Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o neperiodických publikacích

37/95 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §5a §5b §6 §7 §8

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

§1

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx neperiodické xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx děl 1) xxxxxx x veřejnému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jednorázově, popřípadě xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx po částech x častěji, tvoří-li xxxxxxxx xxxxx celek.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx veřejným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxx okruhu xxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, 2)

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebě xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) bankovky, xxxxxxxx známky, mince, xxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, losy a xxxxx papíry, 4)

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, globy x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 5) v xxxxxxxxx x digitální formě,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxx, 1)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, 6)

h) xxxxxxxxxxxx vydané v xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat tyto xxxxx:

x) název xxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x autoři xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě pseudonymy xxxxxx,

x) obchodní jméno x sídlo nebo xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxx prvního xxxxxx, xx-xx xxxx,

x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x trvalý pobyt xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vydavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovala xxxxx podle odstavce 1.

(3) Neperiodická xxxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx veřejně xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x každého xxxxxx xxxxxxxxxxxx publikace xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx 1) stanovený xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"), s xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx knihovně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx výtisk Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxx,

x) jeden xxxxxxx xxxxxx Vědecké knihovně x Xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx a místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx slepeckým xxxxxx xx xxxxxxx odevzdat xxxxx povinný výtisk Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx K. X. Xxxxxx v Xxxxx.

(3) Má-li odevzdaný xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx oprávněn požadovat xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx uplatnit do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxx.

§4

Vydavatel xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vydává, xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx 7) jeden xxxxxx xxxxxxxxx určeným xxxxxxxxx Ministerstva kultury, x xx do 30 xxx ode xxx jejich vydání. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činí xxxxx měsíc xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, právo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx publikace xxxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxx

x) xxxxxxx nabídkovou xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu do

a) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 25&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxx xxxx. Jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxx se xxxx sídlem nebo xxxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§5b

§5b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§6

Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 106/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 281/1991 Xx.

§7

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3 se xxxxxxxxxx xx publikace xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 37/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

142/2012 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 35/1965 Xx., x xxxxxx literárních, xxxxxxxxx x uměleckých (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 89/1990 Xx.
2) §1 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3) §59 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků.
4) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Sb. a xxxxxx x. 311/1993 Xx.
5) §2 xxxx. f) x x) xxxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením.
6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx., xxxxxx x. 513/1991 Xx. x xxxxxx x. 68/1993 Xx.
Xxxxx x. 116/1985 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 157/1989 Xx.
§20b x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 161/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x politických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutích, xx znění zákona x. 468/1991 Sb., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx. x xxxxxx x. 117/1994 Xx.
7) §43a x násl. x §588 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).