Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o Ústavním soudu
182/93 Sb.

ČÁST I. Organizace Ústavního soudu §1

Předseda a místopředsedové Ústavního soudu §2 §3

Soudci §4 §5 §6 §7

Asistenti soudců §8 §9

Postavení soudců a asistentů v pracovních vztazích §10

Plénum §11 §12 §13 §14

Senáty §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Zajištění pořádku §25 §25a

Zpracovávání osobních údajů §25b §25c §25d

Omezení některých práv a povinností §25e

Sídlo Ústavního soudu §26

ČÁST II. Řízení před Ústavním soudem

HLAVA I. Obecná ustanovení

Zahájení řízení §27

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §28 §29 §30 §31

Oprávnění a úkony účastníků §32

Jednací jazyk §33

Návrh na zahájení řízení §34 §35

Vyloučení soudců §36 §37 §38

Naléhavost věci §39

Přidělení návrhu §40

Úkony asistenta soudce §41

Úkony soudce zpravodaje a senátu mimo ústní jednání §42 §43

Ústní jednání §44 §45 §46 §47

Dokazování §48 §49 §50 §51

Odročení ústního jednání §52

Porada a hlasování §53

Nálezy a usnesení Ústavního soudu §54 §55 §56 §57 §58

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu §59

Doručování §60

Pořádkové opatření §61

Náklady řízení §62

Použití soudních řádů §63

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o řízení před Ústavním soudem

ODDÍL 1. Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů

Podání návrhu §64 §65

Nepřípustnost návrhu §66

Zastavení řízení §67

Postup řízení §68

Účastníci řízení §69

Nález a jeho právní následky §70 §71

ODDÍL 2. Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony

Podání návrhu §71a

Nepřípustnost návrhu §71b

Účastníci řízení §71c

Postup řízení §71d

Nález a jeho právní následky §71e

ODDÍL 3. Řízení o ústavních stížnostech

Ústavní stížnost §72 §73 §74

Nepřípustnost ústavní stížnosti §75

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §76

Zastavení řízení §77

Přerušení řízení §78

Vyloučení odkladného účinku §79

Předběžné opatření §80

Vztah k předchozím řízením §81

Nález a jeho právní následky §82

Náhrada nákladů zastoupení §83

Placení nákladů zastoupení §84

ODDÍL 4. Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora

Opravný prostředek §85 §86 §87

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §88

Vyloučení odkladného účinku §89

Zastavení řízení §90

Nález a jeho právní následky §91

ODDÍL 5. Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy

Podání návrhu §92

Účastníci řízení §93

Řízení §94

Nález §95

ODDÍL 6. Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky §96

Ústavní žaloba §97

Zastavení řízení §98

Zastupování v řízení §99

Obhájci §100

Ústní jednání §101 §102 §103

Nález a jeho právní následky §104

Obnova řízení §105 §106 §107 §108

ODDÍL 7. Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy

Podání návrhu §109

Zastavení řízení §110

Účastníci řízení §111

Vyžádání dokladů §112

Ústní jednání §113

Předběžné opatření §114

Nález a jeho právní následky §115 §116

ODDÍL 8. Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu

Mezinárodní soud §117

Návrh na zrušení právního předpisu §118

Návrh na obnovu řízení §119 §119a §119b

ODDÍL 9. Řízení ve sporech a rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy

Podání návrhu §120

Účastníci §121

Nepřípustnost návrhu §122

Zastavení řízení §123

Nález a jeho právní následky §124 §125

ODDÍL 10. Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Řízení o nevyhlášení referenda

Podání návrhu §125a

Účastníci řízení §125b

Nález a jeho právní následky §125c

Řízení o nezákonnosti postupu při referendu

Podání návrhu §125d

Účastníci řízení §125e

Nález a jeho právní následky §125f

ČÁST III. Platové poměry soudce a asistenta §126 §127 §128 §129 §130 §131

ČÁST IV. Kárné provinění a kárné řízení

Kárné provinění §132 §133

Kárné řízení §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142

Jiná rozhodování §143 §144

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §145 §146 §147 §148 §149 §150

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 404/2012 Sb. - Čl. IV

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§1

Xxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx místopředsedů a xxxxxxx soudců.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") předsedu x dva místopředsedy Xxxxxxxxx soudu.

§3

(1) Xxxxxxxx Ústavního xxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx,

x) xxxxxxx zasedání xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), určuje xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"),

x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá zákon.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zastupují xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx.

Xxxxxx

§4

(1) Funkce soudce xx veřejnou xxxxxx.

(2) Xxxxx funkce xxxxxx xx neslučitelný x xxxxx xxxxxxxx funkcí xxxx jinou výdělečnou xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činnost xxxx xx újmu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhodování Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx x politickém xxxxx.

§5

Soudce xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx funkce. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx zániku soudcovské xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx do 60 xxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx Xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, platí, xx k jmenování xxxxxx Senát souhlas xxx.

§7

(1) Soudce se xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rukou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Brání-li xx x xxx xxxxxxx okolnosti, může xxx xxxxxx prohlášením xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx soudce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxx bylo prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx soudce xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jmenován,

b) xxxx, xxx soudce xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx rozsudku, xxxxxx xxx soudce odsouzen xxx trestný čin xxxxxxxx úmyslně,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x zániku xxxxxx xxxxx §144.

(4) Xxxxxx-xx xx místo soudce, xxxxxxx jeho funkce xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx soudců

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx soudce, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx asistenta se xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx poměr asistenta xxxxxx xxxx následujícím xx xxx, v xxxx xxxx oznámení x vzdání se xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx-xx x xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx den pozdější.

(3) Xxxxxxxx xxxxx asistenta xxxx zaniká

a) zánikem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx na xxxx určitou.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx měsíce, xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx asistenta, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx funkce. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx předseda Xxxxxxxxx soudu.

§10

Postavení soudců x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x asistenta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Plénum

§11

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxx xxxxxx x usnášet xx, xx-xx xxxxxxxx alespoň xxxxx soudců.

(2) X xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) x xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Ústavy,

c) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx proti prezidentu xxxxxxxxx uvedené x čl. 65 xxxx. 2 Xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy,

d) o xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx usnesení Poslanecké xxxxxxxx a Senátu xxxxxxxxx x čl. 66 Xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy,

e) x xxx, zda rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xx xx shodě x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. j) Xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx nevyhlásí podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx unii x xx zákonem xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx senát xxxxxxxxx, xxxxxxx žádný x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů (§21 xxxx. 1),

x) x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x nálezu (§23),

x) x návrhu na xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xx 119b,

x) x xxxxxxx xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx senátů x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agendy xxxx xx.

(3) Ústavní soud xxxx v xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem podle čl. 87 xxxx. 2 Xxxxxx.

§12

(1) Xxxxx soudce xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxx xxx některý x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx žádný x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§13), hlasování xx xxxxxxx x xxx, xx před započetím xxxxxxxxx xx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx hlasovalo, xxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasuje xx x xxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů.

(5) X xxxxxxxxx kárného řízení (§139 xxxx. 1), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§142 xxxx. 1 x 3) x x návrhu na xxxxxxxx, xx soudci xxxx funkce xxxxxx (§144 xxxx. 1), xx xxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx pléna xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx ně vyslovila xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců. Xxx-xx však x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x), x) x x) x čl. 87 xxxx. 2 Ústavy nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě právního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx od právního xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx, jestliže xx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Soudce, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jeho odůvodněním xxxxxxxxxx, xx právo, xxx xxxx odlišné xxxxxxxxxx xxxx uvedeno x xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména.

Senáty

§15

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx podle čl. 87 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx rozhodování xxxxx §43 odst. 2 xxxxxxx Ústavní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx senátu.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxxx předseda Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx roku. Soudce xxxxxx být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věkem xxxxxxxxx xxxxx člen senátu.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určený pro xxxxx xxxxx rozvrhem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx členem xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx jednat a xxxxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx hlasů. Xx xxxx podle §43 xxxx. 2 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxx.

§20

(1) Každý xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx člen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx předložen xxxx zahájením xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx člen xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx rozhodnutí xx věci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx [§11 odst. 2 písm. h)].

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§22

Člen xxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx právo, xxx xxxx odlišné xxxxxxxxxx xxxx uvedeno x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x uvedením xxxx jména.

§23

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx činností dospěje x xxxxxxxx názoru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v nálezu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plénu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx senát x dalším xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx protokol x xxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxx xx xxxxxxxxx pléna.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx 1) x xxxxxx 100 x xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx, xxx Ústavní xxxx jedná.

§25a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

f) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,

k) xxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx soudního rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození,

m) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného zástupce, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx cizinci; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx mrtvou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx o jeho xxxxxxxxx xxxx odevzdání,

e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx úmrtí; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx pasu,

e) číslo, xxxx, datum xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxx ohlášení xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx.

(7) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ústavní xxxx xxxx předávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a věcech.

§25b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§25c

Pověřenec pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů nevykonává xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxx a jinými xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§25x

(1) Soulad xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnostmi x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec určený xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx a informuje x způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx učinil, xxx, xxx xxxxxxxxxx ohrožení

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx zájmů xxxxx xxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§25e

Omezení xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx. 12 až 22 a v xxx odpovídajícím xxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/679 17) se xx xxxxxx x osobním xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx pravomoci, xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx zajištění

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání trestných xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů x xxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároků.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatnil xxxxx xxxxxxxxx v xx. 12 xx 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§26

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX PŘED XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxx podat xxx, xxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx přiznává (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx a vedlejší xxxxxxxxx řízení

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tento zákon xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nevzdají. Xxxx x xxxxxx xxxxxx práva a xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pochybnosti o xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxx vedlejším účastníkem xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx soud v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx jím příslušný xxxxx xxxx samosoudce.

§29

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x řízení xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx může xxx xxx jednoho xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníkem xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx stát organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxx uvedeným x §29. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 9) za xxxx Xxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx státu xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx, kdy za xxxxxxxx uvedených ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise 9) je xxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nějž xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(4) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Zástupce xxxxxxxxx xxxxx §29 x §30 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxx v xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxx x zastupování podle §29 x §30 xxxx. 1 xxxx xxx výslovně xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxx zastupování xxxx Xxxxxxxx soudem.

§32

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, dávat xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, činit xx x xxxx xxxxxx x xxxxx, účastnit xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§33

Jednací xxxxx

(1) X xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx jazyka. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobním jednání xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx znalec xxxx Ústavním soudem x xxxxx než xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má-li xxx výpověď učiněna xx xxxxxxxxxx jazyce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx přibere xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx hluché, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§34

(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx písemně Xxxxxxxxx xxxxx. Musí x xxx být xxxxxx, xxx xxx činí, xxxxx věci se xxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x datován. Xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx z xxx xxx patrno, čeho xx navrhovatel xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx náležitosti, xxxxx stanoví tento xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x soudu a xxx každému xxxxxxxxxxx xxxx vedlejšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx uvedeni, mohl xxx doručen xxxxxx xxxxx stejnopis.

§35

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx, x xxxxx Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx nepřípustný x x xxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxx v xxxx xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx podaném xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx soudců

§36

(1) Soudce xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx k xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx mít xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx byl x téže věci xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, projednávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx soudců xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx. Odmítaný xxxxxx xx xxxxxxx se x odmítnutí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se ve xxxx xxxx xxx xxxxxxx; xxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx v plénu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x vyloučení xxxx, xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx rozvrhem xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, rozhoduje-li xx xxxx xxxxxx, xxxxx předseda xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx věci

Při projednávání xxxxxx se Ústavní xxxx xxxxxx řídit xxxxxxx, x xxxx xx návrhy xxxxx, xxxxxxxx xx usnese, xx věc, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §71d odst. 1, §97 odst. 3 a §113.

§40

Přidělení xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx") určenému xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx soudci xxxxxxxxxx x senátu určenému xxxxxxxx práce.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxx soudcem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx (§38 xxxx. 1), přidělí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxxxx určenému x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41

Úkony xxxxxxxxx soudce

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zjevně xxxx xxxxxxx na zahájení xxxxxx, odložil x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) xxxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxx navrhovatele x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx pověřit xxx xxxxxxxxxx procesních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx úřední xxxxx Xxxxxxxxx soudu.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx jednání

§42

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 odst. 1 x 2, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Shledá-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx v xxxxxx. Jestliže usnesení xxxxxx x odmítnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxx §43 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxx samé x xxxxx xxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx dosavadního xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xx zjištění skutkového xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx určí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§43

(1) Soudce xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednání xxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) je-li xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podání xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x návrh xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx není Xxxxxxx xxxx příslušný, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx jednání xxx přítomnosti účastníků xxxxxxxxx návrh xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxx neopodstatněný, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxx §125d, §71a xxxx. 1, §97, 105 xxxx §119 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx odmítá, x xxxx obsahovat xxxxxxx, xx odvolání není xxxxxxxxx.

Ústní xxxxxxx

§44

Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx nařídí xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx jednání xxxx Ústavním soudem xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) I xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; musí xx xxxx poučit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x skutečnostech, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, služebního xxxxx obchodního xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení této xxxxxxxxxx.

(3) I xxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezletilým x xxxxxx, x nichž xx xxxxx, xx xx mohly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání.

§46

Předvolání x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx xxxxxx.

§47

Xxx xxxxxx jednání xxxxx ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "předsedající"), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který sdělí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§48

(1) Ústavní soud xxxxxxx xxxxxx potřebné xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxx xxxxxxx, x může xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiný xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx důkazu provedeném xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Koná-li xx xxxxx jednání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxx.

§49

(1) Xx xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx svědků, xxxxxxxx posudek, zprávy x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx účastníků.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx z jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx obava, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx x velkými xxxxxxxx. Xxxxxxxxx důkazů xxxxxxx xxxxxx zpravodaj prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxx se ohrožený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dostavit x Ústavnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx vypovědět xxxxxx x nic xxxxxxxxxxx. Výpověď xxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Závisí-li rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx je třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanoví xx xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vyslechne xxxx jim xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Svědek nebo xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx případ povinné xxxxxxxxxxxx zprostil.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tehdy, jde-li x povinnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, oznámí předsedající xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§53

Porada x xxxxxxxxx

(1) Xxx poradě a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxx a zapisovatel, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx senátu xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx přítomni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu

§54

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x v ostatních xxxxxx usnesením.

(2) Nálezy xxxx být odůvodněny x xxxx obsahovat xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxx odvolat.

§55

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypracuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxx návrh, xxxxx xx podstatně xxxx xx xxxxxx soudce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxx se vyhlašuje xxxx veřejně xxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li o xxxxx pléna, xxxxxxxxx xxx předseda Xxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxx senátu, xxxxxxxxx jej předseda xxxxxx.

§57

(1) Ve Sbírce xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxx") xx vyhlašují xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) x x) Xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx x čl. 65 xxxx. 2 Ústavy xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. g) Xxxxxx,

x) x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 66 Xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 2 Xxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem x referendu x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Ve Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které je xxxxxx, jaký je xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x němu xxxxx. Ústavní xxxx xxxx rozhodnout, že xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhlášeno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předpis nebyl xx Xxxxxx xxxxxx xxxx v předcházejících xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášen.

(3) Xx-xx právní xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx názor xxxx uveřejněn xx Xxxxxx zákonů.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlašované xx Sbírce zákonů, xxxxxxx redakci Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx Ústavního soudu.

§58

(1) Xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. a) jsou xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ostatní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59

Sbírka nálezů x xxxxxxxx Ústavního soudu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Sbírka xxxxxxxxxx může být xxxxxxxx po částech xxxxx xxxx.

(2) Nálezy xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle dne xxxxxx xxxxxxx Ústavním xxxxxx x takto xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X každého nálezu xx ve Sbírce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxx odůvodnění, xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx právní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x jaké xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx neuveřejňují, stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; rozhodnout x xxx xxxxxxxx xxxx, xxx řídí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx tom xxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Sbírky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx, který tím xxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Dokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Sbírku xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§60

Doručování

(1) Xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ústnímu jednání x další xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxx nebo vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29, doručují se xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxx ztěžuje xxxxxx řízení, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx vážného xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxx neuposlechne xxxx příkazu, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání, xxxx předseda Ústavního xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje-li xx věci xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výše 100000 Kč.

(2) Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zvláštním předpisem. 3)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx ji xxxxxx, xxxxxxxxx, x xx x po xxxxxxxx xxxxxx, prominout.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§62

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx hradí z xxxxxxxx Ústavního xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx soud xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedlejšímu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nahradil xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupování.

§63

Použití soudních řádů

Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx

§64

Xxxxxx návrhu

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skupina xxxxxxx 41 xxxxxxxx nebo xxxxxxx nejméně 17 xxxxxxxx,

x) senát Xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti,

d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118,

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §74 xxxxxx zákona, nebo xxx, kdo podal xxxxx xx obnovu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §119 xxxx. 4 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejméně 10 senátorů,

c) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ústavní xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §74 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §119 odst. 4 xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxx ochránce xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky obce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx upravujících územní xxxxxxxxxx 11),

x) věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx města Xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x zákonech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 11),

i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx x obcích 12),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x návrh na xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx, do jehož xxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx zákona, jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dány xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx o xxxxxx, rozumí xx xxx též zákonné xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx podle čl. 33 xxxx. 5 Xxxxxx.

§65

§65 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 77/1998 Sb.

§66

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyhlášeny ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx doručením xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, řízení xx zastaví.

(2) Xxxxxx xx rovněž zastaví, xxxxxxxx pozbude platnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx právní xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhováno, x xxxxxxx.

§68

Postup xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx odmítnut a xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud povinen xxxxx projednat x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx rozhodování xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ústavními xxxxxx, x xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, též xx zákony x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxx zákon xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx navrhováno, xxxxx; xxxxxx zpravodaj xx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení x xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxxx.

(2) Soudce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xxxx xxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vstupuje xx řízení; xxxxx-xx xxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) x x) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx se nejedná x jeho návrh, xxxx může Xxxxxxxxx xxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xx řízení; xxxxx-xx xxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Nález x xxxx xxxxxx xxxxxxxx

§70

(1) Dojde-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, že zákon xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho jednotlivá xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxx xxxx zákonem, xxxxxxx rozhodne, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx určí.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx důvody xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se zákonem xxxxxxxxx.

§71

(1) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx nabyl právní xxxx, ale xxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zrušen, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10a x čl. 49 Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx

§71x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx zákonem xxxxx čl. 87 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx skupina xxxxxxx 17 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxx Parlamentem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ratifikoval,

c) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx nebo skupina xxxxxxx 17 senátorů xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx byl xxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx republiky smlouvu xxxxxxxxxxx,

x) prezident republiky xx okamžiku, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložena x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla sjednána x autentickém xxxxxx xxxxx, xxxx být x návrhu přiložena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx předložen v xxxxxxx x §71a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x rozporu, pozbyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§71c

Účastníci xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též Parlament, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§71x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže x xx účastník xxxxxx xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pořadí, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x nevzniknou-li x průběhu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Ústavní xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx návrhů.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2002 Xx. x účinností xx 1.6.2002

§71e

Nález x jeho xxxxxx následky

(1) Dojde-li Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, že mezinárodní xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vysloví xxxxx xxxxxxxx nálezem; x xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu.

(2) Xxxxx-xx Ústavní soud xx provedeném řízení x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx smlouva xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x rozporu x xxxxxxxx pořádkem.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx odstraněn.

§71e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

Xxxxx třetí

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. d) Xxxxxx, jestliže xxxxx, xx pravomocným xxxxxxxxxxx x řízení, jehož xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zaručené ústavním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxx obce nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx zásahem xxxxx xxxx porušeno xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx x xxx xxxx, kdo xxxxxxx stížnost xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; takovým xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx návrhu na xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx řízení.

(4) Xxx-xx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx x xxx rozhoduje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx opravným prostředkem xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opravném xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stížnost xx xxxxx dvou xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xxxx svobod xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx roku xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádného opravného xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xxxx xxxxx xxx procesním prostředkem xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx x xxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, jestliže xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx není ve xxxxx x ústavními xxxx jinými xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejího xxxxx poskytuje; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 a xxx xxxxxx o xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§74

Xxxxx x ústavní xxxxxxxxx může xxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, jejichž uplatněním xxxxxxx skutečnost, která xx předmětem ústavní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákonem, jedná-li xx o xxxx xxxxxx předpis.

§75

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx x xxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxx (§72 xxxx. 3); xx xxxxx i xxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nepřípustný x xxxxxx závisejících xx xxxx xxxxxxx (§72 xxxx. 4).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx do jednoho xxxx xxx xxx, xxx ke skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxxx, xxxx

x) v xxxxxx x podaném opravném xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vzniknout xxxxx x neodvratitelná xxxx.

§76

Účastníci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxx směřuje.

(2) Vedlejšími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předchozího řízení, x xxxxx stížností xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzešlo. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§77

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzít xxxx xxx do xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poradě; x takovém xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§78

Přerušení řízení

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx podle §74, senát řízení xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxxxx postoupí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) Xxxxxx. Přísluší-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plénum x xxxxx na xxxxxxx jiného právního xxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x rozhodováním x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx zákon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákonem, jedná-li xx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x podá xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) nebo x) Xxxxxx. Pokud x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x rozhodováním o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx čl. 87 odst. 1 písm. a) xxxx x) Xxxxxx.

§79

Vyloučení odkladného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxx odložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jestliže by xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jaká xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx opatření

(1) Směřuje-li xxxxxxx stížnost proti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, než xx rozhodnutí, xxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo újmy, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného závažného xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout Ústavní xxxx xxx ústního xxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx případech nemusí xxx k xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxx je Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nezrušil, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx nařízeno.

§81

Vztah x předchozím xxxxxxx

Xxxxxxx soud není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§82

Nález a xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ji xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx stížnost xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. d) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ústavního xxxxxx xxxx porušeny x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x ústavní xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxx zákony xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx došlo, xxxxx

x) xxx-xx x návrh xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. j) Xxxxxx, v xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, Ústavní xxxx

x) zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, než xx rozhodnutí, zakáže xxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxx x svobody pokračoval, x xxxxxxx xx, xxx, pokud xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vyhověno ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. c) Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x porušování xxxxx xx xxxxxxxxxx pokračoval, x xxxxxxx xx, xxx, pokud xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 87 odst. 1 xxxx. j) Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší.

§83

Xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx to osobní x xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zastoupením (§29 x §30 xxxx. 1) a xxxxxx-xx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx stěžovatele xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx stát.

(2) X xxxxxx rozhodne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupci. Xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxx odůvodněno.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zpravodaj usnesení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx změnit, x xx xxxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx stěžovatele xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx poslance xxxx xxxxxxxx

§84

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Náklady xxxxx §83 uhradí Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zastoupení platí xxxx (§83), náhradu xxxxxxx xxxxxx, je xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen zaplatit xx Xxxxx republice x xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx. X xxx Ústavní xxxx rozhodne v xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Opravný xxxxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí xx xxxx ověření xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx strana, xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxx volební xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx nebo jejího xxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xx deseti xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§86

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx Xxxxxxx xxxx vždy xxxxx jednání.

§87

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecná xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxx toho, kdo xxxxxxx prostředek podává, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx senátor xxx xxxx xxxxx platně xxxxxx.

(2) Podal-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) poslanec xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx opravný xxxxxxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. b) jsou xxxxxxxx xxxx senátor, xxxxx ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

§90

Zastavení xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx §85 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxx soud řízení xxxxxxx, xxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx prostředek xxxxx, xxx vzal xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo příbuzný x xxxx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§91

Nález x xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo jej xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Ústavní xxxx opravnému xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx byl platně xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx o xxxxxxxx prostředku xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx platně xxxxxx, rozhodoval-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §85 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56, xxxxxx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X výroku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Řízení x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxx senátora xxxxx čl. 25 Ústavy

§92

Podání xxxxxx

(1) X pochybnostech, xxx mandát xxxxxxxx xxxx senátora xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x čl. 25 xxxx. x) nebo f) Xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxx, aby zjistil, xxx mandát poslance xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 20 poslanců, jde-li x xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §64 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§93

Účastníci xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxxxxx poslance xxxx senátora, je xxxx poslanec nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Řízení

(1) X xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 koná Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví, jestliže xxxxxxxxxxx vzal xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poslanec nebo xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx opravný xxxxxxxxxx týkal, zemřel. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx manžel nebo xxxxxxxx v xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x řízení xx xxxxxxxxx.

§95

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 25 písm. x) xxxx f) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx důvodem xxxxxx mandátu xxxxx čl. 25 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxxx dány.

(2) O xxxxxx xxxxxx vystaví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx přítomným xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

§97

Xxxxxxx žaloba

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrubého xxxxxxxx Ústavy xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ústavní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 65 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxx jen "ústavní xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx ústavního xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhy.

(4) Obecná xxxxxxxxxx hlavy xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx řízení o xxxxxxx xxxxxx neplatí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3643, §5259 x §61.

§98

Xxxxxxxxx řízení

(1) Jestliže xxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx než se xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx ústavní xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx prezident republiky xx xxxx zahájení xxxxxx. Požádá-li o xxxxxxxxxxx xxxxxx manžel xxxx příbuzný x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, v xxxxxx xx pokračuje.

(3) Okolnost, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vzdal xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xx Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba, kterou xxx Xxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žaloba, xx xxxxx xxxxxx si xxxxxxx nebo více xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

§101

(1) Soudce xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x žaloby, x připraví ústní xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxx ústní xxxxxxx.

§102

Xxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxx dnů xxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx jednáno x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx bez xxxxx xxxxxx k jednání xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx důvodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§103

(1) Ústní jednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která bude xxxxxxxxxxxx, poté xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x ústavnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx vyrozuměny, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce Xxxxxx (dále jen "xxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx rozhodlo xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx xxxx zda xx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Po provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předsedající prezidentu xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se x xx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obhájci x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, klást xxxxxxx x xxxxxxx otázky x xxxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx dalších důkazních xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx již prováděny xxxxxxx, ukončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx Senátu x poté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řeč. Xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx závěrečné xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se usnést, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a v xxxxxx xxxx pokračuje.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx znovu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řečem.

§104

Xxxxx a jeho xxxxxx následky

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodne, xx xx prezident republiky xxxxxxxx velezrady nebo xxxxxxx xxxxxxxx Ústavy xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx žalobě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxx. Nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního zákona xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx nálezu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přítomným xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xxx, xxx xx podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx porušení Ústavy xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx Ústavní xxxx, xxx řízení x xxxxxxx žalobě xxxx xxxxxxxx,

x) jestliže takový xxxxx Ústavního xxxxx xxx ovlivněn xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxx své xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx nebo ve xxxxxxx se skutečnostmi x důkazy xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx, xx xx xxx xxxxxxx žaloby xxxxxxxx.

(2) Xx smrti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxx xxxxxx x ústavní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx přímé.

§106

X žádosti o xxxxxx řízení xxxxx §105 xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Obnovené řízení xx xxxx xx xxxxxxx původní ústavní xxxxxx.

§107

Xxxx-xx osoba xxxxxxx x §105 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§108

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro řízení x xxxxxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx soudem.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx podle čl. 66 Xxxxxx

§109

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxx sněmovna x Senát xxxxx čl. 66 Ústavy, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxx, xx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhnout Xxxxxxxxx xxxxx, xxx toto xxxxxxxx zrušil.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Senátu xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Ústavní xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx poradě, xxxx xxxxx xxxxx §109 xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřel.

§111

Xxxxxxxxx řízení

Účastníky xxxxxx xxxx též Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx.

§112

Vyžádání dokladů

Poslanecká xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důkazy o xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx nemohl, xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx svůj xxxx xxxxxxxxx.

§113

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §109 xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xx pěti xxx xxx xxx, xxx mu xxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravomocí xxxxx čl. 66 Ústavy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 52 Ústavy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxx podle čl. 50 xxxx. 1 Ústavy.

Nález x jeho xxxxxx následky

§115

(1) Ústavní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §109 xx 15 dnů xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx x době xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx kdy xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodne-li Xxxxxxx xxxx, že x době xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx nebyly xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx prezident xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úřad, nebo xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zruší xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx zcela nebo xxx odpovídající dobu.

(4) Xxxxxxxx-xx Ústavní xxxx, xx x době xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu xxxx xxxxxxx důvody, xxx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxx, a xx xx dne xxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu xxxxxxx.

§116

Xxxxx, vykonané namísto xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle čl. 66 Xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody, xxx které by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx

§117

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

§118

Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx bylo porušeno xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx svoboda fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxx vláda Ústavnímu xxxxx návrh na xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o xxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx prvního této xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxxx-xx Ústavní xxxx ve xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx v xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx lidské xxxxx xxxx základní xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx obnovu xxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat xxx, xxx xxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, x x xxxxx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx možno xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušné mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§34) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx, v čem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost, která xx předmětem návrhu xx obnovu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Účastníky xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxx vedlejšími xxxxxxxxx, xxxx xxxx rovněž x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx řízení se xxxxxxx ustanovení §83 x 84.

§119x

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx následky xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravedlivého zadostiučinění xxxxx rozhodnutí mezinárodního xxxxx xxxx bylo-li xxxxxxx dosaženo xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obnově xxxxxx xxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxx navrhovatele.

§119a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

§119x

(1) O návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavní soud xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx s rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu, Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx projedná xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx nálezu Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx postup xxxxxx příslušných rozhodnout xx věci xxxxxxx §235i xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx

§120

Xxxxxx návrhu

(1) X xxxxxx xx sporech x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. k) Xxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x příslušnost xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx opatření xxxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") ve xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zahájení xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xx zahájení xxxxxx x kompetenčním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx sporu mezi xxxxxx x územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx státními xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxx nebo x kompetenčním sporu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx navzájem.

§121

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kompetenčních sporů xxxx též státní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, přísluší-li xxxxxxxxxx o kompetenčním xxxxx xxxxxx orgánu xxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, přísluší-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznikl.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx xxx navrhovatel xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx řízení zastaví.

Xxxxx x jeho xxxxxx následky

§124

(1) Xxxxxxx xxxx nálezem xxxxxxxx, xxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věci uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgánem x územním samosprávným xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxx xxxxx do kompetence xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx věci uvedené x xxxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxx Ústavního xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx nálezem xxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sporu, xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx kompetenci popřel, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soudu je x xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci příslušný, Xxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§125x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx nevyhlásí, xxxx podat xxxxx xx společně nejméně xxx pětiny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 20 dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlásil xxxx rozhodl, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxxxx podepsán xxxxxxxxxx xxxxxx poslanců xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxx zbytečného xxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2003

§125x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení xx vedle navrhovatele xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vláda.

§125b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2003

§125x

Xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Ústavní xxxx xxxxxx podanému xxxxx §125a, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx třicátým xxxx x xxxxxxx šedesátým xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návrh xxxxxxx.

§125x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 114/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

Xxxxxx x nezákonnosti xxxxxxx xxx referendu

§125d

Podání xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx referenda x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx nebo se xxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedení, může xxxxx xxxxx občan xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

§125e

Účastníci řízení

Účastníkem řízení xx vedle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§125x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

§125f

Nález x xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx Xxxxxxx soud po xxxxxxxxxx řízení k xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x referendu o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx xxxx xx zákonem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx nesouladem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) postup xxx xxxxxxxxx referenda xxxxx x souladu x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx ustanovení ústavního xxxxxx o referendu x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx nebo která xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx x jeho provedení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyhlásí,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem x referendu x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nálezem xxxxxxxx, xx referendum proběhlo x souladu x xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx vydaným x xxxx provedení, x návrh xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx vydaným x xxxx provedení, avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§125x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2003 Xx. s účinností xx 25.4.2003

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X ASISTENTA

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/1995 Sb.

§127

§127 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§128

§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§129

§129 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§131

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 4)

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX X KÁRNÉ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx

§132

Xxxxxx je kárně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednání, jímž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx ohrožuje xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jakož x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudce.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx přestupku a xxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §134 xxxx. 1 x 2 na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15).

Xxxxx řízení

§134

(1) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, proti němuž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) O zahájení xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx xxxxxx na společný xxxxx xxxxxxx tří xxxxxx.

(3) Xxxxx řízení xxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx, kdy x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx, došlo.

§135

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle §133 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx činit žádné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx soudcovské xxxxxx. Xx-xx soudce xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, určí předseda Xxxxxxxxx soudu, xxxxx x ostatních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx soudce xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxxxx.

§136

Ustanovení §135 platí xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání.

§137

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kárného xxxxxx xx xxxxxxxx plénu.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zúčastnit xx xxxxxxx xxxxx x xxxx věci x výjimkou xxxxxx x hlasování.

§138

Pro xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx řízení soudním.

§139

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, neshledá-li xx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx kárné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

§140

(1) Kárný xxxxx xx xx svém xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svých členů xxxxxxxx, který řídí xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx způsobilý xxxxxx x xxxxxxx xx, jsou-li přítomni xxxxxxx jeho členové; xxxxxx xx většinou xxxxx. Xxxxxxxxxx §20 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx zahájení.

(3) Soudce, xx xxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kárného xxxxxx s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx řízení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, klást svědkům x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§141

(1) Xxxxx senát x kárném provinění xxxxx §133 xxxx. 1 rozhodne xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx řízení zastaví, xxxxxx-xx xxxxx provinění xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxx sankci, xxxxxx xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 16).

§142

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §134 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že usnesení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x vrátí xx věc k xxxxxx projednání; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je kárný xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx nelze xxxxxxx.

(3) Proti usnesení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx rozhodne xxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxx je xxxxx xxxxx vázán.

Jiná xxxxxxxxxxx

§143

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též při xxxxxxxxxxx x xxx, xxx

x) xxxxxx vykonává xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§144

(1) Xxxxx xx x kárném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §133 odst. 1 xxxxxxxxx, že xx soudce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx další xxxxxxxx xx xxxxxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx soudců, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vytknuto, xxxxxx xxxxxx námitky, xxxxx xxxxxxxx plénum xxxxxx usnesení potvrdilo, xxxxxx rozhodne, xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx usnesení může xxxxx předseda xxxxxxx xxxxxx.

(2) K usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx se, je-li xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§145

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 5)

x) Xxxxx xxxxxxxxx nebo

b) Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky v xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 6)

xxxxx před 1. xxxxxx 1993 x jestliže lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxx x §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 491/1991 Sb. xxxxxxxx xx 2. xxxxxxxxx 1992, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, řízení xxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh podle §72 xxxx. 1 xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx, k nimž xxxxx od 1. xxxxx 1993 xx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 2 xxxx §73 xxxx. 2 x xxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdy tento xxxxx nabyl xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§147

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x Ústavním xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1993 x x nichž xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, projedná Xxxxxxx xxxx x rozhodne x nich, pokud xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §145 xxxx. 1.

§148

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §145147 Xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 7) xxxxxxx Ústavní soud x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod 8) a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svobodách, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

§149

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dvanáctého xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx soudce x xxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx věkem xxxxxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1993.

Uhde v. x.
Xxxxx x. r.
Klaus x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxx mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem podle §72 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je přípustná, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Začala-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti plynout xxxxx dnem nabytí xxxxxx zákona, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 404/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXX

Xxxxxxx, xxxxx xx znaky přestupku, xxxxx se dopustil xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 182/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

331/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.94

236/95 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců

s xxxxxxxxx xx 26.10.95

77/98 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 10.5.98

18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx

x účinností od 28.2.2000

132/2000 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx úřadech a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

48/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

202/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

114/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x provádění xxxxxxxxx)

x účinností od 25.4.2003

83/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

84/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 182/93 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 11.12.2003 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.1.2004

x xxxxxxxxx od 5.3.2004

120/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 182/93 Sb., x ÚS, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Xx., x místním xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky)

s účinností xx 8.3.2013

404/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

90/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

173/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx od 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx v xxxxxx x. 33/94 Xx. x x. 68/95 Xx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/1990 Xx.
2) §2 xxxxxx ČNR č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pomoci jimi xxxxxxxxxxx.
§3 zákona XXX x. 358/1992 Xx., o notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
3) §274 xxxx. h) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech.
5) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 91/1991 Xx., x Xxxxxxxx soudu České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
6) Xxxxxxx čl. 3 ústavního xxxxxx XXX č. 4/1993 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx zánikem Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
7) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 91/1991 Xx. - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1993 Sb.
Čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy České xxxxxxxxx
8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČNR č. 2/1993 Sb., x vyhlášení XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX jako součásti xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 201/2002 Sb., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.
10) Čl. 44 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx protokolů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 209/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx x. 41/1996 Sb. a xxxxxxx x. 243/1998 Xx.
11) Zákon č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.

15) §64 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx.

16) Například xxxxx č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

*) Xxxx xxxxxxx x) "Xxxxxxx ochránce xxxx." byl xx xxxxxx xxxxxx vložen xxx zákonem x. 18/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2000.

Další xxxxxxx f) vkládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.