 x2 xxxx xx skupinách x xxxxxx xxxxxx xxx 50 stromů xx xxxxxxx xxxxx §33.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pozemku x xxxxxx porostem na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx §28 xx 30 nebo §32 x v xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx než 50 xxxxxx xxxx xx-xx xx výměře xxxxx než 1000 x2.
§32
(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nelesním xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx včetně, xxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 27.
(2) Xxxx lesního porostu xx součtem xxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 21.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zjistí xxxxx vzorce
CSD = XXX x XXX x XXX x CLP x XXXXX x Kp,
xxx
XXX .... xxxx xxxxxx xxxxxx,
XXX .... xxxxxx xxxxxxx porostu x m2,
PSD .... xxxxx skupiny xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
ZLP .... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
CLP .... xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xx za x2 xxx jehličnaté xxxxxxx uvedená v xxxxxxx x. 2 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 přílohy č. 27,
XXXXX .. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 27,
Xx .....xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 33.
§33
Ovocné xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, vinné x xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx
a) pro xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 28, xxxx I xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx II xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx v příloze č. 29, xxxx X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx II xxx xxxxxxxxxx výsadbu,
c) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 30.
(2) Xxxx xxxxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxx x příloze č. 31.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 33.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX MAJETKOVÝCH PRÁV XXXXXXXXXXXXX Z XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XX OZNAČENÍ A XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX POZNATKŮ
§34
Xxx xxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x práv xx xxxxxxxx nebo vyplývajících x xxxxxx užití, x výrobně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poznatků (xxxx-xxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským, x výjimkou práv xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vzorce

Xx =

n

x x

,


x=1

(1 +

x

) x



100
xxx
Xx .... cena xxxxxxxxxxx xxxxx zjištěná xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x x .... xxxxx čistý výnos xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (dále xxx "xxxxx") nebo xxxxx xxxxx výnos xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x) zákona,
p ..... xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 34,
x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterém bude xxxxx xxxxxxx,
x ..... xxxxx xxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxx xxx xxxxx §17 odst. 3 xxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXX XXXXXXXX X XXXXXX
§35
Xxx movitá x xxxxxx, jejíž xxxx xxxx xx xxxxxxx sjednána
Věc xxxxxx a služba, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx sjednána, xx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx 16) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx porovnatelnou věc xxxx službu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nižší xxx xxxx obvyklá, 25)
x) xxxxx xxxxxxxx, 25) nelze-li xxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx.
§36
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx z příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 25) xxxxxx xxxx.
§37
Xxxxxxxxx x podnikové xxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zvláštní xxxxx k xxxxxx xxxx, 17) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 16) x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx cenou xxxxxxxxx 16) x těmito xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnuto bezplatně.
§38
Rekreační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxx vztah x plátci daně 17) xxxxxxxxxx xxxx xx částečnou xxxxxx, xx xxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx 16) xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,
x) cenou sjednanou 16) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxx xx cenou xxxxxxxxx 16) x xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxx nebyly xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 17) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 16) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel závodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x bezplatnost stravování xxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx oceňuje xxxxx xxxxxxxxx 16) se xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx.
§40
Xxxxxxx xxxxxxx
Služby xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx hromadné dopravy, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx oceňují touto xxxxxxxx sjednanou cenou. 16)
§41
Bezplatná xxxxxxx
Bezplatná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odevzdání xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx cenou xxxxxxxxx 16) při xxxxxx xxxxxx.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§41x
Používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx oceňované xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 5, 6 x 8, xx xxxxxxx koeficienty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přílohy č. 33. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11 tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 5, 6 x 8, xxx xxxxxxxx rozlišení, xxxxxxx xx nejnižší Xx xxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxx oceňované podle §4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx stavbám xxxxxxxxxx xxxxx §3, 5, 6 a 8, použijí se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx staveb. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11 xxxxxxx příslušenství xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 5, 6 x 8, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11 tvoří příslušenství xxxx xxxxxxxxxxx podle §13, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bytů. Pokud xxxxxx oceňované xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx se pro xx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx pozemek xx xxxxxxx koeficient xxxxxxxxxxx xx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx více xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 5, 6 x 8, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3, 5 x 6, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, 9 x 10, xxxxxxxx §11. Jsou-li na xxxxxx pozemku stavby xxxxxxxxx xxxxx §4 x 8, xxxxxxxxx x stavby xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10 a 11, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a 8. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10, xxxxxxxx §11 xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx stavba x xxxxxx xxxxxx xxx územní rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx využití xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 11 přílohy č. 33. Xxx ocenění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx - xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha a xxxxxxx. Xx-xx ve xxxxxxxx celku xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plocha a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zásad.
(4) Xx-xx xx pozemek xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx pozemek xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prodejnosti xx xxxxxxx 9 přílohy č. 33. Xxx důvodných xxxxxxxxxxxxx x určení xxxxxxx stavby xx xxxxxxx koeficient xxxxxxxxxxx xx sloupce 11 přílohy č. 33.
(5) Xx-xx xxxxxxx určen k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx regulačního xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx.
(6) U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x bytu xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx xxxxx §13 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nachází.
(7) Xxxxxxxxxx prodejnosti uvedený x příloze č. 33 lze xxxxxx nebo zvýšit xx x 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx mapovým xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx běžných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx přílohy č. 33, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx významu xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňované xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 33 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdůvodnění xx xxxxxxxx ocenění.
§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2001 Xx. x účinností xx 1.10.2001
§41b
Xxx xxxxxxxxx nemovitostí se xxxxxxxx xxxx sníží x cenu věcného xxxxxxx váznoucího xx xxxxxxxxxxx.
§41b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 338/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
§42
Xxxxxxx xxxx zjištěná xxxxx xxxxx první xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxx zjištěná xxxxx xxxxx sedmé se xxxxxxxxxx xx koruny.
§43
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 178/1994 Sb., x xxxxxxxxx staveb, xxxxxxx x xxxxxxxx porostů, xx xxxxx xxxxxxxx x. 295/1995 Xx.
§44
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 279/1997 Xx.
Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx staveb 1) x jejich částí
Xxx účely xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx xxxxxx prostory x xxxxxx. Měření x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa.
1. Xxxxx
(1) Xxxxx xx uvádějí v xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxx x xxxx xxx 1 % z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oceňovaných xxxxx §3, §5 xx 8 a §11.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nejkratších vzdušných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xx xxxxxxxxxx délkách.
(4) Pro zjištění xxxxxxxx výměr xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx měří skutečné xxxxxxx.
2. Zastavěná xxxxxx xxxxxx (XX)
(1) Zastavěnou plochou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx líce xxxxxxxx konstrukcí všech xxxxxxxxxx i podzemních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezapočítávají.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměty vnějšího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx. Izolační xxxxxxxxx xx nezapočítávají.
3. Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx výšce xxxxxxx 1,70 x xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,
b) nahoře xxxxxx lícem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) x xxxxxxxxxx podlaží xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx. částí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx horního xxxx xxxxxxxxxx,
d) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx střechy.
(2) Xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx výšce nejméně 1,70 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx upravený x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx se rozdělují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx úroveň xxxxxxx xxxx podlahy x xxxxxxx xxxx xxx 0,80 x xxx xxxxxx xxxxxxxx terénu xx styku x xxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx průměru xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx reprezentativních xxxxxx xxxxxxxxxxxx podlaží.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx (NP) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podlaží (1. XX), xxxxx nadzemní xxxxxxx (2. XX) x xxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxx (XxX), s pořadovým xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nižšího (xxxx xxxx 1. XX a 2. XX xx 1. XxX).
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) se xxxxxxx směrem xxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx (1. XX), xxxxx xxxxxxxx podlaží (2. XX) a xxx dále. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x nejvýše x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx označit xxxx xxxxxxxxx (XxXX), x xxxxxxxxx číslem xxxxxxxxx xx podlaží xxxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxx 1. XX x 1. XX xx 1.XxXX).
(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx podzemních podlaží, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.1. Výšky podlaží
(1) Xxxxxxx výškou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rovinou xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podlaží. U xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx po xxxxxx xxx xxxxxxxx stropu xxxx trámy, u xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozumí světlá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 0,20 x. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v posuzovaném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dostačujícím xxxxxxx x současně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx obtíží, xx možno xxxxx xxxxxxxx x výšky xxxxxx, xxxxxxxx x 0,30 m. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ocenění xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx strop, je xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podlahy xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx hřebene x xxxxxxxxx střech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zaoblení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průměr xxxxx výšek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řezu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vymezená vnějším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. U objektů xxxxxxxxxxxxx (xxx některých xxxxxxxxxx stěn) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X zastřešených staveb xxxx xxxxxx xxxxx xxx obvodových svislých xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podlaží xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx podlaží xx xxxxxxx x xxxxxx, x níž xxxx strop xxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přes xxxx xxxxxxx. Započítává xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx konstrukcí xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
4. Podlahová xxxxxx bytu a xxxxxxxxxx prostor
xx xxxx x m2 x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx okenních x xxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxx (XX)
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx základů xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xx stranách vnějším xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx 0,15 x se xxxxxxx xxxxx rozměrem,
x) xxxx spodním xxxxx xxxxxxx nejnižšího podzemního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx; xxxx-xx měřitelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x,
c) nahoře xxxxxxx lícem podlahy 1. NP.
(3) Xxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxx xx ohraničen
x) xx stranách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX; xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohraničený xxxx xxxxxxxxx rovinou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX; x případě, xx je xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se 0,10 x na konstrukci xxxxxxx xxxx 1. XX, xxxx-xx tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x již se xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemního xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx, xxx xxx xx půda, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; v xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx střecha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krytiny, x teras xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a podkroví xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hřebene xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Převažují-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx
a) otvory x výklenky x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,
x) nezastřešené xxxxxxxx a xxxxxxxx xx 6 m2 xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 m přes xxx xxx,
b) xxxxx, pilastry, xxxxxxxxx,
x) vikýře s xxxxxxxxxx xxxxxxx do 1,5 x2 včetně, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, komíny, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx a nezakryté xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxx zdi xxxx xxx 0,50 m, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výškou 1 x.
6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxx, xxxxxxx obestavěný xxxxxxx xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxxxxx vnějším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx-xx měřitelné, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0,30 m,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx izolací x xxxxxxxxxx xxxxxx; není-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 0,35 x,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx měřitelné, xxxxxxx se tloušťka xxxxxxx konstrukce 0,30 x
- x xxxxxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
- x nezakrytých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okraje xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxx xx m2 xxxxxxxxx xxxxxx ohraničené xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxx terénu.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx zdi je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadzemní xxxxx měřené x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 279/1997 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 obestavěného prostoru xxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ceny za x2 podlahové xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx XXX

Xxx

Xxxx užití xxxxxx nebytové xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx

Xx/x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx/x2 podlahové xxxxxx (xxxx dle xxxxx xxxxxx, sl. 4 x xxxx. 3,4)

1

2

3

4

5

46.21.18.1..1

X

zdravotní xxxx

2740,-


46.21.14.6..1

X

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

2830,-


46.21.17.1..1

X

xxxxx

2538,-


46.21.16.3..1

D

xxxxxxxx xxxxx

2611,-


46.21.63.1..1

X

xxxxxxxxxx

2579,-


46.21.14.3..1

F

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

2807,-


46.21.19.1..1

G

xxxxxx a xxxxxxxx

2710,-


46.21.14.2..1

X

obchod (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

2669,-


46.21.18.2..1

I

xxxxxxxx xxxx

2239,-


46.21.12.1..1

J

xxxx xxxxxxxxxx (typové)

1950,-


46.21.12.2..1

K

xxxx vícebytové (xxxxxxxx)

2150,-


46.21.13.1..1

X

xxxxxxx

2786,-


46.21.51.2.1

X

xxxxxxx xxx energetiku

3076,-


46.21.13.3.1

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx

3247,-


46.21.15.2.1

X

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

2695,-


46.21.14.4.1

P

xxxxxxx x spoje

2560,-


46.21.14.5.1

X

xxxxxx (oprava, xxxxxx)

2460,-


46.21.13.2.1

X

skladování x xxxxxxxxxx

2231,-



X

xxxx x nebytové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

8020,-


K

byty x xxxxxxxx prostory x xxxxxx vícebytových etypových

-

9630,-


-

xxxx x xxxxxxxxx budovách

-

(xxxx dle xxxxx xxxxxx, xx. 4 x xxxx. 3,56 )
1. X položce domy xxxxxx typové jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx VVÚ XXX, L + X, XX, XX6X,XX8X, XX 1.21, X 70, PS 69 xxxx.
2. XXX = xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
3. Základní xxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezahrnují xxxxxxx xx účelové využití xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

1

Xxxxxxx typy

Xxxxxxx xxxxxx zemních xxxxx

Patky, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, betonu, xxxxxxxxxxxx, x izolací proti xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx)

2

A, X, X, X, X, X, G, X, X, X, X, X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx úprav xxxxxx)

- Xxxxx x xxxxxx cihel xxx. xx. 45 xx, xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tloušťkách xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xx. 45 xx
- Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 24 xx, dvou- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x plných xxxxx x tl. 45 xx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx x tyčovými xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
- Sendvičové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vložkou, xxx. tloušťka 12 xx odpovídající tepelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx cihel x xx. 45 xx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx


X, X, X, X

Xxxxxx konstrukce xx. xxxxxxxxxx pláště

- Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xx. 29 xx,
- Xxxxxxxx, železobetonové - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, min. xx. 29 xx x xxxxxxx izolační xxxxxxx
- Sendvičové x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx. xx. 29 xx, montované, xxxxxxxxxxx
- Xxxx xxxxxxx, min. tl. 10 cm


X

Svislé konstrukce xx. obvodového xxxxxx

Xxxxx tl. xxx. 24 cm, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx i xxxxxx); xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tl. xxx. 12 cm; xxxxxx xxxxxx dřevěné lepené xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxx. 20 x 20 xx; xxxxxxxxxxx opláštěná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx bázi xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kostra (xxxxxx) vlnitým pozinkovaným xxxxxxx, osinkocementovými deskami, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx a na xxxx plastických xxxx


X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx. xxx. 29 xx xx. x prostého xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3

X, X, C, X, X, F, X, X, I, J, X, X

Xxxxxx (xxxxxxxx - mimo xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, zavěšené xxxx.)

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx členitým, xxxxxxxx a polospalné


X, N, X, X, X, X

Xxxxxx (xxxxxxxx - mimo akustické x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

4

Xxxxxxx xxxx

Xxxx, xxxxxxx

- Krov xxxxxxx vázaný, xxxxxx, xxxxxxx; kovový xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; železobetonový xxxxxxxxxxx monolitický, montovaný
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, xxxxxxx, xxx. xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

5

X, B, X, X, X, X, X, X, X, X, K, X, X, X, X, X

Krytiny xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx vrstvách, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx hliníkový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx šindele, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx


X, X

Krytiny xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx svařovaná

6

X, X, X, X, E, X, X, H, X, X, K, X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx


M, X, O, X, X, S

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

A, X, C, X, X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx hygienická xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, běžné – xxxxxxxxxx xxxxxxx, úpravy xxxxxxxx z obkladového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a estetickou xxxxxx (xxxxx, xxxxx xx xxxx dřevní xxxxx apod.), xxxxxxxx xxxxxxxx


D

Xxxxxx vnitřních povrchů (xxxx hygienická zařízení)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx podhledy x xxxxxxx stěn xxxxxx akustických, xxxxxxxxx x dekorativních (např. xxxxxxx xxxx xx xxxx dřevní hmoty xxxx.), xxxxxxxx xxxxxxxx


X, X, X, X, X

Xxxxxx vnitřních povrchů (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obklady stěn x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx


X

Xxxxxx xxxxxxxxx povrchů (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx jednovrstvé xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nátěry

8

X, X, X, X, E, X, G, X, X, X, K

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx dvouvrstvé xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, házené odtrhované, xxxxxxxx na bázi xxxxxxx hmot, obklady xxxxxxx, keramické xxxxx, xxxxxxxxx zdivo


X, X, X, X, P, X

Xxxxxx xxxxxxxx povrchů

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. dvouvrstvé, xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx hmot, xxxxx xxxxxxx dřevěné, keramické xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx


X

Xxxxxx xxxxxxxx povrchů

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx

9

A, B, X, D, X, X, X, X, X, X, K, X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx obklady xxxxxxx, xxxxxxxx, koupelen, kuchyní, xxxxxxxx apod.


X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx obklady xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Neuvažují xx

10

X, X, X, X, X, X, G, X, I, J, X

Xxxxxx

Jakékoliv xxxxxxxxxx kromě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx dřeva, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, XXX, textilním


X, X, X, O, X, X, S

Schody

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, běžné xxxxxxxxx xxxxxx, XXX

11

X, B, X, X, X, F, X, X, X, X, X

Xxxxx

Xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx, běžné xxxxxxxxx, xxxxxxxx, náplňové


X, X, N, X, X, R, X

Xxxxx

Hladké xxxx xxxx prosklené, xxxxxx, xxxxx provedení, xxxxxxxx

12

X, X, X, D, X, F, G, X, I, J, X

Xxxxx

Xxxxxxxxx xx


L, X, X, X, X, R, X

Xxxxx

Xxxxxx, dřevěná xxxxxxxxxx zpracovaná

13

X, B, C, X, X, X, X, H, I, X, X, L

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dřevěná xxxxxxx xxxxxxxxx


X, X, X, X, X, S

Xxxx

Xxxxxxxxxx dřevěná xxxx xxxxxx

14

X, X, C, X, X, F, X, X, X, X, K, X

Xxxxxxx podlah

XXX, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx


X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx xxxxxx

Cementový xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, XXX, xxxx. xxxxxxxxx dlažba

15

X, B, C, X, X, X, X, H, I, X, K, X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ústřední xxxx dálkové; xxxxxxxxxxxx xxxx plynovými xxxxx


X, X, X, N, O, X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx topidly



Xxxxxxxx

Bez xxxxxxxxxxx

16

A, X, X, X, X, X, X, X, X, J, X, X, M, X, O, X, X

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx


X

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Světelná

17

Xxxxxxx typy

Xxxxxxxxxx

Xxx

18

X, X, C, X, X, X, X, X, I, X, X, L

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x plastové, xxxxxx studené x xxxxx vody


X, X, O, X, X

Vnitřní xxxxxxx

Ocelové xxxxxx x plastové, xxxxxx xxxxx studené xxxx


S

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxx

19

A, X, X, D, X, X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx plastické xxxxxxx, xxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx


X, X, X, X, X

Vnitřní xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx, XX, vpustí


X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx

20

X, X, C, X,X, F, G, X, X, X, X

Vnitřní xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svítiplynu


X, X, X, X, X, X, X

Vnitřní xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx

21

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, K, X

Xxxxx vody

Centrální xxxxx teplé vody, xxxxxxxxx ohřívače (xxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxx s XX


M, X, X, X, X

Xxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx ohřívače, xxxx. bojler


X

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx se

22

X, C, X, X, X

Vybavení xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x plynové


X, X

Vybavení xxxxxxx

Xxxxx elektrické xxxx plynové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx čtyřplotýnkové


B, D, X, X, L, X, N, O, X, X, X

Xxxxxxxx kuchyní

Xxxxxxxxx xx

23

X, X, X, X, X, X, G, X, X, X, X

Xxxxxxx hygienická xxxxxxxx

Umyvadla, vany xxxx xxxxxxxx kouty xxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx provedení


X, M, X, O, X, X

Vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Umyvadla XX xxxxxxxxxxx bez umývátek, xxxx. pisoáry v xxxxx xxxxxxx


X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Neuvažuje xx

24

A, X, X, X, X, X, X, H, X, X, K, X

Xxxxxx

Běžné xxxxxx a nákladní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx


M, X, X, X, X, X

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xx

25

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) – xxxxxxxx

Xxxx. xxxxxxxxx skříně, xxxxx xxxxxxxxx, domácí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotlivými ventilátory, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pod omítkou x x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx


X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) - příklady

Rozvody xxxxxxxx x veřejného xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxxx ventilátory, xxxxxxx xxxxxxxx, okenice, xxxxx

26

J

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, XX
Příloha č. 3 k xxxxxxxx x. 279/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxxx vybavení a xxxx za x2 xxxxxxxxx plochy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx XXX

Xxx

Xxxx užití xxxxxx

Xx/x3 obestavěného prostoru

Xx/x2 xxxxxxxxx plochy

1

2

3

4

5

46.21.16.3..2

X

xxxxxxxx účely

2055,-


46.21.63.1..2

X

xxxxxxxxxx

2029,-


46.21.14.2..2

C

xxxxxx, xxxxxxxx (společné xxxxxxxxxx)

1996,-


46.21.19.9..2

D

xxxxxxx xxxxx neuvedené (ostatní xxxxxxxx výstavba)

2379,-


46.21.13.1..2

E

xxxxxxx (xxx jeřábových xxxx)

1620,-


46.21.13.1..2

X

průmysl x jeřábovými drahami

1731,-


46.21.51.2..2

X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

2311,-


46.21.14.4..2

H

xxx xxxxxxx x xxxxx

2348,-


46.21.14.5..2

X

garáže (xxxxxx, xxxxxx)

2124,-


46.21.13.2..2

J

xxxxxxxxxx x manipulace

1599,-


46.21.15.3..2

X

xxxxxxxxxx x úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1468,-


46.21.15.2..2

X

xxxxxxxxx xxxxxxxx

1930,-


46.21.13.3..2

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx vod)

2424,-



-

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx

-

xxxx xx sl. 4 x 3,8
Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

1

Xxxxxxx typy

Xxxxxxx xxxxxx zemních xxxxx

Xxxxx betonové, xxxxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxx) s xxxxxxx xxxxx xxxxx vlhkosti (x podsklepených xxxxxxx x xxxxxx)

2

X, X, X, X

Svislé xxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xx. xxx. 29 cm (xxxx kamenných), železobetonové xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxx i xxxxxx), xxxxxx xxxxxx, lepené xxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxxxx nenosný xxxxxxxxx xxx. tl. 24 xx, 2x xxxxxxxxx xxxxxx x tepelnou xxxxxxx – běžné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxx xx bázi xxxxx tl. nad 10 xx


X, X, X, X, I, L

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx pláště (xxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xx. xxx. 29 xx, železobetonové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xx. 12 cm, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kostra běžnými xxxxxxxxx, montované x xxxxx na xxxx xxxxx s tepelnou xxxxxxx


X, X

Xxxxxx nosné xxxxxxxxxx vč. xxxxxxxxxx xxxxxx (bez úprav xxxxxxx)

Xxxxx tl. xxx. 24 xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (tyčové x xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxx. 12 xx, xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx. 20 x 20 xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kostra (zvenku) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx kovů a xx xxxx plastických xxxx


X

Xxxxxx nosné xxxxxxxxxx xx. obvodového xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xx. xxx. 29 xx xx. x xxxxxxxx betonu, xxxxxxxxxxxxxx monolitické x xxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3

X, X, X, X

Stropy (xxxxxxxx - mimo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx


E, F, X, X, I, X, K, X, X

Xxxxxx (xxxxxxxx - mimo akustické x tepelně izolační, xxxxxxxx xxxx.)

Jakékoliv xxxxxxx xxxxxxxxx

4

Xxxxxxx xxxx

Xxxx, xxxxxxx

Xxxxxxx vázané, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; střecha xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.)

5

X, X, X, X, X, F, X, X, I, X

Krytiny xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx šablony, xxxxxxxxx xxxxxxx, živičná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx


X, X, X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vlnité xxxxxxxxxxxxxxx desky a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

6

A, X, X, X

Klempířské xxxxxxxxxx

Úplné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x svody, xxxxxx, xxxxxxx), parapety xxxxxx xxxxxxxxx


X, X, X, X, X, J, X, L, M

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Žlaby x svody x xxxxxxxxxxxxx plechu

7

X

Úprava xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vč. xxxxxxxxxxx, tepelných x xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx na bázi xxxxxx hmoty xxxx.), xxxxxxxx xxxxxxxx


X, X, X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, standardní obklady x úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx.), xxxxxxxx akustickou xx xxxxxxx izolační xxxxxx, xxxxxxxx nástřiky


X, F, G, X, X, L, X

Úprava xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, běžné xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx


X, K

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx hladké, xxxx. xxxxxxxxxx omítky, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

8

X, X, X, X

Úprava vnějších xxxxxxx

Vápenné xxxxxxxxxx xxxxxx, břízolitové xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zdivo


X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Vápenné xxxxxxxxxx xxxxxx omítky, popř. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdivo


J, K

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dvouvrstvé xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxx

9

A, X, X, X

Xxxxxxx obklady xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Běžný xxxxxx xxxxxxx, umýváren, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx


X, X, X, X, X, X, X, X, X

Xxxxxxx xxxxxxx keramické (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx

10

X, X, X, X

Schody

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kromě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tvrdého dřeva, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxx


X, X, G, X, X, X, X, X, X

Xxxxxx

Xxxxxxxxx konstrukce xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, XXX

11

X, X, X, D

Xxxxx

Xxxxxx plné xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx


E, X, X, H, X, J, K, X, X

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, náplňové

12

X, X, X, X

Vrata

Xxxxxx, dřevěná truhlářsky xxxxxxxxxx


E, X, X, X, X, J, X, X, X

Xxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13

X, X, X, D

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plastových, xxxxxxx xxxxxxxxx dřevěná


X, X, X, X, I, X, X, X, X

Xxxx

Xxxxxxxxxx dřevěná xxxx xxxxxxx

14

X, B, C, X

Xxxxxxx xxxxxx

XXX, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx keramická xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vpichované


E, X, X, H, X, X, X, X, X

Povrchy xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, XXX, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

15

X, B, X, D

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ústřední xxxx xxxxxxx; akumulačními xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesa


X, X, X, X, X

Vytápění

Xxxxxxxxxxx lokálními topidly


X, X, X, X

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx

16

X, X, X, X, X, X, X, H, X, X, X

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x třífázová


X, K

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

17

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx

18

X, X, X, D

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x plastové, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx


X, X, X, X, X, L, X

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx


X, K

Vnitřní xxxxxxx

Bez rozvodu xxxx

19

X, X, C, X

Xxxxxxx kanalizace

Svislé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx


X, F, X, X, X, L, X

Xxxxxxx kanalizace

Xxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx, WC x xxxxxxxxxxx xxxxxx


J, X

Xxxxxxx kanalizace

Xxx xxxxxxxxxx

20

X, X, C, X

Xxxxxxx plynovod

Xxxxxx xxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx


X, X, G, X, X, X, X, X, M

Xxxxxxx xxxxxxxx

Neuvažuje se

21

X, B, X, D

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x XX


X, X, X, X, I, L, X

Ohřev xxxx

Xxxx průtokové xxxxxxxx, xxxx. bojler


X, X

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx

22

A, X

Xxxxxxxx kuchyní

Xxxxxxxxx xx


C

Xxxxxxxx kuchyní

Běžné xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektrické


X, F, X, X, I, X, X, X, X

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx

23

X, X, X, D

Xxxxxxx hygienická vybavení

Xxxxxxxx, běžné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XX splachovací běžného xxxx bez i x xxxxxxxx, pisoáry


X, F, G, X, X, L, X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx umývátek, xxxxxxx x malém xxxxxxx


J, X

Xxxxxxx hygienická xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx

24

A, X, X, X

Xxxxxx (x vícepodlažních hal)

Xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx počtem stanic


X, X, X, H, X, X, X, X, X

Xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxx xxx)

Neuvažují xx

25

X, X, X, X

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) – xxxxxxxx

Xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx telefon, xxxxxx xxxxxxxxx telefonu, odvětrání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx


X, X, X, X, X, X, X, X, M

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx

Xxxxxxx domácího a xxxxxxxxx xxxxxxxx, odvětrání xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými xxxxxx ventilátory, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 279/1997 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx - X1

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx K1 xxx



xxxxxx

xxxx

1

xxxxx

0,939

1,075

2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1,158

1,040

3

xxxxxxxxxxx betonové plošné

1,132

1,132

4

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,993

0,998

5

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,037

1,003

6

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

1,241

0,728

7

kovové

1,032

0,948

8

xxxxxxx xx bázi xxxxxx hmoty

1,029

0,936
Xxxxxxx č. 5 k vyhlášce x. 279/1997 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x speciálních xxxxxxxxx
1. Věže, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx
Xxxx xx 1 x3 obestavěného xxxxxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx charakteristika

položky



1

2

3

4

5

1.1

46.21.51.3

Xxxx chladicí a xxxxxxxxxxx

-

-

3467

3150

6141

1.2

46.21.52.5

Zásobníky xxxxxx (xxxx)

1410

1428

3243

2177

-

1.3

46.25.61.1

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kanály

1670

-

4142

-

-
Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx)
1 xxxxx x xxxxx, tvárnic xxxx xxxxx
2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4 xxxxxx
5 x xxxxxx xxxxxxxxx
2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zásobníky, xxxx
Cena Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

XXX

Objekt

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

6

7

8

2.1

46.21.64.1

Xxxxxx x xxxxx pozemních xxxxxxxx odpadních vod

8198

2640

3359

-

1619

7554

-

1640

2.2

46.21.64.1

Xxxxxx pozemní xxxx xxxxxx odpadních xxx

7328

2149

2600

1895

2489

7300

-

-

2.3

46.21.64.2

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx)

3955

2063

3137

-

1107

3509

-

-

2.4

46.21.64.2

Xxxxxxxxx a jámy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

3698

2042

1894

-

986

3045

1702

-
Xxxxxxxxxxx charakteristika (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx)
1 xxxxx x cihel, xxxxxxx, xxxxx
2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3 xxxxxxxxxxx betonová xxxxxx
4 montovaná x xxxxx xxxxxxxxxx tyčových
5 montovaná x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
6 kovová
7 xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx
8 x xxxxxx materiálů
3. Mosty
Xxxx Xx za 1 x2 plochy xxxxxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

3.1

46.21.21.1

Xxxxx pozemních xxxxxxxxxx

14657

18561

16788

17545

22277

3.2

46.21.21.2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12693

16429

14256

15497

12008

3.3

46.21.21.4

Xxxxx xxxxxxxxxx, lávky xxx chodce

10527

14310

12571

8837

9074
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx)
1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
3 xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx nepředpjatých
4 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
5 xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx pozemní
Xxxx Xx xx 1 x2 xxxxxx komunikace

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

6

4.1

46.23.11.2

Komunikace xxxxxxx (xxxxxxx)

1299

1945

1161

1079

1401

313

4.2

46.23.11.4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. parkoviště)

1075

1092

875

796

1081

289
Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx konstrukce xxxxx)
1 dlážděný
2 xxxxxxxxxxx betonový
3 xxxxxxxxx xxxxxxxx
4 x xxxxxxxx prolévaný xxxxxx
5 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
6 xxx krytu
5. Xxxxxxx
Xxxx Kč za 1 x2 plochy xxxxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5.1

46.23.14

Xxxxxxxx xxxxxx

1990

1500

1450

1360
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1

TEVYCED xx. 14 xx (tenká xxxxxxxxx cementobetonová xxxxx)


xxxxxxxxxxx xx. 20 xx, cementová xxxxxxxxxxx xx. 20 xx, xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xx, Xxxxxxx xx. 14 xx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx (xxxxxxx), ošetření xxxxxx, xxxxx práce, xxxxxx xxxx

2

Prostá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx


xxxxxxxxxxx xx. 20 xx, 2x cementová xxxxxxxxxxx xx. 15 xx, xxxxx - xxxxxx xxxxxx, XXX xx. 24 xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příčných, xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx práce

3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx


xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xx, cementová xxxxxxxxxxx xx. 15 xx, xxxxxxx xxxxxxxx, porézní xxxxx tl. 10 xx, PCD tl. 24 xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, ošetření xxxxxx, xxxxx xxxxx, přesun xxxx

4

Prostá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojížděcí xxxxx, xxxxxxxxx dráha, xxxxxxxx xxxxxxx)


xxxxxxxxxxx xx. 20 xx, 2x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tl. 15 xx, fólie - xxxxxx xxxxxx, XXX xx. 24 xx, xxxxxx xxxx podélných x xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx se xxxx xxxx lišit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx
6. Xxxxxx a xxxxxx území
Xxxx Xx za 1 x2 xxxxxx upravené, xxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.1

46.39.99

Úpravy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

176

265

626

415

478

316

391

-

162

6.2

46.23.21

Plochy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

200

286

824

628

-

408

-

262

-

6.3

46.21.64.3

Nástupiště x xxxxx (xxxx za 1 x2 zastavěné xxxxxx)

-

-

4876

3950

4210

2860

3097

-

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx konstrukce xxxxx)
1 vegetační
2 z kameniva
3 dlážděný
4 xxxxxxxxxxx
5 xxxxxxxxx xxxxxxxx
6 x xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx
7 z xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx
8 x xxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxx
9 xxx xxxxx
7. Dráhy xxxxxxxx
Xxxx Xx za 1 x délky xxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx charakteristika

xxxxxxx



1

2

3

4

5

6

7

7.1

46.23.13.1

Xxxxxx drah xxxxxxxxxx

7286

7976

8250

-

-

2976

-

7.2

46.23.13.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx kolejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5510

7733

4389

6326

-

-

-

7.3

46.23.13.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

9028

12671

7192

-

-

-

-

7.4

46.23.13.5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zadlážděných, xxxxxxx pozemní tramvaje (xxxxxx xxxxxxx)

13958

15120

7215

5201

8657

-

-

7.5

46.23.13.5

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ostatních, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

8339

11705

6643

7797

10056

-

-

7.6

46.23.13.9

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

2380

7.7

46.23.13.9

Xxxx - xxxxxxxxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

1500
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx)
1 xxxxxx xxxxxxx
2 pražce xxxxxxx
3 pražce xxxxxxxx
4 xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
5 xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
7 ostatní
8. Výhybky

Xxxxx xxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Cena Xx xx 1 xxx

8.1

46.23.13.4

Xxxxxxx xx celostátních xxxxxxx - xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

504 000

8.2

46.23.13.4

Dtto - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

430&xxxx;000

8.3

46.23.13.4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

310&xxxx;000

8.4

46.23.13.4

Dtto - xx kolejích xxxxxxxxxxxxxxx

285&xxxx;000

8.5

46.23.13.4

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

460&xxxx;000
9. Vedení elektrická xxx xxxxx a xxxxx xxxxxx
Xxxx Xx xx 1 x xxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

9.1

46.21.34.9

Xxxxxxx xxxxxxxx elektrického xxxxxx xxxxxx xxxxxx

593

1323

-

267

-

9.2

46.21.33.1

Xxxxxx xxxxxxxxx celostátních xxxx

-

875

900

-

-

9.3

46.21.33.2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

-

-

1042

-

-

9.4

46.21.35.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabelová

802

1428

-

-

-

9.5

46.21.35.9

Xxxxxx slaboproudá podzemní xxxxxxxx

1924

-

-

-

-

9.6

46.23.13.6

Dráhy xxxxxx

-

-

-

43898

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx vedení)
1 x zemní rýze xx upravený xxxxxxx
2 v xxxxx xxxx do tvárnicové xxxxx
3 nad xxxx, xx stožárech xxxx sloupech
4 xxx xxxx xx xxxxxx konstrukci
5 xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Cena Xx xx 1 x3 obestavěného prostoru

Xxxxx

XXX

Objekt

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

10.1

46.21.22.1

Xxxxxx

4114

-

-

-

-

10.2

46.21.22.2

Štoly

6942

8414

5376

6116

-

10.3

46.21.22.3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5839

-

-

-

-

10.4

46.21.22.4

Xxxxxxx xxxxxx podzemní

4482

-

-

-

-

10.5

46.21.22.5

Xxxxxx svislé, xxxxxxx

-

-

-

4318

-

10.6

46.21.22.6

Xxxx

-

-

-

-

10362

10.7

46.25.22.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2523

-

-

-

-

10.8

46.21.22.7

Xxxxxx stanic

1781

-

-

-

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (způsob xxxxxxxxxxx)
1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
2 xxxxx ražení
3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
4 ražení mechanizovaným xxxxxx
5 xxxxxx
11. Xxxxxxxx xxxxxx
XXX 46.21.31.2
Xxxx Xx za 1 x do xxxxxxx 2 x

Xxxxx položky

Profil xxxxxxx DN x xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx



1

2

3

4

11.1

80 xx

1640

1344

1840

-

11.2

100 xx

2063

1344

2238

2176

11.3

200 xx

2877

2166

2939

2859

11.4

300 xx

4440

3045

4330

4034

11.5

400 xx

-

4084

4756

5316

11.6

600 mm

-

5492

7776

8903

11.7

800 mm

-

9978

12226

-

11.8

1000 xx

-

13821

15920

-

11.9

1200 xx

-

18091

20&xxxx;231

-
Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 m, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 0,5 m x 10 %.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (materiál xxxxxxx)
1 z trub x xxxxxxxxxxx xxxx
2 z xxxx xxxxxxxxx
3 x xxxx xxxxxxxxxx
4 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXX 46.21.41.4
Xxxx Kč xx 1 m xx xxxxxxx 2 x

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx v xx

Xxxxxxxxxxx charakteristika



1

2

3

4

12.1

300 xx

2163

1785

2082

1981

12.2

400 xx

2650

1955

2278

2831

12.3

500 xx

-

2346

2822

2856

12.4

600 xx

-

3043

3655

3757

12.5

800 xx

-

3800

4378

4488

12.6

1000 xx

-

-

5355

-

12.7

1200 xx

-

-

6273

-

12.8

1400 xx

-

-

10839

-

12.9

1600 mm

-

-

14009

-

12.0

2200 mm

-

-

21052

-
Pokud xxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxxx 2 m, xxxxxxx se xxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxxxx 0,5 x x 10 %.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx potrubí)
1 x xxxx z plastických xxxx
2 z xxxx xxxxxxxxxx
3 x xxxx železobetonových
4 x xxxx xxxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx potrubí (xxxxxx xxxxxxxx části)
XXX 46.21.42.1
Xxxx Xx xx 1 x xxxxx

Číslo

Objekt x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx světlost potrubí XX

xxxxxxx


80/40

100/50

125/65

150/80

200/100

250/125

13.1.

X/x: Podzemní xxxxxx
Xxxxxxx kanál xx + xx

8996

10177

10725

11404

14394

15225

13.2

X/x: Dvojitý xxxxx žl + xxxxxxxxxx

6833

8970

9448

10031

12346

13486

13.3

X/x: Xxxxxxxx kanál příklopový

7564

8870

9738

10207

12778

13739

13.4

B: Xxxxxxx xxxxxx

1746

2106

2290

2477

3170

3618

13.5

X: Xxxxxxxx vedení

5902

5658

5758

5598

5798

6084
XXX 46.21.32.4
Cena Xx xx 1 x délky

Xxxxx

Xxxxxx x způsob xxxxxx

Jmenovitá světlost xxxxxxx DN

xxxxxxx


300/125

350/150

400/150

500/200

600/250

13.6.

X/x: Podzemní xxxxxx
Dvojitý xxxxx xx + xx

16787

19248

21220

25967

30395

13.7

X/x: Dvojitý xxxxx xx + xxxxxxxxxx

14950

16909

19197

23002

-

13.8

X/x: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

16233

19096

21373

25714

-

13.9

X: Pozemní xxxxxx

4287

5210

5470

8329

10511

13.0

C: Xxxxxxxx xxxxxx

6633

7742

7860

11886

14446
Xxxxxx xxxxxx:
X: Xxxxxxxx vedení
X/x: Dvojitý xxxxx 2 xxxxx
A/b: Xxxxxxx kanál, xxxx xxxxxxxxxx
B: Pozemní xxxxxx
X: Nadzemní xxxxxx
14. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
XXX 46.21.42.2
Xxxx Kč xx 1 m xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx potrubí DN

xxxxxxx


2 x 100

2 x 150

2 x 200

2 x 300

2 x 400

2 x 500

14.1

X: Xxxxxxxx vedení







14.2

X/x: Xxxxxxxxxx xxxxx

7442

9428

11814

15148

20043

23761

14.3

A/b: Xxxxxxx xxxxxx

8910

10482

12843

16706

22286

25956

14.4

X: Xxxxxxx xxxxxx

2343

2871

3855

6115

8354

10577

14.5

X: Nadzemní xxxxxx

5614

5604

6246

8978

11607

14994
XXX 46.21.32.5
Cena Kč xx 1 x xxxxx

Číslo

Xxxxxx x způsob vedení

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX

položky


2 x 600

2 x 800

2 x 1&xxxx;000

2 x 1&xxxx;200

2 x 1&xxxx;400

14.6

A: Xxxxxxxx xxxxxx






14.7

X/x: Xxxxxxxxxx xxxxx

27059

37169

45208

50542

57890

14.8

X/x: Žlabový xxxxxx

29949

40489

49662

57827

62619

14.9

X: Pozemní xxxxxx

12920

19485

24969

29112

33746

14.0

X: Nadzemní xxxxxx

17286

26106

37771

-

-
Xxxxxx xxxxxx:
X: Xxxxxxxx vedení
X/x: Xxxxxxxxxx kanál
X/x: Xxxxxxx xxxxxx
X: Xxxxxxx vedení
X: Xxxxxxxx xxxxxx
15. Xxxxxx xxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokého xxxxxx (VV)
XXX 46.21.34.1
Xxxx Xx xx 1 m xxxxx

Xxxxx

Objekt

xx xxxxxx terénu

x zastavěném prostoru

xxxxxxx



xxxxx xxxxxx




1

2

1

2


Xxxxxxxx xxxxxx 10 xX

15.1

3 x 50 xx 90

347

572

428

713

15.2

3 x 12 až 150

407

713

510

816

15.3

3 x 185 xx 240

490

897

591

1041


Xxxxxxxx vedení 22 xX

15.4

3 x 95 xx 150

775

1047

876

1591

15.5

3 x 185

897

1632

847

1835


Kabelové xxxxxx 35 kV

15.6

3 x 95 xx 150

787

1692

890

1896

15.7

3 x 185 až 240

1060

1977

1161

2141
x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nízkého xxxxxx xxxxxx sloupů x xxxxxxxx
XXX 46.21.43.2
Xxxx Xx

Xxxxx xxxxxxx

Objekt

xx 1 x xxxxx xxxxxx
(xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx)

xx 1 kus xxxxxx
(xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx)


Xxxx xxxxxxxx xx sloupy

15.8

xxxxxxxxx xx 4 x

380

12000

15.9

xxxxxxxx xx 8 x

580

22000

15.0

xxxxxxxx xxxx 8 x

1030

30000
16. Hydromeliorace
XXX 46.24.12.6
Xxxx Xx xx 1 x xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx


1

2

3

4

5

6

16.1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

55

-

-

-

115

-

16.2

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

-

1283

-

-

-

2055

16.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1356

-

-

-

16.4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potrubím

1533

-

-

872

-

-

16.5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

-

5611

-

-

-
Xxxx Xx za 1 ha

Číslo

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx charakteristika

xxxxxxx


1

4

5

6

16.6

Xxxxxxx odvodňovací

54206

-

65701

-

16.7

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

-

-

-

67179

16.8

Závlahy - rozvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-

73709

-

-
Xxxxxxxxxxx charakteristika (xxxxxxx)
1 x xxxx z plastické xxxxx
2 x xxxx xxxxxxxxxx
3 x trub xxxxxxxxxxxx
4 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
5 x xxxx x pálené xxxxx
6 xxx xxxxxxx
17. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
Xxxx Xx xx 1 x3 xxxxxx xxxxx

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

17.1

46.24.12.3

Xxxxx, jezy, stupně

376

209

17.2

46.24.12.3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kamenité x xxxxxxx

333

209

17.3

46.24.12.3

Xxxxx xxxxxxxx

152

-

17.4

46.24.12.3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1167

-

17.5

46.24.12.3

Xxxxxxx

189

-
Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx)
1 xx xxxxx
2 z xxxxxx, xxxxxxxx
18. Xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx
Xxxx Kč xx 1 x2 xxxxxxxx plochy (*)
Xxxx Xx xx 1 x délky (**)

Xxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



1

2

3

4

5

6

7

18.1

46.24.12.8

Xxxxxx xx tocích (*)

1738

481

-

-

5405

-

-

18.2

46.24.12.9

Xxxxxx xxxxxxx xxxx (**)

-

6679

9168

6366

-

3651

3476

18.3

46.24.12.1

Xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (**)

5125

10237

-

10157

-

1310

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxx)
1 xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
2 x xxxxxx, xxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxxx xxxxxxxx
5 xxxxxxxx
6 bez xxxxxxxx
7 x xxxxxx xxxxxxxxx
19. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x středotlaké
xxxxx xxxxx
XXX 46.21.42.3
Xxxx Xx za 1 m

Číslo xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx XX x xx

Xxxxxxxxxxx charakteristika



1

2

19.1

50 mm

585

-

19.2

63 xx

-

340

19.3

65 xx

670

-

19.4

80 xx

740

-

19.5

90 xx

-

435

19.6

100 xx

875

-

19.7

110 xx

-

510

19.8

125 xx

1020

-

19.9

150 xx

1410

-

19.10

160 mm

-

760

19.11

200 xx

1780

-

19.12

225 xx

-

1210

19.13

250 mm

2395

-

19.14

300 xx

2680

-
Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx potrubí)
1 x xxxx xxxxxxxxx
2 x xxxx plastových
20. Xxxxxxxxx nízkotlaké x xxxxxxxxxxx
uložené x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx
XXX 46.21.42.3
Cena Kč xx 1 m

Xxxxx xxxxxxx

Profil xxxxxxx DN x xx

Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx



1

2

20.1

50 xx

1215

-

20.2

63 xx

-

970

20.3

65 mm

1300

-

20.4

80 xx

1370

-

20.5

90 mm

-

1275

20.6

100 xx

1715

-

20.7

110 xx

-

1350

20.8

125 mm

1660

-

20.9

150 xx

2250

-

20.10

160 xx

-

1605

20.11

200 xx

2620

-

20.12

225 xx

-

2050

20.13

250 xx

3445

-

20.14

300 xx

3730

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)
1 x xxxx xxxxxxxxx
2 x xxxx xxxxxxxxxx
21. Plynovody xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
XXX 46.21.42.3
Cena Xx za 1 x

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx potrubí XX x xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx



1

2

21.1

50 mm

640

-

21.2

63 xx

-

-

21.3

65 xx

735

-

21.4

80 xx

810

-

21.5

90 xx

-

-

21.6

100 mm

960

-

21.7

110 mm

-

-

21.8

125 xx

1120

-

21.9

150 mm

1520

-

21.10

160 mm

-

-

21.11

200 xx

1900

-

21.12

225 xx

-

-

21.13

250 xx

2530

-

21.14

300 xx

2825

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)
1 x xxxx ocelových
2 x xxxx xxxxxxxxxx
22. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx x ploch xxx xxxxx
XXX 46.21.42.3
Xxxx Xx xx 1 m

Xxxxx xxxxxxx

Profil xxxxxxx DN x xx

Konstrukční xxxxxxxxxxxxxxx



1

2

22.1

50 xx

1265

-

22.2

63 xx

-

-

22.3

65 mm

1368

-

22.4

80 xx

1440

-

22.5

90 xx

-

-

22.6

100 xx

1802

-

22.7

110 xx

-

-

22.8

125 mm

1960

-

22.9

150 xx

2358

-

22.10

160 xx

-

-

22.11

200 mm

2740

-

22.12

225 mm

-

-

22.13

250 xx

3576

-

22.14

300 xx

3872

-
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)
1 x xxxx ocelových
2 x xxxx xxxxxxxxxx
23. Xxxxxxxxx xxxxxxx plynu (xxxxxxxx XX)
XXX 46.21.42.3
Xxxx Kč xx 1 xxx

Xxxxx xxxxxxx

Označení

Výkon xxx minimálním xxxxxxxx xxxxx (x3/x)

Počet xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx řad

Cena


XXX - XXX

23.1

RS 400

400

1

1

405&xxxx;000

23.2

XX 1200

1200

2

1

735 000

23.3

XX 2000

2000

2

1

790&xxxx;000

23.4

XX 3000

3000

2

1

1&xxxx;010&xxxx;000


XXX - XXX (xxx xxxxxxxxxx)

23.5

XX 200

200

1

1

488&xxxx;000

23.6

XX 200

200

2

1

570&xxxx;000

23.7

RS 500

500

1

1

510 000

23.8

XX 1200

1200

1

2

625&xxxx;000

23.9

XX 1200

1200

2

1

790&xxxx;000

23.10

RS 1200

1200

2

2

960&xxxx;000

23.11

XX 2000

2000

2

1

933&xxxx;000

23.12

RS 2000

2000

2

2

971&xxxx;000

23.13

RS 3000

3000

2

1

977&xxxx;000

23.14

XX 3000

3000

2

2

1&xxxx;059 000
Xxxxxxxx:
NTL - xxxxxxxxx xx 5 xXx
STL - středotlak xxxx 5 kPa xx 300 xXx
VTL - xxxxxxxxxx xxxx 300 xXx (0,3 XXx) xx 4,0 XXx
VVTL - xxxxx xxxxxx tlak - xxxx 4,0 XXx, xxxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohodnotit xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx udáván xxxxxxxx.
Příloha č. 6 k xxxxxxxx x. 279/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx domů, xxxxxxxxxxx xxxxxx a rekreačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X. Xxxxxxxx xxxx Xx za 1 x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX 46.21.11

Xxx
Xxxxxxx
Domek
se xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do poloviny xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

x xxxxxx *) xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxx *) nadzemními xxxxxxxxx

s xxxxxx *) xxxxxxxxx podlažím

xx xxxxx *) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxx

Xxx

Xxxx

Xxx

Xxxx

Xxx

Xxxx

xxxxx

X

2&xxxx;290,-

X

1&xxxx;975,-

C

2&xxxx;130,-

X

1 900,-

železobetonová xxxxxxxxxxx

E

2 495,-

X

2&xxxx;140,-

G

2&xxxx;340,-

H

2&xxxx;065,-

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

CH

2&xxxx;390,-

X

2 050,-

X

2 235,-

X

1&xxxx;975,-

xxxxxxx

L

2&xxxx;080,-

X

1&xxxx;780,-

X

1&xxxx;925,-

O

1&xxxx;705,-
*) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx započteno podkroví
Základní ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využití xxxxxxxx:


Dům


x jedním xxxxxxxxx

xx xxxxx nadzemními


podlažím

podlažími

x) xxxxxxxx xx 1/3 xxxxxxxxx plochy 1. xxxxxxxxxx podlaží

1,05

1,04

x) xxxxxxxx xxx 1/3 xx 2/3 xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx

1,09

1,075

x) podkroví xxx 2/3 xxxxxxxxx xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx

1,12

1,100

Xxx
Xxxxxxx
Xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx podsklepený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím

se xxxxx nadzemními xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx

Cena

Xxx

Xxxx

Xxx

Xxxx

Xxx

Xxxx

xxxxx

X

2495,-

X

2150,-

X

2320,-

X

2070,-

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

E

2720,-

X

2330,-

X

2550,-

H

2250,-

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

2605,-

I

2235,-

X

2435,-

X

2150,-

xxxxxxx

X

2280,-

X

2000,-

X

2125,-

X

1905,-
Xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxx

a)

xxxxxxxxx

0,90

x)

xxxxxxxxx

0,95
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domů, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx

Xxxx domů, chalup x xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

1

xxxxxxx

xxxxxxx

běžné xxxxxxxxx s izolací (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx)

2

A,B,C,D,E,F,G,H

xxxxx

zdivo s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 45 xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakékoliv xxxxxxxx zdivo


XX,X,X,X

xxxxx

montovaný (xxxxx xxxxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxx, jakékoliv xxxxxxxx xxxxx


X,X,X,X

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx na bázi xxxxxx hmoty x xxxxxxxx xxxxxxx

3

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx x rovným xxxxxxxxx

4

všechny

xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x druhu, xxxxxx xxxxxxx

5

xxxxxxx

xxxxxxx

pálená, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, živičná xxxxxxxxx

6

všechny

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx z xxxxxxxxxxxxx plechu xxxxxx xxxxxxxx

7

xxxxxxx xxxxx L,M,N,O

vnitřní xxxxxx

xxxxxxx štukové


X,X,X,X

xxxxxxx xxxxxx

malby, xxxxxx

8

všechny xxxxx X,X,X,X

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx umělé


X,X,X,X

fasádní omítky

xxxxxx, nástřiky, xxxx.xxxxxx xx xxxxxxx

9

xxxxxxx

xxxxxx obklady

xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

10

xxxxxxx

xxxxxxx obklady

xxxxxxxx, vany, XX, xxxxxxx

11

xxxxxxx

xxxxxx

x jakýmkoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

12

xxxxxxx xxxxx X,X,X,X

dveře

xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx


X,X,X,X

xxxxx

xxxxxx plné nebo xxxxxxxxx

13

xxxxxxx xxxxx X,X,X,X

xxxx

xxxxxxx dvojitá xxxxxxxxx xxxx zdvojená


X,X,X,X

okna

xxxxxxx xxxxxxxx

14

xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx místností

XXX, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

15

všechny xxxxx L,M,N,O

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx, XXX, xxxxxx


L,M,N,O

podlahy xxxxxxxxx xxxxxxxxx

keramické xxxxxx, XXX

16

xxxxxxx

vytápění

ústřední x xxxxxx na xxxx paliva

17

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x motorový proud, xxxxxxxxxx automaty

18

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxx

19

xxxxxxx

xxxxxx xxxx

xxxxxxx a xxxxx

20

xxxxxxx

xxxxx xxxxx vody

xxxxxx, karma

21

xxxxxxx

xxxxxxxxx plynu

xxxxx plyn xxxx XX

22

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

odkanalizování x xxxxxxx, xxxxxxxx, WC

23

všechny

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

24

všechny

xxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxx

25

všechny

xxxxxx

standardní xxxxxxxxxxx

26

xxxxxxx

xxxxxxx

xxx, digestoř, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ventilátory, xxxxxx xxxxx pod xxxxxxx, xxxxxxx, mříže

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 279/1997 Xx.

----

Příloha č. 8 x xxxxxxxx x. 279/1997 Xx.

--

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce č. 279/1997 Sb.
-

-
Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 279/1997 Xx.
Xxxx xxxxxx
X. Xxxx xxxxxxxx studní
XXX 46.25.22.2

Xxxxx xxxxxxx

xxx hloubce 150 cm včetně

Xx/x

Kč xx 1 xxx xxxxxxxx
(xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)




xxxxx

elektrické

1

od 0 x do 5 x

1&xxxx;950,-

1&xxxx;210,-

9&xxxx;480,-

2

od xxxxxxx 5 x xx 10 x

3&xxxx;810,-

2&xxxx;054,-

10 780,-

3

od dalších 10 x

5&xxxx;200,-

2&xxxx;772,-

11 990,-
XX. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx
XXX 46.25.22.1

Xxxxx xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

Kč/m

Xx za 1 xxx čerpadla
(xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)





xxxxx

xxxxxxxxxx

1

xx 150 xx

xx 0 xx 10 x

975,-

2 140,-

9&xxxx;660,-

2


xx 0 xx 25 x

1&xxxx;210,-

2 410,-

12&xxxx;720,-

3


xx 0 do xxxx xxx 25 x

1&xxxx;640,-

2&xxxx;820,-

12&xxxx;840,-

4

xxx 150 mm

od 0 xx 10 x

1&xxxx;455,-

2 140,-

9&xxxx;660,-

5

xx 300 xx

od 0 do 20 x

1&xxxx;790,-

2&xxxx;410,-

12&xxxx;720,-

6


xx 0 xx xxxx xxx 20 x

2 380,-

2&xxxx;770,-

12&xxxx;840,-

7

xxx 300 xx

od 0 xx 10 x

2 355,-

2 140,-

9&xxxx;660,-

8

xx 500 xx

od 0 xx 20 x

2 890,-

2 410,-

12&xxxx;720,-

9


xx 0 do xxxx xxx 20 x

3&xxxx;490,-

2&xxxx;770,-

12&xxxx;840,-
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx upraveného xxxxxx.
Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce x. 279/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx provedení

Číslo xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xx

Xxxxxxxx. životnost

1

Xxxxxxxx XXX 46.21.41.1




1.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx - potrubí xxxxxxx




1.1.1

Xxxxxxxx xxxx XX 25 xx

bm

340

40 - 60

1.1.2

Xxxxxxxx vody XX 40 xx

xx

360

40 - 60

1.1.3

Xxxxxxxx xxxx DN 50 xx

xx

420

40 - 60

1.1.4

Zahradní xxxxxxx XX 25 xxxxxxxxx

bm

150

25 - 50

1.1.5

Xxxxxxxx xxxxxxx XX 25 xxxxxxxx

xx

185

40 - 60

1.1.6

Xxxxxxxxx přípojky - xxxxxxx xxxxxxxxxx




1.1.6.1

Xxxxxxxx xxxx XX 25 xx

bm

355

45 - 55

1.1.6.2

Xxxxxxxx xxxx XX 40 xx

xx

385

45 - 55

1.1.6.3

Přípojka vody XX 50 xx

xx

465

45 - 55

1.2

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

m3 XX

3&xxxx;500

40 - 60

1.3

Xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx

xxx

12 000

10 - 30

2

Xxxxxxxxxx XXX 46.21.41.4




2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx kameninové




2.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 150 mm

xx

1&xxxx;180

80 - 100

2.1.2

Xxxxxxxx kanalizace DN 200 xx

bm

1&xxxx;450

80 - 100

2.1.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 250 xx

xx

1 810

80 - 100

2.1.4

Kanalizační xxxxxxxx - potrubí plastikové




2.1.4.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 150 xx




2.1.4.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 200 xx

xx

1 240

80 - 100

2.1.4.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 250 xx

bm

1&xxxx;555

80 - 100

2.2

Kanalizační xxxxxx včetně xxxxxxx

xx

1 990

80 - 100

2.2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prefa xxxxx

- hloubka 2,00 x

xxx

7&xxxx;500

80 - 100

2.2.2

xxxx

- xxxxxxx 3,00 x

xxx

9&xxxx;450

80 - 100

2.2.3

xxxx

- hloubka 4,00 x

xxx

12&xxxx;500

80 - 100

2.2.4

Kanalizační xxxxxx xxxxx cihelná

- xxxxxxx 2,00 x

xxx

10&xxxx;000

80 - 100

2.2.5

dtto

- xxxxxxx 3,00 m

xxx

13&xxxx;000

80 - 100

2.2.6

xxxx

- hloubka 4,00 x

xxx

14&xxxx;800

80 - 100

2.2.7

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vodotěsná xxxxxxxx

- xxxxxxx 2,00 x

xxx

8&xxxx;900

80 - 100

2.2.8

xxxx

- xxxxxxx 3,00 m

xxx

12&xxxx;000

80 - 100

2.2.9

xxxx

- xxxxxxx 4,00 m

xxx

16&xxxx;600

80 - 100

2.3

Xxxxx




2.3.1

Xxxxx z monolitického x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x3 XX

2&xxxx;300

80 - 100

2.3.2

Xxxxx zděná x xxxxx

x3 XX

2&xxxx;150

30 - 70

2.3.3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osazená xx bet. xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x3 XX

3&xxxx;620

70 - 90

2.4

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx betonu




2.4.1

xx 15 x3 XX

x3 XX

3&xxxx;500

80 - 100

2.4.2

xxx 15 m3 XX

m3 XX

2&xxxx;800

80 - 100

2.4.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. desku s obetonováním xx 15 m3 XX

m3 XX

3&xxxx;380

90 - 110

2.4.4

xxxx xxx 15 m3 XX

x3 OP

3&xxxx;560

90 - 110

2.5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx




2.5.1

Pro 3 - 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxx

kus

23&xxxx;500

50 - 70


xxxx - technologie

xxx

15&xxxx;700

20 - 30

2.5.2

Pro 6 - 10 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - xxxx. xxxx

xxx

29&xxxx;530

50 -70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

18 870

20 -30

2.5.3

Xxx 11 - 16 ekvivaletních obyvatel - xxxx. xxxx

xxx

31&xxxx;190

50 -70


xxxx - xxxxxxxxxxx

kus

19&xxxx;110

20 - 30

2.5.4

Xxx 17 - 20 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - xxxx. xxxx

xxx

66&xxxx;940

50 -70


dtto - xxxxxxxxxxx

xxx

28 690

20 - 30

2.5.5

Xxx 21 - 35 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stav. xxxx

xxx

106 740

50 -70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

43 600

20 - 30

2.5.6

Xxx 36 - 50 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - xxxx. xxxx

xxx

127&xxxx;220

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

49 480

20 - 30

2.5.7

Xxx 60 - 75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxx

xxx

192&xxxx;770

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

54 380

20 - 30

2.5.8

Xxx 80 - 100 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stav. část

xxx

246&xxxx;240

50 - 70


xxxx - technologie

xxx

65&xxxx;460

20 - 30

2.5.9

Xxx 120 - 150 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - xxxx. část

xxx

388&xxxx;540

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

97&xxxx;100

20 - 30

2.5.10

Xxx 160 - 200 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. část

xxx

392&xxxx;200

50 - 70


xxxx - technologie

xxx

98 100

20 - 30

2.5.11

Xxx 210 - 250 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxx

xxx

483 960

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

120&xxxx;990

20 - 30

2.5.12

Xxx 265 - 300 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - stav. xxxx

xxx

547&xxxx;230

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

136&xxxx;800

20 - 30

2.5.13

Xxx 310 - 350 ekvivaletních xxxxxxxx - xxxx. xxxx

xxx

648&xxxx;570

50 - 70


xxxx - technologie

xxx

162&xxxx;150

20 - 30

2.5.14

Xxx 360 - 400 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - xxxx. xxxx

xxx

751&xxxx;280

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

187&xxxx;820

20 - 30

2.5.15

Xxx 410 - 450 xxxxxxxxxxxxx obyvatel - stav. xxxx

xxx

824 440

50 - 70


xxxx - technologie

xxx

206&xxxx;110

20 - 30

2.5.16

Xxx 460 - 500 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stav. část

xxx

843&xxxx;980

50 - 70


xxxx - xxxxxxxxxxx

xxx

212&xxxx;250

20 - 30

2.6

Xxxxxxxxxx nádrže, lapače xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obetonované




2.6.1

Xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 m3 XX

x3 XX

7&xxxx;940

60 - 80

2.6.2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x3 XX

m3 XX

4&xxxx;420

60 - 80

2.6.3

Lapač xxxx xx 2 x3 XX

x3 XX

9&xxxx;875

60 - 80

2.6.4

Xxxxx tuku přes 2 m3 XX

x3 OP

5&xxxx;430

60 - 80

2.7

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx. desku




2.7.1

Xxxxxxxxx xx 2 x3 OP

x3 XX

15 029

60 - 80

2.7.2

Xxxxxxxxx xxxx 2 x3 OP xx 5 x3 XX

x3 OP

9&xxxx;390

60 - 80

2.7.3

Xxxxxxxxx přes 5 x3 XX

x3 XX

4 425

60 - 80

3

Xxxxxxxxxx xxx XXX 46.21.43.9




3.1

Xxxxxxxx xxxxxxx




3.1.1

3xxxxxx, příp. XX xxx xxxxxxx domy
xxxxx Xx 16 xx2 x xxxx

xx

140

40 - 60

3.1.2

xxxxx Xx 4 x 16 mm2 xxxxx. kabelem

bm

125

40 - 60

3.1.3

xxxxx Xx 16 mm2 xxxxxxx xxxxxx

xx

240

20 - 40

3.1.4

xxxxx Xx 16 xx2 xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx

xx

280

20 - 40

3.1.5

xxxxx Al 25 xx2 vzdušná xxxxxx xxxxxxxxxxx

bm

450

20 - 40

3.1.6

xxxxx Xx 25 mm2 zemní xxxxx

xx

195

40 - 60

3.1.7

kabel Xx 50 xx2 xxxxx xxxxx

bm

215

40 - 60

3.2

Xxxxxxxxxxxx XXX 46.21.43.4




3.2.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 110 kVA

xxx

150 000

20 - 40

3.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 160 xXX

kus

170&xxxx;000

20 - 40

3.2.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 xXX

xxx

292&xxxx;000

20 - 40

3.2.4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 160 xXX

xxx

308&xxxx;025

20 - 40

3.2.5

Xxxxxxx trafostanice 250 xXX

xxx

330 000

20 - 40

3.2.6

Xxxxxxx trafostanice 400 xXX

xxx

365&xxxx;000

20 - 40

3.3

Xxxxxx xxx elektroměry




3.3.1

Xxxxx zděný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx. cihel

m3

2&xxxx;810

60 - 80

3.3.2

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo šamotových

x3

5&xxxx;470

60 - 80

3.3.3

XXXX xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX (3 x 380/220 V) xxx xxxxxxx přípojkové skříně XX 3

xxx

5&xxxx;120

30 - 50

3.3.4

xxxx XX 4

xxx

5&xxxx;420

30 - 50

3.3.5

dtto XX 5

kus

5&xxxx;830

30 - 50

3.4

Xxxxxx xxx rozvody




3.4.1

XXXX xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX (3 x 380/220 V) xxx xxxxxxx rozpojovací x xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx výšky xxx 1&xxxx;150 xx xxx xxxxxxx x půdorysných xxxxxxx 750 x 300 xx

xxx

6 900

30 - 50

3.4.2

dtto 950 x 300 xx

xxx

9&xxxx;330

30 - 50

3.4.3

xxxx 1&xxxx;150 x 300 mm

xxx

10&xxxx;920

30 - 50

3.4.4

xxxx 1&xxxx;440 x 300 xx

xxx

12&xxxx;700

30 - 50

3.4.5

dtto xxxxx xxx 1&xxxx;590 xx nad xxxxxxx 950 x 300 xx

kus

12&xxxx;900

30 - 50

3.4.6

dtto 1 150 x 300 mm

xxx

15&xxxx;940

30 - 50

3.4.7

xxxx 1 440 x 300 xx

kus

18&xxxx;380

30 - 50

4

Plynovody XXX 46.21.42.3




4.1

Xxxxxxx přípojka xx XX 40

xx

305

30 - 50

4.2

Xxxxxx xxxxxxxxx

kus

3&xxxx;000

20 - 40

4.3.1

Xxxxx xxx xxxxxx uzávěr xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x3

2 010

60 - 80

4.3.2

xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx cihel

m3

4&xxxx;100

60 - 80

4.3.3

dtto xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx 1 x2

x3

3 780

60 - 80

4.3.4

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 1 m2

x3

4&xxxx;270

60 - 80

5

Xxxxxxx SKP 46.24.12.6





5.1.1

Xxxxxx x xxxxxxxx trubek

65 mm

bm

55

30 - 50

5.1.2

dtto

80 xx

xx

142

30 - 50

5.1.3

xxxx

100 xx

xx

160

30 - 50

5.1.4

dtto

130 xx

xx

175

30 - 50

5.2.1

Xxxxxxx x xxxxxx XXX

65 mm

xx

40

40 - 60

5.2.2

xxxx

90 xx

xx

65

40 - 60

5.2.3

dtto

10 xx

xx

75

40 – 60

6

Topné xxxxxx SKP 46.21.42.2





6.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

45/45 - 60/75 xx

xx

2&xxxx;015

40 - 60

6.1.2

xxxx

60/75 - 90/90 xx

xx

2&xxxx;500

40 - 60

6.1.3

xxxx

90/90 - 105/120 xx

xx

3 300

40 - 60

6.2.1

Xxxxxxxx prefa

70/50 xx

xx

2&xxxx;010

40 - 60

6.2.2

xxxx

95/55 xx

xx

2&xxxx;200

40 - 60

6.2.3

xxxx

100/70 xx

xx

2 700

40 - 60

7

Potrubí xxxxxxx xxxxxxxxx XXX 46.21.42.2




7.1

XX 40

xx

120

20 - 40

7.2

XX 50

xx

140

20 - 40

7.3

XX 70

bm

165

20 - 40

7.4

DN 80

xx

190

20 - 40

7.5

XX 100

xx

235

20 - 40

7.6

XX 150

xx

370

20 - 40

8

Xxxxxxxx plochy xxxx xxxxxxx a xxxxxxx XXX 46.23.11.5




8.1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx




8.1.1

Xxxxxxxx xx. xx 150 mm

m2

45

10 - 20

8.1.2

Štěrkové xx. do 250 xx

m2

95

10 - 20

8.2

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx




8.2.1

xx. 10 xx

x2

235

40 - 60

8.2.2

tl. 15 xx

m2

290

40 - 60

8.3

Xxxxxx x xxxxxxxx dlážděným




8.3.1

x xxxxxxxxxx xxxxxxx 30/30/3 do xxxx x xxxxxxxx

x2

210

40 - 60

8.3.2

dtto xx xxxx x XX

m2

260

40 - 60

8.3.3

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30/30/4, lože x xxxxxxxx

m2

220

40 - 60

8.3.4

xxxx, xxxx x MC

x2

270

40 - 60

8.3.5

x xxxxxxxxxx xxxxxxx 50/50/6, xx xxxx x xxxxxxxx

m2

205

40 - 60

8.3.6

xxxx, xxxx x XX

x2

255

40 - 60

8.3.7

xxxxxx xxxxxxxx z dlaždic 25/25/2,5 do lože x xxxxx

x2

150

40 - 60

8.3.8

xxxx xx xxxx x XX

x2

180

40 - 60

8.3.9

xxxx xx xxxx x XX x podkl. xxxxxx

x2

285

40 - 60

8.3.10

x dlažebních kostek xxxxxxxx, 120 xx, xxxx xxxxxxxx

x2

295

40 - 60

8.3.11

xxxx, xxxx z XX

x2

370

40 - 60

8.3.12

x dlažebních kostek, xxxxxxx 60 mm, xx pískového xxxx

x2

220

40 - 60

8.3.13

xxxx, xx XX, x xxxxxx xxxx x XX

m2

350

40 - 60

8.3.14

z xxxxxxxxxx desek xxxxxxxxx xx. 50 xx, xxxxxxxxx XX

x2

1270

40 - 60

8.3.15

z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, podklad xxxxxxxxxxx

x2

65

20 - 40

8.3.16

xxxx, xxx xxxxx xx XX

x2

370

40 - 60

8.3.17

dlažba x xxxxxxxx xxxxxx xx MC

x2

295

20 - 30

8.3.18

zatravňovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x2

340

20 - 30

8.3.19

panely xxxxxxxx xx. 150 xx

x2

1180

40 - 60

8.3.20

dlažby z xxxxx xxxxxxxx, pískové xxxx XXX xxxx XX

x2

175

40 - 60

8.3.21

xxxx, lože XXX nebo XX

x2

260

40 - 60

8.3.22

xxxx, nastojato, pískové xxxx

m2

330

40 - 60

8.3.23

xxxx, xxxx XXX nebo XX

x2

385

40 - 60

8.3.24

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x2

510

40 - 60

8.3.25

xxxx, xxxxxxx xxxxxx

x2

470

40 - 60

8.3.26

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x2

510

40 - 60

8.3.27

Betonová xxxxxx xxxxxxx - xxxx xx. xx 80 xx

x2

515

40 - 60

8.3.28

Xxxxxxxx dlažba xxxxxxx - xxxxxxx xx. xx 80 xx

x2

560

40 - 60

8.3.29

Xxxxxxxx dlažba xxxxxxx - xxxx xx. xx 60 xx

x2

480

40 - 60

8.3.30

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx. xx 60 xx

x2

525

40 - 60

8.4

Xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx




8.4.1

xxxx xxxxxx xx. 30 xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x2

270