Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.06.2019.


Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
222/95 Sb.

Zařazení vodních cest do tříd §1 §2

Vodní cesty účelové §3

Rozměry vodních cest dopravně významných §4

Plavební dráha §5

Plavební komora §6

Plavebně provozní podmínky vodních cest §7

Křížení vodních cest §8 §9

Rozsah a obsah činností vykonávaných při správě sledované vodní cesty §9a

Požadavky na stavební uspořádání a zařízení pozemní části přístavu §9b §9c

Podmínky plavebního provozu v přístavech

Zajištění bezpečného provozování plavidla v přístavu §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

Provoz v přístavu za zvláštních okolností §17 §18

Provoz ve veřejných přístavech §19 §20 §21 §22 §23 §24

Zdravotní a veterinární péče §25 §26

Jiná bezpečnostní a provozní opatření §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí §35 §36 §37 §38

Účet vodní dopravy §38a

Závěrečné ustanovení §39

Příloha č. 1 - Klasifikace vnitrozemských vodních cest

Příloha č. 2 - Šířka plavební dráhy v oblouku

Příloha č. 3 - Znalosti požadované pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce

Příloha č. 4 - Osvědčení ES o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ve vnitrozemské vodní dopravě

č. 259/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tříd

(k §3 xxxx. 2 xxxxxx)

§1

(1) Xxxxx cesty v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x příloze č. 1.

(2) Xxxxxx xxxxx vodní xxxxx xxxxxxx, xxx jaké xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cesta xxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx je xxxxx xxxxxx XX. xxxxx x úseku Xxxxxxxx - Xxxxxx x vodní xxxxxx Xx. třídy x xxxxx Xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx využívaná xxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 2 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona xx vodní cestou XX. xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx využívaná xxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodu 2 zákona je xxxxx xxxxxx I. xxxxx.

(4) Dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 0. xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx účelové

Za xxxxx cesty účelové xx považují

a) vodní xxx Labe od xxxxxxx km 1012,58 (Xxxxxxx) po xxxxx xx 987,80 (Xxxxxxxxx), xxxxx xxx Chrudimky xx říčního xx 0,596 (xxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx) xx xxxxx xx 0,00 (xxxx xx vodního xxxx Xxxx), vodní xxx Cidliny xx xxxxxxx km 2,113 (xxxxxxxxxx most - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx) xx říční km 0,00 (xxxx xx xxxxxxx toku Xxxx), xxxxx tok Lužnice xx xxxxxxx xx 4,20 (xxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx) xx xxxxx xx 0,00 (ústí xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx),&xxxx;xxxxx xxx Zámecká Xxxx xx xxxxxxx xx 12,50 (xxxxxxxx x Xxxx) po xxxxxx x vodním xxxxx Dyje, xxxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxx xxx Otavy od xxxxxxx km 18,30 (Xxxxxxxx) xx xxxxx xx 0,00 (Zvíkov, xxxx xx xxxxxxx xxxx Vltavy), xxxxx xxx Sázavy xx xxxxxxx km 2,50 (Xxxxxxxx) po říční xx 0,00 (Davle, xxxx xx vodního xxxx Vltavy), xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, přehradní xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx Dalešice, xxxxxxxxx xxxxx Stráž xxx Xxxxxxx, přehradní xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Jesenice, xxxxxxxxx xxxxx Lipno, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, přehradní xxxxx Xxxx Xxxxx X, xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Mlýny XXX, xxxxxxxxx nádrž Olešná, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx nádrž Xxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx nádrž Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx nádrž Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx (Xxxx),&xxxx;xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Labem (Správčický xxxxxx), xxxxx xxxxxx Xxxxx Žernoseky, xxxxxx Xxxxxxx, rybník Xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxxx,

x) těžební xxxxxx štěrkopísku s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Rozměry vodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x §3 xxxx. 2 xxxxxx)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x plavební xxxxxx.

§5

Plavební dráha

(1) Rozměry xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx x udržovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vymezeného xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "plavební dráha") xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxx

xxx xxxxxxxxxxxx xx. 0...................... 14 x,

xxx xxxxxxxxxxxx xx. X...................... 20 m,

pro xxxxxxxxxxxx tř. IV., Xx., Xx............50 m,

2. x xxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx xx. 0......................6 x,

xxx xxxxxxxxxxxx xx. X......................15 x,

xxx xxxxxxxxxxxx xx. IV., Va., Xx...........40 m,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxxx plavidla a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dnem xxxxx xxxxx (xxxx xxx "bezpečnostní xxxxx"). X xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,20 x + xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 0., 2,20 m + xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třídy I. x 2,80 x + xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx cestu xxxxxxxxxxxx xxxxx XX., Xx. a Vb. X xxxxxxx, xx xxxx xxxx nově xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může x xxxx nové xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx plavební hloubka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plavidla xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cesty x bezpečnostní xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x budoucnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

1. x xxxx

x xxxxxxxxxxx vodních cest xxxxxxx 0,30 x,

x xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx vodních xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,30 x xxx klasifikační tř. 0., x nejméně 0,50 x xxx xxxxxxxxxxxx xx. X., XX., Xx. nebo Xx.,

2. x xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx upravovaných xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejméně xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxx 0,30 x xxx xxxxxxxxxxxx xx. 0. x 0,50 x xxx klasifikační xx. I., IV., Xx. nebo Xx.,

x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jejich úseků xxxxxxx 0,30 x xxx xxxxxxxxxxxx xx. 0., nejméně 0,50 x xxx xxxxxxxxxxxx xx. X. a xxxxxxx 1,00 x xxx xxxxxxxxxxxx tř. XX., Xx. nebo Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx v oblouku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poloměru xxxxxxx. X xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx úseků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblouku xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx; výpočet xxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxx plavebnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx budovaných plavebních xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx

xxx xx. 0. ............................................. 5,30 m,

pro xx. X. .............................................. 6,0 m,

pro xx. XX., Va., Xx. ............................. 12,0 m,

b) xxxxxxxx xxxxx

xxx xx. 0. .......................................... 38,40 x,

xxx xx. X. ............................................. 45 x,

xxx xx. XX. ........................................... 85 x,

xxx xx. Xx. ......................................... 115 x,

xxx xx. Xx. ......................................... 190 x,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxx xx. 0. .......................................... 1,50 m,

pro xx. X. ............................................ 3,0 m,

pro xx. XX. ......................................... 3,5 x,

xxx tř. Xx., Xx. ................................. 4,0 x.

(2) Rozměry xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

(3) Xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxx xxxxxxxx na líc xxx plavební xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx hráze musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx svodidly xxxx xxxxxxx xxxxxx zdi xxxxxxxxxxxx 0,2 m/sec.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 1 m a 0,5 x, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx X. x 0. xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, stanovenou xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx plavební hladina"). Xxx rozmísťování dalb x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. 33 x.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, xxxxxxxx výjezdovou xxxxxxxxxxx, úvaznými xxxxx xx xxxxx x xx xxx plavební xxxxxx, xxxxxxxxxxx žebříky x vyhovujícím xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxx xxxxx cesty xxxxxxx plavební xxxxxx xxxxxx zařízením. Xxx xxxxxxx xxxxxx větším xxx 5 x xx xxxxx kromě xxxxxxx vázacích xxxxx xxxxxx, x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx členění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1,5 x.

(6) Rejdy musí xxx vybaveny vyhovujícím xxxxxxxxxx.

Plavebně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(x §3 xxxx. 1 xxxxxx)

§7

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx udržovat plavební xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x říční xxxxxxxxx.

(2) Xx vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx x zakotvení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Křížení vodních xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravě nosné xxxxxxxxxx, xx vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 7,0 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plavebním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"). X nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mostů xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §5.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx straně stavebníka, xxxxxxx x nově xxxxxxxxx nebo rekonstruovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být xxxxxxxxx výška x xxxxxxxx xxxxx menší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako pohyblivá. X rekonstruovaného mostu xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx podjezdná xxxxx u xxxxxxxx xxxxx stejná jako xxxx rekonstrukcí, xxxxxxx xxxx 5,25 m xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx umožňovat xxx xxxxxxxxxxx prací dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odpadnutí důvodu, xxx který xx xxxxxx xxxxx. Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxx xxx obsaženo x dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx rekonstrukci xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo zásadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx podjezdná xxxxx xxxx rekonstrukcí.

(4) Mostní xxxxxxx musí xxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxx odrazy, xxxxx xxxx nebezpečné pro xxxxxxxxx navigaci na xxxxx xxxxx.

(5) Vzdálenost xxxx xxxxxxxxxxxx pilíři xxxxxxxxxx mostního xxxxxx, xxxxxx kolmo na xxx xxxxxxxx dráhy, xxxx x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pilíři, x xxxxxxxx pohyblivých xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx §5.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž dochází x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx konstrukce, na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X., xx 5,25 x xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klasifikační xxxxx 0., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je 4,0 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hladinou. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx cestě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 0. x xxxxxx xxxxx je 4,0 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx rekonstrukce xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxxxxxx xxxxx 0. x říčním úseku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podjezdná xxxxx xxxx rekonstrukcí.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx zřizovány lanové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15,5 x x elektrická xxxxxx do napětí 110 kV xxxxxxx 19,0 x xxx xxxxxxxx plavební xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšším xxx 110 xX xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hladinou xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx x 1 xx xx xxxxx 1 xX, o xxxxx xxxxxxxxx napětí 110 kV.

(8) Elektrická xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx komory x xxxxxxx nebo xxxxx xxxx v xxxx blízkosti; xxxx-xx xxxxxx přes vodní xxxxx, musí xxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxx xxxxxxxxx navigaci xx vodní xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vedení nebo xxxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technologií xxxxxxx, x rýze chráněné xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx potrubí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozem. Xxxx xxxxxxx, kabelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 120 xx xxx xxxx xxxxx cesty, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 xx xxx xxxx vodní xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx v rýze xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výšky uvedeného xxxxx x kamene.

§9

(1) Xxxxx vodič xxxxxxx na dopravně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx nejméně 12,0 m xxx xxxxxxxx plavební xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně 5,0 x.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx sledované xxxxx xxxxx

(X §5 xxxx. 6 xxxxxx)

Xxxxxxxx vykonávané xxx správě xxxxxxxxx xxxxx cesty xxxx

x) xxxxxxxxxx kontrola plavební xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pravidelná xxxxxxxx plavebního značení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxx vodní cesty xxx minimálním omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zákonem x vodách 10),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx celiny x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístavů, ve xxxxxxx xx rozrušují xxxxxx xxxxxx 11).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 66/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2015

Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(X §6 xxxx. 7 xxxxxx)

§9x

(1) Pozemní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidel integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx stání xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) manipulační xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx plavidla,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zásobování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) servisní xxxxxx xxx odběr xxxxxxx x xxxxxxxx odpadů,

f) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladování xxxxx,

x) xxxxxxxx zázemí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se přednostně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx 12).

(3) Trvalý xxxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osob xx plavidlo x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx osvětlen x xxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X přístavu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a výstupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx nástup na xxxxxxxx.

(5) Stanoviště pro xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozemní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxx krátkodobé parkování,

b) xx xxxxxxxxx tak, xxx byl xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx x vykládky xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx určených xx xxxxx plavidel.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx manipulaci x xxxxx z plavidla x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xx xxxxxx xx prováděna nakládka x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nákladů, xx xxxxx stání xxxxxxxx určených pro xxxx nakládku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 66/2015 Xx. x účinností xx 15.4.2015

§9c

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x údržby xxxxxxxx x tankování pohonných xxxx pomocí stabilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Místa xxxxxx xxx provádění opravy x údržby plavidel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx v přístavu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx 13).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Umístění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxx povodně. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zachován xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx

x) umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vody x xxxxxx xxxxxxxx do xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není delší xxx 100 xx, xx zabezpečena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

§9x vložen xxxxxxx předpisem č. 66/2015 Sb. s xxxxxxxxx od 15.4.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx x přístavu

(k §8 xxxx. 6 xxxxxx)

Xxxxxx v xxxxxxxx

§10

(1) Xxxx vplutím xx xxxxxx přístavu x xx xxxxxxxxxxxx přístavních xxxxxx, xxxxx x xxxx vyplutím x xxxx dávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smějí xxxxxxxx manévrovat a xxxxxxxx xx do xxxxxx, pokud k xxxx mají dostatek xxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx tomto manévrování xxxxx vznikat xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx. Xx celé xxxxx xxxxxxxxxxx bazénu xxxx xxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x lávek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svítidel,

b) použité xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zastíněny tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přístavní a xxxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Plavidla xxxx xxx xx stanovištích xxxxxxxx vyvázána, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, co odpadl xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxx plavidla a xxxxxxxxx xxx musí xxx vloženy xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx plavební xxxxx xxxx přístavní xxxxx je dovoleno xxx x případech xxxxx. O xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx stálý xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx zřetelně xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přístavu musí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxx, xxx xx x xxxx plavidlu xxxxxxxx, xxxxx tím není xxxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí xxx

x) xxxxx plavidla xxxxxxxxxx xxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, obecní xxxxxxx x správce xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému plujícího x místu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx,

x) vůdce xxxxxxxx, xxxxx přepravuje xxxxx xxxxx veřejně vyhlášeného xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx malého plavidla, xxxxx využívá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx jen x xxxxxxx nouze.

(7) Xxx xxxxx plavidla x xxxxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx sochorů, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx plavidla.

§15

(1) Xxxxxxxx stojící x xxxxx musí xxx xxxxxxxx bezpečným xxxxxxxxx na břeh. X xxxx musí xxx přechod xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx vedle xxxx, musí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx přechodů xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vody x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetku.

§16

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx úplná xxxxxxx.

Provoz x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§17

Xxx xxxxxxx vodní xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x rozměrech xxxxxxx 1 m x 1 x x ledu xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx zákazu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx plavidla xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.

Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X hlášení xxxx xxx xxxxxx xxxx a označení xxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxx, výkon xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx pluje, xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxx xxxx x xxxxxxx.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

Xxxxxxxxx x veterinární xxxx

§25

Xxxxxxxx x přístavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů. 3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx každý xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jejího výskytu x každý xxxx xxxx úmrtí na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx infekce xxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§26

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx přístavu x xxx všechny xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx.

§27

Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření

Vypukne-li na xxxxxxxx požár, xx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx požáru x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx ihned xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě vůbec xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx okolností xxxxx, xxxx xxx ihned xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v dosahu xxxxxxxxx.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

§30

§30 zrušen právním xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2019 Sb.

Bezpečnostní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(x&xxxx;§36a xxxx. 7 a 8 xxxxxx)

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 66/2015 Sb.

§37

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu podle §36a odst. 6 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") za xxxxxxxx, xx

x) schválil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvádějící xxxxxx rozvrh x xxxxxxxxx vyučovací xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s přepravou xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx předpisech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxx otázek, xxxxx xxxx xx formě xxxxx zahrnovány do xxxxxxx, xxxxx složení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx o xxxx x místě konání xxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pověřená xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, doloží, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti spojené x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxxxxx odborné znalosti xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx pověřenou xxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, která zejména xxxxxxxxx nestrannost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětech, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dvou xxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxx plavební xxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané plavebnímu xxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o absolvování xxxxxxx vydaným pověřenou xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

(2) Xxxxxxx organizuje xxxxxxxx xxxxx. Plavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx složenou x xxxx oprávněných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, xxxxx xx usnáší většinou xxxxx. Žadatel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zkouška xxxxxxxx xxxxxxx test xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2. X případě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxx požadavky xx xxxxx, označování xxxxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx, xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studie x xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Písemná xxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústní xxxxxxxx. V rámci xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxx, xxxxxx přihlášení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx pro průběh xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx místnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx zkouška xxxx xxx xxxxxxxx ústní xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx získali x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 5).

(5) Xxxxx xxxxxxxx komise uzná xxxxxxxx kvalifikaci pouze xxxxxxxx, xxxx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku. X xxxxxxxxx zkoušky xxxx uchazeč xxxxxxx x těch xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) O úspěšném xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx u zkoušky xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xx xxxxx neuspěl, xxxxxxxx xxxxx jednou, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 3, je xxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad o 5 let, xxxxx xxxxxxxxxxxx poradce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38a

Účet xxxxx xxxxxxx

(X §37f xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Účet xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx") xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: podúčtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx suchého xxxxx, xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podúčtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx xxxxxxxx politiku Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx 6).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx pouze xx základě žádosti, xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x žadateli (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bydliště, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx),

x) identifikační údaje x xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxx plavidla, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu musí xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx platným x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x motoru,

c) xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx 50 km xxx nákladové kapacitě xxxxxxx 70 %.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx xxxx způsobilost, xxxxxx xxxxxxx klasifikační xxxxxxxxxx 7).

(6) Xx xxxxxxxxxx finančních prostředků x xxxx xxxx xxxxxx nárok.

§38a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 412/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 2.8.2004

§39

Xxxxxxxxx ustanovení

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
XxXx. Xxxxxxx v.r.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 222/95 Xx.

Xxxxxxx 1X Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

(1) Třída xxxxxxx xxxx xx xxxxxx půdorysnými xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxx konkrétní xxxxx xxxxx musí xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x místním podmínkám.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nosností xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx, která xx xxx 30 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pro přepravu xxxxxxxxxx xxxx schváleny xxxxxxxxxxx xxxxx:

5,25 x - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vrstvách,

7,00 x - pro plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vrstvách.

(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx současné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v některých xxxxxxxxx x současné xxxxxxx.

1X Xxxxxxxxxxx vnitrozemských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxx
Xxxxx
xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
x
x
x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
0
20
5
1,20

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 222/95 Sb.

Šířka xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se provádí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dán ekvidistantní xxxxxxxx x xxxxxxxx X - x. Xx xxxxxxxxxx poměrech xx možné provést xxxxxxxxx plavební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oblouku. Při xxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xx xxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx cesty xxxxx xxxxx:

xxx:

x - xxxxxxxxx xxxxxxx rozšíření xxxxxxxx dráhy,

L - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

X - xxxxxxx xxxxxxxxx okraje xxxxxxxx dráhy.

Výsledná xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxx xxxxx xx vodním xxxx xxxxx xxxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. a) bod 1. + x, xxxx

x) Xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

X = 2x + 2Δx’ + Δx” + x, xx však xxxx xxx je šířka xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

xxx:

x - největší xxxxx xxxxxxxx či sestavy,

Δb’ - xxxxx rezerva xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx. Xx. xxxx Xx. nejméně 5,0 m,

Δb” - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx. IV, Va. xxxx Xx. xxxxxxx 5,0 x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x1 x x2 Jež xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x konci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okrajem xxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx R - x xx xxxx xxxxxx T1 a X2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx průniku X1 x T2 xxxxxxx xx jednoho xxxx T1,2,

kdy:

Rp - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x1, x2 - pomocné xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx oblouku x poloviční vzdálenosti xxxx nerozšířeným a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

α - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

β’ - xxxxxx úhly vytvořené xxxxxxx x1 a x2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblouků xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx velkého xxxxxxxxxx xxxx α xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblouku β’ xxxxx xxxxxx:

xxxxxxx xxxxx α =&xxxx;γ + 2β’.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

x’1,2 = (Xx - e) . xx β’, xxxxxxx xxxxx&xxxx;β’ = β”,

xXx = x’1,2 + x”1,2 x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oblouku xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx úseků. Xxxxxxx xxxx okraje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx γ má xxxx ekvidistantní xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblouku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx X. Xxxxxx úseky okraje xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Rp xxxxxxxxxxx středové úhly β”. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x přímých úsecích xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ekvidistanty xxxxxxxx od původního xxxxxx o xxxxxxx x.

Xxxxxxxxxx přechodových oblouku xxx xxxx xxxxxxxx xxxx

X případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx α xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx normály xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx oblouku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy xxxxx xxxxx bod. Xxxxxxx xxxxx: α = x + 2β’ = 2β’.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přechodového xxxxxxx xx vypočítají ze xxxxxx:

x’1,2 = (Xx - x)xx&xxxx;β’ a

přičemž xxxxx:

β’ = β”,

tRp = x’1,2 + x”1,2 a

Rozšíření xxxxxxxx xxxxx xx vnitřní xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx případě xxxx skládat z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblouku xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxx úseky. Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxxxx Xx x xxxx xxxxxxxx středový xxxx 2β”. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx X1,2.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 222/95 Sb.

Znalosti xxxxxxxxxx xxx vydání osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- znalost následků xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx příčin nehod.

II. Xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxxxxx úmluv x xxxxx, které xx vztahují k xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx, x xxx, xx xxx xxxxxxx x:

1. xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxx:

- xxxxxxx pro klasifikaci xxxxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxx látek a xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. obecné xxxxxxxxx xx obaly xxxxxx xxxxxxxx, cisternových xxxxxxxxxx xxxx.:

- xxxxx obalů, xxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx balení x předpisy xxx xxxxxxxx obalů,

- stav xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. označování xxxxxxxxxxxxx x bezpečnostní značky:

- xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- umísťování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- informace v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx;

5. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx odesílání:

- xxxxxxxxx náklad,

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zásilek,

- xxxxxxxx xx xxxxxxx kontejnerech xxx volně xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. přeprava cestujících;

7. xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx;

8. vzájemné xxxxxxxxxx xxxxx;

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxxx (stupeň xxxxxx),

- uložení x xxxxxxxx oddělování;

11. xxxxxxx xxxx odplynování xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx;

12. xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx;

13. průvodní doklady:

- xxxxxxxxx doklad,

- písemné xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx,

- osvědčení x xxxxxxx posádky,

- xxxxxxx xxxxxxx;

14. xxxxxxxxxxxx pokyny: xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

15. xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx: xxxxxxx x xxxxx;

16. xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx podle vyhlášky x xxxxxxxxxx plavebního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 15);

17. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx 9);

18. požadavky xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 222/95 Sb.

Vzor xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx XX o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravě

Osvědčení x.: ....................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxx značka členského xxxxx vydávajícího osvědčení: .........................................................................................

Xxxxxxxx: ............................................................................................................................................................................

Xxxxx (xxxxx): .................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: ..................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx: .............................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxx: .................................................................................................................................................................

Platnost xx ................................................................... xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxx x osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx (xxx): .................................................................................................................................................................

Datum: ............................................................................................................................................................................

Xxxxxx: ............................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxx do: ..............................................................................................................................................................

Xxx: .................................................................................................................................................................................

Xxxxx: .............................................................................................................................................................................

Xxxxxx: ............................................................................................................................................................................

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2004 Xx. x účinností xx 2.8.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016


Informace

Právní xxxxxxx x. 222/95 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.10.1995.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

412/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 222/95 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2004

666/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 222/95 Xx., x vodních xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx havárii x dopravě nebezpečných xxxx, ve znění xxxxxxxx x. 412/2004 Xx.

x účinností xx 1.1.2005

423/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 222/95 Xx., x vodních xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu v xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 412/2004 Xx. x xxxxxxxx x. 666/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.2005

517/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 222/95 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v přístavech, xxxxxxxx havárii a xxxxxxx nebezpečných xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2006

44/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 222/95 Xx., x vodních xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.2.2008

66/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 222/95 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x přístavech, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2015

259/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 222/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností 1.9.2016

139/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 222/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, plavebním xxxxxxx x přístavech, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 67/2015 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 19.6.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 344/1991 Sb., xxxxxx xx vydává Xxx xxxxxxxx bezpečnosti xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.
2) Xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx zákon).

3) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/1987 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 223/1995 Sb., x způsobilosti xxxxxxxx x provozu na xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.
5) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace).
6) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 718/1999 z 29. března 1999 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx č. 223/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 83/2000 Xx.

8) Vyhláška č. 344/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxx Xxx plavební xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 223/1995 Xx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 241/2002 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx.
9) §40 x 41 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) §47 xxxx. 5 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 150/2010 Xx.

11) Xxxxxxxx č. 105/2012 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12) §66 odst. 2 x 7 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb. a xxxxxx x. 150/2010 Xx.

13) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 20/2004 Sb., xxxxxx x. 105/2010 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2013 Sb. x xxxxxx č. 61/2014 Xx.

14) Xxxxxxxx č. 138/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.

15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.