Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
177/95 Sb.

Vyhláška

ČÁST I. Výklad některých pojmů §1

ČÁST II. Technické podmínky členění železničních drah, způsob označení a zabezpečení křížení železničních drah s pozemními komunikacemi a s úrovňovým přechodem kolejí určeným pro přístup cestujících na nástupiště, rozsah a podmínky technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu drah a technické podmínky styku drah

HLAVA 1. Technické podmínky členění železničních drah §2

HLAVA 2. Křížení drah s pozemní komunikací

Způsob označení křížení §3

Způsob zabezpečení přejezdu §4

HLAVA 3. Úrovňový přechod kolejí určený pro přístup cestujících na nástupiště

Zabezpečení přechodu kolejí určeného pro přístup cestujících na nástupiště výstražným zařízením §4a

Výstražné zařízení pro přechod kolejí určený pro přístup cestujících na nástupiště §4b

HLAVA 4. Podmínky a rozsah technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu drah

Podmínky technickobezpečnostní zkoušky §5

Rozsah technickobezpečnostní zkoušky §6

Podmínky a rozsah zkušebního provozu §7

HLAVA 5. Technické podmínky styku drah §8

ČÁST III. Součásti dráhy, technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky

HLAVA 1. Součásti dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky §9

HLAVA 2. Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy celostátní, dráhy regionální, vlečky a pro stavby na těchto dráhách §10

Prostorové uspořádání §11

Traťové třídy zatížení §12

Geometrické uspořádání koleje §13

Uspořádání tělesa železničního spodku §14

Uspořádání staveb železničního spodku §15

Uspořádání dopravních ploch §16

Podmínky stavby přejezdu §17

Technické parametry železničního svršku §18 §19

Způsob označování tratě §20

Minimální vybavenost železniční stanice a železniční zastávky §21

Uspořádání elektrických zařízení §22

Uspořádání zabezpečovacího zařízení §23

Uspořádání sdělovacího zařízení §24 §24a

Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy celostátní budované pro rychlost vyšší než 200 km/h §24b

HLAVA 3. Technické podmínky provozuschopnosti dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky §25 §26 §26a

ČÁST IV. Součásti dráhy, technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy speciální

HLAVA 1. Součásti dráhy speciální §27

HLAVA 2. Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy speciální a pro stavby na dráze §28

Uspořádání tratě §29

Prostorové uspořádání §30

Geometrické uspořádání koleje §31

Uspořádání kolejového spodku a kolejového svršku §32

Požadavky na uspořádání výhybek §33

Požadavky na uspořádání přívodní kolejnice §34

Technické parametry podzemních staveb §35

Technické parametry mostů §36

Způsob označování trati §37

Uspořádání a vybavení stanic §38

Informační systém a vybavení prostor pro odbavování cestujících §39

Osvětlení §40

Technické parametry elektrických silnoproudých zařízení §41

Uspořádání sdělovacího zařízení §42

Uspořádání zabezpečovacího zařízení §43

Uspořádání dálkového ovládání §44

Požární zabezpečení §45

Zařízení pro větrání a vytápění §46

Zásobování vodou a kanalizace §47

HLAVA 3. Technické podmínky provozuschopnosti dráhy speciální §48 §49

ČÁST V. Součásti dráhy, technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy tramvajové

HLAVA 1. Součásti dráhy tramvajové §50

HLAVA 2. Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy tramvajové a pro stavby na této dráze §51

Uspořádání dráhy §52

Prostorové uspořádání §53

Geometrické uspořádání koleje §54

Uspořádání spodku tramvajové trati §55

Uspořádání svršku tramvajové trati §56

Uspořádání výhybek §57

Uspořádání zastávek §58

Umístění traťových značek §59

Uspořádání zabezpečovacího zařízení §60

Uspořádání sdělovacího zařízení §61

Uspořádání a podmínky pevných trakčních zařízení §62

HLAVA 3. Technické podmínky provozuschopnosti dráhy tramvajové §63 §64

ČÁST VI. Součásti dráhy, technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy trolejbusové §65 §66

ČÁST VII. Součásti dráhy, technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy lanové

HLAVA 1. Součásti dráhy lanové §67

HLAVA 2. Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy lanové a pro stavby na této dráze §68

Stavební uspořádání §69

Prostorové uspořádání §70

Rychlost jízdy a interval mezi vozidly §71

Opatření pro noční provoz §72

Technické požadavky na nová ocelová lana §73

Technické požadavky na použitá ocelová lana §73a

Uspořádání stanic §74

Technické parametry zařízení pro nesení a vedení lan a vozidel §75

Dodatečné podmínky pro nesení a vedení lan a vozidel použitých přenesených lanových drah §75a §76

Technické parametry poháněcího zařízení §77

Technické požadavky a parametry brzd poháněcího zařízení dráhy lanové §78

Technické parametry lanových kotoučů §79

Technické požadavky na napínací zařízení dráhy lanové §80

Provedení elektrického zařízení §81

Uspořádání sdělovacího zařízení §82

Uspořádání zabezpečovacího zařízení §83

Vybavení doplňujícím zařízením k zajištění bezpečného provozování dráhy lanové §84

Vybavení záchranným zařízením §85

HLAVA 3. Technické podmínky provozuschopnosti dráhy lanové §86 §87

ČÁST VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení §88

Zrušovací ustanovení §89 §90

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3 - Jmenovitá napětí elektrických sítí metra

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Seznam souvisejících technických norem

Příloha č. 6 - Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku

Příloha č. 7 - Kontrolované parametry stavby dráhy lanové

č. 577/2004 Sb. - Čl. II

č. 8/2015 Sb. - Čl. II

č. 269/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva xxxxxxx

xx dne 30. června 1995,

xxxxxx xx vydává stavební x xxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §66 xxxx. 1 a 4 x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 1, §20 xxxx. 4 x §49o xxxx. 9 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách:

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx celostátní, dráhu xxxxxxxxxx x xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemní těleso, xxxxxxxxxxx xxxxxx tělesa xxxxxxxxxxxx spodku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx konstrukce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zvyšují xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jinému účelu, xx. xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx mostům xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, zárubní, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, průchody, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x vodě,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx a skladování x x xxxxxxxxx xxxxxxxx obsluhy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (nástupiště, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx),

x) bezpečnostním xxxxx nástupiště xxxx xxxxxx nástupiště x xxxxxxxx hrany xxxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx linií s xxxxxx varovného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx holí a xxxxxxxx,

x) zařízeními železničního xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx těleso xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, prohlídkové a xxxxxxx xxxx,

x) plání xxxxxx xxxxxxxxxxxx spodku xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhraní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svrškem,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x vodicí xxxxxx xxx jízdu drážního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx průřezem xxxxx obrazce x xxxxxx kolmé x xxx koleje, xxxxx xxx xx kolmá xx xxxxxxxx temen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx koleje a xxxxx xxxxxxxx vzdálenosti xxx xxxxxxxx staveb, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx kolejnic, xxxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx důvodů musí xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xxx xxxxx speciální (xxxxx) xx rozumí

a) xxxxxxxx (proudovou) xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx přívodního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, oddělená xx xxxxxxx plochy nástupiště xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx) vnímatelným xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx pádu xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx součástí jsou xxxxxxxxxxx dveře xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nástupiště x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trati,

b) plání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tramvajové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx funkci xxx jízdu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podkladem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zatížení xx xxxxxxxxxx svršku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožňující jízdu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) visutou xxxxxxx xxxxxx dráha xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohybem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx lanovou xxxxxx xxxxx lanová, x xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kolej, případně xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxx.

(5) Pro xxxxx xxxx vyhlášky pro xxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) tratí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x označení důležitých xxxx na xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX OZNAČENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX A X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX PŘÍSTUP XXXXXXXXXXX XX NÁSTUPIŠTĚ, XXXXXX X PODMÍNKY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX PROVOZU XXXX X TECHNICKÉ XXXXXXXX XXXXX XXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx železničních xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxx technické xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx průchodnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 157, 159, 166 x 176, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příloha č. 5"),

x) přechodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx traťovou xxxxx X1 xxxxx přílohy č. 6, xxxxx je součástí xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příloha č. 6").

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx technické podmínky:

a) xxxxxxxxxxx průchodnost určenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx minimálně pro xxxxxxxx třídu X xxxxx přílohy č. 6.

(4) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou průjezdným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrysu xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx A xxxxx přílohy č. 6. Xx xxxxxxx vlečky xx xxxxxxxxxx koleje vyhrazené xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxx jízdu xxxxxxx xxx technologickou xxxxxxx, xxx i pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlečky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, xx znění xxxxxx x. 23/2000 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXX DRAH X XXXXXXX KOMUNIKACÍ

§3

Způsob xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx komunikací x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 6)

(2) Xx xxxxxxx ve smyslu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanici xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx manipulaci x xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Způsob zabezpečení přejezdu

(1) Xxxxxxx tratí x xxxxxxxx rychlostí xxxxx xxxx xxxxxx 60 xx.x-1, přejezd určený xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x traťovou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx 100 xx.x-1, nejde-li x přejezd, jehož xxxxxxxx xxxxxx přesáhne xxxxxxx 10000, může xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx křížem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx neuvedené x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx rozhledové x xxxxxx poměry.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx musí varovat xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx signálem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx břevny. Xxx xxxxxxxx závorových břeven xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přehrazují xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Stávající xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx mechanickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx závorovými xxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx světelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkově xxxxxxxxx xxxxxxxx signalizací xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 7).

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x parametry xxxxxxxx xxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 165.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

§4x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kolejí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výstražné xxxxxxxx pro přechod xxxxxx v železniční xxxxxxx, který xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihem, xx xx x xxxxxxxx xxxxx vlak xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx světlem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx signálem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kolejí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby přehradila xxxxxxx x xxxx xxxx; xxx sklopení xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx akustický signál xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx schopností pohybu x xxxxxxxxx 18).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx určené xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 117/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2017

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vydává

a) "xxxxxxxx xxxxxx Xxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svícením xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx" xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17),

x) "xxxxxxxxx signál Stůj" x "xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx", které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akustické signály x místech křížení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 17) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "xxxxxxxxxx xxxxxx Stůj" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přechod xxxxxx xxxxxxxxxx břevny xxxxxxxx.

(2) "Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx" xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kolejí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) "Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přechod kolejí xx umisťuje před xxxxxxxxx kolejí na xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx levé straně xx směru chůze; xx-xx xx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx současně xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přechody xxxxxx umístěny ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 4 x, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx příjmu povelu xxxxxxx ovládané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx výstražné xxxxxxxx xxx xxxxxxx kolejí x xxxx xxxxxxxxxx xx §23 xxxxxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2017 Xx. x účinností xx 28.4.2017

HLAVA ČTVRTÁ

PODMÍNKY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X ZKUŠEBNÍHO XXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. XX xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

3. XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx,

x) provedení a xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx tělesa železničního xxxxxx,

x) zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx technickobezpečnostní xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) u xxxxx

1. xxxxxxxx prostorové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx geometrické xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozem pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koleje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obou směrech xxxxxxxxx nepřekračující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veličin x xxxxxxxx vztahů xxxxxxx x dopravní xxxxx dráhy xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlem xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx traťové xxxxxxxxx, zvýšené x 10 % xx xxxxxxxx, xx nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 5 xxxxxxx 160 x xxxx než 10 % a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx se současně xxxxxxx funkční xxxxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a sdělovacího xxxxxxxx; na tratích x rychlostí vyšší xxx 200 xx/x xx xxxxxxxx jízdy xxx ověření bezpečnostně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy, a xx s postupným xxxxxxxxxx rychlosti,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolou zařízení xxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx zkoušek. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx vzájemných závislostí x ověřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jízdou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zabezpečovacího zařízení xx provozu xxxx xxx provedeny xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx napěťových x xxxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkouška se xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxxx bezprostředně xx jejím provedení,

e) x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektů x objektů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxxx. Xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 149. Xxxxxxxx statické xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x trvalých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozpětí 18 x, u xxxxxxxxx mostních konstrukcí x rozpětím xxxxxx xxx 8 m xxxx prvním xxxxxxxx. Xxxx xx provádějí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Dynamická zatěžovací xxxxxxx se provádí, xxxxxxxx-xx mostní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zatěžovací xxxxxxx provádí u xxxxx x rozpětím xxxxxx xxx 50 x, nebo xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 80 x, x x xxxxx konstrukcí, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tratích x xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 km/h xx xxxxxxxxx zatěžovací xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 x,

x) x tunelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx).

§7

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkušební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx zavádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dopravy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, zatížení, xxxxxxxx xxxxxxx, závady x xxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX

§8

(1) Styk xxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxx propojením xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání drah x je umožněn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx druhou, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx bezpečnost osob x xxxxxxxx provozování xxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx železničních xxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx kolejí drah, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx drah x trakčního xxxxxx xxxx. Xxxx drah xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stýkajících xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx elektrické trakce x energetiky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhách, xxxxx xxx xxxxxxx vzájemného xxxxxx, x je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

SOUČÁSTI XXXXX, XXXXXXXXX PODMÍNKY X XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX PROVOZUSCHOPNOSTI XXXXX CELOSTÁTNÍ, XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX DRÁHY CELOSTÁTNÍ, XXXXX REGIONÁLNÍ X XXXXXX

§9

Xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx spodek, xxxxx xxxxx xxxxxx železničního xxxxxx, stavby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x kolejí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; součásti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kolejnicové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, výhybkové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, izolované xxxxx, vodivá x xxxxxxxxx xxxxxxx, přídržné xxxxxxxxx, xxxxxxxx kolejnice, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolejnic, xxxxxxxx xxxxx, kolejové xxxx, ohřev xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x pevná zařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx. zařízení xxxxx hluku, xxxxxxx xxxxxxx, korozi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vlivu xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenosové xxxxx, zařízení xxxxxxx, xxxxxxxxx, přenosová, xxxxxxxx xx samostatných okruhů xxxx telefonní, xxxxxxxxxx, xxxxxx x rádiové xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx tratích, xxxxxxxx xxx mechanizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hnacích xxxxxxx (xxxxxxx napájecí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx silnoproudá zařízení xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxxxxx, speciální xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souprav, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx atmosférické xxxxxxxxx, zařízení pro xxxxxxx xxxx negativními xxxxxx zpětných trakčních xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x trakčního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx měření, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x k xxx xxxxxxxxxxxx budovy,

i) xxxxxx x zařízení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxxxxx přepravních potřeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxx nutných x xxxxxx provozování,

j) xxxxxxx x xxxxxx dráhy x xxxxxxxx xxxxxxx x obvodech xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přístupové komunikace xxx xxxxxxxxx x xxx přepravu věcí xxxxxx veřejně přístupných xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX X XXX STAVBY XX XXXXXX XXXXXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx tříd xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx železničního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx železničního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx parametry železničního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vybavenosti železničních xxxxxx x železničních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Prostorové xxxxxxxxxx staveb dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mostů x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxx xxxxxxxxxx prostorového xxxxxxxxxx xxxxx, mostů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 142, 155, 157 x 175.

(2) X xxxxxxxxxxxxx tratí x xxxxxxxxx koleje 1435 xx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxx 200 km/h xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx os xxxxxx:

x) xx širé trati x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx 250 x x větším, 4000 xx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. x xxxxx xxxxxx a obloucích x xxxxxxxx 250 x x xxxxxx, 5000 xx,

2. při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx o poloměru 250 m x xxxxxx, 4&xxxx;750 xx.

(3) X vícekolejných tratí x xxxxxxxxx rozchodem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 km/h xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xx xxxx trati

1. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xx 250 xx/x 4 300 xx,

2. určené xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 250 xx/x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 4 500 mm,

3. na xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx provozované rychlostí xxxxx než 200 xx/x x každé xxxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxx 6 500 xx;

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. u xxxxxxxx xxxxxx shodně xxxx xx širé xxxxx,

2. mezi xxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx 6 500 xx,

3. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx užitečné xxxxx xxxxxx xxxxxx 4 500 xx,

4. x xxxxxxxxx případech 5 000 xx;

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx trati, 6 500 xx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx poloměru oblouku xxxxxx xxx 250 x jsou obsaženy x xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 159 a 160.

(5) X xxxxx s xxxxxxxxx koleje 760 xx (dále xxx "xxxx rozchod") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 500 xx.

(6) Xxxxxxxxxx os xxxxxxxxxxx xxxxxx různého xxxxxxxx xx stanovena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koleje, xxxxxxxx xxxx kombinace šířek x sobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx, pevnými xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečný pohyb xxxx x xxxxxxxxxx x materiálem. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx něho xxxxx xxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 xxx položkou 157.

(8) Do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx mění xxxx xxxxxx xxx součinnosti x drážními xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezený xxxxx x xxxxxxxx částmi xxxxxxxx vozidel.

(9) Nejmenší xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 5 pod xxxxxxxx 166.

(10) Xxx xxxxxxx xxxxx různých xxxx musí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kolejí xxxxxxxxx prostorovému xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 6.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 5, 6 x 7 xx xxxxxxxxx vždy, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx geologické xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx řešením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxx budované xxx xxxxxxxx vyšší xxx 200 km/h, nejde-li x úsek x xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxx stavbami, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx překážkami x xxxxxxxxx kolejí xxxx xxxxx xxxxx prostor x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Volný prostor xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy jinak.

§12

Traťové třídy xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx celostátní, xxxxx regionální x xxxxxx se zařazují xx xxxxxxxxx tříd xxxxxxxx. Traťové xxxxx xxxxxxxx jsou definovány xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxx drážního vozidla: xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x uspořádáním xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx se navrhuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rychlost, pokud xxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsecích. Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxx jak x traťových xxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx u staveb xxxxx, u kterých xx zřizuje xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 500 x a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx modernizace dráhy, xxx které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx těleso, xxxxx xxx x traťových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 300 x. Xxxxxx železničních xxxxxx xx xxxxxxx x přímých úsecích, x xxxxxxx, jen xx-xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx s přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 x. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 300 x. X manipulačních xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zřizovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 190 m.

(3) Xx dráze xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poloměru xxxxxxx 600 m, x xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 100 x a menší, xx xxxxx zřídit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x poloměru xxxxxxx 300 x.

(4) Xx dráze xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na trati xxxxx xxx 190 x při xxxxxxx xxxxxxxxx xx 50 xx.x-1 včetně. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rychlosti nad 50 km.h-1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 300 x. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x železničních xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 600 x s xxxxxxxx oblouků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblouku 150 x. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx hrany 100 x x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 300 x.

(5) Xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx oblouku 190 m a xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx tratích x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx být poloměr xxxxxxx menší xxx 40 x.

(7) Xxx xxxxxxx přechod mezi xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kolej výškově xxxxxxx x jednotném xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx trasa xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx se sklon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxx xxx 200 xx/x. Největší sklon xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rychlost xxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx podmínkám xxxxxxx xx sklonu 1 ‰. Xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xx x technologického xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx sklonu xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx norma xxxxxxx x příloze č. 5.

(9) Xxxxxx x větším xxxxxxx než 40 xxxxxxx, nestačí-li tažná xxxx adhezních lokomotiv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx dráze xxxxxxxxxx se zřizují xxxxxx s normálním xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx koleje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Plynulý xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x převýšením, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx geometrického uspořádání xxxxxx xxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 159 xxx xxxxxxxxxxxx x pod xxxxxxxx 160 xxx stavbu, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3, 4 x 8 xx xxxxxxxxx xxxx, nebrání-li xxxx složitost místních xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky. Xxxxx-xx xxxxxxxxx uvedené x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Uspořádání tělesa xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tvar a xxxxxxx xxxxxx železničního xxxxxx xx navrhují xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xx xxx těleso xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybudováno.

(2) Xxxxxxxxxxx vrstvy tělesa xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx x xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxx v úrovni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Základní xxxxxxxxx xxxxx pláně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x kolejí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 m, x xxxxx s kolejí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4,4 x. X xxxxxxxxxxxxx x vícekolejných xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kolejí. Xxx xxxxxxx konstrukčního xxxxxxxxxx železničního xxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být základní xxxxxxxxx šířka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchylně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxx železničního xxxxxx xxxx zajišťovat projektem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx být zřízeno xxx, xxx statické x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Těleso xxxxxxxxxxxx spodku musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx x podzemních vod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zřizování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 5 xxx položkou 173.

(6) Umístění kabelových xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx znemožňovat údržbu xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přejezdy.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx mostů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx přechodnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxx traťové xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí.

(3) Xxxxxxxxxx x tunelech, jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 19).

(4) Xxx xxxxxxxx vyšší xxx 250 xx/x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx spadem xxxxxx xxxxxxxx, xx zřizují xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx platí prostorové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx galerie musí xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Schémata xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prostorového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objektů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádění a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x galerií, xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx položkami 107 xx 136 x 141 xx 158.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se zřizují xxx xxxxxxxxx plynulého, xxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx, xx xxxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 200 km/h xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cesta xx ně xxxx xxx xxxxxxxxxxxx přístupná x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace 7). Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovacím x xxxxxxxxxx zařízením, a xxxxx to není xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též organizačním xxxxxxxxx. Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx bezpečnostním xxxxx a xxxxxx xxxxx x funkcí xxxxxxxxx pásu. Nástupiště xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx 100 x a xxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 550 x 380 xx xxx xxxxxxxx temen xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na dráze xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxx 160 xx/x xxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nástupiště se xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx vlaku xxx xxxxxxxx osob, xxxxx x nástupiště pravidelně xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx u nově xxxxxxxxxxx x rekunstruovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x mimoúrovňovým xxxxxxxxx, xxxx být 550 mm xxx xxxxxxx přilehlé xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od osy xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx norma uvedená x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 139.

(5) Pro xxxxxxxx manipulace se xxxxxx lze xxxxxxxx x železniční stanici xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxx xxxxxxxx x nakládku a xxxxx xxxx boční xxxxx. Výška horní xxxxxx xxxxxxx ramp x xxxxxx normálního xxxxxxxx musí xxx 1100 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vzdálenost od xxxxxx přilehlé xxxxxx 1725 mm. Výška xxxxx plochy xxxxxxx xxxx nad temenem xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 650 xx a vzdálenost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1300 xx. X obloucích xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvětšeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průřezu. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozchodu xx xxxxxxx ve výšce 1300 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Zásady xxx zřizování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 137, 139, 155, 156, 158 x 173.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx trvat xx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxx-xx parametry xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Podmínky xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnému xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx 7); xxxxxxx xxxx xxx xxxxx projektové dokumentace xxxxxxxxx označení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozovky. Xx nových x xxxxxxxxxxxxxxxx přejezdech, xxx xx xxxxx xxxxx x pozemní komunikací xxx pěší, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hmatově xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečného xxxxxxxx x směr xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 165.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx technické požadavky xxxxxxxx xx zejména xxxxx x šířky xxxxxxxx, volné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolejnicového xxxxx xx konstrukce xxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kolejí xxxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 165.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povrchu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx." x xx xxxxx xxxx xxxxx "Přejezd" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx konstrukce xxxx mít x xxxx xxxxx x xxx koleje xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx spodek xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx z pozemní xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xx dráze v xxxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxx xxxxx než 160 xx/x x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technické xxxxx uvedené x příloze č. 5 pod položkou 165, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxxx svršek xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx celostátní xx xxxxxxxxx zřizuje bezstyková xxxxx. Bezstyková xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tuhost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx bezstykovou xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kolejové xxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 108.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolejového xxxx x xxxxxxxxxxx kolejových xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x nově xxxxxxxxx kolejí xxxxx xxx 0,33 X.xx-1 (Xxxxxxx xx xxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx regionální, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úzkého xxxxxxxx, x xxxxxxxx traťových x průjezdných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pražci 350 xx, x xxxxxxxxx xxxxxx 300 xx. X xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kolejového xxxx od ložné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s betonovými xxxxxx 250 xx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pražci 200 xx.

(6) Na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx být tloušťka xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svršku xxxxxx jako v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx celostátní xx xxxxxxx rychlosti 200 xx/x xxxxxx x u dráhy xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx pražce x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 300 xx. Na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rychlostí vyšší xxx 200 xx/x, x xxxxx regionální x kolejí xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx koruny kolejového xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3400 xx x x xxxxxx x xxxxx rozchodem xxxxxxx 2000 xx. X xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxx xx mostech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 159 xxx xxxxxxxxxxxx a xxx položkou 160 xxx stavbu, xxxxxxxx, xxxxxx a údržbu.

(10) Xx xxxxxxx elektrizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx 1 xx xx xxx xxxxxx xx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx jen xxxxxx, xxxxxxx protéká xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kolejnicím, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx trakční xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx napájecí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx uplatňují vždy, xxxxxxx-xx tomu složitost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uzemí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uzemí, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nelze-li parametry xxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištěna odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 5, 6 x 7 xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v projektové xxxxxxxxxxx projednané xx xxxxxxxxx řízení.

§19

(1) Konstrukce xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jízdu drážního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx kolejí s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x hlavních xxxxxx:

1. x přímém xxxxx xxxxxxxx rychlost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx směru x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 xx.x-1 x vyšší, xxxxxxxx xxxxxxx 50 xx.x-1, u xxxxx x xxxxxxxx rychlostí xx 50 xx.x-1, xxxxxxxx xxxxxxx 40 xx.x-1,

x) x ostatních xxxxxx x xxxxxx x odbočném směru xxxxxxxx nejméně 40 xx.x-1.

(3) Xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dráhy.

(4) X dopravně xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xxxx xxx chráněna xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx staniční xxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxxxxx tratě

(1) Xxxxx xx dráze xxxxxxxxxx a dráze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polohy koleje.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx x stavebnětechnickou xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx bodech xxxxxxx obvodu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 x.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx osazují x xxxxxx dráhy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx číselným xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx elektrizovaných xxxxx xxxxxxxxx oboustranně.

(5) Značky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X stabilnímu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx podpěry, xxxxxxxxxx mostů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx osazují tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(6) Stavby železničního xxxxxx xx označují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x pořadí xx směru od xxxxxxx kilometru trati.

(7) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§21

Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Železniční xxxxxxx x železniční xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro cestující x xxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyznačení xxxxxxxx x vlakům xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx 7) a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx stanice nebo xxxxxxxxxx zastávka vybavena xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupněn x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Uspořádání xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provedena x xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxx xxxxxxx xxx požadovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx bludných xxxxxx xxxxxxxxxx trakce.

(2) Xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Vodivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 1, 3 xx 5, 15 xx 39, 43, 45 xx 73, 89, 90, 93 xx 104 x xxxx xxxxxxxxxxx harmonizované xxxx xxxxxx normy 8).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řídícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejméně ze xxxx xxxxx, případnou xxxx poruchou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; zařízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) umožňovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ovládání a xxxxxx,

x) nesmí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hromadného xxxxxxxxx xxxxxxxx energetických xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxxxx silové soustavy xxxxx x naopak xxxx xxxxx negativně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxxxx, xxx xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 výchozí xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx uložena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx,

x) rozsah a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž

1. xx rychlosti 60 xx.x-1 xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx xxxx vylučovat xxxxxxxxxx protisměrné xxxxx xxxxx, xxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxx a odvratných xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec až xx xxxxxxxx vlakové xxxxx,

2. xx rychlosti 100 xx.x-1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jízdou xxxxx, posunu xxxx xxxxxx mezi dopravnami, xxxxxxx xxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přenesením xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx vlaku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jen při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výhybek x xxxxxxxxx x xxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxx prvků xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx:

2.1. xxxxxxxxxxx jízdy xxxxx,

2.2. xxxxxxxxx nouzové xxxxxxx,

2.3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx zařízení,

2.4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návěstí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jízdu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2.5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx od zabezpečovacího xxxxxxxx na vedoucím xxxxxxx vozidle, xx xxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

3. xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx.x-1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jízdu xxxxx, xxxxxx a xxxxxx mezi dopravnami xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx jízdy na xxxxxxx drážní vozidlo, xxxxx xx xxxx xxxxx byla ohrožena xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dopravnami, jejichž xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx drážního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx za normální xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odvratných xxxxxxx x výkolejek x xxx xxxxxxxx vlakové xx xxxxxxxx cesty. Xxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxx prvků xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx při činnosti xxxxxxxxxxxxxxx zařízení zrušen:

3.1. xx uskutečnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx samočinně,

3.2. xxx xxxxxxx evidované xxxxxxx xxxxxxx,

3.3. xxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízením, xx xxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3.4. xxxxxxxx xx uplynutí stanovené xxxx za podmínky, xx drážní vozidlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přenesením xxxxxxxxx x zákazu xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx, xxxx

3.5. xxxxxxxx na xxxxxxx přijatého potvrzení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx přijalo xxxxxxxxx x zákazu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx jízdu:

1. je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 km/h,

2. xxx xxxxxx na xxxxxxxx, jde-li x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx tratí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxx),

3. xxx-xx o xxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovacím xxxxxxxx 16), xxxx

4. xxx-xx x trať (xxxx xxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 160 km/h, evropským xxxxxxxx zabezpečovacím xxxxxxxx16).

Xxxxxxxxxx xxxx 1 se xxxxxx uplatnit mezi xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 160 xx/x x xxxx-xx traťový úsek xxxxxxx zařízením zajišťujícím xxxxxxxxxxxx aktivaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakazující xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 60 km.h-1,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx propustnost xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých objektů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx technologicky xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 5 xxx položkami 1, 15 až 31, 33 až 38, 43, 47 xx 57, 73 xx 92, 95 xx 98, 102 až 104 x 177.

(2) Xxxxxxxxxx obvody x xxxxxxxxxxx díly, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, dimenzovány, xxxxxxxxx x xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxx plnily xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, dimenzování, xxxxxxxxx, jištění x xxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 1, 3 xx 5, 17 xx 20, 22 xx 24, 28 xx 31, 38, 53, 77 až 89, 95 xx 98, 102 xx 104 a jiné xxxxxxxxxxx harmonizované nebo xxxxxx xxxxx 8).

(3) Xxxxxxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxxxx plynulou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 5 pod xxxxxxxxx 5, 18, 23, 24, 26, 33 až 36, 38, 53, 57, 73, 77 až 88, 104 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx určené xxxxx 8).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiného elektrického xxxxxxxx a xxxxx xxx rušeno xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx obsluhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx budované xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xx xxxxxxx xxxxxxx pracoviště xxxxxxxx odlišně xx xxxxxxxx pracoviště.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolehlivý xxxxxx xxxxxxxxx pro řízení x dorozumění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, automatizačních xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Sdělovací xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx určených zařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx provozování dráhy x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx okruhy xxx xxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zřizují xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx splňovat tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxx x jinými xxxxxx,

x) do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx telefonu, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx výhybkářského xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx volnosti xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vjezdového návěstidla.

(4) Xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx blízkosti xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx sdělovací xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x rušivým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx rušivým x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxx xxxxxxx sdělovací xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 9)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxxxx provozování dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx záznam xxxxxxx informací.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx sdělovacího xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než

2,5 m xxxxx železničních xxxxx xx xxxxxxx xxxxx

5,0 x podél xxxxxxxxxxxx xxxxx mimo pozemek xxxxx

3,0 x x xxxxxxxxxxxx stanicích

6,0 x xxx xxxxxxx dálnic x silnic

5,0 m xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kolejnice xxxxxxxx xxx 6,0 x.

(11) Xxxxxxxx sdělovací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx křížit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx položkami 16, 17, 53, 56, 73 xx 76, 85 až 90, 102 xx 104 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx určené xxxxx 8).

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani jiného xxxxxxxx.

§24a

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx soustavy o xxxxxx 25 kV x kmitočtem 50 Xx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§24b

Technické podmínky x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx celostátní budované xxx rychlost xxxxx xxx 200 xx/x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxxxx xxx, aby

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 20), xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xx 1 000 vlakových xxxxxxxxx xx dané xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jízdního xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xx xxxxx vznik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20), xxxxxxxxxxxxx 200 xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20), xxxxx xxxxx než 15 xx 100 xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx celostátní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xxxx xxx xxxxxxxxxxx proti vniknutí xxxxxxxxxxxx osob, zvěře xxxx xxxx cizích xxxxxxxx xx takovou xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX REGIONÁLNÍ A XXXXXX

§25

(1) Technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opotřebením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x funkčností xxxxxx částí (komponentů).

(2) X kolejí x xxxxxxx musí být xxxxxxxx rozchod x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dovolených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx normě xxxxxxx x příloze č. 5 pod xxxxxxxx 160.

(3) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich ovládání x zajištění x xxxxxxxxx polohách.

(4) Opotřebení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxxx dopravy ponechána xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Ojetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx nevyhoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dovolené hmotnosti xx xxxxxxx. Únosnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx statickým xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx podpory kolejí x xxxxxxx xxxxx xxx poškozeny x xxxxxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx držebnosti upevňovadel x rámové tuhosti xxxxxx i výhybek.

(8) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lože, pražcového xxxxxxx x systém xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vad v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zemního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí v xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koleje 0,67 X.xx-1 (Xxxxxxx xx xxxxxxxx),

x) mezi xxxxxx x xxxx 1,5 X.xx-1 (Xxxxxxx xx xxxxxxxx).

(10) Provozně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx železničního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy x xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mostních xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx provozovaných kolejových xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxx x xxxxx stav x xxxx degradace materiálu xxxxxxxxx xxxxx. Splnění xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provoz xx xxxxxxx komunikaci; xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxx omezovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx, x tím xxxxxxxxx bezpečnost provozu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tolerance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 3 xx 5, 7 xx 12, 15 až 39, 45 xx 73, 93 až 104 x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx určené xxxxx 8).

(14) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovených součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 18 až 20, 22 xx 24, 28 až 31, 33, 34, 38, 53, 55, 57, 73, 77 až 90, 95 až 98, 102 xx 104 x xxxx xxxxxxxxxxx harmonizované xxxx xxxxxx xxxxx 8).

(15) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxx pravidelném provozu xxxxxxxx plynulost xxxxxx xxxxxxx.

(16) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx geometrické, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx koleje,

c) stavebnětechnické xxxxx x železničním xxxxxx, x stavbách xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x kontrolách, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektrického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návěstidel x činnosti vlakového xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zápisy x xxxxxxxx prohlídek zabezpečovacích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prohlídkách, xxxxxxxx a revizích xxxxxx drah,

k) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (geometrické, typové, xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektrických, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxx záznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) stavebnětechnické xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxx xxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z měření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 16 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxx.

§26

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx drážní dopravy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx drah. Xxxxxx xxxxxxxx prohlídek x xxxxxx je xxxxxx x příloze č. 1, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příloha č. 1").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídka xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx voze xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx technického stavu xxxxxxxx cesty,

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výškové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pásů kolejí x xxxxxxx, včetně xxxxxx směru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx parametrů kolejí x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx výhybek x vizuální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lomů xxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trati, xxx xxx xx posuzuje xxxx xxxxxxxxxxxx svršku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx železničního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx období x xxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx podobných x xxxxxx, xxx xxx xx zjišťuje xxxxxxx stav xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídkou xxxxx, xxxxxxx mostům xxxxxxxxx x tunelů, xxx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídkou xxxxxxxxxxx x zabezpečovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měřicím xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxx vedení,

m) měřením xxxxxxxxxxx xxxxx bludných xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx konstrukce,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, odvodnění x sjízdnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínkách x xx opatřeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stavebnětechnického xxxxx nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prostorová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x rozhledové poměry xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxx vybudované xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x se xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; x xxxx xxxx xx údržba xxxxx xxxxxxx pouze xx výjimečných případech x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx než 200 xx/x se xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy x provádějí xx xxxxxxxxxx prohlídky x xxxxxx staveb xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x technologických xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §24b xxxx. 1 této xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx zjištěné při xxxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x automatizovaných diagnostických xxxxxxx xxxxx odstavce 6, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému ve xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx.

§26x

Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx drah a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx drah a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x pro xxxx provozuschopnost.

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 28.4.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX STAVBU XXXXX X XXXXXX XX DRÁZE X XXXXXXXXX XXXXXXXX PROVOZUSCHOPNOSTI XXXXX SPECIÁLNÍ

HLAVA PRVNÍ

SOUČÁSTI XXXXX XXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx dráhy xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x stavby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x obkladní xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x traťové xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) kolejový xxxxxx, který xx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx konstrukcí x konstrukčních xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx spojení, zařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kolejové váhy x xxxxxxxx,

x) stavby x pevná zařízení, xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vlivům xxxxx, xx. zařízení xxxxx xxxxx, bludným xxxxxxx, korozi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x omezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soustavu,

d) xxxxxxx, xxxxx xxxxx nástupiště xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vestibuly, xxxxxxxxxx a výstupní xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a chodníky, xxxxxxxx zařízení pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyprošťovací xxxxx pro výtahy, xxxxx schodiště, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rádiová, xxxxxxxx, xxx xxxxxx x zpracování dat, xxxxxxxxxx televize, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx automatizované xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

f) xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení drážní xxxxxxx ve stanicích x na trati x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) elektrická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx transformovny, xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx, přívodní kolejnici x xxxxxxxxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx měření x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanicích, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x náhradní xxxxxx osvětlení, xxxxxx xxxxxxx osvětlení a xxxxxxxx xxxxxxxx nesloužící xxx provozní x xxxxxxx osvětlení,

i) xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pohyblivých xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx požární hydranty, xxxxxxx a vodovodní xxxxxx,

x) xxxxx zařízení xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení drážní xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel a x provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxxx x oprav (depo) x x uspokojování xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA DRUHÁ

TECHNICKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX PRO XXXXXX DRÁHY XXXXXXXXX X XXX XXXXXX XX XXXXX

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x staveb xx dráze xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx x uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx kolejnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanic, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osvětlení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečovacího xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx x vytápění, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx tratě

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravostranným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a pozemními xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxx dvěma spojovacími xxxxxxxx xxxxxxxxxx obousměrným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx opravu xxxxxxx x xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx spojkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlaků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx koncové xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx užitečná xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xx 170 x. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro odstavování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je 140 x.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x koncových stanicích xxxx být xxxxxxxxxxx xx směru xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx nástupiště xxxx od místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zábrzdné xxxxxxxxxxx určené x xxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxxx úseku. Xxxx koleje xxxx xxx xxxxxxxx zarážedly.

§30

Xxxxxxxxxx uspořádání

(1) Prostorové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxx funkci xxxxxx dráhy. Zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

(2) Xxxxxxx tunel xxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx 5100 mm.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x podjezdu musí xxx dodržena v xxxxx koleji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4000 xx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xx povrchu xxxx xxx zřízena xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx situována xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, kde xx stezka xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx bezpečný xxxxxxx xxxx koleje.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dvoukolejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxx nejméně 3500 xx v xxxxx xxxxxx x x oblouku x xxxxxxxx 4000 x x xxxxxx. Xxxxxxx xxx zvětšení xxxxxxxxxxx xx kolejí v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 4000 x obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx norma xxxxxxx x příloze č. 5.

(6) Xxxxxxxxxx xx kolejí xx xxxxxxx v přímé xxxxxx a x xxxxxxx o xxxxxxxx 250 x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 4000 mm, x manipulačních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 4500 xx.

§31

Xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx co největší, xxxxxxx 500 x. Xxxxxxx oblouku může xxx xxxxxxx až xx 300 x, x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmenšen xx xx 150 x xxx omezeném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xx stavebním povolení.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a odstavování xxxxxxxxx souprav se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx o poloměru xxxxxxx 800 x. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 150 x.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x obloukem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx koleje na xxxxx v xxxxxx xxxx v zakrytém xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 40 xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx 3 promile. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 25 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanici xx xxxxxxx xx 1,5 xxxxxxx. Koleje xx xxxxxxx v tunelech xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx musí mít xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx obrat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx sklon nejvýše 3 xxxxxxx. Stoupání xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x hlavní xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lomu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 1000 x.

(8) Rozchod xxxxxx xx 1435 xx.

(9) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx menším xxx 300 m musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Změna xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doporučená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

(11) Xxxx xxxxxxxxxxxx x převýšenou xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx přechod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spodku x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejvyšší traťovou xxxxxxxxx.

(2) Kolejový xxxxxx x kolejový svršek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x zkušební koleje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx 80 xx.x-1, xxxxxxxx spodek a xxxxxxxx svršek u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xx.x-1.

(3) Xxxxxxxx spodek musí xxxxxx spolehlivý xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x musí xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí být xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx nejnepříznivější xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x provozování drážní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx účinně xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx těchto vod, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vlivům a xxxxxxxxx xxxxxx vlivům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svršku xxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x bezstykovou kolejí.

(9) Xxxxxxxxx konstrukce kolejového xxxxxx x kolejového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§33

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Konstrukce xxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxx zajišťovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx.

(2) Výhybky v xxxxxxxx kolejích pro xxxxxxxx xx jinou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 60 xx.x-1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 40 km.h-1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se zřizují xxx, aby xxxx xxxxxxxxx pojížděny po xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx výhybky xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx ovládané xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povolené tolerance xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§34

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlaky x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx přívodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§35

Technické parametry xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podzemních xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxx měrného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx
xxx prostoru
měrný xxxxxx xx 24 x
(1.x-2)
xx 100 m
na 10 m
1
speciální prostory x xxxxxx, xxxxxxxxx xxx relé
0,01
0,02
2
ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx tunely, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 500 m, xxxxxxxx šachty
0,05
0,10
3
traťové tunely, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx
0,10
0,20
4
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
0,50
1,00

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx konstrukce podzemních xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dělící xxxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxx 3,0 xX/x - 5,0 xX/x.

§36

Xxxxxxxxx parametry mostů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a konstrukcích xxxxxx podobných musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průřezu xxxxxxxxxx o postranní xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Od xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejméně xxxx volné vzdálenosti:

a) x konstrukcí na xxxxxxx x galeriích 2400 xx,

x) x xxxxxxxx 2550 mm,

c) xx xxxxxxxxxx,

1. xx xxxxxxx xxxxxx osob 1700 mm,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxx vozidla x xxxxx 2300 mm.

Vzdálenost xx xxxxxx xx xxxxx xx nejméně 4000 mm.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zatížení normativním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Normové xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx označují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx koleje (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx (kilometrovníky, xxxxxxxxxxxxxxx) xxxx svým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyznačit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx trati xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx vlaku. Xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doporučená xxxxxxxxx norma xxxxxxx x příloze č. 5.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx umisťují xx opačnou xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kolejnice. Xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx koleji xx xxxxxxxxxxx 50 m, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 25 x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodech xxxxxxx x xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx x přímé xxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx 800 x. Xxxx stavebním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožňovat přístup x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx 7). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxx xxx cestující s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 7), 10).

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prostoru xxxxx, xxxx být xxxxxx x volného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,6 m xxx úrovní nejvyšší xxxxxxxx povodňové xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vody.

(4) Xxxxx nástupiště xxxx xxx xxxxxxxx mimoúrovňově xxxxxxx pro přechod xxxxxxxxxxx. Nástupiště ve xxxxxxxxx xx povrchu xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 5.

(5) Xx xxxxxxxxxxx 600 mm xx hrany nástupiště xxxx být x xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx jeho délce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 150 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Povrch xxxxxxxxxxxxxx pásu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx značek xx xxxxxx zřizovat x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx kolejiště xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nástupiště xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx schodiště xxx cestující xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5. Výška xxxxxx xxxx být xxxxxxx 160 mm. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být barevně xxxxxxxx. Xx stísněných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do 30 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx schodišť musí xxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx pevného schodiště xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx výši 1000 xx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nástupiště, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx 7).

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nákladů xxxx xxx x podzemních xxxxxxxxx xxxxxxx výtahy.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxx. Výtahy xxx xxxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx 7).

(9) Xxxxx xxxxxxxx podmínek xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx pohyblivé xxxxxx x pohyblivé xxxxxxxx. Xx-xx rozdíl xxxxxxxxxxx xxxxxx větší xxx 5 x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx 7 x ve xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chodníky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Navazují-li na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chodníky, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nástupní x xxxxxxxx úroveň musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxx-xx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxxx, xxxx xxx nejméně xxx xxxx. Ve xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx rychlosti xx 0,75 x.x-1; xxxxx hlavního xxxxxx xxxx mít ještě xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx 0,05 x.x-1. Xxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx chod. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,75 x.x-1.

(13) Šířka xxxxxxxxxxx xxxxxx x pásů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 1000 xx.

(14) Xx obou xxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivých xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "XXXX".

(15) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chodník musí xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesnadno xxxxxxxxx.

(17) Po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx schodů xxxx pohyblivých chodníků xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schodů xxxx xxxx pohyblivých xxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 7).

(19) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, aby

a) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nástupištní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dveře xxx xxxxxx x xxxxxx cestujících xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) x otevření xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx otevíraly a xxxxxxxx xxxxxxxxxx; systém xxxx umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačky xxx osoby se xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nástupištních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) nástupištní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx označeny, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně xxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxx x vlakových xxxxx x

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dveří, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(20) V xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zřizují xxxxx xx koncích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v řídicím xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dopravy.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx stanic x xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx veřejné prostory xxxxx stanice musí xxx zřetelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx vyznačeny 7).

(2) Ve xxxxxxxxx xxxx xxx oddělen x xxxxxxx prostor xxxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx prostoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s platným xxxxxxx dokladem.

(3) V xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zřízeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,6 x; xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx světlou xxxxx nejméně 1,2 x.

§40

Osvětlení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Osvětlení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx vozidlo, a xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osvětlení xxxxxxxxx staničních prostor xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídicím xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvětlením x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxx, únikové xxxxx x xxxxx provozně xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx být vybaveny xxxxxxxx osvětlením. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx x běžné činnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxx osvětlení.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přednostně x xxxxxx 220 V.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvětlení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sekce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx napájení xxxxxxxxx osvětlení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobíječe ze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx na obou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx napájen x xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanici, xxxxxxxx x nouzové osvětlení x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ovládání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poloprostoru x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx být vypínáno x xxxx, kdy xxxxxxx není x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zajistit bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx teplotou 2 700 X x nižší.

(10) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx světla. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 1 : 10. Xxxx xxxxxxxxx úsekem xxxxxx x volným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx vstupy x xxxxxxx pro xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx.

(11) X podzemí xx xxxxxxxxx xxxxx zřizují xx xxxxxxxxx na xxxxxx a výjezdu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 1 : 7. Xxxxxxxxx pásma x xxxxxxx se nezřizují x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx.

(12) Odpovídají-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx technické xxxxx xxxx xxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx 8), xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 11 jsou xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx plynulost xxxxxx xxxxxxx xxx požadovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rychlostech,

b) xxxxxx xxxxxxx rušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bludných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedena x příloze č. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx mající xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx s měděnými xxxxx; kabely xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oheň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plamene - X, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx - X.

(4) Elektrické xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx nezávislých elektrických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 22 kV.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx připojení xxxx xxxxxxxx zdroj xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx měníren musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x 20 %. Xxxxxxxxx zatížitelnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měníren xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená v příloze č. 5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 300 % po xxxx 15 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolejnice je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kolejnice, x to x xxxxx stanici, kterou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx prostředek xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rekonstruovaných xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx pro dálkové xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx úseky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx oboustranně xxx xxxxxxxxx vazby xxxxxxxx. U odstavných x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přívodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrické xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx koncových xxxxxx x jednostranně xxxxxxxx elektrické xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prohlížecími xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapnutého xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přívodní kolejnice x obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§42

Uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx organizaci x xxxxxx drážní xxxxxxx x xxx xxxxxx technologických procesů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx chráněna proti xxxxxxxxxxx x rušivým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení x xxxxx korozi xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx atmosférické xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx zdroje.

(4) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x informací xxxx zaměstnanci xxxx xxx zřízeno rozhlasové xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx srozumitelnost sdělení xxx nejnižší úrovni xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx x x prostorách, xxx xx xx x xxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nutné, xxxx xxx ukazatel času.

(6) Xxx přenos xxxxxxxxx xxx provozování xxxxx x drážní dopravy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 3)

§43

Uspořádání zabezpečovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx propustnost xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx díly, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, provedeny x xxxxxxx tak, xxx svoji xxxxxx xxxxxx při všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxx.

(4) Zabezpečovací zařízení xxxx xxx napájeno xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x minimální xxxx, po kterou xxxx tento xxxxx xxxxxxxx plnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je 10 minut.

(5) Zabezpečovací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 0,1 Ohm. Dvoupásové xxxxxxxx obvody musí xxx xxxxxx svodovou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pásy xxxx xxxxxx xxxxxxx 0,5 X.xx-1 (Xxxxxxx na xxxxxxxx), jde-li o xxxxxxxx kolejnice xx xxxxxxxx, x nejvýše 0,05 X.xx-1, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx neplatí pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx počítače náprav xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3,5 x.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx do ovládaného xxxxxxxx. Xxxxxx povelu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx samočinně, xx-xx xxxxxxxx xxxx ovládané xxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxx z dálkového xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x naopak.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání xxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx olivňováno signály xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx elektromagnetickými xxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxx.

§45

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Podzemní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx xxx zemí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konstrukce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a hasicí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x viditelně označené. Xxxxxxxxxx zdrojů, xxxx x počet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zvýšeným nebezpečím xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx trvalým xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx technická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požáru.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx napětí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Zařízení pro xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx větráním. Xxx xxxxx xxxxxxxx větrání xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx nucené.

(2) Stav x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xx trvale xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požáru šířit xxxx a teplo xxxx požárními xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, štol x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1500 xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x štolách xx xxxxxxxx kabely a xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxx vzduchotechniky. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx do těchto xxxxxxx umístit xx xxxxxxxx stanovených provozovatelem xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 11); xxxxxxx kabely xxxx xxx bezhalogenové x xxxxxxxxx oheň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šíření xxxxxxx - X, nebo xxxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxx xxx xxxxxx - X.

(6) Hygienické xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxx. 12)

§47

Zásobování vodou x xxxxxxxxxx

(1) Stanice, tunely, xxxxxxxxx tratě x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vodovody s xxxxxx vodou x xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Vodovodní xxxxxxxx musí zajišťovat xxxxxxx vody xxx xxxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vodovodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímý xxxxx xxxx xxx požární xxxxx. Uzávěry xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 300 x. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástupiště xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se ukládá xx xxxxxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vysokého xxxxxx. Xx-xx uloženo xx xxxx straně jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vysokého napětí, xxxx být zřízena xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrana xxxxx možnému ostřiku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx přívodní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x, v xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 30 x. Xxxxxxxxx výtok xxx xxxxxx musí xxx navržen též x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx sběrných xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požáru xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) V xxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potrubí xxxxxxxxx úroveň nástupiště x povrchem.

(10) Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpadních xxx xxxx být xxxxxxxxxx x nejníže xxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx výtahů x xxxxxxxx x xxxxxx.

(11) X území xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx zavedeny xx xxxx odpadní xxxx x xxxxxxxx xxxx xx stok xxxxxxx xxxx nebo vodoteče.

(12) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čerpacích xxxxxx xxxx být xxxxxxx o 25 xx xxxx, xxx xx temeno xxxxxxxxx; x místní čerpací xxxxxxx xx kusých xxxxxxxx x prohlížecími xxxxxx xx xxx xxxxxxx 15 cm xxx temenem xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx samočinně xxxxxxx xx úrovni hladiny xxxx x xxxxx. Xxxxx čerpací xxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxx a záložními xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx projektem.

(14) Základní xxxxxxx stanice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostory xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx vod xxxx xxx xxxxxxxxxx odvětrán xx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§48

(1) Xxxxxxxxx podmínky provozuschopnosti xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x podzemí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - 5 xx, + 20 xx, x kolejí na xxxxxxx - 5 xx, + 35 xx x u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx - 5 xx, + 30 xx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xx provozu větší xxx

x) u tratí x xxxxxxx: - 4 xx, + 4 xx,

x) x xxxxx xx xxxxxxx: - 10 mm, + 10 mm.

(4) Xx tratích xxxxx xxx ponechány xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod požadovanou xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx být x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx mohly ohrozit xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx požadavky:

a) Xxxxxx xxxxx jazyka xxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx o 3 xx x xxxx x místě, kde xx šířka xxxxxx 50 xx a xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí 60 km.h-1 x xxxxx mezera xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx větší než 3,5 mm x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 60 xx.x-1 xxxxx xxx 5 xx.

x) Xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx jazyka a xxxxxxxxx opěrkou nesmí xxx xxxxx než 4 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xx.x-1 a xxxxx, při xxxxxxxxx xxxxx než 60 xx.x-1 6 xx.

x) Xx xxxxxxxxxxx 1500 xx xx hrotu xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 6 xx x větší. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxxx 172.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, kde xxxxx xxxxx srdcovky je 40 xx x xxxxx, smí xxx:

9 xx u výhybek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 40 xx.x-1 x xxxxx,

12 xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 40 km.h-1.

f) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přídržnice nesmí xxx xxxxx xxx 1392 xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přídržnice x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 1357 xx.

x) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nesmí mít xxxx.

x) X xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kolejí x výhybek nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx nezaručuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodující x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§49

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx stanoví příloha č. 1.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měřeních xx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně pěti xxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX DRÁHY, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXX X XXXXXX XX DRÁZE X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

SOUČÁSTI XXXXX XXXXXXXXXX

§50

Xxxxxxxx dráhy xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx zemní těleso, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zárubní x xxxxxxxx zdi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tunely, ochranné x regulační xxxxxx,

x) xxxxxx tramvajové xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxxxx prvků; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx lože, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx spojení, přídržnice, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kryt xxxxxxxxxx trati,

c) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zařízení proti xxxxx, bludným proudům, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zastávky, které xxxxx nástupiště a xxxxxxxx ostrůvky, jejich xxxxxxxx x přístřešky,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, hodinová, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, průmyslové xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořena x xxxxxxxxx xxxxxxx, napájecích xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, přívodního a xxxxxxxx vedení, zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx regulaci a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, určené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx drážní dopravy, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržby x xxxxx (depo) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx určených x jejich provozování,

j) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx požární xxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx, potrubí x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX PODMÍNKY X XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X PRO STAVBY XX XXXX DRÁZE

§51

Technické xxxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxx a xxxxxx na xxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x geometrického xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx spodku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uspořádání xxxxxxxxxxx a zabezpečovacího xxxxxxxx a uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

Uspořádání dráhy

(1) Umístěním xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hluku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 13)

(3) Xx pozemní xxxxxxxxxx x obousměrným xxxxxxxx xx zřizuje xxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 4500 mm, xxxxxxx xxxx 4000 xx, xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na samostatném xxxxxx s výjimkou xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bezpečné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxxx traťovém xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx os xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxx x ve směrovém xxxxxxx o xxxxxxxx 1000 x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3000 xx. X xxxxxxxx menších xxx 1000 x xx xxxxxxxxxx os xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx vždy, nebrání-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odstavcích xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54

Geometrické xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnou x plynulou jízdu xxxxx traťovou rychlostí.

(2) Xxxxxxx sklon xxxxxx xxxxx tramvajové xxxxx xxx xxxxx xxx 80 promile. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx koleje co xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx xxxxxx x směrovým xxxxxxxx x xxxx směrovými xxxxxxx x různém xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx přechodnicí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblouku xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dojít xx xxxxxx nevyrovnaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(6) Xxxxxxx xxxx převýšenou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sklonu.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx tramvajové xx 1435 mm.

(8) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx. Změna xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozšíření xxxxxxxx koleje xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x celé délce xxxxxxxxx oblouku.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tramvajové xxxxxxxx xxxxxxxxxx technická norma xxxxxxx x příloze č. 5.

§55

Xxxxxxxxxx xxxxxx tramvajové xxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxx spodku xxxxxxxxxx xxxxx se navrhují x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx trati, xxxxxxxxxxxx podloží a xxxxxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx trati vybudován, xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trati.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xx celou xxxx xxxx plánované životnosti xxx návrhovém provozním xxxxxxxx trati. Únosnost xxxxxx xxxxxxxxxx trati xxxx vyhovovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní x xxxxxxxx dopravou.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průsakových xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx x stavby xxxxxx xxxxxxxxxx trati xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vody a xxxxxxxx proudů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení.

(5) X xxxx xxxxx xxxxxx x mostů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podobné, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx vybaveny xxxxxxx xxxxxxxx x osvětlením, xxxxxxxxx adaptačními pásmy xxx xxxxxxxxx plynulého xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 x 46.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx nemohlo xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx x aby xxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxxxxxx znaků.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trati xxxx xxxxxxxxxx bezpečnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx úsek xxxxxxxxxxx. Xxxxx dráhy tramvajové, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

(2) Kryt xxxxxxxxxx trati xxxx xxxx konstrukcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provozování xxxxx x xxxxxx dopravy. Xxxxxxx xxxxxxxxx krytu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx + 30 xx xxxx - 30 mm.

(3) Kryt xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx technická norma xxxxxxx x příloze č. 5.

§57

Uspořádání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxx zajišťovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx jízdu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výhybky xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx spolehlivé stavění x zabezpečení.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx tratích, na xxxxxxx xx provozována xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx pojížděných xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx polohách zajištěny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxx x drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxx stavební provedení xxxx umožňovat xxxxxx x xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx. Zastávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 7). Xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxx 171.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tramvaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx, umístění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 5.

§59

Xxxxxxxx xxxxxxxxx značek

(1) Xxxxxxx značky xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx omezovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxx a drážní xxxxxxx ani provoz xx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx označení xxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemním xxxxxx (xxxxxxxx mezníky) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx bodech xxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 x, x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx a xxxx hektometrovníky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx směru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx body pro xxxxxx geometrické polohy xxxxxx xxxxxxxxxx trati xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx umístěním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, zajišťovalo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Zabezpečovací xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx rušivými x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx sdělovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy x drážní dopravy x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bludných xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vlivům.

(3) Prostory x xxxxxxxx, kde xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nutné, musí xxx xxxxxxxx signalizačním xxxxxxxxx, které včas x xxxxxx xxxxxxxx xx ohrožení bezpečnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxxx trakčních zařízení

(1) Xxxxx trakční xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečný xxxxxx.

(2) Pevná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trakční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx požadovanou dopravní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx ochranu osob xxxx xxxxxxxxxxx dotykovým xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proudů x xxx odrušena.

(3) Izolační xxxxx stejnosměrných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx provoznímu xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx menší xxx 5 X xxxx xx ohm 1 km xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx navýšení xxxxxxxx trati x xxx xxx 10 % proti zatížení xxxxxxxxx x původním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx měřením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx umístění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloze č. 5.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX DRÁHY TRAMVAJOVÉ

§63

(1) X xxxxxx, výhybek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozchod xxxxxx x geometrická xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolejnic xxxxxxxx xxxxxxxxxx technická norma xxxxxxx x příloze č. 5.

(2) Xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx jazyka nedoléhá x opornici x xxxx xxx 3 xx,

x) xxxxxxx, závorovací xxxx návěstní xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 8 xx.

(3) Xxxxxxxxx, jejichž xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svršku xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx tramvajové xxxxx xxxxx xxx zdrojem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, konstrukční, xxxxxx x výrobní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxxxx prohlídkách, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb dráhy. Xxxxxx interval x xxxxxx stanoví příloha č. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx datum xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x jméno xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx druh, xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx provedeny tak, xxx xx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx.

XXXX ŠESTÁ

SOUČÁSTI XXXXX, XXXXXXXXX PODMÍNKY X XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX X STAVBY XX DRÁZE A XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX TROLEJBUSOVÉ

§65

Součástí dráhy xxxx

x) pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jízdu vozidla xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) elektrická xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x trakčních xxxxxxx, napájecích xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zařízení xxxxx hluku, bludným xxxxxxx, korozi, rušení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx obsahující zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx přenos x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx signalizační xxxxxxxx, xxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky zabezpečení x řízení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cesty,

f) xxxxxx x zařízení, xxxxxx x organizování a xxxxxx drážní dopravy, x xxxxxxxxxxx trolejbusů x x provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxx, nutných x xxxxxx provozování, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x přístřešky,

g) osvětlení xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sběračů xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který není xxxxx vymezen, xxxx xxxxxxxxxxxxx navazovat xx xxxx vymezený podle xxxx prvé.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxx xx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trolejbusovým xxxxxxxx x dynamickým xxxxxxx xxxxxxxxx jízdou, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 12 %.

(4) Dráha xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx s železniční xxxxxx x jedné xxxxxx. Xx-xx železniční xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx řešením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx včetně xxxxxxx uváznutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Při xxxxxxx železniční dráhy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx železniční doprava xxxxxxxx xxxx provozem xx dráze xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx zastávek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sdělovacích xxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §58, 61, 62, 63 a 64.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX STAVBU XXXXX X XXXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX PROVOZUSCHOPNOSTI XXXXX LANOVÉ

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§67

Xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, mosty x xxxxxx mostům xxxxxxx, xxxxxx a ochranné xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, výhybky, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolejí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, lana x xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x lan,

d) napínací xxxxxxxx lan,

e) stanice, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx určená x xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx informací obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx televize, záznamová xxxxxxxx, xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx včetně příslušných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořena x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxxxx rozvodu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx ovládání x xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx hluku, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, rušení xxxxxxxxxxxxxxxxx systémů x x xxxxxxx vlivu xxxxxxxxxxx dráhy nebo xxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) budovy x xxxxxxxx xxxxxx x organizování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozování.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXX XXXXXX XX TÉTO XXXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx dráze xxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, opatření xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x vedení xxx a vozidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx brzd xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxxx xxxxxxxx kotoučů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx doplňujícím xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx a záchranným xxxxxxxxx.

§69

Stavební uspořádání

(1) Xxxxx xxxxxx se navrhuje x zřizuje tak, xxx xx nejméně xxxxxxxxxx krajinu, xx xxxxx xxxx provozována, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x umožnila xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx zatížení, xxxxx xx mohou xx xxxxxxxxxxxxxxx situací xxx provozování xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Zabezpečovací xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavbami xxxxx lanové zaručovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xx nezřizuje xxxxxxx xxxxxxxxxx lavinami, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x nepříznivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx dopravního lana xxxxxx xxxxxx dráhy xxx jízdě plně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 45 stupňů.

(7) Xxxxxxx sklon xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 stupňů.

(8) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx a provedeno xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x spolehlivé x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx změnách.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx x xxxxxx lanové xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx shodě x harmonizovanou technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dráhy xx xx nejnepříznivější xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považuje boční xxxxxx vozu x 12 xxxxxx x xxxx boční xxxxx xxxxxx tlaku xxxxx xx xxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odpružení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dovolených xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx, x ve xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dráhy xxxxxx.

(3) Xx prostoru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dráhy lanové xxxxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx x xx xxxxx. Vodítka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cestujících.

(4) X xxxxxxxx lanových drah xxxxx xxx xxxxx xxxx mezi xxxxxxxx x překážkou na xxxxxx straně dráhy xxxx mezi vozidly xxx jejich xxxxxx, xx nejnepříznivější polohy xxxxxxx, xxxxx xxx 1000 xx. Mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dopravními xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx nejméně 500 xx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 xx.

(5) X pozemních xxxxxxxx xxxx musí být xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a překážkou xx vnější straně x xxxxxxx, xxx xxxx evakuační chodník, xxxxxxx 500 mm x xx straně xxxxxxxx 1000 xx. Xxxx vozidlem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx boční xxxx xxxxxxx 500 xx. X tunelech xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 300 xx.

(6) Xx xxxx xxxxx xxxxx musí xxx xxx vozidlem xxxxx xxxxxx nejmenší xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 500 mm. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vzdálenost xxxxxxx, xxxxxxx však xx 200 xx.

(7) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx vůle mezi xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výstupiště xxxxxxx 50 mm x xxxxxxx 100 xx.

(8) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drah xxxx xxx ve xxxxxxxxx jámě xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 50 xx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1000 xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 1500 xx.

(10) X xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx polouzavřenými xxxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx konstrukce.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx terénu x xxx xx xxxxxx, vzdálenost xxxxxxxxxx xxxx xxxxx lanové xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy xxxxxx se xxxxxxxx xx splněné, xxxxxxxxx-xx xx xx shodě x xxxxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx části 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

§71

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx dopravní xxxxxxxx xxxxxxx, jejich nejmenší xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxx xxx xxxxxx tak, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx dráhy xxxx dopravní rychlost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provozování dráhy xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10 x.x-1.

(3) Xxxxxxxx dovolená xxxxxxxx posunu vozidla, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je 0,5 x.x.-1, x xxxxxx lanové xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x lyžemi xx nohou 1,3 x.x.-1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x visuté xxxxxx xxxxx xx 0,5 x.x-1.

(5) X xxxxx lanové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx časový xxxxxxxx xxxx vozidly xxx xxxxx, aby xx zamezilo nahromadění xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx vzdálenost vozidel xxxxx být xxxxx xxx 1,5násobek xxxxx xxxxxx dráhy xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zatížení.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

§72

Opatření xxx noční xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx lanová zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pracovišť, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x nouzovým xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx poruše xxxxxxx elektrické energie.

(3) Xxxxx trati na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx musí xxx osvětleny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ujeté xxxxxxxx xx 10 x.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dálkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx světlomety x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přepínatelnými xxxxx xxxxx jízdy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx nezávislé na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx vnějším xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx minimálně 3 xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx ocelová lana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx xxx dopravu xxxx.

(2) Nosná xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojů.

(3) Xxxx xxx záchranná xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx konstrukcí xxxxxxxxx použitému xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 3&xxxx;000 xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lana, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pro xxxx xxxxxxx lana x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, postupuje-li xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx u nekonečných xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x u xxxxxxxxx lan jeden xxxxxx.

(6) Splétání xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečné x xxxxxxxxxx provozování xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Technické xxxxxxxx xxx splétání lan xx považují xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xx shodě s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx lanové xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx lan xx xxxxxxxx spojek x koncovek musí xxxxxxxxx bezpečné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zalévání xxxxx xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx ve xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx části 8), xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

§73a

Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lana

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx zapletena xxxxxx či xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx lana xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Namáhání xxxx xxx xx 80 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lana xx 5 % xx 6x, 6 % xx 30x, 15 % xx 500x, xxx "x" xx jmenovitý průměr xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lana x visutých xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Technické xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx splněné, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§74

Uspořádání xxxxxx

(1) Stavba xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx přizpůsobuje xxxxxxx x okolní krajině. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsluhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, aby nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X stanic pozemní xxxxxx dráhy x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace. 2)

(3) Prostory xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx mít i xxxxx xxxxxxxxx. Místa xxxxxxx do vozidel x výstupu x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pracovní xxxxx xxx obsluhu x údržbu xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx místech xxxx xxxxxxxxx v xxxx. Xxxxx místních xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx strojníka a xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx největší část xxxxx xxxxx lanové x místa xxxxxxx x výstupu xxxxxxxxxxx.

(6) Xx stanovišti xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení dráhy xxxxxx, xx nástupištích x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxx xx lanových xxxxxxxxxx dvoulanových xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nouzového xxxxxxxxx xxxxx dráhy xxxxxx.

(7) Délka nástupiště x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na rychlosti xxxxx vozidel. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx považují xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx technickou normou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx parametry xxxxxxxx xxx nesení a xxxxxx xxx x xxxxxxx

§75

(1) Podpěry xxxxxxxx xxxxxxxx drah xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zatížení xxxxx lanové. Musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložení x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doporučená xxxxxxxxx xxxxx uvedená x příloze č. 5.

(2) Součinitel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1,5.

(3) Xxxxxxxxxx podpěr xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx korozi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Kotvení xxxxxx lany xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx železobetonové. Xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx nejméně 100 xx xxx terénem x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Okolí základů xxxx být xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x jejich xxxxxx xxxxx lávkou se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečný xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx opatřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx botky xxxxxxx xxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx zdůvodněných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat použitému xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx provozování dráhy xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x vozovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx běhounu.

(10) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx zajištěno, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x kladek xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, povolené xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lana xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výchylek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxx xxxxxx.

§75x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lanových xxxx

(1) Nosné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a ocelové xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx podrobeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ocelové xxxxxxxxxx xxxx xxx protikorozní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokým únavovým xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx nedestruktivní kontrole. Xxxx xxxx součásti xxxxx xxxxxxx hřídele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Konstrukce xxxxxx a stanic xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx požadavky.

§75a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§76

(1) Pokud sklon xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx větší xxx 30 promile x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5 x.x-1, xxxx xxx xxxxxx dráhy lanové xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 5 x.x-1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx ocelové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížením xxxxxxx xxxxx průhyb xxx 1/1000 xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1/1000 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x upevnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx největšímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx lanové, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx brzdným xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Dřevěné xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(6) U trati xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx použity xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Kolejnice xxxx vyhovovat zatížení xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx kolejnice xxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx kolejnic a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sil xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxx tak, xxx x xxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxx x dotyku x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx obloucích xxxx xxx umístěna xxxxxxxx zařízení lan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lan xxxx trať.

(10) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zajistit vedení xxxx, být xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx pozemní xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxx xxxxx zřízen xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx široký xxxxxxxxx 600 xx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx chráněn proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§77

Technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výkon poháněcího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx lanová xxxx xxx vybavena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se dráha xxxxxx vybavuje pomocným xxxxxxxxx zařízením.

(3) Poháněcí xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx vyzkoušení funkce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx lanové xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 10 %.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx síti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mez,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x napájecích xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vzniku mimořádných xxxxxxxxxxxx odporů,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx maximální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 %,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dráhy xxxxxx,

x) xxxxx x nežádoucímu xxxxxxxx xxxxx,

x) dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxx 10 %,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zařízení xxxx umožňovat také xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx maximálně 0,5 m.s-1 (xxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx lana xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x napájecí xxxx xxxxxxxxx jízdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlostí. Xxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx stanovišti x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vozidel xx xxxxx.

§78

Technické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx drah xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx schopen xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx přímo xx xxxxxxxx kotouč.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhy xxxxxx kdykoliv v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a to x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx tak, aby xxxx zajištěna bezpečnost xxxxxxxxxxx i bezpečné xxxxxxx vozidel, xxx x xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 2 m.s-2.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx poháněcího zařízení xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx lanové xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§79

Technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odpor xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx lanovém xxxxxxx xxxx xxx takový, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx lana x xxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx síla xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nejnepříznivějším poměrům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rozběhu, xxxxx x 25 %.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx kotoučů xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx napětí x xxxxx větvi xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx zatížení xxxxx lanové x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lanové.

(3) Xxxxxx xxxxxx kotouče xxxx xxx prostorovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx norma xxxxxxx x příloze č. 5.

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx lan xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Napínací xxxxxxxx visuté xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nejnepříznivějším přípustným xxxxxxxxx dráhy xxxxxx x změnou teploty x xxxxxxx 60 xxxxxx X i xxxxxxx prodlužováním lana.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu, xxxxxxx x údržbu.

(4) Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněné, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zařízení drah xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxxx odpovídat xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxx zařízení se xxxxxxxx za splněné, xxxxxxxxx-xx se ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx lanové xxxxx xxxx jejich části 8), která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx xxx dopravu xxxx.

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zřízena alespoň x jedné xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx stanici xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx radiostanice. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(2) Xx dráhách lanových xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx závislé xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x vozidly,

b) xxxx stanicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přepravu osob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx telefonního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx závislé xx xxxxxxx energie xx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx přerušení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx po xxxx xxx hodin.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastavení chodu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx ohrozit bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na majetku. Xxx x xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx dráhách xxxxx x xxxxxxxxxx lan,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) tažné xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx zvýší xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx lanové xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanici xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vozidla neprobíhá xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dojde x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dráhy lanové xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx přímo xxx xxxxx dráhy xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxxxx provozu rozhodující xxxxxx.

(4) Činnost zabezpečovacího xxxxxxxx musí xxx xxxxxx kontrolována klidovým xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx systémem. Zkrat, xxxxxxxx nebo poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyvolat samočinné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Zabezpečovací zařízení xxxx xxx vybaveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování dráhy.

(6) Xxxxxxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x při provozu xxxxx lanové xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě při xxxxxxxx poháněcího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje.

(7) Vozidla xxxxxxxx lanové xxxxx xxxx být vybavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx chodu xxxxxx xxxxx.

(8) Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uzavřeném xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx příjezdu xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx visutých xxxxxxxx drah x xxxxxxxxxx pohybem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jízda xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpojitelným xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze stanice,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajištěna bezpečná xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx bodem, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyloučen xxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx spadnutí xxxxxxx xx výměnách x překládacím zařízení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx mezi xxxxx a její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajištěna xxxxxx xxxxxxxx lana x vozidla připojovaného xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Ve xxxxx xxxxxxxxx drah xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§84

Vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lanové

Visuté xxxxxx xxxxx musí xxx vybaveny zařízením xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx větru a xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsluhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kritického povětrnostního xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Akustická signalizace xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím vypnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx visutá xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x evakuaci xxxxxxxxxxx v počtu, xxxxx xx určen xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx x materiálů, které xxxxxx klimatických xxxxxxxx x xxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a prostředí, xx kterém xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nemohou xxxxxxx xxxxxxxx zúčastnit.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§86

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx parametry a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx x vedení xxx a vozidel xxxxx lanové, x xxxxx provozním xxxxxxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxx únosnosti pod xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xxxxx xxx xx xxxxx ponechána xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxxx xxxxxxxxxx opotřebení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x projekt xxxxx lanové.

(3) Musí xxx vedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx obsahovala xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§87

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxx xxxx. Časový xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příloha č. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx provedení xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zjištěný stav, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx.

(3) X kolejí, výhybek x kolejových xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx poloha xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy lanové x xxxxx je xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx.

(5) Podklady xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx poškozeny xxx, xxx byla narušena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx stavby a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxxx vod x jejich xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stability x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svršku xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X kontrole xxxx xxx xxxxxxxx zápis xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxx lana xx zmenšen pod xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 10,

x) xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxx lana,

d) xx xxxxxxxxx prodloužilo lano xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x místnímu xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxx provoz,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(9) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xx přípustné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lana xxxxxxxx viditelnými xxxxx xxxxx, otěrem, korozí, xxxxxxxxx xxxxxxx svazku xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx xxxxxxxx podrobnější technické xxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx dráze xxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, je nutno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxx xxxxx lanové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x směrových xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lanové xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přílohou č. 1. Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 xxx xxxxxxxxx 119 až 121. Kontrolované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lanových xxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parametrů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx platností xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxx 8), xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx geodetické xxxxxxxx x současně s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx geodetické xxxxxxxx. X xxxxxxxx geodetické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx projektu. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx 14).

(14) X xxxxxxx překročení xxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx parametrů podle xxxxxxxx 13 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, zda xx xxxx lanová dráha xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(15) Při údržbě x opravách xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technologie xxxxxx x xxxxxxxxx výrobcem xxxxx xxxxxx.

(16) Po xxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxx xxxxxx.

(17) O xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, zalití xxxxxxxx xxxx spojky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxxx fotodokumentace x xxxx doklady xxxxxxxxxx xx xx výměny xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxx.

ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§88

(1) Ustanovení xxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx podmínky a xxxxxxxxx xxx stavby xxxx x xxxxxx xx dráze xxxxxxx xxx stavby drah x xxxxxx xx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxx xx dráze, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx užívání xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xx xxxxx provozovat xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v částce 25/1970 Xx., ve xxxxx xxxxxx č.j. 10&xxxx;461/70 SMD, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x.x. 8&xxxx;632/72-X25, vydaného Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x částce 7/1972 Sb. x xxxxxx č.j. 12 455/77, xxxxxxxx Federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaného x částce 12/1977 Xx.

2. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 25&xxxx;188/76-X25 x pravidlech xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 3/1977 Xx.

3. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x.x. 25&xxxx;110/77-X25 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx drah, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 11/1978 Xx.

4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č.j. 16&xxxx;349/79 x pravidlech xxxxxxxxxxx provozu vleček, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 27/1979 Xx.

5. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 19 299/90-240, xxxxxx xx vydávají pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx metra, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 101/1990 Xx.

§90

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1995.

Ministr:
PhDr. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 177/1995 Xx.

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx do 200 xx/x xxxxxx

Xxx.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 120 xx.x-1
xxxx provozovatel15) xxxxxxxxxxxx
2.
Xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx
1 xxxxx
3.
Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx a hlavní xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx vyšší xxx 120 km.h-1
4 xxxxxx

xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx rychlosti xxxxx xxx 60 xx.x-1 x xxxxx xxxx rovné 120 xx.x-1
6 xxxxxx

xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nižší xxxx xxxxx 60 xx.x-1 ostatní xxxxxxxx xxxxxx
12 xxxxxx

* xxx xxxxxx rozchodu x xxxxxxxx xxxxxxx polohy xxxxxxxxxxxxx xxxx
12 xxxxxx

* xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
36 měsíců xxxx xxxxxxxxxxxx
4.
Xxxxxx vzájemné výškové xxxxxx kolejnicových pásů x rozchodu ve xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxx
3 xxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
6 měsíců
5.
Kontrola xxxxxxxxxx průchodnosti
hlavní xxxxxx
24 xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx
xxxx provozovatel
6.
Prohlídka xxxxxxx
xxxxxxx v dopravních xxxxxxxx x xx xxxxx
3 xxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
6 xxxxxx
7.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kolejnic, xxxxxxxx x jazyků xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svarů
hlavní xxxxxx xxx rychlosti xxxxx xxx 140 km.h-1
4 xxxxxx

xxxxxx koleje xxx xxxxxxxxx od 80 xx.x-1 xx140 xx.x-1 xxxxxx
6 xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx od 60 xx.x-1 xx 80 xx.x-1 včetně
12 xxxxxx

&xxxx;
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 60 xx.x-1
xxxx xxxxxxxxxxxx
8.
Xxxxxxxxx prohlídka xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
12 měsíců
9.
Běžná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx
xxxxxxx
12 xxxxxx
10.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
36 xxxxxx
11.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
60 měsíců
12.
Prohlídka sdělovacího x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 100 xx.x-1 x xxxx
3 xxxxxx

xxxxxxxx koleje na xxxxxxx x rychlostí xx 100 km.h-1 x xxxxxxx xxxxxx
6 xxxxxx
13.
Xxxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení
všechny
60 xxxxxx
14.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozem
hlavní koleje x xxxxxxxxx xxx 100 xx.x-1; xxx xxxxxx xxxxxx měření xxx xxxxxxxxx
6 xxxxxx

xxx 120 xx.x-1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 100 xx.x-1
12 xxxxxx
15.
Xxxxxx korozivních xxxxx xx ocelové x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
24 xxxxxx
16.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
12 xxxxxx
17.
Xxxxxxxxx budov
provozní xxxxxx
12 xxxxxx
18. Xxxxxx úrovní rádiových xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX-X - 24 xxxxxx
xxxxxxxxx - 36 xxxxxx

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx na vlečce

Pol.
Předmět x xxxxxx prohlídky
Objekt
Časový xxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Xxxxxxxx xxxxx x měřením xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx provozovatel
2.
Měření xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx kolejí
- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxx 40 xx.x-1
12 xxxxxx

- xxx xxxxxxxxxxxxx záznamu
ostatní xxxxxx
xxxx provozovatel
3.
Měření xxxxxxx xxxxxx kolejnicových xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxx 40 xx.x-1
3 xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx
4.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průřezu
koleje
24 xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxx
5.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
6 měsíců
6.
Komplexní xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx koleje
12 xxxxxx
7.
Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
36 měsíců
8.
Prohlídka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx koleje
6 xxxxxx
9.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
60 xxxxxx
10.
Xxxxxx xxxxxxxxx vedení měřícím xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
12 xxxxxx
11.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodů
přejezdy x xxxxxxxx na xxxxxx
12 xxxxxx

3. Prohlídky x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx)

Xxx.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx provozovatel

obratové xxxxxx, xxxxxxxx kolej
určí xxxxxxxxxxxx
2.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx v obratových xxxxxxxxx
xxxxx xxx

xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kolejnice (ručně)
obratové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
3 xxxxxx

xxxxxxxx spojky xx xxxxxxxxx
6 xxxxxx
4.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx průřezu xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx,
xxxxx část 3 xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx 12 xxxxxx
5.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
3 xxxxxx

xxxxxxx koleje s xxxxxxxx xxxxxxxxx
6 xxxxxx
6.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přívodní xxxxxxxxx měřícím xxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx koleje do xxxx
1 měsíc
7.
Nedestruktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolejnic
bezstyková xxxxx
1. xx provedení xxxxx

2. po 24 xxxxxxxx
7x.
Xxxxxxxxxxxxxx kontrola xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxx svaru

2. xxxx xxxxxxxxx provozu

bezstyková xxxxx xx provozované xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx kolej x provozu
po 12 xxxxxxxx
8.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
1 xxxxx
9.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx styky
12 xxxxxx
10.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
6 xxxxxx
11.
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
36 xxxxxx

12.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečovacího xxxxxxxx
xxxxxxx
6 měsíců
13.
Měření xxxxxxxxx
xxxxxx x zařízení xxx xxxx
1. 12 xxxxxx xx dobu 4 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;
&xxxx;
2. xxxx 24 xxxxxx

&xxxx;
&xxxx;
3. xxxx vždy xx 60 xxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx x měření xx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxx.
Xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Xxxxxxxx trati
všechny xxxxxxxx xxxxxx
2 xxxxx
2.
Xxxxxxxxx xxxxxxx kolejích
výhybky x xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx
12 měsíců
4.
Prohlídky xxxxx x xxxxxxx mostům xxxxxxxxx
xxxxxxx
36 xxxxxx
5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
12 měsíců
6.
Prohlídky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx
xxxxxxxx určená x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx provozovatel

5. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx.
Xxxxxxx x xxxxxx prohlídky
Objekt
Časový xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
12 xxxxxx
2.
Xxxxxxxxx sdělovacích x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx dráze xxxxxx

Xxx.
Xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx interval prohlídky
1.
Obchůzka xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxx dráha xxxxxx xxxx xxx 3 xxx v xxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx technologického xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxx lanová
každý xxx před zahájením xxxxxxxx
4.
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxx, lana
každý xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx
5.
Xxxxxxxxx nosné konstrukce, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, vozidel a xxxxxx úchytů x xxxxx
xxxxx xxxxxx
2 týdny
6.
Komplexní xxxxxxxxx a xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
1 měsíc
7.
Prohlídka lan
všechna xxxx
xxxxx xxx
8.
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx revizní xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxx, dopravní, xxxxx x přítažná
1 xxxxx
9.
Xxxxxxxxx a xxxxxx
xxxxxxxx x vyrovnávací xxxx
1 xxxxx
10.
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxx
6 měsíců
11.
Prohlídka, xxxxxx x xxxxxxx xxx záchranných xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
6 xxxxxx
12.
Xxxxx nedestruktivní xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x přítažná xxxx
1 xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx

13.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrola xxx
xxxxx, xxxxxx
36 měsíců

dopravní, xxxxx a xxxxxxxx xxxx
24 xxxxxx
14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
15.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
24 xxxxxx
16.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
60 měsíců
17.
Prohlídka xxxxx, kontrola xxxxxxxx xxxxxxx prostorů
trať
12 měsíců

Poznámka: Xxxxxx intervaly xxxxxxxxx xxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxx zkrátit x 1/6 xxxxx xxxxxxxxx xx zaokrouhlením na xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 177/1995 Xx.

Xxxxxxx č. 2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2020 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 177/1995 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx metra

Tabulka x. 1

Zařízení:

Jmenovité xxxxxx xxxxxxxxxx sítě

Energetická xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx

22 xX 50 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx: xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx obvody

230/400 X 50 Xx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxxx zdroje)

230 V 50 Xx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx prostory

24 V 50 Xx

60 V XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

220 X XX

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

825 V XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

750 X DC

Přívodní xxxxxxxxx

750 V DC

Profilový xxxxx

750 V DC

Ovládací x xxxxxxx obvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx mn, xx)

230/400 X, 50 Xx, 220 V XX, 6 až 60 X XX

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

220 V XX

Xxxxxxx xxxxxxx obvody xx samostatného xxxxxx

24 X XX, 48 X DC, 60 X XX

Xxxxxxxxxxxxx baterie (xxxxxxx zdroj)

přednostně 220 X DC, 480 X XX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx metra x ochrana xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxx

Xxxxxxx před nebezpečným xxxxxxxxx napětím neživých xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx zařízení:

Sdělovací xxxxxxx

6 V xx, 12 X xx, 24 V xx, 36 X xx, 48 X xx, 60 X ss

bezpečným xxxxxxx

-

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx x reléové xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

230/400 X 50 Xx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdroje x xxxx s izolovaným xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

220 X 275 Xx

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx podle XXX 34 2600 lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využít x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

3x230/400 X 50 Xx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx obvody, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

24 X ss

automatické xxxxxxxx xx xxxxxx

-

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 177/1995 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/2015 Sb.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 177/1995 Sb.

Seznam souvisejících xxxxxxxxxxx xxxxx

1.
XXX XX 45014 (01&xxxx;5259)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
2.
XXX 02 4460
Šestipramenná xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxx
3.
XXX 03&xxxx;8350
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxx
4.
XXX 03 8370
Snížení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
5.
XXX XX 61508-1 (18&xxxx;0301)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - Xxxx 1: Všeobecné xxxxxxxxx
6.
XXX 27&xxxx;3005
Xxxxxx osobní lanové xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, konstrukce x montáž
7.
ČSN XX 81-1 (27&xxxx;4003)
Xxxxxxxxxxxx předpisy xxx konstrukci x xxxxxx xxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxxx xxxxxx
8.
XXX EN 81-2 (27&xxxx;4003)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx - Xxxx 2: Hydraulické xxxxxx
9.
XXX XX 81-70 (27&xxxx;4003)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx - Xxxx 70: Xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x osob x xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
10.
XXX XXX 9386-1 (27&xxxx;4013)
Xxxxxxxx zdvihací plošiny xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x provoz - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
11.
XXX XXX 9386-2 (27&xxxx;4013)
Xxxxxxxx zdvihací xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výtahy xxxxxxxxxx se po xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vozících xxx xxxxxxxx
12.
XXX EN 115 (27&xxxx;4802)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a montáž xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx chodníků
13.
ČSN XXX 9589 (27 4810)
Pohyblivé xxxxxx - Xxxxxxxx rozměry
14.
ČSN 28&xxxx;0318
Xxxxxxxxx xxxxxxx tramvajových xxxxx
15.
XXX 33 0120
Elektrotechnické předpisy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx IEC
16.
ČSN 33&xxxx;0121
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy - Xxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx nn.
17.
ČSN XX 50160 (33&xxxx;0122)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx
18.
XXX 33&xxxx;2000-4-41
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zařízení. Část 4: Xxxxxxxxxx. Kapitola 41: Ochrana před xxxxxx xxxxxxxxxxx proudem
19.
ČSN 33&xxxx;2000-4-43
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy. Elektrické xxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 4: Bezpečnost - xxxxxxxx 43: Xxxxxxx proti nadproudům
20.
ČSN 33&xxxx;2000-4-473
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Elektrická xxxxxxxx - Xxxx 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx 473: Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
21.
XXX 33&xxxx;2000-5-52
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Elektrická zařízení - Xxxx 5 : Xxxxx x xxxxxx elektrických xxxxxxxx - Kapitola 52 : Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vedení
22.
ČSN 33&xxxx;2000- 5-523
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxx zařízení. Část 5: Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx 523: Xxxxxxxx proudy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
23.
XXX 33 2000- 5-54
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy. Elektrická xxxxxxxx. Část 5: Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kapitola 54: Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
24.
XXX 33 2000 - 7-707
Elektrotechnické xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx 7: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Oddíl 707: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x instalacích xxxxxxxx xxx zpracování xxx
25.
XXX 33&xxxx;2000-7-714
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 7: Zařízení xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx objektech - Xxxxx 714: Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
26.
XXX 33&xxxx;2030
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení- Xxxxx a doporučení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
27.
XXX 33&xxxx;2160
Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx sdělovacích xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx VN, XXX x XXX
28.
XXX XX 61000-6-1 (33&xxxx;3432)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) - Xxxx 6-1: Kmenové xxxxx - Odolnost - Xxxxxxxxx obytné, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
29.
XXX XX 61000-6-3 (33&xxxx;3432)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) - Xxxx 6-3: Xxxxxxx xxxxx - Xxxxx - Prostředí xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
30.
XXX EN 61000-6-4 (33&xxxx;3432)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) - Xxxx 6-4: Xxxxxxx xxxxx - Xxxxx - Xxxxxxxxxx prostředí
31.

ČSN X XXX 5041 (33&xxxx;3449)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rušení indukovaná xxxxxxxxxxxxxxxxxx poli x xxxxxx vedením. Xxxxxxx xxxxxxxxx
32.
XXX XX 50&xxxx;163 (33&xxxx;3500)
Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx trakčních soustav
33.
ČSN XX 50 124-1 (33&xxxx;3501)
Xxxxxx xxxxxxxx - Koordinace xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx elektrická x elektronická xxxxxxxx
34.
XXX XX 50&xxxx;124-2 (33 3501)
Drážní xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 2: Přepětí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
35.
XXX XX 50126 (33 3502)
Drážní xxxxxxxx - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, udržovatelnosti x xxxxxxxxxxx (XXXX)
36.
XXX XX 50&xxxx;153 (33&xxxx;3503)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
37.
XXX XX 50&xxxx;125-1 (33&xxxx;3504)
Xxxxxx xxxxxxxx - Podmínky xxxxxxxxx xxx zařízení - Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
38.
XXX EN 50&xxxx;125-3 (33 3504)
Drážní xxxxxxxx - Xxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx - Xxxx 3: Zabezpečovací x sdělovací xxxxxxxx
39.
XXX 33&xxxx;3505
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
40.
XXX 33&xxxx;3510
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metra
41.
ČSN 33&xxxx;3516
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx x trolejbusových xxxx
42.
XXX 33&xxxx;3525
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx
43.
XXX XX 50 155 (33&xxxx;3555)
Xxxxxx zařízení - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
44.
XXX 33&xxxx;3570
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lyžařských xxxxx
45.
XXX XX 50152-1 (33&xxxx;3580)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx instalace - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XX - Část 1 : Jednofázové vypínače x Um xxx 1 xX
46.
XXX EN 50152-2 (33 3580)
Drážní xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx požadavky xx spínací xxxxxxxx XX - Xxxx 2 : Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uzemňovače x xxxxxxx x Xx xxx 1 xX
47.
XXX XX 50152-3-2 (33&xxxx;3580)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx AC - Xxxx 3-2 : Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soustavách AC - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
48.
XXX XX 50152-3-3 (33&xxxx;3580)
Xxxxxx zařízení - Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx AC - Xxxx 3-2- : Jednofázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napětí
49.
ČSN EN 50&xxxx;121-1 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibilita - Xxxx 1: Xxxxxxxxx
50.
XXX XX 50 121-2 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
51.
XXX XX 50&xxxx;121-3-1 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx - Část 3-1: Drážní xxxxxxx - Xxxx a xxxxxxx xxxxxxx
52.
XXX EN 50&xxxx;121-3-2 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx - Xxxx 3-2: Xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx.
53.
XXX XX 50&xxxx;121-4 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibilita - Xxxx 4: Emise x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
54.
XXX XX 50&xxxx;121-5 (33&xxxx;3590)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - Xxxx 5: Emise x xxxxxxxx pevných instalací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustavy
55.
ČSN XX 50&xxxx;238 (33&xxxx;3592)
Xxxxxx zařízení - Kompatibilita mezi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx
56.
XXX 33 4000
Elektrotechnické xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx odolnost xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx
57.
XXX 34&xxxx;1390
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
58.
XXX 34&xxxx;1500
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
59.
XXX XX 50&xxxx;122-1 (34&xxxx;1520)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx zařízení - Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
60.
XXX XX 50&xxxx;122-2 (34&xxxx;1520)
Xxxxxx xxxxxxxx - Pevná trakční xxxxxxxx - Xxxx 1: Ochranná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
61.
XXX 34&xxxx;1530
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx drah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
62.
XXX XX 50 119 (34&xxxx;1531)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx trakční xxxxxxxx xxxxxxxxx vedení
63.
ČSN XXX 913 (34&xxxx;1540)
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
64.
XXX EN 50149 (34&xxxx;1558)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxx zařízení - Xxxxxxxxxx trakce - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx
65.
XXX XX 50123-1 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx XX - Xxxx 1: Xxxxxxxxx
66.
XXX XX 50123-2 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx XX - Xxxx 2: Xxxxxxx XX
67.
XXX XX 50123-3 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx zařízení - Xxxxxxx XX - Xxxx 3: Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx
68.
XXX XX 50123-4 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx zařízení - Xxxxxxx XX - Xxxx 4: Odpínače XX xx-xxxx x xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
69.
XXX XX 50123-5 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx zařízení - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Spínače XX - Část 5: Xxxxxxx přepětí a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x sítích XX
70.
XXX XX 50123-6 (34 1561)
Drážní xxxxxxxx - Pevná xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx XX - Xxxx 6: Rozváděče XX

&xxxx;71.

XXX XX 50123-7-2 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx zařízení - Xxxxxxx XX - Část 7: Xxxxxx, ovládání x xxxxxxx xxxxxxxxx sítí XX - Xxxxx 2: Xxxxxxxxxx proudu
72.
ČSN XX 50123-7-3 (34&xxxx;1561)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx XX - Xxxx 7: Xxxxxx, xxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxx DC - Oddíl 3: Xxxxxxxxxx napětí
73.
ČSN 34&xxxx;2040
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Předpisy xxx ochranu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení před xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx elektrické trakce 25 kV, 50 Xx
74.
XXX 34&xxxx;2090
Xxxxxxxxxx sdělovací xxxxxxxx
75.
XXX 34 2100
Elektrotechnické předpisy XXX. Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx vedení
76.
ČSN 34&xxxx;2300
Xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
77.
XXX 34&xxxx;2600
Xxxxxxxxxx železniční zabezpečovací xxxxxxxx
78.
XXX 34&xxxx;2606
Xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
79.
XXX 34&xxxx;2613
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx obvody x xxxxxx podmínky xxx xxxxxx činnost.
80.
ČSN 34&xxxx;2614
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxx obvody. Předpisy xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
81.
XXX 34&xxxx;2617
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxx zabezpečovacích xxxxxxxx
82.
XXX 34&xxxx;2620
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x traťové xxxxxxxxxxxxx zařízení
83.
TNŽ 34 2640
Železniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
84.
XXX 34&xxxx;2650
Xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx. Přejezdová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
85.
XXX XX 50159-1 (34&xxxx;2670)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dat - Xxxx 1: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémech
86.
ČSN XX 50159-2 (34&xxxx;2670)
Xxxxxx zařízení - Sdělovací a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zpracování dat - Část 2: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
87.
XXX XX 50 129 (34&xxxx;2675)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémy
88.
ČSN XX 50&xxxx;128 (34&xxxx;2680)
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx zpracování dat - Software xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
89.
XXX 34&xxxx;3100
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obsluhu x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
90.
XXX 34 3109
Elektrotechnické xxxxxxxx. Bezpečnostní xxxxxxxx xxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxx blízkosti xx železničních dráhách xxxxxxxxxxxx, regionálních x xxxxxxxx
91.
XXX 34&xxxx;5542
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx železničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
92.
XXX 34 5543
Značky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
93.
XXX XX 61466-1 (34&xxxx;8054)
Xxxxxxxxxx xxxxxxx izolátory pro xxxxxxxx vedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 xX - Xxxx 1: Xxxxxxxxxxxxx třídy pevnosti x koncové armatury
94.
ČSN XX 61466-2 (34 8054)
Kompozitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 1 kV - Xxxx 2: Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
95.
XXX XX 60146-1-1 (35&xxxx;1530)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx požadavky a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 1-1: Xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx
96.
XXX XX 60146-1-3 (35&xxxx;1530)
Xxxxxxxxxxxx měniče - Xxxxxxxxx požadavky x xxxxxx xx síťovou xxxxxxxx - Xxxx 1-3: Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
97.
XXX XX 60146-2 (35&xxxx;1530)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxx 2: Polovodičové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně přímých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
98.
XXX XXX 146-1-2 (35&xxxx;1530)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Všeobecné xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 1-2: Aplikační xxxxx
99.
XXX 36&xxxx;0061
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
100.
XXX XX 12464-1 (36&xxxx;0450)
Xxxxxx a xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx - Část 1: Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx
101.
XXX EN 50&xxxx;317 (36&xxxx;2313)
Xxxxxx zařízení - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx interakce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nadzemním trolejovým xxxxxxx x ověřování xxxxxx xxxxxx
102.
XXX XX 50272.2 (36 4380)
Bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxxxx
103.
XXX XX 50091-1-1 (36&xxxx;9065)
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) - Xxxx 1-1: Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx UPS používaných x xxxxxxxxxx přístupných xxxxxxx
104.
XXX 37&xxxx;6605
Xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah xx xxxxxxxxxx xxxxxx
105.
XXX 37&xxxx;6750
Xxxxxxx měnírny pro xxxxxxxxxx x trolejbusové xxxxx
106.
XXX XX 13 145 (49&xxxx;1410)
Xxxxxxxxxx aplikace - Xxxxx - Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
107.
XXX 72 1006
Kontrola zhutnění xxxxx x xxxxxxx
108.
XXX XX 13 450 (72&xxxx;1506)
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
109.
XXX X XXX 1991-1 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx konstrukcí Xxxx 1: Zásady xxxxxxxxxx
110.
XXX X XXX 1991-2-1 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx konstrukcí Xxxx 2-1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Objemová xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
111.
XXX P XXX 1991-2-2 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Část 2-2: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx namáhaným xxxxxxx
112.
XXX P ENV 1991-2-3 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konstrukcí Xxxx 2-3: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Zatížení xxxxxx
113.
XXX P XXX 1991-2-4 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx x zatížení xxxxxxxxxx Xxxx 2-4: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Zatížení xxxxxx
114.
XXX X ENV 1991-2-5 / 1999 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx navrhování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Část 2-5: Xxxxxxxx konstrukcí - Xxxxxxxx xxxxxxxx
115.
XXX X XXX 1991-2-6 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Část 2-6: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Zatížení během xxxxxxxxx
116.
XXX X XXX 1991-2-7 (73&xxxx;0035)
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konstrukcí Xxxx 2-7: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nárazů x výbuchů
117.
ČSN P XXX 1991-5 (73 0035)
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 5: Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vybavení
118.
ČSN 73&xxxx;0039
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
119.
XXX 73&xxxx;0212-4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě. Kontrola xxxxxxxxx. Xxxx 4: Xxxxxxx stavební objekty.
120.
ČSN XXX 4463-1 (73&xxxx;0411)
Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx - Vytyčování a xxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxxx, organizace, xxxxxxx měření x xxxxxxxxx xxxxxxxx
121.
XXX 73&xxxx;0420-1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx 1: Xxxxxxxx požadavky
122.
ČSN X 73 0600
Hydroizolace staveb - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
123.
XXX X 73 0606
Hydroizolace xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
124.
XXX X 73&xxxx;0610
Xxxxxxxxxxxx staveb - Xxxxxx xxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
125.
XXX 73&xxxx;1401
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
126.
XXX 73 1495
Šroubové xxxxx xxxxx ocelových xxxxxxxxxx
127.
XXX 73&xxxx;2005
Xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx
128.
XXX X XXX 1994-2 (73&xxxx;2089)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Část 2: Xxxxxxxx ocelobetonové xxxxx
129.
XXX 73 2310
Provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx
130.
XXX 73&xxxx;2401
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxx betonu
131.
ČSN XX 206 - 1 (73&xxxx;2403),
Xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx
132.
XXX 73&xxxx;2430
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stříkaného xxxxxx
133.
XXX 73 2480
Provádění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
134.
XXX 73&xxxx;2601
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
135.
XXX 73&xxxx;2603
Xxxxxxxxx ocelových xxxxxxxx xxxxxxxxxx
136.
XXX 73&xxxx;2611
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx konstrukcí
137.
ČSN 73 4130
Schodiště x xxxxx rampy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
138.
XXX 73&xxxx;4955
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx XXX
139.
XXX 73&xxxx;4959
Xxxxxxxxxx x nástupištní xxxxxxxxxx xx drahách celostátních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
140.
XXX 73&xxxx;6005
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
141.
XXX 73 6200
Mostní xxxxxxxxxx
142.
XXX 73 6201
Projektování xxxxxxxx xxxxxxx
143.
XXX X XXX 1991-3 (73&xxxx;6203)
Xxxxxx xxxxxxxxxx x zatížení xxxxxxxxxx - Část 3: Xxxxxxxx mostů dopravou
144.
ČSN 73&xxxx;6205
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mostů
145.
ČSN 73&xxxx;6206
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
146.
XXX 73&xxxx;6207
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
147.
XXX X XXX 1992-2 (73&xxxx;6208)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxx
148.
XXX X XXX 13&xxxx;670-1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
149.
XXX 73&xxxx;6209
Xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx
150.
XXX 73&xxxx;6212
Xxxxxxxxxx dřevěných mostních xxxxxxxxxx
151.
XXX 73&xxxx;6213
Xxxxxxxxxx zděných xxxxxxxx xxxxxxxxxx
152.
XXX 73&xxxx;6223
Xxxxxxx xxxxx nebezpečnému xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účinkům výfukových xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
153.
XXX 73 6260
Ocelové xxxxxxx xx mostních konstrukcích xxxxxxxxxxxx mostů
154.
ČSN 73&xxxx;6266
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mostů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
155.
XXX 73&xxxx;6301
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
156.
XXX 73 6310
Navrhování xxxxxxxxxxxx xxxxxx
157.
XXX 73&xxxx;632
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx normálního xxxxxxxx
158.
XXX 73 6334
Oplocení a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
159.
XXX 73&xxxx;6360-1
Xxxxxxxxxxx x geometrické xxxxxxxxxx koleje xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx 1: Xxxxxxxxxxxx
160.
XXX 73&xxxx;6360-2
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Část 2: Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx
161.
XXX XX 13 230-1 xx 5 (73&xxxx;6365)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx 1: Xxxxxxxxx požadavky, Xxxx 2: Předpjaté xxxxxxxxxxx xxxxxx, Část 3: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx 4: Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a výhybkové xxxxxxxxxx, Xxxx 5: Xxxxxxxx xxxxx
162.
XXX XX 13&xxxx;481-1 xx 5 (73&xxxx;6370)
Xxxxxxxxxx aplikace - Xxxx - Požadavky xx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxx, Xxxx 1: Xxxxxxxx, Xxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pražce, Xxxx 3: Xxxxxxx xxxxxxxx xxx dřevěné xxxxxx, Xxxx 4: Systémy xxxxxxxx pro ocelové xxxxxx, Xxxx 5: Xxxxxxx upevnění pro xxxxxx xxxxxx xxxxx
163.
XXX XX 13481 - 7 (73&xxxx;6370)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Trať - Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
164.
XXX XX 13&xxxx;146-1 xx 8 (73&xxxx;6375)
Xxxxxxxxxx aplikace - Xxxx - Xxxxxx xxxxxxxx upevnění, Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Část 2: Stanovení odporu xxxxx pootočení, Xxxx 3: Xxxxxxxxx útlumu xxxxxxxx zatížení, Xxxx 4: Účinek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx 5: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odporu, Xxxx 6: Xxxx xxxxxxxxxx okolních podmínek, Xxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxx síly, Xxxx 8: Xxxxxxxx xxxxxxxxx
165.
XXX 73&xxxx;6380
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
166.
XXX 73 6388
Prostorové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1435 xx x 1520 (1524) xx
167.
XXX 73&xxxx;6390
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx
168.
XXX 73&xxxx;6395
Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x mezníky XXX. Tvary, xxxxxxx x xxxxxxxx
169.
XXX 73&xxxx;6405
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
170.
XXX 73 6412
Geometrické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
171.
XXX 73&xxxx;6425
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastávky
172.
ČSN 73&xxxx;6430
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolejí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
173.
XXX 73 6949
Odvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxx x stanic
174.
ČSN 73&xxxx;7501
Xxxxxxxxxx konstrukcí ražených xxxxxxxxxx xxxxxxx. Společná xxxxxxxxxx
175.
XXX 73&xxxx;7508
Xxxxxxxxxx xxxxxx
176.
XXX 73&xxxx;7509
Xxxxxxxxx průřez xxxxx
177.
XXX XX 457 (83 3291)
Bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a zkušební xxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. "TNŽ" - xxxxxxxxx norma železnic; xxxxxxx předpis xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

2. X nedatovaných technických xxxxx xxxxx poslední xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 177/1995 Sb.

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx celostátní, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx kolejových xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Parametry x přechodnosti xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx a soustavně xxxxxxxxx, sledovány x xxxxxxxxxxx.

2. Přechodností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx.

3. Z hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel (xxxx xxx "xxxxxxx") xx tratě xxxxxxxx xx traťových xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třídu xx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx nápravu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řazením xxxxxxx a způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

5. Xxxxx xx zařazují xx xxxxxxxxx xxxx X, X1, X2, X2, X3, (C4, X2), X3, X4, X4 x E5 xxxxxxxxx x xxxxxxx X1. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx X4 x D2.

Tabulka A1:

Dělící xxxx traťových tříd
Hmotnost xx xxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxx metr délky xxxx
X 16,0 x
X 18,0 x
X 20,0 x
X 22,5 t
E 25,0 x
1
5,0 t/bm
A
B1
2
6,4 x/xx
X2
X2
(X2)
3
7,2 x/xx
X3
X3
4
8,0 x/xx
(X4)
X4
X4
5
8,8 x/xx
X5

6. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx složený x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx.1), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tabulky X2.

Xxx. 1: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx. 1

Xxxxxxx X2:

Xxxxx
Xxxxxxxx xx nápravu
Hmotnost xx xxxxxxxx délky
c
d
[t]
[t/m]
[m]
[m]
A
16
5,0
6,20
12,80
B1
18
5,0
7,80
14,40
B2
18
6,4
4,65
11,25
C2
20
6,4
5,90
12,50
C3
20
7,2
4,50
11,10
C4
20
8,0
3,40
10,00
D2
22,5
6,4
7,45
14,05
D3
22,5
7,2
5,90
12,50
D4
22,5
8,0
4,65
11,25
E4
25,0
8,0
5,90
12,50
E5
25,0
8,8
4,75
11,35

7. Xxxx xx zařadí xx xxxxxxxxx traťové xxxxx, xxxxx xx xx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx modelových xxxxxxxx xxxxxxx x hmotnostními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X2 xxx xxxx xxxxxxxx třídu.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážních vozidel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x reálných xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyčíslením xxxxxxx největších xxxxxxxxx xxxxxxx x posouvajících xxx na prostém xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx takovýchto xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx křižovatek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

1. Xxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxx proti opornici x 5 xx x xxxx x xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx opornice xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx 60 - 100 xx.

x) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xx.x-1 x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x opornicí x xxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxx 3,5 xx x u xxxxxxx pojížděných xxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xx.x-1 xxxxxx xxxxx xxx 5 xx.

x) Xxxx xxxx stojinou xxxxxxxxxx jazyka x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx větší xxx 5 xx xxx xxxxxxxx x < 90 xx.x-1, 3 xx xxx xxxxxxxx x, xxxxxx x xxxxxxxxx 90 km.h-1 &xx; x ≤ 160 xx.x-1, 2 xx xxx rychlost x &xx; 160 xx.x-1.

x) Xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jazyka xx opornice x xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 60 mm.

2. Xxxxxxxxxx xxxx

x) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nenásilného xxxxxxxx dvojkolí xxxxxxx xxxx srdcovku musí xxx dodrženy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - přídržnice xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
X . . . . . x xxxxxxx xx 1&xxxx;392 xx xx 1 398 xx,
&xxxx;
X . . . . . xxxxxxx 1&xxxx;356 xx,

xxxxxxx xxxxx

X = vzdálenost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hrany xxxxx xxxxxxxx,

X = xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a odpovídající xxxxxxxx kolejnice (xx xxxxxxx srdcovce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 54 xx.

x) Xxxxxxxxxx pracovních ploch xxxxxxxxxx tvaru Kn60 (x xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx být xxxxx xxx 20 xx xxx x ≤ 90 xx.x-1 x xxx 12 mm xxx x > 90 km.h-1.

V xxxxxxx, xx uvedené xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx taková opatření, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 177/1995 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy xxxxxx

1. Xxxxxx lanové xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lan xx xxxxx x ve xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx lan,

b) xxxxx (nadmořské xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x ve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx) technologických xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx podpěr xxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x osy lan x xxxxx xxxxxxx x xxxxx osy xxxxxx xxxxx,

x) sklon xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx kladek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx středem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (odklon lana).

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx absolutní xxxxxxxx xxxxxxxx XXx xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výškové xxxxxxxx XXx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 8/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx podle xxxxxxxxx §4 odst. 6 x §17 xxxx. 1 xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38 x 39 xxxxxxxx x zastávky xx xxxxx tramvajové x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxxxxxx se upraví xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x užívání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 577/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx o délce 100 m x xxxx x zároveň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 550 a 380 mm xxx xxxxxxxx temen kolejnic xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx jednotným xxxxxxxx a rozčleněna xx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxx 100 x a xxxx x xxxxxxx x xxxxxx nástupní xxxxx 550 x 380 xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jejich nejbližší xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 let xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx vybavené x xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 8 xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejich nejbližší xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Informace

Právní předpis x. 177/1995 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.1995.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.

243/1996 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.1996, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 písm. x), §13 xxxx. 2, §16 xxxx. 1 x §18 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1996

346/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx stavební x technický xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 243/1996 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

413/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx drah, xx xxxxx vyhlášky x. 243/1996 Xx. a xxxxxxxx č. 346/2000 Xx.

x účinností od 1.1.2002

577/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx se vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

58/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

8/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 177/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx řád drah, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2015

117/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a technický xxx drah, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.4.2017

48/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., kterou xx vydává xxxxxxxx x technický xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2018

269/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

132/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx x technický xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §45 xxxx. a) vyhlášky Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 24/1990 Xx., xxxxxxxx x. 619/1992 Xx. x vyhlášky x. 123/1993 Sb.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 146/1971 Xx., zákona x. 150/1992 Sb. x xxxxxx x. 253/1994 Xx.
4) Směrnice Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX xx xxx 11.5.1978 x.x. XXX 340.2-30.9.78 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 21/1978 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ze xxx 2.4.1985 x.x. XXX-340.2-21.3.85, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 16/1985 Xx., x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx 9/1989 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR č. 13/1977 Sb., x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xx pozemních komunikacích x úprava a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 153/2003 Sb. x xxxxxxxx x. 176/2004 Xx.
7) Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx.
8) §4a xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 205/2002 Xx.
9) Zákon č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 225/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx. x xxxxxx x. 167/2004 Xx.
10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 17/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx zařízení nízkého xxxxxx, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 27/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 127/2004 Sb.
11) §5a xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx práci, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 523/2002 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 441/2004 Xx.
13) Nařízení xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 88/2004 Xx.
14) §12 xxxxxx x. 200/1994 Xx., o zeměměřictví x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
15) Na xxxxxxx, xx xxxxxxx xx zastavena xxxxxxxxxx xxxxxx doprava x xx xxxxxxx x xxxxxxxx rychlostí xxxxx xxx 60 km/h, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xx objemu 0,5 xxx.xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx pěší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx položky x. 2 prováděnou x xxxxxxx intervalu, xxxxx xxxx provozovatel xxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/919 xx xxx 27. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx subsystémů "Xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xxxxx.

17) Vyhláška č. 294/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxx x. 84/2016 Sb.

18) Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1299/2014 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1303/2014 ze xxx 18. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx specifikaci xxx interoperabilitu týkající xx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" železničního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x platném xxxxx.

20) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 76/2017 Xx., o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x provozovatelem xxxxxxxx služeb.