Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.1993 do 30.12.2011.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

84/93 Sb.

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu Čl. V Čl. VI
Přechodné ustanovení Čl. VII
Zrušovací ustanovení Čl. VIII Čl. IX Čl. X
84
XXXXX
xx xxx 23. xxxxx 1993,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, x xxxxxxx navazující xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §1 xxx:
"§1
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potřebného, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx minima") x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zvýšit xxxxxxxx ke xxxxx xxxx, zdravotnímu xxxxx xxxx z jiných xxxxxxx důvodů vlastním xxxxxxxxxx, zejména vlastní xxxxx.
(2) Občané xxxxxx v domácnosti,10) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx11) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xx sociálně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sociální potřebnosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx všechny tyto xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastní prací xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnosti
x) poživatele starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) občana xxxxxxxx 65 xxx,
x) rodiče (osvojitele, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxxxxxx) celodenně osobně xxxxx pečujícího alespoň x xxxxx dítě xx xxx xxx xxxx nebo x xxxx xxxxxx, které xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx x xxxx dětí, x xxxxx alespoň xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx x ostatní xx xxxxxxxx let xxxx, xxxx o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně postižené x vyžaduje mimořádnou xxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se posuzuje xxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx vyplacený v xxxxxxxxxx šesti měsících xxxx podáním xxxxxxx x xxxxx sociální xxxx. Příjem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx potřeby.".
10) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §4 xxxxxx x. 463/1991 Sb.
2. X §2 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx xxxx:
"U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, i xxxx mimořádné xxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxx XXX/X) xxxx přiznány xxxx osobám xxxxxxx x domácnosti.10)".
4. X §3 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx, xxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx.
5. §3 xxxx. 3 xxx:
"(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx sociálně xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx nedosahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx není x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost a xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedené x §1 xxxx. 3, xxxx
b) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 xxxx. x) až x) zákona č. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx.".
6. §3 odst. 4 xx xxxxxxxx.
7. §4 xxx:
"§4
(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx §3 xxxx. 1. Xxxxxx se xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx) uplatnil xxxxx xx dávky xxxxxxxxxxxx nebo důchodového xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státní xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx příjem xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxx,11) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx opakující xxxxxxxx xxxx věcné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxx rozhodování x xxxx jednorázové xxxx měsíčně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob) x k majetkovým xxxxxxx, popřípadě xxx x xxxx, zda xxxxx (společně posuzované xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxx.".
8. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx10) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx rozhodnutím xxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšeným o xxxxxx xxxxxxxx x §2.
(2) Za xxxxxx nezaopatřeného dítěte xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připadajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx společně posuzovaných xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx domácnosti xxxxxxxx xxxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxx uvedenou x §2, použije xx tato převyšující xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx domácnosti, xx xxxxx připadá xxxxxx nižší, než xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x částku uvedenou x §2.".
9. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§7
Příspěvek xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(1) Občanu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx potřebným x xxxxxx xxxx o xxxxxxx osobu,12) která xx
x) převážně xxxx úplně xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx 80 let x xx částečně xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx 80 let x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxx občanu, který xx podmínek uvedených xx xxxx xxxxx xxxxxx x jinou xxx blízkou osobu. Xxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dítě do xxxx nahrazující péči xxxxxx,13) xxxxx-xx xx xxxxxxxx potřebným x xxxxxx péče o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyžaduje xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Péčí o xxxx xxxxx věty xxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx dítě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx škole), xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xx dobu, xxxxx xxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxx, x xxx-xx x dítě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xx dobu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx posuzování sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 se xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prací nebo xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx pečuje, xxxx takové, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx péči z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx mezi jeho xxxxxxx a částkou xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivci, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx náležející xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2.".
12) §8 xxxx. 2 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13) §7 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.
10. Za §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx zní:
"§7x
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4, 5 x 7 xxxxxxxxxx xx dobu pobytu xxxxxxxxxxx x cizině.".
11. Xx §8 xx vkládá xxxx §8x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
"§8x
Xxxxx sociální xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Občanu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dávek sociální xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a jemuž xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nesplňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§1 xxxx.2), xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu pomoc xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx; §1 xxxx. 3 xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, který nemá xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx, jestliže mu xxxxx xxxxx újma xx zdraví nebo xx ohrožena xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx poskytnout xxxxx zvláštních xxxxxx.14) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx péče.".
14) Zákon č. 498/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
Xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx. x zákona x. 234/1992 Xx.
Xx. XX
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 125/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 459/1990 Sb., zákona Xxxxx národní xxxx x. 9/1991 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 144/1991 Xx., x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., xx xxxxxxxx takto:
1. V §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §103 odst. 1 xxxxxx x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x služby xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx vyskytly xxx xxxxxxxxx sociální péče.".
2. X §15 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxxx služby sociální xxxx, xxxxx §8x xxxx. 3 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 84/1993 Xx.".
3. X §54 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx §15 odst. 2 xxxx. a) bodu 3.".
4. X §56 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) místem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx pomoci xxxxx §8x xxxx. 1 x 3 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 482/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx.".
Čl. XXX
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 64/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 272/992 Xx., se xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) potvrzuje na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,22) že xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. d) xx f) xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 578/1991 Sb.,".
22) Xxxxx České národní xxxx č. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 125/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 210/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 459/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 9/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 144/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx. a zákona x. 84/1993 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxx n) xx p) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx q).
Xx. XX
Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Sb., xx xxxxxxxx takto:
V §3 odst. 4 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné x xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.".
Xx. X
Xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmu, xxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 306/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 1840 Xx xxxxxxx x podle §54 xxxx. 2 x §68 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx vyplácené xx xxx 28. xxxxx 1993, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a sirotčí xxxxxxxxxxx osiřelých xxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 28. xxxxx 1993.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x výše xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 547/1992 Xx., o xxxxxxx důchodů x xxxx 1993.
Čl. VI
Xxxxx xxxx svým xxxxxxxxx zvýšit xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xx §103 xxxx. 4 xxxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xxx-xx x dávky x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Čl. XX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx změn x xxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxx.
Xx. X
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 84/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.1993.
Právní xxxxxxx x. 84/93 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.