Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
500/2001 Sb.
500
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 3. prosince 2001,
xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády x. 505/2000 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x podpoře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx krajiny, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx příznivých xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxx č. 252/1997 Xx., x zemědělství:
Čl. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 505/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx udržování krajiny, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 4 zákona xxxxxxxxx xxxx dotace, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvky" xxxxxxxxx xxxxx "stát xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx základě programů xxxxxx podle §2 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oblastech (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx příspěvek")".
2. V §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx1) xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, vinicích, zahradách, xxxxxxxx sadech, xxxxxxxx xxxxxxxx porostech a xxxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx celková výměra xx
1. xxxxxxx 5 xx, nebo
2. xxxxxxx 2 xx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx v územích xxxxxxxxx parků nebo x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněná xxxxx"), xxxx
3. xxxxxxx 1 xx, xxx-xx x hospodaření x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,4) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx, nebo xxx-xx o hospodaření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx provedena výsadba xxxxxxxxxxx xxxxxxx rychle xxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx x příloze x. 14 x xxxxxx nařízení, xxxx
4. nejméně 0,5 xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4) xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x územích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx5) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxx
5. xxxxxxx 0,25 xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rychle rostoucích xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 14 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx".
3. X §1 xxxx. 1 písm. b) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx".
4. X §1 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx8)" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací".
5. X §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x) x x) znějí: "Xxxxx x xxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
1. změny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,11) xxxx
2. xxxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,12) xxxx
x) xxxxxxx výměry xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nejpozději však xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx")".
6. X §2 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".
7. X §3 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxx x poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku" zrušují.
8. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx tato xxxxx: "xxxxx žadatel doručí xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx, že xxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Státnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, České xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxx x garančnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a. x., xxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, splatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidovány xxxxxx nedoplatky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx splatné závazky xxxxxxxxxxxx k 1. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxx 4; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx,".
10. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13) xxx:
"b) splnil xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ustanovení právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,13) xxxxx-xx x xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
13) Například xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), zákon x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX x. 347/1992 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Sb., zákona x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákon x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 314/2001 Xx., zákon č. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 96/1977 Xx., zákona x. 143/1991 Xx., xxxxxx č. 270/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxx x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 162/1993 Sb., xxxxxx č. 193/1994 Xx., zákona x. 243/1997 Sb. x xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 30/1998 Xx., xxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxx č. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin, xx xxxxx zákona x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Sb. x zákona x. 408/2000 Sb.".
11. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy13) celou xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxx 1 přílohy x. 7 x tomuto xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, popřípadě pozemků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx plochy xx xxxxxx xxxxxxxxxx,".
13. V §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "x s xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. c) xxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx.".
14. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15x) xxx:
"§7a
Xxxxx-xx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx,15x) xxxxxxxx xx xx den xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i penále xxx, xxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx 15. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podpůrné xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxx 3 a §12 xxxx. x) xxxx 1.
15x) §44 x násl. zákona x. 218/2000 Xx.".
15. V §8 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4. xxxx,".
Dosavadní písmena x) x g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) x x).
16. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
a) v 1. xxxx národního xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti,3) x xxxxxxx se nenacházejí x xxxxxxxxxxxxx územích xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x),
x) x 2. xxxx xxxxxxxxx parku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,3) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx územích vymezených xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),
x) x 3. xxxx xxxxxxxxx parku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,3) x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".
17. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xxx:
"16) §30 xxxxxx x. 254/2001 Xx.".
18. X §10 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx".
19. X §10 xxxx. 4 xx za xxxxx "0,300 xx 1,500 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx 1 xx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 přílohy x. 7 k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 3, 4 x 9 x xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx č. 3 x 4 x xxxxxx nařízení" xxxxxxx.
20. §11 xxx:
"§11
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx oblastem se xxxxxxxxxxx xx 1 xx travních porostů xx zemědělských xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, zahrad x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx ve xxxx xx 2&xxxx;067 Xx do 3 100 Xx na 1 xx,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx 2. xxxx xx xxxx xx 1&xxxx;867 Xx xx 2&xxxx;800 Kč xx 1 xx,
x) x ostatních xxxx příznivých xxxxxxxxx 1. xxxx xx xxxx xx 1&xxxx;800 Xx do 2&xxxx;700 Xx xx 1 xx,
d) v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2. typu xx xxxx od 1&xxxx;667 Xx do 2&xxxx;500 Xx na 1 xx,
x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3. xxxx ve výši xx 1 467 Xx xx 2 200 Kč xx 1 ha,
x) v xxxxxxxxx xxxx příznivých xxxxxxxxx 4. xxxx ve xxxx od 800 Xx do 1&xxxx;200 Xx na 1 xx,
x) v xxxxxxxxx xx specifickými xxxxxxxxx 1. xxxx xx xxxx xx 666 Xx do 1&xxxx;000 Xx xx 1 ha,
x) x oblastech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2. xxxx xx výši xx 800 Kč xx 1&xxxx;200 Xx xx 1 ha,
x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a) ve xxxx xx 1 533 Xx xx 2&xxxx;300 Xx xx 1 xx,
x) x xxxx příznivých xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxx xx 1&xxxx;133 Xx do 1&xxxx;700 Kč na 1 xx,
k) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxx xx 500 Xx xx 750 Xx xx 1 ha.".
21. X §12 xxxx. a) bodu 2 xxxxxxx 2.1. xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx v bodu 7 části B xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx")", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx" x na xxxxx xxxx se xxxxx "travního xxxxxxx xx zemědělských pozemcích xxxxxxxxx v xxxx 7 části X xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porostů".
22. X §12 písm. x) xxxx 2 xxxxxxx 2.2. xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxxxxx žadatelem pro xxxxxx hospodářských xxxxxx,17) xxxxxxxxx v xxxx 7 části B xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porostu," xx xxxxx "dosažení" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" a na xxxxx věty se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 7 xxxxx X xxxxxxx x. 6 x tomuto xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vyčleněných xxxxxxxx xxxxxxx".
23. X §12 xxxx. x) xxxx 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x slova "xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
24. X §12 xxxx. x) xxxx 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxx".
25. X §12 písm. x) xxxx 2 xx za slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx energetické xxxxxxx".
26. X §13 odst. 1 xxxx. a) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx 30 xx" xx xxxxxx xxxxx "popřípadě" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx nebo" xx xxxxxxxxx xxxxx "vodním xxxxxxx, popřípadě".
27. X §13 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx d).
28. X §13 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx musí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx pastevní xxxxxx xxxx být xxxxxxxx nejpozději 15. xxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx" x současně xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,".
29. X §13 xxxx. 2 xxxx. b) bodu 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx b)" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxx x)".
30. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "podle xxxxxxx x)" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxx a)".
31. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 7 xxxxx X xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
32. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15. listopadu xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx x. 7 x xxxxxx nařízení.".
33. V §13 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat17) xx xxxxxxxxxxx žadatele xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovená xxxxx xxxx 2 přílohy x. 9 x xxxxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx 0,150 xx 1,500 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx porostu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx 1 přílohy x. 9 x xxxxxx xxxxxxxx,".
34. X §13 xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx "kultur" nahrazuje xxxxx "mladých lesních xxxxxxx".
35. X §13 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
36. X §13 xxxx. 8 xxxx. a) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxx energetické xxxxxxx".
37. X §13 xxxx. 8 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využití".
38. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat17)" x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X bodu 7 xxxxxxx č. 6 x xxxxxx nařízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
39. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx porostů" xxxxxxxx xxxxx "využívaných v xxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx17) x".
40. X §14 odst. 3 písm. a) xx xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx17)" a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 7 xxxxxxx x. 6 k xxxxxx nařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
41. V §14 odst. 3 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx období pro xxxxxx hospodářských zvířat17) x".
42. V §14 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx přechodného xxxxxx x rámci ekologického xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4)".
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 505/2000 Xx.
XXXX X
44. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
45. Xxxxxxx x. 6 xxx:
"Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
46. V příloze x. 7 bod 1 zní:
47. X xxxxxxx x. 7 xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. c) xxx 3" nahrazují xxxxx "xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 3".
48. Xxxxxxx x. 8 xxx:
"Xxxxxxx č. 8 k xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
49. Xxxxxxx x. 9 xxx:
"Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx vlády x. 505/2000 Sb.
50. Xxxxxxx x. 12 zní:
"Xxxxxxx x. 12 k xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
51. Xxxxxxx č. 13 xxx:
"Xxxxxxx x. 13 k nařízení xxxxx x. 505/2000 Xx.
52. Xxxxxxx x. 14 zní:
"Xxxxxxx č. 14 x xxxxxxxx vlády x. 505/2000 Xx.
53. Xxxxxxx x. 16 zní:
"Xxxxxxx x. 16 k xxxxxxxx vlády x. 505/2000 Xx.
54. Xxxxxxx č. 19 xxx:
"Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
55. Xxxxxxx x. 20 xxx:
"Xxxxxxx č. 20 x xxxxxxxx xxxxx x. 505/2000 Xx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx novely x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.