Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2017 do 31.01.2021.


Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv

97/93 Sb.

§1 §2 §3 §3a §4 §4a §4b §4c §5 §6 §7 §8 §9

INFORMACE

§1

(1) Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxx je Xxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Správu xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x organizace Xxxxxx xxxxxx statut. Xxxxxx schvaluje xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavy 9) x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, půjčku, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx x xxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Správa xxxx další xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 4) Xxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx.

§3x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva vnitra Xxxxxx jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx České republice xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx humanitární pomoci. Xxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10) x začlení xxx xxxxx xxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.

(2) Xx dobu krizových xxxxx postupuje Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 419/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.7.2004

§4

(1) X hlediska xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx hmotné rezervy, xxxxxxxxxxx rezervy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx suroviny, xxxxxxxxx, polotovary a xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx x obrany státu, xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx situací x xxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx, xxxxxxxxx, polotovary, xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodávek. 5)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx 6) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx záchranných xxxxx xx vyhlášení krizových xxxxx, 7) x xxxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx, 8) kterou xxxxx xxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc poskytovanou xx xxxxxxxxx 11).

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx krizových xxxxx x bezplatnému poskytnutí xxxxxxx xxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12) xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx 12) nebo xxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx 12) x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxx bezúplatného použití. Xxxxxx tak může xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx hasičského záchranného xxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 odst. 1, §19b, 19c, 21 xx 23 x 27 xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 10) se xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

§4b

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx krizového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxx xx návrh xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx x užívání nebo xx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, orgán územní xxxxxxxxxx, základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx situace x k podpoře xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx území postiženého xxxxxxxx situací xxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořeny, xx xxxxxx x xxxxxxxxx Správy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci, xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx hejtmana xxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx situace x x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxxx fyzickým osobám.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu. Xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se Správou, xxxxxxxxx xxxxxx 10) xxxxxxxxxx xx Správou, x xx xx xxxxxxxx stanovených vládou. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zpracuje Správa xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařit. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx postiženého krizovou xxxxxxx 13) xx xxxxxxxxxx §14 odst. 7, §19 xxxx. 1, §19b, 19c, 21 xx 23 x 27 xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx 10) xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§4x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření 14) nebo x xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxx nemoci, vyčerpání xxxx xxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy x nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správa xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mimořádných veterinárních xxxxxxxx 14) nebo xxxxxxx nebo usmrcení xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zranění 15) xxxx xxx nespotřebované xxxxxx hmotné xxxxxxx Xxxxxx vráceny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být Správě xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxxx. Ustanovení §14 xxxx. 7, §19 xxxx. 1, §19b x 19c xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 10) se xxxxxxxxx.

§4x vložen právním xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

§5

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Správa návrhy xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx hmotných rezerv, xxxxxx xxxxxxxxx limit x orientační xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejího provedení.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 schvaluje vláda. X těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx informuje vláda Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx Správu x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx limit, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může Správa xxxxxxx xxxxxx hmotných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimální xxxxx.

§6

(1) Státní hmotné xxxxxxx jsou vlastnictvím xxxxx. Výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xxx jejich xxxxxxxx x záměnách xxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxxx. Xxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxxxx xx příštího xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xxxxx zemědělských xxxxxxx x potravin xx xxxxxxxx xxxxxx x jejich uvolňování xxx xxxxxxxx trh x xxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxx xxxxx hospodaření.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxx xxxxx, nebo

b) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, dopustí-li xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 projednává Správa.

§8

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 69/1964 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.

§9

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Uhde x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 97/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.3.1993.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

272/96 Sb., kterým xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX a xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 2/69 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění x xxxxxxxx zákon č. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Správy státních xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.96

189/99 Xx., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x řešení xxxxx xxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.11.99

241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx stavy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2000

419/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.7.2004

174/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

151/2010 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

51/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

302/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §3 xxxxxxxx vlády Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 284/1992 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 284/1992 Xx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
4) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy).
5) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Sb.
7) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 241/2000 Xx.
8) §10 xx 12 xxxxxx x. 241/2000 Xx.
9) Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx pro krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 151/2010 Sb., x zahraniční xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx zahraničí a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §54 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §5b xxxx. 1 zákona č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.