Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o Ústavním soudu
182/93 Sb.

ČÁST I. Organizace Ústavního soudu §1

Předseda a místopředsedové Ústavního soudu §2 §3

Soudci §4 §5 §6 §7

Asistenti soudců §8 §9

Postavení soudců a asistentů v pracovních vztazích §10

Plénum §11 §12 §13 §14

Senáty §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Zajištění pořádku §25 §25a

Zpracovávání osobních údajů §25b §25c §25d

Omezení některých práv a povinností §25e

Sídlo Ústavního soudu §26

ČÁST II. Řízení před Ústavním soudem

HLAVA I. Obecná ustanovení

Zahájení řízení §27

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §28 §29 §30 §31

Oprávnění a úkony účastníků §32

Jednací jazyk §33

Návrh na zahájení řízení §34 §35

Vyloučení soudců §36 §37 §38

Naléhavost věci §39

Přidělení návrhu §40

Úkony asistenta soudce §41

Úkony soudce zpravodaje a senátu mimo ústní jednání §42 §43

Ústní jednání §44 §45 §46 §47

Dokazování §48 §49 §50 §51

Odročení ústního jednání §52

Porada a hlasování §53

Nálezy a usnesení Ústavního soudu §54 §55 §56 §57 §58

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu §59

Doručování §60

Pořádkové opatření §61

Náklady řízení §62

Použití soudních řádů §63

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o řízení před Ústavním soudem

ODDÍL 1. Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů

Podání návrhu §64 §65

Nepřípustnost návrhu §66

Zastavení řízení §67

Postup řízení §68

Účastníci řízení §69

Nález a jeho právní následky §70 §71

ODDÍL 2. Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony

Podání návrhu §71a

Nepřípustnost návrhu §71b

Účastníci řízení §71c

Postup řízení §71d

Nález a jeho právní následky §71e

ODDÍL 3. Řízení o ústavních stížnostech

Ústavní stížnost §72 §73 §74

Nepřípustnost ústavní stížnosti §75

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §76

Zastavení řízení §77

Přerušení řízení §78

Vyloučení odkladného účinku §79

Předběžné opatření §80

Vztah k předchozím řízením §81

Nález a jeho právní následky §82

Náhrada nákladů zastoupení §83

Placení nákladů zastoupení §84

ODDÍL 4. Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora

Opravný prostředek §85 §86 §87

Účastníci a vedlejší účastníci řízení §88

Vyloučení odkladného účinku §89

Zastavení řízení §90

Nález a jeho právní následky §91

ODDÍL 5. Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy

Podání návrhu §92

Účastníci řízení §93

Řízení §94

Nález §95

ODDÍL 6. Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky §96

Ústavní žaloba §97

Zastavení řízení §98

Zastupování v řízení §99

Obhájci §100

Ústní jednání §101 §102 §103

Nález a jeho právní následky §104

Obnova řízení §105 §106 §107 §108

ODDÍL 7. Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy

Podání návrhu §109

Zastavení řízení §110

Účastníci řízení §111

Vyžádání dokladů §112

Ústní jednání §113

Předběžné opatření §114

Nález a jeho právní následky §115 §116

ODDÍL 8. Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu

Mezinárodní soud §117

Návrh na zrušení právního předpisu §118

Návrh na obnovu řízení §119 §119a §119b

ODDÍL 9. Řízení ve sporech a rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy

Podání návrhu §120

Účastníci §121

Nepřípustnost návrhu §122

Zastavení řízení §123

Nález a jeho právní následky §124 §125

ODDÍL 10. Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Řízení o nevyhlášení referenda

Podání návrhu §125a

Účastníci řízení §125b

Nález a jeho právní následky §125c

Řízení o nezákonnosti postupu při referendu

Podání návrhu §125d

Účastníci řízení §125e

Nález a jeho právní následky §125f

ČÁST III. Platové poměry soudce a asistenta §126 §127 §128 §129 §130 §131

ČÁST IV. Kárné provinění a kárné řízení

Kárné provinění §132 §133

Kárné řízení §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142

Jiná rozhodování §143 §144

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §145 §146 §147 §148 §149 §150

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 404/2012 Sb. - Čl. IV

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

č. 349/2023 Sb. - Čl. XXIV

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX ÚSTAVNÍHO XXXXX

§1

Xxxxxxx xxxx se xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Předseda x místopředsedové Xxxxxxxxx xxxxx

§2

Xxxxxxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "soudce") xxxxxxxx x dva xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§3

(1) Předseda Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "plénum"), xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "senát"),

e) plní xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zastupují xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Soudci

§4

(1) Xxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx neslučitelný x xxxxx placenou funkcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a umělecké, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x důstojnosti x neohrožuje důvěru x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhodování Ústavního xxxxx.

(3) Výkon funkce xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Soudce xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx soudcovské xxxxxx.

§6

(1) Prezident republiky xx xxxxxx xx Xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx soudce.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dán xx 60 xxx poté, xxx xx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx proto, xx Xxxxx v xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx Senát xxxxxxx xxx.

§7

(1) Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Brání-li xx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx učinit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx soudce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxx učinil xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo v xxxx xxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) uplynutím doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jmenován,

b) dnem, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxx soudce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx x zániku xxxxxx xxxxx §144.

(4) Uvolní-li xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx funkce xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, sdělí to xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§8

(1) Každému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx soudce, x xxxxx asistenta se xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx asistenta xx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxx funkce xxxxx; xxxxxxxx xxxxx asistenta xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxxx xxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx xxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx funkce xxxxxx xxx pozdější.

(3) Xxxxxxxx poměr asistenta xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx soudce, jehož xxxxxxxxxx byl xxxxxxxx,

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým byl xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx jmenován, xxx-xx jmenován na xxxx xxxxxxx.

(4) Vykonával-li xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Asistent xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věcech, x xxxxxxx se xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxx. Tato povinnost xxxx i po xxxxxx jeho xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zbavit xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

§10

Postavení soudců a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx vztahují ustanovení xxxxxxxx práce, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Plénum

§11

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx plénum xxxxxx x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx alespoň xxxxx soudců.

(2) X xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"),

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxxxxxx žalobě Xxxxxx xxxxx prezidentu xxxxxxxxx uvedené x čl. 65 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxxxxx prezidenta na xxxxxxx usnesení Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 66 Xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxx, zda rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx politické xxxxxx xx xx shodě x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákony podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí prezidenta xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. l) Xxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx,

x) v ostatních xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx senát xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§21 xxxx. 1),

i) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§23),

x) x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx řízení xxxxx §119 xx 119b,

x) x xxxxxxx xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xx.

(3) Xxxxxxx soud xxxx x plénu xxxxxxxxx x návrzích xx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 2 Xxxxxx.

§12

(1) Každý xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxx xxxxxx před xxxxxxxxx hlasování xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx žádný x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx většinu (§13), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tím, xx xxxx započetím xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx návrzích xx hlasovalo, xxxxxxx, xxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx; soudci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x dvou xxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§139 xxxx. 1), xxxxxxxxx proti usnesení x xxxxxx xxxxxx (§142 odst. 1 x 3) a x návrhu xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§144 xxxx. 1), xx hlasuje tajně.

§13

Rozhodnutí pléna xx xxxxxxx, jestliže xx xxx xx vyslovila xxxxxxx přítomných soudců. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h) x čl. 87 odst. 2 Ústavy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nálezu, xx přijato, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Soudce, xxxxx s xxxxxxxxxxx pléna nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx a aby xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x uvedením xxxx jména.

Xxxxxx

§15

(1) Pro xxxxxxxxxxx xxxx podle čl. 87 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx rozhodování podle §43 xxxx. 2 xxxxxxx Ústavní xxxx xx soudců xxxxx xxxxxxxxx senáty.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členy senátu.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dobu xxxxxxx roku. Soudce xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx jmenován xx dvou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejstarší xxxxx člen xxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx rozvrhem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx.

§19

(1) Zasedání xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx jednat a xxxxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; usnáší xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx podle §43 xxxx. 2 xx xxxxxxxx k přijetí xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxx xxxxxx.

§20

(1) Každý xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx při poradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na rozhodnutí xxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §20 většinu xxxxx xxxxx x xxxxxx xx rozhodnutí xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx [§11 xxxx. 2 písm. h)].

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x senátu xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxx xxxxxx, xxxxx x rozhodnutím xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo uvedeno x xxxxxxxxx o xxxxxxx a xxx xxxx připojeno k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména.

§23

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Stanoviskem xxxxx je senát x dalším xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxx obsahující xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx otevřít xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx. h)], xxxxx xx souhlasem xxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1) x xxxxxx 100 x xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxx xx xxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx průkazů,

e) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx.

(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelných identifikačních xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x případě, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,

k) xxxxxxx xxxx, datum xxxx změny a xxxxx xxxxxxxx manželství,

l) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx dítěte,

n) xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx pobytu,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

j) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) správní nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum narození,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, pokud je xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,

o) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx prohlášení nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

b) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) číslo, xxxx, datum vydání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatného cestovního xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx.

(7) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(8) X poskytovaných údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25b

Zpracovávání osobních xxxxx

(1) Xxxxxxx soud může xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx. Osobní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx byly původně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx x vnitřní bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx a xxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§25c

Pověřenec pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxx činností Ústavního xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§25x

(1) Xxxxxx postupu Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx x souvislosti x rozhodovací činností Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx činnostmi x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx x informuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky přestupku,

c) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§25x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

§25x

Xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx. 12 xx 22 a x xxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 17) xx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx rozhodovací xxxxxxxx x jinými činnostmi x tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx zajištění

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, výkonu trestů x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx pátrání xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx nezávislosti xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x svobod xxxxxxx, nebo

d) vymáhání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatnil xxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§26

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je Xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX PŘED XXXXXXXX SOUDEM

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxx, xxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrhu Xxxxxxxxx soudu.

Účastníci x vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Vedlejšími xxxxxxxxx xxxxxx jsou xx, xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx postavení xxxxxxxx. Xxxx v řízení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pochybnosti x xxx, zda je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li účastníkem xxxx vedlejším xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx soud v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx činností, rozumí xx jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx může xxx xxx jednoho xxxxxxxx.

§30

(1) Fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vystupuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu xxxx xxx pověřený zaměstnanec xxxx organizační složky xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxx uvedeným v §29. Vystupuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 9) xx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanec pověřený xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxx i x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 9) xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 2)

(4) Za soud xxxxx předseda senátu.

§31

(1) Xxxxxxxx účastníka xxxxx §29 x §30 odst. 1 xxxx xxxxxxxx se xxx v xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxxx advokátním koncipientem.

(2) X plné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §29 a §30 xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx a úkony xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx výpisy x xxxxx, účastnit xx ústního xxxxxxx xx věci, xxxxxxxxx xxxxxx x být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx.

§33

Jednací jazyk

(1) X xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx se užívá xxxxxxx xxxxxx. Fyzické xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jedná-li účastník xxxx vedlejší xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo vypovídá-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Ústavním soudem x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, má-li xxx xxxxxxx učiněna xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx hluchoněmé, nelze-li xx s xxxx xxxxxxxxx xxxxx spolehlivým xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§34

(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Musí x xxx xxx xxxxxx, xxx jej xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x co xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x datován. Xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností, označení xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x něj xxx xxxxxx, xxxx xx navrhovatel domáhá; xxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stejnopisů, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxx, x které Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxx x xxxx xxxx jedná; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx podaném návrhu xxxx vedlejší xxxxxxxx.

Vyloučení xxxxxx

§36

(1) Soudce xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže se xxxxxxxx xx jeho xxxxx k věci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx.

(3) Za xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

(1) Účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ho xxxxxxxx xx podjatého. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soudce xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Jde-li o xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxx plénum; xxxxxx, xxxxx xx rozhodování x xxxxxxxxx týká, xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxxx x senátu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx asistenta xxxxxx, zapisovatele, xxxxxx xxxx tlumočníka xxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx plénum, xxxxx předseda xxxxxx, xxxxxxxxx-xx ve xxxx xxxxx.

§39

Naléhavost xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx, xx xxx, xxxxx xx xxxxxxx návrh xxxx, xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §71d xxxx. 1, §97 xxxx. 3 x §113.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx návrh xxxx, x které xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx soudci jako xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx práce.

(2) Týká-li xx návrh věci, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x senátu určenému xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx vyloučen (§38 xxxx. 1), přidělí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx soudci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxx xxxxxxxxx soudce

(1) Xxxxxx xxxx pověřit xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx o xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Soudce může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soudce xxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3 a 4, x xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x rozvrhu xxxxx xxxxxxx i xxxx úřední osoby Xxxxxxxxx soudu.

Úkony soudce xxxxxxxxxx x xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx důvody x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 odst. 1 x 2, xxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx nebo x xxxxxx.

(2) Shledá-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 odst. 2, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o odmítnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxx §43 odst. 2 nebylo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx nebo x xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx procesní xxxxx, zejména zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx takové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx sloužit xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníkům x xxxxxx, xxx xx x němu xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§43

(1) Soudce xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx podán po xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podání tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx neoprávněným, xxxx

x) xxx-xx o xxxxx, k jehož xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx příslušný, nebo

e) xx-xx podaný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak.

(2) Senát xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxx §125d, §71a xxxx. 1, §97, 105 xxxx §119 xxxx. 1 důvody x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx odmítá, a xxxx obsahovat xxxxxxx, xx odvolání xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

§44

Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon xxxx xxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§45

(1) Ústní xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; účast xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx vyžadují-li to xxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxx poučit x povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx jednání dozvěděly, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, hospodářského, xxxxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezletilým x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46

Předvolání x ústnímu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účastníkům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx času k xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx předem.

§47

Xxx xxxxxx jednání xxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxx řídí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxx soudci xxxxxxxxxx, xxxxx sdělí xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx x xxxxxx rozhodnuto.

Dokazování

§48

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxx, xxx xxxx navrhovány. Xxxxxxxxxx určitého xxxxxx xxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požádat jiný xxxx.

(2) Všechny soudy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx poskytují Ústavnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rozhodování.

(3) X xxxxxx xxxxxx provedeném xxxx ústní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx jednání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§49

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, jimiž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx, ohledání, jakož x výslech účastníků.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx, je-li obava, xx později xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx důkazů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nachází.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xx povinen xx xx předvolání dostavit x Ústavnímu xxxxx x vypovídat jako xxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx nebo osobám xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ústavní xxxx xxxxxxx svědka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Odročení xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx konat xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx začátku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obsah dosavadních xxxxxxxx x provedených xxxxxx.

§53

Porada a xxxxxxxxx

(1) Xxx poradě x xxxxxxxxx pléna mohou xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a zapisovatel, xxx poradě x xxxxxxxxx senátu xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx celému xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx předcházelo poradě x xxxxxxxxx pléna.

Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§54

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje Xxxxxxx soud xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx usnesením.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odvolat.

§55

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypracuje soudce xxxxxxxxx, byl-li xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx návrhu soudce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx, a xxx-xx x nález senátu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§57

(1) Xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx se vyhlašují xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx rozhodl

a) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) x x) Xxxxxx,

x) x xxxxxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 65 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx,

x) x návrhu xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 66 Xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústavním pořádkem xxxxx čl. 87 xxxx. 2 Ústavy,

e) x xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx,

x) o xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx referenda x xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx x ústavním zákonem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské xxxx x xx zákonem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se vyhlašují xxxxx nálezu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx, jaký xx xxxxxx názor Ústavního xxxxx a jaké xxxxxx k xxxx xxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx, že xx Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxxxxx nebyl xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v předcházejících xxxxxxxxx sbírkách vyhlášen. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlašovaný xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 18) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nálezu; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou změny xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx. Nelze-li x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změnu x xxxxxx vyplývající, xxxxxxx elektronického systému xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x této změně xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonatelnosti.

(3) Xx-xx právní názor Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Nálezy Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx změně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxx systému informativní xxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 19).

§58

(1) Xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), c), e) x x) x xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx volitelnosti a x neslučitelnosti výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy, jsou xxxxxxxxxxx vyhlášením.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního soudu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxxxxx roce se xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Sbírka rozhodnutí"), xxxxxxxx Ústavním soudem xxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx po částech xxxxx roku.

(2) Nálezy xx ve Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxxx.

(3) X každého xxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx právní xxxxx Ústavního soudu x jaké důvody x xxxx vedly. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vedlejších xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx zájmy xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x tom přísluší xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Sbírky xxxxxxxxxx.

(4) Xx Xxxxxx rozhodnutí xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Sbírky xxxxxxxxxx xxxx předseda Ústavního xxxxx, xxxxx tím xxxx xxxxxxx některého xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup každý xxxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, předvolání x ústnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástupcům doručují xx vlastních xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Má-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povahy věci xxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x Ústavnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx ruší xxxxxxx, xxxx kdo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje-li ve xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje-li xx xxxx xxxxx, xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxx xx výše 100000 Kč.

(2) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Uloženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx.

§62

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatkům.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx soudem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některému xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení.

(5) Náklady xxxxxxxxx nebo vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedlejších xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx zastupování.

§63

Použití soudních řádů

Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx zákonů x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx

§64

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy xx xxxxxxxx podat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118,

e) ten, xxx podal ústavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §74 xxxxxx xxxxxx, nebo xxx, kdo xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 4 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxx xxxx oprávněni xxxxx

x) xxxxx,

x) skupina xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejméně 10 xxxxxxxx,

x) senát Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §74 xxxxxx xxxxxx, xxxx ten, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §119 xxxx. 4 xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Veřejný xxxxxxxx xxxx,

x) Ministerstvo vnitra, xxx-xx o návrh xx zrušení xxxxxx xxxxxxx vyhlášky obce, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx 11),

h) věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx podmínek stanovených x xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx 11),

i) xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxx-xx x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx 12),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx obvodu obec xxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx činností podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxx zahájit xxxxxx, jsou-li dány xxxxxx podle §78 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxx poslanců xxxx xxxxxxx senátorů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 písm. b) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Pokud xx x tomto xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí se xxx též zákonné xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 5 Ústavy.

§65

§65 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 77/1998 Sb.

§66

Nepřípustnost xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx doručením xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx doručením xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx vyhlášen xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx právní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx rovněž xxxxxxx, xxxxxxxx pozbude platnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx podle návrhu xxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx.

§68

Xxxxxx xxxxxx

(1) Nebyl-li xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx dalších xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx xx x jiný xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx a xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.

§69

Účastníci xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxx, xxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, jehož zrušení xx navrhováno, xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xxxx xxxxx, pokud xx nejedná x xxxx návrh, xxx xxxx Ústavnímu xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxx xxxxxx, že vstupuje xx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. a) x x) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx může Xxxxxxxxx xxxxx do 10 xxx od doručení xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx a jeho xxxxxx následky

§70

(1) Dojde-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx, že zákon xxxx jeho jednotlivá xxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx právní xxxxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s ústavním xxxxxxx xxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, který x xxxxxx xxxx.

(2) Dojde-li Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx ruší, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx soudem v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx; práva a xxxxxxxxxx podle takových xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx některá xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jinak xxxxx x povinnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před zrušením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx druhý

Řízení o xxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxx čl. 10a a čl. 49 Ústavy x xxxxxxxxx xxxxxx

§71x

Xxxxxx návrhu

(1) Xxxxx xx posouzení xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem xxxxx čl. 87 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxx Parlamentem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx republiky xx okamžiku, xxx xx byla mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Návrh skupiny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx sjednána x autentickém českém xxxxx, musí být x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxx autentickém xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §71a xxxx. 1 a 2.

(2) Návrh je xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pozbyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx platnosti.

§71b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 48/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

§71x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx republiky a xxxxx.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 48/2002 Xx. x účinností xx 1.6.2002

§71d

Postup xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx projedná návrh xxxx pořadí, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxx zastavení xxxxxx, je Ústavní xxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx a rozhodnout x xxx x xxx dalších xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§71x

Xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ustanovením xxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx x rozporu.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 brání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2002 Xx. x účinností xx 1.6.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx stížnostech

Ústavní xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxxx podat

a) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. d) Xxxxxx, jestliže tvrdí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, opatřením xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx ústavním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx nebo svoboda"),

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx samosprávný xxxxx") xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxxxxx tvrdí, xx nezákonným zásahem xxxxx bylo porušeno xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx uvedeno xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x xxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx podává (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx x ochraně jeho xxxxx poskytuje; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, správního xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx mimořádný opravný xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti předchozímu xxxxxxxxxx o procesním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opravném xxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxx xxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xxxxx stěžovateli xxxxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xxxx svobod xxxxxxxx, nejpozději však xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx x posledním procesním xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx ochrany svého xxxxx také xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxx o xxx Ústavní xxxx xxx odkladu xxxxxxxxx.

§73

(1) Politická xxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy, xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx. Xxxx xxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx politické xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; jestliže xxxxx xxxxxx prostředek xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x pro xxxxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§74

Spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního předpisu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx stěžovatele xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákonem, xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které mu xxxxx x xxxxxxx xxxx práva poskytuje (§72 xxxx. 3); xx xxxxx i xxx mimořádný opravný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx uvážení (§72 xxxx. 4).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, i xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a byla xxxxxx xx jednoho xxxx ode dne, xxx xx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, došlo, xxxx

x) x řízení x xxxxxxx opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dochází ke xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§76

Účastníci a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x ústavní xxxxxxxxx jsou stěžovatel x xxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxx předchozího řízení, x xxxxx stížností xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx přiznat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§77

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzít xxxx xxx xx xxxxxxxx, než se Xxxxxxx xxxx odebere x závěrečné poradě; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§78

Přerušení řízení

(1) Xxxxxxxx xxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx §74, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a návrh xx xxxxxxx právního xxxxxxxx postoupí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) Xxxxxx. Přísluší-li xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx, projedná plénum x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx.

(2) Dojde-li xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti x xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxx x rozporu s xxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x jiný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x podá xxxxx xxxxx na xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx závěru xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí x provede xxxxxx xxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) xxxx b) Xxxxxx.

§79

Vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx pozastavení xxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jestliže by xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx větší xxxx, xxx jaká xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx jiným xxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, než xx rozhodnutí, xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vážné xxxxx xxxx újmy, x zabránění hrozícímu xxxxxxxxx zásahu nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu uložit xxxxxx xxxxxxx moci, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx ústního xxxxxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx Xxxxxxx soud xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx důvody, pro xxxxx xxxx nařízeno.

§81

Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx skutkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx v předchozích xxxxxxxx.

§82

Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nálezem, xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ji zamítne.

(2) Xxxxxx-xx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví x xxxxxx

x) xxx-xx x ústavní stížnost xxxxx čl. 87 odst. 1 písm. x) Xxxxxx, xxxxx ústavně xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx zásahem orgánu xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx došlo,

b) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxx zákony nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxx-xx x xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. j) Xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ústavními xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spočívalo v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, než xx rozhodnutí, zakáže xxxxxx xxxxxx, aby x porušování xxxxx x svobody pokračoval, x xxxxxxx mu, xxx, xxxxx je xx možné, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vyhověno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. c) Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx

x) zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, zakáže příslušnému xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx pokračoval, x přikáže xx, xxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. j) Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§83

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx osobní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§29 x §30 xxxx. 1) x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx odmítnuta, xxxxxx zpravodaj xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvním xxxxxx jednáním, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupci. Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx odůvodněno.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xx svého xxxxxxxx.

(4) Až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zpravodaj xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxx, xx xxxxxx stěžovatele xxxxxx podle odstavce 1 neodůvodňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxx poslance xxxx xxxxxxxx

§84

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §83 xxxxxx Xxxxxxx xxxx k rukám xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx zástupci na xxxx žádost přiměřená xxxxxx.

(2) Přizná-li Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§83), náhradu xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, jemuž byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx bylo stěžovateli xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx. X xxx Ústavní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx poslance nebo xxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kandidoval, xxxxx xxxxxxxxxx, xx nebyl xxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxx volební xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx o ověření xxxxxxxxx volby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1.

§86

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 koná Xxxxxxx soud vždy xxxxx jednání.

§87

Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§88

Účastníci a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx též xxxxx, který přijal xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx senátor xxx xxxx xxxxx platně xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxx poslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podala-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) týká.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxx senátor, xxxxx ověření xxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 písm. x) Xxxxxxx soud řízení xxxxxxx, jestliže xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jej vzal xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §85 odst. 1 xxxx. b) Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx opravný xxxxxxxxxx týkal, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx poslanec xxxx xxxxxxx, jehož xx opravný xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx přímé xx jednoho měsíce xx xxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx.

§91

Xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxx, xxxxxx opravnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nálezu,

a) xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx platně xxxxxx, rozhodoval-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56, xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx opravnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxx nálezu xxxxxxxx.

(4) X výroku xxxxxx xxxxxxx předsedající osvědčení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedlejším xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx o ztrátě xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25 Xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x čl. 25 písm. x) xxxx f) Xxxxxx, jsou oprávněni xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zanikl,

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx mandát xxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx Xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx,

x) skupina xxxxxxx 20 poslanců, jde-li x poslance, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §64 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx x tom, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x jehož xxxxxx xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Senátu, xxx-xx o senátora, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Řízení

(1) X xxxxxx xxxxx §92 odst. 1 koná Xxxxxxx xxxx vždy xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ústavní xxxx řízení zastaví xxxx tehdy, jestliže xxxxxxxx xxxx senátor, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx týkal, zemřel. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx manžel nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxx do jednoho xxxxxx od xxxxx, x řízení se xxxxxxxxx.

§95

Xxxxx

(1) Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 25 xxxx. x) xxxx x) Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx, xxxxxx dány.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastníkům.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx republiky

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

§97

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxxxxxx žaloby Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrubého xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Řízení je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 65 xxxx. 2 Ústavy (xxxx jen "ústavní xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx měl xxxxxxxxx republiky dopustit xxxxxxxxx xxxx hrubého xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx se ústavní xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx návrhy.

(4) Obecná xxxxxxxxxx hlavy xxxx xxxx xxxxx zákona xxx řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx §36 xx 43, §52 xx 59 x §61.

§98

Zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx než xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, kterým ústavní xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx prezident republiky xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx přímé xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Okolnost, xx se prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vzdal xxxxx xxxxx xxxx že xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx důvodem k xxxxxxxxx řízení.

§99

Xxxxxxxxxxx v xxxxxx

Xx Xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním soudem xxxxx xxxx předseda xxxx xxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx.

§100

Obhájci

Prezident republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žaloba, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx advokátem.

Xxxxx xxxxxxx

§101

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx podle potřeby xxxxxx xxxxxxx provedené Xxxxxxx, případně xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x připraví xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx koná Ústavní xxxx vždy xxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x zástupce Xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx ústního xxxxxxx, a to xxxxxxx deset xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx upozorní, že xxxx xxxxxxx v xxxx nepřítomnosti, xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§103

(1) Ústní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zjistí, xxx xx dostavily xxxxx, xxxxx xxxx x ústavnímu jednání xxxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxxx předsedajícího xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může žádat, xxx rozhodlo xxxxxx.

(3) Xxxxx se některá x předvolaných xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx vyjádřit; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Prezident xxxxxxxxx, xxxx obhájci x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx otázky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokazování.

(6) Xxxx-xx dalších xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx již prováděny xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx Senátu x poté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řeč. Xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Shledá-li Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx okolnosti, xxxx xx usnést, xx dokazování bude xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx pokračuje.

(8) Xx doplnění xxxxxxxxxx xx předsedající xxxxx xxxxx zástupci Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řečem.

§104

Nález x xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxx jednání Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxx. Nárok xx xxxxxxxxxxxx plat x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nenáleží.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stranám.

Obnova xxxxxx

§105

(1) Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx pořádku, xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx samy o xxxx nebo ve xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x důkazy xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx žalobě xxxxxxx xxxx manžel xxxx příbuzný x xxxx xxxxx.

§106

O xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §105 rozhoduje Xxxxxxx xxxx xxx ústního xxxxxxx. Obnovené xxxxxx xx koná xx xxxxxxx xxxxxxx ústavní xxxxxx.

§107

Xxxx-xx osoba xxxxxxx x §105 xxxx. 1 v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nenabývá ztraceného xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§108

Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx o řízení xxxx soudem.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx zrušení usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx

§109

Xxxxxx návrhu

(1) Usnesou-li xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát xxxxx čl. 66 Xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Návrh xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ode xxx přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx podle čl. 66 Xxxxxx xx xxxxxx xxx poté, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu xxx může xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx republiky xxxx do okamžiku, xxx se Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx §109 xxxx. V takovém xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřel.

§111

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení xxxx též Poslanecká xxxxxxxx x Xxxxx.

§112

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx sněmovna x Xxxxx předloží Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxx vychází, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx prezident xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx svůj xxxx vykonávat.

§113

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §109 xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx ode dne, xxx xx byl xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravomocí xxxxx čl. 66 Ústavy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 52 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx čl. 50 xxxx. 1 Xxxxxx.

Xxxxx x jeho xxxxxx následky

§115

(1) Ústavní xxxx rozhodne x xxxxxx podle §109 xx 15 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodne-li Xxxxxxx soud, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx by prezident xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx úřad, xxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zruší svým xxxxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx, xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxx, x xx do xxx xxxxxxx nálezu Ústavního xxxxx nepominuly, xxxxx xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu xxxxxxx.

§116

Xxxxx, xxxxxxxx namísto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedou xxxxx nebo předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle čl. 66 Ústavy v xxxx, xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx závažné xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úřad, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx

§117

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx soudem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

§118

Návrh xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx bylo porušeno xxxxxx právo nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předpisu, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxx takového právního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, o níž xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, se v xxxxx případě nepoužije.

(2) Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx prvního xxxx xxxxx.

Návrh na obnovu xxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xx xxxx, x níž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx obnovu xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx prospěch xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stane konečným. 10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§34) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx směřuje, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx opírá, x xxxxxxxx, v čem xx xxxxxxxxx rozpor xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s ústavním xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx právní xxxxxxx.

(5) Účastníky xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx; xx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vedlejšími účastníky, xxxx jimi xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx náhradu x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx v xxxxxx x návrhu na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §83 x 84.

§119x

(1) Návrh xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx netrvají x xxxx xxxxxxxxxx napraveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadostiučinění xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx neodmítne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na obnově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhovatele.

§119a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2004

§119x

(1) X návrhu xx obnovu xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx ústního jednání. Xxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ústavní xxxx nález xxxxx; xxxxx návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxx předchozí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx původní xxxxx na zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušných rozhodnout xx xxxx obdobně §235i xxxx. 3 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx Ústavní soud xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 přiměřeně.

§119b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/2004 Xx. x účinností xx 1.4.2004

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§120

Xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spory mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") ve xxxx uvedené v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Návrh xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx orgán v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x kompetenčním xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxxxxx.

§121

Účastníci

Účastníky xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx uvedeny x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x návrhu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxxx xx nepřípustný, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, přísluší-li rozhodovat x xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimiž xxxxxxxxxxx spor xxxxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx Ústavního soudu; x xxxxxxx případě xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxx xxxxxx následky

§124

(1) Xxxxxxx xxxx nálezem rozhodne, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x kompetenční xxxx xxxx státním orgánem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx územní xxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxx x kompetenčním xxxxx, vydal xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x návrhu na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx nálezem xxxxxx rozhodnutí zruší.

(2) Xxxxxxxx orgán, který xx účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx popřel, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx soud takové xxxxxxxxxx svým nálezem xxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx referenda

§125a

Podání xxxxxx

(1) Opravný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vláda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pětiny poslanců xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx nevyhlásí, xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty podle čl. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Evropské xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx referendum xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx podaném podle xxxxxxxx 1 Ústavnímu xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 mimo xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxx zbytečného xxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2003 Xx. x účinností xx 25.4.2003

§125x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vláda.

§125b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 114/2003 Sb. x účinností xx 25.4.2003

§125x

Xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Ústavní xxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx §125a, xxxxxxx xxxxxxx, že prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx referendum xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx třicátým xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Potvrdí-li Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návrh xxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2003 Sb. x účinností xx 25.4.2003

Xxxxxx x nezákonnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

§125x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxx provádění referenda x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o referendu x přistoupení České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx vydaným k xxxx provedení, může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx, uvědomí Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(3) Ústavní xxxx xxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1 mimo xxxxxx, ve kterém xxx xxxxxxx, x xxx zbytečného xxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

§125x

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx vedle navrhovatele xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§125x vložen právním xxxxxxxxx č. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

§125f

Nález a xxxx xxxxxx následky

(1) Xxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx referenda xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek referenda, Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx ustanovení ústavního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) výsledek xxxxxxxxx xx nevyhlásí,

c) xxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dojde-li Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx a xx zákonem vydaným x jeho provedení, x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx provedeném řízení x xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxx x xxxxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemohl xxx zjištěným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

XXXX TŘETÍ

PLATOVÉ POMĚRY XXXXXX A ASISTENTA

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§128

§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§129

§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§130

§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

§131

Xxxxxxx xxxxxx asistenta xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 4)

ČÁST ČTVRTÁ

KÁRNÉ XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx

§132

Xxxxxx je kárně xxxxxxxxx za kárné xxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednání, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodování Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx postupem xxxxx §134 xxxx. 1 x 2 na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 15).

Xxxxx xxxxxx

§134

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx řízení s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxx xxxxxx.

(3) Kárné xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy x xxxxxxx, které je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

§135

Xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxx kárné xxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx činit xxxxx xxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxxxx funkce. Xx-xx xxxxxx předsedou xxxxxx nebo členem xxxxxx, určí xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, který x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx soudce xxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§136

Ustanovení §135 xxxxx xxxxxxx xxx dobu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx kárného xxxxxx xx předloží xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx kterému xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx pléna x xxxx věci x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§138

Xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139

(1) Plénum kárné xxxxxx zastaví, xxxxxxxx-xx xx důvodným. X xxxx věci xxxxx xxxxxx xxx nelze xxxxxxx.

(2) Pokud kárné xxxxxx nebylo zastaveno, xxxxx plénum ze xxxxx středu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zvolí xx xxxxx členů xxxxxxxx, xxxxx řídí xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx jeho členové; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §20 xxxxx obdobně.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vázán xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x usnesení x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svědkům x xxxxxxx xxxxxx x podávat návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§141

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxx provinění xxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx §133 odst. 2 lze soudci xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 16).

§142

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kárného řízení xxxxx podat xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě soudci, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §134 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx plénum xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx senátu buď xxxxxxx, xxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxx k xxxxxx projednání; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kárného xxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potvrdilo, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx by x xxx kárné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxx věci xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vytknuto, xxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx rozhodne plénum xxx, xx xxx xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; pokyny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx

§143

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx o tom, xxx

x) xxxxxx vykonává xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxx členem xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxx roku.

§144

(1) Xxxxx xx x kárném xxxxxx x xxxxxx provinění xxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxxxxx, že xx xxxxxx dopustil xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx setrvání xx xxxxxx xx xxxx x rozporu x posláním Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo soudci xxxx jednání xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesení potvrdilo, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx devíti xxxxxx. X návrhu xxxx xxxxxx jednat x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx alespoň 12 xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§145

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx 5)

x) Xxxxx xxxxxxxxx nebo

b) Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, 6)

xxxxx xxxx 1. lednem 1993 x jestliže lhůta xxx podání ústavní xxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 491/1991 Sb. xxxxxxxx xx 2. xxxxxxxxx 1992, lze xxxxx xxxxxxxx zásahu xxxxx ústavní stížnost x Ústavnímu soudu xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxx xxxx, xx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx uvedenému x xxxxxxxx 1, řízení xxxxxxx.

§146

(1) Ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §72 xxxx. 1 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx x xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, k xxxx xxxxx od 1. xxxxx 1993 xx xxx, kdy tento xxxxx xxxxx účinnosti.

(2) Xxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxx §73 xxxx. 2 x tím, že xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx přede xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx tímto xxxx.

§147

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx x Xxxxxxxx soudu Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxx podány xxxx 1. lednem 1993 x o xxxxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x nich, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §145 xxxx. 1.

§148

(1) Ústavní xxxxxxxx xxxxx §145 xx 147 Ústavní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx podle xxxxxx zákona.

(2) Při xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxx stěžovatele, 7) xxxxxxx Ústavní xxxx x Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx 8) x z xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§149

Xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx soudce x xxxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xx složení slibu xxxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx x místopředsedů Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nejstarší xxxxxx.

§150

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxx xxxxxxxx mimořádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 4 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stěžovateli plynout xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx neuplatnil.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx plynout xxxxx dnem nabytí xxxxxx zákona, xxxx xx její xxxxx xxxxx zákona č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 404/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXX

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 173/2018 Xx. x účinností xx 1.12.2018

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Informace

Právní předpis x. 182/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1993.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

331/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.94

236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x účinností xx 26.10.95

77/98 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 182/93 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.98

18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

48/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/93 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2002

202/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 182/93 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

114/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

83/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/93 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

84/2004 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 11.12.2003 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 12.1.2004

x xxxxxxxxx xx 5.3.2004

120/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 182/93 Xx., x ÚS, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x zákon x. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 46/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

227/2009 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

275/2012 Sb., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.3.2013

404/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

173/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

349/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

x xxxxxx provedená redakčním xxxxxxxx v xxxxxx x. 33/94 Sb. x x. 68/95 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 175/1990 Xx.
2) §2 xxxxxx XXX x. 209/1990 Xx., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx.
§3 xxxxxx XXX č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
3) §274 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech.
5) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 91/1991 Xx., x Xxxxxxxx soudu Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.
6) Xxxxxxx čl. 3 ústavního zákona XXX x. 4/1993 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.
7) Xx. 6 xxxxxxxxx zákona x. 91/1991 Sb. - xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 1/1993 Sb.
Čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy České xxxxxxxxx
8) Usnesení xxxxxxxxxxxxx XXX č. 2/1993 Sb., x xxxxxxxxx LISTINY XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku České xxxxxxxxx.
9) Zákon č. 201/2002 Sb., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) Čl. 44 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 209/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx x. 41/1996 Xx. x xxxxxxx č. 243/1998 Xx.
11) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.

15) §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich.

16) Například zákon č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

18) §16 xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx).

19) §6 odst. 4 xxxxxx č. 222/2016 Xx.

*) Text xxxxxxx x) "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x. 18/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 28.2.2000.

Xxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001. Toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx publikaci tiskové xxxxxx ve Sbírce xxxxxx.