Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1993.


Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
171/93 Sb.
171
ZÁKON
xx dne 20. xxxxxx 1993,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 24/1993 Sb., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. §11 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxx a xxxxxx příslušnosti xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x době xxxx xxxxxxxx.".
2. X §24 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx věta: "Nejedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen fyzická xxxxx.". Xx xxxx xxxxx xx a xxxxx "může xxx" xxxxxx slovo "účastník".
3. V §26 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".
4. V §36x xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) x x).
5. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx zní:
"§38x
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony vyšší xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxx kvalifikační a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. §42 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx možno podání xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx manželství, o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x řízení, xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx vydaných.".
7. X §42 xx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxx obsahující xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je třeba x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx to xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx učiněných xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
8. X §48 xx x odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx písemnost xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx adresu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x obchodním xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx adresa xxxx xxxxx známa, xxxxxxxx se xxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xx xxx xxxxxxxx, x xxxx adresát xx x xxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
9. X §51 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x slova "xxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
10. §53 xxxx. 1 zní:
"(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §294 a 295, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.".
11. X §79 odst. 1 se xxxxx "(§42 odst. 3)" xxxxxxxxx xxxxx "(§42 xxxx. 4)".
12. §79 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx), popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel xxxxxxxx, x musí být x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve věcech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx právních vztahů xxxx žalobcem x xxxxxxxxx (§90), se xxxxxx xxxxxxx.".
13. X §87 xx xxxxxxxx xxxxxxx d).
14. X §104 xx vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
15. Xx §104 xx xxxxxx nový §104x, který xxx:
"§104x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx příslušný, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx postoupena, x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Pokud x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxxxxx soudu; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.".
16. X §114 xxxx. 2 xxxx. x) věta xxxxx xxx: "Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.
17. §120 zní:
"§120
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxx i xxx návrhu, xxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx otcovství, x xxxxxx x osvojení, x řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku x v xxxxxx x xxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (§200e) xx xxxx povinen provést x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx navrhovány.
(3) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx stavu xxxxx x řízení najevo. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx též xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
18. X §153 odst. 1 xx xxxxx "skutečného" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. Xx §153 xx vkládají xxxx §153a x 153x, xxxxx xxxxx:
"§153x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxx nároku, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznání, xxx navrhne-li xx xxxxxxx.
(2) Rozsudek xxx uznání, nelze xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).
§153x
(1) Zmešká-li xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 dnů xxxxx xxxx, xxx xx jednání má xxxxx (§47), x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, bez důvodné x xxxxxx omluvy xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x navrhne-li xx xxxxxxx, xxxxx xx dostavil x xxxxxxx, pokládají xx xxxxxxx xxxxxxx obsažená x xxxxxx o xxxxxxxxxx okolnostech, týkající xx sporu, xx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx může xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxx xxxxx-xx xx takovým xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zrušení právního xxxxxx xxxx účastníky.
(4) Zmešká-li žalovaný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xx xxxx, při xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání, soud xx návrh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx a nařídí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx účastník podat xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx rozsudku vyhověl, xxxxx, že odvolání xxxx xxxxx zpět.".
20. V §156 xxxx. 2 x xxxxx větě se xxxxx "na xxxx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx".
21. §157 se xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
22. X §158 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx slova "x xx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x dále xx xxxxxx druhá věta, xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 90 xxx.".
23. V §168 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
24. X §172 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kčs, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx peněžité částky, xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx peněžního xxxxxx.".
25. X §178 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "X xxxxxxxxx a xxxxxxxxx navržených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistí xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx a orgánu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx.".
26. §200x xx xxxxxxxx odstavcem 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx příslušný xxxxxxxx x přenesení xxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx příslušný; xxxxxxxxxx-xx tento xxxx x přenesením příslušnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný zápis x obchodním xxxxxxxxx xxxxxx.".
27. X §200x se xxxxx "xx zákonodárných sborů xxxx do orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
28. X §202 xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zní:
"(1) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxx, xx nebyly xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxx (§153x, §153x) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.
29. X §205 xxxx. 1 xx slova "(§42 xxxx. 3)" nahrazují xxxxx "(§42 xxxx. 4)".
30. X §207 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx slova: "x takovém případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
31. X §214 xx xxxxxxxx 2 doplňuje x xxxxxxx h), xxxxx xxx:
"h) xxxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.".
32. X §220 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx stav" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx stav".
33. §221 xxx:
"§221
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx ani pro xxxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zruší. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx:
x) ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx důkazy (§120), xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx (§213 odst. 2),
x) xx xxxx xxxxxx vady, xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo soud xxxxx xxxxxxx obsazen,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx toho, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zastaví, popřípadě xxxxxxxx věc xxxxxx, xx jehož pravomoci xxxxxx.".
34. X §228 xxxx. 2 xx xxxxx "(§42 xxxx. 3)" xxxxxxxxx xxxxx "(§42 xxxx. 4)".
35. X §239 se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, jímž xxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx zpětvzetí xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xx se xxxxxxxxx návrhu připouští, xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx zrušuje a xxxxxx xxxxxxxxx (§208)".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
36. X 241 xxxx. 1 xx xxxxx "(§42 odst. 3)" xxxxxxxxx slovy "(§42 xxxx. 4)".
37. X §268 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx takto: "xxxx-xx právo přiznáno xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxx xxxxxxxx;".
38. V §336x xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx".
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachovány.
Xx. XXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x volbách xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx správě xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 580/1991 Xx. a xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 23/1993 Xx., se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xx §5x xx xxxxxx nový §5x, xxxxx xxx:
"§5x
Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7 xxxx řízení v xxxxxxxxxxxxxxxx věcech z xxxxxx okresních soudů, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx městě Praze x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx-xx nárok podle xxxxxxxxxx předpisu4) na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
2. Xxxxxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 127/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 3/1977 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx ve Xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx úplné znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 171/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1993.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.