Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2012 do 31.12.2013.


Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

40/93 Sb.

Obecná ustanovení §1
ČÁST I. Nabývání státního občanství §2
Narozením §3
Osvojením §3a
Určením otcovství §4
Nalezením na území České republiky §5
Prohlášením §6
Udělením §7 §8 §9 §10 §11
Státoobčanský slib §12
ČÁST II. Pozbývání státního občanství §13 §14 §15
Prohlášením §16
Nabytím cizího státního občanství §17
ČÁST III. Zvláštní ustanovení o státním občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské federativní republiky §18 §18a §18b §18c §19
ČÁST IV. Ustanovení společná a závěrečná
Doklady o státním občanství §20 §21 §22 §23 §23a §23b §23c §23d §23e §23f §23g §23h
Zjišťování státního občanství §24 §25 §26 §27
Přechodná ustanovení §27a §27b §27c §27d §28 §29
Příloha - Dotazník k žádosti o udělení státního občanství
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 357/2003 Sb. - Čl. II
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 byly xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xx 1. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této osoby. 1)
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx mladší 18 let, xxxxx xxxxx právního xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, 12) xxxxxxxx zletilosti xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXX
§2
Státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx (§3),
b) osvojením (§3a),
x) určením xxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxxx (§6, §18a nebo §18b),
x) udělením (§7 xx 12).
§3
Xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxx rodič xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx
x) xxxx-xx rodiče xxxxxxx xxx xxxxxxxx občanství (xxxx xxx "bezdomovec"), xxxxxxx xxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xx xx xxxxx xxxxx narodí.
§3x
Xxxxxxxxx
Xxxx, xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 11.11.1993
§4
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Dítě narozené xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je cizí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x otec xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky
x) xxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 2) xxxx
x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x určení otcovství. 3)
§5
Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx nabyla xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx, si může xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Rodiče, popřípadě xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 pouze xxxxx z xxxxxx xxxxxx, připojí souhlas xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxx nebyl xxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxx xxxx pobyt druhého xxxxxx žijícího xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti, xxxxx xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, nemají-li xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx pobyt rodičů xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poručník, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte; xxxxxxx xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x linii xxxxx, xxxxx nabyli zletilosti, xx mohou zvolit xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x úřadu xxxxxxx xxxxx 10) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "úřad"), příslušného xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X cizině se xxxx prohlášení činí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
(8) Xxxxxxxxx xxxx vydá x prohlášení xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") a nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx oznámí
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 13)
x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx vojenské xxxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§7
(1) Státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xx xx území České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx povolen trvalý xxxxx x po xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx zdržuje,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx postavením xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxxx v posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt x vstup xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, 14) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojištění, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§8
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x oddací xxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x tom, xx nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx x pozbytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x bezdomovce xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) životopis.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. x) si xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 15) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 let. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx o xxx, xx xxxx nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pozbyde xxxxxxxxx xxxxxx občanství, xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podává xxxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a b) xxxx xxxxxxx druhého xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx občanství dítěte, xxxxx xxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiče xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rodiče xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxx rodiče dítěte xxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky znám, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovený xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx se x těchto případech xxxxxxxxxx.
(3) Státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxx zástupce udělit x xxxxxx samostatně; x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§10
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Žádost xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx pohovorem xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Znalost českého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x příloze; prostřednictvím Xxxxxxx Xxxxx republiky pak xxxxx xxxxxx spolu xx xxxx stanoviskem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x doklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejího xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; může xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 7) nestává xx xxxxxxxx spisu.
(4) Xxxxxxx řízení o xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx došla xxxxxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 90 xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice,
x) Xxxxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti.
§11
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §7 xxxx. 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xx zemí Xxxxx republiky nepřetržitě xxxxxxx 10 xxx, xxxxx
x) xxx x xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxx osvojen xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx, xxxxx
e) xxxx manžel (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, anebo
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx z rodičů xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) přesídlil do Xxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1994 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxx uprchlíka.
(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. b), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx 5 xxx, má skutečný xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxx odmítá x xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx ze státního xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správními xxxxxxxx xx jinými x demokratickém xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkami,
c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze státního xxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebe xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx politické xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx žadateli, který xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínku xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) a e).
§12
Státoobčanský xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle §7 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxx xx xxxx čest xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx budu zachovávat xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky."
(2) Dítě xxxxxxxx xx žádosti xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx převzetí Xxxxxxx x udělení státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxx státoobčanský xxxx xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx tajemníkem úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v cizině xxxx xxxxxxxx zastupitelského xxxxx České xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§13
Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx (§16),
x) xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůle (§17 xxxx. 1).
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/1996 Sb.
§15
§15 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/1996 Xx.
§16
Xxxxxxxxxxx
(1) Státní občan Xxxxx republiky, xxxxx xx zdržuje x xxxxxx x xxxxxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx zletilosti, xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxx xxxxx
x) xxx nabyl cizí xxxxxx občanství,
b) xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx takový xxxxx xxxxx.
K xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizího xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnout x dítě, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
b) xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxxx druhého xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx druhého xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxx xxxx xxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx zbaveni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx omezen, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům nebo xxxxx xxxx pobyt xxxxxx žijících xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovený xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatrovník xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx státního občanství Xxxxx republiky oznámí xxxx pozbytí
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) územní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§17
Nabytím xxxxxx státního občanství
(1) Xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx pozbývá xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx, xxx xx základě výslovného xxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxx se státním xxxxxxx cizího státu, x to xx xxxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxx cizího xxxxxxxx občanství xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx cizího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx po xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx současného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx fyzická xxxxx branné xxxxxxxxxx,
x) ministerstvu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky nebylo xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX FEDERATIVNÍ XXXXXXXXX
§18
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx státní občanství Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx volby xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx měl x 31. xxxxxxxx 1992 státní xxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§18x
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13) 14) xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 a xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx tohoto xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "prohlašovatel"), může xxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx prohlašovatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx trvale xxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) rodný xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doklady, xxxxx prohlašovatel může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx skutečnost, xx na území Xxxxx xxxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1992. 9)
(3) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx mohou do xxxxxxxxxx zahrnout x xxxx; toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. K xxxxxxxxxx xx připojí
x) xxxxx list xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx rodičovské zodpovědnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxx pro xxxx učinit samostatné xxxxxxxxxx; xxxx dítě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxx xxxxxxxxxx xx omezen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxx dítěte,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jeho ustanovení xxxxxxxxxx xxxx opatrovníkem.
(6) Státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx trvale xxxx,
x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxx správě, xxx-xx x xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx.
§18x
(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx občanství Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxxxxxx v xxxx xx 1. ledna 1994 do 1. xxxx 1999, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státního občanství Xxxxx republiky, xxxxx xxxx občanství xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zastupitelský úřad, xx-xx xxxxxxxxxx činěno x xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx činěno v Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxx přijetí xxxxxxxxx úřad podle xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 1.
(3) Prohlašovatel xxxxxxx svoji totožnost x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx takový xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx prohlašovatele x xxxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky; xxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x oddací xxxx, doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xx postoupit spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zahrnout x xxxx; to xxxxxx splňovat podmínku xxxxxxxx v odstavci 1. K xxxxxxxxxx xx připojí rodný xxxx dítěte. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, x prohlášení připojí xxxxxxx druhého rodiče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxx rodiče xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx znám.
(7) Xxxxxx mohou xxx xxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky. X prohlášení se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6.
(8) Xxxx-xx oba xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte; xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxxxx xxxx opatrovník x xxxxxxx xxxxxxx
x) rodný xxxx xxxxxx,
x) pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx úřad xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením; xxxx-xx xxxx podmínky splněny, xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx.
(10) Státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx dnem vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřad
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx,
b) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen pobyt,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) ministerstvu.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.10.2003
§18c
(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xx narodil na xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a druhý xxxxxx občanství Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxx 31. prosince 1992 xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxx,
xxxx xxxxxx prohlášení x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto občanství xxx v xxxxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) X přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zastupitelský xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx v cizině. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xx x xxxx xxxxxxx příslušný xxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Prohlašovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x prohlášení xxxxx místo současného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice; xxxxx-xx xxxxx takový xxxxx, tuto skutečnost xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xx připojí xxxxx list prohlašovatele x xxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx prohlašovatel xxxxxxx manželství, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxx.
(5) Xx xxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx rodiče, popřípadě xxxxx z nich. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx rodičů x době xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx xx dítě xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx žijícího mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxx.
(6) Xxxx-xx xxx rodiče xxxxxx xxxxxxx rodičovské zodpovědnosti, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byl pozastaven xx omezen, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx znám, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx druhé x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s připojenými xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(8) Xxxxxxxxx xxxx ověří, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jsou-li tyto xxxxxxxx splněny, xxxx xxxxxxxxx vydá, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odmítne.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nabytí státního xxxxxxxxx prohlášením.
(10) Xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx místa trvalého xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
b) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx pobyt,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) ministerstvu.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2003 Xx. x účinností xx 29.10.2003
§19
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xx nabytí xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx ustanovení §18a.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXX
Xxxxxxx x xxxxxxx občanství
§20
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xx-xx x něm xxxx o státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky vydává xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.
(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx zletilosti; za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákonný zástupce.
(4) Žádost x xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx podává x úřadu nebo xxxxxxxxxx xxxxx 11), xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu osoby, x jejíž xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt nikdy xxxxxx, podává žádost x Úřadu městské xxxxx Xxxxx 1. Xx-xx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx žádost podat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx.
§21
Prohlášení x xxxxx (§6) x o pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (§16) se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ověřeními, 4) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,
b) musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx českého xxxxxx, 5) jsou-li vystaveny x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx měly x xxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx obvodu xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx dítě nabylo xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x osvojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx dítě xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx městské xxxxx Praha 1.
(4) Xxxx nebo xxxxxx úřad, xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x určení otcovství, xxxx soud, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x dítěti, jehož xxxxx xx xxxxxxx x otcem xxx xxxxx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx. Xxxx-xx dítě xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pak Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zastupitelský úřad Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx správy xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§23b
(1) Xxxxxxxxxxxx, úřad, xxxxxxxx xxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a zastupitelský xxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx pro výkon xxxxxx správy xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v cizině xxxxx a xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) zbavení xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx uzavření manželství, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x partnerů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx manžela nebo xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx dítěti xxxxx x xxxxxxx data xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx, úřad, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx státního občanství xxxx údaje:
a) xxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx číslo přidělilo,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx,
f) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx x x xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
§23b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v případě, xx xx cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx stav, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
k) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,
l) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
m) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
o) x xxxxxxxxx dítěti xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozhodnutí x zrušení osvojení xxxxxx,
p) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, který xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil.
(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
§23c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012
§23d
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§23e
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, matriční xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
b) xxxxx číslo,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x stát,
x) číslo, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.
§23e xxxxxx právním předpisem x. 142/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2012
§23f
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním úředníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx v cizině xxxx narození,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
f) xxxxx xxxxxxxx platnosti cestovního xxxxxxx,
g) označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x ztracených, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxxxx, druh, xxxxx vydání a xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení.
§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, matriční xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx x diplomatických x xxxxxxxxxx pasech a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) místo a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx,
x) datum xxxxxxxx diplomatického nebo xxxxxxxxxx xxxx,
f) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx,
g) označení xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx,
x) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx diplomatických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, datum xxxxxx x datum skončení xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu x datum x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§23h
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného úkolu.
§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. s účinností xx 1.7.2012
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx sporných případech xxxxxxx zjišťování státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, o xxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx. Pokud xxxxx trvalý pobyt xx území České xxxxxxxxx xxxxx neměla, xxxxxxx zjišťování Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.
(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx, kdy, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce.
§25
Vyhovuje-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x plném xxxxxxx podání xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. 6)
§26
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. a), §9 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxxx by jejich xxxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úplně xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Doklad, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx ověřit xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx, z informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx.
(3) Skutečnost, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6 xxxx. 4, §9 xxxx. 2, §16 xxxx. 4, §18b xxxx. 6, §18b xxxx. 8, §18c xxxx. 5 a §18c odst. 6), xxxxxxxxx žadatel (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož je xxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nahradí xxx čestným xxxxxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx ustanovení
§27x
Xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 39/1969 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 1992, xx vyřizují xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx jejich xxxxxx.
§27x
Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 2, §18a x §19 odst. 1 xxxxxx zákona, x to nejdéle xx 30. xxxxxx 1994.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.11.1993
§27x
Xxxx, xxxxx osvojitelé byli xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx se xxxx xxxxx x 1. xxxxx 1969, xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanství xxxxxxxx xxxxx.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 194/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.9.1999
§27d
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xx
1. Xxxxx Xxxxx národní rady č. 39/1969 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 92/1990 Xx.
2. Xxxxx č. 165/1968 Sb., x zásadách xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§29
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 1993.
Xxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 40/1993 Xx.
XXXXXXXX
k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X.
1. Xxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx
Xxx a xxx uzavřel(a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx manželství xxxxxxxxx
Měsíční xxxxxx
2. Xxxxxx (xxxxxxxx)
Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx x místo xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Státní občanství
Xxxxxxx xxxxxx
3. Xxxx
Jméno x xxxxxxxx
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxx xxxxxxx(xx) nabyl(a), xxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Žádal xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx
5. Xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky
Od xxx xx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx k pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Cestovní doklad
XX.
Xxxxxx žadatele (xxxxxxxxx)
Jméno x xxxxxxxx
Datum x xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx xxx x minulosti x xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxx a xxx
Dne ................................
.......................................... ..........................................
podpis pracovníka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
razítko xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx 29.10.2003
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx staršími 15 xxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, o xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měli x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a kteří xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky udělením x xxxx xx 1. ledna 1994 xx 1. xxxx 1999, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18b xxxxxx x. 40/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 357/2003 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx 29.10.2003

Informace
Xxxxxx předpis x. 40/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
272/93 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 40/93 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR
x xxxxxxxxx od 11.11.93
337/93 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxx x udělení xxxxxxxx občanství ČR xxxxxxx xxxxxxx SR
x xxxxxxxxx od 1.1.94
207/94 Xx., nález Ústavního xxxxx XX (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx od 11.11.94
140/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 40/93 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx občanství ČR, xx znění zákona x. 272/93 Sb.
x xxxxxxxxx xx 27.7.95
6/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 12.1.96
139/96 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 40/93 Xx., x xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx občanství XX, xx xxxxx xxxxxx x. 272/93 Xx. x zákona x. 140/95 Xx.
x xxxxxxxxx od 24.5.96
194/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/93 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 2.9.99
320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
357/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/93 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 29.10.2003
471/2003 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 40/93 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 157/2003
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti
x účinností xx 1.1.2006
124/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti se xxxxxxxxx základních xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
Xxxxxx xxxxxxx č. 40/93 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxx. xxxxx č. 236/1920 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Československé, zákon x. 152/1926 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 60/1930 Xx., jímž xx provádí xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1928 xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx Severoamerickými x xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 194/1949 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 39/1969 Xx., x nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx xxxxx zákona x. 132/1982 Sb. x xxxxxx x. 234/1992 Xx.
3) §54 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
4) §52 xxxxxx č. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
7) §2 xxxx. a) xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §34 xx 39 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
10) §4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx zákona x. 273/2001 Sb.
11) §2 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x matrikách.
12) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.